Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Teodor.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 314, komentářů celkem: 333417, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 91 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

wollek
Willy
Vota
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Světové vedení církve adventistů chce dosáhnout jednoty represemi
·Můj Istanbulský coming out
·Dopis Václava Klause prof. Petru Piťhovi
·Istanbulská úmluva a ´´tradiční´´ biblické manželství
·Část církve nezvládá život ve svobodě a stále si vytváří nepřátele
·Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)
·Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 207 276
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Život víry: Boží králoství a tisíciletá vláda
Vloženo Čtvrtek, 18. srpen 2016 @ 12:17:29 CEST Vložil: Tomas

Studijní materiály poslal Dzehenuti

Boží králoství a tisíciletá vláda

Zde je odkaz, kde jde stáhnout přehledná verze ve wordu.
https://ulozto.cz/!8yCcUkSye/doc1-docx

Boží království
 
6 A vy budete mi království kněžské a národ svatý. Tať jsou slova, kteráž mluviti budeš synům Izraelským.
5 Zdaliž jste neměli věděti, že Hospodin Bůh Izraelský dal království Davidovi nad Izraelem na věky, jemu i synům jeho smlouvou trvánlivou? (smlouvu naplní Krist v Božím dnu - žeň)
 
27 Jísti budou tiší a nasyceni budou, chváliti budou Hospodina ti, kteříž ho hledají, živo bude srdce vaše na věky.
28 Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů.
29 Nebo Hospodinovo jest království, a onť panuje nad národy.
30 Jísti budou a skláněti se před ním všickni tuční země, jemu se klaněti budou všickni sstupující do prachu, a kteříž duše své nemohou při životu zachovati. (klaní se nyní všichni tuční Kristu ? – dle mě ne ale víme, že se mu klaní vše v nebi)
 
6 Vylí hněv svůj na národy, kteříž tě neznají, a na království, kteráž jména tvého nevzývají.  (vzývají všechny dnešní králoství jeho jméno ? – víme že ne Saudská Arábie, dokonce i Jeruzalém nevzývají Krista..)
 
10 Oslavujtež tebe, Hospodine, všickni skutkové tvoji, a svatí tvoji tobě dobrořečte.
11 Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,
12 Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.
13 Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením. (je nyní zami jedno králoství ?....víme, že nikoliv)
 
43 A že jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou, ukazuje, že se přízniti budou vespolek lidé, a však nebude se
přídržeti jeden druhého, tak jako železo nedrží se z hlinou.
44 Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude zkaženo, a království to na žádného jiného nespadne, ale ono potře a konec učiní všechněm těm královstvím, samo pak státi bude na věky, ( je nyní na zemi jedno nezkažené králoství ? – není)
45 Tak jakž jsi viděl, že se s hory utrhl kámen (Krist), kterýž nebýval v rukou (ale u Otce), a potřel železo, měď, hlinu, stříbro a zlato. Bůh veliký oznámil králi, co býti má potom, a pravý jest sen ten i věrný výklad jeho.
 
1 V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti Judské,
2 A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské. ( slovo se stalo tělem )
 
8 Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu:
9 Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti.
10 Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš.
11 Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu. (ani jedno z těch králoství nebylo nebeské)
12 A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.
13 A opustiv Nazarét, přišed, bydlil v Kafarnaum za mořem, v krajinách Zabulon a Neftalím,
14 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího:
15 Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská,
16 Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim.
17 Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.
18 Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona, ažse všecky věci stanou.
19 Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království
nebeském. Kdož by pak koli činil i jiné učil, ten veliký slouti bude v království nebeském.
20 Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákoníků a farizeů, nikoli nevejdete do královstvínebeského.
 
A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
10 Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi (na nebi už je, Satan s jeho anděly byl vykázán nikoliv však na zem) tak i na zemi.
11 Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12 A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim.
13 I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.
14 Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.
15 Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich.
16 Když byste se pak postili, nebývejtež jako pokrytci zasmušilí; neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem,
že se postí. Amen pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou.
 
11 Pravím pak vám, žeť přijdou mnozí od východu i od západu, a stoliti budou s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem v království nebeském. (nevěsta se postupně naplňuje až bude naplněna bude žeň a to budou ti živí kteří ji naplńí)
 
11 Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest menší v království nebeském,
jestiť větší nežli on (Jan Křtitel je taky členem nevěsty)
 
25 Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí jim: Každé království rozdělené samo v sobě zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane. (je dne jedno králoství nerozdělené samo v sobě na zemi ? – ne není)
 
26 A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho? (tohle je asi nejdůležitější, jeho králoství nikdy nenastane a postupně se hroutí i s jeho lži, s příchodem 1000leté vlády skončí jeho marnivost na zemi a bude spoután)
 
28 Pakliť já Duchem Božím (duchem Svatým) ďábly vymítám, jistě přišlo jest mezi vás království Boží. (přišlo slovo ale bylo odmítnuto…stavitelský kámen božího králoství byl odmítnut, králoství Boží je ve Svatém Duchu…slovu přislém do těla. Jakmile přijde Ježíš, vezme si svoje…ty kteří přijali Svatého Ducha)
 
24 Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku, rozsívajícímu dobré semeno na poli svém. (rozsévající je Krist přišlý do tohoto světa-pole)
30 Nechte, ať obé spolu roste až do žni. A v čas žni (boží den) dím žencům(andělé Krista): Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k
spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé.
37 On pak odpovídaje, řekl jim: Rozsevač dobrého semene jestiť Syn člověka.
38 A pole jest tento svět, dobré pak símě jsouť synové království, ale koukol jsou synové toho zlostníka.
 
41 Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost,
42 A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.
43 A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.
44 Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli (skrytém ve světe – mluví se o Svatém Duchu), kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí pro něj odejde a prodá všecko, což má, a koupí pole to.
 
49 Takť bude při skonání světa. Vyjdou andělé a oddělí zlé z prostředku spravedlivých (vyšli andělé ? – vyjdou až při žni)
 
52 On pak řekl jim: Protož každý učitel umělý v království nebeském podoben jest člověku hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci. (doplnění zákonu Kristem)
 
28 Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém. (mluví o těch kteří už jsou jeho nevěstou)
 
12 Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsou panicové, kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopiti, pochop. (Ťi kdo nesmilní s tímto světem – s královstvím Satana)
 
 
12 Tito poslední jednu hodinu toliko dělali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž jsme nesli břímě dne i horko.
13 On pak odpovídaje jednomu z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy; však jsi z peníze denního smluvil se mnou.
14 Vezmiž, což tvého jest, a jdi předce. Já pak chci tomuto poslednímu dáti jako i tobě. (Ježíš mluví o odměně za práci…Svatém Duchu)
 
41 Řekli jemu: Zlé zle zatratí, a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávati jemu užitek časy svými.
42 Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.
43 Protož pravím vám, že bude odjato od vás království Boží, a bude dáno lidu činícímu užitky jeho.
44 A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť jej.
45 A slyšavše přední kněží podobenství jeho, porozuměli, že by o nich mluvil.
46 I hledajíce ho jíti, báli se zástupů; neb ho měli za proroka.
 
13 Ale běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte,
ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.
14 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zžíráte domy vdovské, za příčinou dlouhého modlení; protož těžší soud
ponesete.
15 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude
učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.
16 Běda vám, vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato
chrámové, povinenť jest přísaze dosti činiti. (účast v králostvím nebeském je stale otevřena až do žně)
 
30 A tehdyť se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tuť budou kvíliti všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slavou velikou.
31 Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich. (viděli jste Krista přícházet na oblacích ? Já ne, tedy den žně nezačal)
 
Hlavní důkaz, že na zemi není Králoství Nebeské
 
29 Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého. (Den žně)
 
1 I pravil jim: Amen pravím vám, žeť jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří království Boží přicházející v moci.
2 A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, i uvedl je na horu vysokou soukromí samy, a proměnil se před
nimi.
3 A učiněno jest roucho jeho stkvoucí a bílé velmi jako sníh, ješto tak bílého žádný bělič na zemi učiniti nemůže.
4 I uzřeli Eliáše s Mojžíšem, ani s Ježíšem mluví. (Mojžíš a Eliáš již jsou členi nevěsty – dva svědci)
 
25 Amen pravím vám, žeť již více nebudu píti z plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu nový v království Božím. (Jasný důkaz od Krista )
 
1 I stalo se potom, že on chodil po městech a po městečkách, káže a zvěstuje království Boží, a dvanácte s ním,
(12 zástupců kmenů nevěsty,  avšak farizejového ho zradili a drží dceru sionskou v lži)
 
16 Ale Ježíš svolav je, řekl: Nechte dítek, ať jdou ke mně, a nebraňte jim, nebo takovýchť jest království Boží.
17 Amen pravím vám: Kdož by koli nepřijal království Božího jako dítě, nevejdeť do něho. (Boží Králoství není pro pokrytce, co sice mluví pane pane ale nemilují své bratry  a neumí odpouštět)
 
14 A když přišel čas večeře, posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů s ním.
15 I řekl jim: Žádostí žádal jsem tohoto beránka jísti s vámi, prve než bych trpěl.
16 Nebo pravímť vám, žeť ho již více nebudu jísti, ažť se naplní v království Božím.
 
30 Abyste jedli a pili za stolem mým v království mém, a seděli na stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské. (kdo bude sedět na stolci místo Jidáše ?)
42 I dí Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.
43 I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. ( V nebi králoství již nastalo  a jsou tam členové nevěsty )
 
36 Odpověděl Ježíš: Království mé není z tohoto světa. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud ( Je jen v nebi…Satan byl svržen, na zemi bude až bude spoután Satan)
 
3 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího. (narození se skrz přijetí Svatého Ducha)
 
5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody  a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího. ( z vody se rodí tělo) (duch se rodí z nebeského Otce)
 
47 První člověk byl z země zemský, druhý člověk jest sám Pán s nebe.
48 Jakýž jest ten zemský, takoví jsou i zemští, a jakýž ten nebeský, takovíž budou také i nebeští.
49 A jakož jsme nesli obraz zemského, takť poneseme obraz i nebeského.
50 Totoť pak pravím, bratří: Že tělo a krev království Božího dědictví nedosáhnou, aniž porušitelnost neporušitelnosti  dědičně obdrží.
 
5 Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.
6 Oni pak sšedše se, otázali se ho, řkouce: Pane, v tomto-li času napravíš království Izraelské?
7 I řekl jim: Neníť vaše věc znáti časy anebo příhodnosti časů, kteréžto Otec v moci své položil.
8 Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země. ( Ježíš přesně nezná dne žně – toho dne zná jen Otec)
 
22 Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.
23 Proti takovýmť není Zákon. (proti Svatému není zákona….je Svatý a nepodléha ani smrti)
 
1 Protož já osvědčuji před obličejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi živé i mrtvé v den zjevení svého a království svého,
 
9 Já Jan, kterýž jsem i bratr váš, i spoluúčastník v soužení, i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na
ostrově, kterýž slove Patmos, pro slovo Boží a svědectví Ježíše Krista. (Jan je taky členem nevěsty…..viděl i ty další)
 
18 A žena, kteroužs viděl, jestiť město to veliké, kteréž má království nad králi země. (Socha svobody, žena v koši a ničemnost – USA …není ale králem Severu. Jedná se o králoství SATANA tedy zde na zemi není nastoleno králoství nebeské.
 
Shrnutí : Králoství nebeské není zde na zemi (bylo zavrženo viz. stavitelský kámen). Krist ale vylil svého Svatého Ducha na zem (poklad skrytý na poli-světě). Každý kdo ten poklad našel/najde a přijal/přijme je členem nevěsty…až bude nevěsta kompletní (144 000) bude čas žně. Tento den je Božím Dnem a jeho začátkem začíná 1000letá vláda Krista a jeho nebeského rytířstva. Kraloství nebeské zde není, naopak je tu více králoství ale všechny Satanovy…ty které se nekloní Bohu. Satan ale ví, že přichází jeho konec a bude se snažit lidstvo obelhat. Mezi tu lež patří i to, že už nyní je zde na zemi Království nebeské.
 
A co řekl Ježíš : 3x v bibli
 
29 Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého. (Boží den)
 
25 Amen pravím vám, žeť již více nebudu píti z plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu nový v království Božím.
 
16 Nebo pravímť vám, žeť ho již více nebudu jísti, ažť se naplní v království Božím.
 
Kdo tedy tvrdí, že je již zde na zemi 1000letá vláda byl obelhán Satanem a pozemskými církvemi, které s ním smilní.
 


 
Příbuzné odkazy
· Více Studijní materiály
· Novinky od Tomas


Nejčtenější článek Studijní materiály:
Plzeňská náboženská scéna III.


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Boží králoství a tisíciletá vláda" | Přihlásit/Vytvořit účet | 105 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 10:57:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naprosto s tebou souhlasím, 1000 leta vláda začne až z příchodem Pana Ježíše Mat. 25:31 "„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy."Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 11:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jjj dle bible je to jasné a dle mě nezpochybnitelné.


]


Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 17:59:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezpochybnitelné z písem je to, že až  se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, nastane soud  a věčnost. To nikdo nezpochybní.


]


Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 18:34:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co uděláš z 20. kapitolou knihy Zjevení a dalšími místy Písma? Ignorovat je nemůžeš!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 18:49:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevim co presne mas na mysli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 19:07:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To byla odpověď timgovi. Ty máš v této věci jasno, jak tu čtu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 19:17:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jjjj


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 19:23:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 20. kapitola Zjevení   je popis Božího království od počátku až po současnost. Kde ke konci kapitoly,  je popisováno velké odstoupení a konečné vítězství a soud. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 19:50:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
20. kapitola Zjevení   je popis Božího království od počátku až po současnost.

No, to tedy není!! Nic z toho, co Jan uviděl a ve 20. kap. Zjevení popsal, se ještě nestalo. Četl jsi to vůbec někdy?
Kontrolní otázky: Kolik lidí, kteří ožili a kralují s Kristem, znáš? A jak to, že Satan nespoután svádí národy každý den? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 25. srpen 2016 @ 20:31:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To mas tezke...je docela hodne církvi který stavi svou věrouku na tom ze uz tisicilete kralostvi je. Mají to tak napasovane ze jim to tak pasuje...kdyby jim to padlo padne cela jejich cirkev...coz nedopusti ani kdyby poznali pravdu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 13:00:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----- Kolik lidí, kteří ožili a kralují s Kristem, znáš?-----

             Všichni kdo jsou v Kristu, jak všichni zesnulí, tak žijící jsou oživeni Jeho Duchem. :-) Nevíš že  poslední Adam je Duchem oživujícím ?

----- A jak to, že Satan nespoután svádí národy každý den? ------

             Protože to máš předpovězeno na konci  Zj20. , tak  svádí. A obkličuje tábor svatých (napadá Boží království) No, a to vše dnes děje..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 13:09:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co nevidět zde dám výklad o prvním Ježíšovém zázraku "na svatbě" je totiž předobrazem "svatby" v božím dnu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 13:10:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dneska si to totiž tak pročítám a šup hned se mi to osvětlilo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 13:22:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V pořádku. Pak prosím v tom článku nezapomeň připomenout i ty ospalé družičky , které na svatbu nestačily vejít .


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 13:26:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No bude z toho pramenit to, že svatba ještě nemohla být :). Protože to bude posledním zázrakem na zemi. Potom už bude jen Soud.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 13:45:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak chceš . Jen připomenu že mnozí, v království Otce  večeří.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. srpen 2016 @ 14:28:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Kdy bylo to období, kdy satan, spoután, uvržen do propasti a zapečetěn,  nemohl svádět a klamat národy ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 14:37:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V období, kdy Králi králů byla dána veškerá moc, na nebi , tak i na zemi . V  době, kdy se šířilo evangelium o královstvím Božím do všech národů.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. srpen 2016 @ 14:45:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A ty národy v tom období sváděl a klamal kdo ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 15:43:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě že satan, který byl ovšem svázán mocí Boží , aby se mohlo evangelium ( moc ke spasení) , dostat mezi národy , skrze následovníky a  apoštoly , aby národům otevřely  oči a  se obrátili od tmy ke světlu, tedy od moci satanovy k Bohu.  To je vzrůstu Božího království . Dnes je situace jiná a celé národy jsou klamány satanem a odstoupení je veliké.( takže je rozvázán) A Božích nepřátel je jako písku v moři a království obkličují , jak vidno i zde..  Stejně tak, jak popisuje ap. Jan ve Zj. 20 na konci kapitoly.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. srpen 2016 @ 15:52:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dnes je odstoupení veliké (takže je rozvázán).
Kdy bylo odstoupení malinké (takže byl svázán) ? Dá se to specifikovat na konkrétní staletí ? První, druhé,... páté,... atd ?  Nebo je to jen zjednodušující idea ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 16:20:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Beru  tak. Čím méně svatých, tím více nesvatých. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel.  ap.Pavel  jasně specifikoval jací budou lidé v posledních dnech. Žeň je skonání věku a ženci andělé. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá v (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. srpen 2016 @ 16:31:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže v minulosti byly období, kdy byli na zemi sami svatí ? Protože nepřítel nemohl nesvaté nasít, jelikož byl svázaný, uvržen do propasti a zapečetěn ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisícile (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. srpen 2016 @ 16:45:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
timg je evidentně "zabetonovaný" v nějakém učení, které někde přijal, a proto momentálně nezpůsobilý vidět pravdu/skutečnost zjevenou v Písmu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisí (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 17:06:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tech zabetonovaných je více. Ale je dobré ze není zabetonovan trojici. Hodne církvi mají ve věroukách ze tisicileta vláda uz je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. srpen 2016 @ 17:22:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakékoliv "zabetonování" v jakémkoliv učení, které není Kristovo (2J 1:9), brání v poznávání pravdy, která je v Kristu Ježíši, který sám je tou Pravdou a poznávání Boha Otce a Toho, kterého poslal, Ježíše Krista je věčný život (J 17:3). 
Ve svém důsledku tedy nejde ani tak o učení jako takové, ale doslova o život. Buď znám a poznávám jediného pravého Boha a žiju nebo ne a pak neznám Boha, nemám Syna ani Otce a nemám život - rozuměj Božský věčný život v Kristu, který je tím (naším) životem jako oživující Duch v našem duchu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisícile (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 17:31:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumíme si v tom. Nepřítel ještě nebyl zcela zlikvidován. Když je někdo svázán, je omezen ve své činnosti.

Mk 3,27  Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.

A tak i Pán toho siláka před 2.tis lety spoutal a uloupil mu nás. Snad mi v tom porozumíš. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisí (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 17:51:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No co se tyce me, ja ti rozumim ale nesouhlasim s tim :). Svatba nebyla a ani ještě nemohla byt.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 17:59:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králostv (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 18:03:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo je to prirovnani.... tak stejne jak ve zni...a ta zen taky ještě neprobehla. Debatovat a hadat se ale nemá smyl ja tohle téma rozebiral s Jehovisty a proste to vůbec nemelo cenu akorát pak byli agresivni :) protože to nabourávalo jejich dva svedky atd...v podstate celou jejich věrouku. Tak stejne s nemá nemelo cenu rozebirat SVateho Ducha....pro ne je to sila-kouzelny proutek Jehovy a smitec :))).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží král (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 18:22:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. 
 Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
 Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.
 Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 23:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jjj uplne jiny vyznam ma ale tahle žeň... nejedna se o den božího navratu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží král (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Pátek, 26. srpen 2016 @ 22:10:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Po delší době potkávám člověka, který rozumí Bibli. Rozumíš knize Zjevení a Danielovu proroctví?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 23:51:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koho se ptas TImga  ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: B (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. srpen 2016 @ 23:53:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nastav si vlákno nějak lépe, aby se ti nestávalo tak často, že nevíš, kdo na koho reaguje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 23:54:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak ? jsem to ruzne nastavoval a takhle se mi to zda nejprehlednejsi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. srpen 2016 @ 23:55:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, přehled evidentně nemáš. Nastav si v profilu komentáře od nejnovějšího.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 26. srpen 2016 @ 23:59:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
NO to mam ale stejne je to serazene jaksi divne


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: B (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Sobota, 27. srpen 2016 @ 21:35:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ptám se tebe Dzehenuti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 28. srpen 2016 @ 00:26:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha :) tak to diky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 28. srpen 2016 @ 21:41:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ptám se zda rozumíš  knize Daniela a Zjevení Dzehenuti?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 28. srpen 2016 @ 00:37:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible je jak mozaika... čím více člověk pomocí Svatého ducha složí tím více se mu to odkrývá. Co přesně ze zjevení a Daniela ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: B (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Neděle, 28. srpen 2016 @ 21:45:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímá mně cela kniha Daniela a cela kniha Zjevení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 28. srpen 2016 @ 21:50:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No urcite se k tomu casem dopracuju tak abych to pochopil ;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 10:46:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škoda, mohly bychom se o tom bavit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 28. srpen 2016 @ 22:31:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímáš se o eschatologii těchto dvou knih nebo co tě zajímá konkrétně?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 08:13:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až se tam dostanu tak uvidím :). Nechávám se vest Svatým duchem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 10:52:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty máš DS?, kdes toho DS vzal? Kdyby jsi mněl DS tak do ničeho se nemusíš dopracovávat, ten kdo má DS rozumí všemu 1.Jana 2:27 "Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné – není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 11:12:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jjj přesně tak, učí Vás všemu. Aby tě někdo učil musíš mu naslouchat a ptát se. Ještě jsem tam nedojel a neprojednával to. Až tam dojedu tak to s učitelem proberu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 10:48:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímá mně zda je mezi vámi aspoň jeden člověk který rozumí Danielu a Zjevení, ale bohužel zatím jsem nikoho nenašla.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 14:45:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechci se chlubit, ale mám za to, že byť zřejmě jen částečně díky Duchu moudrosti a zjevení proroctvím těchto dvou knih rozumím. Protože se však jedná o poměrně rozsáhlé téma, ptal jsem se, co tě konkrétně zajímá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 22:35:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co mně konkrétně zajímá?, zda rozumíš sedmé kap. Daniela, zvlášť 7:19-25.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 23:20:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Daniel 7:19-25 je o Antikristu, jak píše Jan nebo o člověku bezzákonnosti, synu záhuby, jak píše Pavel, či o šelmě z 13. kap. knihy Zjevení - stále jedna a ta samá osoba.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 30. srpen 2016 @ 09:01:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s tebou, je to jedná a ta samá osoba. Skus mi popsat: kdo je čtvrté zvíře, kdo jsou 10 králů a kdo je tím malým rohem, který bude pronásledovat svaté.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisí (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. srpen 2016 @ 17:58:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když je někdo svázán, je omezen ve své činnosti.

Pravomoc svazovat a rozvazovat má církev. V případě Satana a jeho spoutání jedním silným andělem je tu pokračování v podobě uvržení do bezedné propasti, zamčení a a zapečetění nad ním. Pořád si myslíš, že v tomto případě jde o pouhé "omezení činnosti"? Jaká činnost se dá konat v takovém případě? No žádná - ani ťuk! A k takové situaci nikdy v dějinách lidstva nedošlo! Dojde k ní proto, aby mohlo být na zemi ustanoveno království nebes na zemi, kdy bude kralovat Bůh skrze svého Krista coby Krále králů a nebude nikdo, kdo v tom nějakým jakýmkoli způsobem mohl bránit. Po 1000 letech se tomu bude snažit naposledy zabránit na krátký čas propuštěný Satan, ale bez úspěchu skončí v ohnivém jezeře. Tohle říká beze vší pochyby 20. kap. knihy Zjevení.
Kdyby byl někdy v minulosti Satan spoután, uvržen do bezedné propasti atd. a následně rozvázán, byl by už v ohnivém jezeře, což není!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Sobota, 27. srpen 2016 @ 12:10:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
---- Pořád si myslíš, že v tomto případě jde o pouhé "omezení činnosti"? Jaká činnost se dá konat v takovém případě? No žádná - ani ťuk! A k takové situaci nikdy v dějinách lidstva nedošlo! Dojde k ní proto, aby mohlo být na zemi ustanoveno království nebes na zemi, kdy bude kralovat Bůh skrze svého Krista coby Krále králů a nebude nikdo, kdo v tom nějakým jakýmkoli způsobem mohl bránit. Po 1000 letech se tomu bude snažit naposledy zabránit na krátký čas propuštěný Satan, ale bez úspěchu skončí v ohnivém jezeře. Tohle říká beze vší pochyby 20. kap. knihy Zjevení.------

Vidím to jinak. Věřím, že siláka spoutal Pán Ježíš skrze anděla. Ten, který má moc zpečetit i lámat pečetě . Věřím On zde ustanovil Boží království. Věřím, že království nebeské nás v Kristu zastihlo tedy již před 2tis.léty a Bůh kraluje skrze Syna , jak na nebi, tak i na zemi. A to i nám, kteří jsme i zde na zemi, skrze svého Ducha svatého.


-----Kdyby byl někdy v minulosti Satan spoután, uvržen do bezedné propasti atd. a následně rozvázán, byl by už v ohnivém jezeře, což není!----

 To, že je Satan v ohnivém jezeře, jsem přece nikde nenapsal. Po příchodu Páně, dne věčnosti , ale bude.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králostv (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 27. srpen 2016 @ 16:11:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak ovšem věříš něčemu nikoli na základě Písma a toho, co Písmo zjevuje, ale na jiném základě a všechno, co na něm postavíš, ti spadne.

Žd 2:8 Všechno jsi poddal pod jeho nohy.‘ Tím tedy, že mu poddal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní však ještě nevidíme, že je Mu všechno poddáno. 

Království tohoto světa se ještě nestalo královstvím našeho Pána Ježíše Krista, to by přece vypadalo jinak, než jak je tomu nyní. Satan je stále vládcem tohoto světa, který leží v tom Zlém (1J 5:19). Pán Ježíš je přece stále ještě v nebesích, nikoli na zemi. Jediným královstvím Božím na zemi je církev jako místo či oblast, kde Bůh může uplatňovat svou vládu. Až přijde Pán Ježíš Kristus, bude vládnout nad celou zemí jako Král, nejen v církvi jako její Hlava. Za to se modlíme a to očekáváme, když spolu s Duchem voláme: "Přijď , Pane Ježíši!"
Příchod Pána Ježíše a ustanovení Jeho království nebes na zemi je jediným a skutečným řešením na všechny současné problémy lidstva, které politici nejsou s to vyřešit. Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží král (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 28. srpen 2016 @ 18:47:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 -----Pak ovšem věříš něčemu nikoli na základě Písma a toho, co Písmo zjevuje, ale na jiném základě a všechno, co na něm postavíš, ti spadne.------

                       Jak chceš...   

-----Příchod Pána Ježíše a ustanovení Jeho království nebes na zemi je jediným a skutečným řešením na všechny současné problémy lidstva, které politici nejsou s to vyřešit. Amen.----


             Království nebeské bylo Pánem Ježíšem Kristem na zemi ustanoveno před 2tis.lety.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 28. srpen 2016 @ 19:42:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Království nebeské bylo Pánem Ježíšem Kristem na zemi ustanoveno před 2tis.lety

Opravdu věříš, že království nebeské je na zemi? Ty si myslíš, že v království nebes to bude (má) vypadat na zemi tak, jak je to v současnosti? A jak to, že tu není jeho Král?!
Kdyby to mělo v království nebes vypadat jako na zemi v tuto chvíli, kdy si lidé i Satan dělají, co chtějí, jaký význam by mělo očekávat na návrat Pána Ježíše Krista?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: B (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 30. srpen 2016 @ 11:16:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Opravdu věříš, že království nebeské je na zemi?----]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 30. srpen 2016 @ 13:47:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, já právě nic dohromady nemíchám. Buď je na zemi království světa nebo království nebes. No, a vzhledem k tomu, jak to na zemi vypadá a co se tu děje, je vyloučeno, aby na zemi bylo království nebes! Takže je tu stále ještě království světa a to se stane královstvím nebes až s Pánovým příchodem, kdy zruší a odstraní každou lidskou vládu a nastolí království nebes, což bude znamenat Boží vládu na zemi. Vždyť teď právě na zemi vládne někdo jiný - Boží nepřítel, Satan, kterého sám Pán nazval vládcem světa. Bůh skrze svého Krista vládne jen v Jeho církvi!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 30. srpen 2016 @ 13:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A Jeho církev není na zemi ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 30. srpen 2016 @ 14:06:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že je, ale království nebes nikoliv! Copak je církev na celé zemi?! 
Království nebes však bude na celé zemi. Nebude ani kousíček země, kde by nebylo. Dokonce je napsáno v Izaiáši, že zemi naplní známost Hospodina tak, jako vody přikrývají moře. Vidíš tady na zemi teď nějakou plnost známosti Boha a Jeho Krista? Mohlo by to na zemi vypadat tak, jak to vypadá, kdyby všichni lidé znali Boha? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 30. srpen 2016 @ 14:18:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava či upřesnění: podle ČSP ... země bude naplněna poznáním Hospodina tak, jako vody pokrývají moře. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 30. srpen 2016 @ 15:06:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A zase pleteš tento svět a Boží království dohromady. Proč to stále děláš?

 V Izajáši je jasná řeč o Kristu a Jeho odpočinutí /Jeho nebeském království/  Chceš-li o celé zemi JEHO SVATÉ HORY, což se stalo a naplnilo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 30. srpen 2016 @ 15:26:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chceš-li se na něco zeptat, odpověz nejprve na mé otázky!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 30. srpen 2016 @ 15:52:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Příteli, nepotřebuji se Tě na nic ptát, protože to proroctví  Izajáše se v Kristu naplnilo. Iz. 11: 8 -  A lítý had nad děrou pohrávati bude s dítětem prsí požívajícím, a to, kteréž ostaveno jest, směle sáhne rukou svou do díry bazališkovy.
Neuškodí, aniž zahubí na vší mé hoře svaté; nebo země naplněna bude známostí Hospodina, tak jako vodami moře naplněno jest.
10 A budeť v ten den, že na kořen Izai, kterýž stane za korouhev národům, pohané pilně ptáti se budou; nebo odpočívání jeho bude slavné.

 A pamatuj že Duch svatý byl vylit, království (odpočinutí) přišlo a je slavné. A Pán Ježíš Kristus se stal korouhví všem národům (pohanům) !


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 30. srpen 2016 @ 16:33:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, takže všichni lidé žijící na zemi do jednoho znají Boha?! Kráva se pase s medvědicí a telata si lehají s medvíďaty. Malé děti si hrají s hady a lev žere trávu. Nikdo nikomu neubližuje. Nevěděl jsem, že jsi slepý a hluchý!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 30. srpen 2016 @ 17:44:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 :-) Jak myslíš. Ale jasně jsem Ti napsal , o jakou zemi se jedná. (Kde nikdo nikomu neubližuje a kde Ho znají všichni.) Neakceptuješ to. Dobře.Znovu tedy píšu, že tento svět mě tak nezajímá, protože jak bylo  před potopou, hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.

---- Malé děti si hrají s hady a lev žere trávu. Nikdo nikomu neubližuje. Nevěděl jsem, že jsi slepý a hluchý!---

To jen ty má kojenecká ústa. A teď si představ , že dokonce věřím na ovce mezi vlky...  Vlastně, je to tam také jasně psáno ( Iz 11:6) : "I bude bydliti vlk s beránkem" 

                                                 Pokoj Tobě Willy.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 30. srpen 2016 @ 17:55:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si nic nemyslím, já věřím tomu, co zjevuje Písmo a vidím, že to, co popisuje Izaiáš v 11. kapitole se ještě nestalo. Jestli ty vidíš, že se to už stalo, pak máš něco s očima. To, co tu píšeš ty, akceptovat nemohu, protože to není pravda!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 30. srpen 2016 @ 18:36:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

--------já věřím tomu, co zjevuje Písmo a vidím, že to, co popisuje Izaiáš v 11. kapitole se ještě nestalo.-----


Izajáš 11: 
1 Ale vyjdeť proutek z pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce ponese. 
2 Na němž odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy. 
3 A bude stižitelný v bázni Hospodinově, a nebudeť podlé vidění očí svých souditi, ani podlé slyšení uší svých trestati. 
4 Ale souditi bude chudé podlé spravedlnosti, a v pravosti trestati tiché v zemi. Bíti zajisté bude zemi holí úst svých, a duchem rtů svých zabije bezbožného. 
5 Nebo spravedlnost bude pasem bedr jeho, a pravda přepásaním ledví jeho. 
6 I bude bydliti vlk s beránkem a pardus s kozlátkem ležeti; tolikéž tele a lvíče i krmný dobytek spolu budou, a malé pacholátko je povede. 
7 Také i kráva a nedvědice spolu pásti se budou, a plod jejich spolu ležeti, lev pak jako vůl plevy jísti bude. 
8 A lítý had nad děrou pohrávati bude s dítětem prsí požívajícím, a to, kteréž ostaveno jest, směle sáhne rukou svou do díry bazališkovy. 
9 Neuškodí, aniž zahubí na vší mé hoře svaté; nebo země naplněna bude známostí Hospodina, tak jako vodami moře naplněno jest. 
10 A budeť v ten den, že na kořen Izai, kterýž stane za korouhev národům, pohané pilně ptáti se budou; nebo odpočívání jeho bude slavné.

     Proutek z pařezu Jišajova -  Je z rodu Davidova vzešlý spravedlivý panovník,  je to  naplněné proroctví o Kristu a Jeho království, které trvá již 2tis.let.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisí (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. srpen 2016 @ 18:24:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)  • Bůh Satana na tisíc let spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. 
a přesto Satan je pouze omezen ve své činnosti a může klamat a svádět ?
To uvržení do propasti, uzamčeni a zapečetění se nějak nepovedlo ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Sobota, 03. září 2016 @ 11:52:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
-----To uvržení do propasti, uzamčeni a zapečetění se nějak nepovedlo ?----

   :-)  Právě že to spoutání a uzamčení andělem se povedlo, evangelium o Božím království bylo kázáno po celém světě i nám, pohanům.Spoutání opravdu není zabití a zničení (toho zlého) , ale při 2.příchodu k tomu dojde... A každý falešný prorok, tomu co jsem teď napsal, bude odporovat. Protože je to falešný prorok. A falešně prorokuje "budoucí spoutání" i "budoucí propuštění"...A to není Boží pravda, protože se jedná o současnost.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 26. srpen 2016 @ 13:45:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokud budeš ignorovat skutečnost zjevenou v Písmu, nahrazovat ji jakýmsi podivným učením a trvat na něm v rozporu se skutečností, debata s tebou postrádá smyslu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 26. srpen 2016 @ 13:59:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, vždyť žádnou skutečnost zjevenou v Písmu neignoruji, naopak::

 20. kapitola Zjevení   je popis Božího království od počátku až po současnost. Kde ke konci kapitoly,  je popisováno velké odstoupení a konečné vítězství a soud. 


]


Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 19. srpen 2016 @ 19:50:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Zdaliž jste neměli věděti, že Hospodin Bůh Izraelský dal království Davidovi nad Izraelem na věky, jemu i synům jeho smlouvou trvánlivou?

                                                       Víme  to?

Zj 22,16  Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 19. srpen 2016 @ 20:16:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého. (Boží den) ----

Ten nový kalich je nová smlouva , zpečetěná Pánovou prolitou krví, a my ten nový kalich s Pánem v království jeho Otce již pijeme. A tak dnes je ten Boží den. Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 19. srpen 2016 @ 20:47:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

-----Kdo tedy tvrdí, že je již zde na zemi 1000letá vláda byl obelhán Satanem a pozemskými církvemi, které s ním smilní.-----

              Vidím to jinak a dokazovat neexistenci Božího království nebudu, neboť to není Boží vůle.  Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 19. srpen 2016 @ 21:56:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohužel jsi na omylu... ale není důležité znát kdy bude Boží Den ale milovat Boha. Kdyby proběhl ten den všichni by jsme znali jednu pravdu.....sám vidíš, že každý má teď pravdu svoji, tedy ten den nezačal.


]


Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Sobota, 20. srpen 2016 @ 14:01:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš pravdu, důležité je milovat Boha a vejít do jeho království. Které je, jak na nebi , tak i zde,  na zemi a synové království zde rostou spolu s koukolem... který království , moc, i vládu Bohu zapírají...  A ten koukol  bude svázán a z království vyhozen, tak si dávej veliký  pozor, abys neletěl už dnes.


]


Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 20. srpen 2016 @ 17:23:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dzehenuti ty miluješ Boha?


]


Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 20. srpen 2016 @ 17:09:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano již je, a kdo tvrdí že není je obelhán "satanem" (sebou samým) Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 21. srpen 2016 @ 14:05:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krátké, výstižné a hlavně pravdivé.


]


Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Neděle, 21. srpen 2016 @ 10:25:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drehenuti (jak se to vlastně čte?)

Bez urážky, ale chováš se zde jako pacient blázince. S utkvělou představou cosi nesmyslného tu dokazovat.
..."Kdo tedy tvrdí, že je již zde na zemi 1000letá vláda byl obelhán Satanem a pozemskými církvemi, které s ním smilní. "...

Pokud bych se já stal svrchovaným pánem nad celým světem, dalo by se logicky říct, že celý tento svět je mým královstvím? Nebo co jiného může znamenat, když člověk dostane veškerou moc na této zemi než to, že se stal jeho vladařem?


(Mt 28,18)
Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 21. srpen 2016 @ 11:11:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
-----Kraloství nebeské zde není, naopak je tu více králoství ale všechny Satanovy…ty které se nekloní Bohu. Satan ale ví, že přichází jeho konec a bude se snažit lidstvo obelhat. Mezi tu lež patří i to, že už nyní je zde na zemi Království nebeské. ------


Líbí se mi tvá horlivost pro Boha (Saul ji měl taky) a přeji ti ještě více poznání Ducha svatého(Božího). Dzehenuti, Boží a satanovo království je absolutně neslučitelné a oddělené. Nemíchej a neporovnávej je dohromady. Obrať se , a dokud čas trvá, vejdi.  Dnes je "onen den" -  spásy. Pak budeš Bohem utvrzen v tom pravém poznání a zmocněn  lidem zvěstovat evangelium o Božím království a budeš patřit mezi královské kněžstvo a budeš mít  moc (a to moc od Krále) rozeznávat a vyhánět démony... Někde jsi přece psal, že by jsi chtěl být Božím andělem a sloužit a pomáhat lidem.

Mt 12,28  Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
  

Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 21. srpen 2016 @ 11:40:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Však ano, Ježíš je Král Králů, král nebeského králoství. Ale jasně řekl, že toto není jeho svět. Bude až se vrátí s nevěstou a nastane 1000 leta vláda.


]


Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 21. srpen 2016 @ 12:04:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se ale nebavím o království tohoto světa... To je mě nezajímá..

.Jsem rád že víš ten fakt, že máme na nebesích krále a vládce, který nám již nyní vládne v duchu skrze Ducha Sv
Tak proč vše  tlačíš do budoucnosti, proč  je současnost pro tebe temná? Je snad nepoznamenaná zázrakem prvního příchodu Kristova a JEHO spásy?Čekáš na nový druhý příchod, což je správné, ale chybí tam zdůraznění, že jde o NÁVRAT, protože ON tu byl a dal dary lidem a z pekel vyvedl!Proto je "tisícileté" království nyní a  z toho faktu někteří omdlévají..Proč ? Že by protože nevěří a  tak nevešli... ? A až se vrátí , nastane věčnost...


]


Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 21. srpen 2016 @ 12:07:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aby jsi mne lépe pochopil ,až se fyzicky vrátí, nastane soud a věčnost.  -  Vykoupení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Neděle, 21. srpen 2016 @ 12:31:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano v ten Bozi den, který bude tisíc let.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 21. srpen 2016 @ 13:59:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každému je přístupné poznat to ,že  den Božího odpočinutí , trvá od stvoření světa. Dnes je ten sedmý den. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 21. srpen 2016 @ 14:04:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kam chodíš na tyhle bludy, co tu tak sveřepě hlásáš? Proč ignoruješ verše z Písma, které jsou v rozporu s tvým bludem, který jsi zřejmě někde přijal za svůj?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 21. srpen 2016 @ 14:13:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ex 20,11  V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 21. srpen 2016 @ 14:53:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš, jaký letopočet mají v Izraeli? Ještě neuplynulo 6000 let od počátku historie lidstva. Sedmý den ještě nenastal. A mimochodem - na mou otázku jsi neodpověděl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Neděle, 21. srpen 2016 @ 15:56:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsem, ti jasně že v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Potvrdím slovy jednoho mého bratra v Kristu: 

1  Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí.
2  I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.
3  Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: ‚Přísahal jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!‘ To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět.
4  O sedmém dni je přece v Písmu řečeno: ‚I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla.‘ (Židům 4)

Odpovím na Tvou otázku :       K nebeskému Otci .


]


Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pátek, 19. srpen 2016 @ 19:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistěže je zde království nebeské již 2000let, a Svatý Izaele dávno sedí na trůně Davidově , vždyť je náš Král a my, jsme jeho kněžstvo. Vždyť tohle vše se stalo a naplnilo:BOŽE MŮJ, BOŽE MŮJ, PROČ JSI MĚ OPUSTIL
1 Pro předního zpěváka. Podle „Laně za ranních červánků“. Žalm Davidův. 
2  Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. 
3  Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. 
4  Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. 
5  Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout. 
6  Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. 
7  Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. 
8  Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: 
9  „Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!“ 
10  Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou. 
11  Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh. 
12  Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám! 
13  Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili. 
14  Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist. 
15  Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru. 
16  Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti! 
17  Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy, 
18  mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. 
19  Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. 
20  Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! 
21  Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou; 
22 zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců! – A tys mi odpověděl. 
23  O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. 
24  Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! 
25  Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. 
26  Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí.
27  Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. 
28  Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů. 
29  Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout. 
30  Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová. 
31  Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, 
32  to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: „To učinil on!

Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 18. srpen 2016 @ 16:29:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
https://www.youtube.com/watch?v=-52MWBzal2cRe: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 18. srpen 2016 @ 16:40:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
https://www.youtube.com/watch?v=s4CRvAPzxjIRe: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 18. srpen 2016 @ 13:44:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ješte bych dopsal tyto verše :
19A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové
Boží rodiny. 20Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde
je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 21V něm se celá stavba spojuje
a roste ve svatý chrám v Pánu. 22V něm se i vy společně budujete, abyste
byli Božím příbytkem v Duchu.
21Dále jim řekl: „Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo
pod postel? Nemá se postavit na svícen? 22Není totiž nic skrytého, co by
nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. 23Má-li


kdo uši k slyšení, slyš!“

24Řekl jim také: „Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte,
takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno. 25Tomu, kdo


má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.“

26Potom řekl: „Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem.
27Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. 28Země


totiž plodí úrodu sama od sebe – nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé

obilí v klasu. 29A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala


žeň.“
Tedy ten poklad (Svatý Duch) neroste ze země ale roste v nás pokud je dobře zaléván.Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Pátek, 19. srpen 2016 @ 20:26:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Známé citace Písma ale co znamenají pro Tebe ?
H.


]


Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Laura67 v Pondělí, 29. srpen 2016 @ 22:40:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na nás ta slova se bohužel nevztahují, cituješ cizí dopis, který apoštol Pavel adresuje Efezanům.


]


Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. září 2016 @ 21:45:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj Tobě Lauro

Ten dopis se vztahuje na každého kdo uvěřil slovu o svém spasení. Tedy evangeliu o království Božím.  Řekl bych to i tak,  ti ,  kdo se připojují ke svatým,  protože se připojují, budou posvěceni. Nebo: s nevinným mužem budeš nevinný, s vyvoleným vyvolený a s úskočným úskočný. Připojme se tedy všichni k nevinným a spravedlivým. Ti jsou Božími vyvolenými.
]


Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. září 2016 @ 22:08:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co takhle připojit se k Pánu a být s Ním jeden duch - 1K 6:17.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 08. září 2016 @ 23:05:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-) Samozřejmě že Amen. A to jsem přesně jsem myslel a jinými slovy i napsal Willy.

Ona ta roztržka mnohé  změnila, mnozí i zmalomyslněli a  mnozí zaváhali,  a nás všechny zarmoutila. A ta roztržka u vás trvá doposud. Už  apoštolové před 2.tis.lety přijali příkaz učit a když zmrtvýchvstáním Pána Ježíše Krista nabyli jistoty a po seslání Ducha Svatého byli v Božím slově utvrzeni, vyšli hlásat příchod Božího království.  Dnes je tomu jinak, dnes se Kristus i jeho vladařství i moc i království zapírá...Viz tento článek.]


Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 05. září 2016 @ 20:12:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Boží království 
  
----  6 A vy budete mi království kněžské a národ svatý. Tať jsou slova, kteráž mluviti budeš synům Izraelským. 
5 Zdaliž jste neměli věděti, že Hospodin Bůh Izraelský dal království Davidovi nad Izraelem na věky, jemu i synům jeho smlouvou trvánlivou? 
  
27 Jísti budou tiší a nasyceni budou, chváliti budou Hospodina ti, kteříž ho hledají, živo bude srdce vaše na věky. 
28 Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů. 
29 Nebo Hospodinovo jest království, a onť panuje nad národy. 
30 Jísti budou a skláněti se před ním všickni tuční země, jemu se klaněti budou všickni sstupující do prachu, a kteříž duše své nemohou při životu zachovati. ----:-) Vše se v Kristu krásně naplnilo. I králové se klaněli , tak i všichni sstupující do prachu (kteří si své duše při životu zachovat nemohou) , se před ním klaní! A tak se děje přesně to, co je psáno: aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí.Re: Boží králoství a tisíciletá vláda (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: timg v Úterý, 06. září 2016 @ 18:16:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
----26 A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho? (tohle je asi nejdůležitější, jeho králoství nikdy nenastane a postupně se hroutí i s jeho lži, s příchodem 1000leté vlády skončí jeho marnivost na zemi a bude spoután) ----

Dzehenuti, satan byl andělem spoután již před 2 tis. lety, aby se rozšířilo evangelium o království Božím do celého světa. Aby i pohanské národy přijaly spásu Boží. Dnes to naopak ve světě vypadá že je již andělem (který mu bránil) propuštěn. A Božích nepřátel již je , jako písku v moři.To se přesně shoduje s proroctvími napsanými , pro nás, ve Zj.20:7 Pochop, že satan nebude druhým příchodem spoután, ale bude spálen a vhozen do ohnivého jezera ! To ti pravím, v lásce Boží , jako královský kněží, aby jsi zde neprorokoval nepravdy.     

Stránka vygenerována za: 1.64 sekundy