Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Julius.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16649, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 429334, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 105 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Willy
Dzehenuti
gregorios777
rosmano
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116416827
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Co je mariánský kult?
Vloženo Úterý, 15. srpen 2006 @ 18:05:46 CEST Vložil: Standa

Služba bližním Tento starší článek je svědectvím, které přináší poznání a světlo těm, kteří věří Písmu. Jan 5:24  Amen, amen pravím vám: Že kdož slovo mé slyší, a věří tomu, jenž mne poslal, máť život věčný, a na soud nepřijde, ale přešelť jest z smrti do života.
 

CO JE MARIÁNSKÝ KULT?
Podle svědectví Písma svatého může být předmětem víry, uctívání, oslavování a klanění jenom Bůh. Je-li na toto místo vyvýšen někdo jiný, jedná se o pověru a modloslužbu. O tom přesvědčivě a obšírně psali již protestantští theologové. K lepšímu porozumění bude zopakováno několik pasáží. Pro Mariánský kult neexistuje absolutně žádné ospravedlnění. Různá zjevování Marie nejsou v Písmu svatém zaslíbena. Bez takových zjevení uplynulo více než tisíc let. A kupodivu se stala vždy jen v katolických zemích jako v Polsku, Portugalsku, Španělsku nebo Francii. V protestantských, muslimských, buddhistických nebo jiných zemích, kde by to bylo zapotřebí, jestliže by na tom závisela spása, se nezjevovala. Ale k uklidnění všech duší budiž řečeno: ona se vůbec nemůže zjevit, právě tak jako se nemůže zjevit také Petr, Josef nebo někdo jiný. Děje se to prostě jenom v lidské představě, protože si to lidé tak přejí. Smíme se tedy tázat: Kdo je na všech těch poutních místech uctíván a oslavován? Ježíš nebo Marie? Jaký je to duch, který neoslavuje Ježíše, ale Marii? Duch svatý určitě ne! Je to duch klamu. Farář O. Markmann píše pod titulem „Démonický mariánský kult" („Die Dämonie im Marienkult") následující: „Mystický kult kolem Marie je též poznamenaný démonskými vlivy. O uctívání Marie jsou zprávy již z prvních století. Na rozvoj Mariánského kultu v době prvních staletí měl obzvláště významný vliv antický pohanský kult mateřských bohyní." (O. Markmann: Irrtümer der katholischen Kirche/Omyly katolické církve, str. 47) Odkdy má Bůh matku? Již tento výraz je zcela nebiblický. Ona nebyla matkou Boží, ale porodila Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Bylo to v městě Efezu, kde národ jednohlasně zvolal: „Veliká je Artemis (Diana) Efezských!" (Sk.19:28) Nyní se na mariologických kongresech zpívá: „Veliká je Marie!" Jak je to podobné — jednu sesadit a druhou povýšit! Teprve od 5. století se začal rozvíjet mezitím již tak rozšířený Mariánský kult. Arthur Drews napsal: „Z historického hlediska poskytuje uctívání Marie takový pohled, při kterém člověka zachvátí nářek nad celým lidstvem. Jsou to dějiny nejdětinštějších pověr, nejopovážlivějších padělků, překrucování, výkladů, přeludů a machinací, stmelených z lidské ubohosti a potřebnosti, jezuitské vychytralosti a žádostivosti katolické instituce po moci, divadlo rovným dílem k pláči i k smíchu: pravá božská komedie." (K. Deschner: Und abermals krähte der Hahn /Opět zakokrhal kohout /, str. 401) Od „Ave Maria" až k dogmatu jejího tělesného nanebevstoupení je všechno nebiblické, a proto nesprávné. Jsou to výmysly, které římskokatolická instituce zavedla v průběhu přibližně 1600 let. Dnes se to bere tak, jako kdyby to všechno bylo „křesťanské vyznání víry", i když to je ve skutečnosti antikristovské, zhoubné dílo nepřítele, který by chtěl lidstvo odtáhnout od jediné spasitelné víry v Ježíše Krista a přivést je k nespasitelné pověře v Marii. Znamenití theologové od doby reformace až do současnosti to zcela otevřeně a jasně konstatovali. Pověra ve zjevení Marie na různých poutních místech je v očích Božích ohavnou věcí, skrze kterou jsou upřímní lidé vedeni do omylu. O nynějším papeži píše farář Markmann: „Není to rouhání, jestliže papež při své návštěvě Polska pokládá k nohám černé Madony z Jasné Góry v Čenstochové zlatou růži a v tichém vytržení před touto modlou vyznává: ,Totus tuum‘, ,Zcela tvůj‘? Tuto mocnou modlitbu k Marii: ,Totus tuus‘ si mimochodem vyvolil za směrnici svého pontifikátu a celého svého kněžského života. Svou modlitbu k černé Madoně tam ukončil slovy: ,Tobě posvěcuji celou církev — až k hranicím země! Tobě posvěcuji lidstvo a všechny lidi — moje bratry, všechny národy a národnosti. Tobě posvěcuji Řím a Polsko, skrze tvého služebníka spojeného novým poutem lásky. Matko, přijmi nás! Matko, neopusť nás! Matko, veď nás!‘" (O. Markmann: Endzeit, Entrückung, Antichrist /Konečný čas, vytržení, antikrist/, str. 32-33) Z Marie byla učiněna matka římskokatolické konfese. Ona také není královnou nebeské říše, nýbrž královnou římskokatolické světové říše. Podle knihy „Fatima" od Joaquina Maria Alonsa se prý Marie 13. května 1917 zjevila ve třpytu třem pastýřským dětem. Číslo 13 se pak stále opakuje: 13. července 1917 prosila „svatá panna" ty tři děti, aby příští měsíc zase přišly. 13. září 1917, při pátém zjevení, prý řekla: „Chci, abyste sem 13. října zase přišly a dále se modlily růženec…" Až do šestého zjevení, 13. října 1917, se odhadoval počet poutníků pospíchajících na ono místo už nad padesát tisíc. Celá léta tam putovaly miliony lidí, aby kladly Marii na srdce své žádosti, aniž by přitom ale věděly, že Marie sama byla odkázaná na Boží pomoc a do dneška nebyla schopná pomoci ani jedinému člověku. Marie je ve Fatimě v Portugalsku znázorněná a uctívaná mnohými sochami a obrazy. Nynější papež Jan Pavel II. klečel v kapli zjevení před jedním takovým vyobrazením. Celý tento kult úplně odporuje prvnímu přikázání: „Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu, ani těch, které na zemi dole, ani těch, které u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Pán Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mne nenávidí." (2.Moj.20:4-5) Lidé, kteří si zhotovují podobizny, se musí zařadit k těm, kteří Boha nenávidí. V podstatě se nejedná o nic jiného než o náboženský tanec kolem zlatého telete. Jeden má svatého Kryštofa, další různé jiné obrazy; dokonce přenáší sem a tam i lidmi zhotoveného Krista. To mi připomíná rozhovor s několika lázeňskými hosty, při kterém přišla řeč i na víru. Při tom jsem se zeptal, jestli někdo z nich má osobní vztah k Ježíši Kristu. Spontánně mi jedna dáma odpověděla: „Já jsem svého Ježíše prodala." V prvním okamžiku jsme byli všichni udiveni, až nám vysvětlila, že měla jako sběratelka starožitností asi 1,25 m vysokou sochu Ježíše veliké hodnoty, kterou prodala do jakéhosi kostela. Na celé Zemi existují miliony různých vyobrazení, která jsou všechna ohavností před Bohem. Ve Své svatosti vyslovil Bůh svůj rozsudek nad všemi, kteří se klaní obrazům: „Zlořečený člověk, který by udělal rytinu aneb věc slitou, ohavnost Pánu, dílo rukou řemeslníka, by ji pak i do skrýše odložil. I odpoví všechen lid a řekne: Amen." (5.Moj.27:15) Lidé nehledají útočiště u Něho, který jediný je schopen pomoci, nýbrž se pokoušejí dosáhnout pomoci na vedlejších cestách a skrze různé pomocné prostředky. Neurážejí a nepobuřují tím ale Boha až do krajnosti? Když se tázali Ježíše na první přikázání, odpověděl jim: „Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest. Proto milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech sil svých!" (Mar.12:29-30) Zde se skutečně nenalézá místo pro Marii, pro svaté, ochranné patrony, sochy, ikony a tak dále. Copak může Marie jako člověk vyslyšet miliony modliteb z celého světa, aniž by byla vševědoucí? Copak by mohla Marie vyslyšet někoho na nebi, na Zemi i v očistci, aniž by byla všudypřítomná? Vševědoucí a všudypřítomný je však jenom Bůh. Copak nejsou veškerá poutní místa, jedno ve které zemi se nalézají, ohavností před Bohem, a proto zavrženíhodná? Tak praví Pán: „Hledejte mne a živi buďte. A nehledejte Bethel, ani nechoďte do Galgala, a do Bersabé neputujte; nebo Galgal jistotně se přestěhuje, a Bethel přijde na nic. Hledejte Pána, a živi buďte!" (Am.5:4-6) Dnes by to muselo znít takto: „Hledejte Mne," praví Pán, „a živi budete. Nechoďte do Lurd, do Fatimy, do Čenstochové či do Altötting atd. atd, ale přijďte ke Mně, abyste obdrželi opravdu věčný život." Kdo hledá Boha, může Jej nalézt tam, kde se zrovna nachází, neboť Bůh je všudypřítomný. Vittorio Messori cituje německého kardinála Jozefa Ratzingera: „A tentýž Jan Pavel II., poté co byl zraněn atentátníkem 13. května — v den výročí prvního zjevení v portugalské vesnici, se vydal na pouť do Fatimy, aby děkoval Marii, »jejíž ruka tak divuplným způsobem řídila střelu«." (V. Messori: Zur Lage des Glaubens/K situaci víry/, str. 112) Stejný kardinál Ratzinger oznamuje, že katolická náboženská instituce svá mariánská dogmata zvěstovala v následujícím pořadí: „…nejprve navždy trvající panenství a mateřství Boží a potom, po dlouhém čase uzrávání a přemýšlení, byla uznána, že je bez dědičného hříchu, a pak tělesné vzetí Marie do nebeské nádhery." Za tím stojí hrozná věta: „Tato dogmata chrání původní víru v Krista jako pravého Boha a pravého člověka." (V. Messori: Zur Lage des Glaubens/K situaci víry/, str. 108) To nemůžeme takto přijmout. Tato čtyři dogmata, zrovna tak jako všechna ostatní, nemají žádný biblický podklad. Biblické pravdy se neusnášejí na koncilech a nevznikají odhlasováním, ale Bohem povolaní muži zvěstovali ve jménu Páně to, čemu se má věřit a co se má učit. Se vší rozhodností zde musíme panu Ratzingerovi předložit jeho vlastní výrok: „…mimochodem je přece úplně samozřejmé, že pravda nemůže být stvořena odhlasováním. Výpověď buď pravdou je, nebo není. Pravdu musíme nalézt, ne vytvářet." (str. 62) Čím tedy jsou všechna ta zavedená dogmata, zvyky a tradice? Jsou pravdou, nebo ne? Vznikly teprve po dlouhé době uzrávání a přemýšlení, jak kardinál Ratzinger sám řekl, a proto nejsou původní pravdou, ale byly vytvořeny na základě domněnky. Odstup let mezi vznikem jednotlivých dogmat tomu nasvědčuje. Kde je tedy ta pravda, kterou musíme nalézt? Zcela jistě pouze ve Slově Božím, a nikde jinde! Biblicky věřící křesťan, který patří k církvi živého Boha, je „vzdělaný na základ apoštolský a prorocký, kde je gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus." (Ef.2:20) Vše, co během let papežové zavedli, s Biblí nesouhlasí, a proto není apoštolské. Proč Petr, Jakub, Jan a Pavel Marii nijak nevyvyšovali? Tehdy bylo přece všechno tak čerstvé a v živé paměti. V theologii se přešlo od christologie k mariologii. Vždyť už se zcela veřejně pořádají mariologické kongresy, kde se opravdu vše točí jenom kolem Marie. Kristus bývá zmiňován, pokud se to zrovna hodí, jen tak mimochodem. „Papež vyžadoval obnovení uctívání Marie, které by bylo podle Bible, bez jakýchkoliv ústupků trojjediného a christologického ražení, které by bralo ohled na jinak věřící a které by odpovídalo výrazům platné doby a kultury." (Katolický katechismus pro dospělé, str. 173) Co může biblicky věřící křesťan říci k takové nebiblické, do omylu vedoucí a Bohu se rouhající výzvě k uctívání Marie? K opravdu věřícím se apoštol Jan obrací s velmi důležitým slovem, které platí pro všechny časy: „Nepsal jsem vám proto, že byste neznali pravdu, ale že ji znáte, a že všeliká lež není z pravdy." (1.Jan.2:21) Žádné z prohlášených dogmat nemá svůj původ ve Slově pravdy. Jejich původ je z jiných pramenů. Kdo nenalezne přístup k pravdě — ke Slovu, musí si vytvořit náhradu! A kdo nemá důvěru v Boha, jezdí jako papež mezi davy svých přívrženců v neprůstřelném "papamobilu". Následují bez bližšího vysvětlení vypsaná data (jež se ale nedají vždy přesně zjistit), kdy byly zavedeny různé věci, které v raném křesťanství neexistovaly (L. J. King: House of Death …/Dům smrti…/, str. 117-122): 310 někteří začínají s křižováním se 320 voskové svíčky při bohoslužbě 375 uctívají se andělé a zesnulí svatí 394 zavádí se každodenní mše 431 počátek uctívání Marie 500 kněžstvo začíná nosit jednotný oděv 600 Řehoř I. zavedl do bohoslužby latinu; začátek vzývání Marie a zesnulých svatých 650 počátek slavností ke cti panny Marie 709 zavádí se líbání papežovy nohy 750 počátek světské moci papeže 788 uctívání Marie a zesnulých svatých; klanění před křížem, sochami a relikviemi 850 rituál svěcení vody přidáním soli a kněžským požehnáním — tzv. svěcená voda 890 uctívání Josefa, manžela Marie 965 zavádí se svěcení zvonu 995 zavádí se prohlašování zesnulých za svaté 998 ustanovuje se půst v pátek velikonočního týdne 1079 počátek kněžského celibátu 1090 zavádí se růženec 1100 zavádí se obětování při mši 1184 ustanovení inkvizice proti kacířům 1190 počátek prodávání odpustků 1200 hostie nahrazuje chléb při večeři Páně 1215 dogma pozdvihování; nejméně jednou do roka vyznávání hříchů (zpověď) před knězem 1220 zavádí se klanění hostii 1227 zavádí se zvonění zvonkem na znamení toho, že kněz vykonává proměňování 1229 laikům se zakazuje číst Bibli 1245 kardinálové začínají nosit červený klobouk 1264 zavedení slavnosti Božího těla 1410 sboru je zakázán kalich 1439 vyhlášení nauky o očistci Page 23 of 89 1478 zavedení inkvizice ve Španělsku 1545 tradice je postavena na stejnou úroveň s Písmem svatým 1546 začlenění apokryfů do Bible 1854 zvěstování neposkvrněného početí Marie 1870 ustanovení dogmatu o neomylnosti papeže 1925 tělesná přítomnost panny Marie v nebi 1950 vyhlášení dogmatu o tělesném nanebevzetí Marie. Každý přemýšlející člověk se přece musí ptát, jaký smysl mají všechna ta, s tak velikým odstupem vyhlašovaná učení. Nový zákon je ukončený. A k tomuto zákonu — k této závěti — se nesmí nic přidávat. „Bratři, znázorním to příkladem: ani lidskou závěť jednou právoplatně potvrzenou nemůže nikdo zrušit, nebo k ní něco přidat." (Gal.3:15) Co se s pozemskou závětí nikdy nesmí udělat, to se s Boží závětí učinilo, a sice všemi těmito pozdějšími dodatky. Kde zůstává respekt před konečným varováním: „…jestliže by kdo přidal k těmto věcem, že jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této." (Zj.22:18)? (Viz také Př.30:5-6)

"Co je mariánský kult?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 24 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Bůh - muž nebo žena? (Skóre: 1)
Vložil: Phoenix v Úterý, 15. srpen 2006 @ 20:21:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, ačkoliv nejsem křesťan, musím říct, že mně je myšlenka Marie (v tomto podání mariánský kult) příjemný. On Starý zákon (a tedy mužský Bůh) je z různých důvodů pěkný hrubián. A Marie tomu dává takovou tu něžnost.
A nakonec vše, co přibližuje lidi k Bohu je dobré, ne?
Osobně si myslím, že Bůh je spíš žena. Taky strašně žárlivý, chce aby se mu pořád věnovala pozornost, chce pro sebe to nejlepší, plodí (akt stvoření).. :o)) /teda já proti ženám téměř nic nemám, ale tohle se mi vybavilo v mysli/.
Stejně je to zvláštní, lidé po vzkříšení prý budou bezpohlavní, nebude existovat manželství a ... Bůh pohlaví má? Hehe, jak si vůbec představujete Boha, který stvořil vesmír atd.? Je to bytost jako člověk, energie..jak vypadá?
Neberte to špatně, já Bohu vděčím za mnoho věcí (tedy tomu věřím já :o) ), ale někdy mě docela štve, jak si věřící myslí, že znají Boží slovo, jak ho umí nejlépe vykládat, neustálé citace Písma, jako kdyby byl Bůh jenom ta kniha a potom už nic. To se čas zastavil, Bůh si dal vytisknout Bibli a pak si řekl, že už bude raději mlčet?
Prosím ty, skrze něž hovoří Bůh, ozvěte se!

Tohle je tak trošku provokace, ale jde mi o to zjistit, zda náhodou víra nezkamaněla, nezknižněla před stovkami, tisíci lety. Je ještě stále Bůh živý, nebo zbyla závěť v podobě Bible??Re: Co je mariánský kult? (Skóre: 1)
Vložil: Petrha (PetrHa@granosalis.cz) v Středa, 16. srpen 2006 @ 08:59:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem členem žádné církve. Po přečtení článku mne mrazí v zádech, protože je to hrozná a strašlivá pravda. Ale proč tomuto zneužití nezabránil Bůh? Kde je ? Kdo činí údajné zázraky ? A pak existuje mnoho poctivých katolicky smýšlejících věřících, kteří v této víře i umřeli či položili za tuto víru život. Čili není jednoduché přijít mezi katolíky a říci jim, že Marie a další jejich učení je podfuk a zneužití. To prostě nejde. A není to jen katolická církev, která má svá smyšlená dogmata, ale stejně tak i jiné církve a sekty a všude žijí i hodní pobožní lidé s velikou láskou k Bohu a k Božím věcem.
Asi každý si to ve svém mozku a duši musí urovnat sám. Bůh to toleruje, protože je láska. A toleruje i jiná náboženství než je křesťanství. Proč ? To je tajemství, které neznám.
A tak mi je každá nějaká babička, která chodí celý život pravidelně do katolického kostela a modlí se k Panence Marii, milá a vážím si ji. Stejně tak i jiný člověk, který se chová podobně poctivě a zbožně a má třeba zase jinou víru či náboženství.
Člověk sám to nevyřeší. V každém případě je tento příspěvek užitečný pro poznání Boží pravdy, které nějaká síla za Zemi nestále brání.Aktualni clanek - vzhledem k marianskemu svatku rkc v pulce srpna (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Středa, 16. srpen 2006 @ 10:30:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Diky Stando za

aktualni clanek - vzhledem k marianskemu svatku rkc v pulce srpna.

To jsem zvedav, co tomu reknou nasi katolicti pratele. Asi tusi, ze nemohou ohajit, co je ve svetle Bible neobhajitelne. Tak se misto vecne argumentace uchyli asi k frazim typu, ze nemame dost lasky, sirime nejednotu, kopeme do rkc etc.

Kez jim Buh da prohlrdnot a vysvobodi je ze sparu rimskeho katolicismu.

zdravi
reformovanyRe: Co je mariánský kult? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Středa, 16. srpen 2006 @ 11:17:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vynikajuci clanok!!!

Na webe je neskutocne mnozstvo textov ktore sa v tom nasom katolickom prostredi akosi nedostavaju na povrch... Mariansky kult je skutocne jednym z najvacsich podvodov pachanych na krestanstve.

K "babicke" asi tolko ze vacsiu vinu za jej "mariansku vieru" maju ludia ktori ju pocas jej zivota neviedli k poctivemu studovaniu biblie ale k nahradeniu Pisma katolickou tradiciou, a uviedli k spiritizmu. Verim tomu ze skutocne vacsina ludi praktizuje toto modlarstvo s nevedomosti. Osobne si myslim ze najvacsi podiel viny maju za to duchovni, kazatelia, knazi ktorych je to priama zodpovednost a autorita. Myslim, ze oni sa budu za toto raz namiesto "babicky" Bohu zodpovedat...

Dr. Rivera, byvaly vysoky Jezuita napisal velmi kvalitne prace na tuto temu ktore neviem nikde na tom nasom katolickom slovensku najst. Dr Rivera tvrdi ze najvyssi Jezuiti, praktizuju otvorene okultizmus a riadia zjavovanie sa demona ktori za vydava za biblicku Mariu. Zjavenie sa obycajne deju na miestach ktore maju silnu okultnu tradiciu, (napriklad návrší v Guadalupe, na kterém se Maria zjevila Juanu Diegovi, bylo zasvěceno aztécké bohyni mateřství...) cize na okultnych miestach kde bolo pred tym praktizovane demonske modlarstvo (priamo v Azteckom Guadalupe aj ludske obete) a ich ucelom je nahradit moc Jezisa Krista Marianskym okultizmom. Neviete niekto o jeho pracach v slovencine/cestine? Kde zmizli? Dr. Rivera je clovek ktori ma na tuto temu kvalitne prace a ma naozaj k teme co povedat...

Bible a spravedlivý Bůh (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Středa, 16. srpen 2006 @ 12:32:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petrhovi a Phoenixovi
Bez Bible by jsme nedokázali zodpovědět mnohé otázky, které padly například tady. Nemáme ústní tradici jak Izraelité, kteří z pokolení na pokolení vyprávěli skutky Boží. Když pak přišla generace, která zapomněla a zhřešila, Bůh musel spravedlivě odstoupit na nějakou dobu. Nedokážu si Phonixi představit, že by Bůh dával každému jednotlivci na světě zjevení, jak to bylo s Adamem a Evou, v době předpotopní atd. Čas se nezastavil a Bůh mluví i dnes. Šalamoun napsal již dávno, že vše, co je již dávno bylo a to je fakt. Dějiny se stále opakují, a proto stačí i tak "malá" jediná kniha jako je Bible, aby vystihla vše, co člověk potřebuje k životu.
Jinak v dopise apoštola Pavla Ŕímanům se právě můžeme dočíst, že největším hříchem není ani vražda ani smilstvo, ale nevíra v Krista. Je tam popsáno, že Bůh není přijímačem osob (podle vzhledu, chování, původu atd) a nikdo se nemůže vykoupit vlastními "dobrými" skutky, protože spasení bylo dokonáno na kříži Kristem, který nikdy nezhřešil, ale byl ukřižován za naše hříchy bez našich zásluch a my můžeme jen přijmout Jeho nabízenou milost k vyznání svých vin a tím i odpuštění. Proto je jedno, jestli zemře hodná babička, dítě, mladý, starý, hloupý nebo chytrý. Všichni jsme sváděni falešnými náboženstvími, dokonce se píše, že budou falešní kristové. Bůh toleruje falešná náboženství pouze v mezích, jak to učinil, když vyvedl Izraelity do země zaslíbené a vodil je po poušti tak dlouho, aby ty původní národy nepropásli svou šanci dostat se k Bohu. Když tak neučinili, byli Izraelity vyhnáni (měli být). Bůh nechce, aby nikdo zahynul, a proto je stále trpělivý a shovívavý. Jednou příjde den, kdy bude konec.....Re: Co je mariánský kult? (Skóre: 1)
Vložil: amisrtep v Středa, 16. srpen 2006 @ 12:35:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přátelé,

nedávno jsem byl na dovolené, navštívil pár hradů. S ohledem na dané téma mně nejvíce utkvěl v paměti hrad Švihov.

Byl tam oltář. Na oltáři tři sochy. Uprostřed bala v pokleku socha Marie. Po její levé straně seděl Ježíš (socha) a vztahoval ruku nad Mariinu hlavu. Po pravé ruce Marie byla také socha, která taktéž vztahovala ruku nad hlavu Marie. Byla to socha Svatého otce. Ne nikoliv socha papeže. Měl bych spíše napsat otce s velikým O. Ano, ta socha má být sochou Boha. Co však ty dvě postranní sochy činili Marii, když nad její hlavou měly vztáhnuté ruce? To sousoší má představovat korunnování panny Marie na královnu nebes. Ono totiž Mariina socha měla mít na hlavě korunu. Stalo se však, že kdosi Marii onu korunu vzal, hmmm..... tedy sňal......

Opravdu tohle byl hrozný pohled, o to příjemnější pro mne bylo zjištění, že ona korunovace bez koruny je neplatná.......

Petr ŠímaRe: Co je mariánský kult? dějinné otázky (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Čtvrtek, 17. srpen 2006 @ 10:18:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde se vzala ta data ?
Na příklad:

320 voskové svíčky při bohoslužbě – je moderní nazvat to modloslužebnictvím, ale zdroje světla používali i křesťané, kteří se scházeli v domech k modlení, třeba později také tajně nebo v římských katakombách. Svíčka se pohodlně unese v šatech, u olejové lampy se musí dbát, aby se nevylil olej,
394 zavádí se každodenní mše – ale co je neobvyklého na setkání učedníků každého dne? Nemusím čekat jen na neděli,
500 kněžstvo začíná nosit jednotný oděv – je na tom něco nevhodného? Také myslivci, zdravotníci, vojsko nosí jednotný oděv, aby je bylo zřetelně vidět,
709 zavádí se líbání papežovy nohy – to je opravdu kuriózní, lze to dokázat? Nikdy jsem to neviděl, ani v televizi. Já vím jen, že kardinálové políbí papežovi jeho ametystový prsten (zvaný ´rybářský´),
998 ustanovuje se půst v pátek velikonočního týdne – ale půst v pátek byl přece už v Didaché okolo roku 100 ,
1079 počátek kněžského celibátu – ale nebylo to o století později ? Na Moravě se uznal až okolo roku 1230,
1410 sboru je zakázán kalich – ale co tím myslí autor (L. J. King: House of Death …/Dům smrti…/, str. 117-122) , má na mysli něco v Německu? Sbor = věřící ?Re: Co je mariánský kult? kousek spektra ze světla (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 19. srpen 2006 @ 01:16:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Světlo má fyzikálně několik vlnových délek.
Vhodnou optikou můžeme odhalit jeho části - od červené přes oranžovou, žlutou , zelenou k modré.
Když má někdo oblibu ve žluté, nemusí mu druhý říkat, ať se dívá jinak.
Bůh je nekonečné a bílé světlo. Můžeme ho vnímat podle naší schopností.
Kdo to vidí v jedné barvě, nemusel by vyčítat jinému, že oblibuje jinou barvu.
Mariánská barva je třeba bledomodrá, aktivní vidí rudě, mírumilovní v zeleném části spektra, domácí a usedlí ve hnědé, milující v oranžové a td.
Nepohoršujme se, že jiný má v oblibě jiné spektrum. I ta barva pochází od Boha, který má bílé světlo, má všechno.Re: Co je mariánský kult? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 28. listopad 2006 @ 20:04:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byl bych velmi rád, kdyby Standa doložil k svým článkům o učení řkc kvalifikované vyjádření druhé strany (např. zástupců Biskupské konference). Jeho dílo by tak tím jistě získalo prestiž, důvěru a věrohodnost. Zmizely by tak pochybnosti o účelové manipulaci, vytrhání ze souvislostí atd., atd. Tento vstřícný krok bych jen uvítal a vyjádřil obdiv k úrovni děl Standy o učení a kritice řkc. Standova pověst neseriózního člověka, který účelově upravuje a manipuluje s jednotlivými pasážemi děl katolických teologů by tím byla očištěna. Stando, co ty na to? Pokud tuto výzvu přijímáš, máš mé sympatie a obdiv.
_____________________________________

dotaz: Stando, nepoznáváš se v odpovědi E.G. White?

A co říkala na kritiky a extrémisty E.G. White:

Na adresu zmíněných extrémistů E.G. White už před více než sto léty sto léty sama napsala: „Člověk, který sám nečetl, nebo plně nepochopil význam autorových slov, je opakuje tak, že k nim více či méně přidává výklad svůj. Dojem, kterým pak na své posluchače působí, potom závisí na jeho předsudcích a představách. V jeho snahách o nápravu se odrážejí jeho vlastní povahové rysy. Útočí na lidi. Vybírá z poselství určité části a používá je proti svým bližním. Svým jednáním je pak spíše odrazuje než získává. Mohl by a měl by přinášet pokoj, místo toho však vyvolává spory. Nikdo by neměl sbírat mé nejpřísnější výroky určené jednotlivým lidem nebo rodinám a uplatňovat je jen proto, že chce mít v ruce hůl a něco prosazovat.“ (3 SM 285-287) E. G. White proto doporučovala: „Nespoléhejte se na neověřené zprávy ... Pokud chcete vědět, co ... Bůh dal, čtěte ...zveřejněné spisy.“ (5T 695,696) Taková byla touha ženy, kterou již v její době zklamali její vlastní následovníci.

Stránka vygenerována za: 0.68 sekundy