Nést Kristův charakter
Datum: Neděle, 05. listopad 2017 @ 00:25:34 CET
Téma: Zamyšlení


Často se v poslední době ve službě některých služebníků (nejvíce ve službě bratra Alexandera Barkóciho) setkávám s výzvou věřícím, aby změnili svůj charakter a nesli charakter Kristův. Připomínám, že slovo charakter v Bibli nenajdete. 

Podle slovníku cizích slov znamená charakter ohledně člověka toto: povaha; souhrn vlastností, u člověka zejména morálních, osobnost a dále souhrn psychologických vlastností osobnosti, které získala učením, zkušenostmi a výchovou ve společnosti v níž vyrůstala.


Vezmeme-li tuto definici za svou, pak by apel na změnu charakteru a nesení Kristova charakteru v důsledku znamenal, že přijmeme a budeme vyjadřovat jinou osobu než jsme my sami, tj. Krista jako naši osobnost s Jeho vlastnostmi. To v zásadě není nic špatného, ale takovým požadavkem je na člověka vkládáno břemeno, které nemůže unést a nést, neboť na rozdíl od lidí byl a je Pán Ježíš dokonalý člověk, jediný svého druhu, který byl a je zároveň Synem Božím neboli Bohem, jehož charakter člověk Ježíš coby Boží Kristus skutečně nesl/nese. Jenže Pán Ježíš Kristus jako člověk mohl/může nést Boží charakter jen proto, že byl a je zároveň Bohem, tzn. že měl a má zároveň Božský život a přirozenost, který my lidé přirozeně nemáme.

Nicméně, přijmeme-li Pána Ježíše Krista vírou v Jeho jméno a pravdu evangelia jako svého osobního Pána a Spasitele, tj. narodíme-li se znovu z vody a z Ducha, přijímáme Jej za svou osobu se vším všudy, tzn. narodíme-li se z Boha, pak se Kristus stává naším životem (božským věčným), v Kristu máme Boží přirozenost a my pak, žijeme-li Kristem, v Kristu, pro Krista, skrze Krista a Kristu/Bohu jako našemu Pánu, automaticky a spontánně neseme i Jeho charakter, aniž bychom přitom vyvíjeli nějaké své vlastní úsilí. Úsilí, které máme vyvíjet spočívá ve spolupráci s Kristem, naším životem na proměně naší duše a tím i charakteru, abychom vyjadřovali Krista, Jehož Tělem v souhrnu všichni věřící v Krista jako údy Těla Kristova jsou. 

Ten, kdo nemá a nezná Krista-Syna Božího jako svůj Život a kdo nežije tímto životem, Kristův charakter nést nemůže a také neponese!!! Žije totiž stále svým vlastním životem, kterým Krista vyjádřit nelze, poněvadž je to padlý starý člověk, jehož život byl odsouzen a ukončen na kříži Golgoty spolu s Kristem. Problém nastává tehdy, když se chce náš starý člověk - nechtěn, nezván a nepoužitelný pro Boha znovu a znovu dere k životu a my mu vědomě či nevědomě dáváme prostor. Podle zjevení Písma Svatého SZ i NZ je třeba našeho starého Bohem odsouzeného člověka znovu a znovu soudit, odložit a místo něho obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy, tzn. Krista. Soud nad starým člověkem je tedy třeba vykonávat znovu a znovu až do dne vykoupení našeho těla.

Správný apel by měl tedy znít - je-li Kristus ve vás, buďte a zůstávejte i vy v Něm, abyste jako ratolesti, mající život pravé vinné révy, jíž je Kristus, mohli nést a nesli Kristův charakter nejen v podobě ovoce Ducha (Ga 5:22-23), ale i v podobě ovoce zmíněného Pánem Ježíšem v 15. kapitole Janova evangelia, tzn. v získávání lidí pro Krista a Boží království, tj. Kristovo království nebes na zemi, jehož se evangelium království, které máme hlásat, týká, kterýmžto ovocem bude oslaven Otec. 

Kéž se nad námi Bůh smiluje a dá nám milost ke změně smýšlení, aby v nás bylo totéž smýšlení jako v Kristu, který zmařil sám sebe, a ke změně jednání, kdy nejednáme sami bez Krista, nýbrž zůstáváme v Kristu a necháme Krista jednat s námi, v nás a skrze nás jako náš Život a Osobu, abychom se stali v Kristu takovými, jakými nás chce Bůh Otec mít. Amen.
Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470662