Pokud existuje Bůh, je dovoleno vše (?)
Datum: Pondělí, 29. leden 2018 @ 12:05:42 CET
Téma: O Bibli


Ahoj, navštívil jsem nedávno stránky našich ateistů v ČR a jejich vrcholný orgán, viděl jsem neuvěřitelné články a komentáře, kde se tvrdí, že věřící jsou nemocní nebo dokonce hloupější než ateisté. Že se nestydí! A do toho ten jejich vůdce, jistý Tomek, napíše, že vševědoucnost a všemohoucnost nejdou sloučit a že bůh připravil faraona i Jidáše o svobodnou vůli. Prý to tak je v Bibli, nesmysl! Co vy na to?
http://www.osacr.cz/2018/01/24/pokud-existuje-buh-je-dovoleno-vse/

citace:

"Exodus 10:20
Avšak Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce nepropustil.
Tím se dostáváme také k problému původu zla. Nejen tedy že Hospodin (Bůh) lidi takto vytvořil, do jejich dalšího rozhodování může aktivně zasahovat a také to dělá. Pokud Bůh může „zatvrzovat lidská srdce“, tak je asi umí o obměkčovat. Proč tedy nedělá ze špatných lidí dobré, když naopak to zjevně dělat umí? A nepřenáší se i tím na něj i odpovědnost za to, co lidé dělají? Proč vůbec musel faraonovi srdce zatvrzovat, když dělal to, co měl dělat, a věděl, že se všechno kolem Exodu seběhne tak, jak se to později (údajně) stalo? Jediná správná odpověď může být, že to měl od počátku v plánu. Pak je ovšem asi špatně, když chápeme v tomto příběhu faraona jako negativní postavu. Bůh ostatně osobně (údajně) říká v knize Izajáš: Izajáš 45:7
„Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ Pokud by tedy křesťanský bůh opravdu existoval, byl by jím stvořený svět tak dokonale deterministický, že by ani nešlo udělat něco zlého, respektive cokoli by se dělo, by se dělo s jeho vědomím a podle jím předem daného plánu. Asi nejdále zachází právě toto pojetí v Novém zákoně v příběhu Jidáše. Tato postava, vnímaná jako absolutní zlo, ve skutečnosti nemůže jednat jinak. Celé křesťanství je postavené na představě, že se Ježíš za lidstvo obětoval a že všechno, co se s ním stalo, proběhlo podle dávných proroctví. To ovšem dělá z Jidáše tragickou postavu antických rozměrů – člověka, který zradí přítele, protože ani nemá jinou možnost, ale nese za to následky. Je to opravdu hrdina drcený a nakonec zatracený z vůle jeho boha. Samotný okamžik zrady působí pak spíše jako přímý boží pokyn. Jan 13:18-30
Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: ‚Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.‘ 
Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.“
Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.“
Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví.
Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: „Zeptej se, o kom to mluví!“ Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kdo to je?“
Ježíš odpověděl: „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu.
Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!“
Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl.
Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým.
Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. Byla noc. S absolutním determinismem i s tím, že Bůh ví skutečně vše dopředu"

Je snad pár citací z Bible důkazem, že není svobodná vůle? Podle mě to tak jednoduché není.

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470742