Stránka

Čtvrtý stupeň k nebi. Po pádu neodkládati dlouho s pokáním……..

98

V pokání a napravení svém setrvej…………………………………..

99

Pozdní pokání vždy podezřelé a nejisté…………………………….

100

Na věčnosti pokání nemožné i neprospěšné………………………….

Potěšení kajícníkům………………………………………………..

101

Lékařství proti zoufalým myšlenkám…………………………………

Můžeť i velký hříšnik dosáhnouti milost…………………………….

103

Svátost pokání převeliké dobrodiní………………………………..

104

Svátost pokání největší lidstva část potřebuje………………………

105

Toliko v Církvi katolické a skrze sv. zpověď lze odpuštění hríchův

 

   dosáhnouti………………………………………………………..

Co nedá lidem choditi k zpovědi………………………………….. ..

106

Užitkové sv. zpovědi neb svátosti pokání……………………………

107

Sv. zpověď působí čest a chválu Bohu……………………………..

Kdy zpověď neplatná……………………………………………….

108

Napomenutí k pravé zpovědi…………………………………….. ..

109

O lítosti nad hříchy…………………………………………………

Nevyhnutelná potřeba, hříchů litovati, a kdy?.................................…

111

Výhody čili prospěch pravé lítosti………………………………….

Stud při sv. zpovědi marný i škodlivý………………………………

113

Vyznání musí býti úplné a upřímné………………………………….

114

Zpověď má se díti pokorně a skroušeně…………………………….

Příklad pravé skroušenosti…………………………………………

115

O časté zpovědi…………………………………………………….

O dostiučinění za hříchy……………………………………………

116

O odpustcích……………………………………………………….

118

Utěcha k malomyslným kajícníkům od sv. Františka Sal…………….

O pokušení, zdali se náležitě zpovídal………………………………

119

Lékařství pro ty, jenž ouzkostí svědomí souženi jsou………………..

120

Pravidla, jak by se lidé bázlivého svědomí chovati měli……………..

121

Lík pro ty, kterým nečistá myšlení na srdce vstupují………………..

122

Myšlení zlá, kdy jsou hříšná a kdy ne……………………………….

123

Lík těm, kteří příliš malomyslní a smutní jsou, když nějakého

 

   poklesku se dopustili……………………………………………..

124

Jak bychom měli z poklesků svých nabývati pokory a lásky………..

125

Kterak se máme chovati v chybách a křehkostech svých

 

   i bližního svého………………………………………………….

Možná-li na tomto světě bez všedních hříchů živu býti……………….

126

Jak lze dojíti odpuštění hříchů všedních………………………………

Působení zlého i dobrého tovaryšství………………………………..

O hlasu svědomí……………………………………………………

129

 

OBSAH_devět_stupňů ↑