Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 290, komentářů celkem: 416535, adminů: 60, uživatelů: 5181  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 240 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113033448
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus?
Vloženo Úterý, 31. srpen 2021 @ 11:19:29 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal redifon

Vždy jsem měl za to, že ze Staré smlouvy vychází smlouva Nová. Považoval jsem to za přirozené. Nikdy jsem nad tím neuvažoval. Bral jsem to jako axiom, že dvěma body prochází jediná přímka. Pak ale na tyto stránky zavítal ze synagogy jeden konvertita k judaismu a začal zde prosazovat tezi nadřazenosti judaismu nad křesťanstvím, které označoval jako bludné, a fanaticky napadat našeho Pána Ježíše Krista i víru v něj. 


Proto jsem byl nucen, v obraně své víry, se podívat na rabínský judaismus podrobněji, ačkoli mne do té chvíle vůbec nezajímal a neměl jsem s ním jakýkoli problém. Náhle jsem musel řešit problém: Co přirozeně navazuje na Starý Zákon: Nový Zákon - či rabínský judaismus?

Starozákonní bohoslužba je popsána mj. v 3. knize Mojžíšově. Chrámová bohoslužba je popsána v 3 knize Mojžíšově, 16. kapitole. A židovská bohoslužba je charakterizována třemi entitami: stánkem úmluvy, později chrámem, veleknězem a obětí

A je to bohoslužba věčná, jak praví tento text:

3M. 16,34 "A bude vám to ustanovením věčným k očišťování synů izraelských, ode všech hříchů jejich, každého roku jednou. I učinil Mojžíš tak, jakž jemu byl přikázal Hospodin." (BK)

To je naprosto stěžejní text. Hospodin v 3M. resp. 3M, 16 ustanovil bohoslužbu,a dále zaručuje Izraeli, že tato bohoslužba potrvá potrvá na věky. (3M. 16,34).

Čas plynul, chrám Šalamounův byl zničen, poexilní proroci skončili Malachiášem, a v Izraeli už  nebyl nikdo, kdo by národu zjevil Hospodinovu vůli. 

A potom došlo ke golgotské události, která změnila svět

J. 19,30 "A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil." (BK)

Tento začátek nové éry byl doprovozen nadpřirozenými událostmi:

1) Tma od hodiny šesté do hodiny deváté (12-15 hod) (Mt. 27,45; Mk. 15,33; Lk. 23,44)

2) Roztržení chrámové opony (Mt. 27,51; Mk. 15,38; Lk. 23,45)

3) Zemětřesení v Jeruzalémě, při kterém se hroby otvíraly, mnozí zesnulí vstali a ukázali se mnohým (Mt. 27;51-53)

Tyto události nebyly Židy správně vyhodnoceny, zřejmě proto, že jejich myšlení bylo už zatíženo nenávistí k Pánu Ježíši Kristu, tedy vpravdě barabášovským myšlením, které vyústilo až ve vraždu Spasitele:

Ukřižuj! (Mt. 27; 22,23; Mk. 15; 13,14; J. 19,15)
Propusť nám Barabáše! (Mt. 27; 20,21,26; Lk. 23,18; J. 18,40)

Ale Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným
(Ž. 118,22; Mt. 21,42; Mk. 12,10; Lk. 20,17; 1Pt. 2,7)

Židé Pána Ježíše Krista zavrhli (Ž. 118,22; Mt. 21,41; Mk. 12,10; 1Pt. 2,7), následně si pak na soudu zvolili zločince Barabáše (J. 18,40), čímž  přivolali za tento odporný zločin zlořečení na sebe i své děti (Mt. 27,25), a pak Spasitele zabili (Sk. 3,15; 5,30; 1Tes. 2,15).

V prvních dvou textech (Sk. 3,15 a Sk. 5,30) použili kraličtí význam "zamordovali", který je přesnější, protože Pán Ježíš byl odsouzen PROTI římskému právu, na nátlak Židů, a tedy byl ZAVRAŽDĚN, protože na Kristově kříži měl podle římského práva viset Barabáš!!! 

A zlořečení Židů za Spasitelovu smrt "Krev jeho na nás . . ." (Mt. 27,25) se s Židy potáhne až do druhého příchodu Pána Ježíše v moci a síle na tuto zem, kdy Židy zachrání před úplným vyhlazením. Tehdy Židé uvidí, koho bodli (Zach. 12,10) a budou nad ním kvílit, jako nad prvorozeným. Což ovšem potvrzuje skutečnost, že se vina Židů, kterou na sebe přivolali (Mt. 27,25), přenáší z pokolení na pokolení. Je velice zvláštní, že Pána Ježíše bodl římský voják (J. 19,34), ale Písmo za tento čin přisuzuje Židům (Zach. 12,10).

Židé volali: 

J. 19,15 "Oni pak zkřikli: Vezmi, vezmi, ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: Krále vašeho ukřižuji? Odpověděli přední kněží: Nemámeť krále, než císaře." (BK)

Tím ovšem nad sebou, jako duchovní autoritu uznali římského císaře - a toho se až do druhého Spasitelova příchodu v moci a síle, nezbaví. To samozřejmě mělo neblahé následky. Odmítli Božího Syna a uznali nad sebou vládu císaře. A Hospodin jim vyhověl: Císař skutečně po 40 letech přišel!!!Spasitel světa, Pán Ježíš Kristus, za svého pozemského působení byl chrámem i veleknězem:
 
Izajáš 53, 5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Proroctví o Beránkovi Božím:

Exodus 12, 46 Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
Jan 19, 33 Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali,
Jan 19, 36 Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: ‚Ani kost mu nebude zlomena.‘

Podivuhodné vyplnění starozákonního proroctví!!!
Matouš 12, 7 Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné.
Matouš 12, 8 Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou.
Jan 5, 15 Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil.
Jan 5, 16 A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu.Kdyby Židé měli ducha Božího, pak by se Boha ptali, kde je nyní chrám, velekněz i oběť, když to všechno nevidíme, ale z Písma víme, že to všechno musí nutně existovat???

Anebo jinak: V co NOVÉHO, se velekněz, chrám i oběť modifikovali a kde to lze nalézt???

A dostali by od Boha asi tuto odpověď: 

Ježíš Kristus je NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9). Dále to, že Pán Ježíš Kristus je NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).

A tato NOVÁ bohoslužba tedy NOVÁ SMLOUVA, se neomezuje jen na židovský národ, ale je určena celému světu. 
Paul Johnson, autor knihy "Dějiny židovského národa" (Rozmluvy Řevnice, ISBN 80-85336-31-6) na str. 212 praví, cituji:

"Donin znal Talmud dobře, dokázal se rabína ptát na všechny ty pasáže z Talmudu, k nimž měli nebo mohli mít křesťané námitky (představovaly jen mizivou část celku): šlo v nich o urážku Krista (Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech), či o rouhání se Bohu Otci (plakal nebo byl poražen v debatě), popřípadě se v nich zakazovalo Židům stýkat s křesťany."

Moje pozn. K tématu: Gittin, 57a

*  *  *

André Lemaire, "Dějiny hebrejského národa" (vydavatelství ERM Podlipného 17 Praha 8, ISBN 80-901477-6-3), na str. 108 praví: 

"V Palestině i v diaspoře (obzvlášť v Babylonii) se judaismus po r. 70 stal v zásadě judaismem farizejské strany."


Matouš 12, 24 Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“
Matouš 23, 2„ Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
Matouš 12, 14 Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.

Tak to je jen pár reprezentativních výroků, týkajících se farizeů. Je zřejmé, že nenávist farizeů, potažmo rabínských judaistů ke Spasiteli trvá dodnes, čehož neklamným důkazem je i působení onoho konvertity k judaismu zde, na Granosalis. 

Závěrem,
ustanovení věčné je Bohem garantováno. Člověk je nevěrný, ale Bůh zůstává věrný (2Tm. 2,13). Princip věčné bohoslužby, tedy chrám - velekněz - oběť musí být za všech okolností zachován.

Židé po r. 70 však tento princip porušili, vytvořili si své vlastní PARALELNÍ náboženství, nerespektujíce věčné ustanovení zakotvené v (3M. 16,34), tedy náboženství, které je směsí Božích i lidských ustanovení. Tuto bohoslužbu tedy Bůh nevytvořil, ani nepožehnal, a to proto, že obsahuje lidské prvky, které jsou jako dílo lidské nutně zatíženo chybami. Taková bohoslužba tedy nemůže být Bohu milá, protože je fakticky založena na vzpouře proti Bohu. A z těchto důvodů nemůže být rabínský judaismus v žádném případě křesťanství nadřazen.

redifon

                                    
"Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 127 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 31. srpen 2021 @ 11:41:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek jsem nečetl, jen tak každé padesáté slovo a vidím, že to je dokola jen nějaká historie s mytologií. Dějepis, ještě fantaskní. Ale když se dívám do vesmíru, tak tam nic takového nevidím, co píšeš. Když se dívám na přírodu, tak tam nevidím nic takového, co píšeš. Když s dívám na lidi na ulici, nebo kamkoli se dívám, nikde nevidím, co píšeš. Co vy to jste za spolek historiků a fantastů. Pořád jen hledíte do minulosti. Váš bůh je bůh minulosti. To je strašně divné. Muzeum zatuchliny. Nemáte mít náhodou živého boha, co je přítomen dnes a tady v současném vesmíru? Kam se to pořád díváte? Co to zkoumáte? Žádného boha z vás necítím. Jste jen spolek nějakých do sebe zahleděných historiků a pseudohistoriků. Hele, s takto mrtvým náboženstvím, které se dokola hrabe jen v minulosti a které zde prezentujete, nezevangelizujete ani nohu....Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 31. srpen 2021 @ 11:56:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Skvěle napsáno.Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 31. srpen 2021 @ 12:28:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Když je Ježíš nazýván beránkem Božím v Janovi 1:29 a v Janovi 1:36, hovoří se o něm jako o dokonalé a definitivní oběti za hřích. Abychom pochopili, co Kristus dělal a kým byl, musíme začít ve Starém zákoně, který obsahuje proroctví týkající se příchodu Krista a jeho oběti za hřích (Izaiáš 53:10). Ve skutečnosti celý obětní systém, zavedený Bohem ve Starém zákoně, připravil půdu pro příchod Ježíše Krista, který je dokonalou obětí, jakou jen Bůh mohl dát, aby odčinil hříchy svého lidu (Římanům 8:3; Židům 10).

Obětování beránků hrálo velmi důležitou roli v židovském náboženském životě a obětním systému. Když Jan Křtitel zvolal: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa" (Jan 1:29), tak Židé, kteří ho zaslechli, si to možná spojili s některou z důležitých obětí. V čase svátku Pesach, který byl blízko, padla možná první myšlenka na velikonočního beránka. Svátek Pesach je jeden z hlavních židovských svátků a oslava vysvobození Izraelitů z otroctví v Egyptě. Ve skutečnosti zabití velikonočního beránka a použití jeho krve k označení veřejí domů (Exodus 12:11-13) je výstižným předobrazem Kristova usmiřujícího díla na kříži. Ti, pro které zemřel, jsou přikryti jeho krví, která je chrání před andělem (duchem) smrti.

Jiná důležitá věc, týkající se beránků, byla každodenní oběť v chrámu v Jeruzalémě. Každé ráno a každý večer byl obětován v chrámu beránek za hříchy lidí (Exodus 29:38-42). Tyto každodenní oběti, stejně jako všechny ostatní, měly předznamenat dokonalou a konečnou Kristovu oběť na kříži. Ve skutečnosti čas Ježíšovy smrti na kříži odpovídá době večerní oběti v chrámě. Židé v té době byli seznámeni se starozákonními proroky Jeremiášem a Izaiášem, kteří předpovídali příchod jednoho, který měl být obětován ("jako beránek k zabití veden byl" - Jeremiáš 11:19; Izaiáš 53:7) a jehož utrpení a oběť měla zajistit vykoupení Izraele. Samozřejmě, ta osoba nebyla nikým jiným, než Ježíšem Kristem, beránkem Božím.

Zatímco představa obětního systému může pro nás dnes vypadat divně, idea placení nebo odškodnění je pro nás lehce pochopitelná. My víme, že odplatou za hřích je smrt (Římanům 6:23) a že hřích nás odděluje od Boha. Také víme, že Bible učí, že my všichni jsme hříšní a nikdo z nás není spravedlivý před Bohem (Římanům 3:23). V důsledku našeho hříchu jsme odděleni od Boha, a stojíme před ním vinni. Proto jedinou nadějí je, že nám Bůh připravil cestu, abychom s ním byli smířeni, což udělal, když poslal Ježíše, Syna Božího, zemřít na kříži. Kristus zemřel, aby nás očistil od hříchu a aby zaplatil trest za hříchy všech, kteří v něho věří.

Skrze Ježíšovu smrt na kříži, která je dokonalou Boží obětí za hřích, a skrze jeho vzkříšení tři dny potom, nyní můžeme mít věčný život, když v to uvěříme. Skutečnost, že sám Bůh poskytl dar, který odčinil naše hříchy, je hlavní částí úžasné dobré zprávy - evangelia, které je tak jasně prohlášeno v 1. Petrově 1:18-21: "Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny. Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech pro vás, kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu."Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 07:16:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím bratře,
a děkuji za skvělý rozbor. 

Já jsem při koncipování tohoto článku vycházel z těchto nejjednodušších úvah:

Bohoslužba starozákonní, je kompletně popsána v SZ; bohoslužba novozákonní, zas kompletně v NZ

Bohoslužba rabínského judaismu není popsána ani v jedné ze dvou svatých knih: Tedy ani v SZ a ani v NZ - a ani tam popsána být nemůže, protože je směsí Božího a lidského. Tato bohoslužba sice přejala některé bohoslužebné prvky ze SZ, což ovšem znamená, že tato bohoslužba se SZ souvisí jen formálně. 

Proto nemůže být bohoslužba rabínského judaismu jakkoli nadřazena, či nadřazována bohoslužbě novozákonní. 

S pozdravem
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 01. září 2021 @ 09:04:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není skvělý rozbor od Dzehenuti. On to ukradl odsud a tady jen udělal CTRL V

https://www.gotquestions.org/Cesky/Jezis-Baranek-Bozi.html

A nedal ani odkaz na to, kde to našel. To jste vy pobožní. Kradete a ještě se chlubíte cizím peřím. 


Jinak systém obětování je stejný jako ve všech šamanských a dalších pověrčivých koncepcích. Je to představa Strašidla, Bubáka, co se mstí a potřebuje se udobřovat skrze oběti. Prostě zlí lidi si vymysleli zlého boha. Já nejsem tak zlý a dokážu odpustit, aniž by mu musel někdo obětovat. Určitě jsem charakterově lepší než ten váš bůh a i velká část lidí, co je znám osobně, tak jsou lepší než ten váš bůh. Za toho vašeho boha, co potřebuje oběti, aby se uklidnil nebo odpustil, se byste se měli spíše stydět. To je dost magorská představa, když většina lidí je schopna odpustit jen tak, aniž by se jim muselo obětovat. Stačí se třebas omluvit. Já nevím, proč pořád tak machrujete tou vaší představou vašeho boha, když je z ní cítit nízkost, mstivost a další patologické osobnostní rysy. A vy se tím chlubíte. Zaťukejte si na čelo. A nezapomeňte zase ukrást nějaký text z netu a vydávat ho za svůj. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 01. září 2021 @ 09:30:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Já nejsem tak zlý a dokážu odpustit, aniž by mu musel někdo obětovat.<<

A tím jste nechtěně uhodil hřebíček na hlavičku, Neprihlaseny :)
V Tanachu to takto právě je, že B-h odpouští bez korbanotů (obětí).

>>Za toho vašeho boha, co potřebuje oběti, aby se uklidnil nebo odpustil, se byste se měli spíše stydět. <<

Jistě, ale to si musíte vyříkat s křesťany či ateisty, kteří tohle rozšiřují. Souhlasím s Vámi, že by se oni měli stydět za toho svého boha, který potřebuje korbanot (oběti), aby se uklidnil a odpustil. A podle křesťanů ten jejich B-h nebyl dokonce uspokojený množstvím korbanot chovné čisté zvěře a jejich krví, takže chtěl krev lidskou, dokonce prý krev jeho syna, aby se uspokojil, uklidnil a s lidmi se smířil a odpustil. Thle ale není Hašem, B-h Jisraele. Židé nemohou za to, jak pohané, ať už křesťané či ateisté, či svedení Židé, čtou, rozumí a vykládají B-ží slovo dané Židům. 

>>Stačí se třebas omluvit. <<

Přesně tak, ale ne vždy. K omluvě patří změna smýšlení a jednání, napravit, co jen napravit lze, či uhradit, minimalizovat či zcela uhradit škody i ty, které způsobují ztrátu do budoucnosti. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 01. září 2021 @ 13:31:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám se za co omlouvat. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 10:19:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota

Jistě, ale to si musíte vyříkat s křesťany či ateisty, kteří tohle rozšiřují. Souhlasím s Vámi, že by se oni měli stydět za toho svého boha, který potřebuje korbanot (oběti), aby se uklidnil a odpustil. A podle křesťanů ten jejich B-h nebyl dokonce uspokojený množstvím korbanot chovné čisté zvěře a jejich krví, takže chtěl krev lidskou, dokonce prý krev jeho syna, aby se uspokojil, uklidnil a s lidmi se smířil a odpustil. Thle ale není Hašem, B-h Jisraele. Židé nemohou za to, jak pohané, ať už křesťané či ateisté, či svedení Židé, čtou, rozumí a vykládají B-ží slovo dané Židům. 
martino
Voto hulíš trávu nebo holduješ alkoholu? To jsou neskutečné hovadiny co vychází z tvého mozku. Tím urážíš nejen Boha což je ti osudné, ale i přirozenou lidskou inteligenci. Kde je psáno ve SZ nebo v NZ, že Bůh požadoval nebo jak píšeš, "chtěl lidskou krev". Ty jsi vážně zhulený nebo zdravotně nepříčetný. V každém případě zde porušuješ českou legislativu neboť urážíš náboženské cítění věřících jak odpudivě a hnusně odporně se vyjadřuješ. Děkuj Bohu, že nežiješ v pravoslavném Rusku. Dnešní Putino Rusko za urážení náboženského cítění věřících má sazbu 3 roky natvrdo, včetně vysoké pokuty. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 13:17:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
??? martino ???
Neznám starý zákon ani nový zákon, ale v Tóře je jasně napsáno o zákazu přinést lidskou oběť B-hu a také modlám. Oproti tomu je v křesťanských písmech jasně napsáno, že křesťanský Ješu přinesl sám sebe v oběť B-hu, dokonce ono chucpe, že prý ho k tomu B-h sám vyvolil. O tom, že prý tento Ješu přinesl v oběť své tělo a vešel do svatyně svatých se svou vlastní krví, a že prý krev zvířat nikdy nemohla očistit svědomí lidí od vin, kdežto ta Ješuova ano a to jednou provždy, o tom je psáno v křesťanských písmech také, martino.

Neporušuji žádnou českou legislativu, nezahulil jste si trávu, martino? Ani tímto neurážím křesťanské náboženské cítění, protože tohle křesťané právě že vyznávají. V Rusku je toliko trestáno náboženské cítění pravoslavné církve. Křesťanství samo je urážkou B-ha a Židů, víte, viďte :)


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 16:12:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Voto mohl by ses stydět za ty demence co zde prezentuješ. Bohužel GS se již delší dobu stává nájezdem nikoliv již různých náboženských názorů, ale centrem sektářských úchylů. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 06. září 2021 @ 09:20:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, určitě se nestydím za to, co zde píši, tedy za to, co Vy pokládáte ve své demenci za demenci mou. A souhlasím, že na GS najíždíte jako úchylný sektář, který není schopen diskuzně obhájit své trollení.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Pátek, 08. říjen 2021 @ 00:50:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
za mě - dement seš ty - martino ne :-)


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 19:40:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Dnešní Putino Rusko za urážení náboženského cítění věřících má sazbu 3 roky natvrdo, včetně vysoké pokuty. 

A to bys chtěl mít i tady v Česku? Rusko a Putin jsou tvoje vzory? Tak to nebyla otázka na mě, ale odpovím podle své paměti. Jak si pamatuji, tak v bibli se píše, že bůh chtěl nejdříve obětovat zvířata, potom Ježíše. Takže krev potřeboval vidět. Jistěže kdo chce vidět oběť, chce vidět mrtvolu. Nevím proč. Zeptali jste se někdy vašeho boha, proč vlastně potřebuje napřed vidět mrtvolu, aby mohl odpustit? Páč třebas já nemusím vidět mrtvolu a dokážu odpustit i bez mrtvoly. Vypadá to, jako by váš bůh byl trochu říznutý nekrofilií nebo podobným fetišismem z toho ranku. Jo a ještě potom tu mrtvolu museli grilovat. Píše se o zápalné oběti, že tu mrtvolu grilovali, a že to byla libá vůně pro toho vašeho boha, Takže se tím nějak uspokojil a pak těm lidem odpustil a byl s nimi zase kámoš nebo tak něco. Akorát u toho Ježíše nepožadoval, aby jeho mrtvé tělo grilovali na ohni. To jen u zvířat. Akorát u jednoho cca 10 letého kluka, Izáka. Ten měl být původně taky zabit, podřezán svým otcem Abrahámem a pak měla být jeho mrtvola grilována. Však Abrahám připravil vatru, nůž a svázal Izáka. Nakonec z toho sešlo, páč vašemu bohovi stačilo si to jen představit. Asi v ten den už měl dost načicháno těch vůní ze spálených zvířecích mrtvolek a mrtvolku spáleného 10 letého kluka už čichat nemusel. 

No máte to dost zvláštního boha. Nedivím se, že jste tak vyděšení. Ještě ta vaše pekla, očistce, atd. Někde jsem četl, že náboženství je v podstatě něco jako kolektivní neuróza. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 21:20:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny, myslím, že komentuješ něco o čem nic nevíš a čemu vůbec nerozumíš. Bůh se neuspokojuje požadavkem o kterém píšeš. Naopak je mu odporný jak čteme ve SZ - Izaijaš "K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám už dost beraních zápalů. i sádla tučných dobytčat. Krev býků, kozlů a beránků. mi není příjemná."

Bůh požadoval oběť zvířat ve SZ neboť vlastnictví ovcí, koz, oslů, beranů ....byl v té době majetek velkého rozsahu. Pokud mluvíme o oběti pak je to stav, kdy se člověk vzdává části svého majetku jako znamení své lítosti nad svým hříchem a dává Bohu na vědomí, že se chce změnit a ta změna je doložena svou obětí, že se vzdává určité části svého majetku. Pokud jde o Izáka byla to přeci zkouška lásky vůči Bohu zda Abrahám skutečně miluje Boha tak, že je ochoten mu obětovat i jeho vlastního syna. Odměnu kterou za to obdržel si přečti. Nevíš co zde plácáš. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. září 2021 @ 09:41:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepotřebuji, aby se někdo vzdával části majetku, abych mu mohl odpustit, takže nechápu vašeho boha, nebo představu, jakou máte o bohu. A to samé s tím Izákem jako důkaz lásky. Nepotřebuji, aby někdo podřezával svého syna jako důkaz lásky. Právě že jsem bibli četl, tak z ní vyplývá, že ji sepisovali pověrčiví pastevci. A tobě, Martino, přece žádný bůh nepoklepal na rameno, nepředstavil se ti a neřekl ti, že máš věřit na knihu mýtů a pověr. To ty sám na ni věříš, a to z důvodu, že tě na to někdo navedl, zřejmě rodiče nebo někdo, komu jsi věřil. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 03. září 2021 @ 19:30:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. září 2021 @ 21:40:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozor, já jsem sice psal, že nerozumím, proč věříte na představy o bohovi, který potřebuje zvířecí či lidské oběti, aby mohl odpustit, ale to neznamená, že nerozumím tomu, jak tyto představy před těmi tisíci lety vznikly. Ty představy tehdy pisatelé bible sdíleli s tehdejším obecným přesvědčením všude možně po planetě. A někde v různých šamanských náboženství obětují svému bohovi dodnes. Jenže to je právě projev zaostalosti. Já právě nerozumím tomu, že je někdo na tyto barbarské věci z doby bronzové schopen věřit v naší moderní době. Jak můžete v civilizované společnosti vyznávat tak zaostalou, primitivní představu o bohovi, která byla vytvořena tak dávno, když nebyla ani elektřina a lidi se děsili třebas i tmy. A když píšeš o islámu, tak to je pořád varianta na stejné téma. Kdo vymyslel ty představy o Jehovovi, Hospodinovi, Alláhovi, atd? No jací to byli lidi, takové bohy vymysleli. Vždyť je jasné, že v tom údajném chování boha se zračí zrcadlí vnitřní pocity pisatelů, jejich děsy, pověrčivost. Já bych třebas ani Jehovu Hospodina, ani Alláha nevymyslel, protože uvnitř v sobě nejsem takový nelida až dá se říct zloduch. Ano, váš bůh Jehova Hospodin je zloduch. To samé Alláh, to je taky zloduch. A klidně to řeknu i muslimovi. A jestli mi uřízne hlavu, mi vůbec nevadí. Já na životě nelpím. Akorát jestli bych si mohl vybrat, radši bych, aby mě zastřelili kalašnikovem. To je spolehlivé. Nožem ne. Ty jejich nože jsou tupé a taky by mě mohli řezat celý večer, páč kosti mám dost tvrdé. Přece jen už mám roky. Jak říkám kalašnikovem by mě vzali, to mi neva. To by byla eutanazie. A to je určo lepší než se za x let dožít rakoviny a ležet v LDNce. 

Co tam máš dál, bobku? 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 04. září 2021 @ 15:05:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny

Já právě nerozumím tomu, že je někdo na tyto barbarské věci z doby bronzové schopen věřit v naší moderní době. Jak můžete v civilizované společnosti vyznávat tak zaostalou, primitivní představu o bohovi, která byla vytvořena tak dávno, když nebyla ani elektřina a lidi se děsili třebas i tmy.

martino
Izaiáš 43:1-25Tvým diskusním hendikepem je skutečnost že si se ponořil do náboženství a ty se neorientuješ. Vše možné do toho zamotáš, ale světlo nevidíš. Já zde mluvím o Bohu Stvořiteli nebe i země, včetně člověka. Ty zde hovoříš o bohu z doby bronzové, kdy prý nebyla ani elektřina. Slunce je zde dávno než byla elektřina, svítí a vydává teplo. Nic se nezměnilo. Bůh Stvořitel je také stále stejný, včera, dnes i na věky. Bojíš se a třeseš se přiznat, že se cítíš jako nahý vrtní. Kladeš si tisíce otázek a hledáš na ně špatné odpovědi. Včera jsi psal o potopě světa jako o pohádce a přitom tajíš přiznat, že po celém světě, včetně Ameriky a Austrálie geologové vypovídají o stejné geologické struktuře datované z jednoho období jak v Americe tak třeba na dálném východě. Něco co se nedá do nekonečna obhajovat lokální velikou záplavou určitého území. To již vědci opustili v 50 letech minulého století, když odhalili po celém světě stejné geologické vrstvení. A pokud napadáš Boha judaismu a křesťanstva jako Boha barbarského, pak si vážně ujetý. Bůh který je Láska nemůže být barbarský. Samozřejmě barbarství se v náboženství dělo když např. Aztékové obětovali děti Bohu deště, aby pršelo, kdy se obětem za živa z těla vytrhávalo bijící srdce, to je vážně skutečné barbarství odporující člověku jako obrazu Božímu. A tito Aztékové s barbarským chováním lidských obětí různým bohům byli následně za jediný rok obráceni na křesťanství když se Panna Maria zjevila indiánovi Diegovi ve Guadalupe. Za jediný rok se nechal pokřtít celý národ a do dnešní doby tam ročně připutuje na 20 milionů poutníků. Nezaměňuj Boha Stvořitele, Boha judaismu a křestanů za boha šamanů. Opakovaně k tomu sklouzáváš a tím degraduješ zdejší diskusi na hospodské klábosení. A ještě jeden tvůj omyl. Boha si nikdo nevymyslel, Bůh se k člověku přiblížil a to tak, že se mu dal poznat. Neznáš příběh jak Bůh rozmlouval k lidu skrze proroky, neznáš jak Bůh plnil své slovo po rozhovoru s Mojžíšem? To pobití všeho prvorozeného v Egyptě od lidí až dobytka to Bůh prošel Egyptskou zemí, aby smetl pýchu a vzdor faraona a i jemu do rána zemřel syn. Ty nevíš, že veškerá voda v řekách a ve studních se proměnila v krev? Ty nevíš jak sám Bůh zázraky bojoval za svobodu svého lidu? Ten lid si ho vymyslel? Ne, ten ho přijal neboť měl osobní zkušenost s Bohem který svůj lid miluje. 
Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem tě. Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, já jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu tě shromáždím. Severu řeknu: „Propusť je!“ a jihu: „Nedrž je!“ Přiveď mé syny zdaleka, mé dcery ze světových stran – všechny, kdo nesou jméno mé, ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však má oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé ať se shromáždí, ať se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? Ať přivedou své svědky, ať se obhájí, ať jim dá za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste mí svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že já jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude. Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. Já jsem oznámil, já zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste mí svědkové, praví Hospodin, že já jsem Bůh. Dříve než byl den, já jsem. Z mé ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory – z jásotu Chaldejců bude úpění! Já jsem Hospodin, váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin, který razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy s koni a vojsko i posily nechává padnout, aby nevstali, jako knot lampy aby uhasli: Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, já činím novou věc, a klíčí právě teď – vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř mě bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi mě ale nevzýval, Jákobe, byl jsem ti, Izraeli, na obtíž! Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, obětními hody jsi mě neuctil. K žádným darům jsem tě nenutil, neobtěžoval jsem tě kadidly. Nekoupil jsi mi vonné koření, tukem svých obětí jsi mě nesvlažil. Zatos mě svými hříchy unavil, obtížil jsi mě svými vinami! Já, já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 04. září 2021 @ 16:39:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neberu ti tvoji víru, nevyšiluj, nedramatizuj. Však si věř klidně dál v bibli a boha tam někým popsaného. Já si zase zůstanu u toho svého rozumu a vědy. Tvůj bůh z bible je zloduch. V průměru je zloduch. Ježíš je lepší postava proti Jehovovi, ale má taky své velké úlety. Celkově se na to nedá věřit. Stačí brát stránku po stránce. Už Genesis 2 je tak směšná, že je jasné, že to jsou jen pohádky a pověry. Pro většinu lidí v Česku to jsou jen pověry a pohádky. Po vás, pobožnou menšinu, je to svaté písmo, kterému s klaníte. Ok. Však vám v tom nikdo nebrání. Nicméně mě zase nikdo nemůže bránit, abych i myslel, že tvoje náboženství prezentuje boha barbarského a na podobném levelu jako mají šamanská náboženství. Ty rozdíly jsou minimální. Rozdíly jsou v tom, že tam máte více textu více příkazů, zákazů. Podobně jako mají muslimové v islámu. Alláh a Jehova jsou si podobní. Když píšeš, že se Panna Maria zjevuje, tak ti na to napíšou protestanti, že to je démon vydávající se za pannu Marii. Nejste v tom jednotní, nemáte ani jednotu v tom, kolik hlav  a osob má váš bůh, kdy se má kdo křít a jak, jak papat ty oplatky a pít víno. Nefunguje vám tzv boží moc, je to fake. Já fakt nemám žádný důvod věřit na vaše údajně svaté texty, když od první stránky bible čtu jen samé mýty a něčí fikci. Vždyť vy ani neznáte autory, kteří to psali, uzákonili jste si to na nějakém koncilu, aby vám to pasovalo na oblbování lidí. Co jste dělali, když jste byli u moci, to víme. Hele, buďte rádi, že se můžete scházet ve svých kostelích a tam si dělat ty pobožné úkony. Ale musíte počítat s tím, že vás většina populace vnímá jako bizár ze starověku a doby bronzové...


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 05. září 2021 @ 13:39:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 05. září 2021 @ 20:44:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náboženské cítění věřících neurážím. Ty mi tu vyhrožuješ. Já tobě ne. Agrese je z tvé strany, z mé ne. Já tě právě respektuji a nikam tě neobracím. A že mi připadá bůh zobrazený zejména ve SZ jako zloduch, to není urážení tebe. Ty přece nejsi ta postava. O tobě nic nevím. Až někde bude literární postava Martino, co bude topit lidi, dělat nachytávky, vybízet ke genocidám, tak pak bude zloduch. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 06. září 2021 @ 09:31:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 06. září 2021 @ 09:49:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Literární postava, která topí lidi, dělá nachytávky na nic netušící lidi, vyzývá ke genocidám, vyhrožuje věčným mučením atd., tak to je špatná literární postava, čili zloduch. No a ty mi píšeš, že si mám dát bacha, že si myslíš, že ten zloduch není jen literární postava, ale podle tebe je to reálná bytost, akorát že neviditelná a kdesi schovaná. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. září 2021 @ 10:23:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Systém oběti vychází z principu spravedlnosti;  každý dluh se musí jednou zaplatit!

Bůh je nejvýš spravedlivý (nikomu nenadržuje) a nemůže tedy dopustit žádné "manko". U nikoho.


Je však možné zaplatit dluh za jiného - je možné obětovat ze svého a smazat dluh druhého.

A právě takto my rozumíme Ježíšově výkupné oběti...


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 01. září 2021 @ 18:19:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne. Svůj hřích ani dluh nemůžete převést na jiného. To je nespravedlnost.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 01. září 2021 @ 18:26:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota
aha a jak to vidíš ty, když si myslíš, že to nejde?


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 08:02:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Normálně, Akuzativ, zcela normálně.
Abnormální je, aby věřitel kvůli nezplacenému dluhu dlužníka, se převlékl za svého syna, aby řevzal na sebe dluh dlužníka tím, že se nechá od dlužníka zabít, a tím uspokojí svůj nárok.
Nebo, že pošle svého syna, aby se dal zabít, aby tím převzal a zaplatil dluh za dlužníky, a svou smrtí uspokojil nároky svého otce a usmířil ho s dlužníky.
To a podobné ho-va-di-ny jsou z říše fantasmago-rie. Je to nadbytečné a naprosto hloupé a směšné.
Dluh může být a bývá odpouštěn naprosto jednoduše žádostí dlužníka k věřiteli a věřitelovým odpuštěním jeho nároku, tedy onoho dluhu. Požádat, tedy přimluvit se za dlužníka, může i druhý, a to i bez toho, aby musel zaplatit za dlužníka nebo dokonce se nechat kvůli tomu zabít. A naprostý nesmysl je, nechat se týrat a mučit a zabít, pak vzít svou krev a zmučené tělo, a a předložit ho jako svůj dar za vinu druhých. 
A tak to je i v Tóře, a také v celém Tanachu, kde se o odpuštění dluhů a vin píše toho hodně.]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 05. září 2021 @ 12:19:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota díky

Jenomže to, co píšeš mi evokuje myšlenku, a proč vlastně židé i Židé přestali mluvit s Hospodinem?]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 06. září 2021 @ 11:38:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co k tomu Vašemu napsat, Akuzativ?
Snad, že máte podivné evokace prapodivných myšlenek?
A kdo jsou to židé s malým "ž", Akuzativ?


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 07. září 2021 @ 12:31:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota nic ve zlém......Žid, příslušník židovského národa......žid příslušník židovského náboženství

To přece o sobě uvádějí sami Židé a židé.

Židovský národ uměl komunikovat s Hospodinem a Hospodin k nim posílal své proroky.
Je mi divné, že o tom dnes nepodáváte svědectví.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 07:54:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co kozel 'pro Azázela'? (Leviticus 16:10,21,22!)
"Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země."


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 15:53:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co myslíte, luterane :)
Je možno na kozla Azazela pro Azazela vložit svou vinu a spolu s tím kozlem Azazelem jej vyhnat do pryč od tábora na skalnatý vrch, kde byl kozel svržen do propasti Azazel?
Je to pro Vás možné přenést na někoho Vaši vinu za lež a spolu s vyhnáním ho od sebe a zabitím ho přijít o tu Vaši vinu, třeba za vraždu? :))
Stačí Vám toto jako odpověď, odpovíte si na to, oč v tom rituálu jde sám?
Třeba byste se měl i zamyslet proč zrovna přenášet vinu na kozla a svrhnout ho nikoliv jako korban kozlímu démonovi. :)
No, už jsem tu o tom nějak psal dříve. A mám za to, že jste u toho byl.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 17:05:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád si přečtu, jak tento text vykládáte. Nějaký link na Vaše dřívější vysvětlení? Díky.

PS: Co je možné či nemožné v očích Boha, na to se mě neptejte. Na to jsem moc malý pán.   


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 17:57:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Promiňte, vyhledávat teď nebudu.
Já se neptal na to, co je možné či nemožné u B-ha, ale co myslíte Vy?


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pátek, 03. září 2021 @ 08:33:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co záleží na tom, co si myslím já? Důležitější je, co říká Bůh. A pro Jeho lid Staré smlouvy to bylo tak, jak čtu, že veleknězovým položením rukou a vyznáním nepravostí byly tyto vloženy na hlavu kozla, který je nesl do odlehlé země. Čili z toho chápu to, že nepravosti Božího lidu byly takto přeneseny a odneseny. Byly Bohem odpuštěny a vzdáleny, jako je vzdálen východ od západu.

Zmínil jsem to jen jako ukázku toho, že provinění (či jejich důsledky) mohou být před Bohem "přeneseny na jiného". Ten jiný je "vyhnán pryč", aby ten viník byl omilostněn a přijat zpět.]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 03. září 2021 @ 09:51:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Záleží na tom, monseku, hodně, podle to bude rozumět či chápat, nerozumět či nechápat. A hlavně jde p poznâní, tedy prve jsou otáziy a hodně důležité jsou pro správnou odpověď. Ale rozumím, že si jevklást nechcete, a ani odpovědět na ty moje.

Vložením ruky na hlavu kozla s vyznáním všech svých vin a vin všeho lidu od nikoho nesejmete jeho vinu jen tak a ten kozel Azazel se nestane vinným za vás, že na něho vložíte břemeno svých provinění a on je ponese do země Azazel, kde bude vytlačen i s tím nákladem z Azazel ze strmého srázu. Žádný kozel, osel, vůl či mezek, kůň, slon se nestane Vámi ani tím břemenem, které jste ze sebe na něho vložil. Vina je taková abstraktní či duchovní věc. A ten kozel Vás jen zastupuje v odnesení a odhození vašich vin do propasti zničení i zapomenutí. A to tedy musíte udělat Vy sám s tím kozlem ve Vašem zastoupení a také s tím zástupcem obce, který toho kozla Azazel odvede z obce a zavede ho do Azazel a v Azazel vytlačí na strmý svah, kde zahyne a spolu sním upadnou v zapomenutí i Vaše provinění. Jde o abstrakci vyjádření toho, co se musí stát ve Vás. Lidé takovým abstrakčním obrazům rozumí. Tedy aspoň Jisra'elci. Vy je chápete příliš dslovně tělesně. Je to o "vidění", náhledu do světa abstrakce, duchovního světa skrze fyzické dění.

Pokd tomu rozumíte, pak Vy sám jste ten kozel Azazel, vyobcovaný = koza-vyžeň, odvedený do Azazel a svržen se svými vinami ze strmého srázu v zapomenutí. Odveden ke svým kozím démonům, kterým jste kdysi obětoval. (Kozel Azazel není krban, oběť).

Nikoliv ten jiný - druhý je vyhnán, ale ten ve Vás, kterým jste (Vy a vaše viny jste srostlí, charakterizují Vás), abyste jím už nebyl. A byl tím obětovaným B-hu.
Proto jsou dva kozlové o Jom kipur jako jeden. Naprosto pro člověka nerozlišitelní jeden od druhého, stejnéh ocenění, koupě, stejného vzhledu, jak identická dvojčata. A proto jsou spolu přivedeni před Hašem a tam losem vyvolen ten pro Hašem a Azazel. Hašem vidí a rozeznává, kdo je kdo. Vy se však vidíte jako jeden. Jen Hašem Vás umí rozsoudit a rozdělit, a říci - tehhle si vezmu darem a tohle vyžeň od sebe pryč.

Rozumíte?

Je nesmysl si myslet, že někdo jiný může vzít Vaše viny za Vás, trpět za Vaše provinění a být za Vás trestán. Tomu se nevyhnete. B-h vidí a netrestá nikoho jiného za viny Vaše, než jen Vás.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pátek, 03. září 2021 @ 10:48:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za vysvětlení Vašeho pohledu.

Cožpak se ale tohle vnitřní uskutečnění vnějšího činu neděje i v křesťanství? Spolu s Kristem na kříži umírá starý člověk v nás se svými hříchy a spolu s Kristem vychází z prázdného hrobu nový, ospravedlněný, do nového života? 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 03. září 2021 @ 12:24:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pardon, oslovoval jsem Vás monseku, luterane.
...
Pokud máte za to, že Ješu je váš Azazel, kozí démon, kterého posíláte pryč od tváře Hašem, proč by ne :) 
Ale podstata tkví v tom, že takto abstraktně neuvažuje a máte za to, že za vás ten Ješu azazelskéj zemřel, osvobodil vás a ne vy sebe, a že vám odpustil, žije ve vás, a nikoliv, že jste ho vy sami v sobě zabili a zbavili se svého jecer hara, tedy toho Ješu.
...
Nepochopil jste, luterane. Stále si tam dosazujete svého Ješu, kam se vpasovat ani nedá.
B-h zakazál obětovat Mu člověka, tedy i sebe. Vyhnat za sebe člověka a způsobit mu smrt za sebe, to je vražda, která nepatří k bohoslužbě Hašem, ale k modloslužbě pohanským bohům.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pátek, 03. září 2021 @ 14:48:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Ježíš vskutku byl opuštěn na kříži svým Otcem, "poslán pryč od Boží tváře", chcete-li. A to s přestoupeními, které na něj byly vloženy.

A také ano, nevěřím, že já sám se dokážu osvobodit od svých démonů a jim v sobě zemřít, ale věřím, že k tomu potřebuju Zachránce. On ty "špatné sklony" ve mě zabíjí a vyhání, jako světlo temnotu. Já pasivně přijímám Jeho působení a dílo. Proto také ani nemohu chválit sebe za své osvobození, ale Boha.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 05. září 2021 @ 22:22:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu jste (neporozumněl), luterane.
Vaše pasivita je nesmysl.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 01. září 2021 @ 23:21:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk nemá žádný dluh vůči někomu, kdo udělal vesmír (pokud by někdo takový byl). Tudíž nemusí nic platit. Člověk je determinovaný něco jako mravenec. Z hlediska toho potenciálního boha ani nedává smysl, že by po těch mravencích něco chtěl a říkal jim, že mu něco dluží. To spíše on dluží jim... Stačí se zamyslet a vidíš, že by svět šlo udělat lepší. Tedy hypoteticky, kdyby živé organismy nebyly dílem evoluce, ale někdo je hnětl, tak tak někdo to udělal tak, že má hodně dluhu. Je to nedokonalé. Ale spíše dává smysl evoluce. Pokud by to totiž dělal někdo vědomě, tak by padla veškerá odpovědnost na něj. Vy byste moc neměli operovat stvořením a stvořitelem, páč ten by  z toho nevyšel dobře. Stačí se podívat na to, co v přírodě převažuje, jaké principy. Dlužníkem rozhodně není druh homo sapiens. Ten nic nezmrvil ani si nic nevybral. Ani jiné přírodní druhy nejsou dlužníky. Dlužníkem je buď evoluce nebo bůh. Někdo z nich to zmrvil. Přírodní druhy jako homo sapiens a další druhy na této planetě nic nikomu nedluží, jsou jen produkty něčeho. Buď evoluce, nebo boha. Nebo kombinace obojího. Takže veškeré stížnosti posílat tam, kde to vzniklo. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 10:48:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 17:55:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evoluce se normálně vyučuje na všech stupních škol. To ty jsi mimo, bobku. Současná věda je na evoluci postavena. Pokud se bavíme o biologii. A evoluci uznává oficiálně i tvoje katolická církev. Jsi neinformovaný a zaostalý, Martino. Já se tady rozhodně neodbourávám. Já tady pro vás, pobožné, dokonce připouštím, že někdo mohl nastartovat počáteční podmínky. Páč vyloučit se to nedá. To píšu z pozice agnostika. A jinak není pravda, že by organismy o menším počtu buněk byly nedokonalé a ty s vyšším počtem buněk byly dokonalejší. To zde jen prezentuješ svůj analfabetismus, nedostatek vzdělání. O evoluci nevíš nic. Jen nějaké pověry. A to je právě to smutné. Že se pobožnost tak moc pojí s pověrčivostí a špatným nebo žádným vzděláním. A ještě s tím machruješ. Jsi jako Bolek Polívka z filmu Ku.va hoši gutntag.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 21:51:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny

Evoluce se normálně vyučuje na všech stupních škol. To ty jsi mimo, bobku. Současná věda je na evoluci postavena.

martino 

Již v minulosti jsem ohledně evoluce zde s tebou si srovnával poznatky. Takže protože ten diskusní příspěvek mám stále v počítači, tak ti ho jen přeposílám. 
Neprihlaseny  

Stačí proměny přírody a proměny organismů a i proměny druhů. Když je hodně dlouhý čas, může být proměna z nižšího savce ve vyššího.  

martino


To slyším poprvé, že z něčeho nižšího vznikne něco vyššího. To je přesně nevědecké a utopistické jako byl marxismus. Divím se, že jako učitel s Diplomem nemusíš být odborníkem na chemii, fyziku, biologii, genetiku atd., ale můžeš si klást otázky v souladu se zdravím rozumem. Píšeš, že z něčeho nižšího je něco vyššího. Proč nepředložíš fakta? Pokud by to tak bylo jak píšeš, nacházeli bychom velké množství těchto přechodových článků, nižších tvorů a tvorů vyšších s novými orgány. Jak je ale možné, že paleontologie tuto historii vývoje nepotvrzuje?? Zkameněliny ukazují na náhlý vznik života a ne na vývoj. Fosílie nejsou rozvrstveny podle jednotlivých etap, jak předkládají evolucionisté, ale nálezy, které by měly patřit k nejstarším se nacházejí s velmi mladými. Klasičtí neandertálci, kteří vymřeli jako slepá vývojová větev, žili s prvními zástupci druhu Homo sapiens. Homo sapiens  - Současný člověk, který se fyzicky již téměř neliší od nás, se na Zemi objevil před 10 tisíci let př.n.l. Země je jedinečná planeta, muselo být splněno mnoho faktorů, které musí být zároveň. Tedy současně v jediném okamžiku. Pravděpodobnost, že to vzniklo náhodou je 1/1.000.000.000.000.000, tedy 10 na -15, což je jedna tisícina bilióntiny. Vesmír je velmi mladý, např. podle množství prachu na Měsíci (velmi malé množství), při prvním výstupu na Měsíc se předpokládalo několik metrů prachu (bylo to jen několik centimetrů).Toto vše rozumově vyhodnocuje dnešní člověk, který nerezignoval na zdravý rozum a který se sám označuje jako homo sapiens- člověk rozumný.Dnešní věda nepodporuje ani zkrachovalý marxismus ani nevědecký darwinismus a již vůbec věda nepodporuje myšlenku, ne existence Boha, jak říkával Einstein největšího “Inženýra“, který vše stvořil a do celého vesmíru vložil své zákony, které on jako člověk, jen objevuje.Neprihlaseny, ve své hypotéze ve skutečnosti bojuje boj o vítězství člověka nad Bohem, který pro něj není a neexistuje, přesto vede tento neúspěšný boj a žije s pocitem, že smrt je zánik lidského bytí. Tato tkz. jistota je pro autora skutečností, kterou označuje asi stavem dospělosti ducha. Naopak nedospělostí ducha je pravděpodobně pro Neprihlaseneho člověk žijící duchovním-náboženským životem. Takový život a duchovní zkušenost vnímá autor jako změť lidských představ, zbožných přání, soubor omylů a nepravd apd. “pobožných“.


Autor, jako atheista věří, že jeho fyzické tělo je jen hmota. Já jako věřící věřím, že člověk je jednota těla a ducha.


Neprihlaseny se odvolává na vědu, ale žádná fakta vědy, na obhajobu svého atheismu nepředložil. Tak to učiním já, na obhajobu svého křesťanství, že věřím, že člověk je osobnost od Boha stvořená, Bůh je Stvořitel vesmíru a člověk je osobnost fyzická i duchovní. Uvedu jen jeden příklad.

  Ateistická vize člověka a světa nemá žádné opodstatnění ve vědeckých faktech. Je jen naprostou ideologií, opírající se o slepou víru. Konstatuje nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu prof. John Carew Eccles a konstatuje dále. Dnešní ateismus se opírá o zastaralé názory 18.století.Upynula však řada let a věda došla k mnoha přelomovým objevům, v jejichž světle trvání na ateistickém světovém názoru je prakticky nemožné. Ateisté v celé své materialistické ideologii nevycházejí z vědeckých poznatků  výzkumu a faktů, ale ze slepé víry v existenci pouze materiální skutečnosti. Současné vědecké bádání poznatky jednoznačně ukazují na existenci plánu a účelnosti v celém vesmíru i v každé nejmenší podrobnosti té skutečnosti, která nás obklopuje. Neurolofyziolog J.C.Eccles. je jeden z největších badatelů lidského mozku. Věda nám říká, že během 7-9 let proběhne úplná výměna veškeré hmoty v lidském těle, včetně mozku. Ale nestáváme se novými osobnostmi. V lidském mozku je 1000 miliard nervových buněk a přesto, že si během života jednotlivého neuronu se výměna částic molekul uskuteční deset tisíckrát, má vědomí vlastního “já“ trvalost, která se nemění, Dlouhodobé výzkumy mozku a vědecké studie odhalují skutečnost, že v každém člověku existuje ne materiální mysl, individuální duše člověka Tak tedy kromě materiálního těla, existuje nesmrtelná lidská duše. Pokud nám dnes věda odhaluje tajemství existence lidské duše a dokonce toto vědecké poznání odměňuje Nobelovou cenou, pak je křesťanská víra zcela opodstatněná. Kristova slova platila včera, dnes i navěky. Člověk je nesmrtelný, neboť je Boží tvor.


Takže je opravdu křesťanské náboženství v rozporu s poznatky současné vědy? Proto každý kdo nerezignoval na zdravý rozum si musí pokládat tyto otázky jako já:


Chybí nálezy přechodných článků, na to kolik v jakém množství nalézáme fosílie jednotlivých druhů (až několik milionů), proč nenacházíme několik milionů přechodných druhů?  

Nalézáme druhy, které by měli být mnoho miliónů let staré, přesto jsou nalézány i v současnosti a jsou stále stejné (např. Latimerie, hmyz, ....)- žádná evoluce, žádný vývoj.  

Nalézáme geologické vrstvy, kde jsou stopy člověka i dinosaurů najednou.  

Bylo nalezeno obrovské množství lidských výtvorů - kreseb a soch dinosaurů. Jak je starověcí lidé znali, když podle evoluční teorie s nimi vůbec nežili? (Mexiko, USA, Peru, Kambodža, ....)  

Nalézáme na mnohých místech na zemi obrovské množství fosílií zcela náhle i ve velmi starých geologických útvarech (a to velmi složité organizmy - kambrická exploze)  

I podle evoluční teorie nejstarší organizmy mají velmi složité části těla a orgány (nejsou to primitivní zvířata).  

Geologické vrstvy jsou mnohdy v obráceném pořadí, než mají podle evoluční teorie být.  

Zkameněliny jsou konečných forem bez stop vývoje z předcházejících organizmů.

  Můžeme měnit gen např. pro ploutev jakkoli, končetinu tím nenaprogramujeme, protože ta je řízena zcela jinými geny, ležícími na jiném místě chromozomu.  

Evolučně vzdálené organizmy mají stejný typ chromozomů  

Neandrtálec žil současně s Homo Sapiens, není jeho předchůdce, Ramapithecus patří mezi opice, ne mezi lidi, chybí postupný vývoj člověka  

Vzhledová podobnost člověka s opicí není podobnost genetická, stejné procesy jsou ovládány zcela jinými geny, člověk má typ aorty podobný jako netopýři a ptakopysk, naproti tomu opice (primáti) mají typ aorty jako myši a klokani. Jak se tedy aorta mohla přeměnit?  

Chemická evoluce z neživé hmoty není možná, musí splňovat neuvěřitelné množství podmínek pro vznik.  

Mutacemi nevzniká nový život, pokud se podmínky vrátí k původnímu stavu, i zmutované organizmy se navrátí k původní podobě (v dalších generacích - žádná evoluce).  

Prvky v buňkách nemohly vzniknout postupně,ale najednou, jednotlivé prvky buňky spolu spolupracují (např. rRNA, RNA, DNA), stačí odebrat 1 prvek a vše nefunguje (tzv. nezjednodušitelná. složitost).  

Dlouhá doba nemůže nahradit informace, buňka sama nemůže vzniknout jen proto, že měla milióny let na vývoj, někdo musel dodat potřebné informace, pokyny, aby se organizmus choval tak a tak. I nejjednodušší formy života v sobě skrývají obrovské množství informací.  

Lidské tělo je extrémně složitý komplex, jednotlivé části nemohou fungovat bez jiných, i zde není možno, aby orgány vznikaly postupně.  

Pokud by člověk žil víc jak milion let, jak to, že lidské civilizace se zde objevily náhle cca před 10.000 lety?  


Pokud víme, jaký je přírůstek lidstva za rok a stav obyvatelstva v dřívějších dobách  (což přibližně víme), dá se jednoduše s určitou pravděpodobností určit věk lidstva a počet lidí v danném období (i s korekcí - války, moru, nemoci)  

Datovací metody pro určení stáří nejsou přesné - některé vychází přímo z evoluční teorie (odkazují se na ni v datování) a nebo vycházejí z předpokladů, že určité hodnoty byly i v minulosti konstantní (což nevíme)  

Všude okolo nás pozorujeme úbytek druhů rostlin a zvířat, nepozorujeme, že by vznikaly nové druhy zvířat. Pozorujeme rozklad, entropii (viz. termodynamické zákony)

  Pozorujeme genetické variace v rámci určitých druhů zvířat, ale druhy zůstávají stále stejné. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Neprihlaseny  díky za dialog. prima večer. Nezlob se, ale žádný důkaz o tom, že člověk je zde "náhodně" jsi nepředložil. Bohužel nemám to nyní po ruce možná již vůbec ne v pc., ale myslím, že v 70 letech obdrželi dva Američané Nobelovu cenu za chemii, kdy následně prohlásili, že je zcela vyloučené, aby člověk se objevil na základě probiotické polévky, a následně zveřejnili, že člověk je tak nesmírně složitý, že pokud někdo věří v jeho evoluční vývoj pak by si měl uvědomit, že kdyby vědci nyní měli možnost "výroby" člověka, tak by v jediném okamžiku se muselo realizovat chemických, fyzikálních, biologických reakcí atd. což lze přiblížit laikovi jako jsme my číslovkou 100 a za ní 100 nul. Něco nepředstavitelného. Toto podpořil další nositel Nobelovy ceny za chemii I. Prirogine, když řekl, že vznik života v oceánu organických sloučenin je představa pro vědce nejméně přijatelná a žádný geologický důkaz nenaznačuje existenci organické polévky. Děkuji za zájem a dobře, že se neshodneme, vždyť pro mne je srozumitelné, že ateisté musí věřit v náhodu, ale věřící si uvědomuje úžasnou věc Boží moci a lásky když si na internetu prohlíží zázrak zrození od počátku splynutí spermie s vajíčkem a padla další dříve šířená "pravda". Nejrychlejší spermie k která dorazí k vajíčku do vajíčka pronikne. Je to rok nebo dva, co vědci přinesli novou informaci. K vajíčku dorazí velké množství spermií a vajíčko ty spermie které se pokoušejí proniknout testuje a v pustí jen jednu tu nejlepší a nejsilnější  spermii. A v tomto jediném okamžiku je rozhodnuto zda to bude dívka či chlapec, jaká bude barva očí, vlasů, jakého věku se člověk dožije, pokud si ho nezkrátí kouřením, přejídáním a nezřízeným životem. Již v tomto okamžiku je známo zda budoucí dítě nebo dospělý jedinec bude mít nějaké zdravotní problémy apd. Prostě jsme postaveni před zázrak Božího Stvoření a nikoliv nějaké postupné vývojové evoluce. Ty to samozřejmě víš jen se dnes již stydíš vzít zpátečku. Tak ciao.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. září 2021 @ 10:16:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, ty máš nějakou svoji pověrčivou představu o evoluci. Vymezuješ se proti své utkvělé představě o evoluci. To ale není evoluce, kterou popisuje věda. Ty věříš na nějakou karikaturu evoluce, kde člověk je opět pánem tvorstva. Proto tvoje směřování od nižšího k vyššímu, přičemž tím vyšším má být člověk. Ale nejvyšší je žirafa, bobku. Gepard je rychlejší než člověk. Tak co je vyšší  a co nižší? Slon je silnější než člověk. Želva žije déle než člověk. A tak se dá pokračovat donekonečna. Každý organismus má své místo. Nic není nejvyšší  a nejnižší. Ta hierarchizace, kterou předvádíš, je produktem tvého nábožného vzhlížení k člověku jako údajnému obrazu boha a něčemu vyššímu než je ostatní příroda. Pokud nezačneš studovat skutečné poznatky evoluce, tak nemá smysl, abys o evoluci psal. A já tě nenutím, ani abys evoluci studoval, ani na ni věřil. Klidně si věř dál na bibli a třeba genesis 2, že byla na počátku jen pustá země  a na sní stvořil tvůj bůh napřed prvního muže Adama, ten neměl co jíst, tak mu bůh udělal rostlinstvo. Pak se Adam nudill, tak mu bůh udělal zvířata, ta měl pojmenovat a najít mezi nimi pomoc sobě rovnou, nenašel, tak ho bůh uspal a z jeho žebra udělal ženu. 

Mně je jedno, na co věříš, Martino. Já na tvoji bibli nevěřím. Nevím, odkud se vzal vesmír, hmota, velký třesk. Třebas nějaký bůh existuje. Ale bible pěkně kecá. A evoluce tu byla, třebas klokani jsou jen v Austrálli, páč se Austrálie oddělila jako první od zbývajících kontinentů, proto je v Austrálii nejodlišnější příroda proti ostatním kontinentům, miliony let tam byl speciální vývoj, který vedl k vačnatců, kteří nejsou nikde jinde. Na Madagaskaru jsou zase lemuři a tak je to po celém světě, endemické druhy jsou tam, kde to bylo dlouho v izolaci. Dále je jasné, že žádná celosvětová potopa nikdy nebyla. A dále je jsné, že savci jsou nejnovější zvířata vývojově a třeba plazi jsou starší, Plazy vykopeme v hloubce, savce vykopeme v horních geologických vrstvách.  Evoluce tu byla a je  a jsou na ni důkazy. Neví se přesně na mikrotiny, jak se co vyvíjelo, ale nějaký základní rámec o vývoji věda má. Pro bibli neexistuje důkaz žádný, pro evoluci pár důkazů je. Ale klidně si věř na bibli. Však ty nejsi učitel, nemáš VŠ. Můžeš si věřit na co chceš. Ovšem kdyby v českém školství se objevil učitel, který by dětem v hodině biologie místo vědy a evoluce a přednášel genesis 2 z bible, tak by dlouho učitelem nebyl, to by ho vhodili během pár týdnů. Takže jsou místa, kde mají pověrčiví pobožní dveře zavřené, S tím se bobku musíš smířit. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. září 2021 @ 13:06:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo a když někomu píšu "bobku", tak to neznamená, že se nad něj povyšuju. Já si plně uvědomuji, že jsem taky jenom hledající bobek jako všichni ostatní. Všichni jsme jen bobci, co si z nějakých indicií skládají možné scénáře. Mír s vámi. :-)


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 03. září 2021 @ 20:16:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny
Ty věříš na nějakou karikaturu evoluce, kde člověk je opět pánem tvorstva.

martino

A to je tvůj základní omyl. Já totiž věřím, že člověk je součástí Stvoření a Pánem všeho stvoření, že je Bůh. Proto si nemůžeme rozumět. Ty si ponech mrtvou evoluci bez důkazů a já si ponechám Boha Stvořitele. Srovnávat geparda s člověkem nebo že želva žije déle než člověk je ujeté. A že nevěříš na Bibli a třeba potopu světa je tvoje věc. Já věřím nejen proto, že o tom máme destičky o této informaci 1600 let před Mojžíšem a dnes mi to dokládá věda, která mi oznamuje, že geologickým důkazem potopy je existence výše položených pobřežních pásů a teras, které ukazují, jak vysoko kdysi sahala voda. Tato zvýšená pobřeží a terasy se nacházejí po celém světě, často stovky či dokonce tisíce metrů nad dnešní hladinou vody.  Opravdu potopa po celém světě? Geolog Dr. Andrew Snelling k tomu říká: "Fosilizovaní mořští tvorové i rostliny nalézané v horninových vrstvách tisíce metrů nad úrovní moře jsou tak tichými svědky toho, že vody oceánů zaplavily kontinenty unášejíce miliardy mořských tvorů, kteří pak byli pohřbeni v usazeninách, které za sebou tyto vody oceánů zanechaly. Takto tedy byly miliardy mrtvých mořských organizmů pohřbeny v horninových vrstvách po celé zemi."


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. září 2021 @ 21:22:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vatikán - Teorie, podle nichž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to řekl papež František, podle nějž církev nikdy netvrdila, že "Bůh je nějaký kouzelník s hůlkou". Podle britského deníku The Independent může papežovo čerstvé vyjádření sebrat vítr z plachet zastáncům kreacionismu, podle nichž vesmír, Zemi i člověka stvořil Bůh v šesti dnech. Také František nyní apeloval, aby věřící odmítli představu, že svět vznikl náhodou. Evoluce je podle něj součástí "božího plánu". Evoluce v přírodě je kompatibilní s ideou stvoření, protože k evoluci je nutné stvoření bytostí, které se budou vyvíjet," shrnula svůj názor hlava katolické církve. František není prvním papežem, který teorii velkého třesku považuje za realistické vysvětlení vzniku světa. Už před ním se o ní vstřícně vyjádřili papeži Pius XII. a Jan Pavel II., který dokonce hovořil o tom, že jde o "víc než hypotézu" a že se jedná o "dostatečně potvrzený fakt". Všichni pontifikové ale vždy zdůrazňovali, že přijetí moderních vědeckých teorií je slučitelné s představou Boha jako stvořitele.


To jsem citoval, jak to má v hlavách vaše vedení. Jsi katolík, Martine? To jsi docela v rozporu se všemi posledními papeži. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 04. září 2021 @ 15:23:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny
]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 04. září 2021 @ 16:47:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to řekl papež František,  Podle britského deníku The Independent 

Tak pokud je to pro tebe bulvár, tak jo. Akorát tvůj bulvární papež mi tedy přijde rozumnější a méně vyšinutý než ty se svým pověrčivým kreacionismem, Martine. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. září 2021 @ 21:24:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Fosilizovaní mořští tvorové i rostliny nalézané v horninových vrstvách tisíce metrů nad úrovní moře jsou tak tichými svědky toho, že vody oceánů zaplavily kontinenty unášejíce miliardy mořských tvorů, kteří pak byli pohřbeni v usazeninách, které za sebou tyto vody oceánů zanechaly. Takto tedy byly miliardy mrtvých mořských organizmů pohřbeny v horninových vrstvách po celé zemi."


Ale prdlajs. To bylo kdysi dno oceánu, ale pak to horotvorné procesy vytlačily nahoru. Dostuduj si deskovou tektoniku, bobku. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 04. září 2021 @ 12:02:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Everest stále roste díky pohybům tektonických desek, předpokládaný růst je 3 až 5 mm do výšky a 27 mm k severovýchodu za rok.
zdroj wikipedie.cz

Zdá se ti půl centimetru za rok málo? Ale už za 200 let je to o metr vyšší. Chápeš? Za 200 tis. let je to o kilometr vyšší. Chápeš? A to mohl Everest v minulosti růst i rychleji. To počítám při konstantním tlaku desek. Taky pravda něco sežere eroze. Ale i tak stačí cca milion let a máš horu vysokou jako Everest. No a před miliony let tam mohlo být klidně moře nebo nějaké jezero, atd.  


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. září 2021 @ 13:34:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde si vzal ty miliony let na 6000 let staré zemi?


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 04. září 2021 @ 14:41:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Planeta Země je podle tebe stará jen 6000 let? :-) 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 04. září 2021 @ 15:33:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny
Everest stále roste díky pohybům tektonických desek, předpokládaný růst je 3 až 5 mm do výšky a 27 mm k severovýchodu za rok.
zdroj wikipedie.cz
martino
Pohoří Himálají stále roste díky neustálému tlačení Indické desky na Eurasijskou, v důsledku čehož se zvětšuje i nadmořská výška Mount Everestu.Roste nebo je jak se píše na Wikipedii vytlačováno jak tlačí Indická deska na Euroasijskou. Pokud něco roste, tak to stojí na pevném základu, ale pokud vezmu rostlinu a vystoupím s ní o jeden schod výše nemohu i nadále tvrdit, že roste, když jsi ji jen fyzickou silou povynesl výše. Takže správně je, že Everest neroste, ale je vyvyšován tlakem jak Indická deska tlačí na Euroasijskou. Už milý Neprihlaseny manipuluješ a na takové diskuse jako pokecání nemám čas. ]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 04. září 2021 @ 16:22:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, ten kopec roste tím, jak je vyzdvihován nahoru. To není žádná manipulace. To je fyzika, bobku :-)

A je spousta hor, co byly kdysi mořským dnem. Takže na tvoji pohádku o celosvětové potopě nemám důvod věřit, když vidím, že i dneska kopce rostou a mohly být kdysi mořským dnem. 

A propo odkud se vzalo tolik vody, aby byly zatopeny všechna pohoří. Tolik vody tu na planetě nemáš, bobe :-)  Je přece jasné, že celosvětová potopa je výmysl nějakého snílka ze starověku nebo doby bronzové. A ty tomu zase věříš. Jsi nepoučitelné děcko :-)


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 10:40:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko
Je však možné zaplatit dluh za jiného - je možné obětovat ze svého a smazat dluh druhého.

A právě takto my rozumíme Ježíšově výkupné oběti...
martino
oko ono jde o to, že hřích Adama a Evy spustil řetězovou reakci hříchu až Bůh musel lidské pokolení vyhladit potopou a zachránil jen ty co byli s Noem na lodi. Ale daleko horší bylo, že hříchem se definitivně uzavřelo nebe a žádný člověk žádným skutkem nebyl schopen tuto bránu pro člověka odemknout, než Bůh sám. Aby toto zůstalo ve vědomí lidí muselo se tak stát skutkem nenahraditelným, tedy samotným Bohem, který na sebe bere lidskou přirozenost, kdy lidská zloba a nenávist přibije Krista na Kříž. Ježíš na sebe nebral dluh, ale věčné usmíření Boha, kdy jeho Syn, který s ním byl od věčnosti přijal na sebe tento akt neskutečné, nepochopitelné, bezedné a bezbřehé lásky usmíření Boha s hříšným člověkem a nabídnout mu věčný život v jeho Království. Domnívám se, proto, že tvé vyjádření o dluhu moc nesedí. Ono to zaplacení dluhu je v Evangeliu popisováno jako obraz a podobenství místa kterého nazýváme očistec, Ježíš to nazývá žalářem, kam bude uvržen každý, kdo nezaplatí svůj dluh, protože jak Ježíš varuje, nic nesvatého do jeho Království nevstoupí. To že zde pár pomatenců se zde chvástá že jsou svatí a jdou přímo do náruče Ježíše je nejen nedostatek víry, ale i přirozené inteligence, že neumí číst a nerozumí. Takže já bych to oddělil na usmíření Boha pokud jde o výkupnou oběť Krista na Kříži a pak o zaplacení dluhu dlužníka, který bude uvržen do žaláře, jak konstatuje Ježíš, a my dnes říkáme do očistce, kde jak jsme přesvědčeni se duše člověka očišťuje neboť dosud nezáří aby byla schopna být přivítána v náručí Spasitele v jeho Království, protože slova Krista trvají na věky, že nic nesvatého do Božího Království nevstoupí. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Středa, 01. září 2021 @ 11:17:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z netu: 

KŘÍŽ A BOŽÍ ODPUŠTĚNÍ

Někdy se člověk ptá, proč nám nemohl Bůh odpustit „jen tak“, bez toho, aby někdo za nás umíral na kříži? Ale všimněte si sami na sobě, co obnáší, když někomu máte odpustit. Představte si, že se někdo proti vám proviní: urazí vás, pomluví vás, ublíží vám fyzicky, okrade vás, nepomůže vám, když jste v nouzi, nebo něco podobného. Pak máte možnost mu to nějak vrátit, oplatit, pomstít se, vynadat mu, pomluvit ho, taky ho zmlátit, nebo ho aspoň nenávidět a očerňovat jeho pověst mezi ostatními. Ale pokud se rozhodnete mu odpustit a vzdát se jakékoli odplaty a pomsty, něco vás to bude stát: zažijete vnitřní muka. Nejen z toho, jak vám druhý ublížil, ale teď i z toho, že on nezažije vaši pomstu, nebude trpět jako vy. Odpuštění znamená, že veškeré náklady, veškeré trápení a muka, spojené s proviněním druhého člověka proti vám, ponesete pouze vy. Celé to břemeno viny a odplaty bude na vašich bedrech.

Nikdo neříká, že to je snadné. Spíše naopak. Ale ukazuje to, že odpustit „jen tak“ prostě není možné. Odpuštění sebou vždy nese ochotu nést náklady, zaplatit z vlastní kapsy, obrazně řečeno, veškeré dluhy, nést na svém těle veškerá zranění a bolesti. Nešířit je dál, nevracet je „do oběhu“, ale vstřebat v sobě všechna ta muka za viny druhých proti mně.

Když se tedy Bůh rozhodl odpustit celému světu, věděl také, že to bude obnášet Jeho vlastní muka. Nesmíme proto zapomínat, že Kristus nebyl jen člověk, který trpěl nevinně za druhé lidi. Byl to i Bůh, který trpěl za viny každého člověka proti sobě, proti Božímu zákonu, právu a řádu. „Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění,“ pochopil a zapsal apoštol Pavel (2. Kor 5:19) Na kříži Ježíš na sobě a v sobě snášel všechna muka vin celého světa, všech lidí všech dob, aby nám každému mohl pravdivě říct: „Tvé hříchy jsou ti odpuštěny.“ Ne „jen tak“, jakoby nic, ale proto, že všechnu bolest a trýzeň s nimi spojené vzal Bůh na sebe. Už 700 let předem o tom psal prorok Izajáš (kap. 53): „Naše bolesti na sebe vzal, … byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost.“

Bez Ježíšova kříže, na kterém v lidském těle umíral Bůh, by nebylo možné Boží odpuštění.

KŘÍŽ A BOŽÍ LÁSKA

Podobně se někdy člověk ptá, proč Bůh lásky nechá Ježíše na kříži trpět a zemřít? Není možné věřit, že „Bůh je láska“ bez obětí, bez toho, aby někdo za někoho umíral? Opět si ale všimněme sami na sobě, jak láska, tedy láska agapé, vlastně funguje. Projevuje se tehdy, když někdo kolem má nějakou potřebu nebo potíže a my se je snažíme nějak naplnit nebo zmírnit. Láska znamená, že nejsme lhostejní ani neteční, ale chceme se zapojit a angažovat. A to není možné, aniž bychom tomu potřebnému nevěnovali něco, čím oplýváme, a nepřijali od něho něco z jeho nedostatku. Jako bychom si přeneseně „vyměnili místo“ nebo „prohodili role“. Představte si třeba, že za 2. světové války by přišel hledaný Žid a žádal vás, zda byste ho ukryli před Gestapem. Vy jste v bezpečí, on je ohrožen. Když mu z lásky poskytnete úkryt, darujete mu část svého bezpečí na úkor toho, že vy se vystavíte riziku odhalení. Nebo mladí manželé, když si pořídí miminko, o které se chtějí z lásky starat, znamená to, že se zřeknou části své nezávislosti, svého volného času a klidného spánku, aby malé dítě časem vyrostlo v nezávislou, dospělou osobu. Získá to, čeho vy jste se z lásky pro něj zřekli. Nebo když bude někdo citově zhroucený potřebovat vaše porozumění, vaši radu, váš soucit, bude vás to něco stát. Vy se budete muset citově zapojit, emocionálně vyčerpat, aby ten druhý byl na duši posílen.

Skutečná láska vždy znamená ochotu sdílet či si vyměnit místo – předat druhým své síly, své přednosti, svůj čas, a nechat slabosti a nedostatky druhých přejít na vás. Zaujmout jakoby pozici toho strádajícího, kterého milujete láskou agapé, aby on, v jistém smyslu, přešel do té vaší pozice.
            To přesně udělal i Bůh. Nebyl by Bohem lásky, kdyby se osobně neangažoval se svým strádajícím stvořením. Láska Ho naopak vedla k tomu, že přišel podstoupit stejné útrapy, útlak, zármutek, slabost, a další důsledky hříchu, které vyvrcholily smrtí na kříži, aby nám místo toho mohl darovat a sdílet s námi svou, tj. Boží, sílu, svatost, moudrost, spravedlnost, život navěky. Je to svým způsobem ironie, že člověk se dostal do všech těch potíží, když s hříšným srdcem chtěl zaujmout pozici, která patří Bohu, zatímco Bůh řeší tuto naši situaci tím, že s milujícím srdcem zaujme pozici, kterou si zasluhuje člověk. Jak to popsal apoštol Pavel: „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v Něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ (2. Kor 5:21) Na kříži Ježíš převzal naši roli zatraceníhodných hříšníků, aby nás mohl prohlásit a představit světu jako svaté Boží děti.

Bez Ježíšova kříže, na kterém si Bůh vyměnil místo s hříšníkem, by nebylo Boha lásky.

https://www.luterani.cz/blog/kriz-krista-dava-smysl


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 06. září 2021 @ 17:37:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krásná úvaha, bratře, 
Díky.
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 12:55:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to je velký omyl, Nepřihlášený,
já zásadně od nikoho neopisuji. Pokud jsem zde něco zkopíroval, tak své vlastní komentáře, které se vybrušovaly a postupně zrály přirozenou cestou diskusemi s mým přítelem, rabínským judaistou, což by inteligentní člověk mohl postřehnout. A při koncipování článku jsem se držel velice zpátky, protože jsem měl důvodné obavy, zda i v této velice mírné formě článek vůbec vyjde. A ani poté, co jsem své komentáře a tento svůj článek uveřejnil, jsem ve světě!!! nenašel nějaký podobný článek. 

Pokud však existuje dokonce u nás doma článek, který rabínský judaismus odhaluje jako modlářství, pak volám: 

HALELUJA!!!

A na ten článek se určitě hned podívám. Za ten tip rozhodně díky!
rdf

P. S. Inteligentní člověk by si měl svá tvrzení ověřit, než druhého začne napadat a obviňovat z plagiátorství. 
Hezký den,
rdf]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 01. září 2021 @ 23:25:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepsal jsem o tobě, ani jsem tě nikdo nejmenoval. Vůbec nevím, kdo jsi. Jenom vidím, že jsi pobožný a zajímáš se o prehistorii. To kopírování bylo na bílého kaménka, co se koupe v Africe. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 13:41:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek jsem napsal já, redifon. A že od nikoho neopisuji, je jasné. Již jsem se o tom zmínil, že tento můj článek, vznikl vybroušením mých komentářů v dialogu s přítelem judaistou, což by inteligentní člověk měl postřehnout. A tvůj link, který jsi sem dal, se ke vztahu rabínského judaismu a křesťanství vůbec nevyjadřuje. 

Ale vadí mi, že se zde posmíváš Džehenutimu, ohledně bílého kaménku. Tento problém je i pro hluboce věřícího těžce pochopitelný. Tady se posmíváš něčemu, čemu vůbec nerozumíš. A posmívat se něčemu, o čemž nemáš ani páru, (a tady se na mě nesmíš zlobit), může jen tupec.
 
Připomínáš mi komunistické lektory, kteří navštěvovali různé školy a závody, aby se vysmívali víře v Boha a Bibli. To byl jediný druh estrády, kde fóry lektorů byly sice k popukání, ale člověk musel zachovat vážnou tvář, jinak by se mu to dostalo do komplexního hodnocení, či někam jinam. 

A protože dnes toto nebezpečí nehrozí, dovol mi, abych se ti do sytosti vysmál.

     xD      xD       xD
    :´D     :´D     :´D 

To je ale bžunda - co???
Hezký den ti přeje
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 16:28:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon

Ale vadí mi, že se zde posmíváš Džehenutimu, ohledně bílého kaménku. ...

martino

Ono stačí si jen vyhledat na internetu,  kdo se to vlastně skrývá za nickem Dzehenuti. Člověk který používá mozek zjistí, že to bude nějaký pomatenec a fanatik. Něco jako poškrábaný starý nefunkční počítač redifon. Prostě redifone máš článek ze svých vybroušených komentářů v dialogu s jedním judaistou, ale ničím si zde nerozsvítil. Plácáš, a plácáš a plácáš aby sis zachránil diskusní kůži, protože již se zde objevují komentáře, že miluješ ctrl+c a ytrl+v. Trochu slabá rozumová výbava na zdejší diskusi. ]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 18:47:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Člověk který používá mozek zjistí, že to bude nějaký pomatenec a fanatik."

Tak se mi zdá, že tento posudek se skvěle vztahuje na tebe. Jsi člověk s chudým slovníkem a absolutně destruktivním myšlením, omílající neustále legračně "rezignace na zdravý rozum", atd., nešťastník, který zde kdekoho napadá.  Ty už jsi se dávno diskvalifikoval, jsi zde brán jako bizarní postavička, exot, který je všem pro smích.
Žij blaze!
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 18:51:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Ktorá cirkev má pravdu? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 05. leden 2017 @ 20:03:04 CET
( O uživateli [krestantiq.mobile.granosalis.cz] |  Poslat zprávu [krestantiq.mobile.granosalis.cz])

Ty, že jsi z ŘKC? Ty si se ožral a plácáš své opilecké bláboly.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 22:03:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. září 2021 @ 13:28:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevadí mi, že se mi někdo směje kvůli bílému kaménku. A už vůbec ne od lidí co říkají, že bible je pohádková knížka atd...


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 18:25:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vadí mi, že se zde posmíváš Džehenutimu, ohledně bílého kaménku. Tento problém je i pro hluboce věřícího těžce pochopitelný. Tady se posmíváš něčemu, čemu vůbec nerozumíš. A posmívat se něčemu, o čemž nemáš ani páru, (a tady se na mě nesmíš zlobit), může jen tupec. Připomínáš mi komunistické lektory, kteří navštěvovali různé školy a závody, aby se vysmívali víře v Boha a Bibli. To byl jediný druh estrády, kde fóry lektorů byly sice k popukání, ale člověk musel zachovat vážnou tvář, jinak by se mu to dostalo do komplexního hodnocení, či někam jinam. 
A protože dnes toto nebezpečí nehrozí, dovol mi, abych se ti do sytosti vysmál.


Když někdo píše, že mu bůh schovává bílé kaménky za květináč a posílá ho koupat se do Afriky do řeky se pokřtít, a pak zjistí, že se pokřtil ve špatné jméno a půjde se znovu překřtít do Afghánistánu ve správné jméno, tak si o něm myslím, že si žije ve svém vlastním světě a psychiatrie má pro toto chování i jméno a diagnózu. Ale mě to nevadí. Každý jsme nějaký a mně nedělá problém se bavit s pacienty. Víře v boha se určitě neposmívám. Už několikrát jsem psal, že jsem zažil lidi a rodiny, kde jim náboženská víra pomohla. Sám nevím, zda bůh existuje nebo ne, spíše mi přijde pravděpodobnější, že svět je pouze hmotný a bez nadpřirozené nadstavby. Ale nevím to jistě, neví to nikdo. Vy, pobožní uživatelé z granosalis, jste velmi užiteční. Vaše veškeré psaní, vzájemné ideologické a teologické půtky dokazují, že křesťanství je fake stejně jako islám. Moje dekonverze proběhla hlavně díky vám. Kdyby nebylo vás, pobožných z granosalis a pobožných z webu krestanske-diskuse.net, tak bych dekonverzí neprošel, nebo možná někdy později. Takže já se vám nevysmívám. Myslím, že náboženskou víru prožíváte vážně. Nejste pro mě směšní. Naopak jste pro mě důležití a mám vás rád, protože pomáháte otevírat oči. I když máte úmysl opačný, chcete víru šířit, dosahujete opaku, potvrzujete vymyšlenost vašeho náboženství. A to je nakonec dobře, že se vyjeví, jak se věci skutečně mají. 


dovol mi, abych se ti do sytosti vysmál.

Klidně bobku, klidně se mi vysmívej. Já tady nic nehlásám. Jsem jen obyčejný bobek, co nemá žádný důkaz nadpřirozena, takže jsem z důvodu předběžné opatrnosti skeptický. Nic víc. Já nemám v rukách nic. Nemáš se čemu smát, protože já nemám nic, co bych prezentoval. Směješ se tedy prázdnu. Moc to logiku nemá. V tom je právě ten rozdíl. Páč vy, někteří zde, včetně tebe, prezentujete velkohubě nějaké své teologické koncepce a tomu by se šlo vysmát. Ani tomu se nesměju. Jen mi to přijde divné, ta vaše zahleděnost do minulosti a ta jistota, s jakou to hlásáte, aniž byste měli k dispozici jediný důkaz. Pouze třepete knihou mýtů, a tu si ještě každý vykládáte jinak a po svém... Taky je divné, že si myslíte, že by lidi uvěřili ve vaše koncepce na základě vašeho třepání knihou mýtů.... Jo kdybyste reálně uměli uzdravovat nemocné, křísit mrtvé a kdyby vám nějaké to nadpřirozeno fakt fungovalo, tak to byla jiná liga. Jenže vám nic nefunguje...

Proč? 

Víte aspoň proč vám nefunguje, co by vám podle vaši knížky fungovat mělo? ]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 03. září 2021 @ 11:16:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že to vím. Kniha, totiž Bible, Písmo svaté, zaručeně funguje, ale nefungujeme my, protože se jí nedržíme.
Zdraví
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 06. září 2021 @ 11:49:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to jste o druhých napsal jen to, co je pravda o Vás, redifon+ BohemianAnonymus.
Vy totiž zřejmě nefungujete, protože se B-žích slov nedržíte. :)
Kdybyste se jich držel a dodržoval je, nelhal byste, že je v Talmudu to, co tam není a nikdy nebylo.
Anebo byste si nevymýšlel, že není v Tanachu B-žího odpuštění bez přineseného korbanu B-hu, či že není smíření bez korbanu B-hu, bez prolití krve zvířat, nebo dokonce bohoslužby bez kohena gadol, bejt hamkdaš a bez korbanot.
Možná, příteli, patříte k těm, kdo mají svobodu lhát, jak Vás napadne, viďte? :)


]


Re: UKONČENÍ KOMUNIKACE (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Neděle, 10. říjen 2021 @ 14:53:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý příteli,
aniž bych chtěl rozdmýchávat další spory, omezím se jen na obecné tvrzení, že bohoslužba rabínského judaismu není v souladu s bohoslužbou původní, tedy bohoslužbou, kterou předepsal Hospodin v Písmech SZ.

A to není lež - ale pouhé konstatování skutečnosti. 

Tedy skutečnost je taková, že bohoslužba rabínského judaismu je v rozporu s Písmy samého SZ (o NZ vůbec nemluvě), a je tudíž principiálně vadná. 
A to nelze popřít. 
A tímto konstatováním bych naši vzájemnou komunikaci ukončil.
Přeji Vám vše dobré.

redifon


]


Re: UKONČENÍ KOMUNIKACE (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 10. říjen 2021 @ 17:38:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židé dnes nemají chrám, takže žádnou bohoslužbu nemají. Doufají, že jednou mít budou. Místo kde stál chrám je dnes v rukou islámu a oni jejich chrám nechtějí násilně zbořit. A tak doufají, že přijde Boží znamení a chrám islamistů zboří zemětřesení. Já osobně se domnívám, že judaisté již nikdy svůj chrám v Jerusalémě mít nebudou, tedy ani jejich bohoslužbu. Prostě Ježíšem Stará smlouva zanikla a je zde Smlouva nová. Zabývat se bohoslužbou SZ považuji již dnes za trochu ujeté. 


]


Re: UKONČENÍ KOMUNIKACE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 12. říjen 2021 @ 13:04:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Příteli,
židovská bohoslužba se samozřejmě dnes nekoná fyzickým přinášením tzv. krvavé či suché oběti, či oběti vína a jiných darů, protože nestojí Bej hamikdaš, což by tolik nevadilo, šlo by to i bez něho, ale zejména proto, že na chrámové hoře stojí 2 mešity.
Takto nešlo B-hu sloužit v minulosti ani v době, kdy sice Chrám/Bejt hamikdaš stál, ale byl buď uzavřen nebo byl obsazen prořeckými, proasyrskými apod. knězi a konala se v něm modloslužba, tedy byl znesvěcen.
V takové době vždy platilo B-ží slovo vyřčené skrze proroka:¨ 3Vezměte s sebou slova a navraťte se k Hospodinu! Řekněte mu: Sejmi celou vinu, přijmi naši řeč a my ti odplatíme býčky svých rtů.
A to se děje každodenně dodnes už od dob, kdy byl Jehuda zajat a odvlečen do Babylóna. Tato se*****ární bohoslužba se totiž děje už od těchto dob v synagogách a je takto podle toho i sestaven sidur, tedy ona modlitební kniha, ve které se přinášejí oběti býčků rty. Je sestavena právě podle bohoslužby kdysi vykonávané levity a koheny v Chrámu. Takže tato bohoslužba je zcela před B-hem legální a přijímaná.
A nakonec, tato bohoslužba byla už předzvěděna prorokem králem Šlomo/Šalamounem:
17Nyní, Hospodine, Bože Izraele, kéž se ukáže jako spolehlivé tvé slovo, které jsi promluvil ke svému otroku Davidovi. 18Což opravdu bude sídlit Bůh s člověkem na zemi? Vždyť nebesa ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, tím méně tento dům, který jsem postavil. 19A přece pohleď, Hospodine, můj Bože, na modlitbu svého otroka a na jeho úpěnlivou prosbu a vyslyš volání a modlitbu, kterou se tvůj otrok před tebou modlí.  20Kéž jsou tvé oči otevřené k tomuto domu dnem i nocí, k místu, o kterém jsi řekl, že tam položíš své jméno. Vyslyš modlitbu, kterou se tvůj otrok bude modlit na tomto místě.  21Vyslyš úpěnlivé prosby svého otroka a svého lidu Izraele, když se bude modlit na tomto místě; vyslyš z místa, kde sídlíš, z nebes, vyslyš a odpusť. 22Jestliže někdo zhřeší proti svému bližnímu a ten na něm vymůže přísahu, aby přísahal, on přijde a vysloví přísahu před tvým oltářem v tomto domě, 23uslyš z nebes, konej a zjednej právo svým otrokům: Odplať ničemovi a uval jeho cestu na jeho hlavu a spravedlivého prohlaš za spravedlivého a dej mu podle jeho spravedlnosti. 24Jestliže bude tvůj lid Izrael poražen od nepřítele, protože proti tobě zhřeší, ale pak se obrátí, vzdají chválu tvému jménu, budou se modlit a prosit před tebou v tomto domě o smilování, 25uslyš z nebes, odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. 26Jestliže budou uzavřena nebesa a nebude déšť, protože proti tobě zhřeší, ale pak se budou na tomto místě modlit, vzdají chválu tvému jménu a odvrátí se od svého hříchu, protože je pokoříš, 27uslyš v nebesích, odpusť hřích svých otroků a svého lidu Izraele, až je vyučíš dobré cestě, po níž by měli jít, a dej déšť na svou zemi, kterou jsi dal svému lidu do dědictví. 28Jestliže bude v zemi hlad, jestliže bude mor, obilná rez a sněť, jestliže budou kobylky arbe či kobylky chasíl, jestliže mu v zemi, v některém z jeho měst způsobí jeho nepřátelé soužení, ať je to jakákoliv rána, jakákoliv nemoc, 29každou modlitbu a každou úpěnlivou prosbu, která vzejde od kteréhokoliv člověka, z celého tvého lidu Izraele — znají přece každý svou ránu a svou bolest — když vztáhnou své dlaně k tomuto domu, 30vyslyš z nebes, sídla, kde pobýváš, odpusť a dej každému podle všech jeho cest, jak znáš jeho srdce. Vždyť ty jediný znáš srdce lidských synů 31aby se tě báli a chodili po tvých cestách po všechny dny, co budou naživu na povrchu země, kterou jsi dal našim otcům. 32Také když cizinec, který není ze tvého lidu Izraele, přijde z daleké země kvůli tvému velkému jménu, tvé mocné ruce a tvé vztažené paži, přijde a bude se modlit v tomto domě, 33vyslyš z nebes, sídla, kde pobýváš, a učiň všechno, za co k tobě bude volat ten cizinec, aby všechny národy země poznaly tvé jméno, bály se tě jako tvůj lid Izrael a poznaly, že tento dům, který jsem postavil, se nazývá tvým jménem. 34Když tvůj lid vytáhne do boje proti svým nepřátelům, cestou, kterou je pošleš, a budou se modlit k tobě směrem k tomuto městu, které sis vyvolil, a domu, který jsem postavil pro tvé jméno, 35vyslyš z nebes jejich modlitbu a jejich úpěnlivou prosbu a zjednej jim právo. 36Když proti tobě zhřeší — neboť není člověk, který by nezhřešil — budeš se na ně hněvat, vydáš je nepříteli a jejich věznitelé je odvedou do země vzdálené či blízké, 37ale pak změní své smýšlení v zemi, kam byli odvedeni, obrátí se, budou tě v zemi svého zajetí prosit o smilování slovy: Zhřešili jsme, spáchali jsme zlo a jednali jsme ničemně, 38a jestliže se k tobě obrátí celým svým srdcem a celou svou duší v zemi svých věznitelů, kteří je zajali, budou se modlit směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které sis vyvolil, a k domu, který jsem postavil pro tvé jméno, 39vyslyš z nebes, sídla, kde pobýváš, jejich modlitbu a jejich úpěnlivou prosbu, zjednej jim právo a odpusť svému lidu, který proti tobě zhřešil. 40Nechť jsou nyní, můj Bože, tvé oči otevřené a tvé uši pozorné k modlitbě z tohoto místa.
Já samozřejmě nemohu za Vaše pomatené a dost hloupé a neznalé chápání věci, a hlavně za oklamání, kterému podléháte a za Vaše hrdopyšné křesťanské smýšlení, ale tato věc je naprosto jasná, že v křesťanském Ješu žádná bohoslužba, kterou nařídil B-h Jisraeli, nedošlo ani jejího naplnění, ani jejího zrušení, ani její náhrady, a ani její podoby. A to na rozdíl od té židovské, která se konala už se*****árně s bohoslužbou v druhém Chrámu. A stím Vaše myšlení nic nenadělá.
Takže, příteli, snad jste pochopil, že diskuze a komunikace se mnou na Vaše pomatené téma nemá žádný, pražádný smysl.
Vota


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 13:05:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
TAK V TOMTO PROSTINKÉM ČLÁNKU, VÁŽENÝ NEPŘIHLÁŠENÝ, NENÍ O VZTAHU RABÍNSKÉHO JUDAISMU A KŘESŤANSTVÍ ANI SLOVO!!!
HNUSNÁ POMLUVA!!!
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 01. září 2021 @ 13:30:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde jsem nepsal, že je to můj rozbor. Protože se s ním naprosto ztotožňuji a nenapsal bych to lépe tak jsem to tady postnul. Navíc nedělám žádnou bakálářskou práci atd a nemám povinnost vypisovat ke všemu zdroje. Takže čus a šáteček ateisto.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 00:12:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když cituješ celý článek a nemáš k tomu žádný svůj koment, tak to vypadá, že to je tvůj text, takže raději uveď zdroj. Abys nebyl za plagiátora. Povinnost nemáš, ale je to slušnost. 


Jinak já bych se neoznačil za ateistu. Ateista je někdo, kdo je přesvědčen, že bůh není. Já jsem spíše agnostik. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 08:35:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý agnostiku

průměrně inteligentní člověk si najde zdroj i sám. Nikde jsem neuvedl, že jsem to napsal já, jen jsem to vložil protože mám na to úplně stejný názor a napsal bych to na 70 procent stejně. Jsou totiž určité věci, které pochází od Svatého ducha a ty jsou v jednotě.

Někdo je přesvědčen, že Bůh je někdo ne, někdo věří někdo ne.  No a já to vím, zemřel jsem byl jsem s ním a vzkřísil mě.

Akorát nevím jaký by na to byl vhodný výraz. Ale asi realista.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 01. září 2021 @ 13:30:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde jsem nepsal, že je to můj rozbor. Protože se s ním naprosto ztotožňuji a nenapsal bych to lépe tak jsem to tady postnul. Navíc nedělám žádnou bakálářskou práci atd a nemám povinnost vypisovat ke všemu zdroje. Takže čus a šáteček ateisto.


]


Redifon naplno odhaluje svoji identitu (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Středa, 01. září 2021 @ 12:53:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Zdravím bratře" - počet užití této fráze v minulosti:

BA -> 15x (naposledy v roce 2010, poprvé v roce 2006)
Myslivec -> 0x

Přeznej před Pánem redifone, že jsi BA a Pán ti to odpustí !]


Re: Redifon naplno odhaluje svoji identitu (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 13:13:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)   :-)   :-)
:D    :D   :D
       @=
       rdf


]


Re: Redifon naplno odhaluje svoji identitu (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Středa, 01. září 2021 @ 22:35:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zvolání HALELUJA!!! (tři vykřičníky bez oddělovací mezery)

V minulosti použito:

BA - 5x
Myslivec - 0x

Nastup cestu pravého pokání redifone, dokud je ještě čas! Pamatuj - je hrozné upadnout do rukou živého Boha!]


Re: Redifon naplno odhaluje svoji identitu (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 23:08:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem napsal, že príma blázen stal ses rázem . . .
=o)
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. září 2021 @ 10:41:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je blábol co nemá ani hlavu ani patu. Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 13:17:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)   :-)   :-)
:D    :D   :D
       @=
       rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 01. září 2021 @ 13:32:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem po čase zavítal na Grano, Martínku, a co nevidím? Tvůj oblíbený blábol, co nemá ani hlavu ani patu. Ne, že by mě tvoje bláboly chyběly, ale kde je u tebe nějaký vývoj, proměna, progres, pokrok? Kde nic tu nic.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. září 2021 @ 16:59:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Tak jsem po čase zavítal na Grano, Martínku, a co nevidím? Tvůj oblíbený blábol, co nemá ani hlavu ani patu. Ne, že by mě tvoje bláboly chyběly, ale kde je u tebe nějaký vývoj, proměna, progres, pokrok? Kde nic tu nic.
martino
Willy tak já jsem sem zavítal cca. po měsíci, protože jsem trochu putoval po místech nám křestanům drahých a hned jsem narazil jako vždy na hloupost a tupost. To že ty to prožíváš jako něco povznášejícího je tvůj osobní problém a tvoje trauma. Pokud něco nemá ani hlavu ani patu, pak to napíši jasně a srozumitelně. Ty jsi stejný případ. 99% co zde zveřejňuješ je blábol. Jen jednou pokud se nemýlím, jsem napsal, že jsi překvapil a rozumně se vyjádřil. Jinak zrovna ty jsi majitelem dílny na výrobu blábolu. Jak jsem zjistil již dávno, sem se nechodí diskutovat, sem přilétají zoufalci schovaní za virtuální tmou a všemožně se snaží zde vykompenzovat i za cenu lží, pomluv a nenávisti to zlo, co v sobě nosí. To, že to není s tebou křesťansky v pořádku vydaly o tobě svědectví tvoje vlastní děvčata, když psala srdce rvoucí dopis presidentu Klausovi, aby jim pomohl, aby již nemusely k tobě. A ty máš v sobě tu drzost, tu hloupost, že zde napadáš druhé, jen proto, že tě neblahořečí a netouží po společenství tvé satanské sekty. To je vážně vrchol buranství a absence živého křesťanství. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 17:18:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
UBOHÉ, VELMI UBOHÉ, PANE MARTINO.
;P
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. září 2021 @ 20:15:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon

]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 01. září 2021 @ 17:44:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, ani nevím, po kolikáté už píšeš: "To, že to není s tebou křesťansky v pořádku vydaly o tobě svědectví tvoje vlastní děvčata, když psala srdce rvoucí dopis presidentu Klausovi, aby jim pomohl, aby již nemusely k tobě."]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 18:14:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč ho informuješ Willy? Proč se ponižuješ a snižuješ na jeho úroveň???
Nech ho jít svou cestou!!!
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. září 2021 @ 20:51:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon
Proč ho informuješ Willy? Proč se ponižuješ a snižuješ na jeho úroveň???
Nech ho jít svou cestou!!!
martino

Kdybys nebyl tupec, tak bys věděl, že nepotřebuji být informován od Willyho a vše potřebné si vyhledám z otevřených zdrojů. Dnes když si děvčata žijí vlastní život v dospělosti jsou Willyho kecy jen plané řečnění, kterým neobhájí své pokřivené sektářství, které mělo pravděpodobně velmi negativní vliv na zdraví a vývoj obou děvčátek. Což je ve skutečnosti ovoce jeho satanského učení. Tak co se do toho motáš, když o tom nic nevíš. Píšeš pitomé články co nemají ani hlavu ani patu, strkáš nos do věcí o kterých nic nevíš tak s čím ještě přijdeš? Co myslíš, že tě čeká? Diskusní výprask a ostuda z vlastní nevědomosti, kterou drze prezentuješ jako vědomost. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 22:08:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:D    :D   :D


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 01. září 2021 @ 22:57:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aby věděl, že lže a proč lže. Tím se nesnižuji na jeho úroveň ani nezměním jeho cestu.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 10:12:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to ti ten člověk za námahu stojí, příteli???
Tahat sem osobní věci dokáže jen ubožák!!!
Podívej se na něj - ten exot nebyl schopen vyplodit jeden jediný článek!!!
Mě je pro smích (i když je ten člověk  k pláči), a to pro jeho omezenost a brutalitu jeho komentářů. 
Halt, když na někoho intelektuálně nestačí, tak vytáhne osobní věci . . .
Nenech se tím ubožákem znechutit. 
Hezký den Ti přeje
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. září 2021 @ 16:23:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud jde o námahu lásky, tak za tu námahu stojí.
Mě martino znechutit nemůže, na to nemá; znám ho odtud léta. Nemůže mne ani rozhodit, protože vím, kdo jsem v Kristu a vím, kdo je on. Tož tak.
Krásný den přeje willy

PS: budeš-li chtít, můžeme si psát soukromě, můj e-mail v profilu je platný


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 03. září 2021 @ 10:52:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy

]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 03. září 2021 @ 11:12:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Salve, příteli!

Bohužel, tvoje tvrzení:

"Pokud jde o námahu lásky, tak za tu námahu stojí."

nemohu přijmout. Já jsem si prošel ty komentáře toho římského katolíka. Je to dlouhodobě nenávistník, který se už zřejmě dopracoval k zatvrzelosti. Všichni my zde jsme "tupci", "burani" "blbové", "lidé kteří rezignovali na zdravý rozum", a nevím co ještě.  

JEN ON OBSTOJÍ!!!

Podívej se, ten člověk (podle mých zkušeností) se nachází ve vězení vlastní nenávisti, tedy ve vězení, které si sám vytvořil. On je ve svém vězení nešťastný, ale zároveň si v tomto vězení hoví a nepůjde na svobodu, ani kdyby mu někdo dveře na svobodu otevřel!!! A navíc, kdyby někdo vyrazil dveře jeho kriminálu, postaví se proti němu, protože by ten Osvoboditel boural jeho barák, který si vytvořil, barák, který je jeho celoživotním dílem!!!

Podívej se, já jsem mu jako zrcadlo ukázal jeden jeho brutální komentář z doby před 4 lety. nejenže ti jím neotřáslo, ale vyprovokovalo to spršku nenávistných nadávek. 

A v takové situaci je moudré se stáhnout a takového člověka nedráždit. Písmo praví: 

Matouš 7, 6 [biblenet.cz] Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

Z toho všeho je patrné, že dříve, či později by do procesu vstoupila brutalita, aniž by se tím, pochopitelně, něčeho pozitivního dosáhlo. 

TENTO ČLOVĚK JE SKRZ NASKRZ NEGATIVNÍ. 

Já jsem se tomuto nešťastníkovi prostě musel postavit, protože podnikl nenávistný útok na tebe v mém článku, a doslova se opájí tvou chybou, či  neštěstím. 

Podívej se, já klidně připustím, že jsi se dopustil chyby. I já jsem se dopustil chyb. A kdo je bez viny, ať první hodí po tobě kamenem (J. 8,7). Všichni jsme zhřešili, a jsme daleko od Boží slávy (Ř. 3,23).

A TÍM JE TO DANÉ.

Kdyby tě napadl v článku, jehož nejsem autorem, mlčel bych. Ne proto, že by se mi jeho počínání nehnusilo, (to v žádném případě), ale proto, že bych se necítil povolán k tomu, abych v článku, jehož nejsem autorem, vůbec nějak zasahoval. 

Jeho negativita a brutalita je zřejmá i z hodnocení mého článku: 

Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. září 2021 @ 10:41:21 CEST

To je blábol co nemá ani hlavu ani patu. 

No, samozřejmě je to jeho názor, který mu neberu. Nicméně je to názor NEPODLOŽENÝ, názor, který nebyl vůbec ZDŮVODNĚN

Tento můj článek vznikl v diskusi s přítelem judaistou a byl jednak dlouhý a jednak náročný. Pokud jsem mohl vůbec zjistit, tak jsem ve světě nenašel obdobu tohoto článku. Diskuse mezi námi dvěma byly velice ostré, na obou stranách padla ostrá slova, nicméně, "co jsme si, to jsme si." A když bylo dosaženo určitého invariantního stavu, kdy moje komentáře už nešly vylepšit, tak jsem z nich sestavil tento článek. 

Bylo by omylem si myslet, že jsem proti judaismu, či Židům jakkoli zaměřen. Daleko ostřeji se vymezuji vůči kalvinismu, tedy učení odvozeného z římského katolicismu. Pochopitelně se vymezuji i vůči samému římskému katolicismu. 

Jsem přesvědčen, že spíše uvěří v Krista přítel judaista, nežli tento nenávistný římský katolík.

Pokud jde o naši vzájemnou komunikaci, jsem za nabídku velmi rád, i když naše komunikace bude velmi malá, protože nestíhám plán práce, studijní a tréninkový plán; když někoho trénuji, musím především trénovat sám sebe. A to všechno chce čas. 

Zatím vše, 
měj se moc hezky, bratře v Kristu a Pán buď s tebou!
rdf
]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 03. září 2021 @ 19:22:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
redifon
 Pochopitelně se vymezuji i vůči samému římskému katolicismu. 

martino
Ty jsi jen hromádka frustrovaného a traumatizovaného zoufalce, který tolik, tolik touží se názorově prosadit a ne a ne uspět. Vždyť ty se stydíš zde přiznat čemu a komu sloužíš, jaké sekty či společenství poblouzněných si členem, tak se pořád nenaparuj, že jsi snad něco více než já člen ŘKC. Zatím se projevuješ jako ješita a blb a to je velmi, velni noblesně a společensky řečeno, protože být v hospodě tak tě za tu špínu co zde trolíš zadupu do země. / není myšleno ovšem fyzicky jak se domníváš / 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 06. září 2021 @ 07:43:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Jsem přesvědčen, že spíše uvěří v Krista přítel judaista, nežli tento nenávistný římský katolík.<<

Tak to má asi martino smůlu :) 
Já totiž, kdysi věřil, že křesťanský Ješu je Kristus, než jsmem zjistil, že křesťanský Kristus není hamaši'ach.

Přítel - přátelé :)
Hebrejština má snad ke každému slovu ekvivalent jeho protějšku, tedy se stejnými se stejnými souhláskami a nemusí přidávat k němu předponu záporky.

Ale tady je to v češtině podobné se slovy "přítel" a "přátel(é)". A jako by v češtině zde bylo na konci slova jedno z B-žích jmen - "el". Ovšem čeština má slovo "přítel" za to isté co "přátelé".

"Přítel" judaista je tedy ten, se kterým vedete spor, se kterým se přete, redifon :)
A "přátelé" sobě vzájemně přejí. Přítel se pře s přítelem. Ale přátelé přejí sobě navzájem to, co mají, tedy co druhého jest, a ne aby získal to, co nechce, ale co chce. Lidé si často navzájem přejí, co jim samým chybí a tedy to, po čem druhý ani netouží. A to je zaměření do sebe a ne na druhého.

Dnes večer nastane 1.Tišri, Roš hašana, rok 5782. A tak zde dopřeji křesťanům po doceka dlouhý čas od sebe klid :)
]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. září 2021 @ 20:42:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy to jsi už psal. Já to vše znám, jak to co jsi zde psal ty, tak to co bylo zveřejněno v tisku. Pro mne je rozhodující, že vůbec pravému a živému "křesťanovi" mohly být odebrány jeho děti. Já to nechápu. A i dnes pokud se podívám na otevřené zdroje na internetu tak zde píší např. toto:Osmiletá Abigail a její jedenáctiletá sestra Kristýna z brněnského Klokánku se zhroutily. Včera celý den odmítaly jíst. Důvodem je rozhodnutí krajského soudu, že dívky musí po více než roce zpátky domů. Otec i matka je však podle jejich výpovědí bili a psychicky týrali.Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/soudy-ani-instituce-se-neshodly-kde-maji-zit-tyrane-sestry-abigail-a-kristyna.A080328_942413_brno_dmk
Podle protistrany jsou rodiče sester nezodpovědní. "Připravit dívky na setkání nebylo jednoduché. Pro holky to bylo psychicky náročné. Kristýna se hroutila a oni nakonec na schůzku nepřišli," prohlásila šéfka zařízení Ditta Pokorná.Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/tyrane-sestry-zustanou-v-klokanku-otec-u-soudu-neuspel.A080428_144704_brno_dmk


Nechci upadnout do podezření pomluvy a tak opravdu čerpám jen z otevřených zdrojů. Pokud tyto otevřené zdroje uváděly nepravdy jsi dnes jistě velmi bohatý člověk, neboť tvůj právní zástupce ti vydupal jistě tučné odškodnění. Prostě jen říkám, že pokud zde chceš jiné soudit za třísku v oku, vyndej si sám trám, který tam máš. Nejedná se o žádný můj "hnusný a ohavný charakter" jak se snažíš prezentovat. Jen se neúspěšně bráníš tomu, že jsi prostě zklamal jako otec a sektář. Nevím co je na tom pravdy, ale v těch článcích z minulosti se popisují až tvé "tyranské" praktiky v náboženské výchově  děvčat. 


"Nekomunikují, nedůvěřují už ani nám. Uzavřely se do sebe. Nechtěly jít do školy ani do odpoledních kroužků, protože se bojí opustit budovu. Mají strach, že venku čeká otec a odvede si je domů," popsala stav dívek vedoucí Klokánku Ditta Pokorná. Děti jsou v péči psycholožky.Silně nábožensky založený otec Stanislav Velický dcerám i dvěma mladším synům podle jejich výpovědí vyhrožoval například sežráním červy zaživa a satanem, psychicky labilní matka zase jedovatými pavouky. Je to psychické týrání?Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/soudy-ani-instituce-se-neshodly-kde-maji-zit-tyrane-sestry-abigail-a-kristyna.A080328_942413_brno_dmk


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 01. září 2021 @ 22:12:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je ti do Willyho??? Jeho osobní věci sem netahej, exote!!! Hleď si laskavě svého!!! 
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 04. září 2021 @ 15:53:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koukám, že nějaký redifon sem prsknul svůj paskvil co nemá ani hlavu ani patu. Nikdo o jeho pitomostech nediskutuje a on mlčí a nezačne ostatní informačně obohacovat dalšími svými názory a poznatky ze studií jak judaismu tak křesťanstva. Zatím sem prsknul nedbale neučesaný blábol co nemá ani hlavu ani patu. Když se někdo ohradil přispěchal s komentářem, že jeho "dílo" jsou vybroušené jeho komentáře a zamotal pro zdánlivou věrohodnost jakéhosi judaistu. Ale to je hodně, hodně málo. redifon by měl již týden zde veřejně obhajovat své "učení" ohledně Staré smlouvy a Nové smlouvy, včetně rabínského judaismu. To že sem zavítá někdo kdo si hraje na judaismus ještě neznamená, že je a může se stát Židem. Takového konvertitu lze vnímat pouze jako sympatizanta judaismu a angažovaného odpůrce křesťanství, nikoliv za Žida a člena vyvoleného národa. Tak co mi vadí? Vadí mi to, že redifon se přižene s kritikou druhého a nemá patřičně diskusně, věroučně, historicky, teologicky atd. nabito a pravděpodobně se hlásíc ke křesťanství svým žvanivým blábolem dokázal jen to, že pokud sem na GS zavítá někdo nevěřící tak mu redifon navařil pořádně ostrý guláš. Kritika jednoho údajného judaisty se nevydařila a obhajoba křesťanství se rozplynula. Proto redifon se odmlčel a nyní se soustředí jen na to, aby občas někde na někoho vystřelil a pomalu zase mizí. Přesně jak jsem před týdnem konstatoval. Přišel, udělal zde pozdvižení a už zase mizí neboť se projevil jako diskusně impotentní a nevěrohodný diskutující. Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 05. září 2021 @ 11:57:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co křesťany odlišovalo od judaistů (tedy podle bible), byla boží moc. Judaisti na Ježíše a apoštoly jen koukali, co ti umí. Tak předveďte judaistům místo keců nějaký ten reálný nadpřirozený skutek, třeba obživte mrtvého nebo uzdravte nemocného, a tak jim zavřete ústa. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 05. září 2021 @ 13:29:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 05. září 2021 @ 17:20:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marek 16:17-18
Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit [novými] jazyky, budou brát hady [do rukou] a vypijíli něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.”


Děláš to? Doprovází tě tato znamení?]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 07. září 2021 @ 14:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem přečetl tyto dva články,dospěl jsem k názoru, že soud nad Izraelem probíhá už na našich dní. 

V článku


je konstatováno, že nynější stát Izrael NENÍ obnoveným královstvím izraelským, které obnoví až Mesiáš - ale aktem lidské svévole, či vzpoury. Tím pochopitelně není nijak dotčeno právo na existenci tohoto státu; je zde jen naznačeno, že Izrael je pouze světským státem, který se od ostatních států liší jen tím, že vznikl na biblicky definovaném území. 

Je zde též i konstatováno, že z prorockého pohledu existuje první a druhá alija. Židé se do nynějšího světského státu Izrael navrátí k soudu, zatímco do království obnoveného Mesiášem se navrátí k požehnání celému světu. 

Ve  výše uvedeném článku "Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus?" je konstatováno, že Spasitel svou smrtí na kříži zbořil oddělující hradbu mezi Židy a pohany a tak nastolil pokoj (Ef. 2; 14,15). proto již není rozdílu mezi Židem a Řekem, sluhou, ani svobodným, mužem ani ženou (Gal. 3,28)

Jenže Židé vytvořením nového náboženství, totiž rabínského judaismu, tuto hradbu opět vystavěli. A tato nosná myšlenka se promítla i do vytvoření moderního státu Izrael, opět koncipovaného jako hradba mezi Židy a pohany. A tam, kde existuje hradba, či zeď, se dříve či později vyskytnou tendence tuto hradbu zničit. Je zřejmé, že kdyby hradba neexistovala, nebylo by nic, co by se dalo zničit. 

A stát vzniklý z lidské vůle, také z lidské vůle zanikne. Vidím to tak, že duchovní potomci Židů, kteří se navrátili z Babylóna a obnovili židovskou bohoslužbu, chce dnešní stát Izrael zachovat, zatímco duchovní potomci Židů, kteří zůstali v Babylóně a rozptýlili se mezi národy, se snaží všechny státy, tedy i stát Izrael, zničit. 

Duchovní potomci těch, kteří se z Babylónu vrátili do Izraele, obnovili bohoslužbu v této bitvě prohrávají zřejmě proto, že jsou zatíženi handicapem:

"Ukřižuj!" (Mt. 27; 22,23; Mk. 15; 13,14; J. 19,15)
"Krev jeho na nás a na naše děti" (Mt. 27,25)

Tak tento handicap duchovní potomci těch, kteří zůstali v Babylónu (a to mohou být i pohané), rozhodně nemají. Zřejmě proto si je Bůh vybral jako nástroj k vykonání Božího hněvu nad Izraelem. Ale vzpomeňme jen, jak dopadli asyrští a babylónští . . . 

Situaci nyní vidím tak, jak je psáno v článku DVOJÍ ALIJA, DVOJÍ IZRAEL . Dějinné okolnosti proroctví Ezechielova, tak jak je čteme v 38 a 39 kapitole, jsou naplněny. Evropa je přeplněna muslimy, kteří ve většině jen vyvolávají nepokoje. Takže zbývá jediné řešení: Navléci je do uniformy a poslat do války . . 

K podobnému závěru dochází i židovský autor Dr. Arnold G. Fruchtenbaum ve článku "Moderní stát Izrael v biblickém proroctví" nacházející se na adrese: 


Tento autor na str. 10 v levém sloupci nahoře praví: 

"Existuje velice rozšířený názor, že Židé přijmou jako svého Mesiáše právě Antikrista, ale v Bibli to nikde takto nestojí. Uvádí se tu pouze to, že s *****m podepíší smlouvu, aby je vojensky zabezpečil."

Tak zde bych si dovolil s tímto autorem nesouhlasit, neboť náš Spasitel praví: 

Jan 5, 43 [biblenet.cz] Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete.

A tady jsme u jádra problému: Židé Krista nepřijali a tím se odsoudili k přijetí Antikrista, který přijde ve svém vlastním jménu, jako Mesiáše. Výše uvedený verš nepřipouští jiný výklad. 

Osobně vidím problém tak, že (jak jsem již napsal), nyní stojíme před událostmi popisovanými u proroka Ezechiele v 38 a 39 kapitole. I když Hospodin invazní vojska zničí, povede to k zániku státu Izrael a pozdějšímu uzavření smlouvy Židů s *****m, kterého Židé přijmou jako Mesiáše. 

rdf

Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 07. září 2021 @ 17:00:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen pro informaci:]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 14. září 2021 @ 15:05:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A že tento soud nad Izraelem je reálný, dokazuje i tento článek:
Kdo může pochopiti, pochop . . . 
rdf


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 17. září 2021 @ 23:03:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zbytečně dlouhé úvahy, jak ukazoval Pavel, že Ježíš je Mesiáš? Z prstu si to nevycucal.Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 07. říjen 2021 @ 12:33:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, jak je vidět studentíku, ty jsi hned se vším hotov. Samozřejmě, že Pán Ježíš Kristus je Mesiáš o tom nepochybuji. Tedy Spasitelova slova, či slova apoštola Pavla, jsou z křesťanského hlediska nezpochybnitelná a tudíž mimo jakoukoli diskusi. 

Jenže toto je pohled pouze z jedné strany okna - z té křesťanské. Ale z druhé strany okna, ze strany judaistické, vypadají věci úplně jinak. Judaisté písma NZ neuznávají, mají je za bludná, a proto NZ argumentaci vůbec neuznávají. 

Argumentovat judaistovi NZ proto nemá smysl.

Dokonce přítel judaista (věřím, že v  přechodném) zatmění mysli, přirovnal našeho drahého Spasitele k Hitlerovi. 


"Křesťanský Ješu je na tom stejně jako jiní Ješu - Baalam, Haman, tehdejší egyptský Farao, Amalek, Hitler, a jim stejní. Je to JEŠU. "

Tím projevil absolutní neúctu k přesvědčení křesťanů.

Proto jsem ve svém článku zvolil jiný způsob argumentace: Nevedl jsem proto argumentaci v tom duchu, že rabínský judaismus je v rozporu s učením NZ - a to proto, že moje argumenty by stejně judaistickou protistranou přijaty nebyly. 

Můj nový způsob argumentace tkví v tom, že jsem z Písma dokazoval, že učení rabínského judaismu je v rozporu se samým učením SZ!!! 

A to skutečně je!!! To byl výsledek mého článku!!!

Q. E. D.

Z několikaletého dialogu mezi zdejší křesťanskou obcí a přítelem judaistou, je nepochybné toto: 

1) Křesťanství je s učením rabínského judaismu ABSOLUTNĚ neslučitelné
2) Ani jedna strana, která se účastní tohoto dialogu se nehodlá svého přesvědčení vzdát 


Z uvedeného plyne, že jakákoli diskuse křesťanů s judaismem je mimoúrovňová ("já o voze, ty o koze"), a je tudíž nejen zbytečná, ale i nesmyslná. 

Možno to vyjádřit i takto: 

Diskuse, kde strana nepřijme z principu ani jeden jeden argument protistrany, je nejen zbytečná, nesmyslná - ale i ztrátou času. Jde o antagonistický konflikt.

Pokud někdo i po přečtení tohoto mého článku v diskusi s přítelem judaistou přesto pokračuje, znamená to pak, že buď je ten člověk snížené inteligence, anebo to, že je na diskusi tak závislý, že se musí za všech okolností vyjadřovat absolutně ke všemu. Prostě nemá svobodu přestat . . .  A to je skutečná tragédie . . .

Přítel judaista, který nepřijal ducha Kristova, komentuje NZ úplně dětinsky . . .

A jen hendikepovaný člověk může na jeho komentáře reagovat - viz výše.

redifon
]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 07. říjen 2021 @ 17:18:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek doplněný o jednu důležitou skutečnost: 

Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 14:02:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rabanismus (rabínský judaismus) bohužel vychází ze Staré Smlouvy jen zprostředkovaně.. jeho primárním zdrojem je totiž ústní tradice Otců tradovaná mezi farizei (nic proti..) ale ne přímá a čistá Tora.

Tím neříkám, že Karaité kteří vycházejí pouze z "čisté Tóry" nejsou ještě více zaťatí než Rabanité.. kteří alespoň věří na anděli, občas asi i na posmrtný život, Mesiáše atd ..

Obávám se, že s Karaity je ještě horší "diskuze". S Rabanity máme společný alespoň "určitý perský vliv" aneb "Babylon" aneb "slovo Boží během doby GRADOVALO a UPŘESŇOVALO SE". To Karaité nemají, pro ně vše stojí a padá s "čistým Mojžíšem" (návaznost na učení Saduceú..) Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 14:08:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
<<Rabanismus (rabínský judaismus) bohužel vychází ze Staré Smlouvy jen zprostředkovaně.. jeho primárním zdrojem je totiž ústní tradice Otců tradovaná mezi farizei (nic proti..) ale ne přímá a čistá Tora.<<


No to je zase ptákovina z hlavy toho, který nic z mišny a gemary a z midrašů nečetl, hm? 

Nic proti, ale takoví znalci a čtenáři Talmudu, jako jste zrovínka Vy, MH, tak takoví se neustále červenají za podvody a lži.


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 14:08:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
re: Dokonce přítel judaista (věřím, že v  přechodném) zatmění mysli, přirovnal našeho drahého Spasitele k Hitlerovi. 

tak je fakt, že Bůh ve svém hněvu dokázal být hrozný - viz rozprášení severního Izraele alias 10 kmenů ..

Mě se na Bohu SZ vždy líbilo, že de fakto "měřil spravedlivě", prostě Bůh práva .. Izrael rozhodně ve Starověku nebyl šetřen..  dobu novou si neodvažuju predikovat.. ale možná že dle Pavla zase přijde "čas pro Izrael", byť samozřejmě lidsky nezaslouženě.. ale zdá se, že dle Pavla by ten čas měl přijít ..Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 14:42:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
<<re: Dokonce přítel judaista (věřím, že v  přechodném) zatmění mysli, přirovnal našeho drahého Spasitele k Hitlerovi. <<


To prrr, MH, prrr. Pardon, ale já nic v přechodné ani nepřechodné zatemnění mysli nenapsal. Tvrdím to stále, Ješu - učení o něm, které zahrnuje antijudaistické a antisemistské výroky, které formulovaly křesťanské učení, pastýře a ovečky, nakonec formulovaly Hitlerovu a nacistickou antisemitskou idelogii nejen v Německu, ale v historii souběžně, ale před tím i další národy. Jaký učitel, takoví žáci a jejich žáci.
Neposuzujeme člověka a jeho učení podle platonických řečí, ale podle toho, jak jeho učení formuluje druhé, takže křesťanský Ješu má za následek mnohé pogromy, útisk, ... vše co v křesťanské společnosti nakonec vykvetlo v hrůznou podobu - to vše je plodem křesťanské společnosti formulovanou Ješuovým učením, které formulovali jeho žáci. Takže prrr. Vím, co jsem napsal, vím co píšu. 


https://www.ushmm.org/collections/bibliography/christianity-and-the-holocaust]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 15:36:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to je přetažené ..

KC se více méně chovala k Ž(ž)idům korektně - byla určitá pravidla ..

"lidové bouře" nemá cenu rozebírat.. - "středověká ulice" byla schopna útočit i "na vlastní štáby" - viz Montaneliho kniha Dante a jeho doba (ve Florencii ulice dosklova plánovitě vylupovala jeden dům po druhém .. vždy byla záminkou nějaká spočátku sehraná vřava a "nelekla se" ani vládnoucího rodu ..)

pak bylo "mocenské přetahování" - ale to se prakticky nezměnilo dodnes.. v Palestině se Židé také "s těmi co tam původně dle nich nebyli" "moc nemažou" ..

Hitler je spíše "produkt" Novopohanství a "kultu síly" - voluntarismus - touha po moci a touha něco vnutit stávajícímu "establišmentu".

Právě naopak - Hitler křesťanství vytýkal "změkčilost" a "to, že mu v žilách koluje "jed z Judei" - viz i náš Machar " ...

Hitler byl spíše "pobratim" Marineliho, Majakovského - futurizmu. Akce, aktivismus, konání - byl to prostě revolucionář byť polovinou nacionální ..

Majakovský - "shoďme ze schodů mršinu dějin" rozuměj starého neduživého světa..

Voto, nejsi ty Sorošův mluvčí či co?? takhle indoktrinovaný člověk .. Neblázni..  katolicizmus byl korektní jako starý islám - přistup na pravidla a  můžeš (relativně v klidu) žít ..  
no, chtěl bych vidět, jak by to vypadalo, kdyby to bylo obráceně - kdyby v Evropě vládli "reform Ultras" - "Cromwel - popravčí Boží", Jehovisté či Rabanité pokud by se vyšvihli  k vládě ..

PS:  Židé jako Trocký se s tím také moc nemazali .. tohle vyčítání nemá valné ceny ..

PS2: konflikt ve starém  Španělsku se mi v základu jeví jako mocenský.. na jedné straně ne neodůvodněné aspirace "přísných Monoteistů" na straně druhé obraná akce Rekonquista spojená ale i s vyhnáním "5 kolony". (byla to asi složitá situace, něco naznačuje i Feuchtwanger, Nachmanides či Duka).

myslím, že v tomhle můžeme přijmout linii drženou Paulem Johnsonem ...


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 15. říjen 2021 @ 08:04:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
<<to je přetažené ..<<

Ani trošičku.


<<KC se více méně chovala k Ž(ž)idům korektně - byla určitá pravidla ..<<

A voto jde. 


<< katolicizmus byl korektní jako starý islám - přistup na pravidla a  můžeš (relativně v klidu) žít ..  <<

Tak, to je ta křesťanská korektnost.


Abychom tedy, za pravdu dali skutečnosti, KC včele s jejími představiteli se nikdy nepostavili na obranu Židů, ba právě naopak. A to se týká zejména i doby vlády Hitlera. Zatím všechny dokumenty zpřístupněné ŘKC zjevně ukazují na ŘK nečinnost, ba dokonce i podporu Hitlerova režimu.
]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 15:43:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, co jsem napsal, vím co píšu. 

to máš těžký..  myslím, že už Bezruč seděl za R-U nějaký rok za  "antisemitismus" či byl popotahován..  a to necílil na rabíny ale na "majitele kořalen". Vy jste jak "italská mafie" - držíte spolu a chráníte i "křiklavé neudržitelné příklady" do roztrhání těla..

Ne tak u gójů - vezmi si, jak se gój na góje v klidu "vykaká" a nějaké držení spolu je tak max. na nostalgické národní úrovni (slováci, Irové, Italové..)

Čoveče, ty si snad myslíš, že ti "pod Turkem bude líp" ?? - no pod Turkem možná jo.. ale pod "mladými Maghrebskými dealery" sotva ..   


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 15. říjen 2021 @ 08:06:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pod Turkem? Hele, MilanH, tyhle Vaše křesťanské kecy nemají kladné východisko. 


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 19. říjen 2021 @ 00:32:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro úplnost ještě překopíruji některé komentáře:

Re: Židovství historického Ježíše Krista nezpochybňuje (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 18. říjen 2021 @ 15:55:58 CESTMůj první komentář se vůbec nepovedl. Můj druhý komentář v dalším přiblížení vypadá takto:

Přátelé, křesťané!

Opravdu se divím tomu, že diskutujete s přítelem judaistou. Abychom se mohli s judaisty na něčem dohodnout, musela by mít diskuse nějaký společný bod. Jinak jde o mimoběžnou diskusi, která se zde provozuje už několik let. Zacharjáš 9, 9 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.
 
Matouš 21, 5 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]‚ Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘

Jan 12, 15 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] ‚Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.‘

Je dnes vůbec myslitelné, aby Mesiáš, tedy Král králů, přijel na oslátku??? Byl by v dnešní době vůbec jako Král přijat - anebo by byl vysmíván a poté zavřen do psychiatrické léčebny???

Je jasné, že doba, kdy mohl král vjet do Jeruzaléma na oslátku a vzbudit přitom nadšení davů, je už dávno pryč. 

Matouš 21, 8 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu.

Marek 11, 8 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí.

Jan 12, 13 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“

Zjevení Janovo 17, 14 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."

Zjevení Janovo 19, 16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů


Dále je tu tvrzení přítele judaisty, že král Šalomoun předzvěděl redukovanou bohoslužbu, tedy bohoslužbu odlišnou od ustanovení 3M. 16.

Byla použita pasáž 2 Par. 6; 17-40

Z kontextu je jasné, že jde o modlitbu krále Šalomouna pronesenou ve znovupostaveném chrámu, který existoval v letech -520/515 až +70. 

Ve zkratce:

a) Boha nemohou pojmout nebesa, natož dům, který vybudoval Šalomoun (v. 18)
b) prosba, aby Bůh měl upřeny své oči na tento chrám ve dne i v noci (v. 20)
c) bude-li Izrael poražen, bude prosit Boha o smilování v tomto chrámu (v. 24)

Zajímavé jsou verše 36-40.

Ve zkratce:

Zhřeší-li Izrael a Bůh se na něj rozhněvá, vydá je Bůh nepříteli, který je odvede do své země a v této zemi se budou modlit k Bohu směrem ke své zemi, k městu, které Bůh vyvolil, a chrámu, který vybudoval Šalomoun, Bůh je vyslyší a odpustí jim. Tento oddíl končí prosbou, ať má Bůh oči otevřené a uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě, tj. v Šalomounově chrámu (v 40)

V tomto oddíle jde o případ, kdy zajatci deportovaní do cizích zemí, kde nemají svobodu pohybu a nemohou se vrátit, se tudíž nemohou modlit v Šalomounově chrámu. V tom případě Bůh připouští, aby se Židé modlili směrem ke své zemi, k Jeruzalému a ke svému chrámu. Zde zřejmě král Šalomoun předvídá zkázu Samaří, nicméně jeho proroctví se vztahuje jen k tomuto chrámu, který byl zničen v r. -587/586 babylónskou armádou. 

Další texty o chrámu:

2. Paralipomenon 7, 16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam navěky dlelo mé jméno; mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny.

2. Paralipomenon 7, 20 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] vytrhnu vás ze své země, kterou jsem vám dal, a zavrhnu od své tváře tento dům, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno, a vydám jej za pořekadlo a předmět výsměchu mezi všemi národy.

2. Paralipomenon 7, 21 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nad tímto domem, který byl nejvyšší ze všech , ustrne každý kolemjdoucí a řekne: ‚Proč Hospodin takto naložil s touto zemí a s tímto domem?

2. Paralipomenon 7, 22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] A bude se odpovídat: ‚Protože opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chytili se jiných bohů, klaněli se jim a sloužili jim. Proto na ně uvedl všechno toto zlo.‘“

Z kontextu je jasné, že jde o modlitbu krále Šalomouna pronesenou v chrámu, který existoval v letech -970/931 až -587/586.

Nicméně Bůh vyvolil chrám, aby tam NAVĚKY dlelo jeho jméno. 

Vznikla tedy je otázka: Jak může chrám. který je dílem lidským, tedy je z principu dočasný,  trvat na věky, aby tam prodlévalo Hospodinovo jméno? (2Par. 7,16)

Jak je vůbec možné, aby chrám, určený k tomu, aby v něm navěky dlelo Hospodinovo jméno, byl zavržen??? (2Par. 7,20)

Chrám i bohoslužba pokračovala i po zničení Šalomounova chrámu v r. -586, jenže v jiné formě.

Bohoslužba jako ustanovení věčné, definovaná v (3M. 16), resp. (3M. 16,34), přece nemohla zaniknout se zničením Šalomounova chrámu!!!

Výchozí situace

-existovali ještě proroci
-existoval i velekněz

Víme, že s první skupinou Židů, kteří se do Jeruzaléma pod Zerubábelem vrátili, byl i velekněz Jéšua. Lze mít za to, že i v babylónském zajetí (i když o tom Písmo dle mého zjištění, nic nepraví), byla konána bohoslužba, kterou vysluhoval již zmíněný velekněz, bohoslužba prostinká, jako na poušti, když Izrael vycházel z Egypta. 

Kontinuita věčné bohoslužby musí být zachována!

Ezdráš 2, 2 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:

Ezdráš 3, 2 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Jéšua, syn Jósadakův, s bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtíelův, se svými bratry začali budovat oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli obětovat zápalné oběti, jak je předepsáno v zákoně Mojžíše, muže Božího.

Ezdráš 3, 3 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Zřídili oltář na jeho původních základech, neboť žili ve strachu z národů zemí, a obětovali na něm zápalné oběti Hospodinu, zápaly jitřní a večerní.

Ezdráš 5, 2 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtíelův, a Jéšua, syn Jósadakův, a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. A ti Boží proroci při nich stáli a posilovali je.

Ageus 1, 12 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Tehdy Zerubábel, syn Šealtíelův, a velekněz Jóšua, syn Jósadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se začal bát Hospodina.

Ageus 2, 4 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův, buď rozhodný, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů,

Důležitý je text (Ezd. 3,3). Židé zřídili oltář na původních základech, proto byla zachována duchovní kontinuita. Původní chrám byl tedy zničen, ale na jeho místě nebyl postaven svatostánek cizího náboženství.

Tato situace byla jedinečná a nebude se již nikdy opakovat. Původní místo tedy nebylo znesvěceno cizím náboženstvím, Ale dnes na tomto místě stojí islámská svatyně, zvaná Skalní dóm. Tím dal Hospodin zřetelně najevo, že původní židovská bohoslužba definitivně skončila. 

Spasitel je tím věčným Chrámem, vrcholem, k němuž oba pozemské chrámy, tedy Šalomounův i Zerubábelův odkazovaly. 

Jen v takovém chrámu může navěky dlít Hospodinovo jméno:

2. Paralipomenon 7, 16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam navěky dlelo mé jméno; mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny.

I.) Spasitel je novým, věčným chrámem (2Par. 7,16)

Jan 2, 19 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“

Jan 2, 20 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“

Jan 2, 21 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] On však mluvil o chrámu svého těla.

II. Chrám musí býti zavržen (2Par. 7, 20)

Lukáš 17, 25 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení.


III. Chrám musí býti posmíván (2Par. 7, 20)

Matouš 9, 24 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] řekl: „Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí.“ Oni se mu posmívali.

Marek 15, 31 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.

Situaci po zničení Zerubábelova chrámu v r. +70, popisuje druhý link níže.

Písmo nás informuje i o tom, že bude postaven třetí chrám, navzdory tomu, že židovská bohoslužba již byla definitivně ukončena. 

Antikrist přeruší obnovenou bohoslužbu třetím chrámu

Dn. 9,27

27 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“


V tomto chrámu se Antikrist prohlásí za Boha 

2Tes. 2; 1-4

1 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

2 [biblenet.cz] [biblenet.cz] abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.

3 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.

Tento rouhavý čin bude mít děsivé následky: 

a) zemětřesení v Jeruzalémě a zničení třetího chrámu
b) nastolení celosvětového teroru


a) Mt. 24; 15-18

15 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –

16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

17 [biblenet.cz] [biblenet.cz] kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;

18 [biblenet.cz] [biblenet.cz] a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.

Zj. 11,13

13 [biblenet.cz] [biblenet.cz] V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.

PŮJDE O ČAS!!!

b) Mt. 24;21,22

21 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz]
Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz]

*   *   *
Celý Starý Zákon směřuje ke Kristu; proto je ve Starém Zákoně mnoho odkazů na Krista, Spasitele světa. Zbývá jen dvojí: tyto odkazy VIDĚT, a podle nich se ZAŘÍDIT. 

Přátelé,
dnes je již jasné, že těmto událostem jsme nebezpečně blízko! Nenechme nadarmo uplynout dobu milosti!

redifon

Re: Židovství historického Ježíše Krista nezpochybňuje (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 18. říjen 2021 @ 21:41:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Křesťanští přátelé,

já jsem se s judaistickým přítelem Votou navždy rozloučil. Měl jsem tedy za to, že na mé příspěvky již nebude reagovat. Obracel jsem se v mém posledním komentáři na své křesťanské přátele. Konstatoval jsem mnohokrát, aby to bylo jak říkal s oblibou ředitel našeho ústavu "jó jasný", že křesťanství je s judaismem neslučitelné, už z toho důvodu, že judaisté dodnes zůstávají na pozici nepřátel Spasitelových, tedy těch, kteří chtěli Spasitele zabít - což se jim nakonec podařilo. 

Tím ovšem Židé i všichni ti, kteří jejich víru přijmou, přivolali prokletí Hospodinovo na sebe i na své děti, prokletí, kterého je zbaví Spasitel až při svém druhém příchodu na tento svět v moci a síle. 

Pak budou Židé podle proroka Zachariáše plakat nad tím, kterého bodli a budou nad ním naříkat jako nad smrtí jednorozeného - což ovšem znamená. že se vina Židů přenáší z pokolení na pokolení, přesně  dle evangelia svatého Matouše. 

Protože pan Vota, kterého již nemohu nazývat svým přítelem, neustále reaguje na mé příspěvky, které mu nejsou určeny, musím konstatovat, že v jeho případě se už jedná o DÉMONICKOU POSEDLOST, což nutně znamená, že  tento člověk již směřuje neodvratně do pekel. Prostě už nemá svobodu přestat. Je zaživa mrtev.

A on ví, že už je navěky zavržen, a proto se snaží jako strhnout lidi do záhuby, stejně jako  Kníže věku tohoto,  vládce tohoto světa, který je již je odsouzen . . . (J. 16,11)

Z těchto důvodů, již nemohu žádnému křesťanu doporučit, aby s panem Votou komunikoval. To, co on zde hlásá, je nesmírně "lepivé" a mohlo by i upřímného křesťana strhnout do záhuby. 

A na úplný závěr ocituji slova apoštola Pavla: 

Gal. 1,8 

Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!

redifon

Re: Židovství historického Ježíše Krista nezpochybňuje (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 18. říjen 2021 @ 23:59:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

1Kor. 3; 16,17

16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
17 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

†   †   †Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 19. říjen 2021 @ 08:57:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Z těchto důvodů, již nemohu žádnému křesťanu doporučit, aby s panem Votou komunikoval. To, co on zde hlásá, je nesmírně "lepivé" a mohlo by i upřímného křesťana strhnout do záhuby. 

  Je tu ještě někdo, pro koho je to "lepivé" a stahují ho ty divné postoje do záhuby?

  Za mne je to, co píše, jeho postoje a uvažování, nesmírně odpudivé a nijak neláká k následování do záhuby.

  Hezký den
  Cizinec


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Úterý, 19. říjen 2021 @ 12:10:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro Votu je křesťanský Bůh nepochopitelný..  zvláštní je, že např. "Věkovitý" či "Bělovlasí Stařec" u Izaiáše/Daniele mu nevedí.. copak to není "zpodoba jako hrom" ?
Ano - Izaiáš viděl ve vidění Panovníka ..  Mojžíš s Bohem zase hovořil ..


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 21. říjen 2021 @ 08:26:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To nevím, to je možné, že to tak Vota má. To je spíše ale dotaz na něj.

  Spíše mne zajímalo, jestli je v diskuzi ještě někdo jiný, pro koho je to, co Vota hlásá, nesmírně "lepivé".

  


]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 19. říjen 2021 @ 20:37:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava.

Re: Židovství historického Ježíše Krista nezpochybňuje (Skóre: 1)

Věta 

Z kontextu je jasné, že jde o modlitbu krále Šelomouna pronesenou ve znovupostaveném chrámu, který existoval v letech -520/515 až +70. 

má správně vypadat takto:

Z kontextu je jasné, že jde o modlitbu krále Šalomouna pronesenou v prvním chrámu, který existoval v letech -970/931 až -587/586.

rdf]


Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Úterý, 19. říjen 2021 @ 12:06:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O kom tedy hovoří Izaiáš ne-li o Ježíši?

 • [biblenet.cz]Izajáš 53
 • Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
 • 2 [biblenet.cz]Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
 • 3 [biblenet.cz]Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
 • 4 [biblenet.cz]Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
 • 5 [biblenet.cz]Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
 • 6 [biblenet.cz]Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
 • 7 [biblenet.cz]Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
 • 8 [biblenet.cz]Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
 • 9 [biblenet.cz]Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
 • 10 [biblenet.cz]Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.
 • 11 [biblenet.cz]Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.
 • 12 [biblenet.cz]Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. 
http://biblenet.cz/b/Isa/53#v3

to, že hovoří "o kolektivním Izraeli" neberu, to je příliš vágní.
Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 09. listopad 2021 @ 12:30:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá setba 2021
Čtení na Pátek 5. listopadu

"Ježíš jim pověděl:"Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!"

Mt. 16,6

Farizeové a saduceové

Pán Ježíš varoval své učedníky před kvasem farizeů a saduceů. Kvas je často v Bibli obrazem něčeho zlého. Učedníci Pána se tedy měli vyvarovat zlého vlivu farizeů a saduceů. V čem tedy spočívalo to zlé u oněch dvou skupin? 

Farizeové kladli velký důraz na židovské tradice. tyto spisy obsahovaly mnoho příkazů, které šly nad božské směrnice ve Starém Zákoně. Pro farizeje bylo mnohem důležitější dodržovat tato lidská přikázání, než poslouchat Boží slovo. Jejich zbožnost byla čisté pokrytectví. Stejná snaha je také v křesťanstvu. Lidé připojují k Bibli mnoho myšlenek, aby se zdáli být světější. 

Saduceové byli lidé spoléhající se na rozum. Věřili jen tomu, co si dovedli vysvětlit. Popírali jak skutečnost vzkříšení, tak i existenci andělů. Tím beze studu prohlásili část Božího slova za neplatnou. Tento rozumářský postoj můžeme vidět podobně u mnoha lidí, kteří si říkají křesťané. Považují v Božím slovu za pravdivé jen to, co věda "dokázala". 

Když člověk k Bibli něco přidá nebo od ní něco odebere, opouští bezpečný základ věčně platných Božích výroků vzhledem k záchraně lidí. 

*   *   *

Zde bych doplnil jen toto: 

Zjevení Janovo 22, 18 [biblenet.cz] Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.

Zjevení Janovo 22, 19 [biblenet.cz] A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.

Judaismus neobstojí ani před Písmy Staré smlouvy:
Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? [www.notabene.granosalis.cz]
EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? [www.notabene.granosalis.cz]

A tím je judaismus vyvrácen.
rdf
Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 13. listopad 2021 @ 20:56:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Farizeové kladli velký důraz na židovské tradice. tyto spisy obsahovaly mnoho příkazů, které šly nad božské směrnice ve Starém Zákoně. Pro farizeje bylo mnohem důležitější dodržovat tato lidská přikázání, než poslouchat Boží slovo. Jejich zbožnost byla čisté pokrytectví. Stejná snaha je také v křesťanstvu. Lidé připojují k Bibli mnoho myšlenek, aby se zdáli být světější. <<

K tomu bych doplnil asi tolik, že do Dobré setby píše asi kdejaký blbeček, který nic nezná o judaismu ani farizejích. :)


]


Stránka vygenerována za: 0.98 sekundy