Jediný Bůh, osoba anebo duch ???
Datum: Úterý, 12. červen 2018 @ 12:46:39 CEST
Téma: Zamyšlení


Jediný Bůh, osoba anebo duch ???


Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. 15Ale až dodnes, kdykoli se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. 16Kdykoli se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. 17Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda. 18A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.    1A říkal jim: „Amen, pravím vám, že jsou někteří z těch, kdo zde stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království, přišlé v moci.“ 2A po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a je jediné vyvedl na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. 3Jeho šaty se rozzářily a velmi zbělely, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. 4A ukázal se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. 5Petr na to Ježíšovi řekl: „Rabbi, je pro nás dobré tu být. Udělejme tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.“ 6Nevěděl totiž, co by na to řekl, neboť se velmi vyděsili.  7A objevil se oblak a zastiňoval je, a z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, ten Milovaný, poslouchejte ho.“  8A náhle, když se rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho, kromě samotného Ježíše. Kdyby byl "OTEC" osoba, proč by se ukazoval jako mrak ??? a ne přímo jako daná osoba hmm ??? Ve Svatém písmu není nikde psáno že jediný Bůh je osoba !!!. Pokud někdo takový verš má prosím o zveřejnění.   Kdo je tedy jediný Bůh ??? Svaté písmo jasně říká : 1) Bůh je Duch 43Nečiňte sami sebe hodné opovržení žádnou hemžící se havětí, neposkvrňujte se jimi, takže byste jimi byli poskvrněni.  44Neboť já Hospodin jsem váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi.  45Neboť já Hospodin jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť já jsem svatý. 2) Bůh je Svatý   co z toho plyne.... a co by poznalo i malé dítě ??? Jediný Bůh je SVATÝ DUCH !!!   co o sobě říká jediný Bůh - Svatý duch ??? 14I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM.   Svatý duch se tedy může manifestovat/projevovat tak jak chce, může být hořícím keřem, holubicí, mrakem, může jednat skrz proroky, tedy může se projevovat skrz nekonečno osob ale nikdy ve své celistvosti. Toto je i toho potvrzení :   6Protož jakž jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte,7Vkořenění a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se v ní s díků činěním.8Hleďtež, aťby vás někdo neobloupil moudrostí světa, a marným zklamáním, uče podlé ustanovení lidských, podlé živlů světa, a ne podlé Krista. 9Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně. PLNOST BOŽSTVí Tělesně (plnost božství v duši). Což potvrzuje to, že prvorozený syn je zároveň prvorozenou duší a tedy plností jediného Boha v duši. Ježíš je nejdokonalejší forma božího chrámu, a tento chrám je naplněn Svatým Duchem....tedy samotným jediným Bohem...dokonalá duše. Ježíš je tedy sám jediný Bůh v prostoru a času... v duši/chrámu. Ta část co je mimo prostor a čas je ničím neomezený Svatý Duch - OTEC. A Ježíš to jen potvrdil, když řekl ! : 30Já a Otec jedno jsme.  zároveň platí : Slyšeli jste, že já řekl jsem vám: Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo Otec větší jest nežli já.  Co říká Ježíš před smrtí ??? Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Teda Svatý duch v duši/chrámu, tuto duši/chrám opustil a stal se s OTCEM opět jedním !!!. A co se stalo pak !!!! ??? Chrám byl opět postaven.   Trojice je bludná Antikristova nauka.Protože chápu, že někdo si těžko představí něco omezené časem a prostorem a něco neomezené časem a prostorem. Přikládám jednoduché grafické znázornění pro lepší pochopení.

https://ibb.co/b8igDT


Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470830