Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 499, komentářů celkem: 343165, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 62 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

Melissokomos
JirkaB
Tomas
rosmano
gregorios777
wollek
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99070126
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Stvoření versus evoluce?
Vloženo Pondělí, 22. září 2008 @ 00:23:39 CEST Vložil: Olda

Katolicismus poslal Nepřihlášený

Jedním z velkých nedorozumění mezi přírodními vědami a křesťanskou naukou je otázka evoluce. Když Darwin v polovině 19. stol. formuloval svou teorii o vývoji druhů, chopili se jí ateističtí ideologové jako argumentu v boji proti křesťanství a zahnali tak nepřipravené teology do obranného postavení - většina z nich tehdy považovala vývojovou teorii za nepřijatelnou. Postupem času sice vývojová teorie přestala být jablkem sváru mezi teology a přírodovědci, nicméně konflikt v obecném povědomí zakořenil představu, že stvoření a evoluce se navzájem vylučují. V obvyklé formě se tato představa vyjadřuje: "ve škole nás učí, že člověk vznikl z opice; víra říká, že nás stvořil Bůh."

Při uvažování o vztahu evoluce a stvoření si je třeba uvědomit rozdílné kompetence přírodních věd a teologie. Je nutno rozeznávat mezi zjištěnými fakty a jejich výkladem. Kdo jen pozoruje fakta, setrvává v oblasti věd popisných a zjišťujících (přírodní vědy). Jakmile však fakta vysvětluje, přechází do oblasti filosofie, potažmo teologie, pokud k jejich vysvětlení bere v úvahu Boží zjevení. Na druhou stranu tyto vědy zkoumají totéž: stvořený svět a člověka. Jejich výroky by si tedy neměly zásadně protiřečit, i když nalezení shody může být někdy velmi obtížné a může trvat velmi dlouho.


Vývojová teorie
Evoluce znamená v biologickém smyslu postupnou přeměnu jednodušších organismů na organismy složitější včetně člověka. Za zakladatele evoluční teorie je považován Charles Darwin, který v polovině minulého století formuloval její základní principy: proměnlivost vlastností jedince a přírodní výběr. Tvrdil, že měnící se podmínky prostředí vybírají mezi množstvím jedinců (nebo populací) takové, které mají vlastnosti umožňující přežití v nových podmínkách. Tyto vlastnosti se přenášejí na potomstvo. Populace, které nejsou schopny přizpůsobit se změněným podmínkám, vyhynou. Výběr pokračuje přes množství generací až ke vzniku nových druhů.

Darwinova teorie byla dále rozpracována v tomto století na základě objevů genetiky, molekulární biologie a dalších vědních oborů. Klíčovým se stal objev nukleových kyselin (DNA a RNA), které uchovávají genetickou informaci a přenášejí ji na potomstvo. Můžeme říci, že na počátku života byl gen - dědičná informace. Ta určuje vývoj organismu, jeho přizpůsobování prostředí a rozmnožování. Pro náhlou změnu v genetické informaci byl zaveden pojem mutace. Způsob uchovávání a přenášení genetické informace je v přírodě univerzální - funguje pro viry, baktérie, rostliny, zvířata i člověka.

I když mechanismy evoluce nejsou zatím úplně objasněné, současná přírodověda nezná lepší a důmyslnější způsob uskutečňování stvoření než právě evoluci.

Vývoj člověka z hlediska biologie
Pokusme se stručně shrnout, co o vývoji člověka říkají exaktní vědy, zejména paleoantropologie (paleontologie člověka), archeologie, genetika, molekulární bilogie a další obory. Tyto vědy předpokládají, že člověk vznikl náhlou mutací předchozího druhu. U jednotlivých vývojových stupňů člověka lze sledovat evoluční novinky: u rodu Australopithecus dvounohá chůze, u druhu Homo habilis výroba nástrojů, u druhu Homo erectus užívání ohně, u neandrtálců určitá forma představ o posmrtném životě a konečně u poddruhu Homo sapiens sapiens doklady výtvarných projevů.

Ukazuje se, že biologicky nejblíže člověku jsou dnešní lidoopi - šimpanz a gorila. Člověk se ovšem z těchto lidoopů nevyvinul: člověk a lidoopi měli pouze společné předky. Že se člověk bilogicky vyvinul ze živočišných předchůdců, je dnes solidně založená a vysoce pravděpodobná teorie, která je doložena velkým množstvím dokladů. Příčiny tohoto vývoje, některé časové úseky a řada detailů jsou však dosud neobjasněny.

V hlavních obrysech stále platí výstižné vyjádření filosofa a teologa Dominika Pecky, přestože už přes 30 let staré:

Vědci se nespokojují s pouhým zjišťováním podobností a shod mezi člověkem a vyššími primáty, nýbrž se snažili příčinně vysvětlit i typické znaky člověka. Neméně než osm hypotéz bylo vybudováno na vysvětlení vzpřímené chůze člověka. Nemenší je počet pokusů o výklad vývinu velkého mozku a artikulované řeči. Všechny ty četné domněnky, z nichž mnohé se navzájem doplňují, mnohé zas vylučují, jsou dokladem nesmírného úsilí, které vyvíjeli vědci v posledních desetiletích, aby z hlediska biologického vysvětlili původ člověka. Přesto však neuspěli, neboť mutační, případně selekční teorie pracuje většinou jen se všeobecnými představami a není schopna přesně určit, jakým způsobem se vývojové mutace nahromadily, aby nakonec vytvořily tvora jedinečného, člověka.

Není důkazu zvířecího původu člověka. I když má vývojová myšlenka hodnotu velké pravděpodobnosti, naše vlastní otázka stále zní: Smíme beze všeho vřazovat člověka do vývojové linie organismů? Celého člověka jistě ne. Materialistická verze vývojové teorie, podle níž člověk povstal ze zvířete nejen se svou tělesností, nýbrž i se svou duchovostí, neodpovídá skutečnosti. Objevení člověka jakožto bytosti rozumné na zemi je totiž úžasná událost, kterou přírodní věda sama jsouc odkázána jen na metody sobě vlastní, nemůže vysvětlit.

Filosofické názory
Vývojová myšlenka je vlastně myšlenka filosofická.... I kdyby se před našimi zraky nějaký primát měnil v člověka a dívali by se na to dva lidé, jeden ateista a druhý teista, viděli by oba totéž, ale každý by si to vysvětloval jiným způsobem. Ateista by soudil, že ta přeměna se děje vnitřní silou organismu, teista by však předpokládal součinnost božské tvůrčí moci.

Materialistické koncepce využívají Darwinovu teorii k vysvětlení vzniku života a původu člověka pouze z hmotného základu, přičemž hmotu považují za jedinou objektivní realitu. Ačkoli sám Darwin nevystupoval jako materialista a předpokládal stvoření, jeho přírodovědnou teorii filosoficky rozšířili pokračovatelé a propagátoři, zejména E. Haeckel. Haeckel jako autor sloganu Mojžíš nebo Darwin! vytvořil schizofrenní myšlení: buď věda, nebo víra! Dodnes v povědomí veřejnosti pod pojmem darwinismus přetrvává Haeckelovo pojetí. Darwinovu teorii využil také B. Engels jako podporu svého dialektického materialismu.

Opačným extrémem je tzv. vědecký kreacionismus, který se staví ostře proti evoluci. Jeho zastánci považují popis stvoření světa v Genezi za doslovně platný. Určité změny připouští pouze v rámci původně stvořených druhů. Označení vědecký zde není na místě, neboť kreacionisté zcela účelově vybírají důkazy proti evoluci a zcela ignorují např. geologické poznatky o vývoji Země. Jejich vliv je ale v některých oblastech USA značný.

Třetí směr filosofického chápání vývojových teorií můžeme označit jako finalismus, který zdůrazňuje zacílenost a účelnost dění v přírodě i v celém vesmíru. Do této oblasti patří např. názory P. Teilharda de Chardin (1881-1955). Většina těchto koncepcí (včetně křesťanského evolucionismu) předpokládá nevyhnutelnost stvoření. Obdivuhodná dokonalost v harmonii, koordinaci a vývojové návaznosti přírodních procesů, vázaná na jedinečné podmínky na Zemi, svědčí o nekonečné inteligenci Tvůrce.

Již svatý Augustin si představoval vznik druhů jako přechod z potence do uskutečnění a předpokládal v živých bytostech zárodečné vlohy, které se působením Tvůrce za vhodných podmínek rozvíjejí a zdokonalují. Stvoření a vývoj se nevylučují, nýbrž doplňují. Lze tedy vznik nových druhů označovat jako tvůrčí vývoj .... Tak mohl existovat na počátku nějaký prvotní organismus obsahující potence pro vývoj celé říše jednobuněčných organismů. A když jeho útvarné možnosti byly vyčerpány, mohly vzniknout v jednom druhu nebo ve více druzích podklady pro vznik organismů vícebuněčných. V těch novotvarech mohly být obsaženy fylogenetické zárodky primitivních rostlin a zvířat. I ty novotvary mohly časem vyčerpat své možnosti a dobýt všech možných zeměpisných prostorů. Jeden z těch druhů nebo i více takových se mohly podle tvůrčího plánu stát opět zárodečnými druhy pro další vývoj a biologický vzestup ...

Poslední otázka je, užil-li Tvůrce k vytvoření lidského těla organismu zvířecího. Domnívá-li se někdo, že ano, neodporuje to logice, poněvadž je zachován princip dostatečného důvodu a za účinnou příčinu je pokládán všemocný Stvořitel. Neodporuje to ani zjevení Božímu, poněvadž se tu nepopírá činnost božská. Lze to tedy pokládat za možné a představovat si to jako velkou mutaci způsobenou zásahem Božím. Jiná otázka však je, zdali tomu vskutku tak bylo. Možnost není ještě skutečnost.

Otázka vývoje lidského druhu se však netýká lidské duše, která je už od základu odlišná od duše ostatních živých organismů svou duchovní podstatou. Ať byl mutační skok po tělesné stránce jakkoliv velký (za předpokladu, že se lidský organismus vyvinul ze zvířecích předků), nedá se vůbec srovnat se změnou, která se udála při vzniku člověka s duší organismu. Vlastně se vůbec nedá mluvit o změně, ale o zcela novém stvoření, které se opakuje při vzniku každé lidské bytosti:

Správná nauka o původu duše, zvaná kreatismus, není sice formálním článkem víry, ale souvisí těsně se zjevenou naukou a odpovídá i zdravému rozumu. Lze ji vyjádřit takto: Jako Bůh stvořil duši prvního člověka z ničeho a spojil ji s tělem vzatým ze země, tak tvoří z ničeho každou lidskou duši a spojuje ji s tělesným zárodkem v lůně mateřském, a to v okamžiku jeho vzniku.

Stanovisko církve
K metodě vědeckého kreacionismu a jeho doslovného chápání biblických obrazů stvoření se církev vyjádřila v encyklice Pia XII. Divino afflante Spiritu z roku 1943, a dále v dokumentu Papežské biblické komise Výklad Bible v církvi z roku 1993, kde se upozorňuje, že biblické knihy nejsou knihami dějepisnými ani přírodovědnými.

V roce 1996 papež Jan Pavel II. přednesl projev ke členům Papežské akademie věd, v němž shrnul postoj církevního magisteria k evoluční teorii. Z jeho projevu vybíráme:

... Můj předchůdce Pius XII. v encyklice Humani generis (1950) už konstatoval, že mezi naukou víry o člověku a o jeho povolání a mezi evolucí neexistuje rozpor za předpokladu, že neztratíme ze zřetele některé nepopíratelné body ...

... Encyklika Humani generis na základě tehdejšího stavu vědeckého bádání jakož i požadavků teologie považovala nauku evolucionismu za vážnou hypotézu, zasluhující zkoumání a hloubkové studium stejně jako zkoumání opačné hypotézy... Dnes, téměř půl století po vydání encykliky, nové poznání vede k tomu, aby byla evoluční teorie uznána za více než hypotézu. Je vskutku pozoruhodné, že tato teorie byla postupně přijata vědci v důsledku řady objevů v různých oblastech poznání...

... Otázka evoluce se přímo dotýká magisteria církve, neboť zahrnuje určité pojetí člověka: Zjevení nás učí, že člověk byl stvořen k obrazu a podobě Boha. Tuto nauku vyložila také konstituce Gaudium et spes, když připomněla, že člověk je jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého. Jinými slovy: člověk nemůže být podřizován jako pouhý prostředek či nástroj ani svému druhu, ani společnosti, je hodnotou sám o sobě. Je osoba..., je povolán, aby vstoupil do vztahu poznání a lásky se samotným Bohem... Na základě duchovní duše má tuto důstojnost celá osoba i ve svém těle. Pius XII. tento podstatný bod zdůraznil: jestliže lidské tělo má svůj původ v předem existující živé hmotě, duchová duše je stvořena bezprostředně Bohem.

Tedy ty evoluční teorie, které podle filosofií, jimiž se inspirují, učí, že duch se vynořuje ze sil živé hmoty nebo že je pouhým epifenoménem hmoty, nejsou slučitelné s pravdou týkající se člověka.

... U člověka se tedy setkáváme s ontologickou diferencí, s ontologickým skokem...

... Úvaha o metodě užívané v různých oborech poznání nám umožňuje smířit dvě hlediska, která by se zdála nesmiřitelná. Pozorovací vědy popisují a měří různé projevy života se stále větší přesností... Moment přechodu k duchovní skutečnosti nemůže být předmětem takového pozorování.

zpracoval Jiří Kopecký

pasáže tištěné kurzívou jsou výňatky z knihy: Dominik Pecka, Světlo a život, Svitavy - Trinitas 1998, str. 142-148

Použitá literatura:
Biologický vývoj ve světle vedy a viery, sborník Společnosti Božieho slova na Slovensku, 1995
Universum, revue ČKA č. 26/1997

http://krystal.op.cz/amen/2001/Amen1-01.htm#Stvoření%20versus%20evoluce?

"Stvoření versus evoluce?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 19 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 22. září 2008 @ 09:53:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud bereme doslovný text Bible,evoluce samozřejmě tvrdí něco jiného.Pokud nechtěla církev ztratit své postavení pod tlakem nových vědeckých poznatků,musela zavést tyto blátivé myšlenkové nauky,aby nedošlo k vzájemné kolizi. 
podobně jako po staletí tvrdila (na základě biblických výkladů) že je Země placatá   Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pondělí, 22. září 2008 @ 15:58:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
podobně jako po staletí tvrdila (na základě biblických výkladů) že je Země placatá

To je, pokud vim, fikce nekolika zabejcenejch ateistu z devatenacteho stoleti. Profesori ze salamanky nerozmlouvali Kolumbovi cestu na zapad proto, ze povazovali zemi za placatou, ale protoze na rozdil od Kolumba meli lepsi predstavu o tom, jakej je polomer zemekoule (tudiz vedeli, ze zeme je ve skutecnosti mnohem vetsi, nez se domnival Kolumbus). Vzhledem k tomu, ze nemohli tusit, ze na zapade je celej kontinent (Amerika), meli za to, ze Kolumbus planuje plavat ze Spanelska az do Ciny a Indie zapadne pres sirej ocean, coz by byla streka na mnoho tisic kilometru, kterou by tehdejsi lode nezvladly. Moje informace pochazej z knihy Umberta Eca Serendipities.

Mimochodem, to nijak nevylucuje, ze plebejci a nevzdelanci meli Zemi za placku, co ji nesou na hrbete ctyri sloni. Ale lidi, ktery se v tom pohybovali, meli pomerne jasno uz od stroveku a cirkev jim v tom nijak nebranila.

Aviaf


]


Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Pondělí, 22. září 2008 @ 20:08:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ovšem i mezi významnými představiteli církví se našlo mnoho takových, kteří považovali myšlenku rotující a obíhající Země za nesmyslnou, odporující zdravému rozumu a v naprostém rozporu s Písmem. Jejich výroky jsou uchované až do dnešních dnů.


]


Re: Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pondělí, 22. září 2008 @ 20:13:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Aaaaa, tak tady je potreba rozlisovat! Tvar Zeme a pohyb Zeme jsou dve odlisny veci. Ja nezpochybnuju, ze cirkev se stavela proti Kopernikovu heliocentrickemu systemu. Ale pokud jde o TVAR Zeme, tak proste tu placatost drtiva vetsina vzdelanejch cirkevniku nikdy nezastavala. Oni si proste mysleli, ze Zeme je nehybna koule uprostred vesmiru. To, co jim na Kopernikovi vadilo, nebylo, ze povazoval Zemi za kouli, ale ze ji odmitl povazovat za pupek vseho stvoreni.

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Úterý, 23. září 2008 @ 17:30:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, čtu moc rychle - toto je možné.


]


Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pondělí, 22. září 2008 @ 09:54:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evolucia je nezmysel,je to jen dalši z ťahov  toho " zleho",ako odozva  na nabožensku slobodu po dobe temna.A cely svet mu to spapal . Dnešna matka cirkev tvrdi ,že prvych 11kapitol 1 Moj netreba brať doslovne, naproti tomu všetci pisatelia Novej zmluvy ,Peter Jan,Pavol,Juda...sa odvolavaju na stvorenie sveta ,stvorenie človeka ,prvy hriech,o zasľubeni vykupiťeľa, rozširenie hriechu, Enocha,Noacha a potopu... Tym tvrdenim sa Katolicka cirkev a jej odnože na čele s Papežom spojili s tym" zlim"na pošliapani večnej pravdy vo stvorenie podľa Pisma.Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Pondělí, 22. září 2008 @ 11:24:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy katolicki luhari !!

Povedzte co naozaj ucite vo vasich enciklikach, seminaroch (a zial aj evanjelikalnych seminaroch ktore ste infiltrovali) a aj to, ako prevraciate Bozie Slovo !!! Kniha Genesis je pre Vas mytus. Podla Vas, tak Boh cloveka nestvoril, Adam a Eva su pre Vas parik antropoidnych bytosti, ktore ked uz boli velmi blizko tomu aby boli ludia, po dlhom-dlhom vyvoji, Boh do nich vlozil ludsku dusu. Nijake stvorenie za 6 dni, nijaky doraz na mnozstva zmienok Jezisa Krista na knihu Genesis ...

a preco to robite:

Jezis veril v Adama a Evu, citoval z knihy Genesis. Ak citoval Jezis nieco co nie je pravda, (logicky vzato) nie je Bohom a nemoze byt ani Spasitel. Jezis je nazvany Pismom "posledny Adam" a jeho rodokmen je vystopovany spat ku Adamovi. V biblii je jasne napisane, ze skrze jedneho cloveka vstupil hriech medzi ludi. Ak mame bytosti, ktore sa vyvijaju a zomieraju, stale dookola, tisice a miliony rokov, pred tym nez Adam zhresil, potom bola na svete smrt este pred tym nez bol hriech, a to znamena ze Biblia nie je pravdou, evanjelium nie je pravdou a pravdou sa stava falosny eucharisticky kristus, ktoreho uctievate + vasa starobabylonská tradicia ...

riesenie:

Rimsko-katolicka cirkev, je forma Antikrista, ktora ma byt odmietnuta a zavrhnuta ...  (dr.Martyn Lloyd-Jones)
                                                                                                               

k teme:

]


Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 22. září 2008 @ 14:25:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Ak citoval Jezis nieco co nie je pravda, (logicky vzato) nie je Bohom a nemoze byt ani Spasitel.--

mylný předpoklad obvykle vede k mylnému závěru..


--biblii je jasne napisane...--


že Země je ukotvena na pevných pilířích a nepohybuje se.Hvězdy jsou upevněné na nebeské báni ,dokonce mohou spadnout na Zem.   


]


Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 22. září 2008 @ 12:14:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Evolucia je nezmysel,je to jen dalši z ťahov  toho " zleho",--

:-) Jeden z tahu zlého může být i podstrčení Bible coby božího slova s těmito tvrzeními


]


Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pondělí, 22. září 2008 @ 13:33:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Kor 3,19 * Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Veď je napísané: On chytá múdrych v ich chytráctve.
Ján 12,31 * Práve sa bude konať súd nad týmto svetom. Satan, vládca tohto sveta, bude zvrhnutý
   Su len dve teorie .to čo hovori Boh-Stvoritel a  to čo hovori svet-evolucia.Čo uznava cely svet a cela vedecka spoločnost,no predsa evoluciu a len možno  hrstka veri vo stvorenie v 6 dni..Kvantita nie je dôvodom pre pravdu,keby bola tak potom Satan by nebol vladcom tohto sveta . Satan je klamar od počiatku.Bud počuvam klamara alebo Boha.
Ján 8,44 *  On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži.]


Re: Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 22. září 2008 @ 14:19:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 vždyť to píšu- jen mi cituješ tvrzení z knihy kterou klidně mohl podstrčit satan coby boží slovo,aby tě zmátl.


--Su len dve teorie .to čo hovori Boh-Stvoritel a  to čo hovori svet-evolucia.--

ale prdlajs,každé náboženství má vlastní teorii o stvoření je jen to tvoje

--Čo uznava cely svet a cela vedecka spoločnost--

třeba že je Země podobná kouli a né jako placka jak naznačuje Bible nebo,že hvězdy jsou mnohem větší jak planety a velmi vzdálené pohybující se objekty a  ne tak malé že se vlezou na Zemi a padají z nebeské báně jako pevně připevněné fíky na stromě jak tvrdí Bible.  


]


Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. září 2008 @ 10:06:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezký článek. Jen v jedné věc i nesouhlasím.

Opačným extrémem je tzv. vědecký kreacionismus, který se staví ostře proti evoluci. Jeho zastánci považují popis stvoření světa v Genezi za doslovně platný.

Kreacionismus není žádným extrémem a obecně nebere popis v Genesi doslovně. Bible není kniha přírodovědecká (v tomto směru ji nelze brát doslovně), ale kniha se sdělením lidstvu o Bohu. Jedním z náboženského sdělení Bible je, že Bůh je stvořitelem světa i člověka. Otázka času a způsobu stvoření není podstatná.
Kreacionismus tedy uznává vědecky doložitelná fakta, že vždy v určitém okamžiku se na světě objevil nový druh, který byl dokonale vybaven do prostředí, ve kterém žil a už se nijak dále neměnil. Předpokládá tedy Boží zásahy do průběhu stvoření, kdy biblický den bere jako určitý časový úsek, blíže zatím neurčený. Toto je úkolem vědy.

Existence DNA takovýto náhled na stvoření podporuje. Přitom vůbec není podstatné, zda nové DNA vzniklo mutací v dlouhodobém Božím plánu, či okamžitým Božím zásahem.Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Úterý, 23. září 2008 @ 17:34:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spojení "vědecký kreacionismus" je nesmyslné, asi jako "hranatý kruh". Žádný vědecký obor nemůže předpokládat Boží zásahy, pokud vědecky nedoložil Boží existenci.


]


Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. září 2008 @ 17:51:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže každá vědecká teorie staví na přepokladu. I když zdánlivě staví na věcech poznaných, když půjdeme pozpátku, vždycky se dostaneme do bodu, kdy stavíme na tom, že něco předpokládáme, co ale nemůžeme dokázat.
(To není z mé hlavy, to mám od Grygara).


]


Re: Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Středa, 24. září 2008 @ 17:03:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ovšem, ale nemohou to být libovolné předpoklady. Jen takové, na kterých lze skutečně stavět věděcké bádání. A předpoklad nadpřirozené síly nebo moci toto nesplňuje. Na těchto předpokladech by bylo možné budovat pouze nějaké úvahy, ale ne přírodovědu.


]


Re: Re: Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 25. září 2008 @ 11:59:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zrovna Grygar zastává teorii evoluce


]


Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 24. září 2008 @ 07:32:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ortodoxní kreacionismus extrémem je a nemá to daleko k fanatismu stačí se podívat do USA o co se tam pokouší.
U nás je otodoxní kreacionista např. Pavel Kábrt 


]


Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: runa v Středa, 24. září 2008 @ 12:06:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem uvěřila v B-ha , tak jsem hodně věcí taky nechápala-ale stačí brát ty věci vážně a B-h to vše vysvětluje.
SPOUSTA vědeckých teorii je pouze teorií - můžeme se tady klidně hádat o chybějící článek evolučního řetězce, který dodnes nebyl nalezen- taky můžeme tvrdit, že dvakrát nic třesklo wo sebe a vznikla placka kulatá....
Všimli jste si někdy článků v nóvinách na co všechno přišli vědci? docela doporučuji si dát na vyhledávání do googlu heslo vědci zjistili- to sou pěkné blbosti, a to platíme z našich daní:)
VĚDCI TAKÉ TVRDÍ, ŽE Země má žhavé jádro-ačkoli se dostali sondou nejhlouběji zhruba 26000 km- jsou to jen teorie - a které nejsou dostatečně doložené....to , že si lidé mysleli , že je země placatá- byla chyba člověka v bibli to není... jsem si jistá tím, že bible obsahuje mnohem více pravdy něž jsme schopní vyzkoumat...
a pro zkoumaly doporučuji knihu od hase -joachima Zillmera darwinův omyl.....Re: Re: Stvoření versus evoluce? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 24. září 2008 @ 15:27:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--SPOUSTA vědeckých teorii je pouze teorií ---

Ne spousta ale všechny 


--Všimli jste si někdy článků v nóvinách na co všechno přišli vědci? docela doporučuji si dát na vyhledávání do googlu heslo vědci zjistili- to sou pěkné blbosti, a to platíme z našich daní:)--

nic lepšího k poznávání  světa zatím neznáme,jestli ty ano tak sem s tím. A jak vidno i přes ty blbosti vědců máš ve svém okolí celou řadu produktů,které vznikly na základě vědy např. i to  PC,aby jsi mohla stvořit tento "protivědecký"  příspěvek:-) 

--VĚDCI TAKÉ TVRDÍ, ŽE Země má žhavé jádro-ačkoli se dostali sondou nejhlouběji zhruba 26000 km- jsou to jen teorie - a které nejsou dostatečně doložené....--

Kdyby se dostaly do 26000 km ,tak už by byli dávno naskrz:-) A např. sopka s lávou je asi jen vědecký přelud:-) Zkrátka to můžeš říci ty jako laik-ve středu Slunce taky nikdo z lidí nebyl přesto se dá odvodit z čeho se skládá. 

--to , že si lidé mysleli , že je země placatá- byla chyba člověka v bibli to není...--

de facto je,stačí pozorně číst a trochu znát originální text např. u Izajáše ,ten kulatou Zemi neznal byla pro něj okrouhlá tedy šlo o rovinu

--jsem si jistá tím, že bible obsahuje mnohem více pravdy něž jsme schopní vyzkoumat...--

to samozřejmě můžeš až do smrti,nebudeš první ani poslední]


Stránka vygenerována za: 0.63 sekundy