Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Martina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16716, komentáře < 7 dní: 827, komentářů celkem: 435112, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 350 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

magdalena07
rosmano
Tolstoj
Willy
Nekdo

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119403432
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Jedině v Synu je Život, protože
Vloženo Úterý, 09. červenec 2024 @ 13:49:19 CEST Vložil: Tomas

Studijní materiály poslal Tolstoj

Shrnutí odpovídající Bibli a pravdě, ne rosmanově hereticky ujeté libovůli:

Ze všech těch textů, kdy je uvedeno "uvěřili v něho", nevyplývá, že by Ježíš nebyl Bůh, a ani to nijak nevyvrací, že Ježíš je Bůh.
Navíc často se má uvěřit V JEHO JMÉNO, kdy JMÉNO v židovské teologii znamená OSOBU. Proto je často zmíněno UVĚŘIT VE JMÉNO Slova - Syna, které neznamená ani tak uvěřit ve jméno Ježíš, ale v JEHO OSOBU. V NĚHO SAMOTNÉHO:


"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." (J 1,12) (pozn.: kdo jiný by mohl dát moc stát se Božím dítětem než Bůh? ;-) )
"mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil" (J 2,23)
"Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." (J 3,18)
"Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život." (1J 5,13)
"Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu." (J 20,31)
"A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal." (1J 3,23)

Tedy věřit ve jméno Syna Božího neboli v jeho osobu, která nám zjevuje jméno Otce:

"Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal." (J 17,6)
"Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich." (J 17, 26)

To znamená: Ježíš zjevuje jméno Otce neboli jeho osobu neboli to, kdo a jaký je Otec, a máme uvěřit ve jméno Syna Božího neboli v jeho osobu neboli v to, kým je, který je Jednorozený Otcův, Poslaný Otcem a tak moc jedno s Otcem, že může říci: "kdo vidí mne, vidí Otce", a proto kdo uvěří ve jméno Syna,  poznává Otce a má život věčný:

"Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu." (J 20,31)

Jméno Syna je totiž jménem daným Otcem neboli Syn je zplozen Otcem, a tento vztah lásky Otce a Syna má být vzorem a důvodem lásky učedníků navzájem:

"Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."" (J 17,28)

A jaké je to jméno Syna? Je to jméno jednorozeného Otcova, Syna Božího, který je s Otcem Bůh, a proto dokonce říká, že se máme modlit v jeho jménu a že Syn učiní to, oč prosíme! Kdyby totiž byl pouhý člověk, bylo by toto modloslužbou a on by nemohl učinit nic, protože modlitby vyslýchá jedině Bůh, který jako jediný je všemocný, ale poněvadž Syn je Bůh, v jeho jméně se máme modlit, k němu se máme modlit a ON vyslyší modlitby a uskuteční to, oč prosíme a co může uskutečnit jedině Bůh, adresát modllitby. Tak mocné je jméno Syna neboli osoba jednorozeného Syna Otcova:

"A začkoli budete prosit ve jménu mémučiním to, aby byl Otec oslaven v Synu." (J 14,13)

Jako potvrzení jeho Božství je tedy to, že on má být ADRESÁTEM naší modlitby, což by v případě jeho nebožství bylo modlosloužbou, ale i to, že on osobně je i VYKONAVATELEM vyslyšení modlitby, tedy že je VŠEMOCNÝ - kdyby byl pouhý člověk, nemohl by sám o sobě učinit nic, natož být adresátem modlitby a tím, kdo ji vyslýchá a uskutečňuje to, oč v ní prosíme:

"Budete-li MNE o něco prosit ve jménu mém, JÁ to učiním." (J 14,14)

Což potvrzuje apoštol Jan o něco dále:

"Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.  A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho." (1J 5, 14-15)

A pokud tedy víme, co to znamená "jméno", pak je mnohem srozumitelnější i to, že se má křtít "VE JMÉNO Otce i Syna iu Ducha" - jméno každé z těchto osob Božích je totiž rovnocenné, postavené na roveň, a stejnou měrou mocné a stejně označující osobu, která má moc duchovně zrodit člověka ve křtu, což může jedině Bůh:

"Křtěte je VE JMÉNO Otce i Syna a Ducha Svatého." - jméno totiž znamená OSOBU a křtít v nebožské osoby by bylo modloslužbou. Křtění ve jméno tří Božských osob je však oslavou a uctěním a vyznáním Boha: Otce i Syna i Ducha Svatého, tak jak to zjevil sám Ježíš a zapsali jeho apoštolové.


Tím je tedy jasně vyvráceno bludné tvrzení rosmana, a to slovem samotného Písma, který tvrdí, že "je zřejmé, že to nikdy neznamenalo, že "uvěřili v Něho, že je Bůh"", protože ano: uvěřit VE JMÉNO SYNA znamenalo uvěřit v jeho osobu, která je tak jedno s osobou Otce, že zjevuje JMÉNO OTCE, tedy osobu Otce, a tím přivádí k věčnému životu.

O božském jméně a podstatě Syna svědčí dokonce i rosmanem uváděný úryvek, kterým doufal vyvrátit Ježíšovo Božství, který ovšem jeho Božství naopak potvrzuje:

"On však mlčel a nic neodpovídal. Znovu se ho velekněz otázal a řekl mu: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“  Ježíš řekl: „Já jsem. A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky."

ze kterého ovšem rosmano "vytratil" další pokračování, které jasně svědčí o podstatě Ježíšova sdělení. Uveďme si text více v  celku:

Mt 26:
 63 Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl: "Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!"
 64 Ježíš odpověděl: "Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."
 65 Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: "Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání!

Mk 14:
 60 Tu velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše: "Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?"
 61 On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?"
 62 Ježíš řekl: "Já jsem (Εγω ειμι, JHVH). A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."
 63 Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: "Nač potřebujeme ještě svědky?
 64 Slyšeli jste rouhání. Co o tom soudíte?" Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti.


Lk 22:
 66 Jakmile nastal den, shromáždili se starší z lidu, velekněží a zákoníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu:
 67 "Jsi-li Mesiáš, pověz nám to." Odpověděl jim: "I když vám to řeknu, neuvěříte.
 68 Položím-li otázku já vám, neodpovíte.
 69 Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha."
 70 Tu mu řekli všichni: "Jsi tedy Syn Boží?" On jim odpověděl: "Vy sami říkáte, že já jsem."
 71 Oni řekli: "Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst."


- co tolik popudilo členy Velerady? Je to jasné: Ježíš se postavil NA ROVEŇ Bohu: to když na sebe vztáhl Boží jméno: "Já jsem" (řec. Εγω ειμι, hebr. JHVH), a dále když sebe situoval po Pravici Boží a postavil sebe na místo Hospodina přicházejícího v den soudu v oblacích Boží slávy, tedy jako sám Bůh. Právě proto ho odsoudili pro rouhání, ačkoliv on o sobě řekl pravdu a oni jí dobře porozuměli, ale nesnesli to a nepřijali to, stejně jako rosmano a další bludaři. Ptali se ho na Mesiáše, a on jim sdělil, že je Syn Boží, postavený na roveň Bohu a při soudu přicházející jako Bůh, protože je jednorozený Bůh ;-)

Takže jak píše rosmano: "Ježíš odpověděl kladně. Zřetelně odpověděl, kým je" - ano, Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží, který JE v lůně Otcově, které JE dříve nežli svět a KTERÝ JE dříve nežli Abraham byl, který byl také na počátku u Boha a který už tehdy byl Bůh, skrze něhož bylo vše stvořeno, a kerý nese vše svou mocí jako sám Otec, tak tento o sobě jasně řekl způsopbem vlastním židovské víře, že ON JE BŮH.

Takže právě tomuto uvěřil Petr ("Ty jsi SYN BOHA ŽIVĚHO") i ostatní apoštolové, jak dokazují jejich Písma, které oni zapsali a předali církvi. A přesně tak tomu uvěřila iSamařanka u studny, které Ježíš jasně nabídl vodu živou, že ji jí dá on, což by nemohl, kdyby nebyl Bůh, který jediný může dávat život věčný. A přesně tak tomu uvěřila Marta, sestra Lazara, když on jí před vzkříšením jejího bratra o sobě řekl: "Já jsem ŽIVOT", což by nikdy nemohl říci, kdyby nebyl Bůh, protože jedině Bůh JE Život, kdežto tvorové pouze MAJÍ život jako dar od Toho, který ne že má život, ale který JE ŽIVOT a proto ho může udělovat a tvorové ho mohou pouze přijímat. A přesně tak tomu uvěřili i všcihni ostatní, kteří přijali dar Ducha, jejž udílí Otec i Syn a který by Syn nemohl nikdy udělovat, kdyby nebyl Bůh.

A přesně tak tomu věřil i Pavel, když věděl, že Ježíš Kristus "měl Boží přirozenost" a "byl roven Bohu" (Flp 2) a že právě jemu se pokloní každé koleno ve vesmíru, což by jinak bylo modloslužbou, kdyby Ježíš Kristus nebyl Syn Boží a Bůh.

A přesně tak tomu věřil i apoštol Petr, když píše, že díky Ježíši Kristu jsme se stali účastníky Boží přirozenosti, což by nebylo možné, kjdyby Ježíš Kristus nebyl Bůh, protože jen Bůh může dávat účast na Boží přirozenosti:
"když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.  Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti" (1Pt 1,3-4)

Takže správně se píše o Bohu, že On je Pán, a stejně tak o každé osobě Trojice:
Otec je Pán:
"Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů?" (Mal 1,6)
Syn je Pán:
"jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?" (Lk 1,43)
"jediný Pán Ježíš Kristus" (1Kor 8,6)
Duch Svatý je Pán:
"Avšak 'když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn'. Duch je tím Pánem" (2Kor 3,16-17)

A pak už je mnohem jasnější, co znamená Pavlovo pravidlo víry a vyznání Ježíše jako Pána:
Ap. Pavel podmínku víry a spasení shrnuje následovně:

"Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse." (Řím 10,10)

Protože spasit nás může jedině Bůh. A Ježíš Kristus je Bůh, stejně jako Duch Svatý, mající schopnost dát "zrodit z Boha". ;-)


Takže ano, existuje podmínka pro spasení člověka věřit, že Ježíš je Bůh: věřit v jeho jméno, protože:
"kdo odmítá Syna, odmítá Otce", kdežto "kdo má Syna, má i Otce" ;-)

Neboli jak říká sám Ježíš:

"I řekl jim: "Vy jste zdola, ale já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších." (J 3,23-24)
- neuvěříme-li, že on to je? A kdo? No přece ten "shůry" neboli z Boha, poslaný od Otce z nebe neboli z jeho lůna, kde je jednorozený Otcův po celou věčnost, neboli že JE Bůh ;-)  Protože:
"Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." (J 3,18). ;-)


Takže jediným kouzelníkem tady nejsou věřící v Trojici, jak to zjevil Ježíš, ale ti, kteří popírají Trojici a odpírají tomu, jehož jméno zjevuje Otce, neboli že Bůh, který se stal člověkem, zjevuje Boha v nebesích. ;-)
Proto platí, jak říká Ježíš, že nestačí poznat jen Otce, ale že věčný život je i v poznání toho, kterého Otec poslal - Ježíše Krista, protož "On je ten pravý Bůh a věčný život" (1J 5,20), jak píše apoštol Jan, vyznavač a svědek Ježíšova Božství, ale jak říká jasně i sám Ježíš:

"A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista." (J 17,3)
Protože Otce lze poznat jedině skrze Syna a k Otci lze přijít jedině skrze Syna a Otce zná jedině ten, kdo zná Syna, protože bez Syna není spása možná:

"Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?" !J 14,9)
"A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal." (J 12,45)
"Já a Otec jedno jsme." (J 10,30)
"Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (J 14,6)
"Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený Bůh, který je v lůně Otcově, nám o něm řekl." (J 1,18)
"nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit." (Mt 11,27)
"Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." (J 3,36)
"Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce." (1J 2,23)
"Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život." (1J 5, 10-14)


Protože taková je vůle Otce, neboť Syn je vůlí Otce:

"Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den." (J 6,40)
Kdo však nevěří v Syna a jeho jméno neboli v jeho osobu, ten nejen že neuzří život, ale dokonce hněv Boží na něm zůstává, tj. hněv k soudu:
"Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." (J 3,18)

- Takže máme sice věřit, že Ježíš je Mesiáš, ale máme věřit zejména v jeho jméno, kterým je jeho osoba, On sám, protože bez Syna není spásy.  ;-) To právě Syn udílí život, to právě Syn zjevuje Otce, to právě Syn je dveřmi do Božího království, to právě Syn je oním životem, který máme přijímat všemi způsoby skrze víru v něho: "Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne." (J 6,57) - jak by jinak mohl udílet život věčný, kdyby nebyl Bůh? ;-)

Takže věřme ve Jméno jednorozeného Syna Božího, abychom došli spásy, protože jeho jméno je Život - protože jenom v Synu je život: "V něm byl život a život byl světlo lidí" (J 1,4) - protože "On je ten pravý Bůh a věčný život" (1J 5,20) - Syn. ;-)

;-)

"Jedině v Synu je Život, protože " | Přihlásit/Vytvořit účet | 12 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 09. červenec 2024 @ 15:31:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sepsal jsi to pěkně. Máš pravdu, že podle bible ukazuje postava Ježíše spíše na boha než jen člověka. Akorát tím článkem jsi nedokázal, že existuje jakékoli nadpřirozeno. Tím článkem jsi jen dokázal, že existuje spousta teologických textů v bibli, které glorifikují postavu Ježíše. 

Ovšem vy, pobožní, byste tohleto měli mít už dávno vyřešené. Vy byste se tu neměli mezi sebou hádat, jaký přesně na mikrometr měl status Jošua alias Jehošua alias Ježíš. 

Vy byste měli podle vaší knížky dokazovat boha a nadpřirozeno a vaši údajnou jedinou a svatou pravdu jinak. A to křísením mrtvých, uzdravováním nemocných a dalšími zázraky, které mají dokazovat vaši věrohodnost. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.


Nemáte tam napsané, že ty co uvěří, budou doprovázet znamení, že se budou donekonečna hádat o to, kolik hlav má židovský bůh a zda má pravdu rusofobní havíř nebo katolický intelektuál. 

Máte křísit mrtvé, udzravovat nemocné, vaše víra má být především praktická a má přímo sršet nadpřirozenem. 

Jenomže vaše víra je místo toho mrtvá, hádáte se tu roky o ničem a nic nadpřirozeného jste nedokázali. Dokázali jste pouze to, že vaše spojení s nadpřirozenem je přesně rovno nule. Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Úterý, 09. červenec 2024 @ 15:35:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zázraky se dějí i dnes. 
Navíc křesťané nejsou kouzelníci, od toho tu je Babiš a další eskamotéři. ;-)


]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 09. červenec 2024 @ 15:55:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne ne, z toho se nevykecáš. Když někdo o sobě tvrdí, že je pekař a v životě nebyl ani trochu zašpiněný od mouky, tak mu nevěřím, že umí péct chleba. Když někdo o sobě tvrdí, že je automechanik a spravuje auta, ale nikdy jsem ho neviděl v montérkách a ani trochu špíny od oleje, tak mu nevěřím, že dělá s auty. Když nějaký pobožný mele o samých nadpřirozených postavách, nadpřirozených destinacích, ale není od toho nadpřirozena ani trochu umouněný nebo aspoň šmrcnutý byť jen jednou šmouhou, ani nepatrně, tak prostě žvaní a nemám důvod mu věřit. 


]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Úterý, 09. červenec 2024 @ 16:02:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsme kouzelníci, jsme lřesťané. ;-)

"Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."" ;-)]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 09. červenec 2024 @ 16:56:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je strašně nečestné, co píšeš. Já si z toho odvodím, že jsi falešný bobek. Mám na to speciální schopnost. Jsem přímý a v diskusi se mnou se každá pokroucenina odkope. Už ses prozradil. 

Nepíšu o žádném pokoušení. Já ti nepíšu, že máš z kamenů dělat chleby. Já jsem ti napsal, co hlásal Ježíš, že byste měli dělat. A ty se z toho snažíš vylhat tím, že jsi tu zamontoval Babiše a teďka nově nějaké kameny. Nic o esoterických kamenech jsem nepsal. Ani o Babišovi. Čestně cituji z vaší knížky a nedokážeš reagovat čestně a kroutíš se. To není chlapské. 

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. 

  • Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!
  • 12 [www.biblenet.cz]Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
  • 13 [www.biblenet.cz]A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
  • 14 [www.biblenet.cz]Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Z toho je jasné, že Ježíš dokazoval nadpřirozeno nikoli jen žvaněním, ale konáním nadpřirozených kousků. Buď je to jen legenda, mýtus, nebo je to pravda. Nic mezi tím a nedá se to vykládat metaforicky a další sliz. Je to tam napsané jasně. Jednak že Ježíš činil jakési supernaturální skutky a že taky říká, že to má být jeden z příznaků těch, co jsou jeho následovníci. Ti, kdo v něho uvěří.

Ti, kdo v něho uvěří, mají být lepšími lidmi, mají být hodní jako on, nastavovat druhou tvář, nelpět na majetku, mají být jednotní nehádat se, pomáhat druhým být altruističtí, proměnění k dobrému, mají se modlit, pomáhat sobě i druhým a mají disponovat stejnou nadpřirozenou silou jako Ježíš, ba i větší. 

Místo toho se tu hádáte mezi sebou, urážíte se navzájem. Jste rozděleni na sekty, denominace, někteří z vás chtějí sypat jed na krysy na nepohodlná etnika a zalívat je betonem, někteří z vás kradou nicky, fotky, zakládají falešné profily, šíří rasovou a etnickou nenávist, lidsky hodnotného tam nic nevidím a k tomu žádné nadpřirozeno. 

Tak to tu machrujete, když žádného boha nemáte? O čem to tu žvaníte, když vaše víra je mrtvá a nedisponujete ničím, o čem hovoří vaše kniha, že byste to měli mít? Kde je ta vaše sůl? Jako dohadování, kolik hlav má židovský bůh? To je ta sůl a příznaky vašeho "vyvolení" a "znovuzrození" a dalších esoterických nesmyslů, které si jen nalháváte? 


]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Úterý, 09. červenec 2024 @ 17:20:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě je jedno, co si z toho kdo odvodí... ;-)

Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." ;-)

Jinak zázraků se děje i dnes mnoho. Kdo ale potřebuje okouzlovat, ať se stane kouzelníkem! ;-)

A často i Ježíš "pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných činů" ;-)


]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 09. červenec 2024 @ 18:06:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem v tom nevinně. Nedělám akci. Jen reakci. Nejsem příčina. Jsem následek. 

V 90. letech jsem nic nehledal. To mě oslovili křesťané. Jak v rodině, tak v regionu, kde bydlím, a taky na pracovišti. V první polovině 90. let byl boom letničních plus charismatická obnova v rámci Katolické církve. No a tehdy nás tito znovuzrozenci a duchosvatci bombardovali tím, že Ježíš je mocný, silný a že všechno v Bibli funguje tak jak to tam je napsané. Plus předvádění údajných zázraků. 

No a nyní si přečtu, že Ježíš je jen člověk, nadpřirozeno nemáte žádné, chování taky nemáte lepší než ateisti, dokonce někteří z vás hlásají genocidu nepohodlných etnik, což jsem neslyšel ani u ateistů. 

Takže je to takové smutné. Píše tu někdy František. Ten má podobný názor. I když on zůstal věřícím. Já mu to neberu. Ale já za sebe nemám důvod si myslet, že křesťané mají něco více, než běžná populace. 

Nejsem ovšem bojovník proti křesťanství, protože v otázce progresivismu beru křesťany jako spojence proti většímu zlu, a tím je progresivismus. Ten páchá větší škody. Inkluzi nevymysleli pobožní, ale progresivisti. Auto na benzín mi nechtějí zakázat pobožní, ale progresivisti. 10% líhu v benzínu taky stejný důvod. Zvýšená kriminalita v Evropě kvůli migraci - taky důsledek progresivistů a jejich ideologie, nikoli pobožných. A tak bych mohl pokračovat položku po položce. Proto s větší části křesťanů nebojuji. 

Znám tady jednou pastora v mém regionu a ten mimo kameru a mimo kazatelnu, v soukromí je velmi sdílný a solidní. Ten i uznává, že to nadpřirozeno, co je popsáno v Bibli, se dneska nekoná a láme si s tím hlavu. Zkouší vymyslet různé možné příčiny. Z mého pohledu je to naivní dobrák, ale aspoň je poctivý. 

Ovšem toto, co tu je na granosalis - tedy militantní etnicky nesnášenliví údajně věřící lidi, co tvrdí, že Ježíš byl jen člověk a co na novinkách píšou výzvy k zabíjení - tak to je už ten nespodnější level, co jsem ani v reálu nikdy nezažil. A že jsem zažil fakt bizár v církvích. 


]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Úterý, 09. červenec 2024 @ 18:17:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 09. červenec 2024 @ 19:53:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prošel jsem všechny denominace, církve, které existují v Česku, na Slovensku, v Polsku a nadpřirozeno jsem neviděl. 

Ovšem hodilo by se to jako potvrzení zvláště pro vás, kteří správně podle Bible usuzujete na to, že postava Ježíše ukazuje spíše na Boha než jen člověka. Že nemají nadpřirozeno ti, kteří Ježíše degradují a hovoří o něm jen jako o člověku - to mě až tak nepřekvapuje. Bodejď by jim něco dával a nějak se k nim přiznával. Ale ani vy, co Ježíše vyzvedáváte na level Boha nadpřirozeno nemáte. A to další z mnoha indicií pro mě, že to je jen fikce. 

Ale nechci se tu s vámi přít, protože moji skuteční nepřátelé jsou jen progresivci. Ti mi fakt škodí reálně, profesně apod. 


]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 09. červenec 2024 @ 20:08:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, Jirko, ale potkat se nechceš. Bojíš se?


]


Re: Jedině v Synu je Život, protože (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Úterý, 09. červenec 2024 @ 20:08:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem nadpřrozeno viděl a znám ho. Ale přesto toto není fundamentem, kterým je Boží slovo a naše víra v ně. Bylo by ale divné, kdyby víra nevedla k osobní zkušenosti s nadpřirozenem. Bylo by to jako být hlasatelem vody, která hasí žízeň, a přitom neznat její chuť a blahodárné účinky. ;-) ]


ANO, MÁM MÁLO VÍRY ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 10. červenec 2024 @ 13:25:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Máte křísit mrtvé, udzravovat nemocné,"
"Jenomže vaše víra je místo toho mrtvá,"

Ano jistě, lze souhlasit pouze toliko s výhradou, že se výroky nevztahují na všechny.

Nicméně, i zázraky se dějí: Již jsem zde psal, že jeden stařičký kazatel v sedmdesátých letech minulého století ve jménu Pána Ježíše Krista oznámil uzdravení bratrovi z Českých Budějovic s pokročilou rakovinou střev. 

To, že neuzdravuji nemocné svědčí o mé slabé víře. 

I učedníci prosili Pána:

Lukáš 17, 5 [biblenet.cz]  Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“

Projevy silné víry:

Matouš 17, 20 [biblenet.cz]  On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“

Ale na druhé straně i zázraky uzdravování nezaručují spasení:

Matouš 7, 22 [biblenet.cz]  Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘

Matouš 7, 23 [biblenet.cz]  A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

Na druhé straně lze souhlasit s tím, že většina tzv. "křesťanů" je duchovně mrtvá. Kdyby tomu tak nebylo, tak by např. tzv. "církevní restituce" vůbec nevznikly. 

To je dáno odklonem od biblického učení:

Matouš 24, 11 [biblenet.cz]  povstanou lživí proroci a mnohé svedou,

Ano, církevní křesťanství naprosto selhalo a bylo vystřídáno tzv. "církevními ideologiemi", které (ač zastřeně), odvádějí lidi od Krista a vedou je do pekel. 


Proto je třeba držet se Písma, naprosto bez ohledu na to, co zaznívá z kazatelen. 

Výklad modlitby Páně | Nejzávažnější otázky

NEPOKOUŠEJME SE OBHAJOVAT CÍRKEVNÍ IDEOLOGIE!
TY NÁS NESPASÍ !

Bez poctivosti k sobě samému, tedy vyznání vlastních vin, se nelze líbit Otci, Synu, ani Duchu svatému.

ecr

]


Stránka vygenerována za: 0.25 sekundy