Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivona.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15405, komentáře < 7 dní: 435, komentářů celkem: 340708, adminů: 60, uživatelů: 4851  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 106 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Melissokomos

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98433636
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“
Vloženo Neděle, 05. listopad 2017 @ 01:24:05 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Svátek dušiček – svátek neznalých Boha, svátek mrtvých pro mrtvé

 

 • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“
 
 • Svátek dušiček – svátek neznalých Boha, svátek mrtvých pro mrtvé
 
 • Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky (lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum), která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé.
 • Památka zesnulých je ve své podstatě vzpomínkou na zemřelé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do nového života s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“.
 
 • 28 Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘“
 
 • On ale řekl: „Pane, dovol, ať nejdřív odejdu a pochovám svého otce.“ 60 Ježíš mu odpověděl: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!“
 
 • Znám tvé skutky – podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. 2 Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. 3 Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! b Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.
 
 • Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, 5 a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.
     
 • 12 Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, 13 divoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jež navěky čeká jen černá tma. 6 Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví – ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha.
 
 • 17 Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. 18 Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“ Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. 19 Ty věříš, že je jediný Bůh? c Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se! 20 Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? D
     
 • 15 Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. 16 Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. 17 My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. 18 Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
 
 • 5 Umrtvěte proto své pozemské sklony a – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), 6 neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. 7 I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. 8 Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. 9 Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky 10 a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. 11 Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch,c otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus
 
 • „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
   
 • I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, 2 jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. 3 My všichni jsmekdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní.
 
 • 15 On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. 16 Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak. 17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové! 18 A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 19 Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám
 
 • Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – 52 naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. 53 Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. 54 A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“ g
 
 • 42 Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá d se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. 43 Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. 44 Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. 35 Někdo ale řekne: „Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?“ 36 Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. 37 A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno – třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. 38 Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. 39 Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. 40 Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. 41 Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší. 12 Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? 13 Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus!
 
 • 12 Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. 13 Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. 14 Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. 15 Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba,a Otče! 16 Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 17 A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
 
 • Jakápak trojice, nepoznáte ten satanův blud ??? Je psáno :
 
 • Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.
     
 • 9 Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. 10 Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. 11 Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.
         

"• „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“" | Přihlásit/Vytvořit účet | 30 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 07:29:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Taky napsal Dzehenuti :)Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 08:55:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • ///  On ale řekl: „Pane, dovol, ať nejdřív odejdu a pochovám svého otce.“ 60 Ježíš mu odpověděl: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!“

             A jak to děláš?  Tak, že hlásáš že mezi námi žádné Boží království není?


]


Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 09:42:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
60I dí jemu Ježíš: Nech ať mrtví pochovávají mrtvé své, ale ty jda, zvěstuj království Boží.Ve starém zákonu byl také zvěstován příchod Mesiáše a ten přišel ve stanovený den. Tak stejně i Boží králoství nabude zde na zemi až z příchodem jediného Boha a s tím i začátek jeho tisícileté vlády zde na zemi.


]


Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 23:21:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

1 V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti Judské, 
2 A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské. 
3 Totoť jest zajisté ten Předchůdce předpověděný od Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.  (Mat.3) 

Dále také Izajáš 11:
 
1 Ale vyjdeť proutek z pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce ponese.
2 Na němž odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy.
3 A bude stižitelný v bázni Hospodinově, a nebudeť podlé vidění očí svých souditi, ani podlé slyšení uší svých trestati.
4 Ale souditi bude chudé podlé spravedlnosti, a v pravosti trestati tiché v zemi. Bíti zajisté bude zemi holí úst svých, a duchem rtů svých zabije bezbožného.
5 Nebo spravedlnost bude pasem bedr jeho, a pravda přepásaním ledví jeho.
6 I bude bydliti vlk s beránkem a pardus s kozlátkem ležeti; tolikéž tele a lvíče i krmný dobytek spolu budou, a malé pacholátko je povede.
7 Také i kráva a nedvědice spolu pásti se budou, a plod jejich spolu ležeti, lev pak jako vůl plevy jísti bude.


]


Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 07. listopad 2017 @ 07:47:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok tak si užívej tisícileté vlády s tou Vaší sektou nebo kde to jsi :). Jediný Bůh přijde a nastolí tisícileté království v den Svatby a ta bude do dvou let.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 07. listopad 2017 @ 10:02:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc.. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 07. listopad 2017 @ 11:25:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
za vilou vybílenou na bílo bych tam ještě dal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i v (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 07. listopad 2017 @ 11:42:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš zřejmě na mysli Kristovu církev. U tebe jde jasně vidět jak ji "miluješ". 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 07. listopad 2017 @ 12:02:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé myšlenkové pochody jsou mi docela záhadou :)... ale užívej si své tisícileté vlády.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, bu (Skóre: 1)
Vložil: timg v Úterý, 07. listopad 2017 @ 23:33:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě Tvé také:


Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. září 2016 @ 00:35:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)No já za celou dobu nenašel takovou církev která by mi přišla v souladu s učením JK. Proto si budu registrovat církev. Už mám základní dokument atd a pomalinku se to rýsuje.


]


Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 11:11:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Je smutné jak se diskuse vyvíjí. Čekal jsem diskuzi ohledně toho proč se nechal Ježíš pokřtít a vy tu opět řešíte své komplexy :).Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 05. listopad 2017 @ 10:31:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Očišťování po smrti!

Posmrtný život před před vzkříšením!

Spása ze skutků.

Spása odsunutá na okamžik smrti!

Modlitby k mrtvým!

"Oživování" mrtvých a jejich svatořečení!

Patent na místenky v nebi!

Neomylnost lidská!

Oplatkový plagiát krista!

Překrucování božího slova!

Špehování v božím odpuštění!

Zpovědní písemné záznamy!

Zpovědní tajemství předávané nadřízeným ve zpovědním tajemství!

Modloslužba!

Majetek a světská moc!

Inkvizice!

Konkordát s Mussolinym!

Zabíjení pro boží slovo!

Synkretismus v Assisy!

Líbání koránu!

Integrace postavená nad evangelizaci!

Líbání nohou mohamedánům!
Co bude dál?!Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 05. listopad 2017 @ 15:17:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dál bude vyhlásenie mariánskej dogmy o spoluvykupiteľke a úplne na záver sa spoja všetky svetové náboženstvá pod vedením ,,svatého otca,,


]


Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 09:51:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja bych si tipnul,že posledním dogmatem který způsobí výbuch budoucího globálního náboženství, bude dogma o celosvětovém vůdcovství řkc. Doposud se světové náboženství sjednocují po demokratickém způsobu jako rovný s rovným. V tomto sjednocování se nejvíce angažuje papež. Už na tom lze rozpoznat, že sjednocování světových náboženství, je řkc projekt, který až podezřele dobře zapadá do multikulturního projektu sjednocování národů. Multikulturní sjednocování národů, a sjednocování světových náboženství jsou dvě části jednoho projektu, který poukazuje na vzrůstající moc duchovní i světskou papežské šelmy, která utrpěla smrtelnou ránu, ale svým konkordátem s fašistickou mocí znovu ožila. Šelma se smrtelnou ranou vytvořila dva projekty k uchopení celosvětové moci. Multikulturní sjednocování národů, je šelma vystupující z moře. Sjednocování světových náboženství, je šelma vystupující ze země. To jsou ty "dvě" šelmy. Jedná se totiž o jednu a tu samou šelmu, obraznému vyjádření způsobu jejího boje proti Bohu.
No, abych se dostal k tomu poslednímu dogmatu, tak je zde jeden háček. Až se toto všechno naplní, tak zde nebude nikdo, kdo by šelmu se smrtelnou ranou dosadil na globální trůn. Nezbude ji nic jiného, než se dogmaticky vyhlásit za nejvyššího světového vůdce sama. Tehdy to mnohým konečně dojde, ale to již bude pozdě něco napravovat, nastane výbuch náboženského a multikulturního slepence, což je vlastně Armagedon.


]


Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 09:58:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tím s tebou souhlasím. Buď je kozel anebo beránek. Pokud se jeho blahorodí "František" snaží asimilovat s těmi kdo nevěří ve vzkříšení Ježíše a nevěří, že je to Boží syn a dokonce líbe "Korán" o něčem to vypovídá....o vlku v rouše beránčí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 10:22:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele ty bílý kaménku! Za tvým duchovním poblouzněním, a tvými náboženskými úlety, které zde předvádíš, stojí moc a vliv šelmy vystupující ze země. A jestli budeš pokračovat v tom co děláš, tak příjde čas kdy přijmeš její znamení a pokloníš se jí. Ty šelmy jsou mocným klamem, a rozpoznat je bez pravdy Ducha svatého není snadné. V tobě již lze pozorovat zárodky klamu, a až jednou před tebou bude stát šelma v podobě falešného krista, tak se jí pokloníš, protože je to ona co ti dala ten tvůj kamének. Bílý kamének s novým jménem ještě nikdo nedostal, na to si musíme počkat až po vzkříšení. Ale ty už jsi předběhl dobu. Šelma tě oklamala. To ona tě nafoukla pýchou aby sis o sobě myslel, že máš něco lepšího, že si něčím lepším! A toto nafukování bude u tebe sílit až do stavu kdy přestaneš realitu vnímat úplně.
Ber to jako varování!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 11:06:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediného Boha znám, tedy opravdu nehrozí, že bych se poklonil šelmě :))). Bílý kamének jsem dostal od Svatého Ducha a žádná pýcha mě nenafoukla.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 16:45:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drobátko jsi to upravil podle sebe, neb ten kdo uděluje kamének, je Kristus. Zapamatuj si! Duch svatý oznamuje, Kristus uděluje. Čti!

 • 1Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: (Kdo to je co drží sedm hvězd)
 • -----------------
 • 12Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů;
 • 13uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás.
 • 14Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně;
 • 15jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje.
 • 16V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle.
 • 17Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední,
 • 18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.
 • -------------
 • 7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“
 • 8Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: 
 • (Duch svatý byl snad mrtev a je živ?)

 • 12Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč:

 • 17Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“
 • 18Andělu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov:

Ve ZJ 2 je to jednoznačně Kristus co dává, a Duch co oznamuje. To je ze všech veršů určených církvím naprosto zřejmé! Duch žádný kamének neuděluje! 
Boha můžeš najít, ale ne znát jak tvrdíš ty, již to je pyšné prohlášení!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i v (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 16:47:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono ono ti asi uniklo, že tady od začátku říkám, že Svatý duch je jak OTEC tak i SYN :))). Mrtev a živ byl chrám, nikoliv však Svatý Duch.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 16:53:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To co ty říkáš je úplně jedno. Kniha Zjevení jasně říká, že kamének uděluje Kristus. A Duch svatý to oznamuje. Duch tedy kamének nedává. A když Bůh uznal za vhodné aby to tak bylo, tak kdo jsi ty, že tvrdíš něco jiného?!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, bu (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 16:57:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říkám ti, že Ježíš je Svatý Duch.
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá."
Duch praví, duch dává a komu je dáno ten ví, že se jedná o ducha Svatého.


]


Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 05. listopad 2017 @ 16:10:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se sluha Satana pobleje, je z toho výše uvedená žumpa. Co také čekat od Myslivce, známého propagátora věčného ohně....v náplni své práce má za úkol vyhledávat stejné hlupáky jako je on sám....vše maskuje tkz. "křesťanstvím", ale všichni vědí, že je to lhář a pravdy v něm není. Prostě zatuchlý ješita....proč vždy když se vrátím do ČR musím číst to jeho blití a nikdo kultivovaný a formovaný křesťanstvím, mu neřekne, že jeho slova s*****í pekelným ohněm jako jeho zatuchlý myslivecký kožich, to nechápu.  


]


Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 00:03:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino: Co také čekat od Myslivce, známého propagátora věčného ohně

Jak jsi na takovou hloupost zase přišel? Na základě příspěvku Myslivce jsem právě na toto diametrálně změnil názor, a Ty mu připíšeš takový nesmysl. Myslivec psal právě o neexistenci, o druhé smrti - a doufám, že jsem mu dobře porozuměl. Tady jen vyjmenoval pár bludů té Tvé proklaté sekty, které je Slovo Boží jenom pro výsměch, a prostředkem vlastního obohacení se. 
//to nechápu

Ja Tvé reakce chápu, ale vysvětlovat Ti je, to je marné.


]


Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 09:14:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wolleku, jak patrno, má to význam upozorňovat na praktiky vedoucí k věčně, respektive druhé smrti. Záměrně jsem nenapsal která sekta toto praktikuje, a jak vidno tato návnada přilákala velkou rybu, která ji pro svou vztahovačnost sežrala i s navijákem!


A pozor vážené obecenstvo! Přichází reklamní slogan, jedinečný a zcela originální.


Poznej milou tvář katolicismu- Martino..


]


Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 10:30:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec
Záměrně jsem nenapsal která sekta toto praktikuje...

martino
No právě, pokud nevíš co je sekta a ve své naduté ješitnosti tím napadneš Krista a jeho Církev, sám zatuchlý člen nějaké zatuchlé sekty, založené člověkem, pak si se sám usvědčil, ze lži i prezentace blba...jako vždy, co také od tebe očekávat...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 16:55:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo? A kdy a kde jsem napadl Krista a Jeho církev?


]


Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 10:25:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
wollek

Ja Tvé reakce chápu, ale vysvětlovat Ti je, to je marné.

martino
To je zřejmé každému, kdo nerezignoval na zdravý rozum, že Pat a Mat slouží teologii temna. Copak na jeho projevu je něco kultivovaného a ve shodě s naukou Církve? Je to jen lidský a Satanský kouř. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 16:49:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To co ty zde předvádíš, je kultivovanost dle nauky řkc?


]


Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 05. listopad 2017 @ 18:36:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
;-) 
dál nice
dál si dáme deli.


]


Re: Re: Re: • „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“ (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. listopad 2017 @ 10:05:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Deli?
Pointa to vtipu? To má být celý?
A od těch dob tam...
...řvouce smíchy až se za bachory popadali.
Řkouce.
Nechoď už pryč, nechoď žery,
dopověz nám fór ten celý!


]


Stránka vygenerována za: 0.48 sekundy