Život v Kristu
Datum: Středa, 06. září 2017 @ 10:44:23 CEST
Téma: Zamyšlení


V poslední době se na Granu pod články na různá témata často přetřásá v podstatě téma jedno, a to svatost, hřešení, zachovávání přikázání, souhrnně tedy možno říci způsob života křesťana se všemi jeho nedostatky, nedokonalostí apod..

A přitom všechny problémy člověka v Adamovi, tj. starého stvoření vyřešil druhý či poslední Adam, Kristus, který dal zrod stvoření novému. Pán Ježíš Kristus tak učinil tím, že staré stvoření ukončil na kříži. V Adamovi jsme kvůli pádu člověka všichni nezpůsobilí uskutečnit Boží věčný záměr neboli naplnit účel, pro který Bůh člověka stvořil. Ale v Kristu jsou všichni učiněni novým stvořením, které způsobilé je, neboť jeho/naší způsobilostí je sám Kristus, dokonalý člověk a úplný Bůh.

Bible říká, že Kristus je náš život (Ko 3:4) a Pavel, který to napsal, jinde sám za sebe řekl, že žít pro něho znamená Kristus (Fp 1:21a). Sám Pán Ježíš řekl: Já jsem ta Cesta: Pravda i Život (J 14:6) a jinde: Já jsem vzkříšení i život (11:25). Cesta je způsob, jak naplnit Boží plán a vejít do Božího království. Pravda je vyústění Světla, jímž je Bůh jako skutečnost toho, Kým a čím je Bůh v Kristu pro člověka. A Život je prostě Boží věčný život, jímž má člověk žít, aby měl Boží přirozenost pro vyjádření a zastoupení Boha v Boží vládě na zemi. To všechno je možné pouze v Kristu.Jsme-li v Kristu, jsme nové stvoření, staré věci pominuly, všechno je učiněno nové a to všechno je z Boha a pro Boha. Jsem-li v Kristu (v duchu), nemohu hřešit, tzn. žít v hříchu. Jsem-li v těle (duši), může se stát, že zhřeším 490x za den.

Abych mohl žít Kristem, pro Krista, skrze Krista a Kristu, jako Pánu, musím být a zůstávat v duchu a duchovně jíst, pít a dýchat podobně jako v tělesné oblasti, kdy pokrm sním, trávím a vstřebávám, takže se posléze stává buňkami a tkáněmi mého těla. V duchovní oblasti to funguje podobně - jím Krista-Slovo-chléb života-pravý pokrm tím, že se Slovo modlím, tj. přijímám Slovo každou modlitbou a prosbou, takže se Kristus stává mnou a já Kristem v životě a přirozenosti, nikoli však v Jeho Božství, a tím i ve vyjádření a funkci. 
Tak jako Pán Ježíš žil skrze Otce, ten kdo jí Krista, bude žít skrze Něho, tj. Jeho životem, ne svým vlastním. K tomu je nezbytně třeba zapírat sebe sama, nést svůj kříž a následovat Pána Ježíše jako tu Cestu, kterou je Pravda i Život. Pití je pitím z Ducha, čímž je především modlitba, modlitební život jako takový; je to pití vody života, které je podle zjevení Písma zároveň uctíváním Otce - viz J 4:24. Dýchání je pak vzývání Pánova jména neboli volání na Pána, jímž se připojujeme k Pánu, abychom s Ním byli jeden duch (1K 6:17). Zároveň je třeba, abych ducha cvičil podobně jako kulturista cvičí svaly, aby rostly, i já potřebuji cvičit ducha, aby byl silný, měl tak navrch nad tělem i nad duší a měl kapacitu pro přijetí všeho, co do něho chce Pán vložit/nalít. Apoštol Pavel to Timoteovi (1Tm 4:7_8) napsal takto: Světské a babské báje odmítej. Cvič se pro zbožnost. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života.
Nejlepší způsob, jak cvičit svého ducha je opět vzývání Pánova jména.

Je-li tomu tak, jak bylo popsáno, jsem-li a zůstávám-li v Kristu, Kristus je nejen mým životem, nýbrž i mou spravedlností, svatostí a slávou, zkrátka, je mi vším, kým já mám být Bohu a pak to znamená, že nežiju já, ale Kristus žije ve mně a že mým životem je Kristus a ještě jinak to, že jsem v Kristu a Kristus je ve mně, znamená, že Kristus je ve mně jako Ten veliký "Já jsem" a tím pádem já, jsa coby staré stvoření s Kristem ukřižován, nejsem. Mým životem, žitím, osobou je Kristus s Jeho lidstvím - vzkříšeným a vyvýšeným, v němž o mne láskyplně pečuje a božstvím, jímž mne vyživuje, abych coby nové stvoření rostl, dospěl a dozrál v životě a mohl se díky tomu ujmout mého dědictví, jímž je, jak jinak, trojjediný Bůh v Kristu, mém pokladu v nebesích.

Kéž se nad námi Bůh smiluje, abychom byli a zůstávali v Kristu a žili Kristem, pro Krista, skrze Krista a Kristu jako Bohu a Pánu pro uskutečnění Božího věčného záměru tak, aby byla naplněna touha Božího srdce a Bůh v nás, s námi a skrze nás získal, po čem toužil a dosáhl cíle Jeho veškerého konání a budování obzvlášť. Amen.


Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470617