Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marián.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 323, komentářů celkem: 340792, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 136 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

andulka
cizinec
wollek
JirkaB
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98464238
přístupů od 17. 10. 2001

Duchovní poradna: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ?
Vloženo Sobota, 18. srpen 2007 @ 18:29:46 CEST Vložil: gojim

Studijní materiály poslal BohemianAnonymus

Křesťanova úloha a význam v tomto světě.JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA ?

Svého času jsem se při své činnosti v jednom sboru setkal s názorem, který mi doslova vyrazil dech – jeden bratr byl toho názoru, že je Satan nositelem světla a argumentoval při tom známým veršem z Lukášova evangelia. Nechápal jsem fakt, že po tolika létech chození s Pánem může mít někdo problém tohoto druhu. To mě přinutilo k této práci, která je pokusem zjednat v této otázce jasno. Jde o pohled netradiční, který si vynutila sama podstata řešeného problému.
 

(I). Související texty Písma sv.

(1) Jb. 1:6 „Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.
(2) Jb. 1:9 „Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?“
(3) Jb 1:11 „Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“
(4) Iz. 14:12,13Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!  A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.“
(5) Luk. 10:18 „Řekl jim: “Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk.“
(6) 2Kor.11:14 „A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;“ (Kraličtí překládají: „proměňuje se“ což není možné, Satan se nemůže proměnit v anděla světla proto, že mu k tomu chybí svoboda – viz část V.).
(7) J. 12:31 „Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“ (To vedlo u Ježíšových učedníků a následovníků později k veliké radosti, kterou vyjádřil apoštol Pavel v Ř. 8:33 „Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!“)
(8) Zj. 12:10 „A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
(9) Žd. 2:14 „…aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,….
(10) Mt. 24:24 „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci  a budou předvádět velká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“
(11) J. 14:30 „Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. (var: nade mnou nemá žádnou moc). Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal.“
(12) Lk. 22:53 „….Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.“
(13) J. 1:5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
(14) 2Pt. 1:19 „Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.“
(15) Zj. 22:16 „Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“
(16) 1J. 1:5 „A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.“
(17) 1Kor. 13:12 „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.“
(18) J. 5:22 „Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.“
(19) Ž.23:4 „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“
(20) Jk. 4:7 „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“
(21) Iz. 42:8 „Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.“
(22) Ř. 6:7Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.“
(23) 1M. 6:1-4 „Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude s člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“ Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.“
(24) Juda 6, 7 „Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“
 
(II). Satan, jeho vzpoura a pád.
 
Smysl těchto citátů Písma sv. je tento : Satan kdysi měl svobodný přístup k Bohu (1), ale byl neposlušný a pokoušel Hospodina k tomu, aby zkoušel Joba (2), (3), a Hospodin mu to s určitými omezeními dovolil. Měl v říši andělů výsadní postavení; byl Světlonošem, tj. nositelem Božího světla. (Lucifer z lat.=světlonoš). Původně byl  Lucifer a jeho andělé bytosti dobré, bytosti světla, ale vzepřeli se Bohu a byli s nebe sraženi do pekla. (Novotný, BS heslo Lucifer) (23), (24)(4), (5).

Moje poznání v této věci je toto: Lucifer, ač nositel Božího Světla nemohl jeho podstatu pochopit, obsáhnout ani uchopit. A to ho vedlo ke vzpouře proti Bohu, byl ale poražen a vymeten z Boží blízkosti. Tím ale Satan, tj. Lucifer ztratil výsadu být nositelem Božího světla a stal se vládcem sil temnosti. Současně, (pokud to takto lze vůbec formulovat, neboť v nebi není minulost ani budoucnost, ale permanentní přítomnost) (2.Pt. 3:8), s bojem na nebi probíhal i boj na zemi, kde Satanovi náš Spasitel svojí smrtí na kříži zasadil definitivní úder: již na nás nemůže žalovat. (5), (7), (8), (9). Satan byl naším Spasitelem označen za svůdce, vládce tohoto světa a vládce temnosti. (10), (11), (12). Protože Satan svůj boj v nebi již definitivně prohrál, vede na zemi boj s těmi, kdo se drží Kristova učení. (Zj. 12:17).
V Satanovi, jakožto vládci tmy světla žádného není – tedy v žádném případě již nemůže být nositelem světla. Ale Satan se může maskovat jako anděl světla, aby sváděl na scestí. (6).

Text (6) lze za respektování pravidel logiky interpretovat takto : Satan se převléká za to, co ve skutečnosti není; převléká se za anděla světlosti, kterým není; koexistence světla s temnotou je vyloučena (2Kor. 6: 14); shoda Krista s Beliálem je vyloučena (2Kor. 6:15); Kristus je světlo světa (J 8:12). Závěr: Satan Božího světla nemá. Tento závěr není v rozporu s textem (5). Tento zdánlivý rozpor je pojednán níže. Pro Satana je nemožné chodit ve světle Hospodinově, ale my tu šanci máme – dokonce jsme k tomu vybízeni (1.J. 1:7 ;  J. 12:35; Ef. 5:8,9).
 
A pokud chodíme v Božím světle, jsme světlem světa (Ef. 5:8; Mat. 5:14 – což je mj. i titul našeho Spasitele, viz (J. 8:12)); jsme synové světla (1Tes. 5:5); jsme šiřiteli světla (Mt. 5:16). Jde o obrovskou výsadu !!!
Tedy převzali jsme v tomto světě tutéž funkci, jakou měl Lucifer v nebi před svým pádem.
A právě odtud pramení Satanův vztek proti vyznavačům Hospodinovým a Kristovým. A protože je Satan duchovní silou, pak permanentní antagonistický konflikt mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží se odehrává v myslích žijících lidí, tedy všech nás. (Mt. 15:18,19; J.13:2; Sk. 5:3). 

Text (5) znamená to, že Satan si svým pádem s nebe na zem nepřinesl Boží světlo (to přece následkem své porážky definitivně pozbyl !!!), ale světlo nižšího řádu, tj. světlo astrální a fyzikální, kterými stále disponuje. A protože naše poznání je jen částečné (17), člověk nedokáže rozlišit Boží světlo od světla astrálního. Ale člověk zakotvený v Kristu dokáže rozpoznat účinky těchto světel; Satan Boží lásky nemá a ani ji nenabízí. Nabízí sebelásku, peníze, moc, slávu, okultní vědění zaměřené sobecky jen k svému prospěchu. Je to nadlidská inteligence, chladná jako ocel. Na člověku jí nezáleží, chce jen člověka využít, zotročit a spolu s sebou strhnout do záhuby. Jistotu záhuby své i jím svedených lidí však před člověkem pečlivě skrývá. A v žádném případě nemá na mysli dobro člověka – nikdy ho nechce zachraňovat a ani nemůže !!! 
 
To s Boží láskou se to má úplně jinak. Všechny činy člověka se zjeví ve světle Boží pravdy a člověk svůj život ve světle této Pravdy vidí. Je poučen nesmírně laskavě. Vnímá intenzivně teplo i lásku. Jediným cílem působení Božího světla je záchrana člověka a také i to, aby působil k záchraně jiných. NEKONEČNÝ ROZDÍL !!!

Naší nadějí a světlem je Pán Ježíš Kristus. On je vítězem definitivním. (7), (8), (9) (11). A tak jako v Satanovi není žádného světla, tak v jeho  duchovním protipólu Pánu Bohu není žádné tmy. (13), (14), (15), (16). Boží Světlo se dostalo na zem  v osobě našeho Spasitele, tak jak o tom překrásně vypráví evangelium sv. Jana.


(III). Hranice Satanovy moci.
 
Satanu patří království světa a jejich sláva. Jemu je na jistý čas předáno vedení světa. (Luk. 4:5,6; dále br. farář Marius Baar: „Das Abendland am scheideweg“, Verlag Schulte + Gerth, Asslar). A přestože Satan smrtí vládne (9), brána smrti pro něj znamená definitivní STOP!!! Dál už nemůže. (22). Za ní je jen Ten, komu byl svěřen soud (18), náš Spasitel, hvězda jitřní (15) (14). Krásný obraz – tak jako po noci přijde den, tak po opuštění černého víru smrti (19) nám zazáří jasné světlo - Pán Ježíš Kristus. Ti, kdo toto prožili a vrátili se z Boží milosti zpět, se s mými tvrzeními jistě ztotožní.

(IV). Satan (Lucifer) v SZ + NZ.

V Písmu sv. je problém postaven takto :

1) Satan (odpůrce) je tímto jménem označen v SZ i NZ.

(2Sam. 24 :1 kraličtí; ekumenický text je v tomto místě zmatený); 1Par. 21:1; Jb 1:6; Zach. 3:2; Mt. 4:10; Mt. 12:26; Lk. 10:18; Lk. 22:3; Řím. 16:20) a na více místech.


2) Satan jako Lucifer je v SZ uveden jen jednou.

(Iz. 14:12-17).

3) Satan jako Lucifer není v NZ zmíněn ani jednou !

A to z velice prostého důvodu: funkci Světlonoše již nevykonává. Byla mu Panovníkem Hospodinem přidělena jiná role a tím mu byla dána i jiná jména. Žasnu nad logikou Písma sv.! Tedy už ne Světlonoš, ale „vládce tohoto světa“ (7); „bůh tohoto světa“ (2Kor. 4:4); „vládce nadzemských mocí“ (Ef. 2:2); „pokušitel“ (1Tes. 3:5);vše co ovládá tento věk tmy“ (Ef. 6:12) a další.

Inteligence Satanova (byť nadlidská), je ve srovnání s inteligencí Boží naprosto podřadná. (Síly tmy vůbec nepředpokládaly zmrtvýchvstání Pána Ježíše !!!) Panovník Hospodin dokonale „uzamkl“ jejich myšlení, tak že je tato možnost vůbec nenapadla !!! 
 
Tak jako tma je pouhou nepřítomností světla, tedy není skutečnou hodnotou, je negativní, tak Pán Ježíš svou smrtí na kříži demonstroval jako vládce světla nad silami tmy svou nesmírnou nadřazenost. Jak účinně vést boj se silami tmy nám popsal apoštol Jakub. Jen je nutné přesně dodržet popsané pořadí. (20).

(V). Shrnutí.
 
Jako nyní my, měli i nebeští andělé možnost volit mezi dobrým a zlým. Po volbě nastal definitivní, konstantní stav. Andělé se již rozhodli – jak se rozhodneme my? Satan si dokonce u Pána vyprosil abychom byli vystaveni stejné zkoušce jako byli vystaveni duchové – viz Lk. 22:31. Ale ti z nás, kdo vytrvají až do konce budou dokonce Satana a jeho anděly soudit (1Kor. 6:3).
Hospodinovým záměrem bylo zjistit, kdo mu zachová věrnost. Bytosti temnoty jsou i při svých obrovských možnostech omezeny. Nemají např. potřebnou svobodu konat dobro – naproti tomu andělé Boží nemohou konat zlo. Jsou tedy nemožností konat zlo omezeni? NIKOLI!!! Andělé Boží jsou příslušníky nebeské, tj. naprosto neomezené říše, jsou v blízkosti Boží a kde je Pán, tam je svoboda naprosto neomezená (2Kor. 3:17) a veliká radost Jemu sloužit. Přiblížil bych to asi takto: představme si, že by nás Pán v našem těle podléhajícímu mnohým neduhům učinil stále zdravými a nesmrtelnými. Pokládali bychom za nějaký nedostatek to, že nejsme vystaveni nemocem a tělesnému utrpení? Jsem si jist, že by po tom nikdo ani nezatoužil.

Tma znamená nepřítomnost světla, zlo nepřítomnost dobra, smrt nepřítomnost života, nenávist nepřítomnost lásky – tedy negativní entity nemají skutečnou hodnotu a proto  v nebeském světě nemohou být obsaženy (16). Panovník Hospodin je vládcem naprosto suverénním a nikdo, tedy ani  Satan se svými anděly se před Ním ani v pekle neskryje (Ž. 139:8). 
 
1) Lucifer svou vzpourou prokázal to, že není hoden !!! být nositelem Božího světla.
2) Totální porážkou Lucifera a jeho andělů skončila definitivně i jeho funkce Světlonoše.

 
Přestal být archandělem – k Božímu trůnu již nemá přístup. Dostal novou roli: stal se „vládcem tohoto světa.“ (11).

 
A to je TREST, který si svou revoltou proti svrchovanosti Hospodinově po zásluze vysloužil.
 
Studium nepřítele pokud není realizováno z biblických pramenů, vždy představuje určité riziko, jehož velikost nelze dopředu nijak odhadnout. Výjimkou jsou práce probuzených křesťanů. Mohu s dobrým svědomím doporučit  knihu amerického profesora Clintona E. Arnolda, novozákoníka na Biola University (Ca): „Síly temnoty“, která je přes svoji přístupnost překvapivě přesná. Vydal Návrat domů, Plzeňská 166, Praha 5. (1997).

 
Související texty: 
Jsem si vědom toho, že můj příspěvek postihuje jen některé aspekty z citovaných biblických textů. Faktem je, že biblický text je mnohoúrovňový, nevystižitelný a můj komentář ubohý. Snad tyto řádky pro základní orientaci v oblasti postačí a k dobrému poslouží.

 
SOLI  DEO GLORIA !
 
BohemianAnonymus

 
 

Podobná témata

Přednáška

"JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 11 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? (Skóre: 1)
Vložil: whynot (Falešný@e-mail) v Pondělí, 20. srpen 2007 @ 14:36:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
lucifer znamena svetlonos, to mas pravdu, ale jeho nazev se nevaze ke "svetlu bozimu", nemas tedy pravdu v tom, ze by jeho funkce svetlonose zkoncila jeho padem. ba prave naopak, jeho funcke svetlonose padem zacala. :)
Re: Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? není, po pádu nemá funkci (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pondělí, 20. srpen 2007 @ 20:37:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nosil světlo před tváří Boží, ale nenosí.
Ale myslím si, že někteří by ho chtěli nastolit na stolec. Byly tady takové podivné články, někdo chtěl dokazovat, že Beránek je Protosatanem ve Zjevení. Ale to nemůže, protože Beránek odsoudí satana do jezera, a to by tam musel odsoudit sebe a to je přece nesmysl.
Nelze stavět satana na stolec, protože ten bojuje na světě proti Bohu. Proto tvrdit, že  ´...funkce svetlonose padem zacala...´ je nebezpčeně nerozumné, ba dokonce mi to vyvolává podezření, jestli ho autor nechce ´posadit na stolec´, jak někdy chtějí některé moderní proudy.
ituji výňatek z jiného příspěvku:
Z článku: Hledání: Může být nedostatek hněvu hříchem?
Vloženo Středa, 28. únor 2007

: Hněv proroka Elíši hříchem nebyl, teologická poznámka o andělech
od mk (miliko(a)atlas.cz) v Čtvrtek, 01. březen 2007 @ 03:48:50
Rád bych řekl, že ďábel není anděl světlosti.
Světlo pochází od Boha a jeho andělé se koupou ve světle.
Je jedna poznámka u Pavla (2 Kor 11, 14), že odpůrce by se rád PŘEVLÉKL i za anděla světla.
A tato poznámka zapříčiňuje, že si lidé kladou rovnítko: anděl světla =satanáš,
správně by si měli klást rovnítko : převlečený za anděla světla může být satanáš.
To pak zdiskredituje všechny světlé bytosti, opravdu světlé s mocí od Boha,
zůstává z toho pokřivený postoj ve smyslu pryč od světla, je nebezpečné.

V lidském světě by se podobné mohlo stát takto:
Radovan Krejčíř okradl stát a odešel na Seychely. Tam by si mohli povídat: ten Čech okradl lidi. A utvořit z toho větu: Češi kradou.
Kdyby potom přišel třeba ministr spravedlnosti na Seychely, lidé by ukazovali: to je ten ze země, kde kradou. Noviny by psaly: další zloděj z Čech přistál na našem letišti. Zavřete své kufry a chraňte si peněženky, možná, že by ukradl i palmy na pobřeží.
Ale většina Čechů nekrade a většina andělů má správné světlo.
Odkazy:
Jakub 1,17
Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sstupující od Otce světel,

2. Korintským 11,14
A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;
11,15 není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.

Abychom unikli bludu, že satan je opravdu anděl světla, uvědomíme si, že je to převlek, ne skutečný anděl světla.
Potom se přestaneme bát světla.
Žalm 119,105
[Nun] Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.
Mohlo by se také stát, že by nás navštívil skutečný anděl přímo od boha a my bychom se ho báli. To přece není úmysl Boží.
==dále píši:
Stálé myšlení an Antikrista pochází ještě z husitské doby a od Chelčického. Ten nazval žijícího papeže *****m. Od té doby uplynulo skoro 600 let. Ale moderní rebelanri proti náboženství by chtěli dosadit nějakou bytost namísto Krista a Boha.
Cituji výňatek z jiného příspěvku :
Nebezpečná učení: Kdo je či není Antikrist
Vloženo Sobota, 01. červenec 2006
Re: Kdo je či není Antikrist čili podle starých spisů Chelčického
od mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 02. červenec 2006 @ 17:28:36
Ve chvíli, kdy církev byla v rozkladu se ozývaly vždy očistné porudy. Jeden byl v Čechách po linii : Waldhauser , Milíč, Jan Hus, Chelčický atd. Od té doby se nic nezměnilo u těch, kdo to čtou, ale změnil se svět..
A tak stav doby za husitství a při vzniku Jednoty Bratří fascinuje a inspiruje lidi dodnes, jako by ještě bylo 15. století.
Čte se to jako aktuální......... Ale opakuje se co napsal Chelčický.
Je to myšlenkové muzeum v českých hlavách.
A kdyby byl Chelčický napsal, že je dobré pampeliškové víno, bylo by se to opakovalo i dnes. Zdá se, že muzejní myšlení v České reublice má své kořeny.
Například se říká: co je české, toje hezké. Nebo Co Čech, to muzikant. Ale úroveň muzicírování je u nás tak pod úroveň, že je to jen vzdálená pravda.
Britové nás vidí jako národ Švejků, za což je mi stydno.
Když měl Dubček v roce 1968 potíže s Moskvou, vyšel v Anglii článek s názvem : ´Podaří se českému Śvejkovi přejít po napjatém laně? ˇ.
Bylo mi z toho smutno. Ale sami se k něčemu takovému hlásíme.
A jsem zvědavý, do kdy se budou opakovat slova z 15. století , ......Opravdu, jsme muzeum na pochodu do budoucího věku.
Miro]


Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? (Skóre: 1)
Vložil: sudha v Sobota, 25. srpen 2007 @ 14:40:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejdříve bych chtěl vyjádřit obdiv a poděkování BohemianAnonymus k vyčerpávající kompilaci textů Písma sv. k danému tématu. Sám bych ještě připojil odkaz v Jud. 9 na starou židovskou pověst o tři dny trvajícím boji archanděla Michaela se Satanem o mrtvé tělo Mojžíšovo. Archanděl Michael v tomto boji prohrál a musel tělo přenechat Satanovi. Symbolika příběhu je velmi vypovídající.

Pro ty, kteří vládnou francouzštinou, doporučuji přečíst sdělení "Les démons" na stránce www.apparitionsmariales.org z 24.8.2007.

Přeji vám všem hezký den.
SudhaRe: Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? a jak to bylo s hrobem u Mojžíše? (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 25. srpen 2007 @ 19:16:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem poněkud zmaten s tím listem.
Judův list je v některých vydáních (u Kralického), někde není, a pokud se pamatuji, satan bojoval  s andělem o to, aby byl známý hrob Mojžíše, aby Židé chodili k Mojžíšovi na hrob, aby se rozptylovala pozornost a tím aby byl zaváděný lid Izraele do modloslužebnictví, jelikož by se chodili poklonit ke hrobu svého Mojžíše.
Toho nedosáhl, a hrob zůstal utajen a nikdo neví, kde je pochovaný Mojžíš.
Pokud mne paměť neklame, satan právě svého cíle nedosáhl – aby byl hrob známý. To by šlo, kdyby mu byl anděl tělo vydal, a satan by se postaral o hrob a jeho úctu. Také bych se divil, kdyby měl anděl podlehnout svůdci a prohrát, že ? Mojžíš je buď vzatý ze země (jeho tělo, jako u Eliáše, takže není hrob), nebo je pochovaný, ale nevíme kde a ani procesí k úctě ke hrobu se nemohou konat. Střediskem kultu po odchodu z pouště do Kanaánu zůstala Archa a Stánek, a ty měnily místo v Izraeli dokud podle myšlenky Davida nepostavil Šalamoun Chrám.
To, že anděl ponechal potrestání pokušitele na Hospodinovi (jako u slov Zachariáš 3, 2), to je znamení, že i satan je duchovní bytost a soud nad ním přísluší Bohu (Hospodinu), ne andělovi.
Juda nabádá, abychom ani my nevykonávali svůj soud nad někým, ale odevzdali své spory Bohu a nevyvyšovali se a na druhé straně aby se se podrobili ostatním a autoritám.
Juda 
 1

,8 Podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají.
1,9 A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin.
1,10 Tito však se rouhají tomu, co neznají;….. 1,12 Ti jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bez bázně před Bohem..
Juda vyslovuje smířlivě: 1,22 S těmi, kdo pochybují, mějte slitování;]


Re: Re: Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? a co hrob Mojžíše a hora Zjevení? (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 02. září 2007 @ 08:21:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom záhadném  místě v listu Judy:
Pochyby o tom, jestli je Mojžíš opravdu pohřbený se živí také těmito slovy:
Matouš 17,3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
stejně tak:
Marek 9,4 Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem.
a Lukáš má :
9,28 Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil.
9,29 A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.
9,30 A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš;
9,31 zjevili se v slávě…..
9,33 Vtom se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví.
tedy : jestli se Mojžíš zjevil s Eliášem Ježíšovi po jejich životě zde, znamená to, že ani Mojžíš ani Eliáš nepodlehli zkáze (zetlení)….
A slova Petrova o třech stanech znamenají snad dvě možnosti výkladu:
(a) ochota poskytnout stan jako příbytek – obydlí –přístřeší pro přišlé osoby,
(b) mimo jiné sklon k uctívání.
Je to sice krásné, moci uctít svaté proroky, ale nasvědčovalo by to stejnému zájmu, pro který bojoval satan o možnost vodit syny a dcery Izraele ke hrobu Mojžíše.
Neboli jemná forma modloslužebnictví, neboli kult osobnosti (pojem zavedený později o Stalinovi, vůdci sovětské země), místo plnění Tóry.
Bylo by to v jiné formě rozpor  (dualita) mezi respektem osoby a respektem neosobního učení.
Vzdáleně to koresponduje (překvapivě) s tím, co radil svým učedníkům Buddha. ´nevyhledávejte osobní, vyhledávejte neosobní´.
Hledění k Hospodinu je prosto úcty k osobě, totiž aby se proroku vzdávala úcta, která přináleží bohu. A i když přece bych cítil vysokou úctu k prorokovi, je tu pozoruhodné stanovisko Petra k uctívání  ´…. udělejme tři stany…´.
Plnění Tóry je neosobní, poslušnost Zákona je neosobní věnování se plnění.
Pozoruhodný je dodatek ´…nevěděl co mluví…´, neboli ´…nechápal dost dobře souvislosti a situaci …´.
Já také. 


]


Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 25. srpen 2007 @ 15:32:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý BohemianAnonymus,

díky za skvělý rozbor. Pouze nevím, jak přesně jsi myslel tento výrok:

/// Andělé Boží jsou příslušníky nebeské, tj. naprosto neomezené říše, jsou v blízkosti Boží a kde je Pán, tam je svoboda naprosto neomezená (2Kor. 3:17) a veliká radost Jemu sloužit.///

Tam, kde je Duch svatý, je svoboda od hříchu. Ale není tam svoboda "naprosto neomezená", svoboda konat dobro, jak se komu zlíbí. V tom svobodu nikdo nemá. Boží požadavek je činit Boží vůli. K tomu jsme byli osvobozeni. Naše svoboda konat dobro je OMEZENA Boží vůlí. Není možno např. jít kázat evangelium do malé Asie nebo do Bitynie, když Duch chce, kázat v Makedonii ( Sk 16,6-10 ), není možné se bez Pánova svolení přestěhovat do Prahy, když Bůh chce, abych žil v Brně, není možné navšívit bratry v Tesalonice, když Bůh to momentálně nechce a má jiné přání, není možné vzít s sebou na misii bratrance, když Bůh to nechce apod. ( Sk 18,21 // Ř 1,10 // Jak 4,13-16 // Ř 15,18 // Ř 10,13-15 // Jan 11,1-7 // Jan 4,34 // Jan 5,19-20 // Jan 5,30 // Jan 6,38 // Jan 8,26 // Jan 8,55 // Jan 12,48-50 // Jan 14,10 // Jan 14,31 // Jan 15,4 // Jan 16,13 // Jan 17,8 ).

Naše skutky mají být v Duchu svatém a On je má skrze nás konat ( Ř 15,18 ). Nemůžeme konat dobro podle naší vlastní vůle a ve své vlastní síle, ale pouze z energie Ducha svatého ( Jan 15,5 ).

Tento jev je jasně vidět v denominacích, kde většina následuje pouze své vlastní myšlenky, představy a fantazie či žádosti ( či spíše žádosti a "vize" svých starších ) a kde se koná "dobro" bez očekávání na Boží vůli a doptávání se na ní a také bez základního požadavku, na to, aby se Boží vůle bylo možno dopátrat - tedy bez zapření sama sebe, své duše, svého JÁ, bez nesení svého kříže, bez učednictví. Takovéto "dobro" je však ve skutečnosti TROUFALOST.Re: Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 29. srpen 2007 @ 16:03:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím bratře Gregorie,

Zpočátku uvedu část mého i Tvého textu, které jsi uvedl v reakci na můj příspěvek.
 
Andělé Boží jsou příslušníky nebeské, tj naprosto neomezené říše, jsou v blízkosti Boží a kde je Pán, je svoboda naprosto neomezená (2Kor. 3:17) a veliká radost jemu sloužit.

Tam, kde je Duch svatý, je svoboda od hříchu. Ale není to svoboda naprosto neomezená, svoboda konat dobro, jak se komu zlíbí. V tom svobodu nemá nikdo. Boží požadavek je činit Boží vůli. Není možno např. jít kázat evangelium do malé Asie, nebo do Bytinie, když Duch chce kázat v Makedonii. (Sk. 16: 6-10).
 
V podstatě musím říci, že s Tebou naprosto souhlasím. Určité nejasnosti zřejmě vznikly z mého odlišného pohledu na biblické skutečnosti. Je to dáno mým duchovním vývojem a proto mám na duchovní skutečnosti odlišný pohled.

Pokusme se podívat na problém takto:
Svoboda v Kristu nemá nic společného se svévolí. Do říše svobody můžeme vkročit pouze a jen!!  následováním Krista, tj. nesením kříže, neboť „Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ (2Kor. 3:17).

 
V Kristu byla lidstvu dána jedinečná šance – doslova a do písmene překročit vlastní stín a vkročit do říše svobody. A tato říše je nekonečná, neboť Bůh je dle mého soudu nekonečný. Je nekonečný jak z hlediska času (např. Iz. 9:5(6); Ž 102:28; Žd. 7:3; aj.) tak i prostoru (Iz. 9 : 6(7).  Ž.119:96 hovoří o Božích přikázáních které mají nekonečný prostor. Kraličtí překládají: „přeširoký náramně“).

Lk. 4:18 „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“
Za povšimnutí zde stojí jedna skutečnost, která teologům dosud uniká: Spasitel zde primárně nepřináší POZNÁNÍ (tzv.„poznání" je největším a nejúčinnějším lákadlem okultních společností), ale to, co člověk potřebuje nejnutněji – totiž SVOBODU. Následujeme-li Krista, pak se poznání dostaví zcela automaticky.
 
Jinak o svobodě:
Komu patří země Izrael? Část 3.
http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1192

Boží dílo, jak správně uvádíš nelze realizovat libovolně, tedy svévolně, ale jen na základě povolání a Božích příkazů. Svévole vede k pýše, k expanzi vlastního ega a Boží dílo se tím ničí. Bůh se přizná k práci, je-li tato konána na základě Božího povolání, jen Bůh dává dílu růst – a to se nachází úplně mimo lidské možnosti, neboť zde jde o dílo Boží a nikoli lidské. Konáme-li Boží dílo v pokoře před tváří Boží a na základě Jeho povolání, možnost jakékoli svévole zde ani nenastane. 
 
1Kor. 3:6 „Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst;“

 
Určité napětí mezi naším chtěním a konáním jak nám ho krásně vykreslil apoštol Pavel v Ř. 7:14-25 svědčí nikoli o omezenosti Kristovy milosti, ale o našem nedokonalém ponoru do ní. Zde existují dva extrémy pozitivní a negativní, které ilustrují níže uvedené biblické texty:

Gal. 2:20 „…nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“
Gal. 5:4 „Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.“ (kraličtí překládají příhodně: „…vypadli jste z milosti.“)

                                                                            
Vztah Boží svobody a milosti.
Svoboda a milost jsou obětí Pána Ježíše dokonale propojeny neboť jsme skrze obět Pána Ježíše na kříži získali z MILOSTI (zadarmo, nezaslouženě) SVOBODU. Tedy svobodu, kterou jsme si vůbec nemuseli vybojovat. V této souvislosti bych směle našemu Spasiteli přisoudil i moderní titul OSVOBODITEL. Svoboda v Kristu je dokonalá, neboť Bůh je dokonalý.
 
2Kor. 3:17 „Duch je tím Pánem; kde je Duch Páně, tam i svoboda.“

                                                                     
Problém volby.
Svoboda ke hříchu, tedy  možnost volit hřích není výsadou a nijak nerozšiřuje naše možnosti z toho důvodu, že hřích před Bohem nemá cenu. Hříchem nelze cokoliv vyřešit a pokud je někdo opačného názoru, žije v iluzi, jejímž původcem je Satan.
 
Všichni musí projít tak říkajíc „zkušební dobou.“ Svoboda ke hříchu, tj. možnost volit mezi dobrým a zlým je v pravém smyslu zkouškou, ve které máme Bohu osvědčit svoji věrnost. Andělé a naši zemřelí již touto zkouškou prošli a nacházejí se v definitivu. Naši zemřelí mají sice již dokonalé poznání, ale nulovou šanci na svém stavu cokoliv změnit. Pro ty duše, které se za svého života nechodily s Kristem a v důsledku toho se s Ním po smrti nesjednotily, nabylo slovo KDYBYCH kolosálních rozměrů. Přál bych lidem všem, aby jim po smrti toto slovo vůbec nepřišlo na mysl.

 
Touto „zkušební dobou“ prošli i andělé: V nebi Lucifer původně zastával významné postavení, ale svou nevěrností o něj přišel. Přesto v nebi působil s novým jménem Satan a vzdor tomu všemu měl ještě tu výsadu, že mohl hovořit s Hospodinem přímo!!! – i když již k synům Božím nepatřil. (Jób1: 6, 9). Satan a jeho andělé nečinili pokání, naopak dopouštěli se na zemi svévole tím, že se spojovali s dcerami lidskými (1M. 6:1-4). Rekové, jak je známe z různých mytologií podle mého soudu povstali z těchto spojení. Dále se Satan dokonce pokusil zmařit Boží Spasitelské dílo tím, že přivodil smrt našeho Spasitele na kříži. Potom už pro něj a jeho anděly nebylo v nebi místo, byli poraženi a vyhnáni do nižších světů. Tím, že byli vyhnáni od Světla, stali se logicky anděly Tmy. Satan i jeho andělé tuto „zkušební dobu“ ve které je Panovník Hospodin v nebi toleroval, dokonale promarnili.

Pro nás dosud žijící, má tato „zkušební doba“ dvě specifiky: předně je pro každého z nás nestejně dlouhá, a pak nikdo z nás neví, kdy mu tato „zkušební doba“ skončí!!!
 
Jistě bys se chtěl zeptat, proč na svobodu kladu takový důraz, proč ji považuji za nejcennější duchovní hodnotu. Jen ten, kdo byl zotročen, si dovede vážit svobody, jen ten, kdo žil ve smrti, si dovede vážit života. Pro mě je svoboda v Kristu živou hodnotou, která mě vede k pokání a ke chválení Boha – nikoli nějakým vágním pojmem, nebo teoretickou veličinou, možností, která je pouze více či méně pravděpodobná.

Lk. 7:47 „…Komu se málo odpouští, málo miluje.“
 
Všichni lidé si nosí svobodu, nebo žalář ve své mysli a to nezávisle na sociálních podmínkách v nichž se právě nacházejí. Je skličující vidět mnohé lidi v žaláři; ale je ještě více deprimující, když vidím křesťany, jak si v takovém žaláři dokonce hoví – a neopustili by ho ani v případě, kdyby jim někdo dveře na svobodu otevřel. Krásně to vyjádřil jeden katolický farář popravený za Velké francouzské revoluce (zde odkazuji na link 1).

 
"S KRISTEM I V ŽALÁŘI SVOBODA, BEZ KRISTA I NA SVOBODĚ ŽALÁŘ.“
 
TEDY:
SVOBODU V KRISTU POKLÁDÁM ZA NEJVĚTŠÍ DUCHOVNÍ HODNOTU, PROTOŽE ZA NI BYLA PŘINESENA OBĚŤ NEJVYŠŠÍ.
 
Vše,

srdečně zdraví BA

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


]


Re: Re: Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Čtvrtek, 30. srpen 2007 @ 16:52:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokusim se vyjadrit co verim, ze clovek nejvice potrebuje a co, lepe receno koho, ja povazuji za nejdulezitejsi. Vy sice pisete, ze: "Svobodu v Kristu pokladate za nejvetsi duchovni hodnotu", ale ja k tomu, koho potrebuji, nepridam uz zadne jine slovo, protoze pak uz jsou to slova dve. Ja potrebuji jen Pana Jezise Krista a jen o neho mi jde. On by se mohl treba zeptat: chces svobodu i beze mne? Ja vim, ze to nejde, ale u Boha je vse mozne (mysleno v budoucim veku). A nekdo by rekl, ze ano. Ja trvam na tom, ze chci byt co nejblize  svemu Panu Jezisi, ze ho chci znat a ze bez neho uz nechci nikdy byt. I kdyby mi nabizel pul vesmiru a rekl, ze si tam muzu delat co chci bez neho, prosila bych ho, aby me dovolil zustat s nim.


]


Re: Re: Re: Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 31. srpen 2007 @ 15:54:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážená sestro Libby,
úplně s Vámi souhlasím a děkuji Vám za doplnění.

Srdečně zdraví
BA


]


Re: Re: Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 31. srpen 2007 @ 12:05:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OPRAVENKA.

V posledním odstavci jsem měl na mysli toto:
"...když vidím NĚKTERÉ křesťany, jak si v takovém žaláři dokonce hoví..."

Všem se omlouvá
BA


]


Re: JE SATAN STÁLE NOSITELEM SVĚTLA ? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 07. září 2007 @ 16:54:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
Vážení přátelé,

Když jsem chtěl napsat tento příspěvek, nevěděl jsem, zda ho budu moci vůbec dokončit. To mě vedlo k velkému spěchu, který mi nedovolil určité věci formulovat přesněji. Na sousedním Notabene jsem uveřejnil příspěvek stejného názvu s poněkud vytříbenějším obsahem na této adrese: http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=1225

 
Vše, srdečně všechny zdraví

BA
Stránka vygenerována za: 1.63 sekundy