Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů
Datum: Úterý, 15. duben 2003 @ 08:01:45 CEST
Téma: Misie


 

Slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů

Pro zájemce o křesťanství i znovuzrozené křesťany, kteří nevyrůstali v protestantské církvi, bude jistě tento slovníček pojmů či jiných nezvyklých církevních obratů dobrou pomůckou. Pokud ve vašem sboru používáte i další neobvyklé pojmy, jejichž význam může být pro naše přátele "zvenku" záhadou, neváhejte a připojte je v komentáři k tomuto článku s patřičným vysvětlením. 

Pojem

Vysvětlení

Příklady užití či příbuzné pojmy

Besídka

1. nedělní vyučování pro děti v předškolním a školním věku

2. skupina dětí navštěvujících toto vyučování

1. Děti odejdou do besídky po začátku shromáždění.

2. Letní výlet besídky je už příští sobotu.

Biblická hodina

shromáždění, jehož hlavní náplní je studium Bible

Tento týden bude "biblická" už v 18 hodin.

Bohoslužba /-y

1. sejití sboru ve stanovený čas, na stanovenou dobu a vyplněné kázáním, zpěvem a modlitbami

2. část shromáždění (nebo jiného sejití) s velkým důrazem na oslavu Boha

1. Jdeš zítra ráno na bohoslužby?

2. To byla opravdová Bohoslužba.

Boží Slovo

1. jiný výraz pro Bibli

2. sdělení čí poselství, které osloví posluchače a má vliv na jejich duchovní život

1. Každé ráno si čte z Božího Slova.

2. Doufám, že tam opravdu zazní Boží slovo.

Bratr

1. normální pokrevní význam

2. duchovní význam: označení jakéhokoliv muže, který věří v Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista; tedy bratr v Kristu

2. V sobotu přijelo na pomoc 5 bratrů z olomouckého sboru.

Diakonie

1. soubor činností zaměřených na praktickou pomoc potřebným lidem

2. organizace se zaměřením na praktickou pomoc potřebným

1. Sestra Nováková se celý život věnuje diakonii.

2. Vaše církev založila přeci vlastní diakonii.

Dorost

skupina dětí nejčastěji ve věku od 10 do 16 let, která se pravidelně schází ke svým schůzkám a podniká různé výjezdy a tábory

Jdu do dorostu.
Letos v létě jedu s dorostem na tábor.
Je tenhle pátek dorost?

Duch svatý

třetí osoba Božské trojice, tedy trojjediného Boha (Bůh Otec, Syn = Ježíš Kristus, Duch Svatý)

"My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají" - citát z Bible: Skutky 5,32

Duchovní život

život v důvěrném vztahu s živým Bohem

Evangelium

1. z řečtiny: "dobrá zpráva". Dobrá zpráva pro každého hříšného člověka o Boží milosti a nabízeném odpuštění a z toho plynoucí naději

2. název několika knih v Bibli

1. Na tomto sejití zaznělo velmi jasně evangelium.

2. V Bibli jsou čtyři evangelia a to podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana

Hřích

1. pokažený stav lidské přirozenosti, ve kterém je člověk odcizený od Boha

2. jednotlivé projevy výše zmíněného stavu; tedy jednotlivá přestoupení Božích zákonů

1. "Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši." - citát z Bible: Římanům 6,23

2. "Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu." - citát z Bible: Židům 8,12

Chvály

část shromáždění, jejíž hlavní náplní je zpěv k oslavě Boha

Přišel jsem pozdě, když končily chvály.

Kázat / Kázání

výklad textu z Bible či přednáška postavená na základě textu z Bible; většinou hlavní náplň shromáždění

Kdo dnes kázal?
To nedělní kázání se mi fakt líbilo.

Kazatel

člověk, který se na plný úvazek živí prací ve sboru; mezi nejběžnější činnosti patří kázání a pastorace

- obdobné jako farář nebo kněz v katolické či evangelické církvi

Kazatelská stanice

- viz Stanice sboru

Misie

soubor činností zaměřených na šíření křesťanské víry; často spojeno s praktickou pomocí lidem

Spousta mladých lidí se věnuje misii.

Mládež

skupina mladých lidí od 16 do 25 a více let, která se pravidelně schází ke svým programům a podniká různé výjezdy a další akce

Tento týden mládež nebude.
Pojedeš příští víkend s mládeží?

Dnes s tebou zajdu na mládež.

Modlitba / Modlit se

rozhovor člověka s Bohem (hlasitý, či tichý, v soukromí či ve shromáždění)

Každé ráno se modlím než jdu do práce.

Modlitebna

fyzická budova, ve které sbor provozuje své aktivity

- obdobné jako kostel v katolické či evangelické církvi

Modlitební chvíle / hodina

shromáždění, jehož hlavní náplní jsou hlasité modlitby

Jdu ráno na modlitební chvíli.

Obecenství

1. momentální sejití znovuzrozených lidí, které má duchovní náplň/kvalitu pramenící z jejich vztahu s Kristem

2. trvalé společenství znovuzrozených lidí, které má duchovní náplň/kvalitu pramenící z jejich vztahu s Kristem.

1. Na tom shromáždění jsme měli výborné obecenství.

2. Jsme rádi i za to naše malé obecenství.

Obrácení

- viz Znovuzrození

Honza se obrátil když mu bylo 17 let.

Pastorace

praktická starost o zdravý duchovní život lidí ze sboru uskutečňující se především formou návštěv a rozhovorů

Náš kazatel celé úterý věnuje pastoraci.

Písmo, též Písmo Svaté

jiný výraz pro Bibli

Četl si celý večer z Písma.

Pokání

lítost a odvrácení se od svých hříchů

Několik lidí potom činilo pokání.

Posloužit Slovem

- viz Kázat

Posloužit výkladem Božího Slova

- viz Kázat

Dnes nám poslouží výkladem Božího Slova bratr Novák.

Přistupovat k Večeři Páně

zúčastnit se Večeře Páně jedením chleba a pitím vína

Ne všichni ve shromáždění přistupovali k Večeři Páně.

Sbor

lokální samostatná jednotka církve; tedy společenství lidí, které se pravidelně schází k bohoslužbám a dalším aktivitám většinou ve své vlastní modlitebně

Do kterého sboru chodíš?

V Jáchymově je velmi malý sbor, spíš takový sboreček.

Sestra

1. normální pokrevní význam

2. duchovní význam: označení jakékoliv ženy, která věří v Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista; tedy sestra v Kristu

2. Sestry a bratři, milí hosté, vítám vás všechny na dnešním nedělním shromáždění.

Shromáždění

1. sejití sboru ve stanovený čas, na stanovenou dobu a s různou předem stanovenou náplní; většinou v modlitebně

2. označení místa scházení; tedy jiný výraz pro modlitebnu

1. Včera bylo vynikající shromáždění a byla tam i spousta lidí.

2. V Třinci mají nově opravené shromáždění.

Služba / Sloužit

jakákoliv fyzická či duchovní práce ve sboru či pro sbor

Alice se aktivně zapojila do služby ve sboru.

Spasení

1. vysvobození člověka od sil a následků hříchu

2. záchrana člověka k věčnému životu s Bohem

"Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." - citát z Bible: Efezským 2,9

Stanice sboru

lokální a menší společenství lidí, které se schází samostatně, ale přitom patří pod nějaký sbor, který se stará o fungování

Pardubický sbor má tři stanice.

Starší

znovuzrozený a duchovně vyzrálý člověk, který přebírá vyšší míru odpovědnosti za sbor a jeho fungování; volený ze členů sboru na určité období

V našem sboru máme sedm starších.

Staršovstvo

uskupení starších, které se pravidelně schází k poradám a zajišťuje fungování sboru ve všech jeho oblastech

Dneska večer máme staršovstvo.
Za měsíc se volí nové staršovstvo.

Strýček / Strejček

způsob oslovení dospělých mužů ve sboru mladou generací

"Strejčku, pomůžete mi s tím stolem?"

Svátost

speciální bohoslužebný úkon; Církev Bratrská má dvě svátosti: křest a Večeři Páně

Tetička

způsob oslovení dospělých žen ve sboru mladou generací

"Dneska nás v besídce učila nějaká jiná tetička, protože tetička Vavřincová je nemocná."

Večeře Páně

část některých shromáždění, při které se jí chleba a pije víno, což připomíná smrt Pána Ježíše Krista a symbolizuje jeho tělo a krev; jedna ze dvou svátostí

- obdobné jako Svaté přijímání v katolické církvi

Víra / Věřit

1. vztah důvěry s odpouštějícím a spravedlivým Bohem

2. systém náboženské nauky

1. "Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona." - citát z Bible: Římanům 3,28

Vykoupení

osvobození člověka od následků hříchu zaplacením výkupného

"Kristus nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou pro vždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení."
- citát z Bible: Židům 9,12

Znovuzrození

proces či moment, ve kterém si člověk uvědomuje svůj hřích, přijímá vírou odpuštění svých hříchů a vydává se novým směrem v poslušnosti a lásce k Bohu, po příkladu Krista

"Ježíš mu odpověděl: 'Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží'."
- citát z Bible: Jan 3,3

Zvěstovat evangelium

- viz Kázat

Příští neděli nám budou zvěstovat evangelium bratří a sestry z Brna

mládež CB Praha SmíchovTento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1719