Jeden nový člověk
Datum: Úterý, 14. listopad 2017 @ 00:52:40 CET
Téma: Zamyšlení


Přísně vzato podle zjevení Písma Svatého je jeden Bůh a jeden člověk. První člověk Adam, který se stal živou duší, padl, zemřel a v něm a s ním zemřeli všichni jeho potomci. Proto Bůh stvořil v Kristu Ježíši - posledním (nebo druhém) Adamovi, který se stal ve vzkříšení Duchem oživujícím, nového člověka, který však už není jen člověkem, nýbrž Bohočlověkem, neboť v tomto jednom novém člověku přebývá Bůh, který se tím člověkem stal a nalezl v něm zalíbení - dokonce si ho zamiloval tak, že se s ním ožení a stanou se jedním univerzálním milujícím se manželským párem navěky díky tomu, že tomuto jednomu novému člověku Bůh dal svůj božský věčný život spolu se vším svým bohatství. Bůh je bohatý Bůh, bohatý Manžel a zalíbilo se Mu vzít si chudou venkovskou dívku a požehnat ji vším svým bohatstvím a stát se s ní jedno, aby byla Jeho slávou, vyjádřením a zastoupením v Jeho vládě na zemi.

On totiž Bůh má své království a je tudíž také Králem, který kraluje, ale nechce kralovat sám. Za účelem kralování na zemi stvořil jednoho nového člověka, jemuž zemi dal, aby na ní panoval. Tento nový člověk je tvořený Hlavou-Kristem a Tělem-Kristem. Hlava-Kristus je jeden jednorozený a Prvorozený Syn Boží a Tělem-Kristem je mnoho Božích synů, které (česká) Bible nazývá Církev. Toto Tělo je plností Krista-Hlavy, který naplňuje všechno, je vším ve všem a všemi a ve všech. Toto Tělo je organismem trojjediného Boha, Jeho rozšířením a zvětšením ve vyjádření, kdy všechny božské charakteristické vlastnosti jsou vyjádřeny v lidských ctnostech skrze tohoto jednoho nového souhrnného člověka. 
V tomto novém člověku má Bůh-Duch svůj duchovní příbytek a zároveň se Bůh stává jeho příbytkem, takže v sobě - Bůh a člověk - přebývají navzájem, jak to nádherně zjevuje město Nový Jeruzalém; město je choť Beránkova (Pána Ježíše Krista) a chrámem města, Nového Jeruzaléma je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Toto město je cílem veškerého Božího konání a budování obzvlášť. Kvůli tomuto městu, jeho vybudování Bůh skrze Krista a pro Krista všechno stvořil - nebe pro zemi, zemi pro člověka a člověka pro sebe. V budoucí věčnosti bude nové nebe, nová země a Nový Jeruzalém, všechno bude učiněno nové a všechno staré pomine.

A tak se ptám milý čtenáři - jsi součástí jednoho nového souhrnného člověka?

Kéž se nad námi Bůh smiluje a učiní nás součástí tohoto jednoho nového člověka, svého svatého města, které vyhlížel už praotec naší víry Abraham. Amen.

PS: v tomto článku jsem úmyslně neumístil jediný odkaz na Bibli, majíc naději, že si hledající milovníci Boha patřičná místa a verše najdou, k čemuž všechny povzbuzuji, aby jako Berojští Židé zkoumali Písma, zdali je to tak, jak píšu. Pán s vámi.


Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470665