Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 170 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479350
přístupů od 17. 10. 2001

DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA
Vloženo Čtvrtek, 07. květen 2015 @ 12:54:23 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Trochu opáčka ze starého Dereka Prince, na kterém mnozí z nás vyrůstali - dnes je to velmi potřebné...

Z důvodů jedinečné a nejvyšší důležitosti Bible v životě křesťana budeme nyní zkoumat, co Bible prohlašuje sama o sobě. Hlavně budeme zkoumat dvoje prohlášení: o autoritě na kterou si Bible činí nárok, a o účincích, které má vypůsobit. 


XXX  V této studii se budeme zamýšlet nad autoritou Bible. Studii tohoto předmětu bude vhodné zahájit slovy samotného Krista zapsanými v J 10,34-36. Kristus zde mluví k Židům a obhajuje své prohlášení, že je Syn Boží, které židé napadali. Kristus podpírá své prohlášení citací z knihy žalmů ze Starého zákona, který označuje výrazem "zákon váš", říká toto: "Však psáno je v zákoně vašem: "Já jsem řekl: Bohové jste. Poněvadž ty nazval bohy k nimž řeč Boží stala se, a nemůže zrušeno býti písmo, mně pak, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět , vy pravíte: Rouháš se, že jsem řekl: Syn Boží jsem?" V této odpovědi Ježíš sám užil dvou titulů, kterých od té doby používali jeho následovníci více než jiných k označení Bible. Prvním z těchto titulů je Slovo Boží (v kralickém textu řeč - obojí odpovídá originálnímu slovu "logos") druhým je písmo . Bude užitečné zamyslet se nad tím, co nám každý z těchto hlavních titulů říká o povaze Bible. Když Ježíš nazývá Bibli Slovem Božím, ukazuje, že pravda v ní zjevená nemá svůj původ u lidí, ale u Boha. I když bylo mnoho různých lidí různými způsoby použito k tomu, aby ji doručili světu, byli tito lidé pouhými nástroji. V žádném případě nemá poselství, nebo zjevení Bible svůj původ v lidech, ale pouze a výhradně v Bohu samém. Naproti tomu, když Ježíš užívá titulu Písmo, ukazuje Bohem určené vymezení Bible. Výraz Písmo znamená doslova "to, co bylo napsáno". Bible neobsahuje úplnou známost, nebo záměr všemohoucího Boha ve všech aspektech, nebo podrobnostech. Neobsahuje dokonce ani všechna Bohem inspirovaná poselství, která kdy Bůh skrze lidské nástroje dal. Dokazuje to skutečnost, že Bible sama odkazuje na mnoha místech na slova proroků, která nejsou v Bibli zapsána. Vidíme tedy, že i když je Bible naprosto pravdivá a autoritativní, je také vysoce selektivní. Její poselství jsou určena především pro lidstvo. Jsou vyjádřena slovy a pojmy, kterým lidé mohou rozumět. Jejím ústředním tématem a záměrem je duchovní dobro člověka. Zjevuje předně podstatu a důsledky hříchu a cestu vysvobození z hříchu a jeho důsledků skrze víru v Krista. Všimněte si nyní Ježíšových slov u J 10,35. Nejenže zde dává svou osobní pečeť a souhlas hlavním titulům Bible - "Slovo Boží" a "Písmo", ale také zcela jasně dává svou pečeť a souhlas naprosté autoritě Bible, když říká: "... a nemůže zrušeno býti písmo." Toto krátké rčení "nemůže zrušeno býti" v sobě zahrnuje všechna prohlášení o nejvyšší a božské autoritě, která kdy byla o Bibli učiněna. Celé svazky by mohli být napsány pro obhajobu Bible , nebo proti Bibli, ale v poslední instanci řekl Ježíš vše co bylo třeba, ve čtyřech krátkých slovech: "Nemůže zrušeno býti písmo". 

XXX  Když dáme správnou váhu biblickému prohlášení, že lidé spojení s jejím vznikem byli v každém případě pouhými nástroji, a že každé poselství nebo zjevení, které je v ní obsaženo, má svůj původ v Bohu samém, pak nezůstává žádný rozumný, nebo logický podklad pro odmítání prohlášení Bible o úplné vlastní autoritě. Žijeme v době, kdy lidé dovedou vypouštět do prostoru družice a pomocí rádia a radaru a elektronických zařízení jim dovedou doručovat zprávy, přijímat od nich informace a řídit jejich dráhu na vzdálenost tisíců, nebo miliónů kilometrů. Když člověk může dosáhnout takových výsledků, potom jen naprosto nevědecká mysl zaslepená předsudky, by mohla popřít, že Bůh je schopen stvořit lidské bytosti s takovými duchovními a duševními možnostmi, aby je mohl řídit a aby s nimi mohl zajistit spojení. Bible tvrdí, že právě toto Bůh učinil a stále to činí. Objevy a vynálezy moderní vědy nezlehčují prohlášení Bible, ale naopak usnadňují upřímným lidem otevřené mysli představit si vztah mezi Bohem a lidmi, který Bible umožnila. Bible jasně ukazuje, že zde byl určitý svrchovaný neviditelný vliv , kterým byl Bůh spojen s duchem a myslí lidí, kteří psali Bibli a zajišťoval jejich vedení. Tento neviditelný vliv je Duch svatý - vlastní Boží Duch. Např. ve 2Tm 3,16 apoštolů Pavel říká: "Všeliké písmo od Boha jest vdechnuté a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti." Slovo "vdechnuté" je v přímém spojení se slovem "Duch". Byla to tedy činnost Božího Ducha - Ducha svatého, která byla tím neviditelným, ale neomylným vlivem, který ovládal a řídil pisatele různých částí Bible. Snad ještě jasněji to říká apoštol Petr v 2 Pt 1,20n. Nejprve ve verši 20 říká: "Toto nejprvé znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském."Neboť jak jsme si již vysvětlili, žádné poselství, nebo zjevení Bible nemá svůj původ v člověku, ale v Bohu. Potom ve verši 21. Petr pokračuje a vysvětluje jak to bylo. "Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svatí Boží lidé." Řecké slovo, které je zde přeloženo "puzeni", znamená doslova "unášeni", nebo bychom také mohli říci "vedeni po své dráze". Tedy tak, jak dnes lidé řídí v prostoru dráhu svých družic součinností rádia a elektroniky, tak Bůh řídil lidi, kteří psali Bibli, součinností Ducha svatého a duchovních a duševních schopností lidí. V konfrontaci s možnostmi současné vědy by odmítání této možnosti u Boha bylo výrazem čiré zaujatosti. Ve Starém zákoně je nám tatáž pravda božské inspirace představena jiným obrazem, přejatým z mnohé starší historie než je vypouštění družic do prostoru. V Ž 12,7 nám žalmista David říká: "Výmluvnosti Hospodinovy jsou výmluvnosti čisté, jako stříbro v hliněné peci přehnané a sedmkrát zprubované. "obraz je vzat z procesu čištění stříbra v hliněné peci. (Takové pece užívají Arabové k různým účelům dodnes). Tento obraz představuje proces psaní bible takto: Hliněná představuje lidský prvek. Stříbro představuje lidské poselství, které má být doručeno skrze člověka. Oheň, který zaručuje naprostou čistotu stříbra tj. naprostou přesnost poselství, představuje Ducha svatého. Číslovka sedmkrát ukazuje tak jako v mnoha oddílech Bible - absolutní dokonalost díla Ducha svatého. Tento obraz nás tedy ujišťuje, že úplná přesnost Božského poselství v Písmu je zajištěna dokonalou činností Ducha svatého, přemáhajícího všechnu křehkost lidské hlíny a odstraňujícího každou strusku lidských chyb z bezvadného stříbra Božího poselství člověku. 

XXX  Pravděpodobně žádná postava Starého zákona neměla jasnější pochopení pravdy a autority Božího Slova, než žalmista David. V Ž 119,89 říká: "Nejpřednější věc slova tvého jest pravda;" Zemanův překlad: "Počátek tvého slova jest pravda" a podle anglického překladu KJV: "Slovo tvé je pravda od počátku." V hebrejském Písmu se první kniha - Genesis - nazývá podle svého prvního výrazu: "Na počátku". Tedy když David říká : "Počátek tvého slova je pravda", tato jeho slova se vztahují zvláště ke knize Genesis. V posledních jednom až dvou stoletích byla vedena vytrvalá kritika Bible a byly napadány téměř všechny části Starého zákona tak i Nového zákona. Největší útok však byl zaveden na knihu Genesis a na další čtyři knihy; tedy na prvních pět knih Bible, známých jako Pentateuch, jejichž autorství je připisováno Mojžíšovi. Je tedy pozoruhodné, že téměř tři tisíce let před tím, než tyto útoky na knihy Mojžíšovy přišly na mysl lidí, vydává David přes celé věky toto svědectví víře věřícího Božího lidu: "Slovo tvé je pravda od počátku." Jinými slovy:Bible je pravdivá celá od Gn 1,1 dále. Jsme-li ochotni dát slovům jejich jasný a zřejmý význam , nemůže být žádných pochyb o tom, že Kristus a jeho apoštolé stejně jako všichni věřící Židé jejich dnů přijímali absolutní pravdu a autoritu celého starozákonního Písma včetně pěti knih Mojžíšových. V popisu Kristova pokušení na poušti zapsaném v Mt 4,1-10 čteme, že Ježíš odpověděl na každé satanovo Pokušení přímou citací ze starozákonního Písma. Třikrát uvádí svou odpověď rčením "psáno jest" a pokaždé přímo cituje z páté knihy Mojžíšovy - Deuteronomia. Je pozoruhodné, že nejenom Kristus, ale také satan uznávají absolutní autoritu této knihy. 

V kázání na hoře u Mt 5,17 n Kristus říká: "Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti.(Výrazu "zákon a proroci" bylo všeobecně užíváno starozákonních písem a celku.) Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jeden puňtík nepomine ze zákona, až se všecky věci stanou. (Výraz "zákon" byl užíván hlavně k označení pěti knih Mojžíšových, ale také mohl být rozšířen k označení celého Starého zákona.) Slovem "literka" je v původním textu název nejmenšího hebrejského písmene "jod", jehož tvar zhruba odpovídá našemu apostrofu. Slovo "puntík" označuje malou vlnku, nebo růžek v rohu hebrejského písmene, který slouží k odlišení toho písmene od jiného písmene velmi podobného tvaru. Tedy Kristus zde říká, že originální hebrejský text Písma je tak přesný a autoritativní, že ani nejmenší část textu, menší než čárka, nemůže být změněna, nebo odstraněna. Je těžko si představit, jakých výrazových prostředků by musel Kristus použít, aby ještě důrazněji a úplněji stvrdil absolutní přesnost a autoritu starozákonních písem. 

V průběhu celého svého pozemského vyučování důsledně zachovával tentýž postoj k starozákonním písmům. Např. u Mt 19,3-9 čteme, že když přišli farizeové s otázkou o manželství a rozvodu, Kristus jim odpověděl odkazem na popis stvoření v prvních kapitolách Genesis. Svoji odpověď zahajuje otázkou: "Což jste nečetli, že ten, kterýž stvořil s počátku, muže a ženu učinil je?" Ještě jednou si všimněte, že ve slovech "s počátku" je přímý odkaz ke knize Genesis. Opět, když saduceové vznesli otázku o vzkříšení z mrtvých, čteme u Mt22,31-32, že jim Kristus odpověděl odkazem na popis Mojžíše u hořícího keře, který se nachází ve druhé knize Mojžíšově - Exodus. Stejně jako farizeům i saduceům Kristus dává odpověď ve formě otázky: " O vzkříšení pak mrtvých zdaliž jste nečtli, co jest vám povědíno od Boha, kterýž dí:Já jsem Bůh Abrahamův, a Bůh Izákův, a Bůh Jákobův? " Kristus zde cituje z knihy Ex 3,6. Když cituje tato slova napsaná téměř před patnácti stoletími, říká saduceům své doby: "Zdaliž jste nečetli, co je vám povědíno od Boha?" Všimněte si výrazu "co jest vám povědíno od Boha". Kristus tedy nepohlíží na knihy Mojžíšovy jako na pouhý historický dokument o minulosti, ale jako na živé a aktuální autoritativní Boží poselství lidu své doby. Uplynutí patnácti století neubralo Mojžíšovu zápisu jeho životnosti, přesnosti ani autority. 

Kristus nejen, že přijal naprostou přesnost starozákonních písem v celém svém učení, ale také uznával jejich absolutní autoritu a vládu nad celým během vlastního pozemského života. Od jeho zrození do smrti a vzkříšení bylo vše řízeno nejvyšší zásadou vyjádřenou slovy "aby se naplnilo". To, co se pokaždé mělo naplnit, bylo některé důležité místo Starého zákona. Pro ilustraci uveďme tato události z pozemského Ježíšova života, z nichž o každé zvlášť je napsáno, že byla naplněním starozákonních písem: Zrození z panny ; narození v Betlémě; útěk do Egypta; život v Nazarétě; pomazání Duchem svatým; jeho služba v Galilei; uzdravování nemocných; odmítnutí jeho učení a jeho zázraků Židy; používání podobenství; to, že byl zrazen přítelem; byl opuštěn svými učedníky; byl nenáviděn bez příčiny;byl odsouzen se zločinci; jeho oděv byl rozdělen losem; když žíznil byl mu nabízen ocet; jeho tělo bylo probodnuto, ale kosti mu nebyli zlámány; byl pohřben v hrobě bohatého; třetího dne vstal z mrtvých. 

Zdroj:

http://www.uzdraveniprokazdeho.cz/materialy/Osobnosti_CUS/Derek_Prince/Derek_Prince-Zaklady_viry-A.pdf
 Poznámka: Poznámka: Zařadili jsme tento článek do kategorie "Nebezpečná učení" z důvodu celého zaměření projektu, ze kterého čerpá tento článek a tím je "Uzdravení pro každého" http://www.uzdraveníprokazdeho.cz/ . I následující články s touto tematikou budou takto zařazovány. Pozn. redakce.

"DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA" | Přihlásit/Vytvořit účet | 27 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Sobota, 09. květen 2015 @ 12:04:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Otázka pro redakci:

Co tedy znamená kategorie "Nebezpečná učení?"

Jsou tam články, které odhalují nebezpečná učení, anebo články, které sama redakce pokládá za nebezpečné učení?

Dík moc...Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 10. květen 2015 @ 06:46:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky jsem si toho všiml, někdo pošle článek, který považuje téměř za své vyznání, redakce ho zveřejní avšak s tím, že článek zařadí do kategorie nebezpečná učení.

Pokud jde o Dereka Prince, na něm jsme byli snad vyučeni nějakým způsobem všichni. Já se za to nestydím, že s ním nesouhlasím bezezbytku je jasné. Ale v jeho vyučování o základech snad nebyly nějaké bludy, nebo se mýlím?


]


Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 11. květen 2015 @ 07:27:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem se otevřel Duchu svatému naplno, tak mi byla doporučena kniha "Základy". Koupil jsem si jí, ale poměrně rychle odložil. Jsem tolerantní, ale mám svůj pevný postoj. Byl jsem vyučen svými duchovními otci na jiných "základech". Považuji je za lepší než od Dereka Princeho. K dalším pohledům, které se v KřSb učí jinak, jsem se dopracoval sám, studiem Písem. Je to už dlouho, co jsem knihu odložil, ale myslím, že to je právě jeho výklad o Církvi jako o "duchovním Izraeli", který přebírají víceméně všechny charismatické a letniční sbory. Z toho pak plynou další, biblicky  nesprávné závěry, které okrádají věřící o svobodu, kterou mají v Kristu. 


]


Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 11. květen 2015 @ 10:22:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispus píše:]


Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 11. květen 2015 @ 10:49:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tomhle a nejenom v tomhle s tebou Krispe i Gregu souhlasím, ale já stejně uvěřil na čtyřech duchovních zákonech - to bylo učení, které jsme probírali - a tohle byl můj základ...

http://www.whoisjesus-really.com/czech/four.htm
[www.whoisjesus-really.com]
http://casdzr.sweb.cz/clanky/D4zakony.htm


Z dnešního hlediska to vidím jako nezávadné... jednoduché a přehledné učení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 11. květen 2015 @ 11:02:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karels píše:

Z dnešního hlediska to vidím jako nezávadné... jednoduché a přehledné učení. 

Ano, ovšem záleží, zda v tom skutečně jedná Bůh, že člověk přijme Ježíše Krista. Zda toho člověka skutečně přitáhl ke Kristu Otec. Pokud je to jen rozumové, je to k ničemu. Znám dokonce případy, kdy člověk byl k přijetí Krista kazatelem dotlačen manipulací, aniž by vůbec věděl, co dělá...

Ne všichni jsou vyvoleni a povolaní Ježíše Krista. Kolikrát "uvěří" duševně třeba jen nějaký intelektuál nebo dokonce budoucí falešný učitel, který nikdy Kristova Ducha neměl a mít nebude, i kdyby věřil Kristu jak chce...

Viz. např. učitelé Hnutí víry a současní "proroci" vydávající se za Boží proroky a jejichž proroctví se nikdy nenaplnilo a nenaplní...


]


Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 07. květen 2015 @ 16:35:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drek Prince? 
Tak už je jasné Gegu, kde se nachází duchovní zdroj tvého náboženského blouznění.
Co tak trochu opáčka?

Matouš 23:10  Ani si nedávejte říkat `Učiteli´: váš učitel je jeden, Kristus.Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 08. květen 2015 @ 01:33:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec píše:

Drek Prince? 
Tak už je jasné Gegu, kde se nachází duchovní zdroj tvého náboženského blouznění.
Co tak trochu opáčka?

Matouš 23:10  Ani si nedávejte říkat `Učiteli´: váš učitel je jeden, Kristus.

Ne, to není žádný můj duchovní zdroj. Byl jím na počátku mé víry. Pak se jím stal Watchman Nee. Pouze zde připomínám dávno zapomenuté zdravé pravdy Princových základů...

S tím učitelem, je opět vidět, jak znáš Písmo: Derek Prince se nikdy nenechal oslovovat:"UČITELI." Nikdo mu tak osobně neříkal. A přesně o tom mluvil Kristus, o osobním oslovení. 

Že to říkal někdo o něm, nebo že to řekl on o sobě - na tom nic nebiblického není. V Církvi jsou prostě učitelé, tak jako apoštolé a proroci či evangelisté a pastýři (je otázka zda učitel a pastýř není jedna a táž osoba). 


]


Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 08. květen 2015 @ 01:39:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na počátku tvé víry byl nějaký člověk?

Bože chraň před takovou "vírou"! 

Na počátku víry je Kristus a boží milost!


]


Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 08. květen 2015 @ 01:43:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec píše:

Na počátku tvé víry byl nějaký člověk?

Bože chraň před takovou "vírou"! 

Na počátku víry je Kristus a boží milost!

Jasně, čekal jsem, že to napíšeš. Je to sice tak, jak píšeš, ale v tvém podání je to klasické klišé všech nevyzrálých malých dětí v Kristu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 08. květen 2015 @ 11:44:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už zase blouzníš..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 08. květen 2015 @ 12:26:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
v tom jste si rovni


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 08. květen 2015 @ 12:34:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S takovým výstřelem odněkud z neznáma na mne Falusi nechoď.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 08. květen 2015 @ 13:29:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
lehni Šaryku


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 09. květen 2015 @ 12:16:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copak Falusi, neposlouchá tě pes? Mohl bych ti dát základy správného výcviku, ale nechci. To víš, jaký pán, takový pes. Ukaž mi svého psa, a já ti řeknu jaký jsi člověk.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Neděle, 10. květen 2015 @ 14:34:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nauč se číst, nemyslivče. To, že neustále používáš kurzívu ti intelektu nepřidá. Takže lehni, a neotravuj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 11. květen 2015 @ 16:28:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Budu tě nyní učit trpělivosti Falusi. Na každou mou odpověď budeš nyní čekat sedm dnů. :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pondělí, 11. květen 2015 @ 23:50:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale to víš že jo, bobečku. Klidně i milénium. Štěkej, štěkej, na periodě nezáleží, karavana jde stejně dál.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SL (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 19. květen 2015 @ 13:45:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak týden je pryč. No vidíš jak jsi byl krásně trpělivý. Musím tě pochválit. Když se naučíš poslouchat, naučíš se posléze i naslouchat, kdo se naučí naslouchat může se naučit rozumět mnoha věcem, a kdo rozumí mnoha věcem, ten pak může poroučet. 

A kam se vůbec poděla ta tvoje karavana smrti?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 10. květen 2015 @ 00:41:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec píše:]


Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 08. květen 2015 @ 13:21:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
... v tvém podání je to klasické klišé všech nevyzrálých malých dětí v Kristu...

  Gregu, z čeho jsi usoudil, že v jeho podání je to klasické klišé všech nevyzrálých malých dětí v Kristu?

  Máš nějaký podnět, který by na to ukazoval? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 08. květen 2015 @ 19:55:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerouhej se proti slovu Grega, bezbožníče! Co řekne Greg je svaté! On se neplete! On je chodící slovo boží (teda jenom Kralické slovo, ostatní překlady jsou, podle něj, katolické fujtajbly).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 09. květen 2015 @ 01:12:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, z čeho jsi usoudil, že v jeho podání je to klasické klišé všech nevyzrálých malých dětí v Kristu?

  Máš nějaký podnět, který by na to ukazoval? 

Je to něco podobného, když někdo říká:"Já nenásleduji žádného člověka, pouze Krista." A přitom apoštol Pavel např. píše:"Buďte moji následovníci, jako i já Kristův..." 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Sobota, 09. květen 2015 @ 13:04:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, myslíš si, že Pavel tím chtěl říct, že on je prostředníkem mezi člověkem a Kristem?

Já myslím, že spíš chtěl říct, dělejte to jako já - mějte na prvním  místě jako svého učitele a Pána Krista a ne lidi. Pavel byl následovníkem Kristovým právě tím, že měl na prvním místě Krista a ne člověka. Za apoštolama se šel jen ujistit, že jeho poznání Krista je správné. A tak bychom to měli dělat i my. Ne se spoléhat na lidi, ale na Krista v nás. Lidé nám mají být jen inspirací a ujištěním, že nebloudíme. Ale zase jen hodnověrní lidé, kteří opravdu nesou ovoce a jejich dílo oslavuje Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 11. květen 2015 @ 16:53:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč si myslíš, že se Pavel šel za apoštolama ujistit o svém správném poznání Krista? 

Ujištění o správném poznání Krista nám přece dává Duch. Pavel sám sebe zařadil jako nejmenšího z apoštolů. Já si myslím, že společenství nevyhledával pro své ujištění, ale proto, protože to byla boží vůle, kterou on věrně následoval. Po každém setkání se apoštolové vydávali na své evangelizační cesty. Duch je občas svedl dohromady, ono se mezi sebou poradili a šli tam, kam je Bůh posílal.
 Dnešní náboženské společnosti jsou povětšinou uzavřené sami do sebe. Mají své regule, pravidla, stanovy a všechny směřují do jejich nitra. Všechny evangelizační cesty vedou do nitra společnosti, místo ven. To je přece přesně naruby, než to co dělali apoštolové. 
Co se týká definic "ovoce" jsem raději opatrný. Ovoce by si měl utrhnout ze stromu každý kolemjdoucí, jenže dnešní ovoce je pro uzavřenost společenství jen pro ty místní straníky. To přece žádné ovoce není. Jen reklama pro ty kteří se chtějí kolegiálně ujišťovat mezi svými straníky.

Bylino, cožpak potřebuješ aby tě ujišťoval nějaký člověk, že máš víru Krista? V tomto se přece opíráme o poznanou pravdu Ducha. Napsal jsi vše správně, ale to ujišťování od lidí neberu. Vždyť právě na ujišťování o "správnosti" víry se nachytá nejvíce lidí. A ujišťovatel působí vždy věrohodně, a jeho "ovocem" může třeba být plná modloslužebna, nebo plný stadion zpitomělých a žvatlajících lidí. Pro mnohé je to věrohodné. Pro mnohé je "ovocem" ujišťovatele plný stadion lidí. Osobně raději přenechám ujištění o pravosti víry Krista na Duchu.


]


Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Čtvrtek, 07. květen 2015 @ 18:03:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Bludný výklad Písma od Dereka Princeho:

--- Hříšník se v Princeho literatuře stává na základě podobenství Mt 13, 45 – 46 perlou, za kterou Kristus platí vše, co má. „Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje perly, objeví jednu drahocenou perlu; jde, prodá všecko co má, a koupí ji.“91 Prince věří, že obchodníkem je Ježíš, zatímco hříšník je zde připodobněn k perle nesmírné ceny. Na základě uvědomění si této své „vlastní“ hodnoty pak člověk má nabýt ztracené sebevědomí. Prince proto člověka vybízí: „Řekněte sami sobě: „Já jsem tou perlou. Já jsem ta perla.““ ---

Zdroj: http://apologet.cz/?q=articles/category/15-pastyrske-hnuti/id/11-derek-prince-ucitel-narodu/page/2
Re: Re: DEREK PRINCE - AUTORITA BOŽÍHO SLOVA (Skóre: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Pátek, 08. květen 2015 @ 12:06:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to je teda "perla". To nemohl vymyslet nikdo jiný, než sebestředný člověk.
Normálnímu věřícímu je jasné, že tou perlou je život v Kristu, s Ježíšem, pro kterého vše, co mu bylo do té doby drahé, odhazuje aby získal Krista.


]


Stránka vygenerována za: 0.52 sekundy