Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Martina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16716, komentáře < 7 dní: 822, komentářů celkem: 435107, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 350 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Danny42
Willy
gregorios777
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119398809
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Stvořitel, který vše stvořil, sformoval a učinil sám svým slovem, svou rukou a s
Vloženo Středa, 15. březen 2023 @ 18:54:58 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal mikim

Stvořitel (Bůh Otec JHVH), který vše stvořil, sformoval a učinil sám svým slovem, svou
rukou a svým duchem.

Zde jsou snad všechny verše z Písma na toto téma co jsem našel + případně vysvětlení kde je to potřeba. Už jsem to dělal před časem a tak jsem tenkrát používal více KB1613. Pokud znáte nějaký další verš klidně doplňte. Všude jsem dal dvě mezery mezi verši tak doufám, že se to celé neslije.


Genesis 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.


Genesis 1:21 I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti
vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl
Bůh, že to bylo dobré.


Genesis 1:27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu
stvořil je.


Genesis 2:3 I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla
svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.


Genesis 5:1 Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku
podobenství Božímu učinil ho.


Genesis 5:2 Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v ten den, když
stvořeni jsou.


Genesis 6:7 Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až
do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil.


Deuteronomium 4:32 Nebo ptej se nyní na dni staré, kteříž byli před tebou, od toho dne, v kterémž
stvořil Bůh člověka na zemi, a od jednoho kraje nebe až do druhého, stala-li se kdy věc podobná
této tak veliké, aneb slýcháno-li kdy co takového?


2 Královská 19:15 A modlil se Ezechiáš před Hospodinem, řka: Hospodine Bože Izraelský, kterýž
sedíš nad cherubíny, ty jsi sám Bůh všech království země, ty jsi učinil nebe i zemi.


2 Paralipomenon 2:12 Řekl dále Chíram: Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský, kterýž učinil nebe i
zemi, a kterýž dal králi Davidovi syna moudrého, umělého, rozumného a opatrného, aby vystavěl
dům Hospodinu a dům svůj královský.


Nehemjáš 9:6 Ty jsi, Hospodine, sám ten jediný, ty jsi učinil nebesa, nebesa nebes i všecko
vojsko jejich, zemi i všecko, což jest na ní, moře i všecko, což jest v nich, obživuješ také
všecko, ano i vojska nebeská před tebou se sklánějí.


Jób 31:15 Zdali ten, kterýž mne v břiše učinil, neučinil i jeho? A nesformoval nás hned v životě
jeden a týž?


Jób 33:4 Duch Boha silného učinil mne, a dchnutí Všemohoucího dalo mi život.


Tento žalm mluví o synu člověka obecně, nikoliv přímo o Ježíši:
Žalmy 8:5 Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?


6 Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.


7 Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:
vysvětlení Žalmu 8 (uprostřed článku od D. Drápala):


Žalmy 33:6 Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich.


Žalmy 33:15 Ten, kterýž stvořil srdce jednoho každého z nich, spatřuje všecky skutky jejich.


Žalmy 74:16 Tvůjť jest den, tvá jest také i noc, světlo i slunce ty jsi učinil.


Žalmy 74:17 Ty jsi založil všecky končiny země, léto i zimy ty jsi sformoval.


Žalmy 78:13 Rozdělil moře, a převedl je; učinil, aby stály vody jako hromada.


Žalmy 78:16 Vyvedl potoky z skály, a učinil, aby vody tekly jako řeky.


Žalmy 86:9 Všickni národové, kteréž jsi učinil, přicházejíce, skláněti se budou před tebou, Pane, a
ctíti jméno tvé.


Žalmy 89:48 Rozpomeniž se na mne, jak kratičký jest věk můj. Zdaliž jsi pak nadarmo stvořil
všecky syny lidské?


Žalmy 90:2 Prvé, než hory stvořeny byly, nežlis sformoval zemi, a okršlek světa, ano hned od
věků a až na věky, ty jsi Bůh silný.


Žalmy 94:9 Zdali ten, jenž učinil ucho, neslyší? A kterýž stvořil oko, zdali nespatří?


Žalmy 95:5 Jehož jest i moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho sformovaly.


Žalmy 96:5 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.


Žalmy 100:3 Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid
jeho, a ovce pastvy jeho.


Žalmy 104:24 Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná
jest země bohatství tvého.


Žalmy 109:27 Tak aby poznati mohli, že jest to ruka tvá, a že jsi ty, Hospodine, učinil to.


Žalmy 115:15 Požehnaní vy od Hospodina, kterýž učinil nebesa i zemi.


Žalmy 118:24 Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm.


Žalmy 121:2 Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.


Žalmy 124:8 Pomoc naše jest ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.


Žalmy 134:3 Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.


Žalmy 136:5 Kterýž učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.


Žalmy 136:7 Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho.


Žalmy 146:6 Kterýž učinil nebe, zemi, moře, i vše, což v nich jest, kterýž ostříhá pravdy až na
věky,

Přísloví 16:4 Hospodin všecko učinil pro sebe samého, také i bezbožného ke dni zlému.


Přísloví 20:12 Ucho, kteréž slyší, a oko, kteréž vidí, obé to učinil Hospodin.


Přísloví 26:10 Veliký pán stvořil všecko, a dává odplatu bláznu, i odměnu přestupníkům.


Izajáš 37:16 Hospodine zástupů, Bože Izraelský, kterýž sedíš nad cherubíny, ty jsi sám Bůh všech
království země, ty jsi učinil nebe i zemi.


Izajáš 40:28 Zdaliž nevíš, zdaž jsi neslýchal, že Bůh věčný Hospodin, kterýž stvořil končiny
země, neustává ani zemdlívá, a že vystižena býti nemůže moudrost jeho?


Izajáš 41:4 Kdo to spravil a učinil, povolávaje rodin od počátku? Já Hospodin, první i
poslední, já sám.


Izajáš 41:20 Aby viděli, a poznali, a rozvažujíce, srozuměli, že to ruka Hospodinova učinila, a
Svatý Izraelský že to stvořil.


Izajáš 42:5 Tak praví Bůh silný Hospodin, kterýž stvořil nebesa, a roztáhl je, kterýž rozšířil zemi,
i to, což z ní pochází, kterýž dává dýchání lidu na ní, a ducha těm, jenž chodí po ní.


Izajáš 43:1 Ale nyní takto praví Hospodin stvořitel tvůj, ó Jákobe, a učinitel tvůj, ó Izraeli:
Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty.


Izajáš 43:7 Každého toho, jenž se nazývá jménem mým, a kteréhož jsem k slávě své stvořil, jejž
jsem sformoval, a kteréhož jsem učinil.


Izajáš 44:2 Toto dí Hospodin, kterýž tě učinil, a sformoval hned od života matky, a spomáhá
tobě: Neboj se, služebníče můj, Jákobe, a upřímý, kteréhož jsem vyvolil.


Izajáš 44:24 Takto praví Hospodin vykupitel tvůj, a ten, kterýž tě sformoval hned od života
matky: Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám zemi mocí svou.
„Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, a ten, který tě utvářel od lůna matky: Já jsem Hospodin,
který činím všechno: Já sám roztahuji nebesa, kdo byl se mnou, když jsem rozprostíral zemi?“
(Iz.44:24)


Izajáš 45:12 Já jsem učinil zemi, a člověka na ní stvořil; já jsem, jehož ruce roztáhly nebesa, a
všemu vojsku jejich rozkazuji.


Izajáš 45:18 Nebo tak praví Hospodin stvořitel nebes, (ten Bůh, kterýž sformoval zemi a učinil
ji, kterýž utvrdil ji, ne na prázdno stvořil ji, k bydlení sformoval ji): Já jsem Hospodin, a není
žádného více.


Izajáš 46:4 Až i do starosti já sám, nýbrž až do šedin já ponesu; já jsem vás učinil, a já nositi budu, já, pravím, ponesu a vysvobodím.


Izajáš 54:16 Aj, já stvořil jsem kováře dýmajícího při ohni na uhlí, a vynášejícího nádobí k dílu
svému, já také stvořil jsem zhoubce, aby hubil.

Čí ruka všechno vytvořila? Hospodinova + Ježíšova? Nebo jen Hospodinova?
Izajáš 66:2 Nebo všecko to ruka má učinila, a jí stojí všecko, praví Hospodin. I však na toho
patřím, kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před slovem mým.


Jeremjáš 10:10 Ale Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý a král věčný, před jehož prchlivostí
země se třese, aniž mohou snésti národové rozhněvání jeho.


Jeremjáš 10:12 Kterýž učinil zemi mocí svou, kterýž utvrdil okršlek světa moudrostí svou, a
opatrností svou roztáhl nebesa.


Jeremjáš 10:13 Kterýžto když vydává hlas, ječení vod bývá na nebi, a kterýž působí to, aby
vystupovaly páry od kraje země, blýskání s deštěm přivodí, a vyvodí vítr z pokladů svých.


Jeremjáš 10:16 Neníť podobný těmto díl Jákobův, nebo on jest stvořitel všeho; Izrael tolikéž jest
pokolení dědictví toho, jehož jméno jest Hospodin zástupů.


Jeremjáš 32:17 Ach, Panovníče Hospodine, aj, ty jsi učinil nebe i zemi mocí svou velikou a
ramenem svým vztaženým, nemůžeť skryta býti před tebou žádná věc.


Jeremjáš 27:5 Já jsem učinil zemi, člověka i hovada, kterážkoli jsou na svrchku země, mocí svou
velikou a ramenem svým vztaženým. Protož dávám ji, komuž se mi dobře líbí.


Jeremjáš 51:15 Ten, kterýž učinil zemi mocí svou, kterýž utvrdil okršlek světa moudrostí svou, a
opatrností svou roztáhl nebesa,


Jonáš 1:9 I řekl jim: Hebrejský jsem, a Hospodina Boha nebes, kterýž učinil moře i zemi, já ctím.


Ámos 4:13 Nebo aj, on jest sformovatel hor a stvořitel větrů, a oznamuje člověku, jaké by bylo
jeho myšlení; činí z záře jitřní tmu, a šlapá po vysokostech země. Hospodin Bůh zástupů jest jméno
jeho.


Zacharjáš 12:1 Břímě slova Hospodinova příčinou Izraele. Praví Hospodin, kterýž roztáhl nebesa,
a založil zemi, a sformoval ducha člověka, kterýž jest v něm.


I sám Ježíš mluví o někom jiném jako o stvořiteli:
Matouš 19:1 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských
za Jordán.


2 I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je tam.


3 I přistoupili k němu farizeové, pokoušejíce ho a řkouce jemu: Sluší-li člověku propustiti ženu
svou z kterékoli příčiny?


4 On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste nečtli, že ten, jenž stvořil člověka s počátku, muže a
ženu učinil je?


Matouš 19:4 Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku `muže a ženu učinil je´?


5 A řekl: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno
tělo´;


6 takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"


Marek 10:6 Ale od počátku stvoření muže a ženu učinil je Bůh.


Marek 13:19 Neboť budou ti dnové plní takového soužení, jakéhož nebylo od počátku stvoření,
kteréž Bůh stvořil, až dosavad, aniž potom bude.


Skutky apoštolské 4:24 Kteříž uslyševše to, jednomyslně pozdvihli hlasu k Bohu a řekli:
Hospodine, ty jsi Bůh, kterýž jsi učinil nebe i zemi, i moře i všecko, což v nich jest,


Skutky apoštolské 14:15 A řkouce: Muži, což to činíte? Však i my lidé jsme, týmž bídám jako i vy
poddaní, kteříž vás napomínáme, abyste se obrátili od těchto marností k Bohu živému, kterýž
učinil nebe i zemi, i moře, i všecko, což v nich jest.


Skutky apoštolské 17:24 Bůh ten, kterýž stvořil svět i všecko, což jest na něm, ten jsa Pánem
nebe i země, nebydlí v chrámích rukou udělaných,


Římanům 11:32 Zavřel zajisté Bůh všecky v nevěře, aby se nade všemi smiloval.


33 Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho a
nevystižitelné cesty jeho!


34 Nebo kdo jest poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu radil?


35 Nebo kdo prve dal jemu, a budeť mu odplaceno?


36 Nebo z něho a skrze něho a v něm jsou všecky věci, jemuž sláva na věky. Amen.


1. Korintským 8:4 A protož o pokrmích, kteříž se modlám obětují, toto dím: Víme, že modla na
světě nic není a že není jiného žádného Boha nežli jeden.


5 Nebo ačkoli jsou někteří, ješto slovou bohové, i na nebi i na zemi, (jakož jsou mnozí bohové a
páni mnozí,)


6 Ale my máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm, a jednoho Pána Ježíše
Krista, skrze něhož všecko, i my skrze něho.


Vysvětlení:
1. Trinitaristé říkají, že tento verš 1 Kor. 8.6 podporuje jejich postavení kvůli poslední větě ve verši,
tj.že všechny věci prošly Ježíšem Kristem. Ale verš skutečně říká, že všechny věci přicházely „od“
Boha, „skrze” Ježíše.
Toto svědectví je v rozporu s Trinitarianskou naukou, protože staví Ježíše do podřízené role vůči
Bohu. Podle tohoto verše není „rovnocenný“ s Otcem.


2. Kontext je klíčem k pochopení toho, co znamená věta „všechno, co prošlo skrz něj“. V
bezprostředním ani vzdáleném kontextu není žádná zmínka o vytvoření všech věcí na začátku.
Proto by pro tento verš bylo neobvyklé zmínit Boží původní stvoření Genesis 1: 1, což není. Spíše,
mluví o církvi. Bůh zajistil Církvi všechno skrze Ježíše Krista. Celá 1 Korintským se věnuje
církevním otázkám a Pavel začíná 8:6 s „pro nás“, tj. pro křesťany. Hned další dva verše hovoří o
skutečnosti, že pro církev neexistují žádné zákony proti jídlu obětovanému modlám. Verš 8 říká:
"Ale jídlo nás nepřibližuje k Bohu;" nejsme horší, pokud nebudeme jíst, a nic lepšího, pokud ano. “
Toto zjevení bylo pro církev nové. Věřící Starého zákona tuto svobodu neměli. Měli desítky
potravinových zákonů. Verš je opravdu mocný a jasně říká, že křesťané mají jednoho Boha, který je konečným zdrojem všeho, a jeden Pán, Ježíš Kristus, který je cestou, kterou Bůh poskytoval církvi všechno.


3. Tento verš, když je správně pochopen, je ve skutečnosti silným důkazem, že Ježíš Kristus není
Bůh. V Korintu rostl polyteismus a Písmo je jasné, že „není Bůh kromě jednoho“ (1. Korintským 8:


4). Potom text pokračuje slovy, že ačkoli může být mnoho bohů a pánů, pro křesťany existuje jen
jeden Bůh, Otec, a jeden Pán, Ježíš Kristus. Pokud je doktrína Trojice správná, lze tento text chápat
pouze jako matoucí. Tady byla dokonalá příležitost říct: „pro nás je jen jeden Bůh složený z Otce,
Syna a Ducha Svatého“ nebo něco podobného, ale místo toho nám Písmo říká, že pouze Otec je
Bůh. To by mělo být přesvědčivým důkazem, že Ježíš není Bůh.


4. I zde platí skrze δια (dia) lze přeložit i jako pro, takže Bůh Otec JHVH stvořil vše pro svého
syna, kterého počal v Marii.

B21:
Efezským 3:8 Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany
hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství


9 a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.


KB: Efezským 3:9 A vysvětlil všechněm, kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od věků v
Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista,?


10 Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou
moudrost.


11 Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu -


12 v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.


13 Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.


14 Proto klekám na kolena před Otcem,


KB Efezským 3:14 A pro tu příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista,


15 jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi.

1. Tento verš 9 není problémem ve většině překladů, protože většina nemá na konci verše frázi
„Ježíše Krista“. Tato věta byla zřejmě přidána do některých řeckých rukopisů, protože debaty o
Trojici způsobily, že někteří zákonici „rozšířili“ svou pozici přidáním k Božímu slovu, nebo to
mohla být okrajová nota, která byla náhodně zkopírována do některých rukopisů. V textové tradici
není dobře podporován. Textový komentář k řeckému novozákonnímu zákonu uvádí, že vynechání
věty je „rozhodně podporováno“ jak texty, tak „včasnými patristickými citacemi“ (tj. místa, kde
citovali poezii církevní otcové). Takže i když jsem spíše příznivcem spíše Textu Receptu a
majoritních překladů (90%) ze které je i KB, KJV aj. bible, které obsahují tuto notu doplněnou
opisovačem, tak v tomto případě dávám zapravdu minoritním řeckých textům (5%) Sinajském a
Vatikánském kodexu aj, pokud opravdu došlo k doplnění verše zastáncem trojice.


2. Řecké texty, které mají uvedeno na konci „δια by ιησου Jesus χριστου Christ“ tak pro ně platí, že
slůvko „δια" je možno přeložit i jako „pro“ (Ježíše Krista), což dává v tomto případě větší smysl.

[GENT+]και And φωτισαι to make all see παντας τις what η the κοινωνια fellowship
του of the μυστηριου mystery του the αποκεκρυμμενου hath been hid απο which
from των αιωνων beginning of the world εν in τω θεω God τω τα παντα all things
κτισαντι who created δια by ιησου Jesus χριστου Christ.
Např. v Googlu se Vám přeloží slůvko δια (dia, diá) jako „pro“ (anglicky „for“)


Koloským 1.15-20


Koloským 1:15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,


16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské
trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.


17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,


18 on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má
prvenství ve všem.


19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,


20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože
smíření přinesla jeho oběť na kříži.


1. Jako u každé dobré biblické exegeze je důležité si uvědomit kontext veršů a proč by byly psány a
umístěny tam, kde jsou. Čtení Koloské knihy ukazuje, že Koloská církev ztratila své zaměření na
Krista. Někteří z věřících v Colossei v praxi opustili své spojení s hlavou, Ježíšem Kristem,
a někteří byli dokonce vedeni k uctívání andělů (2:18 a 19). Situace v Colossei vyžadovala silnou
připomínku Kristova vedení nad jeho církví, a právě to byla dána listina Kolosanům.


2. Tyto verše nemohou potvrdit Trojici, protože se otevírají s Kristem, který je „obrazem
neviditelného Boha“. Kdyby byl Kristus „Bůh“, pak by to verš jednoduše řekl, spíše než aby to byl
„Boží obraz“. Otec je na mnoha místech zjevně nazýván „Bůh“, a bylo by dobré říci, že Ježíš byl
Bůh.
Místo toho nám bylo řečeno, že Kristus je Boží obraz. Pokud je jedna věc „obrazem“ jiné věci, pak
„obraz“ a „originál“ nejsou totéž. Otec je Bůh, a proto neexistuje žádný verš, který nazývá Otce
Boží obraz. Krásně nazývá Ježíše obrazem Božího náměstí (squares ) s jeho tvrzením, že
„Každý, kdo mě viděl, viděl Otce“ (Jan 14: 9 a 10).
Existují Trinitární teologové, kteří tvrdí, že slovo eikon "ikona", což znamená "obraz", nebo
"zastoupení" se rozumí zde v Koloským "projevem", a že tedy Kristus je projevem Boha. Věříme,
že závěr je neopodstatněný. Slovo eikon se vyskytuje 23 krát v Novém Zákoně, a je zjevně použito
jako "obraz" v běžném smyslu slova. Používá se k obrazu Caesara na minci, modulů, které jsou
umělými obrazy bohů, věcí Starého zákona, které byly jen obrazem reality, kterou dnes máme, a
obrazu zvířete, které se odehrává ve Zjevení. 2 Korintským 3:18 tvrdí, že křesťané se mění v obraz
Pána, když odrážíme jeho slávu. Všechny tyto verše používají obraz ve smyslu slova, tj. vyjádření
oddělené od původního. 1 Korintským 11:7 říká: Člověk by si neměl zakrývat hlavu, protože je
obraz a sláva Boha. Stejně jako se Kristus nazývá Boží obraz, tak se mužům říká Boží obraz.
Nejsme tak přesní jako Kristus, protože nás hlodá hřích, ale přesto nám Bible říká obraz Boha.
Proto je formulace o tom, že je obraz Boha, pro nás stejná jako pro Krista. Trváme na tom, že slova ve Slově musí být přečtena a pochopena v jejich společném nebo běžném významu, pokud nelze dát dobrý důvod ke změně tohoto významu. V tomto případě je společným významem obrazu obraz nabralo nový význam pro ty časy, kdy se zmiňoval o Kristu, Bible by nám to dala vědět. Protože tomu tak není, tvrdíme, že použití obrazu je stejné, ať už se týká obrazu na minci, obrazu boha, nebo jak Krista, tak křesťanů jako obrazu Boha.


3. Bůh svěřil Kristu Jeho autoritu k vytváření. Efezským 2:15 se odvolávají na Krista, který
vytvořil jednoho nového člověka (jeho Církev) z žida a pohana. Tím, že Pán Ježíš vylil dar ducha
svatého každému věřícímu (Zákon 2:33 a 38), vytvořil v každém z nich něco nového, tedy nového
člověka, jejich novou povahu (2 Kor. 5:17; Gal. 6:15; Efez. 4:24).


4. Církev Kristova těla byla zbrusu nová bytost, vytvořená Kristem z žida a pohana. Musel také
vytvořit strukturu a funkce, které by jí umožnily fungovat, a to jak v duchovním světě (pozice pro
anděly, které by sloužily církvi - viz Zj. 1:1, jeho anděl, tak ve fyzickém světě (funkce a
ministerstva zde na Zemi - viz Řím. 12:4-8; Efez. 4:7-11). V Bibli jsou tyto fyzikální a duchovní
skutečnosti popsány slovy, věci v nebi a na zemi, viditelné a neviditelné (1:16).


5. Mnoho lidí si myslí, že protože Kolosanům 1:16 říká: „Protože jím byly stvořeny všechny věci“,
že Kristus musí být Bůh, ale celý verš musí být pečlivě přečten s pochopením používání slov a
postav řeči. Studie legitimních projevů řeči je zapojená a nejlepší práce, kterou známe, byla
provedena v roce 1898 E. W. Bullingerem. To je nazvané Postavy v řeči používané v bibli a je
snadno dostupná, protože byla mnohokrát přetištěna.
Nejprve si musí student bible (ve skutečnosti jazyka a života) uvědomit, že když se používá slovo
„vše“ (nebo „každé“), často se používá v omezeném smyslu. Lidé to takto používají při běžné řeči
v zemích a jazycích po celém světě. Já (John S.) jsem s tím měl zkušenost teprve druhý den. Bylo
pozdě v noci a chtěl jsem před spaním cookie. Když jsem své ženě řekl, že chci cookie, řekla: „Děti
jedly všechny cookies.“ Nyní naše děti nejedly všechny sušenky na světě. Implikovaným kontextem
byly cookies v domě a naše děti je všechny snědly.
Toto je dobrý příklad „všeho“ používaného v omezeném smyslu a Bible to také používá.
Například když Absalom držel radu proti jeho otci, David, 2 Sam 17:14 říká, že „všichni muži
Izraele“ se dohodli na radě. „Všichni“ tam nebyli muži Izraele, ale verš znamená „všichni“, kteří
tam byli. Dalším příkladem je Jeremiáš 26:8, který říká, že „všichni lidé“ zmocnili Jeremiáše, aby
ho zabil, ale kontext jasně ukazuje, že „všichni lidé“ nebyli přítomni, a lidé, kteří přišli na scénu,
později chtěli propustit Jeremiáše. 1 Janova 2:20 říká o křesťanech: „znáte všechny věci.“ Jistě
neexistuje žádný křesťan, který by věřil, že ví všechno. Fráze používá omezený smysl pro „vše“,
které je určeno kontextem.
Jde o to, že kdykoli si člověk přečte slovo „vše“, musí být stanoveno, zda je používáno v širokém
smyslu „vše ve vesmíru“ nebo v úzkém smyslu „vše v určitém kontextu“. “ Věříme, že ten úzký
smysl je vyžadován v Kolosanům 1:16,a my k tomu poskytujeme další důkazy v bodě 6 níže (více o
omezeném smyslu pro „vše“ viz poznámka o Janovi 2:24).


6. Důležitá postava projevu v Kolosanům 1:16 se nazývá „obklíčení“. Bullinger podotýká, že
Řekové tuto postavu řeči nazvali epanadiplosis, zatímco Římani ji označili jako inkluzivní (str.
245), a uvádí několik stránek příkladů z Bible, aby tuto postavu dokumentoval. Píše: „Když se
použije toto číslo, označuje to, co se říká, že je vyplněno v jednom úplném kruhu ... což dává
úplnost tvrzení, které je učiněno. “ S ohledem na to si uvědomte, že fráze „všechno bylo stvořeno“
se objevuje na začátku a na konci verše a obklopuje seznam stvořených věcí: „Nebo jím byly
stvořeny všechny věci: věci v nebi a na zemi, viditelné a neviditelné, ať už jsou to trůny nebo
mocnosti nebo vládci či úřady; všechno stvořil on a pro něj. “ Věci, které jsou „stvořeny“, nejsou
skály, stromy, ptáci a zvířata, protože tyto věci stvořil Bůh. Tyto věci, „trůny, mocnosti, vládci a
autority, jsou mocnosti a pozice, které Kristus potřeboval k vedení své Církve a které pro tento účel
vytvořil. Postava řeči známá jako „obklíčení“ nám pomáhá identifikovat správný kontext „všech
věcí“ - to je užší smysl slova „vše“ a odkazuje na věci potřebné pro správu církve.


7. Věta ve verši 17, že „je přede všemi věcmi“, se použila jako důkaz, že Ježíš existoval před vším
ostatním. Slovo „dříve“ (zde pro) se však může vztahovat na čas, místo nebo pozici (tj.
nadřazenost). To nás vede k závěru, že celým bodem této části je ukázat, že Kristus je „před“, tj.
„nadřazený“ všem věcem, stejně jako říká verš. Pokud by někdo trval na tom, že se jedná o čas,
poukazujeme na to, že v nejbližším verši je Kristus „prvorozený“ z mrtvých, a tedy „před“ svou
církví v čase i v pozici.


Jakubův 1:17 Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sestupující od Otce světel, u
něhožto není proměnění, ani jakého pro obrácení se někam jinam zastínění.


18 On proto, že chtěl, zplodil nás slovem pravdy, k tomu, abychom byli prvotiny nějaké stvoření
jeho.


Židům 11:3 Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což
vidíme, učiněno.


2 Petrův 3:5 Tohoť zajisté z úmysla věděti nechtí, že nebesa již dávno slovem Božím byla
učiněna, i země z vody a na vodě upevněna.


2 Petrův 3:7 Ta pak nebesa, kteráž nyní jsou, i země, týmž slovem odložena jsou a zachována k
ohni, ke dni soudu a zatracení bezbožných lidí.


Zjevení Janovo 1:1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým,
které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému
Janovi,


Zjevení Janovo 3:12 Kdo zvítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již více
ven; a napíšiť na něm jméno Boha svého a jméno města Boha mého, nového Jeruzaléma
sstupujícího s nebe od Boha mého, i jméno své nové.


13 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.


14 Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek
stvoření Božího:


Zjevení Janovo 4:8 A jedno každé z těch čtyř zvířat mělo šest křídel okolo, a vnitř plná byla očí, a
neměla odpočinutí dnem i nocí, říkajíce: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, kterýž byl, a
jest, i přijíti má.


9 A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díků činění sedícímu na trůnu, živému na věky věků,


10 Padlo těch čtyřmecítma starců před obličejem sedícího na trůnu, a klanělo se živému na věky
věků, a metali koruny své před trůnem, řkouce:


11 Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc; nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou
trvají, i stvořeny jsou.


Zjevení Janovo 10:6 A přisáhl skrze živého na věky věků, kterýž stvořil nebe i to, což v něm jest,
a zemi i to, což na ní jest, a moře i to, což v něm jest, že již více času nebude.


Zjevení Janovo 14:7 Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla
hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.


Ještě chce někdo namítnout, že Bůh Otec JHVH něco stvořil v dávné minulosti společně se
svým Synem Ježíšem Kristem?

"Stvořitel, který vše stvořil, sformoval a učinil sám svým slovem, svou rukou a s" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Stvořitel, který vše stvořil, sformoval a učinil sám svým slovem, svou rukou a s (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 16. březen 2023 @ 06:33:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je v Nejsvětější Trojici jeden, Otec, Syn a Duch svatý.Stránka vygenerována za: 0.46 sekundy