Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ondřej.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16266, komentáře < 7 dní: 387, komentářů celkem: 403854, adminů: 60, uživatelů: 5115  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 38 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

Vota
cizinec
Danny42
Myslivec
gregorios777
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110164880
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ!
Vloženo Pátek, 26. říjen 2018 @ 23:51:36 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus1. Boží vševědoucnost

V této úvaze vycházím ze skvělé, perfektně dotažené formulace prof. Sauera (1898 – 1959) o Boží vševědoucnosti, kterou uvádím:

„Věčný Bůh sám nezná posloupnost typu „před a „po“. Vidí všecky časy současně, a proto je pro Něho i celý svět se všemi jeho dimenzemi věčně přítomným. I když mu teprve jeho stvořitelské slovo dává časově historický počátek, v jeho myšlení byl přece již od věků bez začátku a bez času. Žádný lidský tvor si nikdy nemůže udělat představu o tomto organickém sepětí věčnosti a času, jakož i o celém komplexu Božího myšlení.“

Pramen: Erich Sauer: Svítání spásy světa, kap. 1: Věčnost před stvořením světa, str. 11; KSb Ostrava 1993; ISBN 80-85237-42-3.

Bůh chtěl přede všemi věky (Ef. 1:4,5) stvořit člověka se svobodnou vůlí, který se pro Boha svobodně rozhodne. jen s takovým člověkem chtěl (a stále chce), Bůh sdílet věčnost. Tím, že Hospodin obdařil člověka svobodnou vůlí pak znamená, že se člověk může rozhodnout i nesprávně, proti Božím příkazům, tedy dopustit se hříchu, což se stalo v ráji. Tato možnost byla dána již tím, že člověk měl ke stromu poznání dobrého i zlého, naprosto svobodný přístup (1M. 2:9,17). A s hříchem přišla na svět i smrt (1M. 2:17). Bůh tedy připustil zlo (Iz. 45:7), a následně i smrt (Ř. 6:23), jako následek nerespektování Božích příkazů. Toto selhání člověka Bůh neplánoval - Bůh současně plánoval (1M. 3:15) záchranu člověka, když v příhodném čase seslal s nebe Spasitele na tuto zem. Bůh ještě před stvořením člověka projevil lítost nad jeho budoucím selháním (1M. 6:6). Nebyla to však lítost lidská, která vznikne následkem nesprávného jednání (člověk tehdy ještě nebyl stvořen!) - ale byla to lítost Boha Stvořitele, který ani nemůže jednat nesprávně. Bůh, který miloval člověka (J. 3:16),  stvořil člověka i za tu cenu, že i přes nekonečnou oběť svého milého Syna (1Kor. 5:7), řada lidí z vlastní viny zahyne. 

Bůh neplánoval Jidášovu zradu, nicméně dopředu věděl, že se k ní Jidáš SVOBODNĚ rozhodne. A této zrady pak Bůh využil ve svém plánu spásy, který vyvrcholil v Kristu. To vše mne vede k přesvědčení, že Bůh stvoření člověka i jeho záchranu od následků hříchu PLÁNOVAL NARÁZ!


2. Bůh nikoho nepředurčil k zavržení, protože by tím popřel svoji spravedlnost

Bůh nikoho nepředurčil k zahynutí, protože nemá zalíbení ve smrti bezbožného, chce, aby všichni dospěli k pokání (2Pt. 3:9). Proto také poslal svého Syna na svět, aby zachránil všechny, kteří se zachránit chtějí. Na Boží straně je z milosti vztažena ruka stále. Nám pak úplně postačí, se této ruky chytit a už se jí nepustit

Ez. 33:11 „Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, cožpak si přeji smrt ničemy? Vždyť jestliže se ničema odvrátí od své cesty, zůstane naživu. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?“
 
L. 19:10 „Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.“

Boží vševědoucnost se projevuje tím, že Bůh už před stvořením světa věděl, jak člověk své vůle použije:

Ř. 8:29,30 „Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.“

Z tohoto textu je zřejmé, že Bůh ví dopředu („které předem poznal“), kteří z předem určených (vyvolených) a později povolaných k práci zachovají věrnost až do konce, takže budou ospravedlněni a uvedeni do nebeské slávy (oslaveni). (Ř. 8:17). Ty pak následně určil k tomu, aby byli připodobněni obrazu Jeho Syna.  Tedy Bůh ví dopředu, jak člověk své svobodné vůle použije. A protože nemá zalíbení ve smrti hříšníka, (Ez. 33:11; 2Pt. 3:9) znamená to, že všichni budou osloveni, a ti kteří ho odmítnou hned, nebo později, si svůj věčný úděl ZAVINÍ sami. Bůh se nevnucuje, nikoho neznásilňujeBůh stále zve – viz podobenství o svatbě. 

A každého, který je Bohem poznán, posílá Otec k Synu:

J. 6:37 "Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven."


3. Bůh nikoho nevyvolil k zavržení - pozváni jsou všichni!

Vyvoleni v obecném smyslu, tedy pozváni k svatbě jsou sice všichni bez rozdílu, ale ne všichni pozvání přijmou a také ne všichni, kteří pozvání přijmou, budou zachráněni:

Mt. 22:3-5 „A poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu; ale ti nechtěli přijít. (4) Poslal znovu jiné otroky se slovy: Řekněte pozvaným: Hle, přichystal jsem svou hostinu, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, přijďte na svatební hostinu. (5) Ale oni nedbali a odešli jeden na své pole, jiný za svým obchodem.“
 
Mt. 22:8-10 „Potom řekl svým otrokům: Svatba je sice připravena, ale pozvaní ji nebyli hodni. (9) Jděte tedy na křižovatky cest a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu. (10) I vyšli ti otroci na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky.“

Mt. 22:11-14 "Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. (12) I řekl mu: Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha? A on oněměl. (13) Tehdy řekl král služebníkům: Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzazší temnoty; tam bude pláč a skřípění zubů. (14) Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných."

V tomto podobenství, které zobrazuje situaci ve Spasitelově době, všichni byli pozváni (povoláni). Jde tedy o tři skupiny lidí:

1) Ti, kteří pozvání odmítli - Izrael (Ř. 11)

2) Ti, kteří pozvání přijali a podrobili se podmínkám svatby, tj. následování Krista (Mt. 16:24; Lk. 14:26,27) - tj. Církev Kristova (Mt. 22:8-10; Lk. 14:21-27). To jsou ti, kteří vybílili svá roucha v krvi Beránkově (Zj. 7:14).

3) Ti, kteří sice pozvání přijali, ale přišli v rouchu vlastní spravedlnosti (Iz. 64:6), modloslužebníci (1Pt. 4:3), hlasatelé jiného evangelia (Gal. 1:8; 2Pt. 2:1), což jsou též modloslužebníci.

Z tohoto rozdělení je zřejmé, že pouze skupina 2 bude zachráněna (povolána i vyvolena), zatímco skupiny 1 a 3, které jsou pouze povolány (pozvány), budou z vlastní viny zavrženy. 

Zatímco vyvolení všech (v obecném smyslu) existuje z blíže neurčeného období ještě před založením světapovolání jednotlivce vzniká podstatně později – po jeho narození a dospění ke službě. Jedinec je povolán (vyvolán) z většího celku v době, která je pro každého jiná. I Jidáš byl vyvolen v obecném smyslu, přestože byl ďábel (Lk. 6:13,16; J. 6:70).

Spasení (vyvoleni již  individuálně) – jsou ti z pozvaných (povolaných), kteří svou věrností až do konce potvrdí své vyvolení, jež do té doby zůstávalo pouze v možnosti. Pokud ve službě nevytrvají, jako např. Démas (2Tm. 4:10), budou nutně přiřazeni ke skupině 3.

SPASENÍ JE INDIVIDUÁLNÍ!!!

Mt. 10:22 "Kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn."

2Tm. 4:7,8 "Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem zachoval. (8) Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení."

Původně první, tedy Izrael, bude nakonec poslední. Nicméně jeho dočasné zavržení způsobí spásu pohanů (Ř, 11:11,12; 25-27).

Mt. 20:16 "Tak budou poslední první a první poslední. neboť mnoho je pozvaných, ale málo vybraných" (Mt. 22:13)4 Vrchol Božího plánu záchrany od hříchu (Mt. 1:21; J. 1:29) - Kristus

Předobraz Kristovy oběti

4M. 21:8,9 "Hospodin řekl Mojžíšovi: Udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev. I stane se, že každý, kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. (9) Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. I stalo se, když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu."

Tento text nám říká, že bronzový had tu byl pro všechny. Ale jen ten, kdo se na něj podíval, byl zachráněn - z toho plyne že ten, kdo byl uštknut a na hada se z jakýchkoli důvodů (např. nevěry) nepodíval, zemřel. A to vzdor skutečnosti, že možnost záchrany pro všechny tu byla. 

Kristova oběť

J. 3:14,15 "A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka, (15) aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný."


5. Spasení světa

Apoštol Pavel rozlišuje mezi spásou přítomnou, a spásou eschatologickou:
 
2Kor. 6:2 „ . . Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany.“

Ř. 13:11 „ . . vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili.“

Celý život křesťana tedy probíhá mezi spásou přítomnou, tj. počátkem následování Krista a spásou eschatologickou. Konec korunuje dílo. 
 
Mt. 7:14 „Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají.“
 
Fp. 2:12 „Proto moji milovaní . . . s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu.“

Fp. 3:12-14 "Ne že bych toho již dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu i mne zmocnil Kristus Ježíš. (13) Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, (14) běžím k cíli pro cenu Božího povolání, vzhůru v Kristu Ježíši."
 
Musíme se tedy neustále zkoumat, zda jsme na této úzké cestě – na tom záleží naše spasení. Spasení tedy není jednorázová záležitost, nýbrž proces, který má svůj počátek průběh, a z Kristovy milosti i vítězný konec (Juda 1:24). 
 
A tak: 
zkoumáme, zda vskutku žijeme z víry (2Kor. 13:5)
upevňujeme své vyvolení (2Pt. 1:10)
uvádíme ve skutek své spasení (Fp. 2:12)
vyznáváme hříchy (1J. 1:9)
činíme pokání (Mk. 1:15)

Tedy spasení je výsledkem spolupůsobení Boží milosti i lidské vůle


6. Neomezený rozsah Spasitelovy oběti

J. 1:29 "Druhého dne uviděl Jan Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa."

L. 2:10,11 "Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, (11) že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově."

J. 3:16 "Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

J. 4:42 "Té ženě říkali: Teď už věříme ne pro to, co jsi říkala ty, ale sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je skutečně Zachránce světa, Kristus."

1J. 4:14 "A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa." 

Aby to bylo dokonale jasné:

2Pt. 2:1 "V lidu se však objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat."

Bůh miluje svět (J. 3:16) - nikoli jen vyvolené! Spasitel svou smrtí dokonce!!! vykoupil i ty, kteří Ho zapírají, Jeho smírčí oběť odmítají a tím z vlastní viny směřují k zahynutí. 

K problému:
JE STÁLE SATAN NOSITELEM SVĚTLA?
ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE

7. Shrnutí

Výše uvedené skutečnosti mne opravňují k závěru, že Kristova oběť je univerzální - úplně pro všechny. Nicméně spasen bude jen ten, kdo ji přijme. Úzká je cesta k životu (Mt. 7:14). Kristova oběť je nekonečná ve všech směrech: Spolehlivě vyváží veškeré hříchy lidstva od počátku jeho existence, až po jeho konec - Kristus přišel pro všechny!!!
Ti, kteří hlásají omezenost Kristovy oběti a tvrdí, že Spasitelova oběť stačí toliko pro vyvolené, nejenže bloudí - ale mají na svědomí celé zástupy lidí, kteří rezignovali na své spasení, protože propadli přesvědčení, že jsou nevyvolení, tedy zavržení, ať už dělají, co dělají. Ti, kteří hlásají omezenost Kristovy oběti a zavádějí diskuse o vyvolení/nevyvolení/předurčení, berou těmto malomyslným, zkroušeným a úzkostlivým lidem Přímluvce (Ř. 8:24; 1J. 2:1) a tím i jedinou Naději - kterou je Kristus sám (Ř. 8:24; Ef. 1:12)!!!

Musím zde upozornit na skutečnost, že zde komentuji poměrně hluboká Boží tajemství, z hlediska svého nutně omezeného poznání (1Kor. 13:12). 

Psáno ve vzpomínce na mou zesnulou ženu Věrušku, která jako lékařka, manželka i matka, věrně vytrvala na pozici až do konce.
BA
  "BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ!" | Přihlásit/Vytvořit účet | 52 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 12. listopad 2018 @ 20:37:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
DOPLNĚNÝ DOTATEK ZE SOUSEDNÍHO NB

Na úvod uvedu úvodní odstavec části 2 výše uvedeného článku: 

Bůh nikoho nepředurčil k zahynutí, protože nemá zalíbení ve smrti bezbožného, chce, aby všichni dospěli k pokání (2Pt. 3:9). Proto také poslal svého Syna na svět, aby zachránil všechny, kteří se zachránit chtějí. Na Boží straně je z milosti vztažena ruka stále. Nám pak úplně postačí, se této ruky chytit a už se jí nepustit

Nikde v Písmu nečtu o tom, že Otec některého člověka nevyvolil, tím ho odsoudil k hříchu a následně zavrhl. Jaký by mělo smysl člověka stvořit, a pak ho bez příčiny zavrhnout??? Je snad Bůh nesmyslný? ROZHODNĚ NE!!! Z Písma víme, že Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožného ale chce, aby všichni dospěli k pokání (Ez. 33:11; 2Pt. 3:9; Lk. 19:10) - viz výše. 

Proto jsou v Písmu časté výzvy k obrácení, či odvrácení se od cest zlých (Iz. 30:15; Iz. 45:22; Jr. 35:15; Ez. 14:6; Ez. 18:30,32; Ez. 33:11; Sk. 2:38; Sk. 3:19). Na rozhodnutí člověka záleží!!!

Co to znamená?

To znamená, že člověk nebude spasen automaticky, ale jen za podmínek, které stanovil Bůh. Pro svoji záchranu musí člověk něco udělat - musí přijmout ROZHODNUTÍ, že tyto podmínky přijímá - a poté v přijatých podmínkách vytrvat. (Mt. 10:22).

Pro ty, kteří přijmou Boží pozvání (Mt. 11:28) pak platí: 

2Tm. 2:5 "A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel."
Mt. 10:22 "Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn."

Nestačí jen dobře běžet - je třeba i doběhnout! Jinak dopadneme jako Démas (2Tm. 4:10).

Každý jednou, nebo vícekrát v životě uslyší Boží hlas. Písmo nás nabádá k tomu, abychom se vůči tomuto hlasu nezatvrzovali:

Žd. 3:7,8 "Proto, jak praví Duch svatý: Jestliže DNES uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte  svá srdce . . ." (Žd. 3:15; Žd. 4:7).

Člověk, který hřeší, se nalézá v přirozeném řádu. Hřešit je přirozené. Ale přijetím Božích podmínek člověk vstupuje do nadpřirozeného řádu. 

A toho, kdo se rozhodne pro Krista, toho přitáhne Otec (J. 6:44) a dá Synu (J. 6:37).

J. 6:44 "Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; já ho vzkřísím v poslední den."
J. 6:37 "Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven."

Bůh nikoho nenutí aby se rozhodl pro Něj, nebo proti Němu. Bůh VŠECHNY stále k sobě zve:

Mt. 11:28 "Pojďte ke mně VŠICHNI . . ."

A tímto pozváním bude každý člověk osloven - ať už forma tohoto pozvání bude jakákoli. Každý je pozván - viz podobenství o svatbě (Mt. 22:3-14). Spasitel po svém vítězství poslal na svět Ducha Pravdy (J. 14:16,17; J. 15:26). A každý, kdo je Duchem osloven, se nemá vůči jeho hlasu zatvrzovat (Žd. 3:7,8).

Ke Kristu není nikdo postrkován - ale není mu ani bráněno. Máme svobodu!!!

Šanci mají všichni!!! Máme svobodnou vůli; můžeme pozvání přijmout, nebo odmítnout, jako to učinili ti, v podobenství o svatbě (Mt. 22:3-14). Kdo pozvání odmítne, si musí následky přičíst jen sám sobě. Bůh, jako absolutní nestvořená Inteligence, již přede všemi věky předvídal, kdo pozvání odmítne, kdo ho přijme a kdo na úzké cestě vedoucí k Životu (Mt. 7:14) i vytrvá!!!

Spasitel přišel pro všechny!!! Pravil: 

Mt. 11:28 "Pojďte ke mně VŠICHNI . . ."

a nikoli:

"Pojďte ke mně VYVOLENÍ . . . "

Kdyby Spasitel pronesl tato slova, znamenalo by to katastrofu, totiž ROZVRÁCENÍ DÍLA SPÁSY!

Tímto výrokem by Spasitel popřel univerzální rozsah své mise a nastolil SPOR, kdo vlastně patří mezi vyvolené, a kdo nikoli - tedy pro koho má SMYSL usilovat o spasení a kdo je ze spasení předem vyloučen.

Co si počít s touto kalvinistickou formulací spasení???

"Bůh chce, aby všichni uvěřili v Ježíše Krista, a to i přesto, že pro všechny nezajistil odpuštění hříchů."

Co tato formulace vůbec znamená? Snad to, že Bůh není všemohoucí? Anebo to, že je Bůh sám se sebou v rozporu? Sice chce, . . . ale nezajistil!!!
Nedokonalý, či nesmyslný Bůh - anebo nedokonalá oběť Spasitelova??? Je-li spasení omezené, tedy existuje-li jen pro někoho, pak nutně vzniká otázka, pro koho je vlastně určeno!!! Jak bychom to pak mohli vůbec zjistit?

Je snad Bůh nedokonalý, či nesmyslný, a oběť Spasitelova nedokonalá???
ROZHODNĚ NE!!!

A jak s touto kalvinistickou formulací koresponduje výrok Písma?

1Tm. 4:10 "Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je ZACHRÁNCEM VŠECH LIDÍ, zvláště věřících."

Základním postulátem kalvinismu je tvrzení, že každý vyvolený je neodolatelnou milostí Boží tažen ke Kristu:

"Vnitřní pozvání, které je určeno pouze vyvoleným, nelze odmítnout, vždy způsobí proměnu hříšníka. Duch svatý prostřednictvím této zvláštní výzvy neodolatelně přitahuje hříšníky ke Kristu."

Kde je v Písmu užit termín "Vnější pozvání" a "Vnitřní pozvání"??? Co je zprostředkovatelem Ducha svatého v jeho působení??? Co vlastně je mezičlánkem mezi Duchem svatým a hříšníkem???

Kalvinistický text si můžeme v prvním přiblížení představit tak, že neodolatelná Boží milost, tedy lokomotiva, táhne vyvoleného v připojeném vagónu, ze kterého nelze vystoupit, do domovské stanice, kterou je Kristus. Vagon může jet pouze tam, kam ho táhne lokomotiva, stejnou rychlostí jako lokomotiva, anebo stát, stojí-li lokomotiva. Jinou svobodu vagon i cestující v něm nemá. 

Jak si vysvětlit tuto kalvinistickou formulaci?

"Věřící mohou na nějakou dobu upadnout do hříchu, ale nakonec budou činit pokání a obnoví společenství s Otcem."

KDE TOTO V PÍSMU ČTEME???

Je-li vyvolený neodolatelnou Boží milostí (které se nemůže pustit), tažen ke Kristu, jak by pak mohl upadnout do hříchu???
NONSENS!!!

Písmem jsme vyzýváni k uskutečňování svého spasení

Fp. 2:12 " . . . s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu" (činný rod - musíme něco udělat)
Není psáno:
" s bázní a chvěním bude uskutečňována vaše záchrana" (trpný rod - na nás vůbec nezáleží)

A podobně:

Mt. 7:13 "Vejděte těsnou branou, . . "  (činný rod - musíme něco udělat)
Není psáno:
"Budete vejiti (protaženi, či protahováni) těsnou branou" (trpný rod - na nás vůbec nezáleží) 

Každý člověk je vystaven ROZHODNUTÍ, kterému nelze UNIKNOUT. Na nás tedy je, zda se proti Božímu hlasu (Žd. 3:7,8 níže) zatvrdíme, či nikoli. Nebo zda Kristovu pozvání: "Pojďte ke mně všichni" (Mt. 11:28) vyhovíme, či nikoliv. 

Kristus se nikam nedobývá; když uslyšíme jeho hlas, je jen na nás, zda se mu otevřeme:

Žd. 3:7,8 "Proto, jak praví Duch svatý: jestliže DNES uslyšíte jeho hlas (8) nezatvrzujte svá srdce . . ."

Zj. 3:20 "Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou."


Jsme vyzýváni k nesení kříže a následování Krista (Mt. 16:24; J. 21:19; J. 21:22) - a nikoli k úvahám o vyvolení, které je známo jen Bohu! A protože do problému dostatečně nevidíme, takové úvahy mohou být velmi nebezpečné. 

Písmo z principu přesahuje jakoukoli církevní doktrínu. Anebo jinak: Žádná církevní doktrína nemůže adekvátně reflektovat Písmo. Neznám církevní doktrínu, která by lidem brala naději více, nežli kalvinismus. 

Když se topíme, a topíme se opravdu všichni (Ř. 3:23), Bůh po nás nechce, abychom ve vlastní síle plavali (sebezáchrana ze skutků Zákona (Ř. 3:20), ale jen to, abychom se stále vztažené Boží ruky chopili, což je skutek víry (J. 6:29), a nechali se jí vést. Právě toto je skutek víry a víra bez skutků víry je mrtvá (Jk. 2:20,26). Nicméně, této ruky se můžeme i pustit, jako to učinil např. Démas (2Tm. 4:10). Toto vše kalvinismu dokonale UNIKÁ!!!

SKUTKY ZÁKONA NAHRADILY SKUTKY VÍRY!!! NIKDO NEBUDE SPASEN AUTOMATICKY BEZ SKUTKŮ VÍRY, JAK TVRDÍ KALVINISMUS!!! Nicméně i zde mohou být z Boží milosti i výjimky, např. v případě zemřelých novorozenců, apod.


Myšlence o tom, že je člověk a´priori nevyvolen, tedy zatracen a že následování Krista tudíž pro něj nemá smysl, lze podlehnout velice snadno, zvláště tehdy, jde-li o člověka úzkostlivého a bázlivého, který by tak velice snadno mohl rezignovat na své spasení. Hlavně pro povzbuzení těchto lidí jsem psal tento článek. 

Žd. 4:16 "Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas."
BARe: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 12. listopad 2018 @ 21:49:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím BA, ne ve všem si rozumíme, ale tady vidím mnohé věci jako ty, Bůh nikoho nezapomenul vyvolit.... byť je spasení z milosti, nezasloužené, bez zásluh... tak záleží i na člověku, zda nezasloužený dar přijme nebo s pohrdáním odmítne... 
Kdybych ještě doplnil, tak věřím, že "určité vyvolení" je v každém člověku, touha po Bohu je v každém, kdyby v nás nebyla, tak neuvěří nikdo.... někdo tu touhu (dejme tomu zálohu) promění za život, někdo ji v sobě zabije... ale kdyby to v nás nebylo, tak se všichni k Bohu otočíme zády. Ale já věřím, že tu touhu jsme dostali úplně všichni,...proto všichni mohou poznat Boha... pozvání je pro v Kristu pro všechny... ne jen pro některé...


]


Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 12. listopad 2018 @ 22:40:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, jistě, já souhlasím. Chtěl jsem jen upozornit na to, že v Kristu mají naději VŠICHNI. Nebezpečí kalvinismu vidím v tom, že některým, kteří si namlouvají že jsou vyvoleni poskytuje ILUZI automatického spasení, pro které nemusejí vůbec nic. Odkudpak vědí, že jsou vyvoleni???? 

Na druhé straně těm slabým a bázlivým kalvinismus bere Krista, naši jedinou naději. A to je velice nebezpečné - protože tito lidé pak REZIGNUJÍ na své spasení a jsou vrženi do zoufalství. Ve svém komentáři jsem se snažil ukázat, že kalvinismus je teologicky velice pochybený a tudíž škodlivý. Chci povzbudit všechny v tom, že obracet se ke Kristu má smysl VŽDY - a to bylo záměrem mého článku. Neměl jsem v úmyslu vyvolávat teologické spory - šlo mi jen o povzbuzení těch nestatečných a slabých, se kterými soucítím.

NIKDO NENÍ PŘEDEM ODEPSÁN, JAK PRAVÍ KALVINISMUS!!!

Díky moc za reakci.
BA


]


Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 13. listopad 2018 @ 17:11:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OMLUVA

Výrok:

NIKDO NENÍ PŘEDEM ODEPSÁN, JAK PRAVÍ KALVINISMUS!!!

je nepravdivý. Proto ho upravuji na tvar:

NIKDO NENÍ PŘEDEM ODEPSÁN A PONECHÁN BEZ NADĚJE!!!

Ještě jednou se všem omlouvá BA


]


Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 14. listopad 2018 @ 16:56:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj tobě BA,
vím proč jsi psal, ne pro polemiku, ale pro povzbuzení slabým a to je dobře. Tu větu jsi škrtat nemusel, nebyla sice přesná, ale ani lživá, ultrakalvinisté to přesně učí. TULIP vyložený až na "kost" nemůže vést k jinému závěru.
Napíši jedno svědectví ze života jedné sestry, kterou jsem jednou potkal.
(je v něm mnoho věroučných chyb,ale zde nejde o teologii)
Jedna sestra narozena do věřící rodiny, vychovávaná v silném kalvininismu. Při dospívání a sebeuvědomování se, při převodu víry rodičů na víru osobní.. nevěděla jak dál, věřila hlavou,ale věděla, že musí jít o osobní prožité obrácení, věření svoje... a volala k Bohu, modlila se a pořád nic ..až jednou si dala rouno (to je trochu nemoudré), ať jí Bůh řekne, zda je vyvolená nebo ne, že prosí, volá a pořád nic...dala si rouno a odpověď "byla" nejsi vyvolená. Nu, když nejsem vyvolená, tak jsem bez šance a tak využila slov Pavla, že pokud není vyvolená, že je lepší pít a užívat si, jelikož stejně zemřeme... a tak začala "hltat" život plnými doušky...
... za několik let až byla úplně na dně, tak jí došlo při setkání s bratrem jiné víry, že "vyvolení" jsou všichni a přišla k Bohu. 
Prostě uvěřila, že každý může být spasen, ne pouze omezená množina nějakých lidí. Každý, já, ty, ona, ..každý .... může, ale nebude...
Pravděpodobně ji zachránilo život podobné slovo co jsi zde psal...
jirka]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 16. listopad 2018 @ 19:47:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj JirkoB,

já jsem tu větu upřesnit musel, protože bych měl špatné svědomí z toho, že by mohla být pochopena nesprávně, či bych někomu ublížil. 

S touto sestrou a jí podobnými soucítím - proto jsem psal tento článek. Ta sestra sice ze zoufalství!!!! udělala velikou chybu, ale Pán je milostivý - kde se rozmohl hřích, tam se rozhojnila i milost. (Ř. 5:20). Když použila okultní metodu, jejímž strůjcem je Satan, nemohla očekávat jiný výsledek - protože Satan chce lidem vzít naději, uvrhnout je do zoufalství s tím je zničit. Toto je klasický případ (bohužel nikoli ojedinělý), kdy se kalvinismus stal překážkou na cestě ke Kristu. 

Celá řada lidí končí podobně; vrhají se ze zábavy do zábavy, ze vztahu do vztahu, aby přehlušili úzkost z přicházejícího konce. Někdy to vyústí přímo do vzpoury proti Bohu: "Když do pekla, tak na parádním koni!!!" DĚS!!!

Podívejme se na kalvinismus blíže - použiji autentické formulace

I. Boží spravedlnost v pojetí kalvinismu

(1) "Bůh ve své milosti rozhodl, že konkrétní neměnný počet lidí a andělů získá věčný život. Ostatní ponechal Bůh v jejich hříších, za které budou spravedlivě odsouzeni, čímž na nich zjeví Bůh svou spravedlnost."

(2) Ty, kdo nebyli Bohem vyvoleni, označujeme za zavržené."

Bůh nikoho nepředurčil k zahynutí, protože nemá zalíbení ve smrti bezbožného, chce, aby všichni dospěli k pokání (Ez. 33:11; 2Pt. 3:9). Pozváni na svatbu byli všichni (Mt. 2:3-14). Ti, kteří pozvání odmítli, a ti, kteří se na svatbu sice dostavili, ale bez svatebního oblečení, si musí následky přičíst sami sobě. 

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu (1M. 1:27). Proč by část stvoření Bůh bezdůvodně ničil???? Kdyby Bůh bezdůvodně kohokoli zavrhl, byla by tím popřena jeho spravedlnost. Vždyť Bůh miloval celý svět - nikoli jen jeho část, proto poslal Syna, aby spasil celý svět, nikoli jen jeho část - tedy nikoho PŘEDEM NEZAVRHL (J. 3:16)!!! 

II. Spasení v kalvinismu

(3) "Vnitřní pozvání, které je určeno pouze vyvoleným, nelze odmítnout, vždy způsobí proměnu hříšníka. Duch svatý prostřednictvím této zvláštní vnitřní výzvy NEODOLATELNĚ přitahuje hříšníky ke Kristu."

(4) "Bůh ospravedlňuje zadarmo, tzn. že prohlašuje spravedlivými všechny ty, které k sobě NEODOLATELNĚ povolává."

(5) "Věřící mohou na nějakou dobu upadnout do hříchu, ale nakonec budou činit pokání a obnoví společenství s Otcem."


Kde je v Písmu užit termín "Vnitřní pozvání"??? Jaká vnitřní výzva je zprostředkovatelem mezi Duchem svatým a hříšníkem??? Duch svatý na hříšníka snad nemůže působit přímo a potřebuje k tomu prostředníka, jakousi "vnitřní výzvu"???

Kalvinistický text si můžeme v prvním přiblížení představit tak, že Duch svatý, tedy lokomotiva, táhne vyvoleného v připojeném vagónu, ze kterého nelze vystoupit, do domovské stanice, kterou je Kristus. Vagon může jet pouze tam, kam ho táhne lokomotiva, stejnou rychlostí jako lokomotiva, anebo stát, stojí-li lokomotiva. Jinou svobodu vagon i cestující v něm nemá. 

Jak si vysvětlit tuto kalvinistickou formulaci (5)?

"Věřící mohou na nějakou dobu upadnout do hříchu, ale nakonec budou činit pokání a obnoví společenství s Otcem."

KDE TOTO V PÍSMU ČTEME???

Je-li vyvolený neodolatelnou Boží milostí (které se nemůže pustit), tažen ke Kristu, jak by pak mohl upadnout do hříchu??? Jestliže však zhřešit může, jak tvrdí formulace (5), pak kalvinista musí nutně připustit, že byl Duchem svatým přitažen k hříchu - což je nejen rouhání proti Duchu svatému, ale též NESMYSL.

A tady je vložena časovaná bomba: V těchto textech není na první pohled obsaženo rouhavého - nicméně rouhání proti Duchu svatému z těchto textů přímo vyplývá! 

V takovém pojetí je hřích zlehčen - neboť Duch svatý vyvoleného VŽDY!!! přitáhne ke Kristu. A to je velice na pováženou. To, že máme s bázní a chvěním realizovat své spasení (Fp. 2:12) se do kalvinistického konceptu vůbec nehodí!!!


III. Omezená Spasitelova oběť v kalvinismu

Co si počít s touto kalvinistickou formulací spasení???

"Bůh chce, aby všichni uvěřili v Ježíše Krista, a to i přesto, že pro všechny nezajistil odpuštění hříchů."

Co tato formulace vůbec znamená? Snad to, že Bůh není všemohoucí? Anebo to, že je Bůh sám se sebou v rozporu? Sice chce, . . . ale nezajistil!!!
Nedokonalý, či nesmyslný Bůh - anebo nedokonalá oběť Spasitelova??? Je-li spasení omezené, tedy existuje-li jen pro někoho, pak nutně vzniká otázka, pro koho je vlastně určeno!!! Jak bychom to pak mohli vůbec zjistit?

Je snad Bůh nedokonalý, či nesmyslný, a oběť Spasitelova nedokonalá???
ROZHODNĚ NE!!!

A jak s touto kalvinistickou formulací koresponduje výrok Písma?

1Tm. 4:10 "Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je ZACHRÁNCEM VŠECH LIDÍ, zvláště věřících."


IV. Jistota vyvolení v kalvinismu

Jak zjistit, že jsem byl předem vyvolen??? Mám za to, že usilovat o toto poznání je nejen zbytečné - ale i rouhavé. 

Ř. 11:34 "Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem?" (1Kor. 2:16)

Z toho vyplývá, že kalvinista naprosto postrádá jakékoli prostředky zjistit to, co si Bůh ponechal ve své moci - zatímco upřímný křesťan o takové poznání vůbec neusiluje!!! 

Mt. 24:13 "Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn."

Z toho všeho jsem vyvodil jednoduché pravidlo: 

Pro každého platí: Utíkat se ke Kristu má smysl VŽDY!!!

Nejhorší je, když někdo bere lidem naději. Napsal jsem tento článek i komentář v důvěře, že aspoň někomu poslouží. 

Děkuji ti za povzbudivou odpověď. Pán s tebou.
BA


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 17. listopad 2018 @ 14:26:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


                                         ---------Kde je v Písmu užit termín "Vnitřní pozvání"???-------


    Ahoj BA,  jinými slovy např. zde :   

   Zj 3,20 Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.   Dále píšeš:                                         ----------Jistota vyvolení v kalvinismu-----
----------------Jak zjistit, že jsem byl předem vyvolen??? Mám za to, že usilovat o toto poznání je nejen zbytečné - ale i rouhavé. -----

------kalvinista naprosto postrádá jakékoli prostředky zjistit to, co si Bůh ponechal ve své moci - zatímco upřímný křesťan o takové poznání vůbec neusiluje!!! ---------
 BA,myslím jen že jistota vyvolení souvisí s jistotou spasení (skutečnost a radost z toho že naše jména jsou zapsána v nebi) Jinak by o tom přece nehovořil Spasitel a ap.Pavel by si nedovolil o vyvolení i jistotě spasení ani psát. Což z jeho strany v dopisech za zbytečné ani rouhavé nepovažuji. Ptáš se "těch kalvinistů" jak zjistit že byl někdo předem vyvolen ?  Přece tím že se utíká ke Kristu...   Snad víš, že ke Kristu nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. A tak, ten kdo nám dává život, je a vždy bude Duch. A tak ne my si vybíráme Boha, ale On nás.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 18. listopad 2018 @ 17:23:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nazdar Time,

"Snad víš, že ke Kristu nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."

Ano, jistě, mnohokrát jsem o tom v článku psal, jenže Bůh chce, aby člověk také projevil svoji VŮLI. NIKDO NEBUDE SPASEN AUTOMATICKY. Když šel Spasitel ulicí, tak za ním nezůstávaly zástupy AUTOMATICKY uzdravených lidí - tito lidé si museli o uzdravení říci! To souvisí s tím, že se Bůh nikomu nevnucuje, nikam se nedobývá, což jasně dokumentuje mnou uvedený příklad ze Zj. 3:20. Bůh prostě musí být POZVÁN.  

Uvedu triviální příklad, vzdor tomu, že diskuse je již dávno vyčerpána:

Mar. 10:46-52 "Přišli do Jericha. A když se svými učedníky a dosti velkým zástupem vycházel z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. (47) A když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" (48) Mnozí mu přísně domlouvali, aby zmlkl, ale on o to víc křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" (49) Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." Zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" (50) A on odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. (51) Ježíš mu odpověděl: "Co chceš, abych ti učinil? Slepý mu řekl: "Rabbuni, ať vidím!" (52) A Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě uzdravila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ním."

"začal křičet: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" 

Šlo o projev slepcovy vůle. Kdyby svou vůli NEPROJEVIL, Spasitel by kolem něj přešel bez užitku a nic by se nestalo

(51) Ježíš mu odpověděl: "Co chceš, abych ti učinil? Slepý mu řekl: "Rabbuni, ať vidím!" 

Nevěděl snad Ten, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání (Kol. 2:3), co ASI ten slepec chce??? Jistěže ANO, ale Spasitel chtěl, aby si slepec o své uzdravení ŘEKL! - tedy aby projevil svoji VŮLI! !!! Kdyby si neřekl, pak by logicky neobdržel nic. 

Lk. 11:10 "Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno."

"žádá" -  to je NAŠE činnost!!! Následek: "dostává"
"hledá" - to je NAŠE činnost    Následek: "nalézá"
"tluče" -  to je NAŠE činnost!!! Následek: "bude otevřeno"

Tak to vše je NAŠE činnost, kterou za nás Bůh dělat NEBUDE!!! Touto činností zajisté Boha k ničemu nepřinutíme, ale pokud tak budeme činiti, Bůh se k naši činnosti PŘIZNÁ a bude nám NÁPOMOCEN, protože se nade vším, co učinil, slitovává (např. Ž. 145:9).

Znovu opakuji: Nebude spasen ten, kdo nic nežádá, nic nehledá a na dveře Božího milosrdenství netluče. A znovu a naposled: NIKDO NEBUDE SPASEN AUTOMATICKY!!!

No, a protože moje argumenty nepřijímáš, musím ti jen DOPORUČIT zakotvení v některém kalvínském sboru. Budeš ho hledat sice obtížněji, protože kalvíni nemají svou víru v názvu sboru, či církve, (jako by se za ni styděli) - nicméně, jak jsem ti už napsal, že kdo hledá, nalézá . . . 

A tam se dozvíš asi toto:

1) Bůh nemiluje svět - ale jen jeho část - vyvolené
2) Spasitel není spasitelem světa - ale pouze vyvolených

A pokud jde o doktrínu spasení:

3) Existují lidé nevyvolení, tedy předem zavržení (ať dělaji, co dělají)
4) Existují lidé vyvolení, tedy předem zachránění (ať dělají co dělají)
5) Těmi zachráněnými jsou kalvíni. 

Jestliže tomu všemu uvěříš, tedy tomu, že jsi vyvolen, budeš se v tomto náboženství cítit velice pohodlně. Já osobně považuji kalvinismus za falešné náboženství, které už celou řadu jinak velmi kvalitních lidí přivedlo k rezignaci na své spasení, když do popředí místo následování Krista bez jakýchkoli dalších spekulací, vystoupila otázka, zda jejich následování má vůbec smysl a jak se dovědět, zda jsou vyvoleni, či nikoli - viz komentář JirkyB výše.  

Tam dokonce zoufalstvím a úzkostmi bičovaná žena dokonce použila okultní metody, aby se dověděla, zda je vyvolená, či nikoli. Tak k tomu vede kalvinismus!!! Jeho ďábelskost vidím v tom, že zpochybňuje univerzální Spasitelovu oběť a tím lidem bere naději. A pokud jde o osobu reformátora Kalvína: Můžeš si položit otázku, zda může obrácený a znovuzrozený člověk nechat upálit svého bližního????

Tak to je moje odpověď. Svůj úkol jsem splnil a je jen na tobě, jak se rozhodneš. 

Ahoj,
        BA
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 18. listopad 2018 @ 20:23:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---------"začal křičet: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" 

    Šlo o projev slepcovy vůle. Kdyby svou vůli NEPROJEVIL, Spasitel by kolem něj přešel bez užitku a nic by se nestalo

       (51) Ježíš mu odpověděl: "Co chceš, abych ti učinil? Slepý mu řekl: "Rabbuni, ať vidím!" . -------------  Ahoj BA,

 jistě že moc dobře věděl co ten slepec chce. To, že touží po uzdravení. Když si ten slepec o uzdravení řekl, nečinil snad /neprojevil/ ten slepec /ne svou/ ale Boží vůli...? A tak se potvrzuje to, co jsem výše napsal a nezmění se z toho výroku jediná čárka...

S pozdravem Božího pokoje, bych to drahý BA s dovolením uzavřel tímto slovem : Zj 22,17 Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“ Kdo slyší, ať také řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.
  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSL (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 18. listopad 2018 @ 21:41:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Zj 22,17 Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“ Kdo slyší, ať také řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 18. listopad 2018 @ 22:44:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Pokoj Tobě BA.

  Amen „Přijď!“  To je Boží vůle. ON působí, abychom chtěli, otevřeli,  přišli , zdarma nabrali.  A tak dělali, co se MU líbí !


8 Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.
9 Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. (Jan 17)

   


]


Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 13. listopad 2018 @ 16:49:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Spasitel přišel pro všechny!!! Pravil: 

Mt. 11:28 "Pojďte ke mně VŠICHNI . . ."

a nikoli:

"Pojďte ke mně VYVOLENÍ . . . "

Kdyby Spasitel pronesl tato slova, znamenalo by to katastrofu, totiž ROZVRÁCENÍ DÍLA SPÁSY!   -----
Ahoj BA, 

samozřejmě souhlasím že Spasitel je světlem všem národům, aby jim dal spásu. (Iz.42:6 ;49:6)

/// Mt. 11:28 "Pojďte ke mně VŠICHNI . . ." //// Jen to  Boží slovo pokračuje v tomto smyslu:  "Pojďte ke mě všichni, kdo jste obtíženi " Známe přece to Pánovo slovo: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky..“ 

Když Židé rouhavě "zuřili" na slova ap. Pavla , když byli naplněni závistí k pohanům, jim Pavel s Barnabášem odpověděli:"Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první. Protože ho odmítáte, považujete se tak za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům.."

Skutky 12:48   Když to pohané uslyšeli, /že Spasitel je spásou celého světa/ začali se radovat a oslavovat Pánovo slovo a VŠICHNI , kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili

ČEP :   /kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili/
BK:  / a uvěřili všickni, což jich koli bylo předzřízeno k životu věčnému./


Pokoj Tobě 


]


Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 13. listopad 2018 @ 18:26:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,

já rozumím: Jen Bůh ví, kdo uvěří a cestou po úzké cestě dojde z Boží milosti naplnění svého předzřízení, či vyvolení. Pro mě je nejdůležitejší fakt, že Bůh PŘEDEM nikoho nezavrhl, nikoho neponechal bez naděje, protože by tím popřel svoji SPRAVEDLNOST. Kdo naplní své vyvolení je Boží tajemství, která nemáme, ani nemůžeme odkrýt. Nejsme povoláni k odkrývání Božích tajemství - ale k následování Krista. Spasitel rázně utnul nepřípustnou spekulaci:

J. 21: 21,22 "Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi: Pane, co bude s tímto? (22) Ježíš mu řekl: Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty mne následuj."

Podle mého soudu se Kalvín velice nešťastným způsobem snažil problém vysvětlit k čemuž vůbec nebyl povolán; udělal to tak, že spojil Boží s lidským, což jak známo nelze. Některé skutečnosti platné v nebi vztáhl na svět, který, jak známo ve zlém leží  (1J. 5:19). Tím vytvořil jakýsi nesourodý slepenec Božího i lidského, plný rozporů.

Základním postulátem kalvinismu je, že je vyvolený neodolatelnou Boží milostí, kterou nelze odmítnout, tažen ke Kristu. Což ale znamená, že tento vyvolený již na zemi nemůže zhřešit. Pakliže ovšem zhřeší, znamená to, že byl neodolatelnou Boží milostí přitažen k hříchu - což je jednak rouhání, jednak nesmysl. Pokračovat v této úvaze raději nebudu.

Svět se řítí do záhuby a proto potřebuje naději - Krista (např. Kol. 1:27). jsme povoláni k následování Krista (J. 21:22) a k zvěstování evangelia VŠEM:

Mk. 16:15 "A řekl jim: Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření."

a nikoli k úvahám, kdo je vyvolen, či nevyvolen, tedy zavržen, a tudíž pro koho naše zvěstování už nemá smysl.

Snad to postačí,
                         měj se hezky.
                                              BA


]


Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 13. listopad 2018 @ 21:41:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj tobě  BA.

pokud dobře čtu , zabýváš se těmi úvahami /vyvolen,či nevyvolen/ zde převážně jen ty. A pokládám za SPRAVEDLIVÉ to, že má hrnčíř hlínu ve své moci. Tak co je ti potom.

                     V tomto s Tebou však souhlasím :


-----  Svět se řítí do záhuby a proto potřebuje naději - Krista (např. Kol. 1:27). jsme povoláni k následování Krista (J. 21:22) a k zvěstování evangelia VŠEM:

Mk. 16:15 "A řekl jim: Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření."-------                  Ano, pravda  BA,  ovšem velmi mnoho záleží na tom,  jaké evangelium vyhlašujeme.

 Za to za A.  Věčné evangelium Ježíše Krista o Božím království , které stvrdil svou krví.  Nebo za B ."evangelium o budoucím miléniu".. 

To ti píšu jako přítel, proto tu druhou variantu velmi důrazně nedoporučuji. Může se pak lehce stát že mnozí skončí po levici. Stejně jako v tom vidění. Moc dobře víš o kterém vidění že to mluvím.

                                                                                         S láskou timgad

]


Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 13. listopad 2018 @ 23:13:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj timgu,

přiznám se, že tvému sdělení rozumím jen málo. Sám fakt, že problémem o vyvolení/nevyvolení se zde zabývám (zdá se), jen sám, přece nemusí a´priori být na závadu. Já jsem tento problém nevytvořil - pouze na něj reaguji. Prostě jsem byl s těmito problémem konfrontován, a ve svém životě jsem vypozoroval, že tento teologický systém může být (a v řadě případů i je), překážkou na cestě ke Kristu. Proto se snažím zdejší čtenáře POVZBUDIT.

Právo hrnčíře naložit s hlínou (Ř. 9:21) podle své libosti jsem zde ani jinde nezpochybňoval, proto tvé námitce nerozumím vůbec. A pokud jde o evangelium, tak to je jen jediné. Nejsem si vědom jakékoli úchylky, kterou bych zde i jinde prosazoval. Termín "Evangelium království" (Mt. 4:23; Mt. 9:35) Písmo zajisté obsahuje; nicméně tebou uváděný termín "Evangelium o budoucím miléniu" je nebiblický a já takové termíny ZÁSADNĚ nepoužívám. Takový termín jsem zde ani jinde jistě nepoužil a proto tvé námitce opravdu nerozumím - prostě nechápu souvislost.

Pán s tebou.
BA

]


Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 02. listopad 2018 @ 21:09:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
///Musím zde upozornit na skutečnost, že zde komentuji poměrně hluboká Boží tajemství, z hlediska svého nutně omezeného poznání (1Kor. 13:12). ///

Respekt před vlastní "omezeností", jen ta tajemství nejsou konspirační aby byli jakkoli hluboká nebo plytká :) Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 29. říjen 2018 @ 20:18:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne plánoval hřích, takže o něm nevěděl, nebo věděl? 

Proč je Bůh vševědoucí a nezná posloupnost? 

Má Bůh oči aby viděl, mysl aby vnímal, přemýšlel mozek? 

Ona Sauerova téze předpokládá Boha coby člověka.... Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 29. říjen 2018 @ 21:40:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
                                --- Bůh vševědoucí a nezná posloupnost? --

  Dobrá otázka. Vždyť už ta Sauerova první věta je velmi hloupá: „Věčný Bůh sám nezná posloupnost typu „před a po"

          Takové hlášky před Bohem rozhodně neobstojí. Že by nevěděl: " dřív než kohout zakokrhá" ?  


]


Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 30. říjen 2018 @ 11:30:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co s Vámi, chlapče!!! Nepotěšil jste mne - a - a - ani já Vás nepotěším!!! Čtyři!!!


]


Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 30. říjen 2018 @ 15:36:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ahoj BA, dobře, v článku píšeš : 

 Bůh neplánoval Jidášovu zradu, nicméně dopředu věděl, že se k ní Jidáš SVOBODNĚ rozhodne. A této zrady pak Bůh využil ve svém plánu spásy, který vyvrcholil v Kristu. 

Dovol mi prosím vyjádřit , že to vnímám trochu jinak. A to tak, že Jidáš se svobodně rozhodl provést to, co Boží ruka a vůle předurčila, že se má stát. Kdyby ti lidé měli Boží jednotu a svobodu ve spravedlnosti , / ne od spravedlnosti /, a znali by moudrost Boží , nikdy by přece  Pána slávy neukřižovali. Stalo se tak podle Boží vůle , aby Bůh podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. 
]


Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 30. říjen 2018 @ 21:18:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh chtěl stvořit člověka a nepovedlo se to, nebo i hřích je stvořen Bohem, nebo není a je "soběstačný", tak nějak taky Bůh? 
]


Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 30. říjen 2018 @ 00:19:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Extenzi mého článku najdete na sousedním NB: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 29. říjen 2018 @ 08:15:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek mně příjemně překvapil.


Nemám výhrady.Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 29. říjen 2018 @ 08:44:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Brilantně napsáno. Ježíš je nebeský chléb, kterého je dostatek pro všechny i pro psíky.Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 29. říjen 2018 @ 09:16:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Bohemiane, přeji ti krásné shledání s tvou ženou v království nebeském ... to patří živým/Kristovým
21. Tehdy mu řekl jiný z jeho učedníků: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce."
22. Ježíš mu však řekl: "Pojď za mnou a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 30. říjen 2018 @ 22:10:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

---- Bohemiane, přeji ti krásné shledání s tvou ženou v království nebeském ... to patří živým/Kristovým---

                                 To je pravda, i Ty můžeš dnes vstoupit, jsi vítán a zván..


]


Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 06. listopad 2018 @ 11:26:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky, díky, díky, přátelé,

jsem si jist tím, že vytrvám-li až do konce (Mt. 10:22), tak se setkám se Spasitelem i s Věruškou.  Přál bych sobě i vám, abychom bojovali tak jako ona.

Pokud jde o další otázky; řada z nich je obsažena v doplněném stejnojmenném článku na sousedním NB: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ!  který jsem opatřil Dodatkem. Tento článek také příhodně doplňuje článek Zkoušky a věrnost .

Ještě jednou, bratři, díky vám za účast a Pán vás provázej!
BA

]


Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. listopad 2018 @ 20:48:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

  Díky BA. Pokoj i s Tebou. 


]


Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 27. říjen 2018 @ 00:42:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hřích je svoboda jít proti Bohu.
V Česku hodně preferovaná... Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 27. říjen 2018 @ 01:08:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co bys chtěl, bobku? Otočit kormidlem času a nainstalovat tu zpátky středovek, kdy byli pobožní všichni? 


]


Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 27. říjen 2018 @ 01:25:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jseš zaměřenej na středověk a co Reformace ?]


Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 27. říjen 2018 @ 08:19:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nevíš, že i protestanté upalovali čarodějnice? Znáš příběh ze Salemu  a jiné a jiné.  Neidealizuj si reformaci. A co dnešní svět plný křesťanské přetvářky.


]


Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 31. říjen 2018 @ 08:30:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jseš zaměřenej na středověk a co Reformace ?


Jako myslíš, když tu místo katolíků řádili husiti? Místo jedněch fanatiků jiní fanatici? 


]


Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 27. říjen 2018 @ 08:17:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha. A co taková USA? Tam se vojáci modlili za to, aby mohli zabíjet ( viz Vietnam´) A přísaha amerických prezidentů na Bibli? Lidí, kteří klidně posílají jiné lidi zabíjet? Komedie.


]


Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 27. říjen 2018 @ 08:25:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je mi upřímné líto Tvé drahé ženy. Modlím se za ni a prožívám lítost  s Tebou. Odpusť mi, že jsem psal příspěvek pod Studenta. Až nyní jsem si vše přečetl. Cítím s tebou. FrantišekRe: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 27. říjen 2018 @ 21:14:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky, Františku, díky.

Věruška je už u Spasitele - to vím dnes naprosto BEZPEČNĚ. Moc si vážím Tvé podpory.
Pán tě provázej!
BA


]


Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 27. říjen 2018 @ 11:43:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj BA,  díky za článek k zamyšlení. 

        ---- Kristova oběť je univerzální - úplně pro všechny. Nicméně spasen bude jen ten, kdo ji přijme.----

Souhlasím s tím že Kristus přišel úplně pro všechny. Proto mé poznání je to,  že spaseni budou i ti, kteří o Kristu nikdy neslyšeli. Což považuji za tu nejvyšší metu Boží milosti a spravedlnosti :
   

 
‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít? 
 Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě anebo nahého a oblékli tě?
 Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?‘   (Mat.25)  Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 27. říjen 2018 @ 13:55:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slovo z Matouše 25 k ovcím není o jejich spasení, neboť nejsou a nebudou znovuzrození.


]


Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 27. říjen 2018 @ 14:39:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Ahoj Willy ,
 jistě, jsou ti v knize Beránkově .  Ale jsou i ti, , kteří jsou  /Tvými slovy "po škole"/ ale mohou být zapsáni  ještě jedné, jiné knize, která bude také  otevřena, a to je přece kniha života.  (Až peklo a smrt vydá všechny své mrtvé)

                           A to považuji za absolutní vrchol Boží spravedlnosti:

            Mrtví budou souzeni každý podle svých skutků , zapsaných v těch knihách.   


]


Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 27. říjen 2018 @ 14:47:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tom, co zmiňuješ, timgu, vidím spíše než (jen) spravedlnost Boží milosrdenství prokázané kvůli jejich milosrdenství, které, jak je psáno, přemáhá soud (Jk 2:13


]


Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 27. říjen 2018 @ 15:44:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
     
   Děkuji za doplnění, ano, milost - milosrdenství.   Naprosto v tom s Tebou Willy souhlasím. 

Proto jsem se výše vyjádřil:  " spaseni budou i ti, kteří o Kristu nikdy neslyšeli. Což považuji za tu nejvyšší metu Boží milosti a spravedlnosti."   

 Ano ve svém bohatém milosrdenství se nad námi Bůh smiloval , z lásky si nás zamiloval, stejně  tak máme žít s bližním.Odpouštět, stejně tak jako Bůh odpustil i nám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 27. říjen 2018 @ 18:23:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty věříš Timgu, že úplně všichni co neslyšeli, nebo jen ti co byť neslyšeli, tak žili podle Boží vůle?
Já věřím, že "jen" ti, kteří milovali Boha, byť o Něm neslyšeli, ti co slyšeli, nebo ti co neslyšeli a rozhodli se proti Bohu (byť neslyšeli) tak toho myslím nebude Bůh násilím nutit...
Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 28. říjen 2018 @ 10:36:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
                    
                                   ----Ty věříš Timgu, že úplně všichni co neslyšeli--- ?


 Ahoj JirkoB.  Ne, proč ? Vždyť Jan nám píše ..."kdo nebyl zapsán byl vhozen"... to Jan přece viděl. Takže ne úplně všichni, ale ti, kteří  byli  zapsáni v knize života. 

             Proto jsem napsal , že  poslední soud " každý podle svých skutků " považuji za nejvyšší metu Boží spravedlnosti. 

Pán ovšem vyzývá  jak důležité je odvrátit se od hříchu a vejít do Božího království , než být uvržen do pekel v říších smrti  Že si to nepřeje.  (i když dotyčný může být v Den Páně zachráněn, ale projde si těmi plameny

                    Ovšem vůlí nebeského Otce je , aby takto nezahynul jediný z jeho maličkých!  Proto k nám přišlo království.
   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 28. říjen 2018 @ 11:37:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Timgu, děkuji za doplnění, tak to vidíme asi stejně. Někteří věří, že nakonec se Bůh smiluje úplně nade všemi, tak mne to zajímalo..  Pokoj tobě


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 28. říjen 2018 @ 12:53:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko, děkuji , pokoj také Tobě. Jsem rád že to vidíme  /asi / stejně, jak píšeš. Myslel jsem si že se chceš jen ujistit.
 
                    ----Někteří věří, že nakonec se Bůh smiluje úplně nade všemi, tak mne to zajímalo.----

Jistě,  to by ale museli absolutně popřít už samotnou Boží spravedlnost a Boží slovo :  na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství.   ( pokud jde o ten poslední soud , nad vlastními skutky/činy/ každého vzkříšeného z pekel/vydaného/, nebo z moře vydaného /z moře mrtvých ze země/ )

                                        


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSL (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 28. říjen 2018 @ 13:06:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..ano i chtěl jsem se ujistit, jestli správně čtu co píšeš, a pokud by jsi věřil ve spasení úplně všech, tak by mne to zajímalo co to pro tebe znamená.
Souhlasím s tebou, že kdyby člověk byl spasen jen a jen skrze slyšení, tak by vlastně spasení záviselo na čase a geografické poloze. A to se mi nezdálo, myslím ,že spasení je nezávislé na čase i geografické poloze ...jenže to neznamená, že je úplně jedno, čemu člověk věří..ona špatná společnost kazí dobré mravy a....ono není jedno čemu člověk věří, ale pokud žil, či žije v oblasti, kde Kristus nebyl zvěstován, případně byl zvěstován falešný Kristus, .... tak to není nutně KO kritérium ...a možná to není ani znevýhodnění...v tomto smyslu jsme možná my "znevýhodněni", jelikož jsme slyšeli a máme Písmo v CZ jazyce, svobodu, časnou hojnost... je nám hodně dáno a komu je hodně dáno...
Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 28. říjen 2018 @ 15:14:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
-----jenže to neznamená, že je úplně jedno, čemu člověk věří..ona špatná společnost kazí dobré mravy a....ono není jedno čemu člověk věří, ale pokud žil, či žije v oblasti, kde Kristus nebyl zvěstován, případně byl zvěstován falešný Kristus---


Ukázal jsem na možnost vstupu do Království, což je Boží vůle a ukázat na Boží spravedlnost. A o tom , že si nepřeje aby někdo zahynul.  O špatné společnosti, která kazí dobré mravy jsem nic nepsal.

Stále se v tomto vláknu bavím o  Boží spravedlnosti  při všeobecném vzkříšení  mrtvých /z pekel/ a o té "ještě jedné knize". Kdy mrtví  /a to znovu opakuji/  budou souzeni podle svých /činů/ skutků. Chci tak ukázat na rozdíl mezi svedeným věřícím, který sám nevešel , řídil se "propáleným  svědomím" a nenáviděl všechny kolem a druhým vejít bránil. A  třeba mezi  nevěřícím,  /chceš-li ateistou/ který se  řídil  svým nejlepším svědomím.


19 Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. 
20 A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. 
21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. 
22 Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ 
23 A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘ 
24 Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.  /Mat7/


  
  
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z J (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 28. říjen 2018 @ 15:51:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..nešlo o polemiku, spíše o rozvinutí myšlenek... Pán s tebou Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 29. říjen 2018 @ 18:26:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Pán také i s Tebou  Jirko. 

     Co je nemožné u lidí, u Boha možné je,   máme tak naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí,  a zvláště věřících . 

 (Píšu kvůli  případným čtenářům, kteří nevěří. Nebo  těm , kteří  o svém spasení ještě pochybují. Snad  by Kristově dobré zprávě i o jejich spasení   uvěřili a  do /odpočinutí/ Božího království vešli. Prostě , aby se jim v srdíčku rozsvítilo, což je vůle Boží. Stejně tak aby se snažili vejít těmi úzkými dveřmi.)


Dobře. Chtěl jsi rozvinout myšlenky. Psal jsi nesouvisle, útržkovitě a ve zkratkách: " komu bylo dáno, čemu kdo věří  o věřících a také něco o antikristovi."  

 Myslel jsi zřejmě : 

‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCH (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 29. říjen 2018 @ 19:24:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...také, ale i třeba Petra 4:18 A ‚jestliže je stěží zachráněn spravedlivý, kde se ukáže bezbožník a hříšník?‘ 

a třeba taky Pavla 

Ř2:12 Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni.
13 Neboť u Boha ne jsou  spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní. 14 Když totiž pohané,kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, coZákon požaduje, pak  jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají. 15 Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami,jež se navzájem obviňují nebo také obhajují,


..časem bychom opsali celou Bibli .... :-)

Pán s tebou Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 29. říjen 2018 @ 19:36:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-) Pravda i s Tebou. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BŮH NEPLÁNOVAL HŘÍCH-ALE ZÁCHRANU Z JEHO NÁSLEDKŮ! (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 30. říjen 2018 @ 00:33:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi takto. Ahoj,
BA]


Stránka vygenerována za: 0.50 sekundy