Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 372, komentářů celkem: 338839, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 108 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

unshaken
Vota
zeryk
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97869999
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný
Vloženo Středa, 07. únor 2018 @ 16:38:43 CET Vložil: Tomas

Svědectví poslal Dzehenuti

Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný

přehlednější verze ve wordu zde :https://www.scribd.com/document/370578847/Prav%C3%BD-past%C3%BD%C5%99-nebesk%C3%BD-chleb-cesta-dve%C5%99e-a-vratn%C3%BD-docx

 
Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný
 
Bible Kralická – Jan 10 kapitola :
1Amen, amen pravím vám: Kdož nevchází dveřmi do ovčince ovcí, ale vchází jinudy, ten zloděj jest a lotr.2Ale kdož vchází dveřmi, pastýř jest ovcí.3Tomuť vrátný otvírá, a ovce hlas jeho slyší, a on svých vlastních ovec ze jména povolává, a vyvodí je.4A jakž ovce své vlastní vypustí, před nimi jde, a ovce jdou za ním; nebo znají hlas jeho.5Cizího pak nikoli následovati nebudou, ale utekou od něho; nebo neznají hlasu cizích.6To podobenství pověděl jim Ježíš, ale oni nevěděli, co by to bylo, což jim mluvil.7Tedy opět řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že já jsem dvéře ovcí.8Všickni, kolikž jich koli přede mnou přišlo, zloději jsou a lotři, ale neslyšeli jich ovce***!!! (Lukáš kapitola 11-52).9Já jsem dvéře. Skrze mne všel-li by kdo, spasen bude, a vejde i vyjde, a pastvu nalezne.10Zloděj nepřichází, než aby kradl a mordoval a hubil; já jsem přišel, aby život měly, a hojně měly.11Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce.12Ale nájemník a ten, kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde, i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a rozhání ovce.13Nájemník pak utíká; nebo nájemník jest, a nemá péče o ovce.14Já jsem ten dobrý pastýř, a známť své, a znajíť mne mé.15Jakož mne zná Otec, a já znám Otce, a duši svou pokládám za ovce.16A mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I tyť musím přivesti; nebo hlas můj slyšeti budou. A budeť jeden ovčinec a jeden pastýř.17Protož mne Otec miluje, že já pokládám duši svou, abych ji zase vzal.18Nižádnýť jí nebéře ode mne, ale já pokládám ji sám od sebe. Mám moc položiti ji, a mám moc zase vzíti ji. To přikázaní vzal jsem od Otce svého.19Tedy stala se opět různice mezi Židy pro ty řeči.20A pravili mnozí z nich: Ďábelství má a blázní. Co ho posloucháte?21Jiní pravili: Tato slova nejsou ďábelství majícího. Zdaliž ďábelství může slepých oči otvírati?22Bylo pak posvícení v Jeruzalémě, a zima byla.23I procházel se Ježíš v chrámě po síňci Šalomounově.24Tedy obstoupili jej Židé, a řekli jemu: Dokudž duši naši držíš: Jestliže jsi ty Kristus, pověz nám zjevně.25Odpověděl jim Ježíš: Pověděl jsem vám, a nevěříte. Skutkové, kteréž já činím ve jménu Otce svého, tiť svědectví vydávají o mně.26Ale vy nevěříte, nebo nejste z ovcí mých, jakož jsem vám pověděl.27Ovceť mé hlas můj slyší, a já je znám, a následujíť mne.28A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.29Otec můj, kterýž mi je dal, větší jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého.30Já a Otec jedno jsme.31Tedy zchápali opět kamení Židé, aby jej kamenovali.32Odpověděl jim Ježíš: Mnohé dobré skutky ukázal jsem vám od Otce svého. Pro který z těch skutků kamenujete mne?33Odpověděli jemu Židé, řkouce. Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž že ty, člověk jsa, děláš se Bohem.34Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.35Poněvadž ty nazval bohy, k nimž řeč Boží stala se, a nemůže zrušeno býti písmo,36Mně pak, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte: Rouháš se, že jsem řekl: Syn Boží jsem?37Nečiním-liť skutků Otce svého nevěřte mi.38Pakliť činím, byste pak mně nevěřili, skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já v něm.39Tedy opět hledali ho jíti, ale vyšel z rukou jejich.40I odšel opět za Jordán na to místo, kdež nejprvé Jan křtil, a pozůstal tam.41I přišli k němu mnozí, a pravili: Jan zajisté žádného divu neučinil, ale všecko, cožkoli mluvil Jan o tomto, pravé bylo.42A mnozí tam uvěřili v něho.
 
Bible Kralická – Zjevení Janovo 1 kapitola :
 
1Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi,2Kterýž osvědčil slovo Boží, a svědectví Jezukristovo, a cožkoli viděl.3Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest.4Jan sedmi zborům, kteříž jsou v Azii: Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má, a od sedmi duchů, kteříž jsou před oblíčejem trůnu jeho,5A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou,6A učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému, jemuž buď sláva a moc na věky věků. Amen.7Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě. Amen.8Jáť jsem Alfa i Oméga, totiž počátek i konec, praví Pán, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má, ten všemohoucí.9Já Jan, i bratr váš, i spoluúčastník v ssoužení, i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na ostrově, kterýž slove Patmos, pro slovo Boží a pro svědectví Ježíše Krista.10A byl jsem u vytržení ducha v den Páně, i uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby,11An dí: Já jsem Alfa i Oméga, ten první i poslední, a což vidíš, piš do knihy, a pošli sedmi zborům, kteříž jsou v Azii, do Efezu, a do Smyrny, a do Pergamu, a do Tyatiru, a do Sardy, a do Filadelfie, i do Laodicie.12I obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, kterýž mluvil se mnou, a obrátiv se, uzřel jsem sedm svícnů zlatých,13A u prostřed těch sedmi svícnů podobného Synu člověka, oblečeného v dlouhé roucho, a přepásaného na prsech pasem zlatým (prvorozený syn).14Hlava pak jeho a vlasové bílí, jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně.15Nohy pak jeho podobné mosazi, jako v peci hořící; a hlas jeho jako hlas vod mnohých (prvorozený syn).16A měl v pravé ruce své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, když jasně svítí.17A jakž jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho, jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně: Neboj se. Já jsem ten první i poslední,18A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti.19Napiš ty věci, kteréž jsi viděl, a kteréž jsou, a kteréž se mají díti potom.20Tajemství těch sedmi hvězd, kteréž jsi viděl v pravici mé, a sedm svícnů zlatých: Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů, a sedm svícnů, kteréžs viděl, jest sedm zborů.
 
 
 
 
 
 
Bible Kralická – Zjevení Janovo 3 kapitola :
Andělu pak církve Sardinské piš: Toto praví ten, kterýž má sedm duchů Božích a sedm těch hvězd: Vím skutky tvé, že máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý.2
Budiž bedlivý, a utvrzujž jiné umírající. Neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem.3Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej, a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijduť na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu.4Ale máš některé osoby i v Sardis, kteréž nepoškvrnily roucha svého, protož budouť se se mnou procházeti v bílém rouše; nebo jsou hodni.5Kdo svítězí, tenť bude odín rouchem bílým; a nikoliť nevymaži jména jeho z knihy života, ale vyznámť jméno jeho před oblíčejem Otce svého i před anděly jeho.6Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.7Andělu pak Filadelfitské církve piš: Totoť praví ten svatý a pravý, kterýž má klíč Davidův, kterýžto otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá:8Vím skutky tvé. Aj, postavil jsem před tebou dvéře otevřené, a žádnýť jich nemůže zavříti. Nebo máš nevelikou moc, a ostříhal jsi slova mého, a nezapřels jména mého.9Aj, dávámť z zběři satanovy ty, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale klamají. Aj, způsobím to, žeť přijdou a budou se klaněti před nohama tvýma, a poznajíť, že jsem já tě miloval.10A poněvadž jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, kteráž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.11Aj, přijduť brzy. Drž se toho, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé.12Kdo svítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již více ven; a napíšiť na něm jméno Boha svého, a jméno města Boha svého, nového Jeruzaléma sstupujícího s nebe od Boha mého, i jméno své nové.13Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.14Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího:15Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys studený byl aneb horký.16A tak že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých.17Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý.18Radímť, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a roucho bílé, abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl.19Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.20Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj, a otevřel dvéře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou.21Kdož svítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já svítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.
 
 
 
 
 
 
 
Bible Kralická – Zjevení Janovo 9 kapitola :
 
1Potom anděl pátý zatroubil, i viděl jsem, že hvězda s nebe spadla na zem, a dán jest jí klíč od studnice propasti.2Kterážto otevřela studnici propasti. I vyšel dým z té studnice jako dým z peci veliké, i zatmělo se slunce i povětří od dymu té studnice.3A z toho dymu vyšly kobylky na zemi, jimž dána jest moc, jakouž moc mají štírové zemští.4Ale řečeno jim, aby neškodily trávě zemské, ani čemu zelenému, ani kterémukoli stromoví, než toliko lidem, kteříž nemají znamení Božího na čelích svých.5Dáno jest pak jim, ne aby je zabíjely, ale trápily za pět měsíců, a aby trápení jich bylo jako trápení od štíra, když by ušťkl člověka.6Protož v těch dnech hledati budou lidé smrti, ale nenaleznou jí, a žádati budou zemříti, ale smrt uteče od nich.7Způsob pak těch kobylek podobný byl koňům připraveným k boji, a na hlavách jejich byly jako koruny podobné zlatu, a tváři jejich jako tváři lidské.8A měly vlasy jako vlasy ženské, a zubové jejich byli jako lvů.9Měly také pancíře jako pancíře železné, a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k boji.10A měly ocasy podobné štírům, a žihadla v ocasích jejich byla, a moc jejich byla škoditi lidem za pět měsíců.11Měly pak nad sebou krále, anděla propasti, jemuž jméno Židovsky Abaddon, a Řecky Apollyon.12Bída jedna pominula, a aj, přijdou ještě dvě bídy potom.13Tedy šestý anděl zatroubil, i slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, kterýž jest před oblíčejem Božím,14Řkoucí šestému andělu, kterýž měl troubu: Rozvěž ty čtyři anděly, kteříž jsou u vězení při veliké řece Eufrates.15I rozvázáni jsou ti čtyři andělé, kteříž byli připraveni k hodině, a ke dni, a k měsíci, a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí.16A byl počet vojska lidu jízdného dvěstěkrát tisíc tisíců; nebo slyšel jsem počet jich.17A též viděl jsem koně u vidění, a ti, kteříž seděli na nich, měli pancíře ohnivé a hyacintové a z siry. Hlavy pak těch koní byly jako hlavy lvové, a z úst jejich vycházel oheň, a dým, a sira.18A tímto trojím zmordována jest třetina lidu, ohněm, a dymem, a sirou, kteréž vycházely z úst jejich.19Nebo moc jejich jest v ústech jejich a v ocasích jejich; ocasové zajisté jejich jsou podobni hadům, majíce hlavy, jimiž škodí.20Jiní pak lidé, kteříž nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání z skutků rukou svých, aby se neklaněli ďáblům, a modlám zlatým, a stříbrným, a měděným, i kamenným, i dřevěným, kteréž ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi.21Aniž činili pokání z vražd svých, ani z trávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých.
Bible Kralická – Zjevení Janovo 20 kapitola :
1I viděl jsem anděla sstupujícího (ihned po svatbě) s nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své.2I chopil draka, hada toho starého, kterýž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let.3A uvrhl ho do propasti, i zavřel, a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas.4I viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud, a duše stínaných pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, a kteříž se neklaněli šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali znamení jejího na čela svá, aneb na ruce své. A ožili, a kralovali s Kristem tisíc let.5Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo těch tisíc let. Toť jest první vzkříšení.6Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.7A když se vyplní tisíc let, propuštěn bude satan z žaláře svého.8I vyjde, aby svodil národy, kteříž jsou na čtyřech stranách země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského.9I vstoupili na širokost země, a obklíčili stany svatých, i to město milé, ale stoupil oheň od Boha s nebe, a spálil je.10A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a siry, kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť mučeni dnem i nocí na věky věků.11I viděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe, a místo jim není nalezeno.12I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před oblíčejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiná kniha také jest otevřína, to jest kniha života, i souzeni jsou mrtví podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podlé skutků svých.13A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteříž v nich byli, i souzeni jsou jeden každý podlé skutků svých.14Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá.15I ten, kdož není nalezen v knize života zapsán, uvržen jest do jezera ohnivého.
Bible Kralická Izaiáš kapitola 22 :
1Břímě údolí vidění. Cožť se stalo, že jsi vystoupilo všecko na střechy,2Město plné hřmotu a hluku, město veselící se? Zbití tvoji nejsou zbiti mečem, ani zhynuli v boji.3Všecka knížata tvá rozprchla se napořád, od střelců svázána jsou. Což jich koli nalezeno jest v tobě, napořád svázáni jsou, zdaleka utíkají.4Protož jsem řekl: Ponechejte mne, ať hořekuji s pláčem, a neusilujte mne těšiti nad popléněním dcerky lidu mého.5Nebo jest den ssoužení, a pošlapání, a v mysli sevření ode Pána, Hospodina zástupů, v údolí vidění, den boření zdi, a křiku k horám.6Byltě zajisté Elam pochytil toul s vozy lidu vojenského, a Kir ukázal pavézu.7I stalo se, že nejvýbornější údolí tvá naplněna byla vozy, a vojáci silně položili se u brány,8A odkryto bylo zastření Judovo; však obrátilo jsi zřetel v ten den k zbrojné komoře.9I k zbořeninám města Davidova dohlédli jste, nebo mnohé byly, a shromáždili jste vody rybníka dolního.10Domy též Jeruzalémské sečtli jste, i pobořili, abyste utvrdili zed.11Udělali jste také stav mezi dvěma zdmi pro vody rybníka starého, aniž jste popatřili k Učiniteli jeho, a toho, kdo jej vzdělal od starodávna, neviděli jste.12Nadto když volal Pán, Hospodin zástupů, v ten den k pláči a k kvílení, a k lysině a k přepásání se žíní.13A aj, radost a veselí vaše zabijeti voly, a bíti ovce, jísti maso, a píti víno, a říkati: Jezme, píme, nebo zítra zemřeme.14Ale známéť jest to v uších mých, praví Hospodin zástupů. Protož nikoli vám nebude odpuštěna ta nepravost, až i zemřete, praví Pán, Hospodin zástupů.15Takto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi, vejdi k Sochitskému tomu, k Sobnovi správci domu, a řekni:16Co ty zde máš? A koho zde máš, že jsi vytesal sobě zde hrob? Vytesals sobě na vysokém místě hrob svůj, a vystavěls na skále příbytek svůj.17Aj, Hospodin, kterýž tě přistřel, jakž na muže znamenitého náleží, a kterýž tě výborně přioděl,18Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné. Tam umřeš, tam i vozové slávy tvé, ó ohyzdo domu Pána svého.19A tak seženu tě s místa tvého, a s úřadu tvého svrhu tě.20I stane se v ten den, že povolám služebníka svého Eliakima syna Helkiášova,21A obleku jej v sukni tvou, a pasem tvým potvrdím ho, panování tvé také dám v ruku jeho. I bude za otce obyvatelům Jeruzalémským a domu Judovu,22A vložím klíč domu Davidova na rameno jeho. Když otevře, žádný nezavře, a když zavře, žádný neotevře.23A vbiji jej jako hřebík v místě pevném, a bude stolicí slávy domu otce svého.24I zavěsí na něm synové a dcery všecku slávu domu otce jeho, všecko nádobí, i to nejmenší, od nádobí, z něhož se pije, až do všech nádob vinných.25V ten den, praví Hospodin zástupů, pohne se hřebík, kterýž vbit byl v místě pevném, a vyťat bude, a spadne, odťato bude i břímě, kteréž jest na něm; nebo Hospodin mluvil.
 
 
 
 
 
 
 
Bible Kralická Lukáš kapitola 11 :
 
33Žádný rozsvítě svíci, nepostaví do skrýše, ani pod kbelec, ale na svícen, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli.34Svíce těla jest oko. Když by tedy oko tvé sprostné bylo, i tělo tvé všecko bude světlé; a pakliť bude nešlechetné, i tělo tvé tmavé bude.35Viziž tedy, aby světlo, kteréž jest v tobě, nebylo tmou.36Pakli celé tělo tvé světlé bude, nemaje žádné částky tmavé, budeť všecko tak světlé, že tě jako svíce bleskem osvítí.37A když on mluvil, prosil ho jeden farizeus, aby obědval u něho. A všed, posadil se za stůl.38Farizeus pak viděv to, podivil se, že se neumyl před obědem.39I řekl Pán jemu: Nyní vy farizeové povrchu konvice a misy čistíte, ale to, což vnitř jest u vás, plno jest loupeže a nešlechetnosti.40Blázni, zdaliž ten, kterýž učinil, což zevnitř jest, neučinil také i toho, což jest vnitř?41Ale však i z toho, což máte, dávejte almužnu, a aj, všecky věci vaše čisté budou.42Ale běda vám farizeům, že desátky dáváte z máty a z routy a ze všeliké byliny, ale opouštíte soud a lásku Boží. Tyto věci měli jste činiti, a oněch neopouštěti.43Běda vám farizeům, nebo milujete první místa v školách a pozdravování na trzích.44Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, nebo jste jako hrobové nepatrní, a lidé chodíce po nich, nevědí.45I odpověděv jeden z zákonníků, řekl jemu: Mistře, tyto věci mluvě, i nám také lehkost činíš.46A on řekl: I vám zákonníkům běda, nebo obtěžujete lidi břemeny nesnesitelnými, a sami se těch břemen jedním prstem nedotýkáte.47Běda vám, proto že vzděláváte hroby prorocké, kteréž otcové vaši zmordovali.48A tak osvědčujete a potvrzujete skutků otců svých. Nebo oni zajisté zmordovali je, vy pak vzděláváte hroby jejich.49Protož i Moudrost Boží řekla: Pošliť k nim proroky a apoštoly, a z těch některé mordovati budou, a jiné vyháněti,50Aby požádáno bylo od tohoto pokolení krve všech proroků, kteráž vylita jest od ustanovení světa,51Od krve Abelovy až do krve Zachariášovy, kterýž zahynul mezi oltářem a chrámem. Jistě, pravím vám, požádáno bude od pokolení tohoto.52Běda vám zákonníkům, nebo jste vzali klíč umění (k poznání); sami jste nevešli, a těm, kteříž vcházeli, zbránili jste***!!! (Ježíš je pravý klíč a proto musel přijít).53A když jim to mluvil, počali zákonníci a farizeové přísně na něj dotírati, a k mnohým řečem příčiny jemu dávati.54Úklady činíce jemu, a hledajíce popadnouti něco z úst jeho, aby jej obžalovali.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bible Kralická Matouš kapitola 16 :
1I přistoupivše farizeové a saduceové, pokoušejíce, prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal.2On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe.3A ráno: Dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe rozsouditi umíte, znamení pak časů těchto nemůžete?4Národ zlý a cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení ono Jonáše proroka. A opustiv je, odšel.5A plavivše se učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba.6Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.7Oni pak rozjímali mezi sebou, řkouce: Nevzali jsme chleba.8A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, ó malé víry, že jste chlebů nevzali?9Ještě-liž nerozumíte, ani nepamatujete na těch pět chlebů a na pět tisíců, a kolik jste košů nazbírali?10Ani na těch sedm chlebů, a na čtyři tisíce, a kolik jste košů nazbírali?11I kterakž nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě, abyste se varovali kvasu farizejského a saducejského?12Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.13Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým praví lidé býti mne, Syna člověka?14A oni řekli: Někteří Janem Křtitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků.15I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?16I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.17A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.18I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr (*skála), a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.19A tobě dám klíče*** království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.20Tedy přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.21A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží {biskupů} a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.22I odved ho Petr, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nikoli nestane se tobě toho.23Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdi za mnou*** (Kliď se za mne), satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské***.24Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.25Nebo kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.26Nebo co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou?27Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s anděly svými, a tehdáž odplatí jednomu každému podlé skutků jeho.28Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bible Kralická Židům 9 kapitola :
 
1Mělať pak i první ona smlouva nařízené služby a svatyni světskou.2Nebo udělán byl stánek první, v kterémž byl svícen, a stůl, a posvátní chlebové, a ten sloul svatyně.3Za druhou pak oponou byl stánek, kterýž sloul svatyně svatých,4Zlatou maje kadidlnici, a truhlu smlouvy, všudy obloženou zlatem, kdežto bylo věderce zlaté, mající v sobě mannu, a hůl Aronova, kteráž byla zkvetla, a dsky zákona,5Nad truhlou pak cherubínové slávy, zastěňujíci slitovnici. O kterýchž věcech není potřebí nyní vypravovati o jedné každé obzvláštně.6To pak když tak jest zřízeno, do prvního stánku vždycky vcházejí kněží, služby vykonávajíce,7Do druhého pak jedinou v rok sám nejvyšší kněz {biskup}, ne bez krve, kterouž obětuje sám za sebe, i za lidské nevědomosti. 8Čímž Duch svatý ukazuje to, že ještě nebyla zjevena cesta k svatyni, dokudž první stánek trval. 9Kterýž byl podobenstvím na ten tehdejší čas, v němž darové a oběti se obětují, kteréž nemohou dokonalého v svědomí učiniti toho, kdož obětuje,10Toliko v pokrmích a v nápojích, a v rozličných umýváních a ospravedlňováních tělesných, až do času napravení, záležející.11Ale Kristus přišed, nejvyšší kněz {biskup} budoucího dobrého, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení,12Ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev, všed jednou do svatyně, věčné vykoupení nalezl.13Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel jalovice, pokropující poškvrněných, posvěcuje k očištění těla,14Čím více krev Kristova, kterýž skrze Ducha věčného samého sebe obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému?15A pro tu příčinu nové smlouvy prostředník jest, aby, když by smrt mezi to vkročila k vyplacení přestoupení těch, kteráž byla za první smlouvy, zaslíbení věčného dědictví přijali ti, kdož jsou povoláni.16Nebo kdež jest kšaft, potřebí jest, aby k tomu smrt přikročila toho, kdož činí kšaft.17Kšaft zajisté těch, kteříž zemřeli, stálý jest, poněvadž ještě nemá moci, dokudž živ jest ten, kdož kšaft činil.18Protož ani první onen bez krve nebyl posvěcován.19Nebo když Mojžíš všecka přikázaní podlé zákona všemu lidu předložil, vzav krev telat a kozlů, s vodou a s vlnou červenou a s yzopem, tak spolu i knihy i všeho lidu pokropil,20Řka: Tatoť jest krev zákona, kterýž vám Bůh vydal.21Ano i stánku i všech nádob k službě náležitých rovně též krví pokropil.22A téměř všecko podlé zákona krví očišťováno bývá, a bez krve vylití nebývá odpuštění vin.23Protož potřebí bylo, aby věcí nebeských příkladové těmi věcmi očišťováni byli, nebeské pak věci lepšími obětmi, nežli jsou ty.24Neboť nevšel Kristus do svatyně rukou udělané, kteráž by nesla figůru pravé, ale v samo nebe, aby nyní přítomný byl tváři Boží za nás.25Ne aby častokrát obětoval sebe samého, jako nejvyšší kněz {biskup} vcházel do svatyně každý rok se krví cizí,26(Sic jinak by byl musil častokrát trpěti od počátku světa), ale nyní jednou při skonání věků, na shlazení hřícha skrze obětování sebe samého, zjeven jest.27A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud,28Tak i Kristus jednou jest obětován, k shlazení mnohých lidí hříchů; podruhé bez hříchu ukáže se těm, kteříž ho čekají k spasení.
 

J 14:6: Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.

 
 
 
 
 
Shrnutí časové osy :
 
Jediný Bůh – Svatý Duch je bezčasový  a bezprostorový – „OTEC“. Jeho manifestací v času a prostoru je prvorozený, který je Alfou a Omegou, počátkem a koncem. Prvorozený společně s „OTCEM“ tvoří nebesa (nebeské chóry – další Boží syny) poté společně tvoří Zemi a rozličné nádoby života. Společně take tvoří člověka – první stánek – prvního Adama. Je vytvořena jeho nádoba/tělo a jediný Bůh mu propůjčuje svého Svatého Ducha, který tuto nádobu/duši uvádí k životu. Andělé jsou samojediní (nemají družky) ale Adamovi družka chybí a proto z jeho nádoby učiní nádobu pro Evu a naplní ji Adamových duchem. Tak se stane Eva živou duší. Adam i Eva měli tedy Svatého Ducha. Adam se stal prvním stánkem (andělů). Jeden ze světlonošů (Luciferů –nositelé světla – jitřní hvězdy) ale plně nezná Boží plan a ze žárlivosti podvede pomocí lži Evu a Adama. Tímto prvotním a dědičným hříchem znesvětí Adam a Eva darovaného Svatého ducha v jejich nádobech/duších a tím ztrácí propojení s  jediným Bohem a to právě proto, že jejich duch již není Svatý a tímto propadají smrti. Proč ale dědičný hřích ??? Inu je to jednoduché potomci Adama a Evy dostávají od rodičů již nedokonalou genetickou nádobu ale rovněž i znesvěceného ducha !!!. V tom tkví dědičný hřích. Kde pak tento nečistý duch se přelévá jak voda s pokolení na pokolení celého lidstva. Jediný Bůh ale lidi miluje a posílá svého prvorozeného syna. Ten pomoci „Jákobového žebříku“ přichází mezi nás, přichází v tělo jako syn člověka s jménem Ježíš (Bůh je záchraňuje). Narodí se panně Marii, kterou si oblíbil a vybral pro svůj příchod mezi lidi, v lidském těle. Ježíš se stává druhým stánkem a druhým Adamem. A je to jediná lidská bytost se Svatým duchem na zemi (tedy bez hříchu). Ježíš plní vůli “Otcovu” vůli, je zrazen, ukřižován. Poté je jako první vzkříšen a pobývá 40 dní na zemi. Během této doby vylívá svého Svatého Duch na učedníky, kteří mají být rybáři a šířit evangelium. Po 40 dnech opouští svou fyzickou podobu a vylívá se do celého světa (Rozepíší v článku o pravém poselství dělení chleba). Nebeský chléb je tedy roztroušen do celého světa pro všechny kdo jej skutečně přijmou až do doby „SVATBY“ den jeho příchodu. Až tento nebeský chléb (Svatého ducha) přijme 144.000 (je psáno : je mnoho povolaných ale málo vyvolených) nastane den jeho příchodu „SVATBY“ Těchto 144.000 se stanou jeho anděly a s Kristem budou vládnou po dobu 1000 let. Dále pak nad těmi 144.000 nebude mít už moc druhá smrt a to právě proto,že již budou Svatými anděly. Nenechte se ale oklamat, jsou zde falešní proroci, kteří tvrdí, že již 1000 letá vláda proběhla anebo že již probíhá !!! Návrat Krista – Svatbu uvidí fyzicky každé oko, tak stejně jako ti co vítězí dostávají fyzický bílý kamének. Tento den je již velmi blízko a naše současná generace jej zažije. Toliko ke shrnutí v časové ose.
 
 
 
Ježíš je jediný pravý pastýř, to on naplňuje své ovce svým Svatých duchem, je také pravou cestou (cesta vedoucí k obnově Svatého Ducha v nás), je dveřmi do království Božího a zároveň je i vrátný, protože jedině on vlastní Davidův klíč !!! Tyto klíče měli sice propůjeny židé ale sami neprošli a těm, kteří vcházeli zabránili. Tak stejně i pozemská církev sešla z cesty, opanoval jí Satan, jež svádí křestany a brání jim vstupu !!!
6Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.7Andělu pak Filadelfitské církve piš: Totoť praví ten svatý a pravý, kterýž má klíč Davidův, kterýžto otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá
 
Běda vám zákonníkům, nebo jste vzali klíč umění (k poznání); sami jste nevešli, a těm, kteříž vcházeli, zbránili jste***!!!
 
Napsal ten, který dostal bílý kamének od Svatého Ducha.

"Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný" | Přihlásit/Vytvořit účet | 33 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 00:26:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bílým šutrem jsi dostal akorát tak pořádně po palici, ty manifestátore. Ja ti dám Koudelku!! Já ti podpálím koudelku!!


Napsal ten, co mu říkají Chocholoušek..Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 08:05:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Njn závist je veliká co :).


]


Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 09:15:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Považuji tě za duševně vyšinutého člověka. A to ti mám závidět?
Vždyť podívej se jenom na to, jak divně reaguješ. Napíšu ti komentář do jehož obsahu jsem vložil sarkasmus, jízlivost a dehonestaci.
Vulgárně řečeno si s tebe dělám pr.del, a to za účelem sondování jak na to budeš reagovat. A z tebe vypadne závist.
Dzehenuti, ty zřejmě sám sebe považuješ za někoho kdo duchovně stojí hodně vysoko, a proto si myslíš,  to ostatní závidí. Ostatní jsou ze tvého pohledu malinkatý mravenečci co to touží dotáhnout tak daleko jako ty.
Všechno kolem tebe je duch, máš bílý kamének, chceš provádět zkoušky ohněm.Dzehenuti, před čím v životě jsi utekl, v čem jsi totálně selhal, když máš ve svém uzavřeném světě takovou neutuchající potřebu být něčím tak vyjímečným? Jak nesou tvoji blízcí a rodina to jak se projevuješ? Byl jsi už někdy na psychiatrickém vyšetření?


]


Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 09:34:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To za co mě považuješ je tvoje subjektivní věc. Já tě považuji za zaslepeného katolíka, který i přes všechny barbarské činy této církve tvrdí, že je to církev Svatá. Je to podobné jako zaslepený žid, který nevidí, že Ježíš je mesiáš.Nepoměřuji duc***** úrovní menší nebo větší. Duc***** je právě naopak o rovnosti a lásce. Tedy jsou pro mě ostatní duchovní bratři, protože jsme všichni původně z jednoho Svatého Ducha. Tvá představa o tom, že chci být vyjímečný a vymyslel jsem si story o bílém kaménku je zcela mylná. Jsem si dobře vědom, toho jak dost lidí propadlo mesiášskému syndromu a to z důvodu, že plně nepochopili jak to skutečně je...a  na své cestě se nechali ovlivnit samotným Satanem, který jim tohle našeptává a odkloňuje od Boha a tito lidé pak žijí ve svých falešných představách...ve svých bublinkách. Moji blízcí, mě považují za věřícího člověka a ví, že vše co mluvím je pravda a že nejsem blázen..tak se to snažíš podsouvat ty tady.Nepotřebuji jít na psychiatrické vyšetření, mám zodpovědnou práci, nemám psychické problémy. A kdyby už náhodou šel :) myslím si že, psychiatr by ani nevěděl o čem mluvím, protože nepředpokládám že jsou odborníci na kvantovou fyziku atd :)) a to už neřeším, že ten psychiatr muže být člověk typu "pozorovatelnik" pro kterého je bible pohádková kniha.V životě jsem před ničím neutekl. Ba naopak opustil jsem krásnou a širou cestu marnivosti, cestu živých mrtvých a vydal se po cestě mého učitele - Ježíše. Nemyslím si, že bych byl vyjimečný....jen snažím řídit slovy mého pána. Nejsem Svatý, hřeším ale ano, ano chci být božím andělem a sloužit Bohu na věky věků.
Zdar a sílu :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 09:42:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě bych to doplnil. Zřekl jsem se tedy možnosti mít pozemskou rodinu protože jsem zasnouben s jediným Bohem. Moje rodina pak bude vše co je z ducha a budu pracovat pro to, aby každé dítě v budoucím světe bylo štastné.Což je veliký rozdíl od těch farizejů pozemských církví, kteří se natřásají ve svých honosných šatech a sídlech, mamouní majetky vymámené od těch co obelstili a vedou do jámy pekelné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 10:10:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvoje rodina jsou máma, táta, bahičky, dědové, strýci, tety a všichni blízcí. Těchto vyjmenovaných ses zřekl??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 12:18:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je psáno :

Ježíš je můj učitel, tedy platí ... kdo činí Boží vůli je můj bratr, má sestra i matka. Jedno tělo jeden duch ...jen je jej třeba obnovit. Mluvím tedy o rodině obnoveného ducha, toho ducha jejž znesvětil Adam.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 12:45:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přímo ukázkově jsi předvedl svůj mesiášský syndrom! Kristus se k nám vyjadřuje za Sebe, za své božské spasitelské poslaní, a oznamuje nám, že se v Něm, v Kristu stáváme v boží vůli bratry. Ty se ke slovům Krista stavíš jako bys je vyřkl ty sám. To je opovážlivé. Platí, že tobě se stává bratrem ten co činí boží vůli? Pýšně mluvíš!  Co to máš za podvného učitelem který tě staví na místo Krista?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 14:32:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
3Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!‘ 34Přišel Syn člověka, jí a pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!‘
Kristus je mým bratrem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vr (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 09. únor 2018 @ 07:27:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asketický Křtitel tvým bratrem není?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 11:09:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti, ty jsi zcela mimo. Nic takového jsem netvrdil. S někým si mne pleteš. Já zde poukazuji za zlo v řkc a vyjadřuji se o ní ne jako o svaté, ale jako o padlé nevěstce.

Nepotřebuji představu k tomu, abych viděl, že máš velkou potřebu být vyjímečným. Tvoje výzvy k papeži o zkoušce ohněm, a to jak sám o sobě píšeš "napsal ten co má bílý kamének", přīmo svědčí o jak se ty sám Dzehenuti Vyjímečný vysoko stavíš. Máš neutuchající potřebu zdůrazňovat a sebestředně poukazovat sám na sebe- držitele kaménku.

Ty píšeš o mesiášském syndromu?! Ze všech zdejších diskutujících ho zde předvádíš nejvíce ty.

Co je zvláštního na tom, že tě blízcí považují za věřícího a pravdomluvného. To je snad něco zcela samozřejmého!

Dzehenuti, když již nyní víš, že psychiatr se s tvými " znalostmi" kvantové fyziky nemůže měřit, zkus ho navštívit a manifestovat nad ním svoji duchovní převahu. Na papeže si troufáš, a takový psychiatr by pro tebe měl být hračkou. Nebo snad ne?? A co když bude psychiatr zrovna někdo, kdo ti bude rozumět?

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 12:22:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, taky to na mě Satan zkoušel. Držím se ale toho co je psáno a co řekl Svatý Duch. Jestli je tedy ŘKC nevěstka, co je tedy její "TROJICE" ???


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 12:55:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, a co to na mne zkoušíš ty? Tvrdíš o mě co není pravda. Řkc není "jestli" ona padlá nevěstka je! pA co se týče trojice, psal jsem to zde mnohokrát, a to několikrát i tobě, že Bůh je kým chce, a Jeho dělení na jednice, dvojice, trojice...osmice je hloupost. Zkus si toto moje stanovisko jednou provždy zapamatovat! Zatím to tak vypadá, že duch který tě ovládl, ti vymazává i paměť!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 13:37:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano v tom s tebou souhlasím. Je psáno : Bůh je jediný, Bůh je duch, Bůh je Svatý. Tedy je jeden manifestující v tom co chce. TO co je nepotřebné to mažu z paměti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 13:51:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to je ale zvlášttní Džehenuti. Pozitivní informace považuješ za nepotřebné a mažeš je, a lživé informace o mě vytahuješ odkud?? Napsal jsi za co mě považuješ, napsal jsi zcela mylnou a zcestnou informaci, a podotýkám, že to u tebe není poprvé.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 12:04:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak můžeš Myslivce označovat za zaslepeného katolíka? Vždyť tomu se z tohoto polopohanského Babylonu podařilo uniknout. Mockrát to tu uváděl a ŘKC označuje  nekompromisně za  modloslužebný spolek, který se za křesťanství jen vydává (Žena jedoucí na šelmě). V tomto ohledu jsi střelil vedle. 

To, že dnes žiješ single má asi jinou příčinu a takoví se v ŘKC stávají kněžími nebo řeholníky, což by tobě zase nevyhovovalo z věroučných důvodů.

S tím bílým kaménkem, na který se neustále odvoláváš však působíš jako exot - něco vyjímečného, tak bych se tím raději nechlubil i kdyby to snad byla pravda. 

Že člověk je duch (nesmrtelná bytost), žijící ve smrtelném těle je též pravda, ale většinou patřící do tábora Božího protivníka, pokud se nedá Ježíšem Kristem z jeho spárů vysvobodit a to sám a vědomě bez nějakých dalších prostředníků či rituálů. Nemohu věřit tomu, jak tvrdí David Hogan, že se to stane bez vědomí člověka i v případě, že Ježíše odmítá či dokonce proklíná.  
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 12:24:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem psal. Pokud je ŘKC nevěstka.... co je její "TROJICE" ??? Bílým kaménkem se nechlubím, je to svědectví.


]


Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 10:21:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---- Nenechte se ale oklamat, jsou zde falešní proroci, kteří tvrdí, že již 1000 letá vláda proběhla anebo že již probíhá !!! Návrat Krista – Svatbu uvidí fyzicky každé oko, tak stejně jako ti co vítězí dostávají fyzický bílý kamének. Tento den je již velmi blízko a naše současná generace jej zažije. ----  Píšeš falešní proroci... Protože jsi zde před časem vložil článek " Timgova tisíciletá vláda" , usuzuji že máš na mysli také mne. 


 Věřím že každé království má svého krále a král své poddané a služebníky. Nestydím se za svého Krále Izraele.

 Samotný Král Izraele přišel do svého vlastního,  byl zde osobně, ale mnozí jej za krále nechtěli a nepřijali. Těm pak, kteří jej přijali a v něj uvěřili , dal moc se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen se jako se rodí lidé pozemských otců, ale narodili se z Boha. Jak  psáno. To je královské kněžstvo a  výrok o zřítelnici Božího oka snad znáš. A ten platí dodnes.

Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 12:15:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nejsi prorok Timgu, ty jsi ten oklamaný.


]


Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 13:04:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Timg rozhodně oklamaný není. Ten kdo zde podlehl klamu jsi jednoznačně ty! Na tvou omluvu lze uvést to, že některé tvé vyjadřování nese jasné znaky vyšinutosti. Prožíváš silné emoce, třeba přitom jak jsi papeže vyzýval ke zkoušce ohněm? A když pomyslíš na ten tvůj kamének, co se s tebou děje?


]


Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 13:33:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo podlehl klamu a kdo ne, to brzy poznáme až přijde Boží den, tedy den svatby. Tedy ponechávám tento soud v těch rukou, který je oprávněn soudit. Moje výzva papeži stále platí, nic se na tom nezměnilo. Myslím na jediného Boha. Kamének je jeho dar a poselství ale nikoliv nějaká modla. Bílý kamének dostali i jiní a stala se z něj modla a z bílého kaménku stal se kamének černý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 13:58:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo podlehl klamu toho lze v pravdě Ducha rozeznat už nyní, rozpoznání působení Boha a ducha zla je primární schopností u všech kristovců.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 14:29:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemá smysl s tebou dal polemizovat, nemám na to ani čas, dělám teď nový článek.


]


Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 14:13:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z článku: 

 ------  4Jan sedmi zborům, kteříž jsou v Azii: Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má, a od sedmi duchů, kteříž jsou před oblíčejem trůnu jeho,5A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou,6A učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému, jemuž buď sláva a moc na věky věků. Amen -----Ano , s tím souhlasím Dzehenuti.

 Prvorozený z mrtvých (Pán Ježíš Kristus) kníže králů země, kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou, A učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému, jemuž buď sláva a moc na věky věků. AmenRe: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 14:31:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 -----Tak stejně i pozemská církev sešla z cesty, opanoval jí Satan, jež svádí křestany a brání jim vstupu !!!---


                                                          Dzehenuti,  vstoupil jsi? 


Těchto 144.000 se stanou jeho anděly a s Kristem budou vládnou po dobu 1000 let. Dále pak nad těmi 144.000 nebude mít už moc druhá smrt a to právě proto,že již budou Svatými anděly       Proroku , prorokuješ ..  ?

 Já ti  pravím , že blahoslavený a svatý, kdo podíl na prvním (Kristově) vzkříšení! Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 16:02:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Svatbu uvidí fyzicky každé oko, tak stejně jako ti co vítězí dostávají fyzický bílý kamének. Tento den je již velmi blízko a naše současná generace jej zažije. Toliko ke shrnutí v časové ose. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dzehenuti, můžu se tedy zeptat? 

 Píšeš, že svatbu uvidí fyzicky každé oko, a že ten den zažije naše současná generace, tedy toto pokolení. Dzehenuti, a co ta všechna pokolení země, která žila před námi? A jasné slovo :

 Mt 24,34  Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
.

            I o tom, že ti , kdo ho probodli uviděli koho probodli, vůbec nepochybuji.


Mt.22:2  „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
3  Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
4  Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘
5  Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
6  Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
7  Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.


Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 19:21:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem to psal xxxkrát. Aby byla svatba musí být kompletní nevěsta 144.000 teprve tehdy nastane. Tedy ti co tam jsou čekají na ostatní.


]


Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 19:57:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-) A kde jsou , nejsou-li na svatbě?


]


Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 20:15:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
čekají až dorazí všech 144.000


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. únor 2018 @ 20:28:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš  ohlášení soudu, jenže ten již probíhá:

1  A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 
2  A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. 
3  Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. 
4  To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. 
5  Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony. 
6  Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 
7  Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ 
8  Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ 
9  Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, 
10  bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. 
11  A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 
12  Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“  (Zj 14)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 09. únor 2018 @ 02:24:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten proběhne v den svatby.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 09. únor 2018 @ 09:51:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak už jsem ti napsal,  soud byl ohlášen a den svatby probíhá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Sobota, 10. únor 2018 @ 14:52:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak leda u Jehovistu.


]


Stránka vygenerována za: 2.01 sekundy