Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Irena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16650, komentáře < 7 dní: 213, komentářů celkem: 429447, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 109 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116438638
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Kázání o zlu
Vloženo Neděle, 13. říjen 2019 @ 02:09:56 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal lutrik

První čtení: Lukáš 13,1 - 5: „Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět?" Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete."“

Druhé čtení: 1 Petrova 3,8 - 12: „Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. `Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.´“


Čtení ke kázání: Izajáš 45,5 - 7: „Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci."“ 

Kázání: 

Milé sestry a drazí bratři,

dnešní kázání bude o zlu. Existence zla v tomto světě je do určité míry záhadou. Víme totiž, že Bůh je dobrý a že Bůh stvořil svět bez jakékoliv poskvrny. Vše, co Bůh učinil, odráželo Jeho dokonalou přirozenost a bylo tedy velmi dobré, jak se píše na konci první kapitoly knihy Genesis (Gn 1,31). Přesto v dnešním světě bují zlo a trpí nejen člověk, ale i celé stvoření. Takže je namístě pradávná otázka: Odkud se bere zlo? Latinsky tato otázka zní: Unde malum? Slovo malum se obvykle překládá jako zlo, špatnost, neštěstí či nemoc. Hebrejština zde používá slovo ra´, které překládá jako špatný, zlý, neblahý, šeredný či závistivý. Řeckým slovem kakos´ je pak označeno to, co je morálně zlé a to, co je ničivé. 

Zlo, utrpení a také smrt původně neměly v tomto světě existovat. Přesto existují. Kdo za to odpovídá? Jsou možné tři odpovědi: Bůh, satan či člověk. V dnešním čtení ke kázání z proroka Izajáše se zdá, že sám Bůh bere na sebe určitou zodpovědnost za zlo, když zde o sobě prohlašuje, že tvoří také tmu a zlo. Obdobným směrem ukazuje i prorok Ámos, když se rétorický ptá: „Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin?“ (Am 3,6). Oba výroky těchto proroků souvisí s radikálním monoteismem starozákonních proroků, kteří zdůrazňovali Hospodinův nárok na výlučnost. Jde jim zkrátka o to, že neexistuje jiný Bůh a Stvořitel všeho. A tak se jim jeví, že Bůh je zodpovědný za všechny aspekty skutečnosti, včetně temnoty a zla. To však není nutno podle nich chápat jen negativně. Zejména prorok Izajáš poukazuje na to, že když Bůh stvořil vše, dokonce i temnotu a zlo, tak mu také vše podléhá, a to včetně temnoty a zla. A to není vše. Protože Bůh stvořil rovněž zlo a temnotu, je také pánem zla a temnoty a tak může zlo a temnotu obrátit v dobré. 

Ovšem nezpochybňuje tento postoj Boží dobrotu? Někteří soudí, že ano. Tradiční teologii hovoří o třech hlavních Božích atributech (vlastnostech), kterými jsou: všemohoucnost, dobrota a pochopitelnost. Existence zla a utrpení pak mají ukazovat, že tyto tři klasické Boží atributy nelze empiricky mezi sebou smířit. Například pokud by byla dobrota slučitelná s existencí zla, pak Bůh nemůže být všemohoucí a pochopitelný. Pokud Bůh je všemohoucí a pochopitelný, potom nemůže být dobrý. A pokud je dobrý a všemohoucí, potom nemůže být pochopitelný. To vše kvůli existenci zla ve světě. Když to zobecníme, pak jakékoliv spojení dvou atributů vylučuje vždy atribut třetí. Zejména po hrůzách druhé světové války bychom tedy tak měli revidovat svoji představu o Bohu. Ale jak? Máme právo hovořit o slabém, trpícím a bezmocném Bohu? To by bylo ale v rozporu se svědectvím Starého i Nového zákona o Boží lásce, Boží moudrosti a Boží moci. 

Tyto rozpory vedou konečně k názoru, že existence zla a utrpení (zejména utrpení nevinných) dokazují, že Bůh vlastně neexistuje. Zlo a utrpení se tak stává „skálou ateismu“. Podle tohoto přístupu, kdyby existoval všemohoucí a milující Bůh, tak by na světě nebylo žádné zlo a utrpení. Ve světě však zlo a utrpení existuje. Takže jediným řešením zde je to, že Bůh neexistuje. S tímto řešením však jako věřící nemůžeme souhlasit. Proto nám nezbývá nic jiného, než se hlouběji podívat na zlo samotné a jeho původ. 

Potíž nastává již při samotném odhalování podstaty zla. Ukazuje se totiž, že zlo nemá žádnou samostatnou existenci, není nějakým prvotním bytím existujícím v protikladu k Bohu. Zlo nutno vždy odvozovat od dobra. Zlo je pouze „nedostatkem“ dobra. Zlo je zkrátka ne-dobro, ne-řád, je to něco nepřirozeného, něco co potírá dobro a inklinuje k nicotě. Ale co je to vlastně dobro? Dobro z hlediska Písma svatého je samotnou Boží podstatou. Bůh sám je dobro a dobrota. Dobro nelze tak přesně určit jinak než v Bohu. Proto Ježíš řekl: „Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ (Mk 10,18) Člověk nemůže poznat dobro jinak, než když se obrátí k samé Boží vůli. Dobré je totiž jen to, co chce Bůh. Protože Bůh je dobro, dobro je i vše, co od Boha přichází. Toto dobro je pak spása lidí. Lze tedy hovořit o totožnosti dobra a spásy. Jádrem dobra je pak láska. A jak víme, Bůh je láska (1 J 4.8) a chce, aby všichni poznali pravdu a došli spásy (1 Tm 2,4). 

Jelikož Bůh je dobro a láska, tak zlo nemůže pocházet od Něho. Naopak zlo jako nedostatek lásky vzniká právě odpadnutím od Boha, vzpourou proti Němu, odklonem od Boží vůle. A prvním odpadlíkem a vzbouřencem vůči Bohu byl satan čili ďábel (řecky diabolos, hebrejsky sátán). Satana však Bůh nestvořil. Satan byl původně stvořen jako mocná ale dobrá duchovní bytost, která od Boha později odpadla. Soudí se, že satanův pád způsobila pýcha (Iz 14,13-14). K satanově vzpouře se žel připojila řada andělů, ze kterých se pak stali démoni. A tak se satan stal panovníkem démonů.

Ďábel jakožto nepřítel Boží se stal i nepřítelem člověka. V podobě hada ďábel svedl člověka ke hříchu. A právě pádem člověka do hříchu do našeho světa proniklo zlo, utrpení a smrt. Ze své svobodné vůle satan odpadl o Boha a člověk ze své svobodné vůle zhřešil. Zlo je tedy vždy způsobeno rozhodnutím svobodného tvora (anděla či člověka), jenž se tímto svobodným rozhodnutím staví do protikladu k dobru, jimž je Bůh. Své tvory totiž Bůh nestvořil jako naprogramované roboty, nýbrž jako morální osoby se svobodnou vůli. Tedy jako osoby se schopností Boha poslechnout, ale také se svobodou Jej neposlechnout. Satan, padlí andělé a člověk žel místo poslušnosti si zvolili neposlušnost a tím otevřeli Pandořinu skřínku, obsahující zlo, utrpení a smrt. Důsledkem jejich vzpoury byl celý vesmír vyveden z rovnováhy a celé stvoření „až dodnes společně sténá a pracuje ku porodu“, jak píše apoštol Pavel ve svém Listě Římanům (Ř 8,22). 

Většina lidského utrpení je způsobena lidským hříchem. V plné míře to platí o morálním zlu, které vzniká z hříšných sklonů člověka. Platí totiž následující slova apoštola Pavla: „Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy.“ (Ř 7,18 - 23)

Kromě morálního zla existuje i zlo fyzické v podobě nemocí, katastrof a různých neštěstí. I zde je role člověka nemalá. Ještě větší roli zde možná hraje aktivita satana a jeho démonů. Nezapomínejme na to, že celý svět je pod mocí Zlého (1 J 5,19). Přírodní katastrofy a nemoci lze tedy obecně odůvodnit určitou nepřízni životního prostředí, ve kterém žijeme. Ovšem i tato nepřízeň má svůj původ ve vzpouře satana a člověka. Bůh je tedy od všeho zlého oddělen a v žádném případě za zlo nenese odpovědnost. Ale o čem tedy psali mou citovaní proroci Izajáš a Ámos? Psali o tom, že Bůh zlo sice nezpůsobuje, ale zlo připouští. Tradiční teologie to formulovala tak, že Bůh zlo nepůsobí, ale že zlo dopouští.

Jaké ale má k tomu Bůh důvody? Jedná se o důvody navýsost pedagogické. Bůh je svatý a proto reaguje na zlo, které se člověk dopouští tím, že dopouští zlo ve smyslu neštěstí jako trest za hřích. Zkrátka člověk trpí, protože hřeší. Izraelský lid se svému Bohu dalece zpronevěřil a tak Bůh dopustil, že lid byl odveden do babylonského zajetí, kde setrval takřka sedmdesát let. I když zlo musí být potrestáno, ne každá fyzická újma je však trestem za konkrétní provinění. Toho se právě týká naše dnešní první čtení. Galilejci, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí, nebyli většími hříšníky než ostatní. Obdobně ani ti, na které spadla věž v Siloe a zabila je. Ježíš zde zdůrazňuje, že tyto katastrofy nelze chápat jako mimořádný trest za nějaké velké provinění. Měly by být spíše brány jako varování pro všechny Izraelce, že nebudou-li činit pokání, mohou podobně zahynout. 

Dále zlo a utrpení může Bůh připustit kvůli duchovnímu požehnání věřících. Nejde zde o trest, nýbrž o výchovu, která je připravuje na přijetí Boží slávy. Díky utrpení můžeme lépe poznat Boha samotného, poznat svoji naprostou závislost na Něm a stát se schopnými Mu co nejlépe sloužit. Utrpení nás totiž chrání před namyšleností, vychovává nás ke štědrosti a učí nás vytrvalosti. Utrpení nás dále vysvobozuje z pout světských tužeb a vede nás k tomu, abych se zaměřili na to, co je věčné a duchovní. Utrpení se tak stává naší cestou k dokonalé svatosti, k plodné službě a k budoucímu oslavení. 

Nezbytnost trestat zlo a vychovávat věřící pro Boží království vysvětlí mnohá lidská utrpení, nikoliv však všechna. Když vyčerpáme všechny možné odpovědi a vysvětlení, a přece nemáme jasno, proč trpíme, pak nezbývá než ponechat prostor pro Boží tajemství. Boží záměry zůstávají někdy skryté a nám nezbývá než to akceptovat. Již starozákonní Mojžíš nás upozorňoval na to, že: „Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona“. (Dt 29,28). Bůh má zkrátka právo ukázat nám důvod třeba až na věčnosti. 

Tato určitá skrytost Božích záměrů není však důvodem, abychom Bohu nedůvěřovali. Bůh totiž není ke zlu ve světě lhostejný. Celé Boží dílo spasení si totiž klade za cíl se vypořádat se zlem. Konečnou odpověď na problém zla pak dal Kristův kříž. Tam se Boží láska projevila tím nejvelkolepějším způsobem, když se Boží syn ztotožnil s trpícím světem jako ten, kdo nese jeho hřích. Bůh rozumí našemu utrpení, protože je sám v Kristu zakusil. Bůh v Kristu vstoupil do našeho světa masa a krve, slz a smrti. Trpěl spolu s Ním za nás. Naše utrpení ve světle toho začíná být zvládnutelné. Stále sice přetrvává otazník nad lidským utrpením, ale můžeme nad něj odvážně otisknout jiné znamení - kříž symbolizující Boží utrpení. Kristův kříž se tak stává jediným Božím sebe-ospravedlněním v takovém světě, ve kterém žijeme. 

Realitu Kristova vítězství nad všemi mocnostmi zla dokazuje morální změna, kterou v člověku působí evangelium. Tato změna rovněž dokládá, že Kristovo vítězství časem vyústí v definitivní Boží vítězství nad zlem. Jak je psáno v knize Zjevení: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.“ (Zj 21,3 - 4) 

Naše dnešní druhé čtení pak ukazuje, jaký by měl být náš postoj ke zlu: nemáme odplácet zlým za zlé, máme zdržovat jazyk od zlého, máme se odvracet se od zlého a máme činit dobré. Apoštol Pavel k tomu dodává: „Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. … Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. … Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´ Ale také: `Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.´ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Ř 12,9 - 21) 

Zlo tedy máme nenávidět, za zlo nemáme odplácet a zlo máme přemáhat dobrem. Pomsta a odplata je nám zakázána a trestání za zlo je přenecháno Bohu. Bůh pak zlo potrestá na Posledním soudu nebo již nyní skrze soudní procesy státu, neboť úředník prosazující zákon „je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo“ (Ř 13,4). Zla a utrpení se nemáme bát a máme se těšit na definitní Boží vítězství na zlem, zaručenému Kristovým křížem. 

Přírodní katastrofy a různá zvěrstva jsou varováním, že zlo a utrpení jsou skutečné, že život je krátký a křehký a že smrti se nikdo z nás nemůže vyhnout. Současně jsou pro nás výzvou, abychom se připravili na poslední den účtování, kdy každý z nás za sebe vydá počet Bohu, jenž bude spravedlivě soudit obydlený svět. Proto bychom se včas měli smířit s Bohem, vyznat mu své hříchy, opustit neužitečné skutky tmy a věrně sloužit svému Bohu. 

K tomu všemu nás vyzývá i autor Listu Židům: „Proto, jak říká Duch svatý: „Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono `dnes´, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: `Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!´ Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po čtyřicet let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejichž těla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí.“ (Žd 13,12 - 4,1) Amen.
 
Modlitba po kázání: 

Nebeský Otče, 

děkujeme Ti, že ve své lásce a dobrotě, které jsou Tvou podstatou, jsi stvořil dokonalý svět, ve kterém nebylo zlo, ani utrpení a nebyla ani smrt. Žel díky vzpouře satana a pádu člověka do hříchu se do našeho světa rozšířilo zlo a utrpení, ba objevila se v něm i smrt. Celý vesmír byl vyveden z rovnováhy a celé stvoření až dodnes společně sténá a pracuje ku porodu. 

Ty jsi však, Nebeský Otče, nerezignoval a začal ihned uskutečňovat svůj velkolepý plán spásy. Jeho vrcholem se stal život, smrt a vzkříšení Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Na kříži se Tvá láska projevila tím nejvelkolepějším způsobem, neboť se zde Tvůj Syn ztotožnil s trpícím světem jako ten, kdo nese jeho hřích. Kristův kříž zlomil moc satana a zla a stal se i zárukou definitivního Božího vítězství nad ďáblem, zlem a smrtí. 

Odpusť nám, Nebeský Otče, že svými hříchy zbytečně prodlužujeme agonii zla a utrpení. A daruj nám dostatek milosti, lásky, moudrosti, rozvahy a odvahy, abychom se nebáli postavil zlu, přestali hřešit a konali jen dobro. A rovněž abychom trpělivě snášeli utrpení pro Krista a podle Tvé vůle, které je k našemu prospěchu a ne k naší zkáze. Dej také, aby co nejvíce lidí ještě uvěřilo a napravilo své životy, dokud trvá doba milosti.

Za toto všechno Ti, nebeský Otče děkujeme a za toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
 
Stanislav Heczko

"Kázání o zlu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 65 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kázání o zlu (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 13. říjen 2019 @ 09:32:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>> A
prvním odpadlíkem a vzbouřencem vůči Bohu byl satan čili ďábel (řecky diabolos, hebrejsky sátán). Satana však Bůh nestvořil. Satan byl původně stvořen jako mocná ale dobrá duchovní bytost, která od Boha později odpadla. 

Ďábel jakožto nepřítel Boží se stal i nepřítelem člověka.

A další podobné pohádky....
>>

Křesťanství jako vyšité. Nějak zapomíná na úlohu satana u Ljova/Jóba.
Nikde v Tanachu nenajdete, že satan je B-ží nepřítel.
To je pohanství, helénismus a dosazování si chtěného tam, co nic takového není.
Nedivím vím se pak tomu zmatku.
Satan je v judaismu B-ží posel, advokát a nikoliv nepřítel B-ha.
A ten had :) je lidský sklon. Křesťané mají problémy s vlastními písmy natožpak s hebrejskými. 
Vysvětlují si všelijak "osten (kopí) satanův", a jednoduché vysvětlení je nasnadě.

Jedna prastará moudrost praví: Všechno zlé je k něčemu dobré.
A Moše Jisraeli řekl: Svým srdcem jsi seznal, že tě Hospodin trestá, jako otec trestá svého syna. 
A Ljov pravil: Což budeme přijímat od Boha dobré, a zlé přijímat nebudeme? (V tom všem Jób nezhřešil svými rty.)
A Moše se v moudrosti poznání modlil:
10 [www.obohu.cz]Časy našich let — je jich sedmdesát, a je-li člověk při síle, osmdesát. A jejich pýchou je jen trápení a nepravost — proto rychle pomíjejí a my odlétáme.  11 [www.obohu.cz]Kdo zná sílu tvého hněvu? A tvé rozhořčení podle bázně před tebou?  12 [www.obohu.cz]Počítat naše dny, o tom nás pouč, a uvedeme do srdce moudrost.  13 [www.obohu.cz]Obrať se, Hospodine! Jak dlouho ještě? Slituj se nad svými otroky!  14 [www.obohu.cz]Nasyť nás zrána svým milosrdenstvím, abychom mohli jásat a radovat se po všechny své dny.   15 [www.obohu.cz]Daruj nám radost podle dnů, kdys nás pokořoval, podle let, kdy jsme viděli zlo.   16 [www.obohu.cz]Ukaž svým otrokům své dílo a svou nádheru na jejich synech.  17 [www.obohu.cz]Kéž je nad námi vlídnost Panovníka, našeho Boha! Upevni nám dílo našich rukou, ano, upevni dílo našich rukou!

O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Lutrik v Neděle, 13. říjen 2019 @ 09:50:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale podle Biblického slovníku Adolfa Novotného hebrejské slovo sátán znamená pomlouvač, odpůrce, protivník, nepřítel, žalobce, obviňovatel a svůdce. 


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 13. říjen 2019 @ 09:58:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A? Nikoli B-ha, ale člověka.
Podle judaismu je zlý sklon, anděl smrti a satan jedno a totéž.
Je to B-ží posel, vyslanec.
Stačí se jen zamyslet nad tím, kam "datují" křesťané tu "prý" satanovu vzpouru a pád a kam je datována úloha satana u Ljova, a ihned je zřejmé, že jde o křesťanskou pohádku.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 13. říjen 2019 @ 10:19:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak poprvé je B-ží posel satan uveden v hebrejském Písmu v Tóře v Bamidbar/Numeri/ 22:22 a 32. 

וַיִּחַר אַף אֱלֹהִים כִּי הוֹלֵךְ הוּא וַיִּתְיַצֵּב מַלְאַךְ יְהוָה בַּדֶּרֶךְ לְשָׂטָן לוֹ וְהוּא רֹכֵב עַל אֲתֹנוֹ וּשְׁנֵי נְעָרָיו עִמּוֹ

וַיֹּאמֶר אֵלָיו מַלְאַךְ יְהוָה עַל מָה הִכִּיתָ אֶת אֲתֹנְךָ זֶה שָׁלוֹשׁ רְגָלִים הִנֵּה אָנֹכִי יָצָאתִי לְשָׂטָן כִּי יָרַט הַדֶּרֶךְ לְנֶגְדִּי

Z kontextu by mělo být jasné, že satan není nepřítel a protivník B-ha.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 13. říjen 2019 @ 13:16:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Satan je nepriateľ človeka a kedže ,,Nikde v Tanachu nenajdete, že satan je B-ží nepřítel,, tak Boh a Satan sú kamoši a nakoniec si obaja padnú do náručia


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: vatatu v Neděle, 13. říjen 2019 @ 21:24:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
     Překroutí přítel přítelovu řeč tak, že z pravdy udělá lež?
            ,,ZAJISTÉ NEZEMŘETE."
   Tohle přítel příteli nedělá.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 19. říjen 2019 @ 16:18:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zemřel Ádám s Chavvou/Evou v den, kdy pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého? Tóra říká, že Ádám se dožil 930 let a s Chavvou zplodil několik dětí. Nácháš/had Chavě slíbil, že budou s Ádámem jako Bůh v poznání dobrého a zlého. Lhal v tom? (Beréšít/Genesis 3:22).


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 14. říjen 2019 @ 19:49:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Anebo jste se, ivanp, jen zpozdil v úvaze o tom, co píšu.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 15. říjen 2019 @ 08:29:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jo, jo,... mnohokrát v živote som pozadu. a teraz nechápem to či diabol je len nepriateľ človeka a nie aj Boha... žeby bol nepriateľom človeka a k Bohu sa chová neutrálne?


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 15. říjen 2019 @ 08:43:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivanep,
tady nešlo o urážku, ale jen o upozornění na to, zda jste dostatečně uchopil to, co píšu.
Satan jako B-ží advokát je vždy na straně B-ha, jako žalobce člověka, proto nepřítel člověka, ale nikoliv B-ha. K tomuto byl stvořen a je to jeho poslání - je to posel (anděl) B-ží.
Příběh Ljova i příběh Balaama by měl být dostatečným důkazem o tom, že satan je vyslanec, posel B-ží a stojí na straně B-ha.
Příběh Jony zase ukazuje na poselství satana a také i na to, že jako Jona věděl, jaký je B-h, tak i ten had věděl jaký je B-h, a proto také řekl pravdu, že Adam s Chavou nezemřou.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 15. říjen 2019 @ 11:28:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ak je satan nepriateľ človeka ale nie Boha, tak prečo ho Boh zničí v ohnivom jazere?


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 15. říjen 2019 @ 15:38:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivanp,

už na začátku jsem uvedl, že tohle je křesťanství jako vyšité a že v judaismu je satan pojímán jinak.

V judaismu je satan B-ží advokát, B-ží agent, posel anděl. Zároveň platí, že satan (protivník), melech ha-mavet (anděl smrti) a jecer ha-ra (zlý sklon) jsou jedno a totéž. V hebrejském Tanachu nenajdeš, že by satan byl B-žím nepřítelem, ale Jeho andělem, vyslancem, který stojí na straně B-ha a věrně plní k čemu byl vyslán B-hem a je B-hu poslušný. Je jedním z B-žích andělů. V judaismu B-h stvořil svět se zlem i dobrem a takto byl svět učiněn velmi dobře.

Co se týče výroku v křesťanských písmech, pak satan má být vězněn a pak na čas propuštěn, aby sváděl veškerý obydlený svět, nepletu-li se. Nakonec bude poražen a ocitne se v ohnivém jezeře, kde bude trýzněn. Já tento obraz beru s ohledem na poznání judaismu jako obraz lidstva, jehož zlý sklon bude na nějaký čas vězněn a bude to doba prosperity a míru, ale pak se lidstvo zase pohorší, ale nakonec ten svůj sklon překoná a bude se trýznit, tedy činit pokání. A myslím si já, že tohle daleko lépe vystihuje dějinné reálné možnosti, než to že lidé hřeší proto, že je nějaká jiná bytost svádí k hříchu, a že až ta bytost bude zlikvidována, tak najednou lidé přestanou hřešit. Prostě přehazujete odpovědnost na někoho jiného, namísto toho, aby člověk pochopil, že má sklony, které je nutno ovládat - věznit, trýznit.

Ale křesťanská teologie a dogmatologie se prostě nemůže vyrovnat s tím, že právě v tomto spočívá spása člověka, v překonání sebe sama a že proto byl i svět stvořen jako dobrý i zlý, aby ho člověk učinil dobrým a tak se podílel na dotvoření sebe a světa.

Nepíši to k hádce, prostě tak, že pohled křesťanský na svět, lidstvo a na B-ha, si prostě musel učinit ze satana zloducha a toho, kdo se stal B-žím nepřítelem. V judaismu tomu tak však není, protože křesťanský pohled by mimo jiné v judaismu znamenal, že B-h stvořil svět špatně.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 15. říjen 2019 @ 16:14:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,tento obraz beru s ohledem na poznání judaismu,,

zničenia diabla nie je obrazná reč, ale konečné zúčtovanie s diablom... dobre by bolo brať ohľad na nový zákon pretože starý zákon vysvetľujeme novým, nikdy nie naopak, keďže plnosť poznania je v novom zákone... 
človek je v tom celom akosi ,,nevinne,,... diabol je Boží nepriateľ a zvádzanie človeka do hriechu je len prostriedok boja voči Bohu... ide mu o boj, neposlušnosť, nepodriadenosť sa Bohu a človek sa stal spojencom diabla. 

právě v tomto spočívá spása člověka, v překonání sebe sama 

prajem ti hodne úspechov v prekonávaní samého seba, ja sa bez Krista neprekonávam vôbec]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 16. říjen 2019 @ 07:54:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S ohledem na omezené (nedokonalé) poznání judaismu.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 16. říjen 2019 @ 14:37:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani bych nečekal v této věci od Vás, než Okatinu :)


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 16. říjen 2019 @ 14:36:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O zničení ďábla snad ani nevím z křesťanských písem.

Že si vysvětlujete Tanach pozdějším textem křesťanských písem, jen vysvětluje to jak třeba přistupujete k nedávné diskuzi o té serafopostavě hada. No a přeji dobré vysvětlování mnohých textů Tanachu křesťanskými písmy :) Třeba můžete vysvětlovat text Tóry za pomocí Štěpánových slov ve 
Sk 7:16 [www.obohu.cz]:Přenesli je do Sichemu a uložili v hrobce, kterou Abraham koupil za stříbro od synů Emorových v Sichemu.To si pošušňám :) Už jsem se na to ptal pana wolleka, ale ani se raději nenamáhal. Třeba to zvládnete Vy napsat, jestli ta slova jsou pravdou, pravým poznáním, pravou znalostí, moudrostí od B-ha, člověka naplněného Duchem svatým. Ono je prostě taková ukázka plnosti poznání v křesťanských písmech a jejich moudrosti a plnosti Ducha svatého, kterého měl ten Štěpán a pisatel Skutků apoštolských Lukáš. ;)
 
>>človek je v tom celom akosi ,,nevinne,,... diabol je Boží nepriateľ a zvádzanie človeka do hriechu je len prostriedok boja voči Bohu... ide mu o boj, neposlušnosť, nepodriadenosť sa Bohu a človek sa stal spojencom diabla. <<

Tak to je pecka! :)) 

>>ja sa bez Krista neprekonávam vôbec<<

Myslíte bez Ježiša :) Ale tohle je další pecka.]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 16. říjen 2019 @ 08:13:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Co tak alespoň v tomto případě se pokusit zapojit Boží dar používání vlastního rozumu?
Nevěřím, že všichni judaisté jsou až takto padlí na hlavu, jako tento židovský konvertita!1.)  Satan je nepřítelem člověka.


1.)  Člověk byl stvořen k Božímu obrazu (Božím záměrem zde bylo, aby člověk svým bytím ve světě viditelném zjevoval neviditelného Boha. Člověk byl Bohem ustanoven hospodářem nad stvořeným světem (Gn 1,28; ;  Gn 2,20; ) - svými skutky má ve stvoření zjevovat lásku neviditelného Boha.


3.) Satan je prý jenom Božím poslem  ( Boží advokátem) .

(Gn 3,14  -  A Hospodin Bůh řekl hadovi: Protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen ....)

Opravdu může existovat rozumný člověk, který si toto vysvětluje tak, že satan prý jen konal Hospodinovu vůlí -  tedy vlastně to, co mu Hospodin přikázal?

Za co konkrétního ho potom Hospodin proklel a proč vlastně, když mu byl (podle Voty) poslušný?

]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 16. říjen 2019 @ 15:10:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Co tak alespoň v tomto případě se pokusit zapojit Boží dar používání vlastního rozumu?
Nevěřím, že všichni judaisté jsou až takto padlí na hlavu, jako tento židovský konvertita!<<

Věřte, nevěřte, ale pomlouvat a lhát zajisté umíte.

>>Opravdu může existovat rozumný člověk, který si toto vysvětluje tak, že satan prý jen konal Hospodinovu vůlí -  tedy vlastně to, co mu Hospodin přikázal?<<

Určitě ano, rozumný člověk po přečtení Ljova/Joba a příběhu o Balaamovi s oslicí snad ani nebude pochybovat. A také zde máme proroka Michajahu/Mikajáš, který měl vidění celého nebeského zástupu, který rokoval na H-spodinovu výzvu, kdo přemluví krále Achaba, aby vytáhl do bitvy a tam padl.

>>Za co konkrétního ho potom Hospodin proklel a proč vlastně, když mu byl (podle Voty) poslušný?<<

Asi nečtete, co píšu, že ano, pane Oko? Satan, anděl smrti a zlý sklon jsou jedno a totéž. Myslet si, že had, co by to zvíře, do kterého se vtělil satan, pak debatoval s Chavou/Evou lidskou řečí, to je taková krásná ukázka křesťanského uvažování na texty Tóry a vůbec Tanachu. Už jsem tu poznal podobného, který zde tvrdil, že prorok Hošea si vzal za ženu cizoložnici :) Ono byste asi také věřil v doslovnost bajek, viďte. Ještě je v písmu ta oslice, co promluvila k Balaamovi.

Proč proklel H-spodin B-h toho "hada, co stál vzpřímeně na nohou, aby se pak plazil a požíral prach"? Nu, tohle je o tom "ostnu/bodci satana", který je každého člověka :) A tento "osten/bodec", který je člověku nepřátelský, ač byl učiněn vzpřímeným, ale nyní se plazí záludně a záludně kouše, to je lidský sklon, který se takto stává zlým. Ještě lépe řečeno, člověk ho činí zlým.

A teď si to přeberte, zda je moudrost judaismu reálná a do života, narozdíl od nepraktického bájetvorství křesťanství. :)]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 16. říjen 2019 @ 18:26:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A teď si to přeberte, zda je moudrost judaismu reálná a do života, narozdíl od nepraktického bájetvorství křesťanství. :)

tu tvoju ,,moudrost judaismu,, interpretoval Pavel kresťanským spôsobom, ak to neakceptuješ a máš problém s kresťanstvom, tak prestúp na judaizmus a máš to. potom môžeš veriť že ,, Satan, anděl smrti a zlý sklon jsou jedno a totéž.,,... mi budeme naďalej veriť v to že satan je reálna bytosť, nie je to ,,sklon,,
tiež veríme že Hozeáš mal za ženu prostitutku, ty môžeš veriť že je to pohádka...
možno veríš aj tomu že satan koná Božiu vôľu a keďže Boh je láska tak satan a Boh si na konci vekov padnú do náručia a ,,ohnivé jazero,, je len kresťanský blábol, respektíve sfalšovaná múdrosť judaizmu


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 16. říjen 2019 @ 18:36:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je někde napsané něco o tom, že satan je zlý sklon?

Nikdy nikde jsem nic takového nečetl, vyjma tedy některých samouků zde na GS. Bylo by komické si například do vyprávění Jóba dosadit nějaký 'zlý lidský sklon', a pak se ten příběh snažit brát vážně. Tomu by snad nevěřily ani malé děti, kterým bychom to předhazovali jako pohádku...

Ivane, nezapomeň, že pak Vota se tu přiznal k myšlenkám, jež křesťané jednoznačně připisují anti-kristovi, a tím pádem je nanejvýš logické, že bude mít pokroucené názory i na samotnou osobu či bytost satana.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 17. říjen 2019 @ 08:16:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


A kdo neumí?


Takže když položím nepříjemnou otázku, tak hned pomlouvám a lžu?..."Nu, tohle je o tom "ostnu/bodci satana", který je každého člověka :)"...

Tento "osten" je tedy podle Voty nedílnou součástí člověka?

A s tímto "ostnem" (sama se sebou)  pak debatovala pramáti Eva? 


Kdyby tomu tak bylo, je pak logické, že Hospodin se zvlášť vyjadřuje vůči ženě a zvlášť vůči hadovi (který podle Voty je nedílnou součástí Evy)?
Proč by to dělal, když se jedná o stejnou osobu?Nato Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? Žena řekla: Had mě podvedl a já jsem jedla.

A Hospodin Bůh řekl hadovi: Protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře, budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.

Ženě řekl: Velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost, v bolestech budeš rodit děti; budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout....Vidím, že zatemněnost rozumu herezemi není specialitou snad jen mezi křesťany, ale obecně se vyskytuje všude mezi lidmi.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 17. říjen 2019 @ 11:45:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando Oko,

>>Takže když položím nepříjemnou otázku, tak hned pomlouvám a lžu?<<

Napsal jste:


>>Vidím, že zatemněnost rozumu herezemi není specialitou snad jen mezi křesťany, ale obecně se vyskytuje všude mezi lidmi.<<

Takovéto nestoudnosti (protože se za to ani nehanbíte) se zde na GS dopouštíte vůči všem, kteří s Vámi nějak nesouhlasí. Ale nejste v tom jediný. 
Vůbec se nedivím Cizinci, že Vám taková Vaše vyjádření o něm vrací na Vaši hlavu. Ono totiž jen člověk tak povýšenecký se dokáže takto vyjadřovat na adresu druhého a vymýšlet si o něm, že neužívá vlastního rozumu, psát, že je padlý na hlavu, nebo že je hlupák, že je psychopat, apod., a to bez reakce na nějaké předchozí urážení toho, komu to píše. Kdyby se jednalo o reakci na to, co druhý tak hanlivého o Vás píše, pak by to bylo i omluvitelné, když by se to dělo neustále, tak jako to neustále děláte Vy vůči druhým. Ale nejste tady jediný, kdo takto zde působí a jedná.
Tolik výtka.

>>Tento "osten" je tedy podle Voty nedílnou součástí člověka?<<

Ano, určitě ano. Každý člověk má sklony (puzení, touhy) ke zlému a také dobré sklony.

>>A s tímto "ostnem" (sama se sebou)  pak debatovala pramáti Eva?<<

Ano, dá se to tak říci. Šlo o rozhovor o tom, jak se zachovat, když viděla toho hada u stromu poznání dobrého a zlého, který se stromu dotýkal a přitom nezemřel.

>>Kdyby tomu tak bylo, je pak logické, že Hospodin se zvlášť vyjadřuje vůči ženě a zvlášť vůči hadovi (který podle Voty je nedílnou součástí Evy)?
Proč by to dělal, když se jedná o stejnou osobu?<<

Jistěže je to logické. Člověk, ačkoliv má ten sklon učinit dobré i zlé je zodpovědný za to, jak se rozhodne, čím se nechá opanovat, jestli tím dobrým nebo zlým, mezi čímž může volit. Ale to velmi dobré v člověku, co mělo pomoci člověku dosáhnout toho, co by jinak pouze dobrým nedosáhl, se stalo prokletým a zneužitým ke zlu, k dosahování, k touze a k vykonání zlého. A přeci to mělo být velmi dobrým, protože například mít dítě je puzeno také tím egoistickým sklonem a pro mnoho dobrých věcí je ten sklon, který se může stát zlým, motorem k vykonání dobrého. Ať už tomu rozumíte nebo ne, obraz Evy, hada a Adama je tímto obrazem člověka, v němž se prolínají dvě síly, dva sklony, a zároveň člověk oběma může vládnout a opanovávat je buď učinění dobra nebo zla.
]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 18. říjen 2019 @ 07:35:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tu "zatemněnost rozumu" jsem ihned dopodrobna vysvětlil - nejednalo se tedy o žádnou urážku, ale o pouhé konstatování.Otázky následovaly až nakonec.


A že umíněně trváš na té hlouposti, že Hospodin mluvil k ženě a pak k hadovi -  ale že to vlastně pořád mluvil k ženě (jelikož "had" byl její nedílnou součástí) - to už raději dál komentovat nebudu, aby jsi se znovu necítil uražen. Žij si ve své dobrovolně zvolené slepotě, zaseknutý proti zdravému rozumu!


V křesťanství my "hada" ztotožňujeme se satanem - je to osoba, ale nikoli člověk (je zosobněné zlo, toužící zničit člověka). Satan je skutečnou duchovní osobou (padlým andělem, padlým z vlastní vůle). Není vůbec realitou lidského zla, výsledkem lidského konání. Existuje nezávisle na člověku.

A takto to učí i ten skutečný judaismus (vyměň si učitele!).

(Jb 1,6-7)
Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan. Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam.


Nediv se tedy, když tvrdíš takové hlouposti, že je nazvu klidně hloupostmi - nelogickými hloupostmi.(Zj 12,9)
A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 19. říjen 2019 @ 19:43:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Tu "zatemněnost rozumu" jsem ihned dopodrobna vysvětlil - nejednalo se tedy o žádnou urážku, ale o pouhé konstatování.Otázky následovaly až nakonec.<<

Kdepák. Pomlouvačné otázky jste psal hned na počátku příspěvku a na ně já reagoval a uvedl je. Pokud jste je uvedl jako konstatování, jen to potvrzuje, co jsem psal, že smyslem těch Vašich otázek bylo ponížit a pohanit. Zbytečně se vytáčíte.

>>A takto to učí i ten skutečný judaismus (vyměň si učitele!).<<
Ale rádce, co ani o judaismus nezavadil :) Judaismus učí, kdo je ten had. A to já píšu, pane Oko. Že máte problémy s doslovností vyjádřených obrazů řeči, to vím, a chápu to. Taky jsem byl křesťanem ;)

Byl svržen na zemi ten had .... :)  Obrazné vyjádření o něčem nebo doslovnost?
]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 20. říjen 2019 @ 09:52:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kdepák. Pomlouvačné otázky jste psal hned na počátku příspěvku"...
Každý se zde přece může snadno přesvědčit, že nemluvíš pravdu - že totiž ty otázky následovaly až nakonec:
"
Opravdu může existovat rozumný člověk, který si toto vysvětluje tak, že satan prý jen konal Hospodinovu vůlí -  tedy vlastně to, co mu Hospodin přikázal?

Za co konkrétního ho potom Hospodin proklel a proč vlastně, když mu byl (podle Voty) poslušný?
"
Na počátku komentáře jsem se podivoval nad zaslepeností tvého rozumu, uvedl tři zásadní fakta, ze kterých ona  absurdita tvého tvrzení je zřejmá.

Také výraz "pomlouvačná otázka" je zásadě nesmyslným protikladem - pokud se jedná o otázku, nejedná se o konstatování čehokoliv (nemůže tedy být pomluvou) - pokud se zase jedná o pomluvu, nemůže být
formu otázky.]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 18. říjen 2019 @ 11:15:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je až s podivem, jaké veletoče při výkladu biblických pasáží zde dovede vyprodukovat apostata a antikrist Vota. 

Svého času zde schvaloval cizoložství a následné dokonané  vražedná úklady krále Davida na Uriáše jako správnou věc, takže David se vlastně neměl za co stydět a Žalm 51 se do Bible dostal zřejmě omylem.

Nyní tady ze ze Satana dělá poslušného služebníka Boha, což nám v  podstatě znemožňuje rozlišovat mezi lží a pravdou, mezi dobrem a zlem. Takto se přiklání k orientálnímu mysticismu, potažmo ideologii New Age. 

Asi touží po tom, stát se židovským rabínem, chytřejším než kdokoliv, dokonce Bůh sám. Vždyť nějaký rabín podle Talmudu diskutoval s Bohem a v  diskuzi ho údajně porazil.

Začíná se nám zde pěkně vybarvovat, tak pozor na něj! Veškerá diskuze s ním je zbytečná a kontraproduktivní.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 18. říjen 2019 @ 11:42:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak, Jane21. Zjistil jsem, že už se s ním nedá bavit ani o věcech neduchovních. Vše převrátí a použije proti nám.

Považuji to však za vzácný "studijní materiál" o tom, kam to může vést, když člověk zapře Ježíše, obrátí se proti Němu, a začne vyznávat teze, jež lze identifikovat antikristovských duchem, či antikris-tem. (vidím, že to slovo je zde brané jako nadávka - to už je vrchol, oni by nám vytečkovali nejen knihov-nu, ale i části Bible :-( )

Také je zajímavé pozorovat, s jakými lidmi, jakože "taky-křesťany", tady pan Vota souzní a v pohodě diskutuje, kterým jeho vystupování nevadí, resp. nedávají to najevo. Prostě duchovní pozadí jednotlivých lidí se nezapře.

Jsem rád, že jsi se tady zase po nějaké době objevil. Potkat tu dnes skutečného křesťana, který se nebojí pojmenovat jednotlivé jevy správně, biblicky, a postavit se čelem proti zlu a hříchu, je dnes na GS už převzácné. Sám už toho pomalu nechávám, neboť jsem se pro místní ''gestapo'' stal tím nejhorším ze všech a už se se mnou ani korektně a věcně diskutovat nepokoušeli. Jenom nadávky a urážky :-(.

Taky jsem si všiml, že se pan Vota začal začal zaštiťovat tzv. ústní Tórou - to už je vrchol všeho. Vymyslet si může úplně cokoliv. Pán Ježíš před tímto rázně varoval.


PS: O tom, že by nějaký rabín Boha v diskuzi porazil, ani nevím. Máš k tomu něco bližšího? Mne osobně nějaké lidské padělky 'božího slova' příliš nezajímají, nicméně toto by mohlo být zajímavé znát, a vědět o tom něco více.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 18. říjen 2019 @ 13:15:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím a děkuji za kladnou reakci. V letní sezonu nebývám v bytě, ale na chatě bez internetu. Teď jsem byl s virózou v bytě, tak jsem se podíval i na Granosalis. 

Pokud se jedná o výrok, že rabín porazil v diskuzi Boha, údajně se nachází v dokumentu Baba Mezia 59b, ale ten jsem nečetl a nemám k němu přístup. 

Talmud, který byl dán do tisku, je z  pochopitelných důvodů řádně zcenzurován a zbaven těch největších urážek proti Ježíši a křesťanům, aby nevyvolal ještě větší antisemitismus, ale v ústní rabínské tradici se to šíří dál a největší prohřešek pro žida je číst Nový Zákon, ve kterém je poslušný boží služebník Satan (Ďábel) představován poněkud jinak, než jak to chápe pan Vota, např.:

Jan 8:44  Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Tož tak

Jan
]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 19. říjen 2019 @ 19:31:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Téda páné Jáne (21).

>>
Vždyť nějaký rabín podle Talmudu diskutoval s Bohem a v  diskuzi ho údajně porazil.

Pokud se jedná o výrok, že rabín porazil v diskuzi Boha, údajně se nachází v dokumentu Baba Mezia 59b, ale ten jsem nečetl a nemám k němu přístup

Talmud, který byl dán do tisku, je z  pochopitelných důvodů řádně zcenzurován a zbaven těch největších urážek proti Ježíši a křesťanům, aby nevyvolal ještě větší antisemitismus, ale v ústní rabínské tradici se to šíří dál a největší prohřešek pro žida je číst Nový Zákon, ve kterém je poslušný boží služebník Satan (Ďábel) představován poněkud jinak, než jak to chápe pan Vota
>>

Tedy tolik nesmyslů, protichůdností v řeči, roznášených pomluv a lží a zároveň výmluv ve dvou komentářích .... už se mi na mysl derou častá slova martino o druhých diskutérech :)

Podle Talmudu ... údajně v ... jsem nečetl ... nemám k němu přístup ... je zcenzurován ... urážek proti Ježíši ... v ústní rabínské tradici se to šíří dál ... největší prohřešek pro Žida je číst Nový Zákon ... :))))

Vy jste komik Jan21 nebo jste se opil antisemitismem a máte bujaré sny a velkou představivost :)

Samozřejmě, že máte přístup si ověřit to, co tu tvrdíte. Jenže Vám stačí Vaše hlouposti. Co takhle nešířit lži a pomluvy?

A wollek, ten si to také může jednoduše ověřit. Ale určitě se rád přidá.
Budu zvědav na to, jaký soud stihne pomlouvače Jan21, BA, wollek.
]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 19. říjen 2019 @ 20:10:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Budu zvědav na to, jaký soud stihne pomlouvače Jan21, BA, wollek.]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 19. říjen 2019 @ 20:27:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jiné uživatele neřeším. Není důvod.
Antisemitismus máte pouze pod pokličkou, jinak byste si ověřil, co tady ten antisemita Jan21 nbo BA píší. Ověřit si to nedá žádnou práci.
A teď se ještě zastáváte někoho, v jehož slovech je zcela jasný nesoulad a je zjevné, že šíří pomluvy, alá jedna bába povídala. Ověřte si to a pak se ptejte, proč jeho i Vás, který namísto toho, aby viděl v jeho slovech zcela zřejmou pomluvu a za to ho nesetnul, nenechám na pokoji.
Nesnáš8m lidi falešné jako jste Vy a Jan21. 
A teď zase pruďte :)
]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 19. říjen 2019 @ 20:33:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemusíte se schovávat za antisemitismus. Jste to Vy, kdo dělá velmi zlou reklamu židům. Je jen otázkou toho, jak moc si připustíme, že jste samorost, nebo jako moc skutečně prezentujete reálný judaismus. Každopádně bych raději dále žil ve svém dřívějším 'poblouznění', že judaismu skutečně není takové zlo, jaké jste tady z toho udělal :(.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 19. říjen 2019 @ 20:45:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ověříte si, co za pomluvu tady Jan21 roznáší, že zde roznáší pomluvu, protože si ta tvrzení, informace, neověřil, lže, že prý nemá přístup k tomu ověření, anebo zase jenom budete kecat hlouposti, které se Vám hodí? Zareagujete na ta slova Jan21 nebo ne?
Jste antisemita a víte to. Já svá tvrzení dokládám a zde je to o Vás důkaz Vašeho antisemitismu, co píšete. Máte možnost se zachovat férově, ale zcela jste vypustil mou výtku.
Jste falešný, wolleku.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 19. říjen 2019 @ 21:00:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víte, on sám napsal, že neví, jak to doopravdy je, že si to nemá jak ověřit. Přečtěte si to pořádně a nelžete o něm!!!

A mne to ani nezajímá, nemám potřebu se šťourat v lidských tradicích, jež někteří všetně Váš staví na nad Boží Slovo.

Pro mne je podstatné to, jakým způsobem se tu chováte Vy, jakým způsobem neustále lživě urážíte a pomlouváte druhé uživatele. Podstatné jsou pro mne Vaše způsoby tak obecně, i Vaše duchovní spolčení a advokace za vašeho apoštola.  Podstatné je, jak dáváte nefér nabídky, vykládáte si vše po svém. V Talmudech se šťourejte s někým, komu se chce, koho to zajímá. Já to rozhodně nejsem.

Končím. Vaše sprosté lži, pomluvy a hultátství již překročili únosnou mez!


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 19. říjen 2019 @ 21:12:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>
Víte, on sám napsal, že neví, jak to doopravdy je, že si to nemá jak ověřit. Přečtěte si to pořádně a nelžete o něm!!!
>>

Lžete, wolleku. Napsal toto:


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 19. říjen 2019 @ 21:41:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud se jedná o výrok, že rabín porazil v diskuzi Boha, údajně se nachází v dokumentu Baba Mezia 59bale ten jsem nečetl a nemám k němu přístup



Přečíst zbytek komentáře...


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 19. říjen 2019 @ 22:06:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Přečíst zbytek komentáře...


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 19. říjen 2019 @ 22:15:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Voto, nezajímá mne už co píšete, a co si myslíte a jakým soudem soudíte. Klidně, ať jsem idiot. To, že tím objektivně do stejné a horší role stavíte dalších cca 99.9% obyvatelstva země, je už Váš problém. A pokud nevíte, co je to idiot, tak to nemáte používat.

Naneshledanou, satanský vazale.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 19. říjen 2019 @ 22:19:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen ať všichni zde vidí, co jste Vy zač, wolleku.]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 19. říjen 2019 @ 22:27:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, tento styl diskuze tu hojně používají ti, jimž došly argumenty a zoufale potřebují ovlivňovat další - méně zúčastněné... toto dělá i Cizinec a dělával to i Zeryk. Možná ještě někteří další potřebovali ve své argumentační "sebenejistotě" podsouvat ostatním, co si mají o jejich diskuzních oponentech myslet.

Voto, tímto se všichni tři odkopáváte, jak jsem si ve skutečnost dobře vědomi, že pravda za vámi nestojí. Pravdivý člověk si nikdy takto "pomáhat" nemusí. Vždy jsem tento styl řečí zažil pouze u lidí prolhaných, jako jste Vy.

PS: Měl jste dneska asi dost nepříjemný sabbat, že jste tak protivný, co? Už mi dejte laskavě pokoj. Běžte se raději vyspat a zanechte své argesivity a pomluv. Bude Vám lépe.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Sobota, 19. říjen 2019 @ 22:21:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wollek napsal do jednoho příspěvku 65115 otazníků. Diferenciální diagnostika dle DSM by mohla naznačovat, že by se mohlo jednat o F84.1 - atypický autismus s mnohočetnými komorbiditami. Zapíšu si to do poznámek.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 19. říjen 2019 @ 22:40:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, pomlouval jste mi v soukromé zprávě Willyho, Vy lotře! Dávno se tu diskutovalo, že tyto novinářské a vykonstruované případy z minulého desetiletí, byly nepravdivé. A Vaše zpráva byla založena na lži a dále na Vaší pověstné nepřesnosti a hlouposti.

Žádné tisice otazníků jsem nepsal, vy "diagnostiku". Stačilo mi cca 10-15 control paste - nepočítal jsem přesně. Prolhaného telete si nevšimnete, ale útočit Vám jde, co - vy pokrytče s tou slezinou a slivovicí. Pamatujte, s takovými hyenami zásadně nepopíjím, ani se nescházím. Vaše nastrčené kamarádství, a následné podrazy už tu ve Vašich projevech identifikovalo více uživatelů. Tak si dejte odchod.

Nebo si do vaší satanské ofenzívy ještě vytáhnete se svým apoštolem, co? Stačilo, že se wollek zastal jednoho z posledních skutečných kristovců, co tu přispěl, a už je zase povyku...


]


Duchovní monstra (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 20. říjen 2019 @ 08:15:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Porušovat listovní tajemství je hřích Wolleku, měl byste se dát na pokání, dokud je čas. Krom toho si pletete pojmy a dojmy - zaslání odkazu na novinový článek + zopakování některých věcí z článku není pomluva - říká se tomu citace. Jinak je zajímavé to, že často operujete s diagnostickými kritérii z oblasti psychologie, když ale podle těchto kritérií někdo udělá znalecký posudek Kristovce, jedná se o vykonstruovanou lež ... tomu se zase říká pokrytectví.

Dále tvrdíte, že jste žadné otazníky nepsal a jedním dechem dodáváte, že jste tak učinil pomocí funkce copy+paste - děláte tedy stejné věci, za které tepete svého největšího soudobého nepřítele - pana Follera. Styďte se Wolleku.

Dále se přiznávate k tomu, že občas popíjíte, což byste dle Bible dělat neměl - maximálně skleničku, když by vás bolel žaludek (jinak byste napsal, že nepopíjite vůbec, natož pak s hyenami). To už je samo o sobě důvod k tomu, že úzká brána vám bude natolik těsná, že ji neprojdete - viz. Nová smlouva.

Dále tvrdíte, že Židy jste měl vždycky rád. To ale nedává přiliš smysl - neboť s výjimkou mesiánských židů přiznivci judaismu dělají bez výjimky to, co vy nazýváte "překrucováním Božího slova". Ono dle vašich měřítek Boží slovo překrucují i ti mesiánští židé, takže je mi záhadou, proč máte rád židovské překrucovače Písma a nemáte rád třeba pana Follera, který podle vás dělá totéž?

Wolleku, Wolleku - přiznám se, že moje vnitřní znepokojení nad vámi den ode dne roste.


]


Re: Duchovní monstra (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 20. říjen 2019 @ 09:07:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bye, bye... jak již víte, na Vaše provokace reagovat nemá smysl.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Sobota, 19. říjen 2019 @ 21:08:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota je židovský hodňásek pane Wolleku. Opravdoví (ultra-ortodoxní) následovníci Boha JHVH jsou mnohem strašlivější - tomu věřte. Každopádně je zajímavé, že koketujete s myšlenkou, že judaismus by mohlo být zlo - těmito úvahami ovšem podkopáváte kořeny své vlastní víry :) Až tak daleko vás ten bláznivý fundamentalismus dostal...

]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Neděle, 20. říjen 2019 @ 18:08:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět se se potvrzuje pravdivost rčení že poturčenec je horší Turka. Odpadlík Vota (potažmo služebník "služebníka" ďábla) chodí čím dál více prudit na tento křesťanský web, neboť ho k tomu onen otec lži ponouká, úplně stejně jak ponoukal jiného zdejšího odpadlíka Neprihlaseného. Tentokrát však nebezpečnějším způsobem, neboť předstírá víru  (i ďáblové věří, ale třesou se) a hraje si na znalce židovských Písem, avšak se stejným závojem na očích jako u židů, neboť téměř každá SZ kniha Bible implicitně o Ježíši Kristu svědčí. Namísto toho se nechává inspirovat báchorkami a nesmysly z Talmudu, který nadřazuje nad Písmo. Nevím, proč nechodí se svými moudry na nějaký židovský web, tady o něj nikdo nestojí. 
Antisemita nejsem v tom smyslu, že bych schvaloval jejich exterminaci. Naopak je mi jich upřímně líto, ale svůj "osud" si vybrali dobrovolně sami svou neposlušností, což jim bylo v písmu předpovězeno. Ani ve vyhnanství se nechovali jako "boží lid", ale propadli lichvě a mamonu. Ještě možná další trest, snad horší než holokaust je ještě čeká a zachránit je může(jen některé), jen druhý příchod Ježíše Krista.  


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 20. říjen 2019 @ 20:30:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si myslím, že má sám se svou 'novou' vírou problém, a tak se tu snaží utvrzovat v tom, jak je křesťanství a křesťané špatné, protože má sám problém pořádně uvěřit tomu, o co se snaží... to je samo o sobě pro něj špatným znamením. Kromě toho se z něho stal velmi zlý a pomlouvačný člověk, což považuji za mnohem horší fakt než to, že začal věřit nějakým lidským povídačkám, jež nadřadil nad Boží Slovo. To už je jen následek toho, co se odehrálo v jeho nitru.

Faktem je, že se mu můj pohled na židy podařilo poněkud pošpinit (přesto zásadně odmítám lživé nařčení, že bych byl antisemita - dokonce ani vzdáleně s tímto hnutím nesouhlasím a jsem zásadně proti antisemitismu) - ne, že bych si myslel, že Židé věří podle Boží vůle, nebo znají Pána, nebo nepřekrucují Písmo - to je jejich věc. Ale nezažil jsem žida či judaistu, který by se tak aktivně, zákeřně až odporně vymezoval vůči lidem jiné víry. Prostě neznal jsem to, a je to obrovským zklamáním. Možná je to falešný žid, a snaží se jim škodit - a pokud nesnaží, tak je nemoudrý, neboť přesně toto zcela jistě dělá.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 23. říjen 2019 @ 20:39:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wolkek,
myslet si můžete kdeco. To zde také prokazujete často, že Vám nejde o pravdu. Ale že už do Vás vidím, vím, o co Vám Vašimi poznámkami o tom, jak zde špiním Židy. Splní se Vám to, ačkoliv nikoliv na Váš nátlak a Vaše pomluvy mne. Pokročil čas a já z druhé strany dostal už přímou nabídku na vedení ke gijuru. Tedy už mi nezbude čas na dementování křesťanských šátečků a lží zde. Ač s některými zde se budu loučit nerad, s Vámi naopak velice moc rád.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 23. říjen 2019 @ 22:01:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//myslet si můžete kdeco.

Já si to myslím právě proto, jak jste značně neobjektivní a neustále o mně lžete. S Vámi se nedá bavit ani jako s normálním nevěřícím člověkem, natož o věcech duchovních.

A s náboženskými fanatiky se bavit nehodlám. Vytvořili jste tu takový nepřátelský a nenávistný pakt, že už jsem vzdal se tady pravdu proti vaším lžim a hlavně lžívým a neobjektivním způsobům hájit. Vy lžete i v naprosto elementárních otázkách. Otázkách nesouvisejících s vírou. Šátečky Vám zavázaly duchovní oči. Patláte slovo 'lež', kam princiáplně patří 'víra' (ta může být klamná, ale je choré to považovat za lež). Prostě stal se z Vás biblický anti.krist, z lidského pohledu ubohá troska, jež má neskutečnou potřebu chodit mezi lidi jiné víry, kterou neustále shazujete. Už to, co jste tu napsal o Ježíši, si můžete dovolit jenom proto, že jsou křesťané vyzýváni k lásce k nepřátelům. Udělat toto muslimům, myslím pravověrným, tak si ani nepřeji vědět, co by s Vámi dnes bylo... :-(.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 24. říjen 2019 @ 06:55:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, už mne opravdu nezajímáte, wollku.
Svou faleš a svou "upřímnost" a "pravdivost" a "touhu" po pravdě jste zde skvěle ukázal v případě toho, co tvrdí Jan21. Od té doby už naprosto jistě vím, že Vám nejde o pravdu, ale jak odsud vystrnadit někoho, kdo na tu Vaši "duchapravdičku" poukazuje.
Jan21 i Vy jste se mohli zachovat férově, třeba jako Karels (pokud si ověří zdroj, na který jsem ho odkázal). Jste prostě už pro mne pasé, ale jak už jsem psal, velice velice brzy nastane čas, kdy už na GS opravdu nebudu mít čas a ani náladu se zabývat hloupostmi Vámi (i vámi) psanými.


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 24. říjen 2019 @ 10:03:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sprosté, prolhané tele - dejte mi už pokoj ve svými posudky a lžemi.

Byl jste dříve než Abraham, byl jste počatý z Ducha Svatého, nazval jste se i spasitelem. Toto je choré, nicméně vysvětluje to proč máte potřebu odporným způsobem soudit druhé a proč se je snažíte zásahnout na nejcitlivjších místech, proč se tak rád stavíte do role, jež patří pouze Bohu.

Dobře víte, a mnohokrát jsem tu psal, že mi o pravdu i Pravdu jde a vždy šlo na prvním mistě, až mne to dovedlo ke Kristu.

A naprostá většina lidí kolem mne to pozná, a to celkem rychle, a zpravidla mi to dávali najevo. Jenom úplně ty nejhorší lidské bestie tvrdily opak. A myslím bych je spočítal na prstech jedné ruky. Mezi ně patříte Vy i s tím vaším ještě mnohem falešnějším apoštolem, a dalším panem, který záměrně zaměrně změnil podstatná slova v mé větě, aby mne mohl zpochybnit ve stejném místě, jako jste to udělal Vy. Nadále Vám už budu odpovídat jenom ve zkratkách, protože tu platí toto slovo:

Mt 7:6  Nedávejte psům, co je svatéNeházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapouotočí se a roztrhají vás.

Svaté a perly je Pravda a pravda. Dalo by se to vyložit i takto: Neříkejte psům, že jsou psy, neříkejte sviním, že jsou sviněmi

Díky GS jsem pochopil, že existuje určitý typ lidí, se kterými se v pravdě a pravdivě bavit nedá, lžou překrucují a nositele pravdy všemožné urážejí a snažit se jim oponovat pravdou je kontraproduktivní.

Pro mne už nejste jako celník, ale spíše něco jako vrah. Nyní, pokud si ještě nedáte pokoj, se s Vámi budu bavit pouze ve zkratkách. Pak Vás to snad konečně přejde, jako ty dva Vám podobné před Vámi. Tento styl neproduktivní diskuze, kdy se člověk před Vašimi neustálými útoky, lhaním, štvaním, překucováním, osočováním a napadáním neustále brání, a tím se i poskvňuje, už nadále odmítám vést, a to i ve formě sebeobrany.

VKPSLAV!


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 24. říjen 2019 @ 18:07:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Dobře víte, a mnohokrát jsem tu psal, že mi o pravdu i Pravdu jde a vždy šlo na prvním mistě, až mne to dovedlo ke Kristu.<<

Nemyslím, že Vám kdy o pravdu a pravdivost šlo, wolleku.
Nedávno jste mohl prokázat toto Vaše tvrzení o Vás, když Jan21 tady tvrdil, že je cosi kdesi napsáno. Mohl jste po něm chtít toto potvrdit důkazem, že jinak jde jen o pomluvu. Ale Vy jste se s jeho tvrzením spokojil. Také jste si mohl ověřit, že přístup k danému spisu je veřejně přístupný a lehce dohledatelný, takže jste mohl napsat klidně, že si vymýšlí, ba lže. A také jste si sám mohl toto dohledat a zjistit si, jak se věci mají, co je pravda a co lež. Ale Vy jste prohlásil, že Vás taková písma nezajímají. Takže tím jste jen potvrdil to, co dlouhou dobu u Vás pozoruji: o pravdu a pravdivost Vám nejde.]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 24. říjen 2019 @ 21:45:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VKPSLAV!


]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 25. říjen 2019 @ 08:56:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Dobře víte, a mnohokrát jsem tu psal, že mi o pravdu i Pravdu jde a vždy šlo na prvním mistě, až mne to dovedlo ke Kristu.


  Dobrý den, Wollku.

  Psal jste to zde mnohokrát, na druhou stranu jste mnohokrát projevoval přesný opak - tedy zjevný nezájem jak o pravdu, tak o základní fakta k tématu.

  Naposled v diskuzi na téma "křest" kdy jste se přidal k výmyslům a motaninám oka a místo pravdy jste zcela ignoroval i základní fakta ohledně křtu a po jednoduchém upozornění na tento fakt jste stupňoval útoky až k tomu, že jste se začal navážet zcela nesouvisle a lživě do rodičů diskutujícího - jako puberťák.

  Podobných situací bylo jen v posledním roce mnoho - například když jste přišel s přirovnáním elektronické korespondence s komunikací s Bohem (a to opět zcela mimo téma diskuze), také jste zpočátku neprojevil zájem o pravdu a když zájem o pravdu výjimečně projevil a popsal jsem vám podrobně a pravdivě téma, reagoval jste "Hodnotný obsah 2%...". Což výstižně ukazuje, jak moc hodnotná pravda pro vás je.


  I před tím bylo bezpočet situací, kdy jste tu jednoznačně, přímo a otevřeně lhal (a podle všeho i úmyslně): Když jste si například vymyslel, že jsem obhajoval nějakého cizoložníka, že jsem popíral cizoložství lidí žijících na hromádce, že jsem schvaloval hřích a bezpočet dalších podobných lží...

  Hezký den.

  Cizinec

  
]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 25. říjen 2019 @ 09:01:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nesmysl...

VJSBVZN!


]


Lord Wolldemort není nositelem pravdy (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Pátek, 25. říjen 2019 @ 09:44:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je hrůza Wolleku co jste tu těmi desítkami tisíc otazníků způsobil - delší příspěvky se vůbec nedají číst, leda tak, že si je člověk zkopíruje a přečte v nějakém textovém editoru. Já jen doufám, že jste tuto hrůzu nespáchal naschvál a až později jste si uvědomil, co ten váš příspěvek v redakčním systému napáchal.

//A naprostá většina lidí kolem mne to pozná, a to celkem rychle, a zpravidla mi to dávali najevo.

Wolleku, já vám nechci v tomto ohledu brát iluze, ale neochvějným faktem je to, že naprostá většina lidí časem pozná, že váš vnitřní kompas nesměruje na stranu "hledání pravdy", ale je přetočený do temných vod s názvem "svoje zbožná přání považuji beze zbytku za pravdivá".]


Re: Lord Wolldemort není nositelem pravdy (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 25. říjen 2019 @ 09:56:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
KSHKUVH!


PS: Já to tu neprogramoval... viz jejich kni * * * * * (tedy K n i h o v n a) a mnohé další. Na to už jsem upozorňoval dříve - bez odezvy. (Zrovna zalamování řádků jsme s kolegou řešili minulý týden - triviální záležitost). Navíc je tu evidentně špatně ošetřené Přečíst zbytek zprávy..., asi to bere na počet řádků, nikoliv znaků či vzájemnou kombinaci obojího:-( )]


Re: O satanovi (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 23. říjen 2019 @ 20:32:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan21,
jen vlastními slovy potvrzujete, že antisemita jste. A jen přidáváte další nepotvrzené antisemitské domněnky a pomluvy o Židech. A navíc, zcela se tímto svým dalším komentářem vyhýbáte zodpovědět a doložit to, co zde tak nehorázně tvrdíte a co jste převzal ze ze lživých údajů z Webnode, že.


]


Re: Kázání o zlu (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 13. říjen 2019 @ 12:01:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechno zlé je k něčemu dobré?
Pro Boha není nic nemožného, on panuje nade vším, i nad zlem. On zlo ve své Prozřetelnosti dopouští a provází svým požehnáním
ty, kdo jsou jeho.
Učení Tanachu nedotahuje to, že Hospodin není a nemůže být zároveň dobro i zlo. Hospodin je Bůh nejvýš dobrotivý. 
Deuteronomium 32,4.


]


Re: Kázání o zlu (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 14. říjen 2019 @ 20:17:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akuzativ ;)
V Deseti dnech pokání jsme si připomínali 13 atributů B-žího milosrdenství:
6 [www.obohu.cz]Hospodin přešel kolem něj a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivýdlouho ovládající svůj hněv a velký milostí a pravdou 7 [www.obohu.cz]Schraňující milost pro tisíce pokoleníodpouštějící vinu a špatnost a hřích a zprošťující viny, a když viny nezprostí, vyhledává vinu otců u synů a vnuků do třetíčtvrté generace…“ 
Když pochopíte, pochopíte i to, že když otec trestá syna, působí mu zlo z lásky a dobroty svého srdce. A dobrý syn, ač vnímá dočasně otcův hněv jako zlo vůči němu, pochopí, že je mu to k dobrému a že to otec způsobil a učinil právě proto, že je dobrý a miluje ho. A tomu se dá říci, že zlým způsobil nám dobro z dobroty svého srdce. A takto by měl také člověk používat sklon ke zlému, aby jím učinil dobré, panoval nad ním a řídil ho opratěmi a uzdou a ostruhami k dobrému.

Pro Vás k Dt 32:4 -  Ex 20:19-23


]


Re: Kázání o zlu (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 17. říjen 2019 @ 12:43:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh stvořil člověka  - a říká, aby byl naším obrazem. Člověku dává svobodu, a taky například svobodně nakládat s přírodou. Bůh požehná jednomu muži a jedné ženě, aby tvořili rodinu a říká miluj. Člověk jde staletími podle sebe. 
Lidstvo dělá co chce a Bůh to ve své Prozřetelnosti dopouští.
Když  snědí otcové nezralé hrozny, nebudou trnout zuby jejich dětem, děti nebudou trestány za rodiče, jestli budou žít Boží zákon.
Tím, že člověk dělá chyby, špatná rozhodnutí, nese pak důsledky a je to vlastně výchova. Z chyb se mají lidé poučit.


]


Re: Kázání o zlu (Skóre: 1)
Vložil: vatatu v Neděle, 13. říjen 2019 @ 21:13:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
            
                        1* AMEN!Re: Kázání o zlu (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 14. říjen 2019 @ 19:48:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedná z mnoha křesťanských verzí. 
Existuje i mnoho jiných. Osobně si myslím na základě Písma, když se podíváme na to, co řekl Hospodin Bůh potom, co Adam s Evou pojedli ze zapovězeného stromu, že had bude "zlořečený". Uvědomme si, co to znamená. Adamovi bude země zlořečená, Eva bude rodit v bolestech a had se bude plazit po břiše a žrát prach. 
Původní had měl přední nohy ruce, zadní nohy. Neplazil se a byl schopný mluvit. Po pádu se z něho stál dnešní had, jak je známe. 
Adam z Evou ztratili tělesnou nesmrtelnost, země se jím stála prokletou a neplodnou. Do života jím vstoupily nemoce, bolest a smrt. 
Z hada se stál nepřítel lidí, strůjce pokušení a tím defakto nepřítel člověka. 
Nejsem si ovšem jíst tím, že největší díl viny na tom všem má had. Protože varování bylo dáno Adamovi. Adamovi byla dána vláda i nad hadem. Adam ovšem tím, že se odvrátil od Boha, od světla a lásky, se vydal do "moci" tmy. Tma nemá moc, ale nedostatek světla. Ve tmě se dá zabloudit. 
Re: Kázání o zlu (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 14. říjen 2019 @ 20:23:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Had měl nohy a nyní se plazí. Co víc může být obrazem o tom lidském sklonu ;)


]


Re: Kázání o zlu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 16. říjen 2019 @ 07:53:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přiznám se, že jsem tento článek jenom "proletěl", protože je na mne příliš dlouhý.Ale i tak -  pochvala za něj - nenašel jsem v něm nic, s čím bych nemohl v zásadě také souhlasit.Stránka vygenerována za: 0.66 sekundy