Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 243, komentářů celkem: 430644, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 67 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117057367
přístupů od 17. 10. 2001

Pravidla pro udílení cen portálu GRANO SALIS

Pravidla
pro udílení cen portálu GRANO SALIS
  Druhy ud?lovaných cen 1) Zlatá slza GRANO SALIS - za zajímavé kreace, citáty, prohlášení nebo tvrzení na ?eském nejlépe ekumenickém internetu, které svým kouzlem necht?ného prokazují autorovi ?i autor?m medv?dí službu. 2) Zlatá perla GRANO SALIS - za ?iny, díla, výroky, akce apod., které tu naši ekumenickou káru trochu posunou kup?edu nebo alespo? pomohou, aby se tla?ila veseleji...
Zp?sob ud?lování 1) Ceny ud?luje ekumenické spole?enství uživatel? portálu GRANO SALIS na základ? v?tšinového názoru, ke kterému dosp?je hlasováním 2) Pr?b?h rozhodování o laureátech obou cen se skládá ze dvou ?ástí: nominace a hlasování. 3) Ceny se ud?lují za jednotlivé m?síce v roce a jedna hlavní za celý rok. 4) Není-li nikdo nominován, cena nebude ud?lena. Nominace 1) Doba nomina?ní po?íná prvním dnem v m?síci v 0:00 hod a kon?í patnáctého dne téhož m?síce. 2) V pr?b?hu nomina?ní doby m?že kterýkoliv uživatel nominovat svého kandidáta na kteroukoliv cenu. 3) Nominace se provádí vložením komentá?e do ?lánk?, které jsou pro nominace pro daný m?síc ur?eny. V komentá?i uživatel uvede jméno kandidáta (adresu stránky) a uvede d?vod nominace. 4) Administráto?i portálu vedou soub?žn? s nomina?ními ?lánky p?ehled nominovaných kandidát? na úvodní stran? portálu. Kandidáti jsou v p?ehledu ?azeni podle po?adí zapsání jejich nominace do nomina?ních ?lánk?, rozhodující je datum a ?as zapsání. 5) Nominace se uzavírají patnáctého dne téhož m?síce ve 24:00 hod. 6) Do hlasování postupuje maximáln? prvních p?t nominovaných kandidát? z p?ehledu nominací. 7) Zbývající nominovaní kandidáti, kte?í se z d?vodu umíst?ní na 6. a vyšším míst? v p?ehledu nemohli zú?astnit hlasování v daném m?síci, jsou automaticky za?azeni do nomina?ního p?ehledu pro další m?síc. V p?ehledu dalšího m?síce zaujmou první a následná místa dle svého po?adí. Kandidáti nominovaní v novém m?síci se ?adí do po?adí p?ehledu až za kandidáty z p?edchozího m?síce. Do p?ehledu se za?adí i nominovaní kandidáti, kte?í obdrželi v p?edcházejícím hlasování více než 10% hlas?. 8) Jeden kandidát nem?že být ocen?n vícekrát za stejný d?vod. V p?ípad?, že je ocen?ný kandidát op?t nominován za stejný d?vod, nebude za?azen do p?ehledu nominací. 9) Do p?ehledu nominací se neza?azují takové nominace, jejichž d?vody se dotýkají osobních práv ob?an?, zejména práva na ochranu osobních údaj? ?i jinak odporují zákon?m ?eské republiky. 10) Nominace, které nebyly ocen?ny se do p?ehledu nominací pro další m?síc nep?evád?jí. Mohou však být znovu nominovány jiným subjektem.

11) Nominaci nem?že provést subjekt, který je subjektem téže nominace. 12) Pro hlasování o ud?lení hlavní ceny za celý rok jsou nominováni nositelé cen za jednotlivé m?síce v roce.
Hlasování 1) Volba laureáta každé z cen probíhá ve?ejným hlasováním v anket?. 2) Hlasování po?íná patnáctým dnem daného m?síce v 0:00 hod a kon?í posledním dnem daného m?síce. 3) V p?ípad?, že je na cenu nominován jeden kandidát, musí anketa obsahovat krom? možnosti volby kandidáta i volbu NE a volbu Nevím. 4) Hlasování se uzavírá poslední den daného m?síce ve 24:00 hod. 5) Laureátem ceny GRANO SALIS se stává kandidát s absolutn? nejv?tším po?tem hlas? v dané anket?. V p?ípad? jednoho kandidáta je cena ud?lena, pokud získá v?tší po?et hlas? než možnost NE. 6) Hlasování o ud?lení hlavních cen za celý rok za?íná 01.01. a kon?í 15.01. 7) Bude-li zjišt?no, že bylo hlasování v n?které anket? provád?no neetickým zp?sobem tak, aby byly výsledky ankety zmanipulovány nebo zkresleny, bude anketa neplatná a cena nebude ud?lena. Bude-li možné zjistit nekorektní hlasování u konkrétní nominace, bude tato nominace stornována a cenu získá další nominace s nejvyšším po?tem hlas?, u které prob?hlo hlasování korektn?. 8) Pro ud?lení cen Zlatá slza a Zlatá perla Grano Salis je rozhodující stav anket ve chvíli ukon?ení hlasování. Hlasy p?idané po ukon?ení hlasování se do výsledk? anket nezapo?ítávají.
Ceny
1) Cena je odrazem ve?ejného mín?ní ekumenického spole?enství uživatel? portálu GRANO SALIS a vyplývá z práva na svobodné vyjád?ení vlastního názoru daného Listinou základních lidských práv a svobod. Jejím ud?lením žádné právní nároky nevznikají a nelze je u žádné konkrétní fyzické ?i právnické osoby uplat?ovat. 2) Portál GRANO SALIS neodpovídá za výsledek ve?ejného mín?ní a nenese za n?j právní odpov?dnost. Vylu?uje se jakékoliv ru?ení za p?ípadné ztráty nebo škody zp?sobené ve?ejným mín?ním uživatel? GRANO SALIS, nem?že být v žádném p?ípad? z n?ho vyvozována jakákoliv právní závaznost nebo povinnost k tíži portálu GRANO SALIS. 3) Laureát jedné z cen m?že ud?lenou cenu odmítnout. 4) Laureát jedné z cen m?že používat na svých webových stránkách ikonu, která se k ud?lené cen? vztahuje. 5) K ud?lovaným cenám se vztahují následující ikony: pro cenu ZLATÁ SLZA GRANO SALIS:

  pro cenu ZLATÁ PERLA GRANO SALIS:

6) Použije-li laureát n?které ceny odpovídající ikonu na svých webových stránkách, je povinen uvést v alternativním textu k ikon? popis d?vodu ud?lení, tak jak je uveden v nominaci a dále odkaz k ikon? na http://granosalis.cz.    

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (6779 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.11 sekundy