Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vratislav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 554, komentářů celkem: 404600, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 220 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy
JirkaB
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110288586
přístupů od 17. 10. 2001

Duchovní poradna: Rozvod a vstup do nového manželství podle Assemblies of God
Vloženo Pátek, 28. listopad 2008 @ 00:40:51 CET Vložil: Olda

Etika poslal Nepřihlášený

Vážení bratři a sestry, vícekrát jsem slyšel, ať již v kázáních nebo rozpravách, že „se nám vtlačují rozvody do církve”. Nejjednodušší odpovědí na tento problém je zajisté zahledět se do Božího slova.

Žel, již na Ekumenické radě církví jsem slyšel kdysi na adresu homosexuality vyjádření: „Studujeme, co k tomuto říká Písmo...” Slovo „studovat” v tomto případě znamenalo - hledáme cestu, kterak „odvysvětlit” jasně zjevené pravdy Božího slova, aby si lidé mohli dělat, co chtějí... I v případě rozvodů bude přibývat těch, kteří „budou studovat” Bibli. S cílem jediným - hlavně ať ani křesťané v duchu populárního humanismu nejsou omezováni byť samotným Božím slovem.

Jsem vděčný bratřím z amerických Assemblies of God, že si touto cestou již prošli, a věřím, že nám ušetřili práci. Po soustředěném studiu mnohých, kteří hledali cestu jak Písmo obejít, se vedoucí bratři krátce vyjádřili v tom smyslu, že budou i nadále Božímu slovu věřit a je praktikovat. Dovolili jsme si s jejich souhlasem věroučný článek k tématu rozvodů a nového sňatku přeložit s tím, že některé pasáže specifické pro americkou kulturu a církevní prostředí jsme vypustili - pro českého čtenáře by byly nadbytečné. Článek může posloužit jako jeden z výchozích bodů pro rozpravu, která již v naší církvi započala, jednou snad i k formulaci oficiálního postoje AC k tomuto tématu tak, jak se to již stalo v otázce homosexuality.

A. Navrátil


Manželství je základní mezilidský vztah.

Manželství ustanovil sám Bůh. „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil” (Gn 1,27). Samotná podstata, jak Bůh stvořil člověka, aby žil na zemi, ukazuje, že zamýšlel, aby byli mužem a ženou jeden pro druhého.

Jejich svazek měl být jak sociální, tak fyzický. I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.” (Gn 2,18) Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest” (Gn 2,23). Je zřejmé, že Bůh pro ně zamýšlel, aby měli společná privilegia i společnou zodpovědnost.

Božím záměrem bylo, aby manželství bylo celoživotním monogamním svazkem (o jedné manželce). „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě (zůstane s ní spojený láskou a oddaností): a stanou se jedním tělem” (Gn 2,24). Když toto Ježíš cituje v Matouši 19,5, je zde pro přilnutí použito řecké slovo, které znamená „být přilepen k..., být těsně připevněn k...”

Starý zákon fakticky uznává, že existovalo mnohoženství. Zaznamenává, že první případ mnohoženství byl v Kainově linii (Gn 4,19), ale ukazuje, že ideálem bylo stále jednoženství (Ž 128,3; Př 5,18; 31,10-29; Kaz 9,9). Ježíš rovněž proklamuje, že Božím ideálem na začátku bylo jednoženství (Mt 19,8).

Manželství je smlouva.

Manželství je smlouva závazná před Bohem a lidmi. „Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoli je to tvá družka a žena podle smlouvy” (Mal 2,14).

Rozvod

Bůh nenávidí rozvod. „Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoli je to tvá družka a žena podle smlouvy. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O Boží potomstvo. Střezte svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. „Každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin, Bůh Izraele, ať na svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin zástupů.” Střezte tedy svého ducha, nejednejte věrolomně!” (Mal 2,14-16)

Tato pasáž ukazuje, že rozvod je zrada (podvodná nevěrnost) proti partnerovi. Je to rovněž násilí na duchu. A co je nejhorší, brání růstu „Božího potomstva”. Rozbité domovy nepřinášejí zdravé ratolesti.

„A proto, co Bůh spojil (dal pod jho), člověk nerozlučuj” (Mt 19,6). Rozvod nebyl v původním Božím záměru pro člověka. Božím záměrům pro manželství nepomůžeme tím, že jho rozbijeme. Mohou být naplněny pouze ve společném spojení jak s Kristem, tak spolu navzájem. Takový vztah je nádherně popsán v Ef 5,21-31.

Zákon rozvod omezil.

Zákon uznal fakt, že rozvod se v Izraeli vyskytoval (jako i mnohé jiné praktiky běžné ve starověkém světě). Když Bůh dal Izraeli Zákon, přijal lidi takové, jací byli. Dal jim omezení pro jejich špatné praktiky a snažil se je usměrňovat.

V diskusi s Ježíšem ohledně rozvodu se farizeové zjevně mýlili, když říkali, že Mojžíš přikázal, aby muž dal své manželce rozvodový list, když chce svoji manželku propustit (rozvést se s ní). Ježíš řekl, že Mojžíš pouze „strpěl” nebo dovolil, aby to dělali; avšak ne „z jakéhokoli důvodu”, jak se to tehdy běžně dělo (Mt 19,3-8).
Počátek je už v Dt 24,1-4. Žid Mojžíš je zde jen pokračovatelem, který rozvod nepřikazuje. Jen uznává, že muži se rozváděli se svými manželkami. Tento oddíl doslova říká, že rozvede-li se muž se svojí ženou, „protože na ní našel nepravost [hebrejské slovo označuje skrývané tajnosti (Dt 23,12-14), jako například nahota Noeho (Gn 9,21-23) a obraz opilé idumejské ženy (Pl 4,21) - tzn. morální nebo sexuální nečistotu, ne cizoložství, které by ze zákona vyžadovalo její smrt] a napsal jí rozvodový list, dal jí ho do ruky a poslal ji pryč ze svého domu, anebo zemřel-li druhý muž, který ji pojal za manželku, její první muž, který ji vyhnal, již nebude moci se k ní vrátit a znovu ji pojmout za manželku.” Jinými slovy, muž má dvakrát myslet, než se se svojí manželkou rozvede, i když si myslí, že je v právu. Mohl by se k ní chtít vrátit, ale pokud by se znovu vdala, již by nemohl.

Ježíš zakázal rozvod jako porušení Boží vůle a slova.

Toto objasnil v Matouši 19,5-6 a Markovi 10,6-9.

Pavel křesťanům rozvod zakázal.

„Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji - ne já, ale Pán (Pavel použil Ježíšův vlastní výrok, aby toto podpořil) - aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří; a muž ať ženu neopouští.” (1K 7,10.11)

Pavel věděl, že se křesťané rozvádějí, a proto jim přikázal, aby zůstávali otevření pro smíření.

Pavel zakázal křesťanům požádat o rozvod kvůli tomu, že jejich partner je nevěřící.

„Ostatním pravím já, a ne už Pán (Pavel zde neměl Ježíšův vlastní výrok, jímž by to podpořil, ale mluvil zde pod inspirací Ducha): Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat (jako věrná manželka), ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští...Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni (nejsou otroky)” (1K 7,12-15, zdůraznění přidáno). Pavel tedy říká, že křesťan nemůže nevěřícímu partnerovi bránit, aby odešel (rozvedl se), jestli ten na tom trvá.

Ježíš dovolil křesťanovi, aby v případě smilstva požádal o rozvod.

„Každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží”. (Mt 5,32. Viz také Mt 19,9).

Toto je však svolení, ne příkaz. Řecké slovo pro „smilstvo” (porneia) může zahrnovat zvláště opakované páchání cizoložstva, ale obvykle znamená navyklou sexuální nemorálnost jakéhokoli druhu jak před, tak i po vstupu do manželství. (Porne byla prostitutka.) Někteří vědci by zde význam smilstva omezili na krvesmilstvo, to však není běžné užití tohoto slova. Někteří by tuto výjimku vyloučili, protože se nenachází u Marka ani u Lukáše a nechtějí postavit učení pouze na dvou oddílech v Matouši. Stejný princip ale platí i pro jiná biblická učení. Například máme za to, že milénium trvalo 1000 let, přestože toto časové období je zmíněno pouze v jednom biblickém oddíle (Zj 20,2-7). Jen zřídka, pokud vůbec, obsahuje jeden samotný oddíl všechny aspekty pravdy k danému tématu. Abychom mohli dojít porozumění jakékoli pravdy, musíme brát celek toho, co Bible učí.

Vstup do nového manželství

Zákon přijímal fakt, že rozvod dovoloval vstup do nového manželství. Toto je zřejmé z již výše citovaného oddílu v Dt 24,1-4. Stejný oddíl ukazuje, že Zákon klade vstupu do nového manželství určitá omezení. Mal 2,11 odsoudil vstup do nového manželství s nevěřícím. Kněz se nesměl oženit s rozvedenou ženou (Lv 21,7).

Ježíš ve svém základním učení rozvedeným vstup do nového manželství zakázal.

Odsoudil vstup do nového manželství jako skutek cizoložství, jako hřích proti smlouvě manželství původního (Mk 10,11-12; L 16,18; Mt 5,32; 19,9). Ježíš však uznal, že zásadním problémem je rozvod sám, neboť viděl, že u rozvedených se dá očekávat, že vstoupí do nového manželství. Tím by páchali cizoložství a způsobili by, že nový partner bude cizoložit. Proto hlavním záměrem toho, co Ježíš řekl, je na prvním místě předejít rozvodu.

Matouš 5,32 dodává výjimku.

„Každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva (navyklou sexuální nemorálnost), uvádí ji do cizoložství.” Toto ukazuje, že manžel, který se rozvede se sexuálně nemorální ženou, nezpůsobí, že by ona cizoložila, jelikož ona je již cizoložstvím vinna.

Matouš 19,9 připouští ještě další výjimku.

V tomto verši nejspolehlivější rukopisy uvádějí: „Kdo propustí svou ženu (rozvede se), kromě z důvodu smilstva (navyklé sexuální nemorálnosti) a vezme si jinou, dopouští se cizoložství

Někteří, včetně těch, kteří následují římsko-katolické tradice, říkají, že článek o výjimce neplatí pro „a vezme si jinou, cizoloží”. V tom případě dává smilstvo nebo navyklá sexuální nemorálnost právo k odluce od lože a stolu, avšak neruší manželský svazek, ani nedává právo jej rozpustit. Je ale těžké shodnout se s ostatními oddíly, které píší o zodpovědnosti manžela a manželky (1K 7,2-5). Proto většina protestantů vždy zaujímala stanovisko, že článek o výjimce určitě platí pro „a vezme si jinou”.

Je také nutné zdůraznit, že v extrémních případech, kde se rozvod zdá nezbytný, Ježíš nepřikázal vstoupit do nového manželství. Je však zřejmé, že v Mt 19,9 Ježíš předpokládá, že se rozvedený muž znovu ožení. Verš řeší rozvod a vstup do nového manželství a jazyková pravidla umožňují, aby se článek o výjimce vztahoval na obojí. Řecké slovo pro „propustit” (apoluo) je použito s ohledem na oddíl Deuteronomia, na který odkazuje Mt 5,31 a Mk 10,2-12. Tam ono „propustit” zjevně ukončuje manželský svazek. Ježíš nezměnil podstatu rozvodu, což je rozvázání manželství. Jen odvrhl všechny výmluvy, odůvodňování, nebo příčiny kromě „smilstva” (porneia, navyklé sexuální nemorálnosti). V žádném případě však nepřikazuje rozvod nebo nový sňatek. Ty jsou dovoleny pouze pod touto jedinou podmínkou.

A opět, je zde námitka, že Ř 7,1-3 a 1K 7,39 nejsou žádnou výjimkou k prohlášení, že manželství je rozvázáno smrtí. Proto někteří mají za to, že manželství může být ukončeno pouze smrtí.
Tyto oddíly ale stanovují základní principy a nezabývají se výjimkami. Ř 7 uznává, že manžel by se podle zákona mohl rozvést, ale manželka ne. Proto byla manželka vázána „zákonem svého manžela” až do jeho smrti. Musíme mít rovněž na mysli, že pod Zákonem byla trestem za cizoložství smrt. Tento trest smrti byl dán ne proto, aby rozbil manželský vztah, ale s ohledem na to, že tento vztah byl již porušen.

1 Korintským 7,15 obsahuje rovněž výjimku.

„Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni (nejsou otroky). Bůh nás povolal k pokoji.”

„Nejsou vázáni” je silné vyjádření. Avšak někteří, kteří trvají na základě verše Ř 7,2, že pouze smrt může zrušit manželství, vykládají tento oddíl ve významu, že křesťan má svobodu nechat nevěřícího partnera odejít, ale již nemůže vstoupit do nového manželství. Avšak musíme pamatovat na to, že Pavel v Ř 7,2 neřeší předmět rozvodu a nového sňatku. On pouze využívá vzorové situace ženy pod Zákonem, dle kterého ji mohla od jejího manžela oddělit pouze smrt, k tomu, aby ilustroval úplnou závislost věřících na Kristově zástupné smrti, která je osvobodila od požadavků Zákona. Pavel si byl vědom, že dle Zákona měl manžel možnost se rozvést (Dt 24,1-4), avšak žena tuto možnost neměla. Pouze smrt ji mohla uvolnit od zákona jejího muže. Princip zdravého výkladu nám nedovolí mít za to, že se zde nachází Pavlův pohled na problém rozvodu a nového sňatku.

Když věřící „není vázán”, rozvede-li se s ním jeho nevěřící partner, který nechce v manželství zůstat, musí být tento křesťan považován za osvobozeného. Jelikož je to nevěřící partner, který se rozhoduje odejít a požádá o rozvod, zdá se svoboda věřícího více než jen svobodou nechat jej odejít, když ten tak jako tak odchází. Prostým významem se zde jeví, že věřící je osvobozen k tomu, aby vstoupil do nového manželství, když se k tomu rozhodne.

Pavel však od vstupu do nového manželství odrazuje z důvodu služby Pánu. „Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. Ale i když se oženíš, nezhřešíš.” (1K 7,27.28)

Nové manželství je nová smlouva nebo dohoda.

Někteří mají za to, že člověk, který vstoupí znovu do manželství, žije v cizoložství. Tvrdí, že přestože cizoložství není neodpustitelný hřích, opravdové pokání vyžaduje skoncovat s tímto hříchem, stejně, jako zloděj musí přestat krást. Argumentují tím, že život člověka s novým partnerem v novém manželství jej neustále uvádí do skutků cizoložství. Ale hledání podobnosti mezi manželstvím a zlodějstvím je bludné. Manželství zjevně předpokládá smlouvu, což u zlodějství neplatí.

Chybné vstoupení do nového manželství vskutku představuje skutek cizoložství proti předchozí smlouvě. Narušuje starou smlouvu; bývalý partner je osvobozen. Vstoupí-li člověk do nového manželství, je potom zavázán, aby byl nové smlouvě věrný. Dt 24,4 ukazuje, že je špatné vracet se ke smlouvě minulého manželství. (Ozeášovi bylo později přikázáno, aby toto udělal jako ilustraci Boží lásky, která chtěla přijmout zpět odpadlý Izrael.)

Bible ukazuje, že Bůh očekává dodržování smlouvy, i když do ní vstoupíme chybně. Když Jozue chybně vstoupil do smlouvy s Gabaonitskými, Bůh nejen očekával, že ji naplní, ale dal mu i zázraky krupobití a dlouhého dne, aby mu pomohl (Jz 9 a 10). Izaiáš varoval Achaza, aby nedělal smlouvu s Asyřany, ale on ji přesto udělal (Iz 7). Potom Bůh varoval Chizkiáše, aby ji neporušoval a nesestupoval do Egypta pro pomoc.

Místo v církvi pro rozvedené a znovu sezdané

Členství je otevřené všem znovuzrozeným věřícím. To se samozřejmě týká i těch, kteří se rozvedli, nebo vstoupili do nového manželství předtím, než byli spaseni. Pavel udává, že lidé z různých sociálních a právních postavení, jako obřezaní, a ti, kteří byli otroky, mají být přijati v postavení, ve kterém se nacházeli, když byli spaseni (1K 7,17-24). „V čem byl kdo povolán, bratři, v tom ať před Bohem zůstane” (1K 7,24).

Bůh přijal pohany v Kornéliově domě (Sk 10 a 11). Při tom, jak byly rozvody a nové sňatky v tehdejším Římě běžné, je velmi pravděpodobné, že někteří v Kornéliově domě takoví byli.

Pavel nedává křesťanovi žádnou jinou možnost, než pokračovat v životě s nevěřícím partnerem, který je ochotný s ním žít. A znovu, je velmi pravděpodobné, že mnozí z těchto Korintských věřících byli oddáni za nevěřící, jejichž bývalí partneři byli stále naživu. Přijímá-li Bůh takové věřící, kdo jsme my, abychom měli právo je soudit? Avšak v žádném případě nemůže být přijat za člena člověk, který žije s někým jako druh (na hromádce).

Mezi křesťany jsou lidé, kteří se zapletli ve svých manželských vztazích ve svém dřívějším hříšném životě a kteří nevědí, jak tyto věci napravit.

Tito lidé potřebují nutně pomoc společenství, aby mohli uvést své vztahy do souladu s Božím záměrem pro jejich život (1K 7,17.20.24).

Nepovolujeme, aby byli za členy přijímáni lidé, o nichž je známo, že žijí ve vztahu druh-družka.

Vstup do nového manželství

Nízké standardy pro manželství a rozvod jsou velmi bolestivé pro jednotlivce, rodinu a ve vztahu ke Kristu. Proto odrazujeme od rozvodu všemi zákonnými prostředky a vyučováním. Nepovolujeme rozvody křesťanů z žádného jiného důvodu, než je smilstvo a cizoložství (Mt 19,9). Kde existují tyto výjimečné okolnosti nebo tam kde byl křesťan rozveden z popudu partnera, doporučujeme, aby otázku nového sňatku řešil věřící, který chodí ve světle Božího Slova (1K 7,15.27.28).

Provádění svatebních obřadů

AC nepovoluje žádnému služebníku, aby prováděl svatební obřad pro někoho, kdo byl rozveden a jehož bývalý partner je naživu, pokud jeho případ nezahrnuje výjimečné okolnosti popsané v předchozím odstavci „Vstup do nového manželství”. Každý služebník naší církve, který provede svatební obřad odporující výše uvedeným biblickým principům i postoji staršovstva jeho sboru, může být propuštěn z církve, pokud nebyl jako nevinný podveden, aby toto provedl. Od oddávajících se požaduje, aby uchazeče o svatební obřad seznámili s poučkami Písma o křesťanském manželství před tím, než obřad provedou. Mohou odstoupit od provedení obřadu pro ty uchazeče, kteří dle názoru služebníka přistupují k manželství bez řádného promyšlení, moudrosti a střízlivosti.

Ve sporných případech by neměl být na oddávajícího činěn nátlak, aby provedl sňatek, jehož okolnosti se neslučují s jeho svědomím. Rada starších sboru má autoritu určovat, zda je anulování bývalého manželství uchazeče shodné s biblickým stanoviskem společenství; nebo v případě rozvodu nebo zániku manželství, zda je možné okolnosti klasifikovat jako anulováníhodné.

  Zdroj: Život v Kristu č. 10/2008

www.apostolskacirkev.cz


"Rozvod a vstup do nového manželství podle Assemblies of God" | Přihlásit/Vytvořit účet | 24 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Spíš zrovnoprávnění než zákaz (Skóre: 1)
Vložil: xb v Pátek, 28. listopad 2008 @ 10:28:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zákon Židům jasně říkal, že muž může dát ženě rozlukový list. Spory se vedly pouze o to, jaké důvody mu k tomu postačují. Liberálové byli na muže hodní, naproti tomu třeba esejci byli přísní. U Ježíše farizeové předpokládali maximální liberalismus a tak se ho zeptali, jestli muž může propustit manželku z jakéhokoli důvodu. Čekali, že bude muset pracně hledat nějaké hranice svého liberalismu. Ježíš svůj liberalismus obrátil proti zákonu. Jistě se mu nelíbilo podřadné postavení žen v manželství.Re: S tým "okrem prípadu smilstva" pomalšie... (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pátek, 28. listopad 2008 @ 13:27:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedna veľmi dôležitá poznámka, ktorá celkom mneí filozofiu "rozvodu" Na zaklade versov z Mt 5,32 /kde stojí "okrem prípadu smilstva".../ by sa mohlo zdať, ze Ježiš povoluje rozvod v pripade, ak jeden z partnerov scudzoloži. Je to však naozaj tak?
.
Pozrime sa teda bližšie na tieto verše, hlavne teda na spojenie "okrem pripadu smilstva". V tomto kontexte sa zda, akoby v preklade použité slovo smilstvo bolo totožne s cudzoložstvom, ked sa však pozrieme na text ďalej, zistíme, ze ked text hovori o cudzolostve rozvedeneho manzela, alebo manzelky, pouziva uplne ine slovo. Zda sa teda, ze tu "smilstvo" znamena nieco ine. Mozeme pomocou iných šasti Noveho zakona zistit šo?
.
V Matúšovom texte je použite grécke slovo "porneia", ktore je zaroven viac vseobecne aj viac specificke, ako slovenske alebo české slovo "smilstvo". Samo o sebe znamena "nečistotu" (všimnite si slovo pornografia, ktore z neho tiez pochádza a má podobne široky význam) a o jeho konkrétnom vyzname, rozhoduje kontext. Takýto kontext nám dáva napr. sv. Pavol vo svojom liste Korinťanom, kde zavrhuje styk kresťanského muža s manželkou svojho otca. Toto nazýva porneia (1 Kor 5,1). Jeruzalemský koncil v Sk 15 pouýiva toto slovo v rovnakom zmysle, ked hovorí kresťanom z pohanov, aby rešpektovali zvyky svojich židovskych bratov, tým že sa, kde to je nevyhnutné, podriadia židovskym zvykom v otázke porneia. Vo všeobecnosti uz kresťania nie su viazani rituálnymi zákonmi Starého zákona, láska však vyžduje, že tam, kde sú konvertiti zo židovstva vo väčšine, budú krestania z pohanov rešpektovat sociálne tabu v otázkach idolothytes (jedla obetovaneho modlam), porneia (nepovoleneho manzelstva), krvi a zaduseného (nie kosher jedlo) (Sk 15,20). Rovnaké štyri ustupky sa storočia vyžadovali od každeho cudzinca, ktorý chcel bývat v Izraeli (Lv 17,8-18,26)
.
Tieto dva priklady ukazuju, ze porneia okrem vyznamu necistoty, mala za urcitych okolnosti aj vyznam pribuzenskeho manzelstva urciteho druhu, zakazaneho zidovskym zakonom. Medzi pohanmi takéto obmedzenia neboli a manželstva medzi príbuznými neboli ojedinelé.
.
Tento židovsky zvyk bol prijatý Cirkvou a manželstvo tohto druhu je považované za rovnako neprípustné ako cudzolozstvo. Pouzitie toho isteho slova porneia v kontexte diskusie o manželsve dokazuje takmer s istotou, ze Mt 5,32 a Mt 19,9 hovoria o takýchto nepovolenych zväzkoch a ze "výnimku" z nerozlučnosti manželstva udeluje "manželstvam" /všimnite si tie úvozovky.../, ktoré boli od sameho pociatku neplatne, z dovodu nepovoleneho pribuzenskeho zvazku.
.
Uvedeny text by sme teda mohli parafrazovat takto "Ak niekto prepusti svoju manzelku, nesmie sa znova zosobasit, okrem pripadu, ak jeho povodne manzelstvo nebolo skutocne platnym, ale malo iba zdanie
platnosti".
.Toto je naozaj biblické pochopenie textu na základe poznania kontextu doby, histórie, vyjadrovania v tej dobe, aj znalosti biblického jazyka. Pre tento dôvod KC nepovoľuje rozvod ani v prípade cudzoložstva jednej strany. Pozrime sa nato úplne prakticky: Ak je cudzoložstvo jedného z partnerov dôvodom rozvodu, tak potom: Chceme sa rozísť, a chceme, aby nám to cirkev odsúhlasila? Jednouché: Jeden zcudzoloží, a rozvod má legálnre opodstatnenie... To je však príliš "lacné". Takto to Pán určite nezamýšľal.....Možno vyhlásiť manželstvo za neplatné, ak tam od samého začiatku bol úmyselný podvod aspoň jednej stránky. Napr. zamlčanie pravej totožnosti, dieťa muža s inou osobou, vedomé utajenie neplodnosti alebo inej závažnej okolnosti, o ktoreje keby vedela druhá stránka, pravdepodobne by si to rozmyslela... O tom je podrobné cirkevné právo... KC preto iba vyhlasuje "neplatnosť" po riadnom cirkevnom súde. To značí: aj keď navonok všetko prebehlo - hoci aj v kostole - ako sobáš, v skutočnosti pred Bohom to bolo neplatné, pretože tam bol vážny podvod, ktorý to zneplatňoval... Taktiež sa povoľuje rozluka "od stola a lôžka" , ak je vážny dôvod alebo ohrozená spolužitie, bezpečnosť celej rodiny a pod..Prečo Pán je taký prísny? Zrejme manželstvo považuje za veľmi vážnu vec, nie je to lotéria... ak nevyjde, tak sa rozvediem... Tým trpí celá rodina, aj širšia, aj spoločnosť... To sú rany na duši... Preto si treba dobre rozmyslieť, a byť zodpovedný... A viete, že sv. Pavol prirovnáva vzťah muža a ženy v manželstve k vzťahu Krista a Cirkvi, ktorý je predsa nerozlučiteľný. Kristus predsa za žiadnych okolností neopustí svoju Cirkev, a zrejme aj Cirkev Krista /ak beriem Cirkev v zmysle Pavlovom, ako tú, ktorú si Kristus pripravil "nepoškvrnenú..." Teda ľudia v Cirkvi mlžu zhreiť a zradiť krista, ale Cirkev ako taká nie.../. Preto KC /aj Pravoslávna/ považujú manželstvo za sviatosť.


Re: Re: S tým "okrem prípadu smilstva" pomalšie... (Skóre: 1)
Vložil: Colin v Pátek, 28. listopad 2008 @ 14:44:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Elo, již dříve jsem se mohl seznámit s katolickým církevním právem o manželství, a jsem přesvědčen, že je to jednoduše skandální. Toto je jeden takový případ.

Ty si zřejmě myslíš, že Ježíš Kristus byl církevní právník, a mluvil s lidmi tak, aby je obalamutil. Myslím, že je to omyl. Ježíš mluvil o smilstvu - protože je to logické. manželství, které jeden z manželů opustil smilstvem, fakticky nefunguje. Nemá smysl ho uměle udržovat, aby se svévolník radoval a věrný byl v pasti. Výklad, který uvádíš byl vymyšlen přímo v pekle, čehož dokladem je to, že manželé, kteří ho jsou nuceni respektovat, peklo zažijí. A takové případy jsou. Zapomínáš na to hlavní - o čem se mluvilo: Zákon. Ježíš nepřišel zrušit zákon, však? Nepřišel ho nahradit církevním právem. Zákon stále existuje a platí a je nám skrze něj řečeno, že je možný rozvod skutečně uzavřeného manželství. Ježíš tento zákon pouze doplnil - a to zásadně - tím, že ho zdůvodnil . Řekl, že je to v zákoně pro Boží milosrdenství s postiženými, zejména ženami. Aby netrply celý život jen proto, že jsou nespravedlivě nenáviděny. Ježíš také postavil před oči svých učedníků Boží vůli: manželství je na celý život, neřešte ho. Ale vaše církevní právo přesně tohle porušuje. Psáno jest: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. A co dělá vaše právo - klade tam otazník: Co Bůh spojil? A hledáte, jestli ty dva spojil Bůh, nebo člověk. Ještě ktomu podle zcela absurdních pravidel.

Toto je jeden z důvodů, proč nemá vaše denominace moc nad celou církví.


]


Re: Re: Re: S tým &quot;okrem prípadu smilstva&quot; pomalšie... (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pátek, 28. listopad 2008 @ 16:35:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Colin, tak v tomto sa asi nedohodneme. Ja som uviedol logické dôvody, ktoré sú v súlade aj s Písmom, aj s normálnym životom, a Cirkev to odskúšal pekných pár storočí a funguje to. Isteže to nesedí mnohým ľudom, pretože ľuďom vždy lepšie vyhovuje to "mäkšie". Tvoje argumenty sú len čisto ľudské. Keď Ježiš hovorí o zákone, tak to myslí naozaj tak, že Oh ho prišiel naplniť. Iste aj doplniť o to, čo On chcel... Ale hlavne obnoviť to, čo bolo ľuďmi "pre tvrdosť ich sŕdc" prekrútené, a kvôli tejto tvrdosti aj nejaký prechodný čas toleroval, pretože starozákonný ľud Boží bol hodne telesný /tam toleroval aj iné veci.../. Ježiš predsa jasne povedal, že "na počiatku to tak nebolo..." Asi preto, že chce, aby to bolo ako na počiatku. Kontext s týmto ešte viac potvrdzuje katolícke stanovisko.
.
Ak by dovoll rozvod v prípade smilstva, tak by bol podobný židovským rabínom, ktorý hlásali podobné chápanie. Ježiš je však v Novom zákone - ako si možno všimnúť - radikálne dôsledný:" ak ťa zvádza na hriech oko, vylúp ho..." - čiže treba od prvej myšleinky pokušenia ustúpiť...  On nie je mäkkýš, ktorý ustupuje ľuďom, pretože pozná, že ak ľudom dáš prst, tak uchmatnú celú ruku. Ak len trochu poodchýliš dvere, už ich nezavrieš... A to je presne aj s rozvodmi, aj so všetkými novovekými ústupkami v zdanlivej ľudskosti, ktorá v skutočnosti vedie k neľudskosti /eutanázia, antikoncepcia, potrat, homosexualita .../
Urobíš dobre jednému páru, ale za chvíľu sa v spoločnosti vytvorí atmosféra, kde rozvod je niečo normálne, a všetci ďalší vstupujú v tejto atmosfére do manželstva s podvedomým postojom " však ak nie, tak sa rozvediem, ved to aj iní..." No povedz, nie je to tak?...
.
Nie Colin, proklate sa mýliš. Cirkevné právo musí byť, aby boli jasné pravidlá,. Ono je v službe ľudom. Bez toho, by sme boli ako v amorfnom bahne. Aj keď ono je len ľudské, nedokonalé, a verím, že Boh je nad tým, predsa nejaké zádsadné pravidlá musia byť...
.
Ja vždy tvrdím, že aj rozvedení a zosobášení nie sú hodení do pekla. To hovoí aj Ján Pavol II vo svojej exhortácii o manželstve. Povzbudzuje nech sa modlia. Boh predsa vie, čoho je človek schopný a že život je zložitejší ako si ho my vieme aj právnicky naregulovať... Ale ideál sa nesmie pustiť z dôvodov "mäkkýšstva" ako to robia ostatné cirkvi. Naozaj v Písme to nemá nijaký pdklad, ak ste úprimní, tak to priznáte. Predsa SZ ohľadom manželstva pre nás nemôže platiť, a v Novom je to jasné. Z celého kontextu nič iné naozaj nevychádza. "Okrem prípadu smilstva" to naozaj značí: také manželstvá, ktoré sú  - ako u pohanov - krvismilstvom nielen môžu sa, ale aj majú sa rozísť, pretože to tie sú manželstvá podľa Boha. Ale normálne manželstvá urobené platne pred Bohom, sú vyjadrením viditeľného znaku lásky Krista a Cirkvi, a táto láska sa nemôže rozísť... Ak sa tak stane, to je kríž, ktorý treba niesť s Kristom, čiže druhýkrát sa neženiť a nevydávať....
.
Colin, asi nepoznáš život. Zjednodušene: Dnes sa manželia 3-krát pohádajú, a hneď sa idú rozvádzať. A už hovoriť, že manželstvo nefunguje? Prečo? Pretože oni vstúpili do manželstva pod tlakom okolností /čakali dieťa alebo ďaleko zašli, a preto je ťažké sa nezobrať... tlak rodiny a pod./ No toto je normálne dôvod na nezosobášenie...! Ja som presvedčený, že takéto manželstvá často v skutočnosti od samého začiatku nie sú platné, a Cirkev, ak sa dôkladne všetko vyjasní, zistí sa, že títo ľudia naozaj nespĺňajú podmienky platného cirkevného manželstva...
.
Colin, v spoločnosti, najmä v Cirkvi treba obnoviť pôvodného ducha zodpovednosti ohľadom vstupu do manželstva neopičiť sa po svete, pre ktorý je manželstvo len legalizovanou možnosťou pravidelného sexu, s konzumným prístupom.  V našich cirkvách by naozaj mala byť iná atmosfára a iná náročnosť. No ústupčivosťou, nikdy nič sa v histórii nevyriešilo, len dôslednosťou. /Zaujímavé, akí ste vy biblickí, akeď príde na lámanie chleba, zisťujeme, že len KC je biblická, a vy krútite ako hady.../

]


Re: Re: Re: Re: S tým &amp;quot;okrem prípadu smilstva&amp;quot; poma (Skóre: 1)
Vložil: Colin v Sobota, 29. listopad 2008 @ 02:07:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Elo, protestuji proti tvému překroucenému výkladu Písma. Není to ovšem výklad tvůj, je to výklad vašeho církevního práva, které se ohledně manželství (jiné věci z něj neznám) během staletí zvrhlo tak, že "sežralo" samotné manželství. Místo toho, aby chránilo manžele a jejich manželství, Uvádí lidi do bezvýchodných situací. Toto je jenom jeden z případů, kdy je to markantní: bezbožný muž si vydržuje milenku, manželku bije a uráží před dětmi, ale ona nemůže dělat nic, protože ona je katolička a svatbu měli v kostele. Bohužel. Kdyby ale měla kliku a svatbu by měla jenom na radnici - ó to je jiná! To je volná, protože jako katolička měla mít svatbu svátostnou, což neměla protože si vzala bezbožníka, takže se může "platně" vdát. Blázinec, co?

Nebo: Žena se vdá a manžel jí uteče s jinou, rozvede se, má novou rodinu...jak to chodí. Ona se po čase vdá, má děti, děti rostou, a na nějaké evangelizaci uvěří v Boha, a pak přivedou mámu do kostela. Ona se rozvzpomene na svou katolickou výchovu a chce se vrátit k Bohu. Jenomže - ouha! Do smrti smrťoucí nesmí ke svátostem! Má totiž dvakrát smůlu: poprvé v tom, že ji katolicky vychovali, takže měla svatbu (tu první) v kostele. Sice v Boha moc nevěřila, a pak už vůbec ne, ale měla. Po dvaceti letech uvěřila, má novou rodinu, a druhou smůlu: její děti uvěřily u salesiánů, takže ten kostel je katolický. Kdyby se vrátila k Bohu kdekoli jinde! Mohl by být nyní její nový svazek posvěcen, kdyby uvěřil i její muž. Byla totiž volná přesně podle Ježíšova slova "okrem prípadu smilstva". Ale v katolické církvi ne. Neměla se rozvádět. Je úplně jedno, že její bývalý odešel a našel si jinou. Ježíš na takové případy pamatuje, katolické církevní právo nikoli.

Skandál! Skandál je to tak daleký, že když dva lidi středního věku uvěří, oba jsou spolu již ve druhém manželství, tak jejich farář musí zkoumat, jak přišli k tomu manželství prvnímu a zda tehdy byli katolíci = zda byli jako nemluvňátka pokřtěni!! !!!
řeknu ti, Elo, že tento stav trápí nejednoho katolického faráře. V pasti jsou nakonec i oni. To se nedá vysvětlit!

Mám tedy radu pro katolíky: žeňte se, ale nikoli v kostele. Faráři už zapoměli, že jejich povoláním je manželstvím žehnat, a ne o nich rozhodovat. Naštěstí máme dnes civilní sňatky a před Bohem - když už ne před církevním právem - jsou stejně závažné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: S tým &amp;amp;quot;okrem prípadu smilstva&amp;am (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 01. prosinec 2008 @ 06:28:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Colin, ja som ti dôkladne vysvetlil naše biblické zdôvodnenie. Ty, ak tvrdíš, že to prekrúcam, patrí sa, aby si tiež dôkladne zdôvodnil, a nie vyhlásil jednoducho, že som to prekrútil. POvedz, čo a prečo je nami prekrútené a nájdi argument správny...
.
K prípadu bezbožného muža a milenky: Tak toto je tá precízna argumentácia? To, že ľudia robia hlúposti, chcú mať silou mocou svadbu v kostole, a kvôli tomu sú ochotní aj oklamať o skutočnosti ich vzaťahu a perspektívy?... Ostatné je lem dôsledok. ... Možno keby sa to spätne prešetrilo, zistilo by sa, že to bolo neplatne uzavbreté  manželstvo, pretože on už tú milenku mal, a mal ich aj viac, a z jeho strany to bola len hra. Ona bola však zaľúbená a naivná, a preto to nezbadala... Ale keby to bolo aj ina, trebárs že naozaj chceli manželstvo obaja úprimne. Áno, potom možno platí, že láska tam odumrela, teda nech éd neho odíde, ak ich bije, ale nech sa nevydáva... To je rešenie podľa Biblie, iktoré my sa snažíma zachovať. Tu sa zachráni dobro manželstva ako sviatosti /t.j. znaku lásky krista a Cirkvi podľa sv. Pavla/. Ak sa bude v každom takomto zlyhaní hľadať dobro nešťastného jednotlivca, za nejaký čas sa vytvorí "zo súcitu" doslova bezsúcitná , nemilosrdná atmosfíra k manželstvu ako takému, presne tá, ako je to dnes, že totiž rozvod sa v povedomí ľudí vstupujúcich do manželstva stane ako niečo normálne, s čím sa počíta, a preto sa k svojmu manželstvu aj  tak ľahostajnejšie stavajú /ved sa rozvedieme.../. Nie je väčšie milosrdenstvo radšej nepovoliť ďalšie manželstvo jednotlivcovi, ako narušiť a skompromitovať manželstvo ako také v očiach mnohých?... Zrejme preto je Pán tak prísny a nepovoľuje rozvod, aby si ľudia naozaj zodpovedne rozmysleli do čoho idú, aby sa predišlo nešťastiam tisícov /ako je tomu dnes/...
.
K tomu druhému prípadu: KC to rieši naozaj zodpovedne, pretože berie vážne aj Božie slovo, aj slovo ľudí pri sviatosti manželstva. Ak to prvé manželstvo bolo naozaj podľa Boha, tak naozaj nemala sa vydávať. Ak tak predsa urobila, pretože jej viera bola slabá, prípadne preto, že nebola schopná žiť sama atď., nikto, ani Cirkev ju neposiela do pekiel. Naopak, povzbudzuje, aby sa moldlila, chodila do kostola... Boh vie o všetkom, a On je nad tým vštkým , aj nad cirkevnými zákonmi. Nemôže prijímať, ale  môže prijímať Krista duchovne. I On vidí, a chápe človeka...
.
Problém je totiž v tom, že cirkevné právo , hoci vychádza z božského práva, z Písma svätého a snaží sa ho zachovať, predsa je aj ľudským právom, pretože z Písma naozaj nie je jasné, ako niekedy tieto dve veci dať dohromady. Biblia totiž nikde nehovorí, ako môže človek uzavrieť platné manželstrvo, rozviesť sa, a uzavrieť druhé platné manželstvo. Ak to nejaká cirkev /protest., pravosl./ robí, tak to určite nie je biblické, hoci sa odvolávate na tú vsuvku "okrem prípadu smilstva", pretože v skutočnosti z celého kontextu ako som ti vysvetlil, zmysel tej vsuvky je nie v tomto, ale v rozvode krvismilných manželstiev. Pretože naozaj Kristus jasne povedal "čo Boh spojil, to človek nech nerozlučuje". POdobne toto potvrdzuje aj Pavol.
.
Protestanti a pravoslávni sa však tvária, že to ide, lebo tak je to pre ľudí ľahšie a populárnejšie, no aký je dôsledok tohto? Bežne sa rozvádzajú ktokoľvek za čokoľvek, a nie jeden krát, ale aj viacrazy, pretože vždy je to "okrem prípadu smilstva" použiteľné atď.... Aký je potom rozdiel medzi kresťanským manželstvom a iným? Nijaký. A u vás to aj tak je: manželstvo nie je u vás nijaká sviatosť, je to len naozaj tak ako iná občianska ustanovizeň, a kresťania sa rozvádzajú ako iní občania, niet tam rozdielu, žiadne následy... Niet nádeje na zmenu.../čo ich prinúti?.../ Kto sa chce rozviesť, scudzoloží, a je tu dôdod... Pastor alebo pop to odklepne a hotovo...
.
U nás je s tým problém, to je robota pre kňazov, právnikov, aj pre ľudí, ale aj si musíme všetci uvedomiť, že Boh nás berie vážne, aj naše slová, aj sľuby pred oltárom, a že nemožno ich hádzať len tak ako sa mi zachce... A človek musí , ak zhreší, znášať aj následky... Ale prax rozvodová, ktorá je u vás, spôsobuje aspoň také následky už tým, že sa ľudia ľahšie rozvádzajú /sotva rozvádzajúci sa je z toho šťastný.../, nikoho táto prax nevystríha, a všeobecne sa rozšírila "mentalita rozvodu", ktorá , žiaľ, negatívne vplýva ja na katolíckych veriacich, pretože je to aj pre nich minimálne pokušenie, ak majú žiť v spoločnosti, kde 50 percent sa rozvádza /v Rusku napr. 80 percent.../
.
Colin, škandál je v tom, že kresťania berú manželstvo nezodpovedne, že sa vôbec rozvádzajú. Myslíš, že tak robili aj manželia v prvých dobách kresťanstva? Práve svojou maravnou výškou aj v tejto oblasti zapôsobili na pohanov, a ich mravná výška priťahovala mnohých ku kristovi. Ale to, čo vidia v dnešnom kresťanstve, dokonca vidia aj rozpad pastorov, popov, dokonca aj luteránskych a iných  biskupov, to je oveľa vúčší škandál... Nezdá sa ti?...
.
Ohľadom ženby dávať taktiež protievanjeliovú radu. Manželstvo vždey chápala Cirkev, aj v prvých storočiach veľmi vážne. A žehnala ho. Ale pochybujem, žeby žehnala tú prax, ktorá je dnes vo svete a v dnešných nekatolíckych cirkvách v spojitosti s ich chápaním manželstva a rozvodu. Ako si to predstavuješ: kňaz má žehnať kohokoľvek, a nič nezisťovať? Tedda muž opustí ženu s 3 deťmi, a príde pred oltár s mladou kočkou, a kňaz ho má žehnať v jeho novom vzťahu?... Preto u nás je cirekvná matrika, kde sa každé manželstvo zapíše, pretože so skúsenosti vieme, že boli mnohí podvodníci, iktorí tak robili, a ešte aj robia, aby satomu predisčlo. No ked si niekto urobí po svojom, je to jeho problém. To si musí vyriešiť sám pred Boho. Za to už nie je zodpovedaná Cirkev... Colin, naozaj ohľadom manželstva vaše cirkvi  všeobecne nie sú ani biblické,  ani kresťanské, ale ničím sa neodlišujúce od občianskeho ponímania.  No v KC a v PC  manželstvo je naozaj sviatosť. Prečítaj si dobre sv. Pavla, kde o tom hovorí /ty to vieš:..."hovorím to ohľadom Cirkvi a Krista"... ke´d sa rozpisuje o vzťahu muža a ženy.../
]


Re: Re: Re: S tým &quot;okrem prípadu smilstva&quot; pomalšie... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 28. listopad 2008 @ 19:06:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cOLINE
V tomto ti nerozumím.

..."Ježíš mluvil o smilstvu - protože je to logické. manželství, které jeden z manželů opustil smilstvem, fakticky nefunguje. Nemá smysl ho uměle udržovat, aby se svévolník radoval a věrný byl v pasti"...

Jak toto koliduje s Ježíšovým: "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"


Je mnoho manželů, kteří chybovali, dopustili se nevěry, ale později litovali a vrátili se k sobě. Cizoložství je až důsledek toho, že manželé svou lásku neživili, vztah zevšedněl. Většinou na tom mají oba podíl. Aby láska rostla, je třeba ji projevovat námahou a obětí, podobně jako vztah k Bohu. Neudělám - li si prostor na modlitbu, zakrňuji.

A to ještě vůbec neřešíme co děti z rozvedených manželství.
]


Re: Re: Re: Re: S tým &amp;quot;okrem prípadu smilstva&amp;quot; poma (Skóre: 1)
Vložil: Colin v Sobota, 29. listopad 2008 @ 02:23:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No baže to koliduje! Co Bůh spojil, nemá člověk rozlučovat. Ale když už rozloučil - tak co? Jsou taky lidi - určitě i mezi katolíky - co na Boha kašlou. Kdo tedy má právo zvenku, jako třetí osoba, toto zaniklé manželství uměle udržovat?

Celá ta situace pochopitelně nemluví o lidech, kdy jeden zhřeší, ale vrátí se a druhý mu odpustí. Ježíš přece neřekl že v případě smilstva se manželé musí rozejít! Mluví o opačném případě: Kdy jeden utekl do smilstva, má jinou (jiného), manželku propustil = rozvedl se - co PAK. O tom mluvil Ježíš. Mluvil o tom, kdo zůstal podvedený. A PROČ? Proč? Zdalipak mi tu otázku dáš dohromady?

Přece proto, že když se lidi neshodnou a rozejdou, vždy ještě se mohou smířit a dát dohromady. Jakmile ale jeden odejde a vezme si jiného, k tomu prvnímu už se nemůže vrátit, protože by musel opustit toho druhého a tedy spáchat další hřích. PROTO je ten opuštěný volný. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Hledejme podstatu problému (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. listopad 2008 @ 19:01:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mluvíš o věcech, které samozřejmě nejsou nikterak lehké. Proto si křesťan má moc dobře rozmyslet, s kým vstupuje do manželství. Ale jakmile vstoupí, je to vzájemný slib, daný před Bohem.
Svátost manželství si přece udělují manželé navzájem, kněz v tomto případě pouze zastupuje jako svědek za církev. Nemá tedy oprávnění cokoli rušit.

Jakmile je manželství naplněno, muž a žena se stávají jedním tělem, nejsou už dva, jsou jedno.

Jedno už nejde rozdělit, jen amputací. Zde opravdu není cesta zpátky - i když je to tvrdé. Žádná třetí osoba, ani církev, rozpadlé manželství uměle neudržuje, nemá na to oprávnění. Manželství je záležitost těch dvou před Bohem.

Až potud, kam to jde, vychází církev maximálně vstříc. Má pochopení pro ty, kteří se rozešli a žijí s jiným partnerem, i když trvá na tom, že to není správné. Církev se za takové lidi modlí při každém desátku růžence: "...přiveď do nebe všechny, zvláště ty, kteří tvého milosrdenství nejvíce potřebují."

V životě se postupně dříve, nebo později, takové stavy vyřeší např. smrtí jednoho z zúčastněných.

I do našeho společenství dochází jedna paní s takovým životním příběhem (podruhé vdaná). Nedávno prožila hluboké obrácení, snaží se žít podle vůle Boží, nemůže však ke svátostem.
S Kristem se ale setkává v Božím slově, v modlitbě i duchovně přítomností při oběti. Má tedy stále úplně stejné možnosti, jako většina evangelíků.
I když nemá plnost nabídky církve, jako jiní katolíci, má naši podporu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hledejme podstatu problému (Skóre: 1)
Vložil: Colin v Neděle, 30. listopad 2008 @ 20:56:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
NO PRÁVĚ!

Žádný kněz neuděluje manželství. Je zcela proti smyslu jeho poslání, aby takové ženě, o jaké mluvíš, bránil mít svátostné společenství s ostatními. Vaše církevní právo je jako "přátelské bombardování". Míří na hlavy vlastních lidí a devastuje je. Toho kněze, který to musí dodržovat, možná víc, než tu ženu. Je to veliká nespravedlnost - ukázka toho, co měl na mysli Pán, když se rozohňoval proti zákonictví ve výkladu Písma. Většina těch jeho případů nám dnes moc neřekne, protože dnes například doktoři slouží v nemocnicích i v neděli. Proto si možná při četbě evangelia neuvědomujeme, jak moc mu tohle vadilo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hledejme podstatu problému (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 02. prosinec 2008 @ 03:20:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Colin, ale aj u Izraelitov pri uzatváraní manželstva asistoval spravdila rabbi alebo nejaký levita. A manželstvo, keďže je podľa nás sviatosť /to jasne vyplýva s Písma - od Pavla.../, Cirkev je správkyňou sviatostí, je teda zodpovedná za ich správne používanie... To by bol holubník, keby to bolo ponechané len tak na ľudí. Predstav si, že by nejaký muž žili na divoko po opustení aj tretej ženy /s  dvomi deťmi/ so štvtrtou a kľudne by išiel na sv, prijímanie...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hledejme podstatu problému (Skóre: 1)
Vložil: neum v Úterý, 02. prosinec 2008 @ 12:18:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Národe holubí,

Oznamuji vám tímto, že Colin se nadále nemůže zůčastňovat těchto diskusí, neb mu jsou anonymně a svévolně zadržovány diskusní příspěvky, podobně jako na jaře Olinovi.
 
Jistě víte, že není sám. To podivné bratrstvo, které ovládá tento portál, a je reprezentováno jistým Tomášem, jednoduše podvádí, když na hlavní stránce tvrdí, že zde můžeme svobodně diskutovat na křesťanská témata. Ve skutečnosti touto diskusí ze tmy manipulují, jakmile se jim zdá, že by se mohla ztratit jimi zvolený směr, zabraňují lidem, aby spolu mluvili. Vidíme to tu stále znovu a znovu - Sciurus vulgaris je blokována od té doby, co je méně vulgaris a aspoň trochu sapiens. A je to tu zas a znova. A nemá to žádný racionální důvod vyjma ovlivňování veřejného mínění. Samozřejmě tomu nelze zabránit, ale je třeba aby tato internetová lumpárna se dostatečně proflákla. Tím se taky snažím omluvit, že se takto vlamuji do diskuse, a až na další se loučím slovy

Servít je vůl!         a         Granosalis je zmanipulovaný!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hledejme podstatu problému (Skóre: 1)
Vložil: rive v Neděle, 07. prosinec 2008 @ 08:28:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neum uvádí – parafrázuji: „Jakmile se jim zdá, že by  mohla (diskuze) ztratit jimi zvolený směr, tak je zajímavé sledovat, co se děje.   

Neřeším, kdo by mohli být ti „oni,“ co to manipulují …. ale každopádně jde o podvodné – umělé diskuze, teda zkreslené, tak aby se ubíraly „určitým vytýčeným směrem“.  Také chápu, že proto již tady nikdo nechodí (křesťané), nediskutuje, je to tu jen umělé  - a dlouho již dlouho jednobarevné  …. jeden směr.

(podobné to bylo na servru Křesťanovi cz. před rozpadem ….  ten směr …. ta metoda)

Podvod je v tom, že  „Ten“ směr bere – stále zpochybňuje(a to různými způsoby) Pravdu o Kristu, o Písmu svatém, zpochybňuje různé křesťanské hodnoty, pořád dokola to stejné zpochybňování – to nemá nic společného s křesťanstvím, vysmívá se z něho.

Je zajímavé sledovat (protože se celkem opakují), jak se snaží budit dojem křesťanství.

Ale dost už bylo o „podvodu“ (metodě) …. já  jen o zcela viditelných věcech …. tedy těch duchovních …. které jsou duchem rozpoznatelné

rive

 ]


Re: Re: Re: Re: S tým &amp;quot;okrem prípadu smilstva&amp;quot; poma (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 29. listopad 2008 @ 11:21:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
U katolíků se rozlučuje jinak: vždy se najde nějaká klička, jak sezdané manželství prohlásit za neplatné...


]


Re: Re: Re: Re: Re: S tým &amp;amp;quot;okrem prípadu smilstva&amp;am (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 30. listopad 2008 @ 18:23:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pastýři
to bylo ale ubohé. Kde se vytratila křesťanská láska?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: S tým &amp;amp;amp;quot;okrem prípadu smilstva&am (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Neděle, 30. listopad 2008 @ 19:31:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, bylo to ubohé. Také nechápu, proč to tak řeší. Na to by ses ale měl zeptat svých lidských zákonodárců. Bible o tom nic neříká. A křesťanská láska? No nahradila se právní kličkou, jako v katolicismu už mnohokrát. Nediv se...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S tým &amp;amp;amp;amp;quot;okrem prípadu smilstv (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 01. prosinec 2008 @ 06:36:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pastýr, Biblia hovorí jasne proti rozvodu, by sa stále hráte na biblické cirkci, ale biblickí v mnohých veciach, aj v tejto nie ste. Manželstvo je sviatosť, teda viditeľný znak lásky krista a Cirkvi. Táto láska nemôžze byť rozlučiteľná, preto Kristus jasne hovorí "čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje". A prax výnimiek, ako to robí svet a iné nekatolícke cirkvi vedie k "mentalite rozvodovosti" /"však sa rozvedeiem"/, v ktorej potom všetci vstupuú spravidla často nezodpovedne do manželstva, a to je ten stály kolotoč, ktorý tu je okolo nás /50  percent sa rozvádza, niekde aj 80.../. A kresťania sa veľmi , žiaľ nelíšia... )Cítaj o tom, ke´d Pavol hovorí o vzťahu muža a ženy v manželstve, kde používa vyslovene slová "hovorím to ohľadom Cirkvi a Krista"... Preto je to u nás sviatosť... O BIblii naozaj radšej pomlčte, lebo tam, kde vám ona nevyhovuje, zatvárate oči...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: S tým &amp;amp;amp;quot;okrem prípadu smilstva&am (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 01. prosinec 2008 @ 08:12:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abys to tedy nepřekrucoval a dobře chápal, tak jsem měl asi napsat, že jsi svými útoky proti ŘKC ubožák s absencí křesťanské lásky, neschopen racionální argumentace.


]


Re: Rozvod a vstup do nového manželství podle Assemblies of God (Skóre: 1)
Vložil: neum v Úterý, 02. prosinec 2008 @ 12:18:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Národe holubí,

Oznamuji vám tímto, že Colin se nadále nemůže zůčastňovat těchto diskusí, neb mu jsou anonymně a svévolně zadržovány diskusní příspěvky, podobně jako na jaře Olinovi.
 
Jistě víte, že není sám. To podivné bratrstvo, které ovládá tento portál, a je reprezentováno jistým Tomášem, jednoduše podvádí, když na hlavní stránce tvrdí, že zde můžeme svobodně diskutovat na křesťanská témata. Ve skutečnosti touto diskusí ze tmy manipulují, jakmile se jim zdá, že by se mohla ztratit jimi zvolený směr, zabraňují lidem, aby spolu mluvili. Vidíme to tu stále znovu a znovu - Sciurus vulgaris je blokována od té doby, co je méně vulgaris a aspoň trochu sapiens. A je to tu zas a znova. A nemá to žádný racionální důvod vyjma ovlivňování veřejného mínění. Samozřejmě tomu nelze zabránit, ale je třeba aby tato internetová lumpárna se dostatečně proflákla. Tím se taky snažím omluvit, že se takto vlamuji do diskuse, a až na další se loučím slovy

Servít je vůl!         a         Granosalis je zmanipulovaný!Re: Re: Rozvod a vstup do nového manželství podle Assemblies of God (Skóre: 1)
Vložil: asik v Úterý, 02. prosinec 2008 @ 17:24:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím co se rozčiluješ. Všude na světě a taky všude na internetu je to tak, že pokud se člověk nechová podle pravidel, případně prezentuje něco co je mimo tak jde. Zkus v práci říct šefovi že je trouba a vůl. Hned půjdeš. No a když mu řekneš že práci kterou dělá dělá blbě, tak půjdeš taky. No a nemluvím o tom, že tvá návštěva zde na GS se dá srovnat s normální návštěvou u někoho doma. Budeš-li prudit a nebudeš ctit daná pravidla pro návštěvu tak tě rychle každej vypakuje. Budeš-li přesvědčovat svýma názorama a hostile to bude otravovat, tak půjdeš taky. Takže se můžeš čepejřit jak chceš, ale bude ti to celkem houby platný. Na internetu se vypakování říká ban a funguje to tak na všech rozumnejch serverech. Takže prosím, proflákni tuhle internetovou lumpárnu tak, aby každej věděl co jsi zač. Nic víc a nic míň tím nedosáhneš.


]


Re: Re: Re: Rozvod a vstup do nového manželství podle Assemblies of God (Skóre: 1)
Vložil: neum v Úterý, 02. prosinec 2008 @ 18:17:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asiku, jsi na omylu. Já jsem žádná pravidla neporušil. Taky nikdo netvrdí, že jsem je porušil. Taky jsem nedostal ban. Pouze někdo - nevíme kdo - zadržuje diskusní příspěvky moje (a mnoha jiných) a vypouští je do prostoru s denním zpožděním, aby se mnou nebylo možné normálně diskutovat.

Poměry na internetu znám, pohybuji se na různých diskusích křesťanských i civilních léta. A mám doma zkušenější rodinné příslušníky, abych se případně zeptal. Na slušných serverech banu předchází varování, kde dotyčnému konkrétní admin (na něhož existuje spojení) řekne, co se nesmí. Pokud není varování respektováno, následuje ban. Na slušných serverech. Poznal jsem i neslušné, mnohem horší, než co tu popisuji, a bohužel - byly to stránky křesťanské.

Je pravda, že mi je to houby platný, ale mně taky o něco jde. Toto není domácnost. Jde o veřejný prostor. Vím, že na každých stránkách je majitel neomezeným pánem, ale podle toho, jak se chová jako hostitel, je pak veřejně hodnocen. Toto fórum tvrdí, že se tu dá diskutovat svobodně. Tak to tedy nedá a ať to každý ví. O to mi jde, o víc ne. Dále: na titulní straně je napsáno, že tyto stránky si vytvářejí lidé sami. Tak to se obávám , že je pravda víc, než lidé vědí. Všechny ty svévolné zásahy jsou anonymní. Domnívám se, že je tu kromě normálních diskutujících jakási temná parta "rovnějších", kteří mohou s´touto diskusí podle vlastních cílů  manipulovat. Proto opakuji: Granosalis je zmanipulovaný a poznalo to tu už dost lidí, aby provozovatelé měli po církvi pověst tomu přiměřenou. Už ji mají. Co všechno jsem o granosalis po českých církvích různých denominací slyšel, není slušné opakovat. A já k tomu přidávám své svědectví.   


]


Re: Re: Re: Re: Rozvod a vstup do nového manželství podle Assemblies of God (Skóre: 1)
Vložil: asik v Úterý, 02. prosinec 2008 @ 18:44:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OK. Ale řekni mi proč třeba já a se mnou mnoho dalších žádná omezení nemají. Vysvětlení je podle mně velmi jednoduché. Musel jsi jim něco udělat. Nevím, jsem tu jen občas, takže nemůžu hledat a bádat co by to asi mohlo být za prohřešek. Domnívám se ale že jim můžeš napsat a zeptat se jich co se stalo, že tě omezili. Nicméně negeneralizuj. Uživatelů je tady přehršel a já registruju jen sem tam připomínky tvého typu. Kdyby tvá teorie byla pravdivá, tak by sem asi nemohlo chodit tolik návštěvníků, takto čile diskutujících. Nebo mně napadá ještě jedna možnost a nechtěl bych se tě dotknout, ale podle tvé výzvy diskreditovat tento server ("je třeba aby tato internetová lumpárna se dostatečně proflákla...") by to mohl být tvůj úmysl, a pak se jim moc nedivím, že si tě kontrolujou.

Ono je to podle mně tak, že dnes kdy se církve vnímají jaksi obecněji, snaží se lidi přicházet do církve se vším možným i nemožným, rozuměj různé názory, a tohle vše uplanit hlava nehlava. Ono to má trochu živnou půdu ve vedeních církví takže je to možné. Ale je to velká chyba která se mstí a vymstí v rozžvejkanejch společenstvích. Když ale přijdeš do sboru, který si drží svou věrouku, tak příchozí alien může bejt se svejma názorama vypakovanej natošup. Takže si to tak neber a naber sílu jim do GS napsat ať zvíš důvody omezení
Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Rozvod a vstup do nového manželství podle Assemblies of God (Skóre: 1)
Vložil: neum v Úterý, 02. prosinec 2008 @ 19:06:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asiku, toto není poprvé, a já už se nikoho prosit nebudu. Když jsem jim psal dříve, nejen že mi neodpověděli, ale ještě mě zablokovali. A to jsem se jen ptal. Po tomto posledním zásahu jsem jim jen napsal cosi o sviních a odpověď žádnou nechci. Tyto problémy jsou tu léta a dotyčný Tomáš a případně další nemají žádnou snahu něco napravit. Zato před rokem zablokovali VŠECHNY lidi, kteří jim položili dotaz ohledně těchto zásahů. Chápeš? Dotaz. Je celá řada svědků. I já jsem byl kdysi dávno zablokován poté, co mi bylo divné, že se tu příspěvky Michala Vejvody objevují s denním zpožděním a zeptal jsem se co se to děje. Dnes už nevěřím, že provozovatelé mají vůli to řešit. Ke všemu tentokrát mě začali omezovat bez jakéhokoli podnětu z mé strany, patrně tady jen někomu překážím a ten "někdo" si to vyžádal. Nebo to sám dělá. Kdoví?
 
Ale ještě dříve, než jsem tyto zásahy rozpoznal (nebo než to začalo, to nevím) poskytl jsem Štěpánovi interwiev (je to tu ještě k nalezení na Echu), v kterém jsem se o granu vyslovoval jako o svobodném prostoru, kterého je naší církvi třeba. Ó jak jsem se mýlil! Svobodného prostoru je ovšem třeba, ale musí ho vytvořit lidi vybavení nějakou základní internetovou etikou.

Asiku, tvé upozornění, že jiní žádná omezení nemají, je smutně zábavné. StB mě kdysi nenechala vystudovat. Jako mnohé jiné, že? Ale komunisti, mezi kterými jsem vyrostl, mi vždycky říkali: a jak to, že jiní vystudovat mohli? Kdybys dělal co máš, nikdo by ti ve studiu nebránil. Tady to platí doslova - myslím to vážně: diskutujte tady dál, nechci to nikomu kazit kvůli sobě, jen prosím se smiřte s tím, že s touto diskusí někdo manipuluje, že odtud každou chvíli někdo nedobrovolně zmizí, že to často bývají ti nejzajímavější lidi, a že se nesmíte ptát kam mizí a proč.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rozvod a vstup do nového manželství podle Assemblies of God (Skóre: 1)
Vložil: rive v Neděle, 07. prosinec 2008 @ 08:24:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neum uvádí – parafrázuji: „Jakmile se jim zdá, že by  mohla (diskuze) ztratit jimi zvolený směr, tak je zajímavé sledovat, co se děje.   

Neřeším, kdo by mohli být ti „oni,“ co to manipulují …. ale každopádně jde o podvodné – umělé diskuze, teda zkreslené, tak aby se ubíraly „určitým vytýčeným směrem“.  Také chápu, že proto již tady nikdo nechodí (křesťané), nediskutuje, je to tu jen umělé  - a dlouho již dlouho jednobarevné  …. jeden směr.

(podobné to bylo na servru Křesťanovi cz. před rozpadem ….  ten směr …. ta metoda)

Podvod je v tom, že  „Ten“ směr bere – stále zpochybňuje(a to různými způsoby) Pravdu o Kristu, o Písmu svatém, zpochybňuje různé křesťanské hodnoty, pořád dokola to stejné zpochybňování – to nemá nic společného s křesťanstvím, vysmívá se z něho.

Je zajímavé sledovat (protože se celkem opakují), jak se snaží budit dojem křesťanství.

Ale dost už bylo o „podvodu“ (metodě) …. já  jen o zcela viditelných věcech …. tedy těch duchovních …. které jsou duchem rozpoznatelné

rive

 ]


Stránka vygenerována za: 0.34 sekundy