Kde jsou naše kořeny?
Datum: Sobota, 03. srpen 2002 @ 23:44:36 CEST
Téma: Historie


 

Kde jsou naše kořeny?

Úvod


Často čtu a slyším,že my křesťane jsme pravým Izraelem,který pochází od Krista a haníme Židovský národ jako by to byl nějaký plevel.Přitom Žide i my Křesťane máme stejného Spasitele a jednoho pravého Boha. Několik myšlenek od biskupa Eusebia Pamphhili na úvod.

"Život předků nebyl takový,aby mohli přijmout Kristovo učení,moudrost a ctnosti.Vždyť hned na počátku po prvním šťastném životě dbal první člověk málo o boží přikázání. Stal se smrtelným a dřívější blaženost u Boha v ráji zaměnil za tuto prokletou zemi.Zákony a právní normy,ctnost a filozofii nezachovávali ani podle jména...

Žili jako kočovníci na poušti po způsobu barbarů a divochů.Přemírou zloby v lidském srdci zničili přirozeností jim daný rozum a vlohy k myšlení a mírnosti.Zcela se oddali bezbožnosti,takže se vzájemně trýznili,zabíjeli,jedli lidské maso.ano,odvážili se bojovat i proti Bohu.Země se stala odpalovací rampou proti nebi…

Když přemíra špatnosti se rozlila skorem na všechny lidi,ukázala se jednorozená prvorozená Moudrost Boží,totiž samo věčné Slovo,z nezměrné lásky k lidem jednou v podobě andělů.jednou ve vlastní podobě tomu i onomu bohabojnému člověku ve starověku jako zachraňující síla. Jakmile již prostřednictvím uvedených lidí bylo zaseto semeno úcty k Bohu,zjevil se,když celý od Hebreů pocházející národ se oddal pravé Boží úctě.Tomuto lidu byl oznámen Zákon a rozšířil se mezi všemi lidmi jako líbezná vůně. Následek toho byl,že od té chvíle se smýšlení u mnohá národů zjemňovalo všude na scénu vystupujícími zákonodárci a filozofy.Divoká,surová a zvířecí povaha se přeměnila v lidskost,takže národy žili v hlubokém míru a přátelství.Teprve nyní na počátku římského panství nad Judeou se konečně zjevilo Slovo všem lidem a národům země,ježto byli schopní a připravení poznat Otce...

Část první:“Kristovo učení nebylo ani nové ani cizí.“

Po příchodu našeho spasitele Ježíše Krista na zem ke všem lidem,vynořil se náhle podle tajemného Božího úradku nový lid. Ne malý,ne slabý,ne v nějakém koutu země,nýbrž lid mezi všemi národy velmi početný a velmi zbožný,k tomu pokud mu Bůh pomáhal,nevyhladitelný a nepřemožitelný.Všichni jej nazývali podle Krista.Že se tak stane,to viděl i jeden z proroků očima Božího Ducha a stržen takovým obdivem vyslovil tato slova:“Kdo slyšel kdy něco takového?Kdo co takového spatřil? Což se rodí země v jednom dni? Nebo zda může se zrodit národ na jednou?/Iz.66,8/ Tentýž prorok naznačuje také budoucí jméno tohoto lidu,když říká:“Těm,kteří mi slouží,dám nové jméno,které bude velebeno na zemi.../Iz.68,15-16/

Jsme novým lidem,a ve skutečnosti toto jméno“Křesťane“ se stalo známým u všech národů teprve před krátkou dobu.Přesto můžeme dokázat,že náš život,naše mravy jakož i zásady,co se tyče uctívání Boha,nejsou nové a od nás jakoby vymyšlené,Ty,abych se tak vyjádřil,znali od samého počátku lidstva i bohabojní muži starověku...

Co do počtu bylo jich málo,ale vyznačovali se Boží bázní,spravedlností a obzvláštními ctnostmi.Kdyby nyní všechny tyto znamenité muže – od Abrahama až k prvnímu člověku – pro jejích spravedlivé jednání,pravda,ne podle jména nazval křesťany,byl by blízko pravdy.Avšak znali dobře Pomazaného Božího.Zjevil se ,jak vyprávějí,Abrahamovi,zjevil se Izákovi,mluvil s Jakubem,stýkal se s Mojžíšem a ostatními proroky…

Co by nám tedy mohlo zabránit tvrdit,že my,kteří se nazýváme po Kristu /křesťane/,máme tentýž způsob života a týž způsob uctívání Boha jako ti bohumilí muži dávných dob? Tím jsme dokázali,že dokonalá úcta Boha,která nám byla předána Kristovým učením, není něčím novým a cizím,nýbrž po pravdě řečeno první,jedinou a pravou..."

Část druhá:Obrácení německého Žida Karla Stern
„Nemohlo být žádných pochybnosti:buď jsme utíkali k Němu,nebo jsme utíkali před Ním,ale po celou dobu ON byl středem všeho."

Vyznání významného vědce,psychiatra,ve 40.a 50.letech 20 století největší vědecké slávy univerzity McGila v Montrealu.

Dospěl tehdy k neobyčejně vážnému přesvědčení,že křesťanství uznává všechno,v co věří židé,a připojuje k tomu ještě jedno tvrzení:že pravý Bůh se stal pravým člověkem.Protože křesťanství neodmítá nic z pravd zjevených ve Starém zákoně a jen připojuje tvrzení o božství Ježíše Krista,není možno je pokládat za herezi v lůně judaismu.

Martin Buber,slavný židovský filosof mu radí:“Jestliže chceš přijmout Krista a Nový zákon,musíš uvěřit také v panenské početí a zmrtvýchvstání Ježíše Krista“ .Karel Stern potřeboval deset let,aby uznal božství Ježíše Krista.Stern dospěl k přesvědčení,že kdyby křesťané poznali celou hloubku ortodoxni židovské zbožnosti,zmizel by všechen náboženský antisemitismus…Pochopil,že veškerá nauka o člověku získává nekonečnou hloubku,jestliže přijme,že Kristus jako pravý Bůh a pravý člověk zemřel a vstal z mrtvých pro naši spásu...

zpracováno podle čas. Světlo

.

Karel Stern:“Intelekt zbavený pokory je nejhorší zničující sílou na světě.“


Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=998