Podobenství o 10 pannách
Datum: Středa, 04. říjen 2017 @ 19:58:31 CEST
Téma: Zamyšlení


„Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘ Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: ‚Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!‘ Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 

Podobenství o deseti pannách začíná Pán slovem "Tehdy". To je proto, že podobenství bezprostředně navazuje na předchozí pasáž, kde Pán mluví o svém příchodu. Neboli Pán Ježíš zde popisuje, jak to bude vypadat při Jeho příchodu, čemu se bude podobat Jeho království Nebes.
10 panen představuje věřící v Krista, Jemuž zasnoubil apoštol Pavel církev jako čistou pannu (2K 11:2). Všechny vyšly naproti Ženichovi, ale byl mezi nimi rozdíl. Všechny vzaly lampy - lampa představuje ducha člověka daného Bohem k prozkoumávání jeho nejhlubšího nitra (Př 20:27). To znamená, že všechny panny měly znovuzrozeného ducha. Ale pošetilé s sebou nevzaly olej - olej představuje Ducha Božího, Kristova, Svatého. Rozumné panny měly olej nejen v lampách, ale vzaly olej i v nádobkách - nádobky zde představují lidské duše.

Když Ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly, tzn. zemřely. Uprostřed noci nastal křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘ Tehdy všechny panny vstaly, tzn. byly vzkříšeny a to ve stejném duchovním stavu, v jakém zesnuly, a daly do pořádku své lampy-ducha. Pošetilé zjistily, že jejich lampy dohasínají, tj. jejich duchu se nedostával Duch Boží a tak řekly rozumným: Dejte nám ... ! Rozumné panny věděly, že by nestačil olej pro všechny a poslaly pošetilé k prodavačům, aby si olej koupily. A tady nastává potíž - olej do lampy je zadarmo, ale olej do nádobky něco stojí, což pošetilé nevěděly! Cenu oleje do nádobky-duše je však třeba zaplatit během života člověka v těle. Jít kupovat olej až při/po vzkříšení z mrtvých je příliš pozdě! Jde o to, že se Pán po našem znovuzrození (obnově ducha) chce šířit z ducha do duše, aby ji proměnil - viz Ř 12:2 a Ef 4:23, kde apoštol Pavel vyzývá, ne-li přikazuje, abychom se proměnili obnovou mysli, abychom mohli zkoumat Boží vůli, co je dobré, přijatelné a dokonalé a obnovovali se duchem mysli, což je hlavní část duše, kterou následují city a vůle. K tomu však Pán potřebuje spolupráci a součinnost člověka, který platí (cenu za olej) tím, že svou duši zapírá, hubí a ztrácí v Pánův prospěch a tím získává mysl Kristovu; Pán si pak skrze víru činí příbytek v jeho srdci, které miluje Pána více než sebe sama a kohokoliv či cokoliv jiného podle toho, jak poznává Pána a Pán tak zná jeho v jejich vzájemné lásce.

Takže zatímco pošetilé odcházejí nakoupit olej, nevěda, že je pozdě, přichází Ženich, ty připravené s Ním vcházejí na svatební hostinu a dveře jsou zavřené! Vzápětí přicházejí ostatní panny, volají Pane, pane, otevři nám, ale uslyší hroznou větu: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Nezná je proto, že Mu nikdy neotevřely celé své srdce a nedovolily Mu tak, aby je poznal, aby je miloval se vším, co k plné Boží spáse patří, což je v tomto případě proměna obnova záchrana duše. Měly obnoveného ducha, vzkříšené tělo, ale neproměněnou neobnovenou, tj. nepřipravenou duši, takže ji ztratily - utrpěly ztrátu podle Pánova Slova z Lukáše 17:33 Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo však by ji ztratil, zachová ji k životu. 

L 17:34-36 „Pravím vám, že té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata, a druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý zanechán.“

Bděme tedy, protože neznáme den ani hodinu! Plaťme ochotně cenu za olej do nádobek našich duší, abychom ztratíce je zachovali je k věčnému životu. Amen.


Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470642