Jak vstoupit do vztahu s Ježíšem?
Datum: Neděle, 01. září 2002 @ 20:14:03 CEST
Téma: Modlitební život


 

 

Jak vstoupit do vztahu s Ježíšem?

 • Nejprve potřebujeme vědět, že je to sám Bůh, kdo nás miluje, volá k sobě a hledá.
 • Pak musíme poznat, že naše hříchy nás od Boha oddělují jako propast. My jsme na jedné straně a On na straně druhé.
 • Lidé rádi hledají vlastní cesty k Bohu, ale jedinou, která vede až do cíle je ta, kterou On sám připravil.
 • Bůh sám postavil most přes propast. Tím mostem je kříž Ježíše Krista. Ježíš je jedinou cestou do Boží přítomnosti. Do vztahu s Ježíšem Kristem můžete vstoupit tak, že jej o to požádáte ...

Jak na to?

Přijetí Ježíše Krista je první naší odpovědí na Boží volání a na jeho lásku k nám lidem. Ježíše Krista lze přijmout v modlitbě. Modlitba je rozhovor s Bohem. Není důležité, jak krásná slova používáme, ale záleží na upřímnosti srdce. Modlitba může vypadat třeba takto ...

 • Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Pána a Spasitele. Děkuji ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě ty sám chceš mít.

Ten, kdo se upřímně modlil tuto modlitbu, si může být jist tím, že Ježíš do jeho života vstoupil. On je spolehlivý.

JAK SI MŮŽEŠ BÝT JIST, ŽE JEŽÍŠ JE VE TVÉM ŽIVOTĚ?

Byl jsi upřímný, když jsi v modlitbě zval Ježíše do svého života?
Ježíš slíbil, jak je psáno ve Zjevení 3,20, že k tobě vejde. Věříš mu, že to udělal? Můžeš si být jistý, že Bůh odpověděl na tvou modlitbu. On je spolehlivý.


V BIBLI JE VŠEM, KDO PŘIJMOU PÁNA JEŽÍŠE, ZASLÍBEN VĚČNÝ ŽIVOT

„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. Janův 5,11-13)

Často Bohu děkuj za to, že Kristus vstoupil do tvého života a že tě nikdy neopustí (Židům 13,5).

Na základě jeho zaslíbení si můžeš být jistý, že Ježíš v tobě žije a že s ním máš už teď věčný život. On nikdy nelže.

Důležitá připomínka...


NESPOLÉHEJ NA POCITY

Pro nás jsou směrodatná zaslíbení Božího slova – Bible. Naše pocity jsou důležité, ale ne rozhodující. Křesťan žije vírou, to znamená, že se spoléhá na důvěryhodného Boha a jeho Slovo. Následující obrázek znázorňuje vztah mezi skutečností (Bůh a jeho Slovo), vírou (naše důvěra v Boha a jeho Slovo) a pocity.

Vlak pojede s vagónem i bez něj. Bylo by však marné snažit se uvádět vlak do pohybu pomocí vagónu. Stejně tak náš křesťanský život půjde dopředu jen tehdy, když budeme věřit spolehlivému Bohu a jednat podle jeho Slova, ne podle pocitů, které se často mění.


CO SE STALO, KDYŽ JSI PŘIJAL JEŽÍŠE?

V okamžiku, kdy jsi vírou přijal Ježíše do svého života, stalo se mimo jiné toto:

1. Ježíš vstoupil do tvého života (Zjevení 3,20).

2. Byly ti odpuštěny hříchy (Koloským 1,14).

3. Stal ses Božím dítětem (Jan 1,12)

4. Dostal jsi věčný život (Jan 5,24).

5. Začal jsi žít životem, který ti Bůh připravil a pro který tě stvořil (Jan 10,10; 2. Korintským 5,17; 1. Tesalonickým 5,18).


JAK MŮŽE KŘESŤAN RŮST VE VÍŘE?

„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ (2. Petrův 3,18)

Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši. V růstu ti pomohou:

  Modlitba mluv denně s Bohem (Jan 15,7).
  Boží Slovo čti denně Bibli (Skutky 17,11). Začni Janovým evangeliem.
  Poslušnost poslouchej Boha v každém okamžiku svého života (Jan 14,21).
  Svědectví vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy (Matouš 4,19; Jan 15,8).
  Důvěra důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života (1 Petrův 5,7).

Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý. Umožni mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě a svědectví.

V listu Židům 10,25 jsme napomínáni, abychom neopouštěli společenství křesťanů. Více polínek pohromadě hoří jasným plamenem. Odložíme-li však jedno stranou, rychle uhasíná a chladne. Podobně je tomu i s křesťany. Pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří se zabývají studiem Bible, zapoj se do některé. Navštěvuj také některou z církví, které vyznávají Krista a učí jeho Slovu – Bibli.

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1115