Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 295, komentářů celkem: 430729, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 107 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
Ekrazit
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117070093
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY
Vloženo Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 00:50:00 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal BohemianAnonymusCílem této práce je ukázat ve zkratce na rozličné cesty spasení v různých dobách, v dobách Zákona, v době pozemského působení Spasitelova a konečně i po jeho smrti na kříži.


A. Spasení Izraele v SZ

1) 3M. 18:5 "Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin."
2) Iz. 55:3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije."


B. Spasení v Izraeli za Spasitelova pozemského působení

3) J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne."
4) Ř. 10:5 "Mojžíš píše o spravedlnosti, která je (založena na Zákonu): Člověk, který je bude činit, bude v nich živ."

5) Lk. 10:25-28 "A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? (26) On mu řekl: Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam čteš? (27) On odpověděl: Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého. (28) Řekl mu: Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."

Tento text je zajímavý tím, že náš Spasitel:

a) potvrdil možnost být spasen na základě zachovávání Zákona
b) nevyzval tohoto zákoníka k následování jako učedníky a např. bohatého mladíka (Mt. 19:20-22) - protože zákoník k Němu nepřišel s čistými úmysly
c) ale vzdor tomu zákoníka neodsoudil - jen ho zanechal na úrovni jeho dosavadního poznání, nevzal mu možnost Záchrany skrze Zákon - k jehož zachovávání ho dokonce vyzval! Jaká velkorysost a milost!!!

Z těchto textů je zřejmé, že až do Spasitelovy smrti existovalo v Izraeli spasení jak přijetím Spasitele, tak i dodržováním Zákona.


C. Nevěrný Izrael (farizeové) žádají znamení

6) Mt. 16:4 "Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení /proroka/ Jonáše."  (Lk. 11:29)D. Úpadek bohoslužby v chrámu

7) Lk. 19:46 "a říkal jim: Je napsáno: A můj dům bude domem modlitby, vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů."


E. Spasitelova smrt na kříži - nejdůležitější událost lidských dějin

Vesmírný význam oběti Spasitelovy


F. Dopady Spasitelovy smrti na Jeruzalém

8) Mt. 27:51-53 "A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly (52) a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; (53) když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým."

Roztržení opony znamená, že od této chvíle máme skrze Kristovu oběť přímý přístup k Otci. (Mk. 15:38; Lk. 23:45).

9) Žd. 10:19,20 "Když tedy bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví (20) cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo."


G. Starozákonní bohoslužba je jednou provždy ukončena, když Kristus, Boží Syn, obětoval sebe sama

10) Žd. 7:27 "a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama."

11) Žd. 9:28 "tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, . ."

Roztržením opony odešla z chrámu šechina (přítomnost, přebývání, sláva) Hospodinova. Bohoslužba sice vnějšně probíhala dále, avšak změnila se v bezduchý rituál, Boha popouzející, který již ztratil smysl. Tuto skutečnost vyjádřil Spasitel slovy:

12) Mt. 23:37,38 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. (38) HLE, VÁŠ DŮM SE VÁM ZANECHÁVÁ PUSTÝ."

Pozn. "DŮM" (Lk. 19:46)

Bohužel, duch tohoto rituálu přežívá v rabínském judaismu dodnes. Současně s Kristem přišel na svět i duch anti-kristův, který se neustále snaží dílo spásy ničit. Tento duch byl přítomen např. v Herodesovi, který se snažil Spasitele už jako malé Dítě zavraždit (Mt. 2:13). Byl přítomen v zákonících a farizeích, kladoucích Spasiteli všemožné nástrahy, a (s výjimkou Nikodéma), i v Sanhedrinu, který poslal Spasitele na smrt. První židovská válka v jejímž průběhu byl dobyt Jeruzalém  v r. 70 nevznikla náhodou. Byl to Boží trest za ukřižování Spasitele (Lk. 19:44). Negativní postoj Sanhedrinu ke Spasiteli našel své pokračování v Talmudu palestinském, později babylónském. Antikristovský duch je v Talmudu nepochybný: v traktátu Sanhedrin 43a je náš Spasitel označen za čaroděje, hodného smrti. Spasitelovu matku pak pokládá traktát Sanhedrin 106a za smilnici - viz link níže.


13) 1J. 4:3 "A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě."

Duch Antikristův byl na světě již 600 let před vznikem islámu!!!

Jeruzalém nepoznal čas svého navštívení. Bůh za exodu ponechal Emorejcům 40 let lhůtu milosti (5M. 29:4), kdy Izrael bloudil po poušti. Přibližně stejnou dobu ponechal Izraeli od smrti Spasitelovy až do zničení Jeruzaléma a druhého chrámu v r. 70. Jak Emorejci, tak i Izrael, tuto dobu milosti nevyužili.

Město nepoznalo čas navštívení svého

14) Lk. 19:44 "Srovnají se zemí tebe i děti tvé v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení."


H. Kristus boří hradbu mezi Židy a pohany

Kristus sám je smírnou obětí za hříchy lidstva. Tím navždy ukončil systém SZ obětí

15) Ř. 10:4 "Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří."

16) Ř. 3:25 "Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve."

Kristus učinil "oboje jedno", Židy i pohany, když zbořil rozdělující hradbu

17) Ef. 2:14-16 "Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil (rozdělující hradbu), ve svém těle zrušil nepřátelství - (15) (Zákon s jeho příkazy a ustanoveními) - aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj (16) a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství."


I. Spasitel radikálně překvalifikoval podmínky spásy

18) J. 10:7 " . . já jsem dveře pro ovce."
19) J. 10:9 "Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu."
20) J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."
21) J. 14:6 "Ježíš mu řekl: Já jsem ta cesta, Pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
22) J. 5:23 "aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal."

Tyto verše znamenají to, že Spasitele nelze žádným způsobem obejít. On je jediným Prostředníkem mezi Bohem a lidmi a tudíž stojí mezi Bohem a lidmi

23) 1Tm. 2:5 "Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,"

Kristus je naším Zastáncem, Přímluvcem u Otce

24) 1J. 2:1 "a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého."

Kristova oběť nemá hranic

25) 1J. 2:2 "On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa."

Obětoval se tedy za všechny - nejen za vyvolené!!!

Nelze již dosáhnout ospravedlnění ze Zákona - ale jen z víry v Krista

26) Ef. 2:8,9 "Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; (9) není na základě skutků, aby se někdo nechlubil."

27) Gal. 2:16 "když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk."

28) Gal. 3:13 "Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě."
29) Gal. 2:21 "Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo."

Proč již neexistuje spása ze Zákona?

30) Jk. 2:10 "Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech." 

Zachovat, tedy naplnit Zákon, není v lidských silách - to dokáže jen Kristus

31) Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."


J. Zákon víry - Sola fide

32) Ř. 3:27,28 "Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. (28) Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona."

Abrahamův skutek víry

33) Jk. 2:23 "I naplnilo se Písmo, které praví: Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost na byl nazván Božím přítelem."

Víra ve Spasitele je skutkem, ze kterého vyrůstají skutky další

34) J. 6:29 "Ježíš jim odpověděl: Toto je ten Boží skutekabyste věřili v toho, kterého on poslal."

Víra neexistuje bez skutků víry

35) Jk. 2:26 "Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je i mrtvá i víra bez skutků."


K. Jsme služebníky nové Smlouvy

36) 2Kor. 3:6 "On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje."

37) Gal. 6:2 "Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův."

Tolik jen letem-světem. Ke Spasiteli je možné přijít jen s prázdnýma rukama . . . Tak jakýž jsem, ač nemám nic . . . Žádný jiný způsob je nepřípustný . . . 

Všechny texty vzaty ze SP.

Dílko je nutně torzem, toto téma je na knihu.
BA
"SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY" | Přihlásit/Vytvořit účet | 195 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 08:13:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Proč již neexistuje spása ze Zákona?

??

Ona někdy existovala nějaká "spása ze Zákona"?
Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 13:57:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spasení ze skutků Zákona - o tom praví celý článek: Spasení ze skutků a spasení z víry.
BA


]


Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 18:10:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravený a doplněný článek je na sousedním Notabene: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY
BA]


Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Lu-Tze v Středa, 04. červenec 2018 @ 19:46:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neexistovala spása ze Zákona, to bude nedorozumění.
Spása v první půlce Písma,tedy SZ,se točí a motá kolem národa Izrael, jeho pozemského života.


]


Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 15:31:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Žd 6:1-2 Proto opusťme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti; neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu.Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 16:01:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava:Žd 6:1-2 Proto opusťme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti; neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o křtech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. 

Když už jsme jednou spaseni, nesme se růstem v životě ke zralosti v životě, abychom byli způsobilí k dílu služby, k níž nás Pán povolal, tj. k vybudování Těla Kristova v lásce - viz Ef 4:11-16
A On dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování Těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z Něho celé Tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. 

Pro věřící může být těžké opustit něco, co mají od/z Krista, čemu se vyučili na počátku, ale bez takového opuštění se nám může stát (stejně jako Židům), že nebudeme nebo přestaneme růst. Jenže bez růstu v životě, jestliže nedospějeme a nedozrajeme v životě, Pán Ježíš nezíská své Tělo vybudované v lásce a Bůh nebude mít, kde "bydlet", tzn. přebývat a bude z Něho "bezdomovec". A to přece nechceme! To chce někdo jiný, kdo tu mnohdy působí více než Bůh = láska, která buduje. 
Poddejme se tedy Bohu. Postavme se proti ďáblu a uteče od nás! Přibližme se k Bohu, a přiblíží se k nám. Očisťme ruce, hříšníci, a očisťme srdce, lidé dvojí mysli. Pociťme svou ubohost, naříkejte a plačte. Náš smích, (je-li jaký), ať se obrátí v nářek a naše radost (ta ne v Pánu) v sklíčenost. Pokořme se před Pánem, a povýší nás.

Tož tak.  


]


Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 17:13:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Hele, vy spasení. Myslíte že vás to bude fakt bavit miliardy let zvedat ruce a provolávat hesla jako halejuja amen ? Co jsem tak viděl lidi v kostele nebo sboru, tak byli rádi, že to po 2 h končí a rádi šli domů po svých. Nebe jako nikdy nekončící mše nebo jiná ideologická nalejvárna - to vás fakt bude bavit? Furt dokola miliardy roků omílat tytéž věty? 

Ta vaše záchrana, spasení, to nebe - to je přece vězení. Totalitní stát. Lokalita, kde neexistuje pluralita, diverzita, ale pouze unifikace, sevřenost, opakování těch samých manter dokola. Vždyť byste z toho zblbli vy i ten váš bůh. Stejně byste umřeli - nudou. Možná byste existovali miliardy roků, ale už ne jako lidské bytosti, ale jako gumy bez mozku. 

Proti tomu umřít  a nebýt ( neexistovat) je výhra. Než tohle, co nabízíte. Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 17:20:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A lidský život má kouzlo právě ve zdolávání překážek, v práci. V posunu. Ve změnách. Ve vylepšování. Třeba svého domu. Nebo tuning auta a jiné koníčky. Třeba sport.  K čemu svět, kde nebude zdolávání překážek ani práce?  Svět, kde budou všichni kvákat jedno a to samé dokola? 

Nějaká nirvána zhulených a ideologicky vymytých mozků - to je přece děsivé. 


]


Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 18:43:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
hele neprihlasený...
...keď som bol malý, tak som bol nesmierne šťastný v prítomnosti môjho otca a matky... cítil som sa bezpečne a šťastne, nič mi nechýbalo a podvedome som túžil aby to trvalo večne...
keď som sa  v mladosti zaľúbil do mojej terajšej manželky, tak som chcel byť v jej prítomnosti stále... bola to láska a zamilovanosť a boli to najkrajšie chvíle môjho života...
keď prídem do neba, tak v plnosti uzriem svojho Spasiteľa a Stvoriteľa, konečne sa naplní zmysel pre ktoeý som bol stvorený... tam kde je láska, Boh, sloboda, tam nikdy nie je nuda...
samozrejme že ty tomu nemôžeš rozumieť... podľa tvojich vyjadrení si obklopený hmotnými vecami, pričom najväčšie vzrušo pre teba je tuning auta, ktoré aj tak o niekoľko rokov zanesieš do šrotu... je mi ťa trochu ľúto, keďže na konci tvojho života zanecháš vytuningované autá, zrekonštruovaný dom a skončia všetky konmíčky... to je kamaráde na slučku... život bez vzťahov s ľuďmi a strach s toho že sa vo večnosti stretneš s Bohom...


]


Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 02:36:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 život bez vzťahov s ľuďmi a strach s toho že sa vo večnosti stretneš s Bohom...

To asi popisuješ sebe, bejby. Já vztahy s lidmi mám a že se někdy stretnu s literární postavou Jehova ze Starých pověstí hebrejských, nemám. Taky se můžu setkat s Horymírem s Šemíkem ze Starých pověstí českých. 


keď som bol malý, tak som bol nesmierne šťastný v prítomnosti môjho otca a matky... cítil som sa bezpečne a šťastne, nič mi nechýbalo a podvedome som túžil aby to trvalo večne...keď prídem do neba, tak v plnosti uzriem svojho Spasiteľa a Stvoriteľa, konečne sa naplní zmysel pre ktoeý som bol stvorený... tam kde je láska, Boh, sloboda, tam nikdy nie je nuda...

To zní jako by ses rád vrátil do infantilního věku nerozumu. K čemu jsi potom dospěl. 

Hele, ale tobě se dá pomoct. Chce to dřevěnou palici a tou tě bacit po hlavě. Klesne ti IQ tak na 40 a budeš zase dítě. Podle toho, jak píšeš, od toho už daleko nejsi. Takže tě stačí bacit jen tak jemně. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 03:50:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Dodatek
je mi ťa trochu ľúto, keďže na konci tvojho života zanecháš vytuningované autá, zrekonštruovaný dom a skončia všetky konmíčky...
Zrovna auta netuním. To jsem uvedl jen jako příklad. Barák jsem rekonstruoval. Jinak dneska jsem hrál https://www.youtube.com/watch?v=CFOaC16sFWE
A pokud youtube bude existovat déle než já, tak mě to přežije. Díky záznamové technice žije Špinarka dál, ačkoli už fyzicky tady není. A moje hlavní výtka je v tom, že člověka baví se popasovat s věcí. Mě bavilo hledat zvuky na klávesách. Bavilo mě to hrát. Já nechci nějaké andílky, kteří budou dělat všecko za mně. Zatím všechny představy nebe, které jsem od křesťanů četl, byly úděsné. Vy toužíte po něčem jako být zkouření marihuanou a říkáte tomu bůh a nebe. Co zanecháme my dva po sobě, to nechť posoudí ostatní. Já po sobě nezanechám náboženský fanatismus a jsem tomu rád. Ty pohrdáš hmotnými věcmi, ale to svoje pohrdání jsi napsal na hmotné věci . na klávesnici počítače. Není ti trapné hrát si na ducha, když jsi živý organismus jako kterýkoli jiný? Samozřejmě že moje koníčky jednou skončí. Tvoje snad ne? Tvůj koníček - pobožné blouznění nikdy neskončí? Nestraš. Ale skončí. Zemřeš ty a tím pádem i tvůj náboženský fanatismus. Na moje hraní si možná někdo vzpomene, až tu nebudu. Na stromy, co jsem zasadil, taky, na přestavěný dům taky. Ale pochybuji že na tvůj náboženský fanatismus. To je právě divný koníček. Pahodnota.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 29. červen 2018 @ 07:45:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no to máš pravdu... všetky moje a tvoje koníčky skončia... všetko čo sme vytvorili a vlastníme skončí našou smrťou... možno po tebe ostane pekná hudba, ale pre teba je to pasé, pretože podľa tvojej viery už nebudeš...
predstav si že pre kresťana  všetko bez Boha stráca zmysel a hodnotu...pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,Filipským 3:
no a predstav si že práve kresťanská kultúra ktorá si nezakladá na hmotných veciach vytvorila všetky vynálezy, patenty, umenie, vedu... proč?... proč hinduizmus ktorý sa snaží odpútať od hmotných vecí nevitvoril okrem nirvány nič?...
no nič... moja identita je v Bohu a po smrti začnem konečne naplno žiť... tvoja identita je ničota a smrť a po smrti budeš ,,večne živý,, ako súdruh Lenon, keďže ostanú po tebe videjká s hudbou...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 11:50:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měj si víru jakou chceš. Já se neřídím vírou, ale realitou, evidencí faktů a osobní zkušeností. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 15:02:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
možno po tebe ostane pekná hudba, ale pre teba je to pasé, pretože podľa tvojej viery už nebudeš.
To jsem přehlédl. Hele, to není víra. Já nemám žádnou víru. Ani že něco bude, ani že nebude. Babičku ani dědu tady nevidím. Takže nejsou. Myslím si (nikoli věřím), že člověk je živý organismus na jedné planetě ve vesmíru. Planetu jde z vesmíru nasnímat. Vesmír jde dalekohledy pozorovat. Obživlé mrtvoly jsem neviděl. Leda v hororu. Nebo v bibli. Obojí považuji za fikci.

Nemontuj do toho víru. Žádnou víru nemám. Nevím, co bude. Podle všech indicií nic. To nic, které bylo, než jsem se narodil a totéž nic, které bylo, když jsem byl v narkóze. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 29. červen 2018 @ 17:27:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To nic, které bylo, než jsem se narodil a totéž nic, které bylo, když jsem byl v narkóze. 
...takže nic... to máš fajn... nebol si ,,nic,, a budeš ,,nic,,... medzitým si kto?... patrne taky nic... mnohí podobne zmýšľajúci to riešia oprátkou, alebo kulkou... veď je to jedno, výsledok je vždycky ,,nic,,.. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 18:49:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zřejmě si byl vychován v pobožném prostředí. Na světě je aktuálně přes miliardu lidí, kteří nejsou součástí žádného náboženství a kulku si do hlavy nestřílejí.

Je jen tvoje domněnka, že čtení starých pověstí hebrejských nebo čtení starých pověstí arabských ochraňuje před sebevraždami. Naopak náboženský fanatismu často způsobuje pomatení mysli a ti lidi se pokusí i o sebevraždu. Všude vidí démony, satany. Podobně jako je viděl ten váš hlavní pověrčivý hrdina z vaší knihy pověstí a pohádek.

Náboženství nic nevylepšuje. Naopak. Zhoršuje. A nevím, proč by měl někdo páchat sebevraždu jen proto, že si myslí, že Staré pověsti hebrejské jsou fake. Fake knih je spousta a není to důvod k sebevraždě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 19:07:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A živé organismy obecně mají málokdy tendence páchat sebevraždy. Příroda to pojistila tím, že každý organismus má silný pud sebezáchovy. Kdyby se v populaci vyskytla nějaká skupina lidí s genetickou poruchou - bez pudu sebezáchovy a se sklony k sebedestrukci - tak by vyhynuli. A tím by nepředali svoje vadné geny dál. Tedy je evidentní, že přírodní výběr preferuje jedince se silným pudem sebezáchovy. To zaručuje reprodukci a životnost samého organismus a přínos pro společnost.

Náboženský fanatismus může toto přírodní vyladění leda rozhodit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 30. červen 2018 @ 08:55:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
je to veselé keď ,,náhodný produkt prírody,, neprihlásený dáva vraj zmysluplné návody na život... ty si vznikol náhodou z chaosu a skončíš v chaose a náhode, bez zmyslu, tudíš je jedno či si strelíš guľku do hlavy, alebo pomaly zanikneš v rade náhod a chaosu, pretože z náhody nie je nič logické a zmysluplné... ak si produktom čírej náhody vo vesmíre odkiaľ berieš guráš na to že tvoje myšlienky ktoré sú len výsledkom náhody a chaosu majú nejakô váhu a zmysel? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍR (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 09:53:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nejsem náhodný produkt přírody. A příroda nedělá náhody. Vše má svá pravidla, řád a strukturu. Už taková neživá sněhová vločka je vysoce organizovaná a strukturovaná.  

ivanp - jsi nevzdělaný a pověrečný. Zcela jde cítit, že píše z nějaké slovenské pobožné dědiny...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 30. červen 2018 @ 13:24:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jak to že príroda nedelá náhody keď príroda je produktom náhody?... podľa tvojej poctivej ateistickej vedy je vesmír a príroda iba náhoda, bez stvoriteľského počiatku... nič sa rozhodlo existovať a nič vytvorilo prírodu... no a nič a náíhoda potom utvorila poriadok a štruktúru ako má napr. snehová vločka... ak je tvoj rozum produktom slepej náhody, bez stvoriteľského Dizajnéra, tak mi jasné že produkuje nezmysly...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASE (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 15:04:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co tady předvádíš,  tomu se říká bájná lhavost a podsouvání vlastních myšlenek druhému. 

Nikde jsem nespal, že je příroda produktem náhody a nikde jsem nespal, že se nic rozhodlo něco vytvořit. To jsou tvé fabulace. Nikde jsem nepsal, že vylučuji nějakého stvořitele. 

Nemohu vyloučit stvořitele a ni ty nemůžeš dokázat stvořitele. Možná existuje, možná ne. Příroda funguje podle přírodních zákonů. Žádná náhoda to není. Ty zákony jsou možná podstatou hmoty, možná je někdo stanovil. Nevím. Mně ukazuje více indicií na neexistenci stvořitele. Jsou i nějaké indicie, které ukazují, že stvořitel by byl možný, ale více indicií ukazuje, že není. Ale není to jisté. Těžko říct. 

Co se však dá snadno dokázat, je vymyšlenost obsahu bible. Ani židovský Jehova/Hospodin, ani arabský Alláh nejsou stvořiteli vesmíru a přírody. Jsou to jen literární postavy. Jsou to legrační představy lidí doby bronzové a železné o bohovi. A taky představy ze starověku. Každá stránka bible ukazuje, že to je jen lidský výmysl. Hloupý. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A S (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 30. červen 2018 @ 17:12:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak tomu sa hovorý schyzo... nemôžeš vylúčiť anl potvrdiť stvoriteľa... ak nie je tak si len náhoda a ak je tak je ti to prd platné, lebo biblia je pohádka... máš ,,nepriestrelné alibi,,  chudáček maličký... ak umrieš tak buď nič, alebo sa postavíš pred Stvoriteľa ktorému vysvetlíš ako to je s tou pohádkovou bibliou... a svatý Boh padne pred tebou na zadok a povie ,,vav,, tak to som nedomyslel... ešte že si tu...
tvoje schyzo spočíva v tom že nič nemôžeš vylúčiť ani  potvrdiť, jediná istota na ktorej stojíš je že biblia je blud...
k úprimným je Boh úprimný. (to je napísané v pohádke Biblia).. ak by si Ho chcel poznať alebo poslúchať tak sa ti dá poznať... keďže Ho nemieniš  vo svojem predpojatosti rešpektovať tak ostáva len možnosť  že ho nikdy nespoznáš... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 17:25:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poctivě jsem ti napsal, že nemohu stvořitele ani dokázat, ani vyloučit. Je to poctivý přístup. Pokud to ty dokážeš, tak sem s tím! 

Chci ty jasné důkazy. Doufám, že nejsi zbabělec a dáš sem skutečné důkazy, ne nějaké žvanění a metafory. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SK (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 30. červen 2018 @ 17:40:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
aké dôkazy by ťa presvedčili?... asi žiadne, pretože problém nie je v dôkazoch, ale v tvojej neochote podriadiť sa Bohu... darmo ti dokážem že príroda musí mať dizajnéra, že Kristus vstal z mŕtvych keď si vopred predpojatý nepodriadiť sa Stvoriteľovi a neprijať jeho vládu a nárok nad tvojim životom...
si odsúdený na neistotu že snáď Boh existuje alebo nie... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 18:11:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud Kristus vstal z mrtvých, tak bys měl křísit mrtvé a uzdravovat nemocné. 

Děláš to? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASE (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 18:18:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Děláš to? 

marek 16,15-18
  • Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
  • 18budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

Děláš to? 

Jan 14
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

Děláš větší skutky než Kristus? Děláš vůbec nějaké skutky jako Kristus? Co konkrétně? 


1. Korintským 4
Království Boží nespočívá v slovech, nýbrž v moci.

Disponuješ tou boží mocí, o které hovoří apoštol Pavel? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 30. červen 2018 @ 19:32:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lukáš 16:31 Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

takže moja nedostatočná viera bráni tebe aby si úprimne hľadal Boha a podriadil mu život... presvedčí ťa ak za tebou pošlem človeka ktorý vzkriesil mŕtveho?... presvedčí ťa ak na vlastné oči budeš svedkom zázrak uzdravenia?... takých ako si ty už bolo... aj keby niekto z mŕtvych vstal neuveríš... vieš prečo?... lebo si pokrytec... obhajuješ sa nedostatkom mojej viery, ale aj tak si vnútorne presvedčený že veriť nebudeš... aj keby ti priamo zaznel hlas z neba, tak to poprieš... takých ako si ty už bolo:
Ján 12:28 I prišiel hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim.
29  A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo! Iní povedali: Anjel prehovoril k Nemu
skús si to zrovnať v hlave a problém je vyriešený...

Ján 7:17  Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím.
ak by si chcel úprimne, ale úprimne poznať či biblia je Božie slovo alebo pohádka, tak by si to poznal, ale musel by si byť ochotný ,,plniť jeho vôľu,, to jest podriadiť celý svoj život Bohu a to ty nie si... ty si predpojatý vopred neveriť a dokonca obhajuješ svoju neveru a neúprimnosť obviňovaním iných kresťanov...
ešte raz: tvoj problém je v neúprimnosti a neochote poznať pravdu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 20:07:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jsi zbabělec. Místo, abys čestně přiznal, že žádnou moc nemáš a že se na tobě neprojevuje nic z toho, o čem bible píše, tak žvaníš jako bába.

Jsi směšný pobožný. To teda i pastor sboru, kam jsem kdysi chodil, přiznal, že ho mrzí, že soudobí křesťané jsou bez boží moci. Ty jsi jen krysa, co se snaží ze všeho vylhat.

Ivane, jsi mrzký bídák. Žížala bez páteře.


]


rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 20:20:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


takže moja nedostatočná viera bráni tebe aby si úprimne hľadal Boha a podriadil mu život... presvedčí ťa ak za tebou pošlem človeka ktorý vzkriesil mŕtveho?... presvedčí ťa ak na vlastné oči budeš svedkom zázrak uzdravenia?... takých ako si ty už bolo... aj keby niekto z mŕtvych vstal neuveríš... vieš prečo?... lebo si pokrytec... obhajuješ sa nedostatkom mojej viery, ale aj tak si vnútorne presvedčený že veriť nebudeš... aj keby ti priamo zaznel hlas z neba, tak to poprieš... takých ako si ty už bolo:Ne, to nemáš pravdu. Kdybych viděl jak ty nebo tvůj kámoš křísíte mrtvého, tak bych určitě nezůstal skeptikem, ale uznal bych, že máte nadpřirozené schopnosti. Kdy sem přijedete? A kde budeme křísit mrtvé? Pojedeme do nemocnice nebo do márnice? Nebo na hřbitov? Jak stará musí být mrtvola? Kolik dní v rozkladu?  
ak by si chcel úprimne, ale úprimne poznať či biblia je Božie slovo alebo pohádka, tak by si to poznal, ale musel by si byť ochotný ,,plniť jeho vôľu,, to jest podriadiť celý svoj život Bohu a to ty nie si... ty si predpojatý vopred neveriť a dokonca obhajuješ svoju neveru a neúprimnosť obviňovaním iných kresťanov...
ešte raz: tvoj problém je v neúprimnosti a neochote poznať pravdu...Pravda se dokazuje, Ivane. Ne žvaněním a výmluvami. Máš možnost pravdu dokázat. Já žádnou nedůvěru apriori nemám, u nás v Česku to nefunguje a tady pobožní ani nikoho nekřísí, ani neuzdravují. Ale třeba tvůj slovenský bůh to dělá. To je klidně možné. Takže očekávám, že mi to předvedeš. Kdy a kde mi předvedeš, že máš nadpřirozené schopnosti?

Děláš, to co Kristus, ba i větší skutky? Doprovázejí tě ta znamení, nebo nikoli?


]


Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 30. červen 2018 @ 20:47:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
už ťa vidím na Božom súde ako argumentuješ že si nevidel žiadny zázrak vzkriesenia a že za tvoju neveru môže ivanp, lebo nikoho nevzkriesil z mŕtvych... je veľmi veľa svedectiev kníh aj v českej republike o zázrakoch... ak by si za niečo stál a bol hlavne úprimný tak nemáš problém navštíviť niekoho kto bol uzdravený z rakoviny... sú doložené lekárske správy... 
taký magor ako ty bol aj Herodes a predstav si nedožil sa podobne ako ty žiadneho zázraku a pritom všade v Palestíne boli ľudia ktorí videli Krista robiť zázraky:
Lukáš 23:8  Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval; lebo už dávno Ho chcel vidieť, pretože počul o Ňom, a úfal sa, že uvidí nejaký div od Neho Doliehal na Neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal.

Ježiš sa s podobnými typmi ako bol Herodes a aký si ty vôbec nebavil. Problém nie je v zázrakoch ale v tvojej vychcanosti, neúprimnosti... aj keby si videl vzkriesenie mŕtveho človeka tak povieš že to mimozemšťania... Ježiš sa dáva poznať a robí zázraky len pri ľuďoch ktorí si kľaknú pred neho a sú ochotní Ho uznať za svojho Pána...
]


Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 30. červen 2018 @ 20:59:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To protože... 
Slovo zázrak, 
                        ZaZrakem, 
Nikoli "nadpřirozené" ale zrakem neuchopené... 


]


Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 01. červenec 2018 @ 08:22:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebo protože ...
slovo znamení,
                            Znamenat (Zname ni),
Nikoli 'taj, div, tajemství nebo to, co je skryto ZaZrakem.
Proto sice,
                   Zrakem ''uchopené'' viděné,
                   ale rozumem (člověku) ''nespatřené'' neuchopené,
        a tedy NadPřirozený či NePřirozený div k udivení se.
Možná právě proto nikoliv budou činit Za zraky, 
                      ale budou je doprovázet ta - Zname (to) ni?

Vono jde spíše Voto, že ta znamení mají být Boží pečetí věřícímu
A divem nevěřícímu. Ale co naplat, není-li nic ani vidět a věřící nevědí proč.]


Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 21:47:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp - to, co zde prezentuješ, jsou vytáčky zbabělce. 


Jsi schopen čestně odpovědět na otázku, zda disponuješ nadpřirozenou mocí nebo ne? 

Pokud neodpovíš jako chlap, budu tě oslovovat v ženském rodě. 


]


Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 30. červen 2018 @ 22:08:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,Jsi schopen čestně odpovědět na otázku, zda disponuješ nadpřirozenou mocí nebo ne?,, 
velice rád ti odpovím... rozhodne nadprirodzenou mocou nedisponujem... takúto moc nemá žiadny kresťan...  podobní neverci ako si ty si mysleli že Peter disponuje nadprirodzenou mocou, tu je jeho aj moja odpoveď:
Skutky 3:12  Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia izraelskí, čo sa divíte tomuto? Alebo čo hľadíte na nás tak uprene, akoby sme svojou silou alebo zbožnosťou boli spôsobili, že chodí!]


Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 30. červen 2018 @ 23:36:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A čím si vysvětluješ, že tuto moc nemáš? 

1. Bůh už dneska nekoná. 

2. Nikdy se to nestalo a bible je jen kniha pohádek.

3. Byly to jen metafory v bibli, nadsázka.
 
4.  Možná se to děje i dneska, ale jen vybraným lidem. 


Pokud je pravda bod 4, proč jen vybraným, když v bibli je napsáno, že kdo uvěří, toho budou doprovázet tato znamení? Znamená, to, že ty, co tato znamení nedoprovázejí, věří málo?  


]


Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 01. červenec 2018 @ 08:35:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
sám dobre vieš že keby si bol svedkom zázraku vzkriesenia z mŕtvych, tak neuveríš, lebo nechceš veriť... ak by všetci kresťania okolo teba boli samí zázrak, tak ťa to nepresvedčí... ap. pavel bol neverec a nepresvedčil ho zázrak ale stretnutie s Kristom... ak by ti naozaj záležalo na pravde, tak vyhľadáš vo svojom okolí ľudí ktorí zažili nadprirodzenú božiu moc, vyhľadáš si lekárske záznamy, začneš čítať literatúru kde sú svedectvá ľudí... lenže tebe nejde o pravdu, ty nehľadáš pravdu, namiesto toho obviňuješ kresťanov... to ti mám dať adresu človeka ktorý mal rakovinu a bol po modlitbe uzdravený?... čo by si spochybnil, toho človeka, alebo lekárov že zfalšovali CT záznamy?
no ak tým tvojim štytom bodom:

Marek 16:17  A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť,
18  hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.

- s ľuďmi s démonickým pozadím mám skúsenosti (je jedno aké, aj tak to spochybníš)
- s novými jazykmi nemám problém, je to bežný jav
- hada som v ruke nmal, ale verím že Boh má moc zachrániť aj pred hadom
- nič smrtonosné so zatiaľ nevypil, ale keby ma niekto donútil, tak Boh má moc zachrániť
- s uzdravením mám bohaté skúsenosti a poznám veľa ľudí ktorí prežili zázračné uzdravenie
 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 01. červenec 2018 @ 09:55:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Právě že jsem to zkoumal mnoho let a jezdil po celé Evropě, právě že jsem vyhledával lidi, kteří údajně měli mít nadpřirozenou moc. Nejznámější jména. Američtí kazatelé, Britští. Němečtí. Derek Prince, Reinhard Bonnke, ale třeba i slovák Alexander Barkoci, dále spousta českých kazatelů, evangelistů. A jediné, co předváděli, byly fejky. Nebo výmluvy. Proto bezpečně vím, že křesťanství je podvod. Dále jsem jezdil za pastory na jižní Moravě, dále jsem dělal pokus s člověkem, který měl mít údajně dar rozlišování duchů a měl poznat DVD s Harrry Potterem v řadě dalších neoznačených DVD. Jeho rozlišování byli stejné jako statistické hádání. Tedy nic se nekonalo. Novými jazyky hovořím taky. Ale není to nic nadpřirozeného, Je to jen schopnost mozku. Mozek má schopnost se naučit jakýkoli jazyk světa, ostatně děti to tak mají. A to centrum v hlavě zůstává i dospělému. Jazyky vědci zkoumali  a vědí, které část mozku to dělá. To tzv. mluvení v jazycích může dělat každý, i ateista. Není to žádný důkaz. 

Uzdravení nefungují, jsou to jen manipulace, davové psychózy. Mluvil jsem s těmi lidmi, znám jejich příběhy. 

Ivane, já jsem se narodil do katolické rodiny, byl jsem věřícím od dětství. Chodil jsem na náboženství, přijímaní atd. Pak v roce 1993 naše rodina přešla do letniční církve. Apoštolské. A dále jsme prošel všechny dostupné sbory a církve. Bratrskou, klasickou evangelickou, baptistickou, byl jsem u adventistů, atd. Chodil jsem na semináře, křesťanské celostátní konference. Mám vynikající přehled o křesťanech v naší zemi. Bezprostřední, osobní. Hrál jsem ve sboru na klávesy. Zpíval halejuja. Věřil na Krista a vydal mu život. Vyhodil jsem televizi a četl jen bibli. Měl jsem třeba 2 roky života, kdy jsem se modlil, postil. 

Ivane, udělal jsem všechno. A pochopil jsem, že bible je kniha pohádek. Vy, ktřesťané nadpřirozeno jen předstíráte. Všechny tvé zázraky, které bys mi ukazoval, budou zase jen něčí halucinace. Nebo jedna paní povídala. Důkaz nikdy není žádný. 

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 01. červenec 2018 @ 11:10:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
aha... tak to mení situáciu... ty si nikdy neuveril v Krista, ty si bol len členom tej či onej cirkvi, si stále hľadajúci... potrebuješ prežiť zjavenie Boha, to jest osobný dotyk Boha... mňa tak isto sklamalo mnoho kresťanov a ja som určite sklamal niekoho, ale to nemôže narušiť môj vzťah a ukotvenie v Bohu... ty si nikdy nebol kresťan, ty si len cestujúci turista po zboroch... ak by som ja zistil že všetky uzdravenia a zázraky viery sú podvod, tak to nijako neotrasie mojou vierou v Boha... ja mám vzťah s Bohom... tu už je len jedno jediné riešenie... skús povedať Bohu že si ochotný Ho nasledovať v čomkoľvek ak sa ti dá osobne spoznať... ak nie si ochotný Ho v čomkoľvek nasledovať a byť mu podriadený, tak radšej Bohu nič nehovor... Boh sa má k úprimným úprimne... ak si úprimný a férový, tak Boh na to odpovie...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:06:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, všecko znám. To nevěřil jsi v Krista, atd. není to nic nového. Ty jsi nikdy nebyl křesťan, atd. 

Znám všecky ty kecy. A když napíšu, že jsem byl v jednom sboru, tak to je špatně, páč ten sbor je špatný. Když napíšu, že jsem byl v různých sborech, tak jsem byl cestovatel. 

Je to nesmyslný kolotoč. 

STRČ SI SVÉHO KRISTA DO SVÉ ŘITI. 

Tomu bys měl rozumět celkem slušně. Že jo? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 23:12:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jednou bys své rouhání velmi rád vzal zpět - ale už to nepůjde:  SLUŽBA UMÍRAJÍCÍM
Já tě varoval . . . . . 
BA


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Lu-Tze v Středa, 04. červenec 2018 @ 19:49:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jednou bys své rouhání velmi rád vzal zpět - ale už to nepůjde...

...taky myslím
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 12:33:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Upřesnil bych to: Ty jsi nezkoumal, ty jsi Boha pokoušel. Jak už jsem párkrát psal, má budoucí manželka na takový typ evengelizace jela zcela nezjištně (z hlediska vztahu k Bohu či nějakého zkoumání). Jen věřila tomu, že bude (může být) uzdravena - jak takové uzdravovací evangelizace "rády" hlásaly - byl to zrovna tebou zmínění Bohnke. Byla to taková její poslední naděje, ve chvíli, když už se člověk chytá čehokoliv.

Jenže na místě byla tak oslovená samotným evangliem, že měla mysl jenom pro Pána Ježíše. Touha po uzdravení šla stranou... Tehdy uvěřila, obrátila se k Bohu. A když během pár dní odjela do lázní na pobyt, tak už při vstupní prohlídce doktoři nechápali, proč tam přijela s takovou diagnózou, když byla zcela zdravá. Vysvětlili si to tak, že to asi byl omyl - ovšem to není pravda, hodně dlouho se léčila, a vypadalo to tak, že nebude moc mít děti. Během té evangelizace byla uzdravená tak, že to doktoři považovali za nemožné... pokud jsi tam tehdy postával a zkoumal, nejspíš bys vyzkoumal velké kulové. Tvá tvrzení a závěry jsou obecně značně unáhlené vycházející spíše z tvých přání a představ než skutečného rozboru pozorovatelné reality. Měl by sis především uvědomit, že případy jako byl ten od mé manželky, by ti musely propadnout jako malinká zrnka přes hrubý cedník. Vůbec nemůžeš mít šanci je zachytit, ale píšeš z pozice jakoby vševědoucího dělající iracionální závěry. Tu iracionalitu vidím v postoji, co jsem neviděl a nepoznal, to nemůže existovat. To si prosím uvědom. A pokus s Harry Potterem, to je zjevný okultismus, o tom už jsme se tu bavili. 

Mnohokrát jsi nějak psal o svém bývalém křesťanstkém životě. A já v něm opravdu vnímal spíše to zkoumání (pokoušení) Boha, než skutečný vztah a lásku k Bohu. Kromě toho zkoumání jsem pak ještě vnímal vysokou míru tendence nekriticky podléhat svému okolí, a zřejmě i manipulaci, aniž bys o tom byl skutečně interně, bytostně přesvědčen.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 14:36:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč by tím způsobem svého života Boha pokoušel? 
Bůh není vidět, nejde nahmatat, cítit... nic ze zkušeností z bytostí zvanou člověk (nebo zvířetem) nejde použít na "vztah"  k Bohu... ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 14:47:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt  4:6  a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: `Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen´!"
7  Ježíš mu pravil: "Je také psáno: `Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.´"


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 14:57:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento příklad je o dobré stránce (pudu) oproti té zlé (jenž taky stvořil Bůh), jde o příklad "sebepochopení", sebeurčení... 
Ježíš mohl být pokoušen jen od svých žádostí... od zlého pudu. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 17:30:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To sis tam přimyslel sám. Chtít po Bohu, aby prokázal svou moc (příp. svou existenci), je pokoušením Boha. Nic na tom nemění žádné tvé další výmysly ani 'přimyšlenky'.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 17:37:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne tak praví písmo ;-)
Je to u Jakuba, Bůh nikoho nepokouší,  a ani sám nemůže být pokoušen... ale to znáš, 
Ježíš šel na poušť "zduchovnět", pač největším protivníkem je si člověk sám, 
To se "musí" prožít,  a nejen o tom "žvanit"  ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:07:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryku, když to nechceš pochopit, tak to nechápej. Nemám zájem nadále komentovat takové domyšlenky a nepochopení. Mohu jenom zopakovat:]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 19:05:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč myslíš, že nepřihlášený teď reaguje jak reaguje? 
Proto, že jste mu řekli (napsali) pravdu? 
Nebo, mu ani za mák nedokážete "svou pravdu" vyměnit za jeho prožitou  pravdu  ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 19:32:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se ptáš přímo, tak ti napíšu svůj pohled, proč pravděpodobně reaguje, jak reaguje:

Myslím, že potřebuje sám sebe stále přesvědčovat, že to, čemu celý život věřil, není pravda. Nemá v tom jistotu, nemá v tom zcela pokoj, a tak věnuje spoustu času tomu, čemu by člověk, který biblické příběhy skutečně považuje za zcela rovnocenné vyprávění příběhu o šípkové Růžence, celkem logicky nikdy nevěnoval.

A součástí tohoto sebepřesvědčování je pochopitelně nutnost být předsvědčen, že i před tím byl zcela stejným typem křesťana, jako jsou skuteční Kristovci - jinak by mu to ubíralo na schopnosti vlastního sebepřesvědčování se.

Já mu jeho prožitou a popisovanou pravdu věřím - jenom nevidím téměř žádný průnik mezi tím, co prožíval on, a tím, co prožívám já. Je to právě on, kde se nám kristovcům snaží vnucovat svou představu, že prožíval totéž, co my. I třeba s těmi jeho fejky. Kdybys nad tím, zeryku, dokázal přemýšlet nezaujatě, fakticky, bez anti-kristovecké motivace, viděl bys mnohem více než vidíš takto. Myslím, že určitě. Nechápeš třeba jeho fejky v kontrastu s příběhem mé manželky?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popo (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 19:52:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč bych měl "myslet" takhle prapodivně? 

Beru to z pozice 'zeryka', ani Ty ani Jiří nejste jeden nad druhým,  jste dvě osoby které si nechcou rozumět (asi),... 

V popisu reálného světa (života v něm) fandím Jiřímu, pochopil, že má jeden život, a ten se žije se sebou samým pro druhé :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 20:14:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale žeryku, však si fandi, komu chceš. Já nejsem ten, kdo neustále vstupoval do diskuzí, a to poměrně jednostranně fandil jedné straně, a tomu přizpůsoboval argumentaci. Když jsi se ptal, snažil jsem se ti to vysvětlit, a vidím, že jsi to nepřijal. Však tě nikdo nenutí se mezi nás míchat. Na tom není co nechápat. Jirkovi rozumím myslím dost dobře, alespoň tomu, co popisuje. To, že nerozumí on nám, a předpokládá, že žijeme totéž, co žil on, to je jeho postoj, se kterým ovšem nic nenadělám. Kdybys býval chtěl být objektivní, tohoto by sis musel všimnout. Ovšem, kdo fandí, obvykle objektivitou nepřekypuje.

Mne spíše zaujalo, jak jsi komentoval mou citaci Willyho, a nyní zase odbočuješ jinam. Jako kdybys to zkoušel zleva, zprava, zda něco nevyjde, nezabere :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 20:35:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si myslíš, že jsem vůči někomu v opozici,  ale to je jen naučený "instinkt" vedení hovoru, diskuze... jinak Ti pravdu nikdo neřekne (natož křesťan), 

Prostě se snažíte dokázat Jiřímu, že váš život je jediný 'správný', a to ideologicky (nábožensky), a Jeho je "fuj", místo pochopení dekonverze, Toť zatím vše. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozeberem (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 22:37:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Prostě se snažíte dokázat Jiřímu, že váš život je jediný 'správný', a to ideologicky (nábožensky), a Jeho je "fuj", místo pochopení dekonverze

Zeryku, ale to jsi ty, kdo to staví do takto agresivního kontrastu. Mně jde o to, že jsem poznal, že to, co popisuje on, není život, který jsem žil a žiji s Bohem já. A tedy jeho snaha napasovat se do toho, že žil to, co my, není správná ani pravdivá. A zbývající od toho odvozené úsudky tedy jakbysmet.

Zkus si tam prosím pořád něco nepřidávat a číst to, co skutečně píšu. On popsal svou zkušenosti s křesťanstvím, s 'vydáním se Ježíši', apod. Ale už je přece na mne, či na nás ostatních kristovcích, abychom rozpoznali, zda jsme žili a žijeme totéž, co on. Nikoliv na Jirkovi nebo zerykovi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozeb (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 18:02:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až prožiješ dekonverzi budeš v obraze,  do té doby nevíš o co jde. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: r (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 19:04:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryku, srovnáváš těžko srovnatelné:

Jirka se narodil do křesťanské rodiny, kde mu víru od malička vštěpovali, vedli ho do církve, atd. Nechci tím nic zkreslovat, jenom konstatuji fakta tak, jak je popisoval.

Já se narodil do ateistické rodiny, kde byla víra v Boha považována za zcela nesmyslnou (ale nemluvilo se o tom, asi jako se v rodinách nemluví o reálnosti Jirkou zmiňované Sněhurky - není důvod) - a byl jsem o správnosti a pravdivosti ateismu přesvědčený neskonale více než co vidím, že tu a tam předvádí Jirka. Toto mi věřit nemusíš, ale prostě to z toho jeho psaní poznám, a na rozdíl od Tebe mohu opravdu porovnávat.

Jirku do víry nutili, nebylo mu to přirozené. Vyplývá to z jeho popisu. Jeho víra nebyla přirozená jako můj ateismus, měl potřebu ji zkoumat, prověřovat. Mě do ateismu nikdo nikdy nenutil. Ve škole nás naučili, že jsme vznikli přirozeným vývojem z nižších organismů, že je vše vědecky doložené, a neměl jsem sebemenší důvod o něčem pochybovat. Asi jako nepochybuješ, že tu píšeš pod nickem zeryk, nebo že Země obíhá kolem Slunce a v noci je na obloze měsíc.

On byl v pro něj nepřirozené poloze, já se v pozici ateisty citil zcela komfortně. Nebyl naprosto žádný důvod nic měnit.

Dochází ti tyto základní startovací rozdíly?

Každý z nás dvou se následně překlopil, dekonvertoval z jedné víry na druhou. Já ten ateismus za víru tehdy pochopitelně nepovažoval, ale retrospektivně musím v zájmu objektivity uznat, že to víra byla. Jirka nyní přiznává, že neví. Možná stvořitel je, možná není - občas píše. 'Ví' ale, že bůh bible být nemůže.

Sám jsem k víře v křesťanského Boha dospěl opět víceméně bez nějakého vnějšího tlaku - akorát přemýšlet nad správností toho, o čem jsem byl neochvějně přesvědčen, mě přiměl bratr, kterému o Bohu a o Ježíši svědčil spolužák. Zaujalo mne mj. i to, že se jednalo o lidi z výběrového matematického gymplu, kde se scházela intelektuální špička z celého kraje, což bylo pro mne dost šokující, neboť jsem víru v Boží 'věci' považoval za záležitost hloupých lidí. Můj primární motiv tedy nebyl morální, ani emotivní (nedostatek čehokoliv), ale ryze intelektuální.

To, že se mne záhy Bůh dotknul, a následně jsem prožil, že není možné nezajít dále, než jen rozumově existenci Boha přijmout, že zde je konkrétní problému hříchu člověka, který se týká i mne, to jsem na počátku vůbec netušil a pochopitelně ani neplánoval. Byl jsem podle měřítek světa velice slušný ateista.

Když jsem prožil obrácení, začal jsem v průběhu let zpětně přemýšlet i nad tím vším, co bylo před tím. A nějak si to postupně v hlavě urovnával. To, co tady popisoval Jirka o své někdejší víře, nemá téměř nic společného s tím, co jsem prožíval jako křesťan sám - popravdě vnímám z toho především zvláštní typ sektářství. Nejevil se mi přesvědčený o své víře ani před tím, a není přesvědčený o svém ateismu ani dnes. Pro mne je nemastný, neslaný, ale má potřebu chodit mezi lidi opačného názoru. Proč, to jsem Ti psal dříve, ačkoliv je to pouze má celkem logická dedukce, nic více. On sám možná ani neví, proč to dělá - někdy je těžké si to přiznat.

Pro mne osobně není prakticky žádný problém se vžít do role dekonvertila a představit si žít zase to, co před tím. Neměl bych s tím teoreticky žádný problém, než zase ten problém intelektuální. Nechápu o jakém obraze mluvíš. Ve skutečnosti mluvíš za sebe, a následně tvoříš povrchní, z mého pohledu laciné závěry. Nedělám si moc iluze, že ti tyto skutečné souvislosti dochází, nevím, zda by jsi mi dokázal sdělit konkrétně, v čem podle tebe nevím o co jde a v jakém obraze bych potřeboval být. Je to vyloženě tvá projekce do něčeho abstraktního, něčeho, co jsi dost možná prožil sám. Zda jsi byl někdy skutečný ateista, bez zrnka pochybnosti, nevím. Mně však toto vysvětlovat nemusíš. A na rozdíl od mnohých, mne nikdo ani do jedné víry, ani do druhé víry nijak netlačil, nemám důvod si nezachovávat maximální možnou nezaujatost a odstup, nebo se libovolně přepínat z jednoho typu myšlení na druhý. Pokud máš pocit jiný, vysvětli proč, v čem a ukaž mi, že ty základní rozdíly, o kterých jsem psal, neexistují, a že se do jeho situace nedokáži vžít a vcítit, případně ji přenést sám na sebe. Opravdu mne zajímá, co vymyslíš, Doufám, že něco hodnotného, a ne jen nějaký laciný povrchní štěk na dva na tři řádky, jako obvykle.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 19:59:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem ničí psychoanalytik, 
jen na základě dekonverze Jiří mluví a myslí "naopak", 
Ty jsi dekonverzi od Boha, od Ježíše spasitele, od Ducha svatého a písma svatého neprožil, srovnáváš nesrovnatelné. 
Nikdo uvnitř "systému "(a kristovci, křesťané jsou uvnitř) nemá šajn co 'dekonverzi ta prožil', jsem uvnitř nebo vně?, jisté je, že toto není myšlenkový postup, to nepromyslíš, to nezmapuješ bez patřičných kroků, je to nemoc, vir, s inkubační dobou, musí se to prožít. 
Jak má křesťan prodělat  dekonverzi? Jde to jen tak na zkoušku? 

Nevím proč by Jirka nemohl být "znovuzrozeným"  a zažít čestnou (před sebou samým a třeba i nějakým bohem) dekonverzi, 

Z hlediska Wollka má wollek  neprůstřelný štít víry obohacený intelektem, jak by tedy mohl... Atd... 
Otázka zní jinak, myslíš, či věříš v možnost skutečné dekonverze? 
Má člověk tuto možnost? 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 20:29:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryku, snažil jsem se Ti to vysvětlit v širších souvislostech a zachovat relativní stručnost - nemyslím si, že bys mi zcela porozuměl. Odpovím, co se ptáš.

//Nevím proč by Jirka nemohl být "znovuzrozeným"

Nejeví se to tak z jeho projevu. Navíc pro víru se nerozhodl sám (s příspěním Božím), ale byla mu odmalička indoktrinována - to nemusí být na závadu, ale sám jsem vděčný rodičům za to, že mne k ničemu nevedli - je to potenciální zdroj nebezpečí, potenciální zdroj pochybností, jehož ovoce na Jirkovi dobře pozoruji. A také na jiných zde, jenže jsou ti blízcí, tak nebudu jmenovat.

//zažít čestnou (před sebou samým a třeba i nějakým bohem) dekonverzi, 

To musí vědět on. On a Bůh sám ví, co v tom hrálo zásadní roli. Osobně mám na to konkrétní názor, ale s ohledem na občasnou přítomnost Jirky, nebudu jej šířit. Stejně to, co si myslím, nemá na skutečný stav věcí naprosto žádný vliv.

//Otázka zní jinak, myslíš, či věříš v možnost skutečné dekonverze? 

Ano, věřím. Proč by ne? Snad bych to jen nazýval jiným pojmem než tímto technickým eufemismem.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 19:48:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Chtít po Bohu, aby prokázal svou moc (příp. svou existenci), je pokoušením Boha.<<  Souhlas, pane wolleku. Pokušení a svár. Massa a Meriba (příběh z Tory). A Izraelci 10x pokoušeli (znevažovali) Boha svou nedůvěrou (nevěrou), když byli Bohem zkoušeni v nedostatku. Víte, že v judaismu je zapovězeno žádat Boha o zázrak? Ono zde platí: Pomoz si (a druhým) a Bůh ti pomůže (požehná tvému jednání).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 20:15:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Víte, že v judaismu je zapovězeno žádat Boha o zázrak?

Neříkám, že vím, ale předpokládal bych to. Jeví se mi to jako docela moudrý předpoklad, vycházející z teoretického vztahu stvoření-stvořitel - zcela obecně.

//Ono zde platí: Pomoz si (a druhým) a Bůh ti pomůže (požehná tvému jednání).

Má zkušenost je z větší části taková, že čím více máme touhu projevit lásku nebo opravdový zájem o druhého člověka (a opíráme se o Pána, spoléháme na Něj), tím spíše se k tomu Bůh přízná, a tím spíše s Ním prožijeme konkrétní požehnání, nad kterým občas zůstává 'rozum stát'. Je to tedy pravý opak nějakého zkoušení, tedy pokoušení Boha Víra, důvěra a láska je v 'procesu' poznávání Boha naprosto zásadní, řekl bych.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 21:07:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
8„ Oznámím tobě ó člověče, co je dobré a co Hospodin od tebe vyžaduje: Jen abys činil podle práva, miloval milosrdenství a pečlivě chodil se svým Bohem." 
14 Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli, i bude Hospodin, Bůh zástupů, s vámi, jak říkáte.

Spolehnout se na Boha, není dát ruce do klína a pokřikovat: Postarej se o mne a dokaž mi, že jsi Všemocný. Izraelcům se líbilo, že jim padala mana z nebe a chtěli více, tak křepelky, oblečení a obuv se jim nerozpadly, vodu měli kudy kráčeli až do smrti Mirjam. Proto také zvědové pohanili zaslíbenou zemi, kterou by museli zabydlovat. Slova pokušení: Je Hospodin uprostřed nás, nebo není? Ježíš byl zkoušen podobnými pokušeními, aby svým jednáním pokoušel Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 21:25:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak ten první verš mi jasně připomněl slova jedné staré křesťanské písně - pěkné.

//Spolehnout se na Boha, není dát ruce do klína a pokřikovat: Postarej se o mne a dokaž mi, že jsi Všemocný.

Rozhodně souhlasím.

//Ježíš byl zkoušen podobnými pokušeními, aby svým jednáním pokoušel Boha.

Co tím myslíte? To, když byl vyveden na poušť a pokoušen satanem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popo (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 22:25:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

>>Co tím myslíte? To, když byl vyveden na poušť a pokoušen satanem?<< Ano. Massa (pokoušení Boha), Meriba (svár, vzdor vůči Bohu). Zaopatření -zázrak, ochrana -zázrak, opanování světa -svár, vzdor, neposlušnost. Vždy Bůh jako poslušný služebník lidské vůle a lidských tuh.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 03. červenec 2018 @ 12:04:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš . . . "aby svým jednáním pokoušel Boha."

Jk. 1:13 "Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: Jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen (ke zlému), a sám také nikoho nepokouší."
J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."

Jakými bludy, odporný rouhači, se nás zase snažíš infikovat???
BA

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popo (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Úterý, 03. červenec 2018 @ 15:44:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt. 4:1 Pak byl Ježíš vyveden Duchem na poušť, aby byl pokoušen ďáblem.

Jk. 1:13 "Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: Jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen (ke zlému), a sám také nikoho nepokouší."

J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."

Ježíš byl pokoušen ke zlému, alespoň tak je to zaznamenáno v evangeliu. Podle Jakuba ale Bůh nemůže být pokoušen ke zlému. Z toho zcela jasně vyplývá, že Ježíš v Jakubově teologii není Bohem. Výrok "Já a Otec jsme jedno" je pak buď křesťany zřetelně nepochopen anebo je jeden z těchto tří výroků nepravdivý. Současně všechny tři platit nemohou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 03. červenec 2018 @ 19:27:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt. 4:1 Pak byl Ježíš vyveden Duchem na poušť, aby byl pokoušen ďáblem.

Jk. 1:13 "Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: Jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen (ke zlému), a sám také nikoho nepokouší."

J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."

Ježíš byl pokoušen ke zlému, alespoň tak je to zaznamenáno v evangeliu. Podle Jakuba ale Bůh nemůže být pokoušen ke zlému. Z toho zcela jasně vyplývá, že Ježíš v Jakubově teologii není Bohem. Výrok "Já a Otec jsme jedno" je pak buď křesťany zřetelně nepochopen anebo je jeden z těchto tří výroků nepravdivý. Současně všechny tři platit nemohou.

Konec citátu.

Řešením tohoto "problému" je pro křesťany notoricky známá skutečnost, že Boží Syn byl Bůh i člověk. Na své pozemské misi byl Boží Syn postaven níže než andělé (Žd. 2:9). To Satan věděl velice dobře, proto na Spasitele útočil v situacích, kdy byl Spasitel fyzicky zcela vyčerpán, např. po 40-denním půstu (Mt. 4:2n). Satan útočil na lidskou stránku Spasitelovu - na tu Boží neměl nárok. Nicméně toto Židé nemohou pochopit, protože mají otupělé myšlení (2Kor. 3:14-16).

Překopíruji ze své prastaré práce:

"Když Spasitel učil, prorokoval a činil zázraky, manifestoval se jako Bůh.

Mimo tento čas na Něj doléhaly lidské slabosti, podobně jako na nás - byl tedy svou fyzickou stránkou nutně omezen. Když se plavil s učedníky po Genezaretském jezeře, (Mk. 4:38) unaven, tvrdě spal. Když byl Spasitel po čtyřicetidenním půstu (Mt. 4:2; Lk. 4:2) zneužil Satan Spasitelovy oslabené fyzické stránky a zaútočil na Něj svými pokušeními (Mt. 4:3-11; Lk. 4:1-13). 

Pán Ježíš byl Bůh i člověk (Kol. 2:9; J. 14:9; J. 10:30) a jako člověk (podobně jako my), byl vystaven nejrůznějším pokušením a zkouškám, u kterých neviděl na jejich konec. Tento stav omezeného poznání přemáhal tím, že neustále vyhledával odlehlá místa nebo hory, aby se modlil k Otci (Mt. 14:23; Mk. 1:35; 6:46; L. 5:16). Byl ve všem vyzkoušen podobně jako my, ale nedopustil se hříchu, jak praví apoštol Pavel - v důsledku toho má soucit s našimi slabostmi. 

Žd. 4:15
 "Nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu."
 
V žádném případě se nepřenášel přes zkoušky lehce jako Bůh, ale lidské slabosti přemáhal v důvěře ve svého Otce."

Konec citátu. ROZDÍL MEZI TEXTEM PÍSMA A VÝROKEM JUDAISTOVÝM

(1) Mt. 4:1 "Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla." (SP)

Vota v Pondělí, 02. červenec 2018 
(2) "Ježíš byl zkoušen podobnými pokušeními, aby svým jednáním pokoušel Boha."

Chápete, křesťané, co se nám tento judaista/talmudista/kabalista/sionista snaží podsunout?

Písmo praví, že Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla. (pasivní role). 
Naproti tomu tento judaista praví, že Spasitel byl zkoušen pokušeními, aby svým jednáním pokoušel Boha (aktivní role)!!!

SYN TEDY MÁ POKOUŠET OTCE, PROTOŽE SI TO OTEC PŘEJE??????  JAKÉ ROUHÁNÍ!!!

PRVNÍ VÝROK JE BIBLICKÝ - ZATÍMCO TEN DRUHÝ, JE ROUHAVÝ!!!

Nepatrný rozdíl - ale smrtící následky!!! Tento judaista nás svádí k hříchu!!!

Mt. 18:6 "Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. 

A TAK SE I STAŇ!!!
BA]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Úterý, 03. červenec 2018 @ 20:14:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dost kostrbatá teologická konstrukce, když se nabízí mnohem jednodušší a přirozenější vysvětlení. V takovém případě je na místě použít Occamovu břitvu. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 03. červenec 2018 @ 21:18:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naproti tomu tento judaista praví, že Spasitel byl zkoušen pokušeními, aby svým jednáním pokoušel Boha (aktivní role)!!!《

Pane BohemianAnonymusi. Trvám na tom. 

Pokušitel pokoušel Ježíše k tomu, aby jednal. Co myslíte, kdyby jednal tak, jak chtěl Pokušitel, a ten citoval Písmo z Proroků, bylo by to pokoušením Boha nebo ne? Třeba skočit z vrcholku skály. Vždyť je-li Božím synem, pak přeci Bůh vydá o něm andělům příkaz a oni ho ponesou na svých křídlech a Bůh nedopustí jeho pád a smrt. Kdyby tedy Ježíš skočil, pokoušel by tím Boha nebo ne? Nebylo by to snad jasným důkazem (pro Ježíše a pak i pro ostatní), že je tím zaslíbeným Synem Božím a Bůh, že je s ním? No a bylo by takové jednání dobré nebo zlé?  Jestli pak by tohle nebylo tím pokoušením Boha, o kterém je to psáno skrze Mojžíše v Toře (Zákoně)?

Z trpného rodu slova 'pokoušen' jste učinil strpení pokušení, že Ježíš byl oslaben tělesně a tak byl pokoušen v duchu/v mysli a tak ta pokušení strpěl či vytrpěl, ale nedopustil se hříchu, nejednal zle. Prostě pasivita - pasivní role.
Tak to máme oba dost jiné myšlení. Strpět či vytrpět pokušení ke zlému mám dost hodně za zlé jednání. Pokušení ke zlému má člověk vzdorovat a postavit se mu na odpor, a ne ho strpět či vytrpět.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popo (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 03. červenec 2018 @ 19:36:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane BohemianAnonymusi.

Matoušovo evangelium (ČSP) 4 : 
1 Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla.
...
7 Ježíš mu (pozn.: Pokušiteli, Svůdci, Satanovi, Ďáblovi, tomu Zlému, Nepříteli) řekl: „Je také napsáno: ‚ Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘

Je to tak? Vyznáváte Boha Jednoho v Trojici Otce i Syna i Ducha svatého?

Je-li Bůh=Otec, Syn=Ježíš=Bůh, Duch=Bůh; pak jak si vysvětlujete, že Bůh Duch, vyvedl Boha Syna, aby byl pokoušen Pokušitelem. A jak si vysvětlujete, že na Pokušitelův svod, Bůh Syn odpovídá, že je psáno, nebudeš pokoušet PánaBoha svého?

Bůh vyvedl Boha do pustiny, ABY byl pokoušen Pokušitelem?
Bůh nemůže být pokoušen, ale tady je Bůh pokoušen a Bůh dokonce vyvedl (vypudil) Boha, aby byl pokoušen?
A Bůh odpovídá jeho Pokušiteli, že je také psáno, nebudeš pokoušet Boha?
A Bohu je jeho Pánem Bohem jeho Bůh?

Dost v tom mám zmatek.

Bůh nemůže být pokoušen ke zlému. Pokoušel tedy Boha jeho Pokušitel k dobrému?
Bůh také sám nikoho nepokouší ke zlému a neříkejte, že kdo je pokoušen, ten je pokoušen od Boha. Znamená to tedy, že si na pokušení lidí Bůh pronajímá do svých služeb Pokušitele, aby se neřeklo, že je to Bůh, kdo je Pokušitelem ke zlému?
A zde Bůh sám Sebe vede, aby se nechal pokoušet Pokušitelem, který má Boha pokoušet,aby se Pokušiteli klaněl a Pokušitele uctíval a Pokušitele poslouchal? Nemůže-li být Bůh pokoušen ke zlému, pak se  tedy nechal pokoušet takto Pokušitelem k dobrému?

Mám v tom dost hodně zmatek.

Nikdo, kdo je pokoušen, ať neříká, že je pokoušen od Boha. Kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Bůh byl tedy sváděn a váben svou vlastní žádostivostí ke zlému? Je tedy Pokušitel Boží žádostivostí, Bůh je žádostivý snad ke zlému a ta Boží žádostivost je Pokušitel?

Dost veliký zmatek v tom mám.


Chápete ty otázky, až k čemu vedou? Tak nesmýšlím.

Já se vůči Bohu nerouhám. Že nelze Boha pokoušet ke zlému, protože není Zlý, ale Dobrý a na jakékoliv pokušení odpovídá člověku dobrem, ať už se to člověku jeví jako dobré nebo zlé, pak stejně je tomu tak, když svým Duchem vede člověka, svého syna, aby byl pokoušen svými vlastními žádostmi v tom, co  se mu může zdát pro něho (nebo i pro jiné) býti dobrým nebo zlým. A takto člověk prochází Boží zkouškou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 03. červenec 2018 @ 19:57:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dvě stránky  jsou dva pudy,  jecer hara,  jecer hatov  , a nikoli dvě neslučitelné osoby,  
Díky tomuto puzení mohl Ježíš prožít pokušení. 
To co je notoricky známé ještě nemusí být pravda... 
Píšu pod votu ale reaguji na BA,  s votou se stotožnuji.... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 03. červenec 2018 @ 23:12:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak zde, vážený pane, je každá rada drahá. Především je třeba si ujasnit dvě věci:

1) Vymezení oblasti diskuse. Jste-li judaista, diskutujte na půdě SZ a nepleťte se do diskusí na NZ půdě. Stejně tomu nerozumíte, ani rozumět nebudete. Jste-li křesťan (o čemž silně pochybuji), pak diskutujte v oblasti SZ i NZ - neboť SZ je plný odkazů na Mesiáše - který již přišel!!!

2) Otázka motivace. Co vás vede do diskusí? Pomáhat si navzájem na cestě k nebeskému domovu - anebo zpochybňovat a bourat víru druhých? Pakliže je to druhé, pak počítejte s Božím trestem! A ten zcela jistě přijde, nebudete-li činit pokání. Kdo ke Spasiteli přijde, nebude jistě odmítnut (J. 6:37). Jenže u toho, kdo dlouhodobě vzdoruje Božímu slovu, dochází k zatvrzelosti. Proto apoštol Pavel volá:

Žd. 3:7,8 "Proto jak praví Duch Svatý: jestliže DNES uslyšíte jeho hlas (8) NEZATVRZUJTE svá srdce . . ."

Spasitel zajisté zachrání každého, kdo k němu přijde - problém je však v tom, že zatvrzelí k němu nikdy nepřijdou!!!

A zatvrzelost Židů (a nejen jich), vypadá takto:

Mt. 13:13-15 "Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší, ani nechápou. (14) Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví, které říká: Vskutku budete slyšet, a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. (15) Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je NEUZDRAVIL."

Spasitel vás vystihl přesně!!! Proto diskuse s vámi ztrácí cenu. Já s vámi nediskutuji - jen bráním víru druhých, kteří by vám, Satanovým služebníkům, mohli naletět!!! Jste pod Božím hněvem!!!

Co vám mohu ještě doporučit? Jen toto:

Ř. 10:9-11 "Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. (10) Srdcem se věří k spravednosti a ústy se vyznává k záchraně, (11) neboť Písmo praví: Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben."
BA
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 04. červenec 2018 @ 12:22:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jste mi pane BA ale vyprášil diskuzní kožich :-)
To, že nediskutujete je vidět, není to třeba opakovat... 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozeberem (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 04. červenec 2018 @ 14:30:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tebou jsem nekomunikoval pejsku . . . . běž si štěkat na svůj stokrát občůranej dvorek . . .


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozeb (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 04. červenec 2018 @ 18:27:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán má smysl pro humor ;-)

Křesťanství rozumí jak koza náklaďáku ale sranda s ním je, to jo:-):-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: r (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 05. červenec 2018 @ 09:46:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pejsci štěkají, vlci vyjí - ale KARAVANA jde dál . . . . 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 09. červenec 2018 @ 18:46:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nekompromisně uzavřený vůči všemu ostatnímu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 04. červenec 2018 @ 20:41:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
》 Co vás vede do diskusí? Pomáhat si navzájem na cestě k nebeskému domovu - anebo zpochybňovat a bourat víru druhých? 《
A upřímně, pane BA: v diskuzi se mnou, pozorujete u sebe, že o svou víru přicházíte nebo se Vaše víra prohlubuje? Pozorujete u sebe pochyby o své víře nebo ujištění? Slábne Vaše víra a přesvědčení nebo se posilují? Pozorujete u sebe, že byste se vzdával Vašich výkladů Písem a přestaly Vám dávat smysl nebo se jich ještě více držíte a  prohlubuje se u Vás jejich chápání? Nutí Vás to více se zamýšlet a posilovat obranný konstrukt výkladu nebo pociťujete, že se ten teologický konstrukt Vaší víry - výklad Písem hroutí jako domeček z karet, když se pohne stolem, na kterém byl postaven?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:14:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek píše:

Upřesnil bych to: Ty jsi nezkoumal, ty jsi Boha pokoušel. To je přesný opak toho,co psal IVanP. Ten mě kritizoval, že jsem nikam nejezdil a byl pasivní a že mám udělat vstřícný krok za zázraky či boží mocí. Na to jsem mu odpověděl, že jsem to dělal a ty mi napíšeš, že jsem boha pokoušel. 

Čili si vzájemně odporujete a dáváte protichůdná doporučení. Ale wollek, ty nechápeš, že já už nejsem pobožný. Taky ti to musím napsat stejně jako tomu Ivanovi:

STRČ SI SVÉHO KRISTA DO SVÉ ŘITI
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 01. červenec 2018 @ 19:00:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nazdar neprihlasený...
nikto si z nikým neprotirečí... ja som len reagoval na tvoj pokrytecký život, keďže nemieniš byť poslušný Bohu ak by sa ti nejakým spôsobom zjavil... ty si neúprimný človek ktorý chladno kalkuluješ s tým že ak by aj nejaký Boh bol tak sa mu nemieniš podriadiť... nečuduj sa Boh mlčí a ty si lebedíš v tom že všetko je pohádka... ano, chcieť aby sa mi Boh zjavil a zároveň trvať na tom že sa mu nepodriadim je pokúšanie Boha...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 01. červenec 2018 @ 20:18:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To samé, co Willy
Ty dobře víš, že nejsem pobožný. Přesto mě zkoušíš reevangelizovat. Já tě na ateismus nepřesvědčuji. Ty mě na tvoji pobožnost ano. Ačkoli dobře víš, že ji znám a že znám jak bibli, tak křesťanství zevnitř, tak pobožné, tak i tebe. Přesto mě zkoušíš znovu napatlat tím tvým pobožným průjmem.

A ty máš echt dlouhé vedení, takže znova. STRČ SI SVÉHO KRISTA, SVOJÍ BIBLI A SVOJI POBOŽNOST DO SVÉ ŘITI. 

už chápeš? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 01. červenec 2018 @ 22:31:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mojou snahou nie je ťa reevangelizovať... to je marné... mojou snahou je ukázať tebe a všetkým diskutujúcim že si nikdy zevangelizovaný nebol... bol si len vychcane neúprimný spratek ktorý obchádzal kresťanské zbory s pevným vedomím že celé kresťanstvo je pohádka a s ešte pevnejším presvedčením že ak by aj nejaký Boh bol tak sa mu v žiadnom prípade nepodriadiš..... naviac nemáš guráž s tým skončiť a na všetko sa vykašľať... nadávky na Krista a cirkev ti nepomôžu, to len zakrývaš svoju neúprimnosť a  pokrytectvo...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 09:57:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane, ty mi do hlavy nevidíš. Není pravda, že jsem nebyl zevangelizovaný. Byl a věřil jsem tomu doopravdy a modlil se k bohu každý den, několikrát. Nemyslel jsme si, že křesťanství je pohádka. Byl jsem přesvědčen, že bůh existuje a Ježíš je skutečný a vstal z mrtvých. A podřídil jsem se ve všem biblickému učení. 

Takže Ivane, lžeš. A lžeš, protože jsi schovaný v anonymitě, tak děláš ramena. V osobním kontaktu by ses takto hloupě nechoval. Ivane, nemáš mi co dát. Začal jsi na mě útočit od okamžiku, kdy jsem se tě slušně zeptal, jestli disponuješ boží mocí, o které píše bible. Od té doby řádíš jako pominutý. Asi je to tvoje Achillova pata. Asi se sám na sebe zlobíš, že to nemáš. To si vyřiď s tvým bohem, proč ti to nedal. Já za to nemohu.

A nepiš mi dokola tvé emoce. Jsi strašně emocionální. Piš mi fakta, která můžeš dokázat. Dokaž, že jde přežít 3 dny v břichu velryby, chodit po vodě, že panny mohou rodit, že hůl se může proměnit na hada  a sníst jinou hůl, dokaž, že mrtvoly mohou obživnout, atd. 

Zatím, jsi Ivane, nic nedokázal. Jen tu hloupě žvaníš a prskáš. Já na to nejsem zvědavý. 

Takže ještě jednou - tvoje emoce mě nezajímají. Zajímají mě fakta, důkazy. Dokud je neukážeš, beru tě jako podvodníka. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 12:16:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,Zajímají mě fakta, důkazy. Dokud je neukážeš, beru tě jako podvodníka.,,

stále sa skrývaš za to že ťa zaujímajú fakty... tvoj problém nie je nedostatok faktov, pretože si vopred predpojato presvedčený neveriť a nepodriadiť sa Bohu... teba žiadny fakt nepresvedčí... je to divné že okolo nás žije mnoho ľudí ktorí sa stali kresťanmi práve preto, že ich presvedčili fakty, že videli ako je niekto uzdravený, že videli nejaký zázrak... no a práve ,,neprihlásený,, je imúnny voči akýmkoľvek dôkazom... zaujímavé... čím to je?... niekomu stačí veľmi málo dôkazov, alebo žiadny a uverí a niekomu nestačia dôkazy celého sveta... chlapče tvoj problém nie sú dôkazy, ale ochota podriadiť sa Bohu... ak budeš ochotný podriadiť sa Bohu, tak spoznáš množstvo dôkazov ono platí:  Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha Ján 7:17
to je podmienka... ak nejaký Boh nad nami je, tak musíš byť ochotný plniť Božiu vôľu, podriadiť sa Mu...potom sa ti Boh zjaví...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 13:58:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ivane, jsi nemocný. Věříš ptákovinám, pohádkám.
Páč jsi v tom zažraný, tak jako feťák v droze, tak se z toho nikdy nevymotáš. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 04. červenec 2018 @ 14:44:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt. 7:6 "Nedávejte psům co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se s neroztrhaly vás. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 01. červenec 2018 @ 13:56:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jak pro Ivana, Jirko, pro mne je to tak trochu opáčko, byť možná podrobnější, než v dřívějších příspěvcích. Nicméně píšeš o tom, cos dělal ty a co kolem tebe dělali jiní, ale nikoli o tom, co dělal Bůh. Podle toho, co píšeš, jsi hledal spíše než Boha důkazy Boží existence, Boží moci neboli nehledal jsi Boha samého, ale nadpřirozeno a logicky jsi při tom narazil na fejky, podle nichž sis sám v sobě a pro sebe, bez Boha rozhodl, že Bůh není a křesťanství je podvod a to bez ohledu na realitu, na skutečnost. Bylo to tvé rozhodnutí, které se sice dá lidsky pochopit, ale neodpovídá skutečnosti. 
Avšak před těmi, kdo Boha poznali nebo jimž se Bůh dal poznat, své rozhodnutí neobhájíš, neboť oni vědí, Komu uvěřili. 
Neříkám, že se to zde na GS týká všech, což zřejmě tušíš také; a to jak tu chodí, je pro tebe zřejmě spíše potvrzením tvého rozhodnutí. Ale tebe opravdu nezajímá, jak je to doopravdy? To, že si doteď P/pravdu nepoznal přece neznamená, že neexistuje. Dožaduješ se důkazů, které mnozí měli, viděli a zažili a přesto neuvěřili anebo Boha stejně neposlouchali. Jsi si jist (sám sebou), že kdybys byl svědkem třeba vzkříšení z mrtvých, že bys uvěřil a své rozhodnutí změnil? Byl bys schopen a ochoten zapřít sám sebe a učinit pokání, tj. změnit smýšlení a jednání, tzn. pokořit se před Bohem, který se ti dal poznat? Nebo je tvé rozhodnutí neměnné a hodláš setrvat ve vzpouře proti Bohu do konce života?
Možná teď řekneš, že nejsi ve vzpouře proti Bohu a nebudeš nucen své rozhodnutí změnit, protože Bůh není, Bible je kniha pohádek a křesťanství je i nadále podvod. Je však tvé posouzení a hodnocení relevantní a pravdivé? Ti všichni, kdo pro víru v Boha a P/pravdu zemřeli, zemřeli zbytečně? Uznáš aspoň fakt, že svým rozhodnutím nemůžeš P/pravdu změnit, je-li jiná, než ta, pro kterou ses rozhodl ty?    


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 14:50:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VEmli dobře napsané. Zejména tato pasáž je přesně to, co jsem měl na mysli také a co jsem nazval pokoušením Boha:]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 17:09:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč nemůžeš rozumět tomu co 'pozorovatelník' píše? 

A pořád mu strkáš do hlavy co tam nemá... 
A tak si píšeš sám se sebou :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 17:28:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když už máš potřebu psát takto - proč si alespoň nevybereš komentář, kde bych pouze necitoval a nepochválil někoho jiného??

Toto samo o sobě staví celý tvůj komentář na hlavu a ukazuje na tvou potřebu mi neustále vyčítat nějaké své projekce a předsudky. Pochopil jsi vůbec, co psal Willy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:01:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšu... 
Ale i čtu, 
A vidím, že nepřihlášený má nad "kristovci" navrch ;-)
A reaguji na Tvé vlastní domyšlenky 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:11:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale to my dobře víme, že by ses spojil i se samotným ďáblem, pokud by ti to pomohlo v boji proti kristovcům, potažmo skutečnému biblickému Kristovi. Nic faktického by k tomu, co psal Willy, bys neměl? Alespoň si ujasnit, kdo co psal, citoval a kdo to nepochopil, nebo pochopit nechtěl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:44:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celou dobu píšu "fakta", kdežto Willy a wollek ideologii, stačí? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 01. červenec 2018 @ 19:42:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
slovník cizích slov: ideologie - soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost;soustava idejí, která odráží přesvědčení a zájmy národa, politických celků ap. a je základem politického jednání; soubor přesvědčení, jehož prostřednictvím určitá skupina nebo společnost dává skutečnosti řád a činí ji srozumitelnou; nauka o povaze a původu idejí.

Co z toho podle tebe tady píšu? Jediné, co mě z toho vychází a co by možná odpovídalo, jsem podtrhl, ale z mého pohledu ani to neodpovídá v mém případě skutečnosti. Koneckonců ani poslední "pozorovatelnikova" reakce (velká písmena) na mne tomu neodpovídá. 
No nic. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:16:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A do třetice pro Willyho:

STRČ SI SVÉHO KRISTA DO SVÉ ŘITI]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:44:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je všechno, na co se zmůžeš? Jak ubohý jsi člověk!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 01. červenec 2018 @ 20:07:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Určitě se zmůžu na víc. Ale ty dobře víš, že nejsem pobožný. Přesto mě zkoušíš reevangelizovat. Já tě na ateismus nepřesvědčuji. Ty mě na tvoji pobožnost ano. Ačkoli dobře víš, že ji znám a že znám jak bibli, tak křesťanství zevnitř, tak pobožné, tak i tebe. Přesto mě zkoušíš znovu napatlat tím tvým pobožným průjmem. Tak jsem proti tvému pobožnému průjmu jen vystavil deštník. To je vše. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 01. červenec 2018 @ 20:15:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pokud mi napíšeš, že si za to můžu sám, že tu lezu na váš pobožný server, tak to bys měl pravdu. Poprvé v životě bys napsal něco pravdivého. Ano, jsem masochista a nechávám se sprchovat vaším pobožným průjmem. A deštník vytahuji teprve, když mě zasíráte současně z více stran. Ale za to vy nemůžete. Musíte ten svůj pobožný průjem trousit, Máte k tomu příkaz ve vaší knížce. Tak to děláte. A lidi sem chodí na vlastní nebezpečí, že je poserete. Jste jak holubi v parku. Ale já nemusím chodit do parku, když vím, že mi tam budou holubi na hlavu něco pouštět. Takže si dám zase pauzu od vašeho serveru. Vy se budete úspěšně posírat navzájem. Nejraději katolíci protestanty a opačně. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 01. červenec 2018 @ 21:11:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Popravdě nevím, proč sem tu a tam zavítáš a nevím, kdo za to může. Ale nějaký důvod to jistě má a náhoda to nebude.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 01. červenec 2018 @ 21:06:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já taky nejsem pobožný a nevím, proč si myslíš, že tě zkouším reevangelizovat a přesvědčit na mou pobožnost, která není? Zvlášť když vím nebo aspoň doufám, že evangelium znáš. Já nechci, abys byl pobožný, ale chci abys poznal pravdu. Ne moji pravdu a ne kvůli mně, ale pravdu, která je opravdu pravdou kvůli tobě. 
A na rozdíl od tebe ti nic netlačím a nenutím. Mně by svým způsobem mohlo být jedno, čemu věříš nebo nevěříš, ale vím, že Bohu to jedno není, a proto ani mně to jedno není a proto píšu to, co píšu. Jak si to přebereš mi ale jedno je. Já udělal, co jsem měl a ty s tím nalož, jak máš a chceš ty. Já budu vydávat počet za to, co dělám já a ty za to, co děláš ty. Bůh je spravedlivý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Neděle, 01. červenec 2018 @ 21:25:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otevřel jsem deštík a mizím
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 01. červenec 2018 @ 21:30:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak ahoj. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 22:20:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jednou bys své rouhání vzal zpět - ale už to nepůjde:  SLUŽBA UMÍRAJÍCÍM
Já tě varoval . . . . . 
BA]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 03. červenec 2018 @ 20:09:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K čemu by pak asi bylo  vymyšleno peklo?, kdyby to už nešlo... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. červenec 2018 @ 08:11:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Peklo je pro ty co mají tak jako ty v oblibě zrazovat! Jedno slovo zeryku- ZRADA! To je to, co zde na tobě zdejším kristovcům v diskiusích vadí- podlé zrazování!
Pravdu kterou ti v diskusích poskytují ty nejenom překroutíš, ty ji pak i ZRADÍŠ.
ZRADA je tvojí diskusní motivací. Máš potřebu zrazovat toho kdo na straně Boha jest. A sám se přitom zrádně za křesťana vydávat. ZZ. Zeryk Zrádce. Ty už máš peklo v sobě zrádče. ZZ..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 04. červenec 2018 @ 19:20:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bingo ;-)
Jsem rád, že své vlastní nitro dáváš najevo, že se za něj nestydíš, a po kristovsku pravdu o sobě díš. 
Už jsem to psal vícekrát, když mluvíš o sobě vždy mohu souhlasit. 

A to peklo máš skutečně v sobě,  to je nepřehlédnutelný fakt,  a biblická pravda. Šalom Myslivče


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 04. červenec 2018 @ 23:01:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aneb zrádná slova zrádce zeryka. Nic jiného od tebe čekat nejde šalomáku. Zrádný zeryk.

ZZ


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 04. červenec 2018 @ 20:37:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


Peklo je pro ty co mají tak jako ty v oblibě zrazovat! Jedno slovo zeryku- ZRADA!martino


Odpadlík co zradil Církev=Krista se zde přiznává, že si raději zvolil peklo. A nechce tam být sám, tak tak honem cpe i druhé...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozebereme si to popořadě (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 01. červenec 2018 @ 14:27:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš recht nepřihlášený, 
nastavuješ zde "druhou tvář", té první. 
Stůj si za prožitým. 


]


Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 21:23:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsi mi tím připomněl, jak nedávno páťáci jeli do školy v přírodě a nesměli si s sebou vzít mobil... "A co tam jako BUDEME DĚLAT???" byla klasická jejich reakce. Život bez technologií? Tak to raději žádný...


]


Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 29. červen 2018 @ 12:48:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Bez toho, co nám nabízí Ježíšův druhý příchod, je život – slovy Williama Shakespeara – „jenom putující stín, Jen herec ubohý, jenž chvíli svou si vykračuje, řádí na prknech a potom o něm neslyší se víc. To povídka, již vypravuje blb, jen hluk a vřava, neznačící nic.“ (Macbeth, 5. dějství, 5. scéna, překlad Josef Václav Sládek)


]


Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 19:39:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


Proti tomu umřít  a nebýt ( neexistovat) je výhra.


martino

Máš smůlu. Nebýt, neexistuje, když tu jsi. To by se ti líbilo viď, umřít a mít klídek, tak to rozhodně nečekej. Počkej si a uvidíš.


]


Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 02:29:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další vyhrožovatel. Tvoje vyhrožování ukazuje jen na tvoje vlastní pohnuty víry. Jsi podělaný strachy. Napřed tě vyděsili, a pak ti nasáčkovali bibli do hlavy. Strč si svého Krista s kulometem za klobouk. 


]


Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 28. červen 2018 @ 22:38:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Hele, vy spasení. Myslíte že vás to bude fakt bavit miliardy let zvedat ruce a provolávat hesla jako halejuja amen ?"

Aby ses chlapečku na své smrtelné posteli ještě nedivil . . SLUŽBA UMÍRAJÍCÍM

"Proti tomu umřít  a nebýt ( neexistovat) je výhra."

Nemáš možnost neexistovat. Velice zjednodušeně řečeno, po smrti přejdeme do čistě energetické formy a energii, jak známo, nelze zničit. Já jsem už za hranicí smrti byl. Aby tě ten posměch, chlapečku,  ještě velice nemrzel . . . 
BA


]


Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 02:26:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemáš možnost neexistovat. Velice zjednodušeně řečeno, po smrti přejdeme do čistě energetické formy a energii, jak známo, nelze zničit. 

Nežvaň, dokaž. Mně umřela babička, děda, žádnou energii nikdo neviděl, necítil, nezměřil. Takže kecáš. Kdyby lidi po smrti byli energie, bylo by to měřitelné. Já jsem už za hranicí smrti byl.

Prohlásit to může každý. Třebas že byl na Venuši nebo na Marsu. Možná jsi mimozemšťan. 
Aby tě ten posměch, chlapečku,  ještě velice nemrzel . . . 

Nejsem tvůj chlapeček, holčičko. A co jsem psal, není posměch. Často se mi stávalo v církvi, že mě to už nudilo. Ty ideologické žvásty pořád dokola. Teď si představit, že takové politické školení bude trvat miliardy roků a nikdy neskončí...

Je ale příznačné to tvoje vyhrožování. To je tak jediné, na se pobožný zmůžeš. Místo, abys dokazoval, tak vyhrožuješ. Buď vyhrožujete satany, démony, nebo posmrtnem. To je celá vaše paráda. Důkazy žádné, žvanění nekonečné. 


Právě jsi byl povýšen
BohemianAnonymusFejkar


]


Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 29. červen 2018 @ 10:58:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Nežvaň, dokaž. Mně umřela babička, děda, žádnou energii nikdo neviděl, necítil, nezměřil. Takže kecáš. Kdyby lidi po smrti byli energie, bylo by to měřitelné."

Naše myšlenky jsou energie, která přetrvá i po smrti. Smrtí odpadne jen hmotné tělo, a duše, která je energetické povahy v poznání naráz expanduje. Toto bylo dosvědčeno několika stovkami lidí, kteří vypovídali o svých zážitcích své při klinické smrti. 

"Kdyby lidi po smrti byli energie, bylo by to měřitelné."

Každé měřící přístroje jsou hmotné povahy. Jestliže víme, že se těchto světů hmota nedostane, tak co m ito tu vykládáš za pitomosti??? Tam se nedostaneš ve hmotné formě ty, tedy ani přístroj, který bys pak mnohl obsluhovat!!!

"Nejsem tvůj chlapeček"

To jsem také nikdy netvrdil. Kdybys byl můj chlapeček, tak bych se za tebe do hloubi duše styděl. Nicméně, dle tvé argumentace mi jako chlapeček připadáš. Kdybych tě považoval za dospělého, musel bych se o tobě vyjádřit pregnantněji.

"Je ale příznačné to tvoje vyhrožování."

Kdy a čím jsem ti vyhrožoval??? Nejsi náhodou pod vlivem??? Vzpamatuj se, jen se tu zesměšňuješ!!! Já ti přece v přístupu do pekla nebráním - když o něj tolik stojíš!!!
BA


]


Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 11:49:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sorry, ale věříš pohádkám a esoterice


]


Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 29. červen 2018 @ 10:23:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
citace : Vycházím ze svého prožitku. Když došlo k mému smrtelnému zranění, vnímal jsem to tak, jako bych opustil své tělo temenem hlavy, byl transferován šedým tunelem který vyústil do temného prostředí, ve kterém se vpravo nahoře nacházelo SVĚTLO, nádherný světelný útvar tvaru protáhlého rotačního elipsoidu, tedy prostorový útvar, zářící zlatým nádherným neoslepujícím světlem miliardami svých fazet. To Světlo se mi nepředstavilo, ale já hned věděl, že je to Spasitel a to z toho důvodu, že nikdo jiný to být nemohl. On je tou hvězdou, která vyšla z Jákoba (4M. 24:17), Davidovou hvězdou jasnou a jitřní (Zj. 22:16). A toto Světlo mě laskavě přivítalo, promítlo mi můj život a vyzvalo mě, abych se sám ohodnotil. A já si dal za 5. (2Kor. 5:10).
Zažil jsem při své smrti to stejné. Bylo to třpytivé nekonečné moře, taky jsem věděl že je to Svatý Duch - otec a mluvil jsem s ním ale uplně jinak než spolu mluví běžní lidé...v tom místě není totiž invidualita...vše je vším...jeden duch. Chtěl jsem tam zůstat ale byl jsem poslán zpět dokončit poslání.


]


Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 12:07:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč bych se měl řídit haluškami někoho cizího? 

Někdo zase mluví s mimozemšťany. 

Je nesmysl si myslet, že se někdo bude řídit haluškami někoho jiného. Já ti tvoji halušky neberu. Já ti je z hlavy nevyndávám. Pěkně si je tam nechej. Ale nemysli si, že podle tvých halušek si budou jiní lidi zařizovat životy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 29. červen 2018 @ 12:41:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No však člověk má svobodnou vůli, věř si čemu chceš. Já jsem poznal jediného Boha a až skončí tenhle zkorumpovaný svět, tak teprve ten správný život začne.Tak si to tady v tý žumpě užívej...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 13:07:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Granosalis není moje žumpa, ale vaše :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 29. červen 2018 @ 13:11:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žumpa = tento svět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 15:05:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud vnímáš celý svět jako žumpu, tak máš depresi. Já vnímám svět jako žumpu, v které plavou perly a těch perel se chytám a je mi s nimi dobře. Jedna z perel je hudba. Dále příroda, procházky. Dále kamarádi. Dále můj pes. Atd. 

Najdi si koníček, aby tě to tu bavilo. Náboženství ti poškozuje psychiku i zdraví. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 15:26:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náboženství ti poškozuje psychiku i zdraví. 

V podstatě souhlas - proto Bůh náboženství nenávidí!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 15:41:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wow 

Super, draku.

Takže bůh nenávidí bibli, korán a další náboženské knihy.A má tvůj bůh i něco rád, nebo jen nenávidí tyto knihy? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 16:37:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nauč se číst, človíčku maličký - ty i já jsme psali o náboženství, ne o knihách. A k tomu, co miluje, jistě znáš Jana 3:16 „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 17:19:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejdříve mi napíšeš, že ty a tvůj bůh nemáte rádi náboženství a hned vzápětí mi cituješ z hlavní náboženské knihy křesťanů.

Děláš si legraci z lidí. Proč?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍR (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 17:25:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný

Co to je blbost? Proč věčný život a proč věřit? A jak dal? Jako myslíš ty 2 dny v umělém spánku? Kdo jako bude věřit na to, že před 2000 byl nějaký tesař 2 dny v umělém spánku, že jako bude za odměnu ( za trest) žít věčně? A kde jako? A proč zrovna věřit na 2 denní spánek tesaře? A proč to má zajistit věčný život? A kde jako bude věčně žít a co tam bude dělat?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 17:50:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Blbosti, své představy odchylné od reality v lepším případě a lži v tom horším zde uvádíš ty, ne já. 
Na tvé hloupé a nevzdělavatelné otázky ti neodpovím, poněvadž je odmítám. 
Já jsem citoval přímou řeč Pána Ježíše Krista k náboženskému člověku - farizeovi (Nikodém), který v Pána Ježíše uvěřil a díky tomu ten věčný život má. Skutečnost, že ty Pánu Ježíši nevěříš, přece nemůže na Pravdě, realitě nic změnit. Nevíra skutečnost, pravdu, realitu nemění a změnit nemůže, zatímco víra je důkazem neviditelných skutečností, takže ji potvrzuje. A už jsme si řekli, že ty nemůžeš ani nechceš brát víru mně a já tvou nevíru zase tobě. Takže oč ti (tu) jde?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 18:11:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není "dobré" do Nikodéma projektovat své náboženství, ale zase to ukazuje na vnitřek... 

Věčný neznamená kulatou osmu ;-)
A život končí smrtí... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A S (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 18:36:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není "dobré" do Nikodéma projektovat své náboženství, ale zase to ukazuje na vnitřek...   TAK TO NEDĚLEJ!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 19:02:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádná přímá řeč v evangéliích není zaznamenána už proto, že jsou psány až po smrti Ježíše, a to ještě cca 20let potom... sni dále ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 19:04:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádná přímá řeč v evangéliích není zaznamenána už proto, že jsou psány až po smrti Ježíše, a to ještě cca 20let potom... sni dále ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 18:50:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebyl to tesař, ale dělník na stavbě/kameník. Ze dřeva se v Palestině v té době prakticky nestavilo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASE (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 19:08:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aristokrat a dělník ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A S (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 20:37:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo ví jak to bylo :) aristokratický původ nezaručuje bohatství


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 19:12:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věčný život se žije za časného života na zemi (ač  to někomu evokuje nebe)  ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍR (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 17:35:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak jsi přišel na to, že Bible je náboženská kniha?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 18:43:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže křesťanství není náboženství a bible není hlavní kniha tohoto náboženství?

A co je teda bible? Kuchařka a dozvím se tam nikoli o judaismu a křesťanství, ale o tom, jak upéct buchty?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASE (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 19:11:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže křesťanství není náboženství a bible není hlavní kniha tohoto náboženství?

Ne, křesťanství není náboženství a Bible není náboženská kniha.

A co je teda bible?

Bible je 66 knih v jedné a Je to Boží Slovo coby Slovo života, tzn. dávající život tomu, kdo věří. Bible není o něčem, nýbrž o Někom, o tom, co naplánoval a vykonal, aby získal člověka takového, jakého jej chtěl mít od počátku, stvořeného k Božímu obrazu podle Boží podoby, aby Bůh v člověku a skrze člověka byl zjeven a vyjádřen tím, že dává člověku Boží život a přirozenost. Za tímto účelem Bůh člověka pro sebe stvořil a takový jeden nový souhrnný člověk - bohočlověk, tvořený Kristem-Hlavou a Církví-Tělem tu v budoucím věku a v budoucí věčnosti bude. Tak bude naplněna touha Božího srdce, uskutečněn Boží věčný záměr a dosaženo cíle Božího budování podle Boží věčné ekonomie, kterou Bůh naplánoval před založením světa.
Tož tak. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A S (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 19:51:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tož jsi mi pěkně povykládal svoje náboženství, které sis nastudoval z té knížky. K tomu sis přimyslel něco svého, páč jsi takový teologický kutil. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 20:11:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádné náboženství ti nedá život a už vůbec ne život věčný. Žádné náboženství ti nepředstaví Boha živého, pravého skutečného, poznatelného a dosažitelného, dostupného, který může přebývat v člověku a člověk v Něm. A neumí to ani ta kniha, kterou tu haníš, nedá-li Duch Slova té knihy tomu Slovu život, moc, smysl a význam, který to Slovo má. Za žádnou jinou knihou a jejím Slovem nestojí živá Boží bytost Toho, kdo všechno stvořil týmž Slovem, které ta kniha obsahuje. Žádné jiné Slovo nemá takovou moc, poněvadž není ani živé ani mocné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SK (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 21:07:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slovo, bůh, duch a další esoterické pojmy musíš nejdříve dokázat. Jinak si každý může vymyslet kolik chce bájných postav. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 21:16:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slovo, bůh, duch a další esoterické pojmy musíš nejdříve dokázat. 

Musím? A který zákon mi takovou povinnost ukládá?

Jinak si každý může vymyslet kolik chce bájných postav.

V tom případě nejsem každý, poněvadž já nemůžu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍR (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 29. červen 2018 @ 17:41:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Nejdříve mi napíšeš, že ty a tvůj bůh nemáte rádi náboženství a hned vzápětí mi cituješ z hlavní náboženské knihy křesťanů. 

Děláš si legraci z lidí. Proč?"


On si z tebe legraci rozhodně nedělá. Je to člověk s hlubokým vhledem do těchto problémů. Ale nemůže za to, ze jsi nekonečně otroubenej . . .
Pardon.
BA


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 18:57:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nekonečně otroubenej je ten, kdo nevěří na to, že panny otěhotní, mrtvoly obživnou, z jedné ošatky se nají 5000 lidí a z vody jde udělat čárymáry fuk víno a nevěří na to, že had mluví a hůl sežrala jinou hůl.

Ten, kdo věří na tyto *****oviny, je člověk s hlubokým vhledem do problému...

Jakých problémů? Problémů židovských pohádkářů doby bronzové?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASE (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 19:01:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
BohemianAnonymus - byl jsi někdy 3  dny v břichu velryby? Pokud ano, jaké to bylo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASE (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 29. červen 2018 @ 20:39:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible není kniha a křesťanství není náboženství:) To nevymyslíš, kristovci jsou prostě extra třída:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A S (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 29. červen 2018 @ 21:08:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)


]


Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 18:17:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jejda, jedním slovem ;-)

Spasení za života člověka je v bohatství, dětech a zdravém dlouhém životě... jinak to "spasení" vidět nejde ;-)

Popletený úctyhodný (ne) svatý... Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 29. červen 2018 @ 20:43:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
žeryku,
Spasení za života člověka je v bohatství, dětech a zdravém dlouhém životě... jinak to "spasení" vidět nejde ;-)

Popletený úctyhodný (ne) svatý... 

Bohatstvím, dětmi a dlouhým životem může Bůh člověka požehnat (ale nemusí), tedy je to požehnání, ne spasení.
Zdraví tě nepopletená svatá:)... ]


Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 21:45:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židé SZ na spasení a požehnání věřili v jednom,  což pisateli "blábolu" nedochází, a nedochází to ani Tobě ;-)


]


Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 29. červen 2018 @ 21:50:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem Žid. 
Věřím tomu, komu (ne čemu) oni nevěřili. (teda - mnozí)

Ty jsi Žid?
Věříš tomu, čemu oni věřili? ]


Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 29. červen 2018 @ 22:03:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš věřil podobně. Byl žid. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 29. červen 2018 @ 22:06:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš byl především Bohem. Nepotřeboval "věřit podobně".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 30. červen 2018 @ 06:34:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš věřil Bohu, věřil tedy na požehnání v manželství, měl ženu, děti, a rodem aristokrat měl královskou krev, co dědí trůn (bohatství), věřil na spasení v požehnání svého Boha.
Historický Ježíš ale není ideologický, a nikoho už nezajímá...
A tak se lidé klanějí stvoření misto stvořiteli....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 30. červen 2018 @ 08:31:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná myslíš úplně jiného člověka jménem Ježíš. Možná si vymýšlíš úmyslně. 

Takové diskuzní vstupy jsou opravdu o ničem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 30. červen 2018 @ 12:25:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,

názor Židů/judaistů na našeho Spasitele je pohrdavý, neřku-li nenávistný. Okopíruji zde svůj komentář, v němž mluví autorita nad jiné povolaná, vrchní zemský a bývalý vrchní pražský rabín, vážený pan Karol Sidon:


Re: NĚKTERÉ VZTAHY MEZI OTCEM A SYNEM 
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 03. únor 2017

Myšlenkový svět judaismu je pro většinu z nás cizí a příliš vzdálený - proto myšlenkovým pochodům a postojům judaistů nerozumíme. Pro ty, kterým se zdá moje vyjádření příliš tvrdé, bych rád ocitoval tři pasáže z knihy vrchního zemského rabína Karola Sidona s názvem "Evangelium podle Josefa Flavia". 

Tato kniha sumárně obsahuje autorova nepodložená tvrzení (fantazie), a dále tvrzení, jež jsou s Písmem v příkrém rozporu.

26  EVANGELIUM PODLE MNE

"Dětství Ježíšovo
bylo, jak se mi zdá osudně poznamenáno jeho vztahem k matce. Jak jsem už řekl, vedl se mezi Židy a křesťany nejvášnivější spor o okolnosti Ježíšova narození. Židé tvrdili, že jeho matka dítě počala v nemanželském styku. S kým opravdu Ježíše měla, na to neodpovídá ani Talmud, ani Kelsus, ba ani evangelia, ale pravděpodobně za jeho otce pokládali tesaře Josefa. "Pocházejí z knížat a pánů," čteme v talmudském traktátu Sanhedrin (106a), a "*****í se s nějakým tesařem." 
***
"Když už jsme u této otázky, nesmíme však zapomínat na to, že rodokmeny v Matoušově a Lukášově evangeliu, ač jinak odlišné, odvozují Ježíšovu příslušnost  ke kmeni Davidovu nikoliv přes Marii, nýbrž přes Josefa."
Str. 107,108

***
"Matoušovo a Lukášovo evangelium kromě toho tvrdí, že byl synem panny. V Lukášovi anděl zvěstuje Marii narození dítěte slovy: "Duch svatý přijde k tobě, moc nejvyššího tě zastíní" (I,35). Tato víra je odvozena i Izaiášova proroctví o zázraku, znamení, které udělá Pán, když panna počne a porodí Syna. Zastánci teorie mýtu z toho samozřejmě vyvozují závěr, že legenda tu byla dřív než Ježíš a že Ježíš vůbec nemusil existovat, aby vstoupila do evangelií. Historičnost Ježíšovu ovšem potvrzuje všechno, co jsem dosud napsal, zvláště v prvních kapitolách této knihy, a navíc svědectví Kelsovo a Tacitovo (Anály. XV,44). V tomto ohledu - totiž v otázce okolností početí - se mi zdá nejzávažnější tvrzení Židů, že se Ježíš narodil z cizoložství. Shoduje se vlastně s křesťanskou tradicí v tom, že byl synem někoho jiného než Mariina právoplatného manžela."
Str. 108
***
"Pro Ježíše ale okolnosti jeho početí a narození zdaleka nebyly příznivé. Velmi záhy se nutně dověděl, jak přišel ba svět a těžko se smiřoval s tím, co mu předhazovali jeho starší chlapci a nakonec i jeho bratři, od nichž se lišil právě tím, co učinilo šťastnými jeho rodiče. Byl "dítě cizoložství" , byl bastard." Že si Josef vzal Marii za ženu, nic na Ježíšově "Kainově znamení" nezměnilo. Byl jiný, byl donucen být jiný. nesl tedy v sobě jednak pýchu na příslušnost k Davidovu rodu, stejně ovšem jako sourozenci, ale vedle toho i hanbu, pocit méněcennosti. Čím citlivější byl však na "hanbu", tím více se utíkal k naději v určenost syna Davidova. Kdyby možná neměl tu příležitost, zhroutil by se, zatrpkl navždy a nic kloudného by z něho nebylo. Davidovské předurčení mu tak bylo hnacím motorem sebevědomí a pobídkou překlenout prokletí velkými skutky a jimi dodat váhy svému životu." 
Str. 109,110

Pramen: Karol Sidon, Evangelium podle Josefa Flavia, vydala Mladá fronta jako svou 5350. publikaci, vydání 1. Praha 1001, 208 stran. Dostupné v univerzitní a městské knihovně, oblastních knihovnách, snad ještě i v antikvariátech.

Celou knihou se jako červená nit vine totální nepochopení novozákonní zvěsti, které bez Ducha svatého není možné.

Svatý Pavel praví:

2Kor. 3:14-16 "Ale jejich chápání se zatemnilo. Až do dnešního dne totiž přetrvává týž závoj, když se čte Stará smlouva. Není nikterak sňat; to že mizí, působí totiž Kristus. Ano, pokaždé když se čte Mojžíš, leží až do dnešního dne na jejich srdci závoj. Teprve až se člověk obrátí k Pánu, je ten závoj sňat." (JB)

Jsem vděčen rabínu Sidonovi, že nám dal ve své knize nahlédnout do svého, potažmo židovského myšlení. Věci se mají právě takto - ale potom nechápu, co zde judaisté vůbec pohledávají. K tématu: JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE?  Je zvláštní, že všechny linky na Talmud uvedené v článku nefungují.

Když pročítám tuto knihu, hned mi vytane na mysli tento výrok apoštola Pavla:

2Tm. 1:12 " . . vím, komu jsem uvěřil . ." (BK)
BA]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 30. červen 2018 @ 20:21:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za podnětný příspěvek. 
Tak nějak smýšlejí židé, je tedy z podivem, že napsali NZ... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 30. červen 2018 @ 22:59:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jako vážený pan rabín Sidon, smýšleli zákoníci a farizeové, odpůrci Spasitelovi. Ale tito zákoníci a farizeové NZ nenapsali!!! Celý NZ před nimi varuje!!!

Nepřátelský postoj Židů ke křesťanům ze Židů dokumentuje i tento biblický verš:

1Tes. 2:15: "kteří zabili Pána Ježíše i své proroky a také nás pronásledovali; Bohu se líbit nechtějí a vůči všem lidem jsou nepřátelští."

Pokusme se o jednoduchou analýzu tohoto verše:

"kteří zabili Pána Ježíše i své proroky" Vina judaistů na smrti Spasitelově je tudíž nepochybná. Jenže nám nepřísluší soud. Soudit je bude Ten, Jehož zabili (J. 5:22).

"také nás pronásledovali"  Judaisté byli pronásledovateli křesťanů - tedy stáli na Satanově straně - Satan se snažil dílo spásy od počátku mařit.

"Bohu se líbit nechtějí"  Jde o aktivní stav - akt vůle 

"vůči všem lidem jsou nepřátelští" O tom, jak s námi smýšlejí rabínští judaisté, jako např. vážený pan rabín Baruch Efrati, o tom následující komentář:


Pod tlakem dnešních událostí z Bruselu si musím jsa otřesen, položit tyto otázky: 

Jak je vůbec možné, že si manželka stockholmského rabína může přát multikulturní Evropu, která se nutně musí zrodit z krvavých otřesů??? Ta dáma na obrázku  v článku 
V Německu demokracie nezvítězila. Jiný pohled na AfD a na Německo , praví: 

"Myslím, že jde o oživení antisemitismu, protože v tomto okamžiku se Evropa dosud nenaučila, jak být multikulturní. A myslím, že budeme součástí křečí této transformace, která se musí uskutečnit. Evropa nebude monolitickými společnostmi, kterými kdysi v minulém století bývala. Židé budou v centru tohoto procesu. Je to pro Evropu obrovská transformace. Evropa je na cestě do multikulturního režimu a Židé budou nenávidění kvůli své vůdčí roli. Ale bez této hlavní role a bez této transformace Evropa nepřežije."

Poslední věta již na obrázku není. Citát je starý nejméně 5,5 roku, cituje jej článek datovaný 16. září 2010.

A tento názor rozhodně není ojedinělý. Izraelský rabín Baruch Efrati na stránkách portálu YNET NEWS. COM na adrese http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4299673,00.html  dokonce islamizaci Evropy vítá, projevuje radost nad tím, že Evropa ztrácí svoji křesťanskou identitu, má jen starost o to, aby islamizace nepoškodila lid Izraele. Budoucnost nás "gójů" stojí zcela mimo obor jeho úvah. Islamizaci Evropy vidí jako trest za perzekuci Židů a křesťanství pokládá z halachického pohledu za modlářství. 

Oběma názory, té dámy, jakož i rabína jsem zděšen. Toto vše znamená jednak to, že nám Židé neodpustili (ač nikdo z nás současníků Židům neublížil) a jednak to, že Židé (aspoň jejich část), zřejmě naši přátelé nejsou. Jak si to mám vůbec vysvětlit? Pokud našemu národu Židé neodpustili - pak ani jim nebude odpuštěno (Mt. 6:15)!!! 

Z článku jsem vyčetl, že bude islamizována pouze část Evropy - zřejmě tedy existuje nějaký plán. Modleme se za to, abychom k ní nepatřili!!!

Pokojné prožití Velikonočních a naději ve Vzkříšeného všem přeje BA

Tak toto jsou ty vlny, které se na nás valí. Je jistě dobré mít vhled do budoucích událostí, do popředí se tak dostává aktuální potřeba dívat se na Krista, abychom nezačali tonout jako Petr (Mt. 14:29,30).

Konec komentáře.

Ať si každý o tom udělá obrázek sám.
BA]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 30. červen 2018 @ 23:12:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velká faleš pane BA je v tom, že dva Židé údajně něco plácnou a vy to automaticky zobecníte a připíšete celé komunitě. Tak pochopitelně i Židé mají své Sládky a Vandase. Co je na tom tak objevného?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍR (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 01. červenec 2018 @ 16:06:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Velká faleš pane BA je v tom, že dva Židé údajně něco plácnou a vy to automaticky zobecníte a připíšete celé komunitě. "

Tragický omyl, pane judaisto/talmudisto - tragický omyl!!!

Slova apoštola Pavla (1Tes. 2:15) mají obecnou platnost a tudíž se vztahují na všechny Židy, kteří jsou v Bohem v konfliktu. A v konfliktu s Kristem je Antikrist - a jeho vliv v rabínském judaismu a Talmudu je nepochybný. 

Ne o pohanech - nýbrž o Židech je napsáno, že zabili Spasitele (Sk. 2:23; Sk. 2:36; 1Tes. 2:15). Je zajímavé, že Spasitele na kříži probodl římský voják (J. 19:34) - nicméně prorok Zachariáš tento čin přičítá Židům:

Zach. 12:10 "Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat, jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným."

Tento text nám říká, že až podruhé Mesiáš přijde, Židé zjistí, že už tu byl a že ho probodli - to pak bude probuzení!!!

Z textu níže vyplývá, že ti z domu izraelského a judského, kteří jsou Bohu nepřátelští, jsou kletbou mezi národy. Jejich vina se bude předávat z pokolení do pokolení, až do druhého Spasitelova příchodu:

Zach. 8:13 "I stane se, jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak vás zachráním a budete požehnáním. Nebojte se, posilňte své ruce." (Jr. 29:18,19).

Zavržením Knížete pokoje (Iz. 9:5) pak znamená, že se Židé pokoje zbavili, a to až do druhého Spasitelova příchodu, kdy Ho opět přijmou."

Druhý text dává Židům naději, že je Spasitel (Mesiáš) zachrání. To je možné jen cestou pokání. Ninivští nevěděli, zda se Bůh slituje. "Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího hněvu" (Jon. 3:9) - a Bůh se skutečně slitoval!!!

To, že jste vy, judaisté/talmudisté pod prokletím podle mého názoru dosvědčuje i fakt, že sem přicházíte bourat víru křesťanů. Kdybyste se deklarovali jako judaisté/talmudisté, bylo by to v pořádku. Ale vy jste sem přišli zákeřně, jako hlasatelé jiného evangelia - což je pod Božím prokletím - Gal. 1:8!!! A to je zákeřné a podlé!!! To ať soudí Pán!!! Ne my na judaistické servery - ale vy na křesťanské servery přicházíte jako vetřelci!!!

Takže jsem vám v sebeobraně své i zdejších křesťanů sdělil skutečnosti, které vám rozhodně příjemné nejsou. V návaznosti na proroka Jonáše, bych svůj komentář ukončil tímto biblickým veršem:

Žd. 3:7,8 "Proto, jak praví Duch Svatý: jestliže DNES uslyšíte jeho  hlas (8) NEZATVRZUJTE svá srdce . . . ."
BA


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 01. červenec 2018 @ 17:32:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máte to popletené pane BA. Nejsem judaista, ani talmudista, nemám obřízku. Za další diskutující mluvit nemohu, ale tuším, že jsou na tom podobně. Pokud máte obavy, že diskuse s jinak smýšlejícími zbourají Vaši víru - pak mám pro Vás jednoduchou radu: Neúčastněte se takových diskusí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASE (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 01. červenec 2018 @ 17:55:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se pane Melissokomosi přiznám. Ještě nejsem, ale konverzi plánuji. Bude to ale delší cesta, jak se znám, tak na deset let. A nejde o teologii, ale právě vo ten život víry. A čtu jako divý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A S (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 02. červenec 2018 @ 16:31:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota


Bude to ale delší cesta, jak se znám, tak na deset let.


martino

A ty máš od Boha glejt, že to stihneš? Co když tě Bůh ještě dnes odvolá? Takže kecy nemaj cenu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A S (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Středa, 11. červenec 2018 @ 00:04:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak ať se Vám na té stezce daří. A když třeba i zabloudíte, tak si z toho nic nedělejte:)

These are the lofty mighty acts of the holy supernal King, that nothing is lost. Even a breath has a place and rank, and the Holy One, blessed be He, does something from it. Even a man's word, even a voice is not in vain. Everything has place and station.

MS]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 11. červenec 2018 @ 17:01:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji. Jde přeci o stezku života. Kdo na ni vstoupí a nesejde z ní, nezabloudí. Nejde už jen o teorii, ale způsob života, který je tvůrčí.
Alejchem šolem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SK (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 11. červenec 2018 @ 21:27:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Ještě nejsem, ale konverzi plánuji. Bude to ale delší cesta, jak se znám, tak na deset let. A nejde o teologii, ale právě vo ten život víry. ... Nejde už jen o teorii, ale způsob života, který je tvůrčí.

No, kéž byste si svá předsevzetí vzal k srdci se vším všudy, ne jenom to, co se vám bude jako Evropanovi 21. století hodit, a budete chodit obětovat zvěř jako smírčí oběti za hříchy, oběti zápalné a přídavné, odevzdávat desátky z úrody a zachovávat mnoho dalších ustanovení, včetně třeba fyzické likvidace neposlušného a vzpurného syna, případně ukamenování nevěrné manželky - tedy ustanovení, která reálně měla svůj význam pro Židy před příchodem Krista.

Pokud se vám vaše pečlivě připravovaná konverze zdaří, budu rád, když se pak tu s námi budete sdílet s osobní zkušeností. Sám žádného skutečného judaistu se vším všudy osobně ani přes internet dobře neznám a docela dobře si ani neumím představit, jak to v reálném životě naplňovat - na rozdíl od následování Krista, které je s pomocí Boží velmi snadné - stačí zapřít své ego a plně se vydat Pánu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 11. červenec 2018 @ 21:41:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
》Sám žádného skutečného judaistu se vším všudy osobně ani přes internet dobře neznám a docela dobře si ani neumím představit, jak to v reálném životě naplňovat《 To asi bude pro toto: 》No, kéž byste si svá předsevzetí vzal k srdci se vším všudy, ne jenom to, co se vám bude jako Evropanovi 21. století hodit, a budete chodit obětovat zvěř jako smírčí oběti za hříchy, oběti zápalné a přídavné, odevzdávat desátky z úrody a zachovávat mnoho dalších ustanovení, včetně třeba fyzické likvidace neposlušného a vzpurného syna, případně ukamenování nevěrné manželky - tedy ustanovení, která reálně měla svůj význam pro Židy před příchodem Krista.《 Sám jste si odpověděl, pane wolleku. S úsměvem berte toto: Děkuji Vám za dekonverzi. Pár takových pomýlených pohledů křesťanů na judaismus jsem zde už vyvracel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 11. červenec 2018 @ 22:20:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně nešlo vůbec o to, abyste mi něco vyvracel - ale o to, abychom si ujasnili, o co tady opravdu jde. 

Pro upřesnění, na nic jsem si neodpověděl - resp. dala by se v tom hledat odpověď taková, která by se vám zajisté nelíbila. Proto mne zajímalo, jak to máte vymyšlené sám. Abyste nedopadl jako nepřemýšliví muslimové, kteří vraha proroka mají za příkladný vzor mírumilovného náboženského postoje. Některé věci prostě bez zapírání historických a faktických reálií aplikovat v dnešní době v podstatě nelze - jedině si tak na něco hrát. 

Byla to odpověď, kterou jste ode mne chtěl? Pochybuji :(.

Mně opravdu zajímá, zda je možné najít alternativu ke křesťanství - a to judaismus, na rozdíl od islámu, plně uznávám - akorát tím (možná chybně) nazývám 'víru' zjevenou Bohem lidu izraelskému, vyvolenému Božímu - nikoliv nějaké náboženství, které se stalo jen naukami lidskými. Nerozumím tomu plně, uznávám - proto jsem se ptal, a zajímal. Tak jsem to svého času dělal i s jiným uživatelem GS, který se tvářil, že judaismu rozumí - nakonec raději z GS utekl a v dobrém jsme se zrovna nerozešli - ono totiž překrucování a vykrucování má své meze, a tam už to z jeho strany zašlo příliš daleko :-(.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 12. červenec 2018 @ 14:12:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je-li pro Vás náboženství jen lidskými naukami, proč byste se měl o to zajímat a hledat alternativu k Vašemu křesťanství, když by to pro Vás mělo být jen hrou? Jiní prostě hledají cestu života, kterou poznali a chtějí žít, co se učí tam, kde se nejen o víře mluví, ale kde se i prakticky věrně žije. Judaismus není misijní, nepropaguje se jako křesťanství. Nelze být judaista a nebýt Žid. To by byla klamavá myšlenka. Jste-li spokojen v křesťanství, žijte tak, abyste neporušoval základní Noachická přikázání. Z židovského pohledu, pokud pohané mají to poznání a tato přikázání dodržují (nemusí je naplňovat), obdrží v tom příštím světě zásluhy a budou odměněni. A budou mít v tom příštím světě své místo. Nikdo Vás nemůže ani vinit z toho, že věříte v Boha, jak je Vám dáno a jak se Vám Bůh dává poznat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 12. červenec 2018 @ 23:00:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Je-li pro Vás náboženství jen lidskými naukami, proč byste se měl o to zajímat a hledat alternativu k Vašemu křesťanství

Zkuste číst pozorněji... nemám na to jak reagovat, aniž bych se opakoval.

//Jiní prostě hledají cestu života, kterou poznali a chtějí žít, co se učí tam, kde se nejen o víře mluví, ale kde se i prakticky věrně žije.

Proto jsem se ptal tak konkrétně.

Jinak, nabízí se otázka: Hledáte to, co pochází od skutečného Boha, nebo si vybíráte mezi náboženskými systémy z dílny lidí, a mezi nimi ten, který bude nejlépe odpovídat vašim osobním představám a preferencím? Vaše odpovědi tímto způsobem působí.

//Judaismus není misijní, nepropaguje se jako křesťanství.

Předpokládám, že to považujete za pozitivum, tedy vaši osobní preferenci.

//Nelze být judaista a nebýt Žid.

A vy jste Žid?

//Jste-li spokojen v křesťanství, žijte tak, abyste neporušoval základní Noachická přikázání.

A proč myslíte, že bych je jako křesťan měl vůbec mít důvod porušovat?

//obdrží v tom příštím světě zásluhy a budou odměněni.

Toto opravdu neřeším...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 13. červenec 2018 @ 10:42:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Předpokládám, že to považujete za pozitivum, tedy vaši osobní preferenci.<< Ptáte-li se mne na to, co mne k židovství přitahuje, pak toto určitě vnímám velice pozitivně a osobně preferuji. A to včetně toho, že je adept na Žida od konverze různě odrazován a jeho konverze bývá oddalována.
>>A vy jste Žid?<< Chci přeci konvertovat na Žida. Nejde jen o teologickou stránku věci, ale zároveň o národnostní včetně zvyků a tradic, způsobu života židovského národa. Na Židy [Jehudim) konvertovali i sami Hebrejci [Ivrim] a s nimi přimíšený lid v období, kdy odcházeli z Egypta a přijímali na Sinaji Toru.
>>A proč myslíte, že bych je jako křesťan měl vůbec mít důvod porušovat?<< Na Vaše důvody, proč byste Noachidská přikázání měl dodržovat nebo je neměl dodržovat, jsem se přece neptal.
>>Toto opravdu neřeším...<< Beru na vědomí. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 13. červenec 2018 @ 11:42:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Chci přeci konvertovat na Žida.

Aha, tak to je zase něco, čemu nerozumím. Měl jsem vždy za to, že Žid se Židem narodí a už zůstane, podobně jako Čech se narodí Čechem a zůstane jím - neřeším teď míšence, ale princip.

//Na Vaše důvody, proč byste Noachidská přikázání měl dodržovat nebo je neměl dodržovat, jsem se přece neptal.

To ani netvrdím. Jen mne zaujalo, že jste vůbec něco takového měl potřebu zmínit, což celkem pochopitelně vyvolalo mou otázku.


No, ještě k tomu prvnímu. Zajímalo mne, co o tom píší jiní, a hned první dílko:


"V této práci se budeme věnovat konverzi v závislosti na judaismu. Judaismus, neboli židovství, je náboženství, které nešíří svou víru misiemi, Židem se člověk narodí. Nositelem židovství je však pouze matka, je tedy děděno matrilineárně. Jak se tedy stát Židem, když se tak člověk nenarodí? Odpověď zní, že člověk musí konvertovat."

Ten konec je pak tou odpovědí pro mne. Nicméně, přípouští něco takového i Písmo?

Podle Wiki je to záležitost náboženského práva, a to se i tak stanete pouze židem s malým ž:

S uvedenými změnami souvisí potřeba rozlišení Židů, příslušníků národa či etnika, a židů (s malým písmenem), vyznavačů judaismu. Podle židovského náboženského práva (halachy) je možné se židem narodit nebo se jím stát konverzí. 

Vždyť toto jsou pouze lidské hrátky, nemyslíte? Písmo k tomuto hovoří úplně jinak (pokud tedy berete i NZ, pokud ne, tak se na GS pochopitelně těěžko domluvíte s těmi, co jej berou jako autoritativní Boží Slovo, stejně jako SZ):

Řím 2:28  Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle.
Řím 2:29  Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.


Nezlobte se na mne, že mne to tak zajímá. Jeví se mi to jako značná inkonzistence a rád bych tomu přišel na kloub s pomocí někoho, kdo o tom ví více, věří NZ, diskutuje s křesťany a zároveň se chce stát Židem s velkým Ž. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 13. červenec 2018 @ 14:52:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Aha, tak to je zase něco, čemu nerozumím. Měl jsem vždy za to, že Žid se Židem narodí a už zůstane, podobně jako Čech se narodí Čechem a zůstane jím - neřeším teď míšence, ale princip.<< To chápu. Proto jsem také doplňoval: >>Nejde jen o teologickou stránku věci, ale zároveň o národnostní včetně zvyků a tradic, způsobu života židovského národa. Nejde jen o teologickou stránku věci, ale zároveň o národnostní včetně zvyků a tradic, způsobu života židovského národa. Na Židy [Jehudim) konvertovali i sami Hebrejci [Ivrim] a s nimi přimíšený lid v období, kdy odcházeli z Egypta a přijímali na Sinaji Toru. << Nejde o biologický, řekněme rasový původ národnosti, ale o ten národně etnický (etnonymum). Příslušníci kmenů Izraelcových synů (Hebrejci, Ivrim) se během exodu z Egypta a daru Tóry na Sinaji stali národem (etnikem, lidem, Jehudim) národa Izraele. Chápu, že v běžné řeči se příslušníci náboženství nazývají bez kapitálky s malým počátečním písmenem na rozdíl od národnostního označení, ale v tomto případě jde o to, že ačkoli je konverze k judaismu čistě náboženským aktem a nikoliv národnostním, tak přijetím jha, které na sebe konvertita bere závazkem naplňování přikázání Tory (= jha nebeského Království), se konvertita stane plnohodnotným příslušníkem národa Izraele, synem Izraele a tedy jak židem z hlediska  náboženského, tak Židem z hlediska národnostního, chcete-li národně etnického (a jak už jsem naznačoval vysvětlení: I rodilí Hebrejci se konvertovali na Jehudim v době exodu z Egypta). Židovská tradice jednoznačně spojuje vznik národa synů Izraele s exodem z Egypta a s přijetím (dovršeno smluvně) Tory na Sinaji. Dá se říci, že stěžejním motivem pro vysvobození synů Izraele nebylo zbavit je otroctví, ale učinit z nich lid, národ Izraele (a znovu zde připomínám, že spolu s Hebrejci vyšel i přimíšený lid, - pouze dodatkem - který byl sice zdrojem mnoha překážek a pádů během jejich putování do zaslíbené země a často  toužil po návratu do Egypta). Snad to bude na vysvětlení si pojmů stačit, proč nepíšu, že bych se měl tedy konvertovat pouze na žida, ale i na Žida. Proto, ačkoliv mám ob dvě generace židovské předky, má babička už vlastně nebyla podle Halachy Židovkou, protože praprarodiče už nežili podle přikázání Tory v tradicích a zvycích národa Izraele a babičku tak nevychovávali.
Myslím si, že podle toho také můžete porozumět tomu, co napsal apoštol Pavel (Šaul) a porozumět tomu, že kapitálka jako zdůraznění platí pro pravého žida, který se Židem netoliko rodí nebo se na žida konvertuje, ale který Torou (Božími přikázáními) žije, tj. učinil je nejen způsobem svého myšlení, ale plnohodnotnou součástí svého života, pro které žije. Řím 2:28  Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Řím 2:29  Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 13. červenec 2018 @ 16:42:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky. Neříkám, že mi je vše jasné, ale líbí se mi, že se to snažíte vysvětlit. Mohl byste mi prosím poslat odkaz na seznam všech 613 přikázání, závazných pro Židy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 14. červenec 2018 @ 00:15:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom šabat, pane wolleku.
Ten seznam micvot naleznete zde:
https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fwww.box.net%2Fs%2Farxdvd4up2
Budu teď minimálně týden (předpoklad) bez internetu (také předpoklad).
Pokud byste chtěl cokoli vysvětlit a já Vám budu na to umět odpovědět, budete mít minimálně týden na to, mi napsat na Vám známou emailovou adresu.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 14. červenec 2018 @ 13:14:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za ten seznam. Procházet to detailně by asi nemělo smysl. Stejně tak ani pátrat po tom, zda tam skutečně jsou všechna adekvátní nařízení vyplývající ze SZ. Zaujalo mne, jakým způsobem je to rozdělené, vybrané, aby vycházelo zrovna 365 negativních (zákazových micvot), stejně jako je počet dní v roce. Když si pak procházím jednotlivá 'přikázání' (micvot), pak se podobné závěry, jako třeba tento ("Nicméně jsou dvě přikázání, která Bůh sdělil všem Židům bez prostředníka, a to první dvě z Desatera, protože ta jsou formulována v první osobě. Talmud učí, že numerická hodnota slova Tóra je 611 (ת-400 ו-6 ר-200 ה-5). Těchto Mojžíšových 611 přikázání zkombinovaných se dvěma přímo od Boha dává dohromady číslo 613.") jeví poněkud vyumělkované.

Pozornost jsem věnoval následujícímu:

Deuteronomy 21:18  Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je,
19  ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa,
20  a řeknou starším jeho města: "Tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás, je to modlářský žrout a pijan."
21  A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

Zkusil jsem si vyhledat odkazy na Dt 21 a našlo mi to mezi všemi následující:

Deuteronomy 21:22  Bude-li nad někým pro hřích vynesen rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty jej pověsíš na kůl,

To je micvot:

230. trest oběšením /Dt 21:22/  (535)
230. trest oběšením /Dt 21:22/ (535)

Příkaz ukamenování vzpurné syna se tam neřeší vůbec. Proč?

Dále tam není problém najít duplikáty:

181. Egla Arufa /Dt 21:4/ (530)
309. Agla Arufa -- b /Dt 21:4/ (531)

Proč? A co vlastně takovéto heslovité přikázání znamená?

Navíc ta přikázání (micvot) jsou na tomto seznamu docela vágní, nejasná. Jak v praxi, v reálně životě uplatnit takovéto teze?:

227. trest smrti –strangulace /ex 21:16/  (***) 
228. trest smrti upálením /Lv 20:14/ (261) 
229. trest smrti ukamenováním  /Dt 22:21/ (555) 
230. trest oběšením /Dt 21:22/  (535) 
231. o pohřbení oběšence     /ibid:23/  (536) 
232. hebrejští otroci  /Ex 21:2/  (42) 
233. hebrejské otrokyně  /Ex 21:8/ (43)                        
234. vyplacení /věno/ otrokyni   /Ex 21:8/ (44)


Jak uplatnit ten duplikát zmíněný výše?

PS: Nevím, jaký máš email. Mohu se jen domnívat, pod jakým nickem jsi zde vystupoval dříve, ale přímo jsi mi to nesdělil. Pokud můj email znáš, tak klidně odpovídej na něj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ Z (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 11. červenec 2018 @ 23:01:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tedy ustanovení, která reálně měla svůj význam pro Židy před příchodem Krista....... .]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASE (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 12. červenec 2018 @ 00:27:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zery, a to bychom jako křesťané měli odvádět desátky Levitům, a chodit obětovat zápalné oběti?

Prosím tě, zopakuj si základy, pokud chceš vést zasvěcené diskuze na křesťanském serveru. Kdybys byl nováček ve víře, rád bych ti vše vysvětlil. Ale ty moc dobře víš, o čem píšeš, a na co se ptáš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 12. červenec 2018 @ 20:50:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//tedy ustanovení, která reálně měla svůj význam pro Židy před příchodem Krista....... .//

prosím,

reagoval jsem na to,že židé "už" nemají v Božích ustanoveních /která nepomíjejí/ význam.....jakoby měla význam jen tak pro nic za nic...

Ježíš nic nezrušil /pro žida/ ,jeho příchod i odchod na Božích ustanoveních nic nezměnil /pro žida/.

Ta omáčka kolem zasvěcené diskuze je neslaná nemastná :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 12. červenec 2018 @ 23:06:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znovu, zeryku. Přečti si Nový Zákon, zamysli se nad tím, co jsem psal, uvědom si, co mi chceš říci... a pokud v tom, co chceš říci, najdeš systém, tak mi to napiš jinak a jasně. Opravdu se nějakými omáčkami, nebo tvými dedukcemi zabývat nehodlám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 01. červenec 2018 @ 18:04:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omyl, vážený pane M.

judaistické/talmudické myšlení není závislé ani na obřízce, ani na rase. Vaši radu, neúčastnit se diskusí považuji za debilní. A to z toho důvodu, (jestli jste to dosud nepostřehl), jsem autorem tohoto článku, na kterém vy svými komentáři jen parazitujete. A jako autor článku jsem POVINEN obhajovat a dovysvětlovat svá stanoviska. 

Hezký večer.
BA


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A S (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 01. červenec 2018 @ 19:49:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak diskutujte a obhajujte pane BA - to jen uvítám. Doposud jste pouze demagogicky a účelově pospojoval pár veršíků a upletl z nich bič na jakési domnělé konspirátoty judaisty. Podobně pracují s texty koránu muslimští fundamentalisté a výsledek takového snažení již všichni známe. Pokud hodnotíte diskusní oponenty jako parazity, pak Vám ale o diskusi zřejmě příliš nepůjde. Nebo se pletu? Představujete si diskusi jako bukolické souznění spřízněných duší nebo jako střet různých názorů a pohledů na věc?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍR (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 03. červenec 2018 @ 08:17:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi jste málo informovaný... Všichni ortodoxní židé neuznávají Ježíše a mají ho ve velké neúctě !!!. Nebudu tady ani psát co je o něm psáno v té talmuidské žumpě a co o něm mluví v těch svých slujích, které nazývají chrámem boha... jak odporné. Ano jsou i židé, kteří věří, že je JK mesiáš, ti mají můj obdiv.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 30. červen 2018 @ 21:45:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen pro pořádek fakta, pane BohemianAnonymusi. Váš pohled na věc tato fakta zjednodušuje a zkresluje.


Karol Sidon byl filmový scénárista a dramaturg, redaktor časopisů a novin, je spisovatel, dramaturg, prozaik. Svou (prozaickou; esej je prozaický žánr) románovou (klidně i románový) esej Evangelium podle Josefa Flavia psal v letech 1969 a 1970, a knihu vydal samizdatem v roce 1974. K judaismu konvertoval až v roce 1983. Vrchním zemským rabínem se stal až v roce 1992, tedy rok po vydání zmíněného titulu Mladou Frontou jako "v cyklu" Moderní české prózy, svazek I", kterou řídil Jiří Navrátil.


Karol Sidon v předmluvě vydání tohoto svého díla v roce 1991 (Vydání 1, Praha 1991) na straně 7. své knihy titulované Evangelium podle Josefa Flavia napsal:


   S odstupem dvaceti let, která od napsání této knihy uplynula, mne ani tak nezaráží historizující spekulace mladého autora a jeho takřka úplná neznalost židovských a gnostických pramenů jakož i obsáhlé literatury k tématu, omluvitelná nedostatečným vzděláním a poměrnou nedostupností zmíněných knih, jako spíš naivita, s níž v obraze „svého Ježíše“ přiznal svou vlastní narcisistní osobnost. Neméně pozoruhodné se mi však zdá, že tato sebeprojekce takřka bez rozptylu osvětluje postavu se stejně narcisitními rysy jako má on. Sympatie, které jsem choval k tomuto i generačně podmíněnému Ježíšovi a k jeho „učení“, prozrazuní jenom, jak velké sympatie jsem choval k sobě, a že jsem přes své výhrady k sobě i k této literární postavě, zprostředkované křesťanstvím, měl ještě daleko k tomu, abych se, krátce řečeno, přestal dívat do zrcadla.
(Karol Sidon, červenec 1991)  
Na předchozí straně 6. nechal k této své eseji napsat motto:  
Osobu každého člověka
sluší míti v úctě
a nikdo nemá býti zbožšťován
Albert Einstein
 Zároveň byste si měl, pane BohemianAnonymusi) znovu přečíst úvodní stať Sidonovy zmíněné prózy /1/ titulovanou Sen o Ježíšovi (str.9,10) a mít při ní na paměti, že se jedná jak o esej, tak i o román, a to přesně v porozumění uvedených literárních žánrů. Nicméně je pravdou, že Karol Sidon v Ježíše jako Boha nevěří, ač se pro něho tato křesťanská literární postava zdála (i zdá) býti lákavou. Řekl bych, že Karol Sidon je realista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 30. červen 2018 @ 22:42:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pan BA bohužel nepochopil, že jde o specifickou směs žánrů a celá kniha je vlastně jakýmsi velmi osobním a hlubokým rozjímaní nad osobou Ježíše Krista a nad sebou samým. Karol Sidon to ostatně sám přiznává, že jde o sebeprojekci vlastní narcistní osobnosti - z mého pohledu ovšem mimořádně inspirativní. Inu jak to bylo? Kdo chce psa (judaistu) bít, hůl si vždycky najde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 30. červen 2018 @ 23:16:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pan BA, už podle toho, jak kopíruje vydání knihy, se mi jeví jako ten, kdo tuto knihu rabi Sidona ani neviděl, natožpak četl, aby vůbec mohl porozumět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 01. červenec 2018 @ 22:33:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Vrchním zemským rabínem se stal až v roce 1992, tedy rok po vydání zmíněného titulu Mladou Frontou jako "v cyklu" Moderní české prózy, svazek I", kterou řídil Jiří Navrátil."

Námitka neobstojí, protože se rabín Sidon od svých rouhavých výroků dosud nedistancoval. A od Talmudu z něhož čerpal, rovněž. Pokud se mýlím, tak mě judaisté/talmudisté/kabalisté/sionisté, laskavě opravte.

Věc má dvě hlediska.

Z lidského hlediska se rabín Sidon dopustil urážky zakladatele křesťanského náboženství, čímž se dostal do konfliktu s § 198 Trestního zákoníku: "Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení."

Z duchovního hlediska se dopustil rouhání, urážky Božího Syna a Jeho Matky. 

Tak takto se bude tento rabín vyjadřovat o našem Spasiteli a Jeho Matce???

Jak ubohé!!! Jak nízké!!! Jak odporné!!! JAK ANTIKRISTOVSKÉ!!!

JAKÉ POHORŠENÍ!!!

Spasitel pravil: 

Lk. 17:1-3"Ježíš řekl svým učedníkům: Není možné, aby nepřišla pohoršení, běda však tomu, skrze koho přicházejí. (2) Pro toho by bylo lépe, kdyby mu přivázali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby pohoršil jednoho z těchto maličkých. (3) Mějte se na pozoru."

A TAK SE I STAŇ!!!
BA
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 29. červen 2018 @ 22:06:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
žeryku
 Srovnej:

Spasení za života člověka je v bohatství, dětech a zdravém dlouhém životě... jinak to "spasení" vidět nejde ;-)

Ježíš nebyl bohatý, neměl děti, zemřel mladý a hroznou smrtí......

Co tedy bylo vidět v jeho  životě? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 30. červen 2018 @ 15:08:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milko, Milko, jako bys neznala zeryka... To je snad jasné, že Ježíš byl bohatý, měl děti a dožil se ve zdraví vysokého věku. Tos nevěděla?;-)


PS: Kdykoliv se pouštíš do debaty o Ježíšovi se zerym, měj na paměti, že není řeč o tom Ježíšovi z Bible. Ten přece snad ani neexistuje... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 30. červen 2018 @ 16:09:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A byl i továrníkem a založil fabriku na výrobu biblí, napsal do ní svou story, a z toho se dodnes jeho potomkům sypou těžké love, ze kterých neodvádějí daň císaři.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 30. červen 2018 @ 20:49:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko,
Už znám jeho převracení slov, významů, uvozovky apod.
Ale asi jsem ho v tomto konkrétním případě přecenila.
Takže těch úletů má mnohem mnohem víc, nejsou to jen hrátky se slovy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 30. červen 2018 @ 20:36:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spasení které kázal Ježíš : konejte pokání přiblížilo se království Boží. 
Ježíš pokání učinil, a na znamení se nechal pokřtít svým "učitelem" Janem. 

Spasení Izraele, v den milostivého léta,  a nejen pro dvě pokolení z dvanácti... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 30. červen 2018 @ 22:18:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen pro doplnění, pane zeryku: >>a nejen pro dvě pokolení z dvanácti...<< ... spíše 4 ze 13-ti, ale dnes bychom mohli říci: 1 ze 13. A tím nerozporuji, že 2 ze 12-ti, ač se mělo jednat vlastně původně za života Josefova o rozdělení území Erec Jisrael pro 11 kmenů Jaakova ze 12-ti synů s levitárními městy. Mnoho potomků z ostatních kmenů se v průběhu dějin nakonec pokrevně rozptýlilo do Jehudim, na což ukazují mnohá příjmení. V Jehudim jsou tedy pokolení všeho Jisraele.]


JE JUDAISMUS BIBLICKY OPRÁVNĚNÝ? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 05. říjen 2022 @ 12:48:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Při řešení problému budu vycházet z těchto pramenů:   
(1)    Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] 
(2)    EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] 
(3)    JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] 
(4)    SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz]    

Problém pojednávají výše uvedené prameny. Spasitelovou smrtí na kříži skončila starozákonní bohoslužba, neboť Kristus se tak stal NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9). Dále to, že Pán Ježíš Kristus je NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).   

Židovští náboženští vůdci nepochopili, k čemu vůbec došlo. Po čase se situace uklidnila, takže nabyli dojmu, že se nic zvláštního nestalo. Židovská bohoslužba existovala formálně (tedy bez vlivu na spasení) až do zničení chrámu v r. 70. Aby Bůh Židy vyvedl z omylu, poslal římskou armádu, která dobytím Jeruzaléma a zničením Zerubábelova chrámu Židům DŮRAZNĚ připomněla, že jejich bohoslužba už definitivně skončila.    

Židé byli v naprosto zvláštní situaci: Chrám byl zničen, oběti za hříchy lidu tudíž nemohly být vykonávány. Nicméně, bylo tu bylo Hospodinovo slovo, že bohoslužba je věčná (3M. 16; resp. 3M. 16,34)! Musela tedy existovat vzdor tomu, že chrám byl již zničen!   

Kdyby Židé měli ducha Božího, pak by se Boha ptali, kde je nyní chrám, velekněz i oběť, když to všechno nevidíme, ale z Písma víme, že to všechno musí nutně existovat???   

Kontinuita služby Bohu a odpouštění hříchů přece musela být zachována!    

Anebo jinak: V co NOVÉHO, se velekněz, chrám i oběť modifikovali a kde to lze nalézt???  

Zákonníci a farizeové nenalezli řešení této situace, protože jejich myšlení bylo zatíženo NEVĚROU NENÁVISTÍ ke Spasiteli, o čemž svědčí Písmo:   

Jan 5, 46 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. 
J an 15, 25 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘   
Matouš 10, 25 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!   
Marek 3, 22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“   
Marek 15, 9 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Pilát jim nato řekl: „Chcete, abych vám propustil židovského krále?“
Marek 15, 10 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti
Marek 15, 11 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše.   
Jan 19, 6 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“   

Je zvláštní, že pohané, Pilát a Herodes, na rozdíl od Židů, nenalezli na Spasiteli vinu:   

Lukáš 23, 14 [biblenet.cz] [biblenet.cz] a řekl jim: „Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete.   
Lukáš 23, 15 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt.    

O nenávisti Židů ke Spasiteli až za hrob, svědčí tyto biblické texty:   

Židé se po Spasitelově ukřižování domáhali na římské moci změny nápisu na tabulce na kříži  

Jan 19, 22 [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“   

Dále se domáhali přidělení stráže ke Spasitelovu hrobu   

Matouš 27, 65 [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz]  Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“   A Pilát, už otrávený židovskými nároky, jim ji dal.    

A tato nenávist ke Spasiteli se pak promítla do obou Talmudů, palestinského (tiberiadského) a babylónského.   

PRÁVOPLATNÁ židovská bohoslužba je jen ta, která je uvedena ve Starém Zákoně. Tato bohoslužba nemá alternativu - nelze z ní ubírat, ani nic k ní přidávat, protože by taková bohoslužba byla směsí božského a lidského, což je nepřípustné.  Jakákoli bohoslužba upravená člověkem, je deformací bohoslužby stanovené Hospodinem; taková deformovaná bohoslužba je pak projevem svévole, která popuzuje Hospodina. A dnešní židovská bohoslužba projevem svévole určitě je. Bůh rozhodně nestrpí, aby mu do jeho bohoslužby kdokoli zasahoval. Proto stíhá Židy svými tresty. 

Znovu připomínám, že právoplatná židovská bohoslužba popsaná ve Starém Zákoně, formálně vzala za své zničením jeruzalémského chrámu v r. 70, i když ve skutečnosti zanikla již Spasitelovou smrtí na kříži asi o 40 let dříve, kdy bylo nastoleno náboženství vyššího typu, ve kterém se  Kristus stal NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9),  dále NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).   

Malá úvaha:
 
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA KOMPLETNÍ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NADBYTEČNÁ. 

Anebo jinak:
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA SPRÁVNÁ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NESPRÁVNÁ.    

To, že si judaisté dělají ze Starého Zákona trhací kalendář, nerespektujíce ustanovení Hospodinova věčná, zakotvená v (3M. 16, resp. 3M. 16,34) je jejich věcí.
 
Jenže to má ten následek, že od té doby se nenacházejí na linii Boží - ale na linii lidské, na linii svévole!!!   

Podstatou problému je to, že pokud někdo nedodrží ustanovení Hospodinovo týkající se bohoslužby, nejde pak o bohoslužbu, ale jen o pouhý RITUÁL, jakých jsou ve světě tisíce. A pokud si někdo myslí, že Panovníka Hospodina osloví pouhým rituálem, je skutečně velmi, velmi zpozdilým člověkem - nehledě už k faktu, že takový rituál Hospodina popouzí, nejen proto, že je MODLOSLUŽBOU, ale i protože je v ní navíc Hospodinovo jméno ZNEUŽÍVÁNO!!!   A to je pod Božím trestem!   

Na otázku, kterou jsem položil v úvodu, totiž, zda je judaismus biblicky oprávněný, odpovídám, že ROZHODNĚ NIKOLI.  

Z výše uvedených pramenů i textů možno říci, že judaismus je náboženstvím svévole a nenávisti a je tudíž MODLOSLUŽBOU.   

A pokud se kdokoliv snaží svést křesťany s pravé cesty a deformovat biblické poselství, přivádí na sebe prokletí, protože se stává hlasatelem jiného evangelia. Písmo takovou činnost posuzuje velmi vážně!!! Křesťané jsou pod Boží ochranou!  

1. Korintským 16, 22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!  
Galatským 1, 9 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!   

rdf    Stránka vygenerována za: 1.30 sekundy