Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kamila.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 314, komentářů celkem: 416621, adminů: 60, uživatelů: 5183  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 296 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

JirkaB
Nekdo
Frantisek100
Willy
gregorios777
brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113057034
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: Žalm 2 - kázání
Vloženo Úterý, 15. únor 2011 @ 12:26:25 CET Vložil: Olda

Kázání poslal Lutrik

  

První čtení: 1 Tesalonickým 5, 6 - 11: „Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 
Čtení ke kázání: Žalm 2,1 – 12: „Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: "Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme." Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem: "Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!" Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny." Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!“Kázání::   Milé sestry a drazí bratři,   za základ dnešního kázání jsem si zvolil text druhého žalmu. Žalm 2 patří mezi tzv. královské žalmy. Býval patrně předváděn při nástupu nového krále nebo při slavnostech k výročí jeho nastolení. Po zániku judského království (roku 586 před Kristem) dochází k jeho „eschatologizaci“, to znamená že tento žalm je vztahován na očekávaného krále budoucnosti, na Mesiáše. V tom smyslu jej chápala i prvotní církev, která v něm slyšela proroctví o svém Králi Ježíši Kristu.

   Tento přístup prvotní církve lze plně akceptovat, jelikož Boží slovo hovoří současně jak o minulosti a přítomnosti, tak i o budoucnosti. A tak osobně soudím, že tento mnoho století starý žalm je navýsost aktuální právě v současné době. První tři verše žalmu pojednávají o vzpouře proti Bohu a Mesiáši: „Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: "Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme."“ Vždy se našli lidé, kteří vedli odboj proti Bohu a jeho Mesiáši. Nyní se však zdá, že lidská vzpoura proti Bohu jakoby vrcholila.

    Ve světě se dnes množí útoky na křesťany, probíhají různé protináboženské kampaně a šíří se nekřesťanské názory a postoje. Bezbožnost, pohanství, obžerství, smilstvo a služba mamonu vládnou světu, zejména tomu našemu, západnímu. Jak výstižně napsal v silvestrovském Právu básník Jiří Žáček, svět se zaklíná Bohem, ale slouží satanu. Boží Desatero je masově porušováno. Současný globální ekonomický systém nutí sloužit mamonu i ty, kdo nejsou jeho vyznavači. Den odpočinku se nedodržuje, kult mládí je vygradován až ke generační nenávisti vůči seniorům. Válka se stává silným motorem hospodářské prosperity. Reklama a byznys těží převážně z důmyslných dezinformací či ze lží. Sliby politiků nejsou zpravidla plněny. Prostituce, obchod se ženami a úchylné sexuální praktiky jsou tolerovány. Jakož i krádeže, zpronevěry ve velkém a korupce. Přitom Písmo svaté všechny lidi varuje, že „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí“ (Římanům 1,18), a to zejména právě proti smilstvu, necudnosti, vášni, zlé touze a hrabivosti, jak čteme v listu Koloským (Koloským 3,5-6).

    Jak Bůh reaguje na tuto lidskou vzpouru? To nám ukazují verše 4 - 7 druhého žalmu: „Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem: "Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!" Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny."“ Bohu je tedy lidská domýšlivost k smíchu. Pouze bloud (pošetilec) si může myslet, že Bůh tu není, jak nám připomíná čtrnáctý a třiapadesátý žalm. Člověk může popírat Boží existenci či Boží působení, ale tím nic nezmění na objektivní skutečnosti, že existuje pravý, živý Bůh, který zůstává Bohem a Pánem přes všechno lidské nepřátelství a přes všechny dějinné zvraty.

    Tento Bůh ve své milosti dává lidem ještě lhůtu k obrácení, chce se nad pobloudilými smilovat, ale všeho do času. Běda až mu dojde trpělivost. Pak přijdou Boží soudy a ty oprávněně budí strach a obavy, neboť: „Je hrozné upadnout do ruky živého Boha“, jak čteme v listě Židům (Židům 10,31). Pokud pak Bůh lidem připomíná, že on sám ustanovil na Sijónu krále, tak to je velmi vážná výstraha. Tento král bude plnit Jeho vůli a bude se řídit Jeho zákonem. Až zasedne k soudu, bude zle s přestupníky Božích zákonů. V pozadí tohoto obrazu je představa věrného krále a Božího služebníka Davida. Křesťanům se tu otevírá perspektiva posledního soudu, k němuž zasedne Boží beránek, Ježíš Kristus. A to zcela oprávněně. V knize Zjevení totiž čteme, že Ježíš bude pást národy železnou berlou (Zjevení 12,5) a bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího (Zjevení 19,15).

   Poslední tři verše našeho žalmu přinášejí ultimativní výzvu vzbouřencům, aby se bezpodmínečně podřídili Bohu a jeho Mesiáši: „Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!“ Ve světle Božích soudů a zejména soudu posledního je to pochopitelná výzva. Peklu a věčnému zatracení se člověku může vyhnout jen vírou v Ježíše Krista a věrnou službou Bohu, kterou koná s bázní a chvěním, jak ostatně uvádí i apoštol Pavel v listě Filipským: „A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.“ (Filipským 2,12)

     Překlad „Líbejte syna“ není plně zaručený. Ze starých překladů jen obsahuje jen syrská Pešitto, nezná jen ani Septuaginta a Vulgáta, ani Hieronymus. Některé moderní překlady dávají přednost různých textovým úpravám, které však nemají oporu v žádném starém znění. Bible kralická a Český ekumenický překlad naštěstí shodně překládají „Líbejte syna“, což podle mne velmi dobře ukazuje na potřebnou a žádoucí kvalitu vztahu lidí k Hospodinovu pomazanému. Neboť políbení je symbolem sjednocení, pro které se člověk v hloubi duše. Nejde zde jen o emoce, nýbrž i o vůli, a to o vůli k lásce.

     V přítomné době je sice sláva Božího království a vláda Božího pomazaného očím světa skryta. Nicméně to nic nemění na skutečnosti, že Bůh dosadil na Sijónu svého Krále a že národové země marně brojí proti Jeho vládě. Kristova vláda se nakonec plně prosadí, prostřednictvím tvrdých Božích soudů, jak nás o tom zpravuje kniha Zjevení čili Apokalypsa.

     Jak jsme slyšeli v našem prvním čtení (1 Tesalonickým 5, 6 - 11), jako věřící křesťané nejsme určeni k tomu, abychom abychom propadli Božímu hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Vždyť Ježíš nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu (1 Tesalonickým 1,10). V kralickém překladu od „hněvu budoucího“. Musíme však nespat a zůstat bdělí, jak rovněž jsme slyšeli v našem prvním čtení. Na cestě do Božího království má nás provázet víra, naděje a činná láska. Ta se má projevovat hlavně šířením „dobré zprávy“ čili evangelia a nezištnou službou našim bližním. Patří sem i aktivní zápas s demoralizací, která se i u nás masově šíří.

     Ve svém úsilí bychom se ovšem nikdy neměli uchylovat k násilí. Použití násilí bychom neměli ani schvalovat, ani ho se snažit nějak ospravedlnit. Jako třeba američtí baptisté v případě atentátu na demokratickou senátorku. Bůh nám ukazuje jinou cestu: „Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ (Zacharjáš 4,6) Vždyť biblické heslo pro rok 2011 zní: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrém“ (Římanům 12,21) Jen tehdy nám Bůh bude moci propůjčit svoji sílu a moc a my budeme schopni ve všem naplnit Jeho svatou, dobrou a libou vůli. Amen.


 

Modlitba po kázání:    Nebeský Otče,
   děkujeme Ti za všechno, co jsi nám daroval skrze svého Syna, našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. V Něm máme odpuštění hříchů a přístup k trůnu Tvé milosti. Jeho ranami jsme uzdraveni. V Něm jsou nám darovány všechny poklady moudrosti a poznání. On je mírou všech věcí. V Něm jsme zbohaceni vším duchovním požehnáním. V Něm máme naději pro život časný i věčný.

   Pouze díky Němu jsem osvobozeni od budoucího hněvu a můžeme tak uniknout peklu a věčnému zatracení. Díky Jeho oběti mohl přijít Duch svatý, náš Utěšitel a Přímluvce, Duch pravdy, který nás uvodí do všeliké pravdy. A tak jsme mohli znovuzrodit a začít nový život v moci Ducha svatého.

    Dej, nebeský Otče, ať si vždy dobře uvědomujeme vše, co jsi pro nás udělal. Ať vždycky a ve všem hledáme Tvoji vůli. Ať nepodléháme svodům tohoto světa, který ve zlém leží a který se celý nachází pod Tvým spravedlivým soudem. Ať věrně hlásáme tomuto padlému světu dobrou zprávu čili evangelium, aby mnozí mohli být ještě zachráněni. Ať s bázní a chvěním uvádíme ve skutek své spasení. Ať jsem ochotni nezištně sloužit našim bližním, ať nevzdáváme zápas se šířícím morálním úpadkem. Ať se přitom vyhýbáme veškerému násilí a nátlaku, ale ať vždy moudrost, moc, sílu a vedení nacházíme u Tvého trůnu. Ať neděláme nic bez spolehnutí se na moc z výsosti, kterou jsi nám daroval ve svém Synu.

    Jen tak budeme schopni ve všem obstát a v každé situaci a naplnit Tvoji dokonalou a svatou vůli. A to k Boží slávě a chvále, k našemu prospěchu a k užitku našich bližních. Za toto všechno Ti, nebeský Otče děkujeme a za toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Praha, leden 2011                               Stanislav Heczko

                                                          (LECAV Praha)


"Žalm 2 - kázání" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy