Kde dnes můžeme potkat a poznat Pána Ježíše? Je to vůbec možné???
Datum: Středa, 06. září 2017 @ 10:40:22 CEST
Téma: Zamyšlení


Mně se nedávno vybavil známý příběh z NZ. Zacheus. Co se o něm dozvídáme?     Dozvídáme se, že byl celník a z hlediska sociálního postavený byl velký boháč. A ne obyčejný celník, ale vrchní celník. V Izraeli tehdy byli vrchní celníci  a pak publikáni. Vrchní celnicí byli ti nejbohatší. Poplatky za dovezené boží  a jiné úkony byli určování zcela libovolně, takže celníky všichni poplatníci nenáviděli. A Zacheus byl vrchním celníkem v oblasti Jericha. O Matouškovi je psáno, že byl také celník,       Vidíme tedy, že Pán Ježíš se celníkům nevyhýbal a Matouš se stal dokonce jeho učedníkem a byl povolán přímo  z celnice. Proč?  Musel být vzdělaný a uměl psát aspoň v dvěma jazycích a díky tomu máme jedno  z evangelií.    Židé považovali celníky za vyděrače  a cítili k nim odpor z důvodu vlasteneckých i náboženských. Pán Ježíš však poukázal na jinou vlastnost celných.     10„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.   11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.   12Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘   13Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘   14Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“    

Ale vraťme  se k našemu Zacheovi.   Je boháč. Mohli bychom se domnívat, že tedy má vše ke štastnému životu. Má práci, i když nepříjemnou, má bohatství, má domov s rodinou a služebnictvem,  je sice spíše menší drobné postavy, ale je zdravý, vidí slyší chodí. Co mu může  ještě scházet?     Cituji Boží slovo dál:     3toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.   4Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.   Zvláštní. On touží vidět Pána Ježíše a je nejen to. On touží i  poznat Pána Ježíše. Proč?  Tedy mu něco chybí k prožívání štěstí. Je bohatý, má vše a přece nemá. On cítí, že něco v něm není v pořádku.   Podívejme se na dnešní svět. My máme to štěstí, že žijeme v té bohatší části světa. Lidé hezky bydlí, mají dostatek jídla, zábavy, auta, jezdí na dovolené k moři. Pokud jsou zdraví, tak jim asi   nic nechybí? Nebo chybí?? Které ordinace jsou v dnešní době v tomto bohatém světě plné pacientů a kterých léků se spotřebuje nejvíce?. Touží tihle lidé možná šťastní jen v uvozovkách lidí vidět  a poznat Pána Ježíše jako toužil Zacheus?? Nevím.. Dnes je jiná doba. A pokud existuje něco, co lidí dnes trápí, tak co to je? Proč se dostávají se do špatných nálad  a depresí? Jak to léčí? Jdou za psychologem či psychiatrem. Psycholog jim poradí jógu či jiný prostředek a poradí, aby si užívali. Psychiatr předepíše prášky.  Anebo lidé nikoho nevyhledají  a vezmou si nějakou drogu  anebo najdou něco podobného.Něco, co zažene špatné myšlenky  a uklidní duši. Na jak dlouho?   Zacheus žije v jiné době. On nemá možnost zajít si za nějakým psychologem a říci mu, že ho něco trápí. To v té době neexistuje.Ale asi slyšel o Pánu Ježíši, že lečí i duši a tu on by rád měl v pořádku.  Možná se mu i doneslo, že Pán Ježíš ses týká i s celníky a nemá k nim takový nenávistný postoj jako většina židů.Jinými slovy, chtěl by po psychické i duchovní stránce se cítit lépe.  A věří, že mu může pomoci Pán Ježíš. Ale jak se s tím zázračným lékařek setkat? Aspoň ho spatřit.     Na ulici za těmi davy nemá šanci. Kvůli  své drobné postavě a i z té nenávisti vůči celníkům ho nikdo nepustí tak, aby dobře viděl na Pána Ježíše.  A on tolik touží vidět. A tak asi o nějakou chvíli dob předtím vyleze na strom. Mezi větveni je výhled na cestu a ze zdola si ho nikdo z lidí nevšimne. Cítíte tu jeho obrovskou touhu. Ani mu nevadí, když ho někdo spatří jak šplhá na strom a že se mu vysmějí. On chce vidět Pána Ježíše a v jeho srdíčku je i touha a po uzdravení duše.   A pak nastane ten okamžik   Cituji:     5Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“   6On rychle slezl a s radostí jej přijal.   Přestavme si, Zacheus se dívá dolů na cestu  a pod jeho stromem prochází Ježíš se svými lidmi a najednou podívá vzhůru na Zachea. Jejich oči se setkají. A nejen oči. Zazní hlas. Pojd dolů, ke mně a já budu s tebou dnes v tvém domě . Zacheus je okamžitě dole . Lidé kolem se diví. Lidé kolem se diví. Co to ten Ježíš dělá. On přijímá celníka. Zacheus na ostatní kolem nehledí, on hledí na Ježíše a prožívá obrovskou radost. ta slova a pohled Ježíše ho mění.    A cituji dále:     7Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“   8Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“   Zacheus je před Pánem Ježíšem. On slyší, jak lidé volají, On je hostem u hříšného člověka. Tím hříšníkem jsem já  Zacheus. On cítí, že si takovou milost ani nezaslouží. Co má dělat? Musí napravit svoje zjevné hříchy a ty se týkají majetku.A proto okamžitě činí pokání. Přiznává se, že šidila tímto  jakým způsobem nabyl majetku a chce to napravit.   Víte, před Pánem Ježíšem, to nejdůležitější je pokání. Slovy i činy. A Zacheus tak činí. Takové je působení Pána Ježíše. On mění naše jednání, vede k pokání a  vnáší tím do duše, do naší psychiky klid a radost. A v takovém stavu je nyní Zacheus.   A co bylo dál:?     9Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.   10Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“   Spasení do tohoto domu. Víte, když jeden z rodinu přijme Pána Ježíše do svého srdce, zapůsobí na všechny kolem  a hlavně na rodinné příslušníky. Proto Pán Ježíš říká spasení do tohoto domu. A možná pak při té večeři  a hostině, kde byli třeba další celníci, možná to mnohé  z nich  je také oslovilo. A syn Abrahamův. Je to syn víry. My jsme děti Abrahamovu víry. Abraham také toužil a věřil a Bůh  věděl, co ho trápí a potěšil ho a slíbil. Abraham Bohu uvěřil. Dal nám příklad víry a důkaz toho, že Bůh svoje sliby plní a je věrný na rozdíl často od nás.   My už nic dalšího o osudu Zachea nevíme. Možná, že pak už nepracoval jako celník, stejně jako celníkem nezůstal Matouš. Ale to už nám Boží slovo nezaznamenalo.   A nyní položím otázku velmi žhavou? Touží lidé dnes také po Pánu Ježíši, když mají nějaké trápení? Když jsou realitně v uvozovkách štastní. Ta naše doba je v tomto ohledu horší. Za dva tisíce  let bohužel pojem Pán Ježí tak zprofanoval,  což se způsobil nepřítel Boží, že dnes se lidé bojí obrátit k Pánu Ježíši. Mají nedůvěru. Boji se toho, aby se nestali obětí nějaké sekty či podobné organizace. Mají zkreslené informace o Pánu Ježíši. Nemají tu touhu jako měl Zacheus ? Jistě dnes Pána Ježíše nemohou potkat ve fyzické podobě jako tehdy Zacheus, ale   přece jen tu  s námi je.  Ale jak, to udělat, aby lidé po Pánu Ježíši toužili a chtěli ho jako lékaře své duše a následovat podle jeho vzoru v chování  a jednání? Kde můžeme dnes potkat  a poznat Pána Ježíše? Je to vůbec možné?? 

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470613