Univerzální spása VI. - ohnivé jezero
Datum: Sobota, 23. březen 2013 @ 10:20:11 CET
Téma: O Bibli


Celkem pochopitelně se u mých minulých článků o příslibu univerzální spásy objevovaly komentáře, které mě upozorňovaly na pasáže z Písma, kde se mluví o "pekle". Vedl jsem si poctivou statistiku, ze které vyplynulo, že nejčastěji jsem byl odkazován na "ohnivé jezero". Měl jsem sice v plánu věnovat se "peklu" v trochu jiném pořadí, tj. začít slovy jako šeol, hades, gehenna ..., ale považuji za poctivé odpovědět nejprve na nejčastěji zmíněnou námitku. K těm ostatním se postupně samozřejmě dostanu.

Ohnivé jezero v Bibli

Spojení ohnivé jezero se v Bibli objevuje výhradně ve Zjevení, a to sice v pěti pasážích. 

Zj 14,9b-11a Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků ...

Zj 19,20 Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedly ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu; ti dva byli za živa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou

Zj 20,10 A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Zj 20,13-15 A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádea vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Zj 21,8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.

Pokud si tedy tyto pasáže shrneme, vidíme, že Písmo nás tu varuje, že mnohým hrozí, že budou uvrženi do jezera ohně a síry a že tam budou trestáni na věky věků. Vyvstávají tedy dvě otázky: 1) co je smyslem jezera, které hoří ohněm a sírou a 2) na jak dlouho tam někdo jde.

Co je ohnivé jezero - jaký je jeho smysl?

Síra se řecky řekne THEION. I člověka, který řecky neumí, pravděpodobně praští do očí podobnost toho slova s jedním, které všichni známe, tj. THEOS (bůh). A skutečně slovo theion znamená také božské (stř. rod, mužský je theios). Příslušné sloveso pak zní theió, což znamená posvětit, zasvětit či očistit pro boha. Už v Homérově Iliadě (16,228) se dočteme o tom, že právě ohněm a sírou se očišťovali předměty sloužící pro bohy. Síra byla přidávána do kadidla a společně s ním pálena za účelem očisty pro boha. I ve světském pohledu na věc je hořící síra dezinfekční prostředek, tj. prostředek k očištění. Samotná síra se v medicíně používá např. v různých mastech. To vše je i důvod, proč síra dostala v řečtině své jméno. Existuje ještě druhý příbuzný výraz - theiódés.

Pokud tedy řekneme, že něco hoří ohněm a sírou, říkáme, že daná věc je očišťována. Kterýkoli Řek, který četl slova o jezeře ohně a síry, hned věděl, že se tu mluví o jezeře božského očišťování. A to je přesně smysl ohnivého jezera - dosáhnout očištění těch, kteří toho dosud v Kristu nedosáhli. K Bohu prostě nemá přístup nic nečisté a Boží spravedlnost velí nenechat vzpouru, která se dnes projevuje odmítnutím milosti v Kristu, bez trestu. Ohnivé jezero je tedy projevem spravedlnosti a současně lásky Boha.

Délka pobytu v jezeře ohně a síry

Pokud tedy přijmeme ohledně jezera přesně to, co říká Písma, tj. že jezero slouží k očištění nečistých Bohem (podobná myšlenka je vyjádřena i třeba v 1Kor 3,5), dostane zdánlivý paradox. Jaký by mělo smysl, aby Bůh (z kontextu těch veršů je patrné, že se tu mluví o Beránkovi, tj. Kristu) očišťoval nespasené, když by takové očišťování nemělo nikdy konce? Řecké spojení, které bývá doslovně překládáno "na věky věků" je eis (tús) aiónas (tón) aiónón. Pokud bude mít někdo zájem, rád v debatě proberu detailněji význam slov eis a aión, ale abych článek zbytečně nenatahoval, podívejme se, jestli spojení na věky věků znamená navždy. Podívejme se na Zj 11,15, kde se píše, že Kristus bude panovat na věky věků. Říká snad Písmo, že tato vláda bude bez konce? NE. Pavel nás v 1Kor 15,24-25 jasně informuje, že tato vláda bude mít konec:"Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vrchnost a moc. Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy." Jen shodou okolností se v této pasáži objevuje další příslib univerzální spásy (jako v Adamovi všichni - tak v Kristu všichni).

Závěr 

Je zřejmé, že smyslem pobytu v jezeře je očista z rukou Beránka pro ty, kteří nebyli do té doby očištěni jeho krví. Až přijde konec věků, skončí vláda Beránka, skončí tento proces očištění, každé koleno poklekne a každý vyzná, že Ježíš je Pán. Proč však tolik lidí odmítá tuto v Písmu jasně vyjádřenou víru a naději? On nás sám Pán varoval:"Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce jsou ode mne velmi daleko. Marně mě však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy." Uvědomme si prosím, že pokud vydáváme Boží láskyplný a spravedlivý proces očišťování za nějaké věčné trápení, vydáváme falešné svědectví o Bohu a tom, kterého poslal, našem Pánu Ježíši Kristu Nazaretském.
Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2468515