Důvody pro víru v Boha:
Datum: Pondělí, 13. leden 2003 @ 06:08:31 CET
Téma: Zamyšlení


 

Důvody pro víru v Boha:

1) GRAVITAČNÍ INTERAKCE. Edwin Hubble (1889-1953) objevil pozoruhodný jev: když galaktické světlo nechal projít hranolem, bylo vidět, že se světelné vlny prodlužují, což ukazuje, že zde dochází k pohybu směrem od nás, a to velkou rychlostí. Zdálo se, že čím dále galaxie leží, tím rychleji se vzdaluje od Země. To ukazuje, že se vesmír rozpíná.

V r.1995 si vědci všimli, že ta nejvzdálenější hvězda (SN 1995k), jaká kdy byla spatřena, se při výbuchu ve své galaxii chovala poněkud podivně. Podobně jako supernovy v nejbližších galaxiích, i tato hvězda nejprve velmi zjasněla a potom pomalu pohasínala, avšak mnohem déle, než bylo dosud pozorováno. V časopise New Scientist byl uveřejněn diagram, do kterého byl tento jev zakreslen, a bylo tam vysvětleno:"Světelná křivka...se časem prodlužuje přesně o to množství času, které bychom mohli očekávat, kdyby se od nás galaxie vzdalovala rychlostí rovnající se téměř polovině rychlosti světla." Je to dosud největší důkaz toho, že se vesmír opravdu rozpíná. Proces rozpínání musel být něčím odstartován - nějakou silou, která byla natolik mohutná, že překonala obrovskou gravitaci celého vesmíru. Musela tu být i prozíravost a inteligence, protože se zdá, že míra rozpínání je velmi přesně nastavena. "Kdyby se vesmír rozpínal o miliontinu miliontiny rychleji," napsal B.Lovell, " pak by dnes byla veškerá hmota ve vesmíru rozfoukaná... A kdyby se rozpínal o miliontinu miliontiny pomaleji, pak by gravitační síly způsobily, že by se vesmír během první miliardy let své existence zhroutil."

*

2) ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE. (např.blesk) Kdyby byla slabší, elektrony by nedržely okolo atomového jádra (nevytvářely by molekuly), kdyby byla příliš silná, elektrony by byly na atomovém jádru pevně přichyceny (neprobíhaly by žádné chemické reakce = např.fotosyntéza).

*

3) SILNÁ INTERAKCE. Váže k sobě protony a neutrony, kdyby byla o pouhá 2% slabší, existoval by jen vodík, kdyby byla silnější - byly by tu pouze těžší prvky (bez vodíku by slunce nemělo palivo).

*

4) SLABÁ INTERAKCE. Řídí rozpad radioaktivních prvků a termonukleární činnost Slunce. Freeman Dyson:"Slabá interakce je milionkrát slabší než silná interakce. Je právě tak slabá, aby vodík ve Slunci hořel pomalu a stále."

*

5) VODA NA ZEMI. Díky specifickým podmínkám na Zemi, které jsou výsledkem toho, že Země má ideální velikost, skladbu prvků a téměř kruhovou oběžnou dráhu v dokonalé vzdálenosti od dlouhověké hvězdy, mohlo dojít k akumulaci vody na povrchu Země.

*

6) VELIKOST ZEMĚ. Kdyby byla Země jen o něco málo větší, měla by mnohem silnější gravitaci. V důsledku toho by se tu hromadil vodík, protože by nebyl schopen překonat zemskou gravitaci. Kdyby byla jen o něco málo menší, unikl by odsud všechen životodárný kyslík, a povrchová voda by se vypařila. (Integrated Principles of Zoology, 7.vydání)

*

7) VZDÁLENOST ZEMĚ OD SLUNCE. David L. Block:"Výpočty ukazují, že kdyby Země ležela o 5% blíže ke slunci, přibližně už před 4 miliardami let by nastal nekontrolovatelný skleníkový efekt. Na druhé straně, kdyby Země ležela jen o 1% dále od Slunce, nastalo by přibližně před 2 miliardami let nekontrolovatelné zalednění." (Our Universe: Accident or Design?)

*

8) RYCHLOST OTÁČENÍ KOLEM SVÉ OSY. Opět = nepatrná změna působí v konečném důsledku konec života na planetě.

*

9) UMÍSTĚNÍ ZEMĚ V MLÉČNÉ DRÁZE. Kdyby byla blíže k jádru, pak by se působením gravitace sousedních hvězd zdeformovala oběžná dráha Země, kdyby byla až na okraji naší Galaxie, nebyly by na noční obloze téměř žádné hvězdy + nedostatek chemických prvků na Zemi.

*

10) ENTROPIE (2.termodynamický zákon). Hmota má přirozenou tendenci spět z uspořádaného stavu do neuspořádanosti. Nic se samo od sebe nezorganizuje = to by bylo Perpetum mobile.

*

11) HMOTA. Sir Fred Hoyle v knize The Nature of Univerze:"Jestliže bychom se chtěli vyhnout otázce stvoření, museli bychom připustit, že všechna hmota ve vesmíru je nekonečně stará, a to není možné...Vodík se stále přeměňuje na helium a další prvky...Jak je tedy možné, že se vesmír skládá téměř výlučně z vodíku?"

*

12) CHEMICKÉ PRVKY. McGraw-Hill Encyklopedia of Science and Technology:"Jen málo systémů, do nichž bylo v dějinách vědy něco utříděno, může konkurovat periodické tabulce, která je obecným odhalením řádu v hmotném světě."

*

13) VZNIK ŽIVOTA. V r.1964 L.Pasteur prokázal, že ve sterilizované vodě chráněné před kontaminací nevznikne ani ta nejnepatrnější bakterie.

*

14) GENY. prof.M.Giertuch:"Velmi složitý systém replikace DNA, RNA a bílkovin musel být dokonalý už od samého počátku." V r.1996 se vědci na celém světě - vybaveni svými nejlepšími počítačovými programy - snažili vyřešit jak se jediná bílkovina, která je tvořena dlouhým řetězcem aminokyselin, sama poskládá do onoho spletitého tvaru, který určuje jakou úlohu v životě bude tato bílkovina mít... Výsledkem byla prohra počítačů a vítězství bílkovin... Vědci odhadují, že u průměrně velké bílkoviny tvořené stovkou aminokyselin by - v případě, že by se počítala každá možnost - řešení problému skládání trvalo 10 na 27 (miliardkrát miliardu miliardy) let (The New York Times) = ve skutečnosti trvá 1 se*****u.

*

15) MOZEK. dr.Richard M. Restak = "Výkon i těch nejmodernějších neuronových počítačů odpovídá asi jedné desetitisícině duševních schopností mouchy domácí." Je to nejsložitější známý systém ve vesmíru.


Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1445