Sekty, sektářství a kulty.
Datum: Pátek, 24. říjen 2008 @ 13:26:54 CEST
Téma: Sekty


Sekty, sektářství a kulty.
Základní charakteristické znaky.

Znaky sekty:
Znaky sekt a sektářství se mohou nacházet také i v křesťanství, v náboženstvích, v manželství, v politických stranách, na úřadech, ve školách, ve firmách a kdekoliv, ve vztazích mezi lidmi.


Popis sekty (sektářského chování) – sekta vzniká tam, kde skupina osob nebo i jednotlivci, velmi neobvykle (přehnaně) vyzdvihují a podtrhují svou vlastní jedinečnost a výlučnost. Porušují základní práva a svobody, pošlapávají důstojnost a svědomí člověka, a tím se také sami vyčleňují z lidské společnosti.  


Manipulace (nebo také „vymývání mozků“) – je to snaha o oklamání a podvod. Sektáři mohou používat, ke své manipulaci, také i citáty a verše z Bible. Manipulace může být vědomá a záměrná, nebo může být i nevědomá – zprostředkovaná tím, kdo je již někým zmanipulován.

Ovládání (panovačnost) – je to snaha panovat a ovládat člověka – z pozice své síly, nebo svého postavení – autority (vůdce, nadřízeného, pastýře, kněze, otce, manžela, manželky apod.). Projevuje se nátlaky – zastrašováním nebo vyhrožováním, snahou o zotročení (činěním si z lidí sluhy). Dále se projevuje velice autoritativním vyptáváním a otázkami podobnými výslechu. Také i snahami udržet si lidi ve své moci a pod svou nadvládou. A to i pomocí manipulace, tedy snahami naprosto eliminovat zdravé smýšlení, rozum či svědomí člověka. S vyloučením možnosti svobodného rozhodnutí.

Kontrola (manipulativní kontrola) – příčinou je opět panovačnost. Je to snaha ovládat a kontrolovat veškeré dění ve skupině nebo i lidi, kterým tito jedinci vládnou – přesněji je ovládají. – Opět je to jednání bez možnosti svobodného rozhodnutí dospělého jedince (člověka). Tato kontrola se projevuje také cenzurou tiskovin a vůbec všeho, co by přineslo jakékoliv světlo (pravdu) a odhalilo by tak jejich nekalé praktiky, nejrůznějších lží, manipulací a podvodů. Jsou to také snahy očernit nebo zpochybnit věrohodnost přímých svědků (často jde o snahy zpochybnit jejich duševní zdraví), a jde také i o snahy zbavit se lidí, kteří poukáží na tyto jejich praktiky.

Rivalita – pýcha, arogance, vzájemné soupeření, boje o moc a přední postavení uvnitř ve skupině, nebo i navenek. Vzájemné očerňování, snahy pošpinit nebo potupit možné soupeře, oponenty a lidi jiného názoru a přesvědčení. Sekta zpravidla neobvykle zveličuje svého vůdce a rivala, který jde pouze v lidské síle a schopnostech, na které všichni ostatní spoléhají a označují je za boží či božské.

Uniformita – je to strojenost, předstírání a pýcha na svůj (náboženský) řád, úřad, (bohoslužebný) obřad, formu, způsob, přední postavení a stav (kněz, autorita, vůdce, otec nebo „boží služebník“). Jednotné vnější vystupování, chování a napodobování – bez schopnosti připustit jakoukoliv jinou možnost či odlišnost nebo rozličnost, od této jejich vnější formy a šablony, nebo i velké omezenosti jejich myšlení.

Zákonictví – je to pouhé lpění na dodržování určitých předpisů a pravidel, bez schopnosti rozsuzovat a rozlišovat mezi tím, co je správné, pravdivé nebo spravedlivé. Velká tvrdost v jednání s lidmi a neúměrná přísnost v soudech a v odsuzování druhých lidí, za jejich chyby a provinění. Zatvrzelost vůči domluvám, neschopnost odpouštět druhým, nebo přijímat výtky anebo i kritiku od jiných lidí, osobní zaujatost a pomstychtivost.   

Čarodějnictví (jeho projevy) – veliká osobní nenávist a zášť vůči jinému člověku, proklínání a svazování, uvalování klateb na lidi, pro jejich otevřenou kritiku, anebo i manipulativní modlitby za lidi, kteří odešli z těchto skupin nebo i náboženství.


Znaky kultů:
Vlastní nepoučitelnost a nenapravitelnost autority (vůdce), – neschopnost přijímat výtky a napomenutí od jiných lidí, osobování si a přisuzování jim některých božských atributů (např. neomylnost).
Popis kultu – kult vzniká tam, kde lidé – skupiny, jednotlivci nebo i náboženství, velmi neobvyklým (přehnaným) způsobem zveličují osobnost člověka. Lidské vlastnosti, schopnosti nebo zásluhy, a vyžadují od ostatních vzdávat božské pocty buď sobě, nebo těmto, pouze lidským osobnostem.

Společnými znaky sekt a kultů jsou bludy a klamná učení. Dále je to zneužití pravdy i Písma Svatého (Božího slova) k manipulaci, – ke zkreslení, oklamání, lidské lži a podvodu. Zneužití postavení a úřadu – (kněze, duchovního pastýře (učitele), krále (vůdce) nebo proroka), a páchání bezpráví na lidech, v tomto postavení. Zneužití nevědomosti a neznalosti člověka, a těžení z lidí podvodem. A jsou to také i neopodstatněné a bezprávné důrazy v učení. Jako například – naprostá poslušnost či oddanost své autoritě, a vynucování si vykazatelnosti osobního náboženského života a činnosti.Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8860