Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 542, komentářů celkem: 343232, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 68 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

timg
wollek
JirkaB
leonet
rosmano
cizinec
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99078357
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Pozitivní křížová cesta
Vloženo Úterý, 15. srpen 2017 @ 22:37:23 CEST Vložil: Tomas

Křesťanská akademie mladých poslal dudaak

 Křížová cesta je lidová zbožnost, kterou zmiňuje kánon 1674 CIC, není to tedy dogma, které nelze měnit.  Proto si dovolujeme navrhnout zde novou křížovou cestu, která vychází z toho, že křesťanství nás učí pozitivnímu přístupu ke každé životní situaci / je to též vyjádřeno slovy „ víra, naděje, láska“/.

  Navrhovaná křížová cesta vybírá z evangelií právě ty situace, kdy se negativní událost nebo přístup , změnily na pozitivní. A takové, které jsou i dnes aktuální.
  Jejím účelem je oslovit hlavně lidi hledající, kteří často Bohu vytýkají právě to množství utrpení, které v dnešním světě vidíme. Denně  jsme zaplavováni množstvím negativních zpráv, takže se domníváme, že není příliš rozumné popisovat podrobně utrpení, které se stalo před 2000 lety, ale spíše zdůraznit,   že také  ukřižování bylo proměněno ve vzkříšení a vykoupení.     Seznam zastavení   1. Ježíš nechtěné dítě - chtěné

 • Mt 1,   18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
 • 19Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
 •  20Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
 • 24Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
2.   Nenašlo se pro ně místo pod střechou – položila ho do jeslí
 • LK 2:   4Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
 • 5aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
 • 6Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.
 • 7I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
 3. Herodes usiluje Ježíšovi o život – útěk do Egypta
 • Mt 2  13 …. hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“
 • 14On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta …
4. Úděl uprchlíků – návrat domů
 • 19 Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě
 • 20a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“
 • 21On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.
  5. 12-letý Ježíš zůstal v Jeruzalémě – byl nalezen v chrámě
 • Lk 2: 41Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma.
 • 42Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.
 • 43A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.
 • 44Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými.
 • 45Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.
 • 46Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.
  6.  Uvěznění Jana Křtitele – Ježíš  začíná kázat
 • Mk 1: 14Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:
 • 15„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
 • 16Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
 • 17Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
  7. Svatba v Káně Galilejské –  proměna vody ve víno
 • Jan 2: 6Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
 • 7Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj.
 • 8Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.
 • 9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli 
    8.  Nasycení  pěti tisíců
 • Mk 6: 35Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdě.
 • 36Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu.“
 • 37Odpověděl jim: „Dejte vy jim jíst!“ Řekli mu: „Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?“
 • 38Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!“ Když to zjistili, řekli: „Pět, a dvě ryby.“ …
9.  Vzkříšení Lazara
 • Jan 11: 39Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.“
 • 40Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“
 • 41Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
 • 42Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“
 • 43Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“
  10. Cizoložnice - Ježíš ruší trest smrti za cizoložství
 • Jan 8:  5V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“
 • 6Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.
 • 7Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“
 • 8A opět se sklonil a psal po zemi.
 • 9Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním.
  11. Blahoslavenství

 • Mt 5: 3„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
 • 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
 • 5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
 • 6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
 • 7Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
 • 8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
 • 9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
 • 10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
 • 11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
 • 12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
12.   Petrovo zapření – ustanovení prvním papežem
 •       Mt 26:   73Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: „Jistě i ty jsi z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!“
 • 74Tu se začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka.“ Vtom zakokrhal kohout;
 • 75tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: ‚Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.‘ Vyšel ven a hořce se rozplakal.
 • Jan 21: 17Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!

 13. Ukřižování – vzkříšení
 
    Mk 16:  2Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.
 • 3Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“
 • 4Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.
 • 5Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
 • 6Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.
 

"Pozitivní křížová cesta" | Přihlásit/Vytvořit účet | 33 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 27. srpen 2017 @ 17:36:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dejte tomu název:

Sluníčkářská křīžová cesta.

To aby náhodou někdo neměl fóbii, frustraci, splín či jiné pálení žáhy.

Dříve sloužilo toto řk křīžové leporelo k vsugerování úzkosti a strachu z hřichu, sloužilo k manipulaci smýšlení. No jak vidno časy se měni. Nyní budou na kíížové cestě rozjásané tvářičky hledící vstříc zářné a světle budoucnosti plné štestí a  pochopení ze vzájemného kompromisu.
Jenom se z toho vyobrazeného štěstí neposrat! Proto bych doporučil ke každému novému vyobrazení instalovat i držák wc papíru...co kdyby..
Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 19. srpen 2017 @ 14:28:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No a teď máš odpuštěný hříchy, teda když příjmeš, že tam visel za tebe...
No ale to šaškování mě taky zarmucuje, na té široké cestě do záhuby.Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 19. srpen 2017 @ 15:32:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
stačí přece kouzelná formulka z bible :

 • 9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

a taky :
 • 3Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.]


Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: dudaak v Středa, 16. srpen 2017 @ 21:53:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ve Zlíně je právě teď iniciativa lidí, kteří chtějí udělat novou křížovou cestu na turistické cestě na Lesní hřbitov, proto jsem navrhl udělat tuto změnu. Katechismus katolické církve má 793 stran a křížová cesta je tam zmíněna pouze jednou a v jediné větě. A pokud tedy chceme křesťanství v sekulárním světě prezentovat dnes známým tradičním způsobem, tak je to hodně zúžený obraz, který nutně bude odmítnut, si myslím.Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 10:58:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
dudaak píše blbosti...neví která bije...on si prostě plete růžencová tajemství s křížovou cestou...Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: nop v Pátek, 18. srpen 2017 @ 21:29:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V křížové cestě i růženci jde o to pozastavit na okamžik myšlení. Témata se liší.
Je ale několik bodů ze života Spasitele, kde se dá zastavit:

1)  zvěstování andělské, že přijde Emmanuel,
2) narození- Jeho příchod. Tady se rádi zastavujeme o Vánocích,

3) mladý hoch Ježíš v chrámu s učenci,
4) křest v Jordánu a osobní sestoupení Ducha sv.

5) učitelská činnost,
6) zázračná a uzdravovací činnost včetně pověření žáků: jděte s radostnou zvěstí,

7) tři dny ve velikonocích,
8) seslání Ducha sv.

Křížová cesta se týká bodu 7).

]


Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 19. srpen 2017 @ 14:06:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele nope, kecy nemaj cenu...víš co je křesťanská spiritualita? Nevíš! Tak si nech své alibistické pohádky pro sebe a nenabízej ostatním vyprodaný krám...z tvého plácání je zřejmé, že netoužíš naplnit Evangelium, jinak bys věděl, že Kříž je znamením naší víry....rozhodně při modlitbě Křížové cesty nebo Růžence nejde o to na okamžik zastavit myšlení...právě naopak...Růženec i Křížová cesta je modlitba hlubokého duchovního rozměru, kdežto tvoje teorie i dudaaka je plán na duchovní rozmělnění, tedy snaha člověka od Krista odvést pod pláštíkem falešné lásky...s tím na katolíky nechoď...a protestanty a evangelíky to nezajímá....


]


Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: nop v Sobota, 19. srpen 2017 @ 20:59:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, nejde jen o krátké zastavení, ale někomu je zatěžko i to. Měl by umět také meditovat a výsledek pohroužení přinést do praxe.


]


Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: dudaak v Středa, 16. srpen 2017 @ 08:45:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Zde se jedná o to, že klasická křížová cesta vybírá z celého křesťanství to největší utrpení, které tam je. A když ji vystavujeme na veřejnosti, potom chceme oslovit především nevěřící a hledající.  A pokud oni neznají celou šířku křesťanství,  snadno si řeknou, že křesťanství, to je Kalvárie, Golgota a ukřižování. A  normální člověk si nepřeje utrpení ani pro sebe ani pro jiné, takže celé křesťanství odmítnou.Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 16. srpen 2017 @ 09:03:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidé odmítají křesťanství hlavně z toho důvodu, že sami věřící nejsou často příkladem a důkazem, že víra mění člověka pozitivním směrem. Jak může  přitahovat křesťanství  církev, která koná zádušní mše za masové vrahy  a ukrývala válečné zločince. Dává něco záruku, že v budoucnu takové sympatie k fašismu její členové být nebudou??? Jak může lidi k víře přitahovat církev, které jiné věřící pronásledovala a nechávala upálit?? Dá se jí věřit??? Já církvi a církvím nevěřím. Je to jen přetvářka!!!! Věřit lze jen osobně Pánu Ježíši a žádné lidské instituci.


]


Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 16. srpen 2017 @ 14:42:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozumím ti, Františku, a oba víme, že řkc není církví Boží. Stejně tak není církví Boží a Kristovou ani žádná jiná (jakákoliv) lidská instituce či organizace. Nicméně na zemi existuje a musí existovat, tj. existují církve Boží, neboť Pán Ježíš Kritus jasně řekl, že vybuduje svou církev, jíž brány podsvětí nepřemohou a tomuto Jeho proroctví, doufám, věříš. Pán s tebou.


]


Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 16. srpen 2017 @ 20:56:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy
Stejně tak není církví Boží a Kristovou ani žádná jiná (jakákoliv) lidská instituce či organizace. Nicméně na zemi existuje a musí existovat, tj. existují církve Boží, neboť Pán Ježíš Kritus jasně řekl, že vybuduje svou církev, jíž brány podsvětí nepřemohou a tomuto Jeho proroctví, doufám, věříš. Pán s tebou.

martino
Přečteš po sobě co píše za hovadiny? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 16. srpen 2017 @ 21:10:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, tvoje hovadiny mě přestaly zajímat už dávno, o tvém nemístném chování a psaní podle Božích požadavků nemluvě.


]


Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 07:48:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano a tato Svatá církev bude mít přesně 144.000 kněží.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 10:11:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslel jsem, že máme na věky jediného kněze, a tím je Ježíš Kristus, který nás smířil s Bohem a že funkce kněží patří do Starého Zákona, do doby, než se chrámová opona roztrhla, byla přinesena poslední, dokonalá oběť za nás a naše hříchy a jedinou obětí, kterou na nás Bůh požaduje, je naše srdce, které nemůže dát nikdo jiný, než my sami.
Jsou li tito "označení - znamenaníů z kmenů Izraele kněžími, je spekulace a víme o nich jen to, co je nmapsáno ve Zjevení, tuším 7 a 14. kapitole.
Mohou zpívat Bohu píseň, kterou se nemůže nikdo naučit, pro oslavu Boha, kterého ovšem bude chválit každé stvoření.
Kněz zprostředkovával oběť, Ježíš kristus byl obětí a knězem současně a my ho přijímáme s dostačující a dokonalou obětí..pak nevím, k čemu ještě bude třeba kněží - zprostředkovatelů mezi člověkem a Bohem - tím se stal vtělením Ježíš Kristus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 13:26:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Monseku, k tématu kněžství, kněžstva jsem před časem napsal článek. Snad ti bude k užitku (a nejen  tobě).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 13:45:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky..určitě bude


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 17:06:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy ten odkaz na článek, je fakt blábol...ty se v tom vůbec neorientuješ...to víš, bez Církve to nepochopíš...tady skoro každý dělá v Evangeliu bordel a ty jsi také jedním z těch "moudrých" co mají v hlavě myšlenkový průjem...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 17:24:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, to, že je pro tebe Bible blábol, vím už dlouho. Zvláštní na tom je, že gro toho, o čem jsem v článku psal, pochází od apoštola Petra, o němž tvrdíte, že je to váš první papež.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 22:49:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy 
Zvláštní na tom je, že gro toho, o čem jsem v článku psal, pochází od apoštola Petra, o němž tvrdíte, že je to váš první papež...

martino
No právě...hrubě pokleslé je právě to, jak si to myšlenkově pošpinil...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 22:53:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martínku, to nebyly moje myšlenky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 18. srpen 2017 @ 16:12:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy 
Martínku, to nebyly moje myšlenky.

martino
ale z toho se nevykecáš....píšeš blábol...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 19:00:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co měli v hlavě Tvoji sadističtí chorvatští katoličtí ustašovci, kdy tekly potoky krve  z jejich masakrů ?? A za tyto vrahy konáte zádušní mše. To je hrůza a děs, kam jste se vy katolíci dostali. Zádušní mše za masového vraha je projevem sympatií k fašismu a ke zločinům, které ustašovci páchali  a neúcta k obětem. Kdy i Ty tohle budeš považovat jako to největší svinstvo? Co máš Ty v hlavě? Ta krev obětí Ti nezapáchá? Kdy budeš jednat statečně??? Kdy se k tomu postavíš tak, že tyto zločiny i mše odsoudíš?? Jinak nejsi Kristův. Styď se!!!! Tvoje církev usychá a nic duchovního v ní asi není, pokud tam jsou lidé jako Ty. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 22:53:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele Franto lháři...už si trapný a hlavně diskusně tvoji satanskou bibli nikdo nebere....tak se uklidni ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 18. srpen 2017 @ 09:12:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolíku Martino, je satanské, když se vy katolíci jako zbabělci nedokážete nedokážete vyjádřit jasně. To Ti není  líto těch statisíců zavražděných a těch zločinů, kterých se i vaši duchovní dopouštěli Chorvatsku??? To vám není hanba konat zádušní mši za masového vraha a válečného zločince Paleviče??? Dokud i Ty nebudeš toho litovat, tak jsi u mne fašista a žádný křesťan. Nelituješ ani toho, že tvoji duchovní ukrývali válečné zločince?? Co jsi za člověka a máš tu drzost povýšeně tady vystupovat??? Proto tady o vašich zločinech budu psát. Lidé mají znát pravdu. Čekám, že zaujmeš lidské a nikoli satanské stanovisko, jak činíš stále.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 18. srpen 2017 @ 16:18:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franto lháři, jen piš a piš...stejně ty nesmysly co zde plácáš nikoho nezajímají a já na tebe reaguji jen proto, že se Satanem se musí bojovat....

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 18. srpen 2017 @ 16:36:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidíš,  a já si myslím totéž. Sekta, která vraždí a podřezává i malé děti ( viz svědectví zvěrstev, které páchali katoličtí ustašovci v Chorvatsku)  a pak ještě za vůdce těchto masakrů koná zádušní mše, je sekta satanská. Sekta, která ukrývá válečné zločince, je satanská. A Ty bohužel dokazuješ její satanský charakter. Ty nejsi u mně žádný křesťan, protože kdyby jsi miloval Pána Ježíše a dal ho na první místo ve svém životě, jasně by jsi se vyjádřil a chování svých bratrů ve víře odsoudil a vyvodil z toho nějaký závěr. Zatím jen mlžit a lhát. A oslavovat masového vraha zádušní mší ??Tohle může jen satanská sekta. Já budu psát o vaší zločinecké sektě, dokud jasně nedáš najevo odbor k tomu, co Tvoji bratři z Tvé sekty páchali a neodsoudíš zádušní mši za masového vraha. Protože takové jednání je důkazem toho, jaký má Tvoje sekta charakter a jak sympatizuje se zločiny, které její členové a duchovní páchali. A to je smutné. Bohužel i někteří zdejší katolíci s tebou souhlasí.


]


Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: nop v Pátek, 18. srpen 2017 @ 21:42:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"...nechávala upálit---". To nejen jedna. Nevíte, že také utrakvisté upálili protivníky? Někdy v sudu, někdy v boji. Bitva u Lipan skončila, když shořela stodola, kde se ukrylo posledních 30 bojovníků.
Nevšimli jste si upálení počestných měšťanů okolo 1850 v Bostonu po obvinění od třech dívek, protože se většina bála ďábla, o kterém mluvily a kterého nikdo nezahlédl?


]


Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 17. srpen 2017 @ 11:02:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
dudaak
Zde se jedná o to, že klasická křížová cesta vybírá z celého křesťanství to největší utrpení, které tam je. A když ji vystavujeme na veřejnosti, potom chceme oslovit především nevěřící a hledající.

martino
magoříš...znovu opakuji, nevíš která bije...nevíš, že je psáno: " Kdo chce za mnou jít, vezmi svůj kříž a následuj mě..." Pokud chceš někoho oslovit, tak neplácej nesmysly a veď příkladný vzorný život křesťana a nehrab se do věcí, kterým nerozumíš...tyto alibistické limonády znamenají krach duchovního života ...


]


Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: dudaak v Sobota, 19. srpen 2017 @ 20:44:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 " Kdo chce za mnou jít, vezmi svůj kříž   a následuj mě..."   
To znamená, vezmi svoje starosti a trápení a řeš je v duchu křesťanství a evangelia, tedy s pozitivním přístupem. 
Ale samotný kříž a ukřižování je řešení pilátovo a rozhodně není pozitivní.


]


Re: Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 20. srpen 2017 @ 16:03:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
dudaak
Ale samotný kříž a ukřižování je řešení pilátovo a rozhodně není pozitivní.

martino

Zkrátím to. Pokud stále nechápeš, co znamená vzít na sebe svůj kříž, pak to znamená postavit Boha na první místo ve svém životě…Ukřižování není řešení Pilátovo, jak se domníváš, ale naplnění Božího plánu, který na sebe vzal od věčnosti…neznáš Bibli, co bylo o Spasiteli předpovězeno? Chceš to odbýt Pilátem a nikoliv vůlí Boha? Genesis 49:10 „Neodstoupí žezlo od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy.“ Micheáš 5:1 „A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných.“ Atd.atd.


]


Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: nop v Sobota, 19. srpen 2017 @ 22:35:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Berme skutečnost takovou jakou potkáme. Někdy působí z křestanství některá část.
Jednou jsem mluvil o sv. Benediktovi a o řádu s člověkem, který prožil koncentrační tábor v Německu.
Na závěr řehole mluví Benedikt asi v tom smyslu, že když věrně prožijeme s Kristem jeho utrpení, budeme s ním i ve slávě.

Dočkal jsem se prudké reakce, odmítnutí. Ten člověk prožil léta v utrpení a tady se nabízelo další utrpení. V době sv. Benedikta nebyl fašismus. Benedikt psal v jiném smyslu.
Nedivme se proto, když někoho odrazuje rozjímání o ukřižování.
Sv. Tereza z Avily psala, že bychom měli pochopit, že každý nedokáže rozjímat každý den o utrpení Kristově.


]


Re: Re: Re: Pozitivní křížová cesta (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 20. srpen 2017 @ 16:06:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nop
Nedivme se proto, když někoho odrazuje rozjímání o ukřižování.

martino

pokud někoho odrazuje rozjímání o ukřižování, pak je to jeho věc a pro ostatní znamením odporu ke Kristu.

Odpovím ti Písmem sv.

 • 23ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
 • 24ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. • ]


  Stránka vygenerována za: 0.84 sekundy