Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15404, komentáře < 7 dní: 489, komentářů celkem: 340627, adminů: 60, uživatelů: 4851  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 126 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
wollek
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?
·Americký novo-kalvinismus – „druhý život“ Jana Kalvína?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98411444
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev
Vloženo Středa, 13. červen 2012 @ 16:32:23 CEST Vložil: Stepan

Studijní materiály poslal PavSko

Proč sobota není závazná pro Kristovu církev Na internetu se často objevují diskuze o dni bohoslužeb. Je pro křesťany závazná sobota? Je neděle ustanovena jako "nová" sobota? Je vůbec nějaký den bohoslužeb pevně stanoven jako závazný? Jako bývalý člen Církve adventistů s. d. jsem se otázkou dne bohoslužeb zabýval detailněji a v tomto článku se pokusím velmi stručně shrnout důvody, které vidím jako zásadní, pro odmítnutí závaznosti zachovávání soboty v křesťanské církvi.

Prvním důležitým poznatkem je zjištění, že až do Exodu se v Písmu, konkrétně v knize Genesis, o sobotě jako předepsaném dni odpočinku pro člověka vůbec nemluví. Zastánci soboty jako hlavní argument pro její univerzální platnost uvádí Boží odpočinutí sedmý den po stvoření (Gn 2,2.3). V tomto textu se však podstatné jméno šabbat (sobota) vůbec nevyskytuje. Je zde pouze sloveso šabat, které znamená odpočinout. Dále je třeba si všimnout, že sedmý den po stvoření, kdy Bůh začal odpočívat, není zakončen jako předchozích šest dní frází „byl večer a bylo jitro den...“, a to znamená, že toto Boží odpočinutí stále trvá a není tedy omezeno na 24 hodin. Vzhledem k tomuto Božímu odpočinku pak nenacházíme žádný příkaz ba ani náznak o tom, že by zde existovala nějaká jeho souvislost s činností, resp. nečinností člověka (Adama a Evy). Sobota dále není zmíněna ve spojitosti s žádným z patriarchů a není zmíněna ani při ustanovení smlouvy Hospodina s Noem, ani později s Abrahamem. Události knihy Genesis zahrnují minimálně období 2500 let, a proto je zřejmé, že zachovávání soboty sedmého dne nemůže mít univerzální platnost pro celé lidstvo První zmínku o sobotě nacházíme až v Ex 16. kapitole, kde je na praktickém příkladě s manou Izraelcům vysvětlen princip zachovávání soboty. To byl nezbytný krok před samotným přijetím smlouvy na hoře Sinaj, protože, jak si ukážeme dále, sobota (a její správné pochopení) má v konceptu této smlouvy klíčový význam. Celá otázka soboty souvisí totiž především s pochopením konceptu starozákonních smluv. Každá starozákonní smlouva dodržovala jistou formu, která byla tvořena 1) slibem od silnější strany vůči straně slabší, 2) závazkem, který má plnit slabší strana, 3) ve středu smlouvy se pak nacházelo její znamení, které určila silnější strana, a které bylo pro danou smlouvu vždy unikátní. Nakonec ve smlouvě vždy nacházíme 4) výčet pozitivních konsekvencí, když bude smlouva dodržena (požehnání), a 5) negativních, pokud bude porušena (zlořečení). Sobota měla pro uzavření Sinajské smlouvy takový význam právě proto, že byla ustanovena jako její znamení: Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku [soboty]; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít. Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvuTo je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele .(Ex 31,13-17) Podobně jako znamením smlouvy s Noem byla duha, znamením smlouvy s Abrahamem obřízka a znamením Nové smlouvy je křest a večeře Páně, byla za znamení Sinajské smlouvy ustanovena sobota. Znamení pak má jednu důležitou vlastnost: váže se výhradně k dané smlouvě a nemá smysl ani platnost pro nikoho, na koho se smlouva nevztahuje. Sinajská smlouva se vztahuje právě a pouze na Izraelský národ, na potomky Abrahama, které Bůh vyvedl z Egypta. Proto v opakování Desatera v knize Deuteronomium čteme: Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme. (Dt 5,3) Sinajská smlouva tedy nebyla uzavřena s otci (Abrahamem, Izákem a Jákobem), ale až s generací jejich potomků, které Bůh zachránil z Egypta. V Písmu se pak o této smlouvě dočteme, že vstoupit do ní smí jen ten, kdo je potomkem Abrahama, a tedy patří do smlouvy, kterou s ním Bůh uzavřel. Znamením této smlouvy byla, jak víme, obřízka. Nelze tedy oddělit obřízku a sobotu, protože sobotu má povinnost (dokonce pod trestem smrti) zachovávat pouze a právě ten, kdo je obřezán (a je tedy pokrevním Abrahamovým potomkem). Kdo obřezán není, stojí mimo Sinajskou smlouvu, a nevztahuje se na něj proto ani povinnost zachovávat sobotu. Proto také novozákonní církev na Jeruzalémském sněmu (Sk 15. kap.) řešila vzhledem ke konvertitům z pohanům především otázku obřízky, protože z odpovědi plynul automaticky vztah křesťanů k celému zákonu včetně zachovávání soboty. Jak sněm rozhodl je také známé, obřízka nebyla pro křesťany z pohanů stanovena jako závazná, a tedy logicky v rozhodnutí koncilu ani žádnou zmínku o sobotě nenacházíme. Sobota je umístěna uprostřed Desatera, jako jeho čtvrté přikázání, a Desatero samotné je jádrem či základem celé Tóry (většina, ne-li všechny ostatní zákony Tóry, jsou vlastně rozvedením principů Desatera do praxe Izraelského národa). Jako znamení smlouvy je tedy sobota umístěna přesně tam, kde bychom ji dle známých konceptů starozákonních smluv měli čekat, ve středu smlouvy samotné. Proto, jak již bylo ukázáno výše, je se smlouvou a její platností neoddělitelně spjata. I když je Sinajská smlouva ve Starém zákoně označena jako věčná, apoštol Pavel uvádí její platnost na pravou míru, když poukazuje na nesmyslnost jejího zachovávání po příchodu Mesiáše (Krista): Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus. Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech... Byl přidán kvůli proviněním až do příchodu toho zaslíbeného semene.(Gal 3,16-19) Další námitkou zastánců soboty je poukázání na skutečnost, že sobota je součástí Desatera, a tedy by se mělo jednat o morální zákon, který proto musí mít univerzální platnost (na rozdíl od zákonů ceremoniálních). Především je třeba si uvědomit, že biblický text nikde nerozlišuje mezi zákony morálními a ceremoniálními, obětními, civilními aj. Jako čtenáři (a tedy vykladači) Písma můžeme tyto kategorie podle jistých charakteristik rozpoznávat, ale tyto námi rozpoznané kategorie nejsou vlastními kategoriemi samotných zákonů. Každý zákon napsaný v Tóře, bez ohledu na to jaké má charakteristiky, je nedílnou součástí Mojžíšova zákona. Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: „Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.“ (Ex 24,3) Dále je třeba poznamenat, že Desatero, i když bylo samotným Bohem napsáno na kamenné desky, bylo následně z kamenných desek přepsáno do Tóry a tvoří její nedílnou součást. Celá Tóra byla tedy sepsána Mojžíšem a byla nazvána "Kniha zákona". Byla to tato Kniha zákona, ze které Mojžíš předčítal lidu při kodifikaci a uzavření smlouvy (Ex 24,3-8). Když Mojžíš všemu lidu oznámil všecka přikázání podle zákona, vzal krev telat a kozlů, vodu, červenou vlnu s yzopem a pokropil knihu Zákona i všechen lid. A řekl jim: Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh. (Žd 9,18-20) Proto židé dodnes rozpoznávají Tóru a všech jejích 613 zákonů jako stejně závazné. I kdybychom však chtěli uvažovat o dělení zákonů Tóry na morální a ceremoniální, je zřejmé, že z principu sobota morálním zákonem být nemůže, protože v případě porušení morálního zákona zůstává vždy jedna strana poškozena (nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš apod.). Na příkladu Krista a jeho učedníků však můžeme vidět, že pokud například člověk poruší sobotu, aby činil dobré, není zde žádná poškozená strana, a tedy se nejedná o nemorální čin. Vlastně se jedná o pravý opak, tedy o morálně kladné jednání. Zákon o dodržování soboty tak je paradoxně možné naplnit i jeho porušením. Je třeba také upozornit, že sobota je uvedena spolu s morálními zákony pouze jednou (na obou místech, kde je zapsána formulace Desatera), ale ve spojení s ceremoniálními zákony je uváděna mnohokrát (Lv 23. kap., kde je uvedena mezi vyjmenovanými svátky Hospodina; Lv 24,8; Nu 15,32; 28,19; 2.Kr 4,23; 1.Par 9,32; Iz 66,23; Ez 46,1.4.12; Oz 2,11; Am 5,8; Kol 2,16). Dostáváme se však k další otázce, a sice k platnosti Desatera v době Nové smlouvy. Pro mnohé to je zřejmě překvapení, ale z výše uvedeného jednoznačně plyne, že Desatero v Nové smlouvě již závazné není. Znamená to tedy, že je dovoleno zabíjet, smilnit, loupit atd.? Naprosto ne! Nová smlouva přichází s mnohem náročnějším konceptem, protože Desatero neanuluje, ale naopak ho naplňuje, rozvádí, a tím klade na Kristovy následovníky mnohem větší zodpovědnost a nároky, než jaké měla Tóra. Kristus říká: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit(Mt 5,17) Výraz "naplnit" nemůžeme vykládat jako "zachovat platnost", protože v prorocích nejsou kodifikovány žádné zákony, a tedy není co zachovávat. "Naplnit" je tedy třeba chápat ve významu jednak završení všeho, co v prorocích i zákoně ukazuje na Krista, v jeho díle, smrti a zmrtvýchvstání, a jednak ve významureinterpretace všeho, co se nachází v zákoně a prorocích, skrze Kristovo učení a osobu do podmínek Nové smlouvy. Pisatelé Nového zákona zmiňují na mnoha místech přikázání Desatera, avšak nikoli jako závazné příkazy, ale jako didaktické pomůcky, které křesťanům osvětlují, co to znamená následovat v plnosti Krista. Apoštol Pavel přirovnává zákon k učiteli (pedagogovi, řecky paidagogos), který vede člověka ke Kristu: Zákon byl naším vychovatelem [paidagogos] ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Ale když přišla víra, nejsme již pod vychovatelem.Skrze víru jste všichni Božími syny v Kristu Ježíši.(Ga 3,24-26) Stejně tak jako vychovatel či pedagog učí dítě, pouze dokud nedospěje a není schopno samostatného života, je i zákon zbytečný tam, kde působí Boží Duch na svědomí a srdce obráceného křesťana. Takový člověk se pak řídí dobrovolně a svědomitě mnohem náročnějším Kristovým zákonem lásky: A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. (1J 3,21- 24) To, co bylo výše řečeno o platnosti zákona, a tedy i Desatera v době Nové smlouvy, se proto týká i platnosti čtvrtého přikázání o zachovávání soboty. Proto Kristus říká: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.(Mt 11,28-30) Pravý odpočinek již křesťan nenachází v povinném zachovávání sobotního dne od západu do západu slunce, ale v plném spočinutí v Kristu. Neděle tak v Novém zákoně a křesťanské praxi neplní úlohu nějaké "nové soboty", ale stává se pouze vhodným dnem bohoslužebných shromáždění křesťanské církve, jako upomínka na Kristovo vzkříšení první den v týdnu. Pro tuto skutečnost svědčí několik zmínek o neděli v Novém zákoně (Sk 2,1; Sk 20,7; 1.Kor 16,2; Zj 1,10) a texty ze spisů církevních otců z 1. století a začátku 2. stol (například Didaché, List Barnabášův, Ignácius z Antiocheje), které mluví o Dni Páně ve spojitosti s křesťanskou církví. Pavel Škoda, B.Th. Zájemce o detailnější rozbor diskutované problematiky odkazuji na svoji studii "Sobota nebo neděle?", kterou naleznete na stránkách biblickestudie.cz


Podobná témata

Studijní materiály

"Proč sobota není závazná pro Kristovu církev" | Přihlásit/Vytvořit účet | 75 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Středa, 13. červen 2012 @ 22:56:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je dobře, že jsi sabat, desatero a jiná ustanovení Starého zákona připoměl. Před časem vyšlo jako příloha ZoDu dílo Johna G. Reisingera Kamenné desky, ve kterém autor podrobně rozebírá platnost Starého zákona (viz http://zod.reformace.cz/publikace/kamenne-desky-john-g-reisinger ).


Také píšeš:

"Naplnit" je tedy třeba chápat ve významu jednak završení všeho, co v prorocích i zákoně ukazuje na Krista, v jeho díle, smrti a zmrtvýchvstání, a jednak ve významu reinterpretace všeho, co se nachází v zákoně a prorocích, skrze Kristovo učení a osobu do podmínek Nové smlouvy.

Jak chápu význam Tvého textu, tak se v interpretaci Ježíšových slov "naplnit Starý zákon" odchyluješ. Pokud chceš význam "naplnění" určit jen v těch nejdůležitějších ustanoveních, tak si přečti v kázání na hoře Ježíšova slova "starým bylo řečeno... ale já vám pravím" (nebo podobně podle překladu). Celkově je naplněním "stát se obrazem Božím", "být svatý jako On je svatý" nebo v terminologii Písma se jedná o "zákon Kristův". V zákoně Kristově není žádná kodifikace zákonných ustanovení, nikdo si nemůže odškrtat splněné požadavky, jak to mohli a mohou udělat židé u 613 zákazů a příkazů Starého zákona. Zde je "naplněním" být jako Kristus, zákon Kristův je tedy Kristus sám. Je to tedy pro nás úkol na celou věčnost, nikdy nelze říci "hotovo".

Význam soboty nebo neděle popisuješ přesně, každý může věnovat Bohu jakýkoliv den v týdnu. Ovšem nejlepší je mít setkávání s Bohem každý den, každou hodinu a každý okamžik. A jeden den v týdnu s odpočinutím od veškerého díla. "Sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu."Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: PavSko v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 12:08:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky moc za reakci. "Kamenné desky" si rád prostuduji.Co se týká výkladu Kristových slov, že přišel "naplnit zákon a proroky", myslím, že to v podstatě chápu také tak, jak píšeš. Naplnění zákona a proroků rozhodně nevnímám pouze v učení Krista, ale samozřejmě především v Jeho osobě samotné a v tom, co pro nás udělal (píšu "reinterpretace všeho, co se nachází v zákoně a prorocích, skrze Kristovo učení a osobu do podmínek Nové smlouvy"). Proto také chápu, že na osobní rovině každého z nás naplňovat "zákon Kristův" znamená usilovat o to "být jako on" (což je logicky pro nás nyní zde na zemi nedostižné, a proto se jedná o "proces" a nikoli o finální zakončený čin). 


]


Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 09:45:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S potěšením kvituji tento článek.

Kvalitní zdůvodnění.

Neděli nevidím jen jako "vhodný den", jako upomínku na Kristovo vzkříšení (které je však zcela zásadní pro osud celého světa - a už jen proto dostačující ke slavení Boha, ke slavení svátku -sabatu),
ale také jako den znovuzrození každého křesťana (je to den našeho vzkříšení spolu s Kristem ve křtu - Kol 2,12 ).Každý z nás, bez ohledu na to, zda jsme byli pokřtěni v pondělí nebo ve středu, či v pátek, tak jsme byli vzkříšeni do nového života Božích dětí spolu s Kristem v nedělní ráno.

Okamžik křtu pro každého z nás zpřítomnil okamžik nedělního rána Kristova vzkříšení (Kol 2,12).
Neděle je tedy také narozeninami všech znovuzrozených Božích dětí, Bohem uznaných dědiců věčného života pro zásluhy Kristovy
.Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 10:33:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Oko....
...ja som nebol znovuzrodený krstom, ale Slovom Božím...to je skúsenosť mnohých...viera a znovuzrodenie cez Slovo a následný krst...
veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.
1 Peter 1:23

ivanp


]


Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 12:22:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
krst predsa vysluhuje Kristus a dava mu patricnu moc, knaz je len prostrednik


]


Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 16:19:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."...ja som nebol znovuzrodený krstom, ale Slovom Božím..."...

A jak takové "znovuzrození" z Božího slova vypadá v praxi?
Můžeš nám ho podrobněji popsat?Já byl znovuzrozený Kristem, pro Kristovy zásluhy
- právě v tom okamžiku kdy jsem byl ve křtu ponořen spolu s Kristem do jeho smrti a zmrtvýchvstání.


(Kol 2,11-14)
V něm jste také obřezáni obřízkou, jež nebyla učiněna rukama, ale svlečením těla hříchů skrze obřezání Kristovo.
Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.
I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy
a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži.

Křtu předchází dar víry a víra je ze slyšení Božího slova.
To je smysl Petrova výroku místa (1 Pt 1,23).]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 16:41:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
môžem ti to popsat úplne presne:
1. počul som Slovo
2. uveril som - prijal som spasenie v Kristu
3. Obrátil som sa k Bohu
4. Boh ma znovuzrodil

...to znovuzrodenie vykonalo Slovo Božie, teda znovuzrodený som Slovom...

1 Peter 1:23  veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena


P.s. 
body 2,3,4...nemusia byť v takom poradí, môže to byť rôzne...
ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 15. červen 2012 @ 08:43:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. počul som Slovo
2. uveril som - prijal som spasenie v Kristu
3. Obrátil som sa k Bohu
4. Boh ma znovuzrodil

...to znovuzrodenie vykonalo Slovo Božie, teda znovuzrodený som Slovom... ???

Pokud napíšeš "Slovo" - značí to osobu Krista, nikoli hlásání evangelia.


U mě to bylo podobné:

Boh ma znovuzrodil tím, že jsem ve křtu získal účast na Kristových zásluhách vykoupení

- byl jsem ve křtu spolu s Kristem ponořen do jeho smrti i vzkříšení (Kol 2,12). Ve křtu jsem byl spolu s Kristem vzkříšen do nového života (Ř 6,4), jako už uznané Boží dítě, jako dědic.

...to znovuzrodenie vykonalo slovo Božie ... - ovšem přeneseně -  přineslo víru už mým předkům, jsme katolickým národem už přes tisíc let.

1 Pt  1,23 však ve významu mluví o obojím.

Víru přináší "slovo" (hlásání evangelia), však skutečně znovuzrozuje až "Slovo"  (osoba)  - Boží Syn, Kristus.
]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 16:43:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já byl znovuzrozený Kristem, pro Kristovy zásluhy
- právě v tom okamžiku kdy jsem byl ve křtu ponořen spolu s Kristem do jeho smrti a zmrtvýchvstání.


A jak takové "znovuzrození" "ve křtu" vypadá v praxi?
Můžeš nám ho podrobněji popsat?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 20:14:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč se pořád dohadujete? Ty jsi znovuzrozen z Ducha a Oko je znovuzrozen křtem. Proč to stále dokola, už tolik měsíců, řešíte? Tak to Oku přej :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 20:53:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krst je predsa od Krista, Kristus krsti, knaz he prostrednikom, tu Duch Bozi dava dary.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 20:53:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava-je


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Pátek, 15. červen 2012 @ 23:43:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
betma,

křest není od Krista. Etymologie je rozdílná. Křest je od slova "ponořit", jak se podle něho nazývají baptisté. Že je to v češtině a ve slovenštině matoucí, za to Kristus nemůže.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 17. červen 2012 @ 09:43:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest křesťanský je znovuzrozením z vody a z Ducha (J 3,5) obléknutím Krista ve křtu (Gal 3,27).

Jen tak se stáváš Kristovým učedníkem: "Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. "


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 16. červen 2012 @ 00:37:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dášo,

už jsem ti to psal, takže ještě jednou. Podle tvého podání by totiž Angličané, Američané a Australané měli smůlu, poněvadž v angličtině je to Christ = Kristus a baptism = křest.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 21:33:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aleši,

já nic neřeším. Já chci, aby si oko uvědomil, že tu jeho teorii o znovuzrození ve křtu nelze udržet při životě, protože vody křtu jsou vody smrti, z nichž se není možné znovuzrodit, narozdíl od vodní koupele v Slovu neboli skrze živé a na věčnost zůstávající Slovo Boží. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 15. červen 2012 @ 08:29:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ty jsi znovuzrozen z Ducha a Oko je znovuzrozen křtem. "...


Proč mně tak shazuješ?
Připadá ti to důstojné Božího dítěte? Vždyť je to ubohost!Já přece tvrdil něco docela jiného: Já jsem byl znovuzrozen Kristem v okamžiku křtu - našim společným ponořením do jeho smrti a vzkříšení..


]


Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 15:02:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rim.14,5  Lebo niekto súdi, že niektorý deň je nad iný deň, a zase niekto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli.
6  Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň....


Nebiblickým spôsobom doporučuješ nedeľu  a tak nás okrádaš o našu slobodu ktorú máme v Kristu.

Abrahám náš otec viery na žiadnu pobožnosť v ten ktorý deň nechodil a Boh ho miloval.

Nikde v NZ nemáme určené v ktorý deň sa máme schádzať.

Skutoční kresťania sú v službe Bohu sedem dni v týždni a vôbec ich nezujíma
o ktorý deň sa jedná.

Lukáš 2:37  A tá bola vdovou až do osemdesiatich štyroch rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou.
Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: joker (www.klicnik.eu) v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 15:37:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, a já si třeba nemyslím, že by se snažil nebiblicky prosadit neděli a úkor soboty. Neděli jako bohoslužebný den vnímám tak, že si lidé připomínali den vzkříšení (rusky se řekne neděle воскресенье) a v tento den nepracovali. I když se můžeme dohadovat o tom, bylo-li to účelové nahrazení jednoho volného dne jiným, autor se imho chyby nedopustil. Navíc neděle je dnem pracovního klidu a nemá konsekvence židovského šábesu.


]


Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: PavSko v Čtvrtek, 14. červen 2012 @ 21:45:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý bratře, zde došlo zřejmě k nedorozumění, protože mým úmyslem rozhodně není prosazovat neděli. Naopak plně zastávám názor, že v Nové smlouvě není určen žádný konkrétní den pro bohslužbu. Viz má studie Sobota nebo neděle?, kde se dané problematice věnuji detailněji. Studii najdeš na mých stránkách biblickestudie.cz 

Protože mým cílem bylo napsal pouze krátký přehledový článek, neděli jsem věnoval pouze poslední odstavec. Je mojí chybou, že jsem svůj postoj nevyjádřil dostatečně srozumitelně (již tak dlouhý článek jsem nechtěl dále podlužovat). Píšu v něm proto pouze, že neděle se stala VHODNÝM nikoli POVINNÝM dnem bohoslužeb.


]


Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 15. červen 2012 @ 09:31:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Vložil příspěvek Tomáše Kábrta

Podle Genesis 2:2-3 "Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal (š-bb-t) konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal (š-b-t) konat veškeré své stvořitelské dílo."
Sedmý den sobota (š-bb-t) je tedy od stvoření světa dnem Hospodinem posvěceným a požehnaným. Sedmý den sobota je od stvoření světa svatým, Bohem zcela výslovně odděleným dnem. Je vrcholem stvoření, celé stvoření směřuje k sobotě, je přípravou na sobotu, kdy přichází Hospodin, aby se setkal se svým stvořením. Právě tímto setkáním s Hospodinem je sobota svatá a požehnaná.    Sedmý den sobota je součástí Božího stvořitelského řádu a je od stvoření světa navždy svatá a požehnaná, trvale a zcela nezávisle na následných Božích smlouvách s Abrahamem, praotci, Izraelem, křesťany, nezávisle na tom, jaký den si určíme nebo ve který se k bohoslužbám scházíme my lidé. Můžeme se jen k Hospodinově svaté sobotě připojit, nebo nikoli. Sobotu světí Hospodin, ne my. Proto je také v Písmu vždy označována za "věčnou, provždy platnou" atd. Bude svatou a požehnanou setkáváním s Hospodinem i na věčnosti, jak praví slavnostní finále knihy Izajáš (66:22-23): "Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. 
O každém novoluní, v každý den odpočinku (š-bb-t), přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin."

Nic na tom nemění ani žádná lidská  manipulace s biblickými texty. K nim následující:   

Deuteronomium 5:3 lze přeložit i takto:

"Tuto smlouvu neuzavřel Hospodin jen s našimi otci, ale s námi všemi, kteří jsme tu dnes naživu." (Český ekumenický překlad)

"Nejenom s našimi otci uzavřel  Hospodin tuto smlouvu, ale s námi všemi, kteří jsme tu dnes naživu."  (Studijní překlad)

V Galatským 3:17 stačí doplnit manipulátorem vytečkované:

"Chci tím říci: Smlouvu, od Boha dávno právoplatně potvrzenou,  nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po 430 třiceti letech" 

Stejně Kristův výrok v Mt 5:17 stačí dočíst až do konce, protože Ježíš jej tu sám v dalších verších  vysvětluje (zřejmě právě proto, aby nemohl být překrucován, jak vidíme názorně u Pavla Škody):
 
"Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského."

Kristus, Boží Syn, prostě není v rozporu se svým vlastním stvořením a zákonem. Proto také všechny další texty, které vedou ke Kristu, vedou zákonitě k jeho stvořitelskému řádu včetně od stvoření věčné, svaté a požehnané soboty. Proto také Kristus, pravý vzor všech křesťanů, sám zachovával sobotu, sám se prohlásil "Pánem nad sobotou", Dnem Páně, ve kterém se také zjevil Janovi ve Zjevení určeném všem jeho následovníkům.   

Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: PavSko v Pátek, 15. červen 2012 @ 11:47:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratře Kábrte, děkuji za tvoji reakci. Pokusím se zde odpovědět:

Pokud jsou moje znalosti hebrejštiny správné, pak:
[šabbat] (podstatné jméno) = odpočinek, šabbat, sobota
[šabat] (sloveso - Qal perfektum. 3.os. sg. od kořene šbt) = přestal pracovat, odpočinul
[jišbot] (sloveso - Qal imperfektum. 3.os. sg. od kořene šbt) = přestává/přestane pracovat, odpočívá/odpočine

Gn 2,2 používá [šabat] viz http://biblos.com/genesis/2-2.htm
Gn 2,3 používá [jišbot] viz http://biblos.com/genesis/2-3.htm

Jak je vidět, v obou textech je použité stejné SLOVESO (jednou v perfektu Qalu a podruhé v imperfektu Qalu) - to potvrzuje i Strongovo číslování, kde obě slova mají č. 7673. Podstatné jméno sobota zde nikde není, pouze sloveso "odpočinout". Z použití tohto slovesa nelze vyvozovat, že se jedná o sobotní den, tak jak je představen v desateru (Ex 20.10), kde je použito podstatné jméno [šabbat]. Sloveso se používá v řadě míst SZ, kde se sobotou čtvrtého přikázání nemá nic  společného - viz http://concordances.org/hebrew/7673.htm
Např.
Gn 8,22 Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou [jišbot] po všechny dny země.
Oz 7,4 Jsou to samí cizoložníci, jsou jako sálající pec bez pekaře, který přestal [jišbot] bdít, když dal zadělané těsto kynout.

Iz 66,23 O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin.
Smím se tě zeptat, zda dle tohto textu, jehož univerální platnost obhajuješ, zachováváš také svátky novoluní?

Dt 5,3 - doslovný text "ne s našimi otci uzavřel Hospodin smlouvu" - viz http://biblos.com/deuteronomy/5-3.htm

Gn 3,16,17 Slib byl dán Abrahamovi a ‚jeho potomku‘; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus. Chci tím  říci: Smlouvu, od Boha dávno pravoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po čtyřech stech třiceti letech, a tak zrušit slib

Je důležité verš 17 vidět v celém kontextu. Smlouva, o které se mluví ve v.17 je smlouva uzavřená s Abrahamem, jak je zřejmé z předchozího verše 16. Pavel zde říká, že tuto smlouvu s Abrahamem nemůže učinit neplanou jiná smlouva (Sinajská nazývaná Pavlem také "zákon"), která byla vydána až po dalších 430 letech. Tato Sinajská smlouva nemůže zrušit zaslíbení dané Abrahamovi o tom, že přijde Mesiáš, Kristus.
A jak s tímto Mesiášem zaslíbeným ve smlouvě s Abrahamem souvisí "zákon" neboli Sinajská smlouva" je vysvětleno dále ve v.19: "Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek;". Je tedy zřejmé, že Sinajská smlouva jednak neruší zaslíbení o Mesiáši dané Abrahamovi a jednak po příchodu Krista (Mesiáše) ztrácí smysl.

Pozn. Plné znění veršů 16-19 jsem neuvedl z důvodu místa a proto, že jsem chtěl zdůraznit pouze to důležité vzhledem k textu článku. Označení "manipulátor" chápu jako poměrně pejorativní a nemyslím, že by se mělo vyskytovat v křesťanské diskuzi.

Mt 5,17-20
Tyndale commentary:
Tato pasáž neříká, že každé starozakonní nařízení je věčně platné. Tento pohled nenacházíme nikde v NZ, který naopak konzistentně vidí Ježíše jako toho, kdo ustanovuje nový stav, na který nás zákon připravoval (Gal 3,24), ale který ho nyní přesahuje. Pozornost je nyní na Ježíši a na jeho učení a v tomto světle musí být nyní zkoumána platnost SZ pravidel. Některá budou shledána jako ta, jejichž role se naplnila a již dále nejsou aplikovatelná... jiná budou reinterpretována.
Toto vysvětlení je jediné možné, protože jinak bychom museli dojít k závěru, že apoštolové a raně církevní otcové porušili Mat 5,17-19, když řekli pohanům, že nemusí zachovávat obřízku a Mojžíšův zákon. Stejně tak by i list Galatským byl v této věci chybným. A stejně by na tom byl i list Židům, protože jeho pisatel tvrdí, že chrámová bohoslužba a levitské kněžství byly anulovány.Detailně Mt 5,17-20 rozebírám ve své studii "Sobota nebo neděle?" na str. 25-27
Odkaz: http://biblickestudie.cz/studie/sobota_nedele.pdf

S přátelským pozdravem


]


Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 16. červen 2012 @ 15:26:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Daniel Kábrt:

Ex 20,10-11  Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Jako důvod k zachovávání soboty je zde udáván ten, že Bůh sedmý den po stvoření odpočinul. Text se přímo odkazuje na zprávu o stvoření. Nevidím tedy důvod, proč se domnívat, že se jedná o jinou sobotu, než tu při stvoření.

Nechápejte můj příspěvek jako reakci adresáta. Nejsem mluvčím Tomáše Kábrta.:-)


]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 16. červen 2012 @ 15:32:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milí Kábrtové,

vidím že Vás oba ten "divoký rej masek na Granu" opravdu zaměstnává :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 17. červen 2012 @ 11:17:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý anonyme v masce "Pastýře", třeba i pro Vás tu budeme spolu s panem Francem a Škodou inspirací k tomu tento rej opustit a přijmout elementární odpovědnost za svá slova.   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 19. červen 2012 @ 11:31:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 milým Kábrtům /hejno veliké a těžko určitelné /jistě  vyplyne elementární odpovědnost z DEKALOGU, tak můžeme zůstat v přátelském klidu a "bezvětří" adventismu
pravda. právě trochu "tropy", ale zatím "furt dobrý"


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 19. červen 2012 @ 22:51:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem znechucen


]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: PavSko v Sobota, 16. červen 2012 @ 21:44:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Důvodem je pro mne právě to, že ve zprávě o Stvoření se o sobotě čtvrtého přikázání nepíše, pouze se zde píše o tom, že Bůh sedmý den odpočinul. "Sabbat" jako "terminus technikus" s konotací pravidelného týdenního odpočinku je, zdá se, až mnohem pozdějšího data.Ke zdůvodnění svěcení soboty v Ex 20 je sice použitý příklad Boha samotného, který odpočinul sedmý den po stvoření, ale z toho nelze dokazovat, že sobota je pro člověka závazná ode dne stvoření. Tehdy se jednalo o Boží čin, který neměl žádnou souvislost s odpočinkem Adama a Evy. Nikde v Gn 2,2.3 nečteme nic o žádném příkazu, aby první lidém Boha v tomto ohledu napodobovali. V celé knize Genesis také není o sobotě jediná zmínka. Až když Bůh vysvobodil Izraelce z Egypta a rozhodl se s nimi uzavřít svoji smlouvu a jako znamení této smlouvy ustanovit týdenní sobotní odpočinek, tak jako jeden ze dvou důvodů, proč ji zachovávat, uvedl svůj vlastní příklad před mnoha věky, kdy Stvořil svět (jednalo se tehdy o událost, která se stala jednou a již se pak neopakovala). Nic méně, nic více. Tím druhým důvodem pro zachovávání soboty bylo, že Bůh Iraelský národ zachránil z egyptského otroctví - viz Dt 5,15. Oba tyto důvody jsou rovnocenné (obě verze Desatera chápeme jako inspirované). Bůh se ve formulaci čtvrtého přikázání tedy představuje jako Stvořitel i jako Spasitel, a proto má Iraelský národ, s nímž uzavřel smlouvu, začít zachovávat sobotu, jako znamení této smlouvy.
Pozn.1 Text z Ex 20,11 tedy chápu takto: "V šesti dnech [NA POČÁTKU DĚJIN] učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto [PO VYSVOBOZENÍ Z EGYPTA] požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý". Pozn.2 Sloveso "odpočinul" v Ex 20,11 má kořen [nvch] a nikoli [šbt], jako v Gn 2,2.3.Pozn.3 Text zdůvodňující čtvrté přikázání není formulován obecně "nadčasově", ale je cílen na konkrétní skupinu lidí v konkrétním čase a sice na dobu, kdy otroctví bylo považováno za samozřejmost a kdy většina lidí z této skupiny byla závislá na vlastních zdrojích obživy, zejména chovatelství hospodářských zvířat (...ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ... Dt 5,14)
Pozn.4 Čistě spekulativně: jaké zdůvodnění Destarea bylo napsáno na kamenných deskách? To z Exodu či to z Deuteronomia? Oboje asi ne, to by je Mojžíš pravděpodobně uvedl v obou případech. Není spíše pravděpodobnější, že na deskách nebylo udáno žádné zdůvodnění a teprve v jejich psané verzi Mojžíš (pod inspirací) důvody přidal? (jako analogie může sloužit práce textové kritiky, kdy z různých variant rukopisů sestavují původní znění; zde platí ověřené pravidlo, že kratší verze je vždy pravděpodobnější).


]


Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 15. červen 2012 @ 13:27:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také přidám něco málo:
 
Zákon byl dán Židům. Ze čtvrtého příkazu z desatera plyne, že člověk má šest dní pracovat a sedmý den, v sobotu má odpočívat, stejně tak jako sedmý den odpočinul Hospodin. A v listu Židům, ve 4 kapitole se píše o vstupu do odpočinku. Shrnu-li verše 1-10, dojdu k závěru, že:

  1. stále trvá/zůstává vstup do odpočinku (verše 1 a 6),

  2. ti kteří uvěřili v Ježíše Krista, tak ti vcházejí do odpočinku (verš 3),

  3. je zde zmíněno, že je psáno o sedmém dni toto: A Bůh sedmého dne odpočinul ode všech svých skutků (verš 4),

  4. ten kdo vstoupil do jeho odpočinku (tím, že uvěřil), tak ten odpočinul od svých skutků, tak jako i Bůh odpočinul od svých (verš 10).

Nevím jak komu, ale mě z tohoto místa plyne, že sobotní odpočinek byl nahrazen odpočinutím, tj, uvěřením v Ježíše Krista. 

V desateru, ve čtvrtém přikázání je popsáno, kdy se má pracovat a kdy ne. Nepíše se tam, kdy se má člověk shromažďovat. To tam opravdu není.

Tvrzení některých věřících, že křesťanská neděle je něco podobného, jako židovská sobota je dle mého poznání nesmysl. Den odpočinku – sobota je naplněna v Kristu. Ale neděle je jiný den, je to den, kdy se shromažďuje Církev – právě tento den také Církev o Letnicích vznikla. Kdo tedy tvrdí, že křesťan by měl v neděli dodržovat to, co Židé v sobotu, je stále ještě svázán zákonem a tvrdí tedy nesmysl. Neexistuje tedy žádné svěcení neděle nebo zachovávání neděle.
Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: PavSko v Pátek, 15. červen 2012 @ 13:42:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za příspěvek. Plně se s Tvým názorem ztotožňuji.Jen moc nerozumím, proč je toto již druhý příspěvek v této diskuzi, kde někdo "brání" svobodu křesťana ohledně dne bohoslužeb. Ani já v článku, a pokud jsem se dobře díval, tak ani nikdo zde v diskuzi, neobhajuje závaznost neděle ani nestaví neděli na místo soboty ;-)


]


Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 15. červen 2012 @ 14:50:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, jsem si toho vědom, že nikdo tady na GS zatím nezaměňuje dny. Zdůraznil jsem to pro ty, kteří takto smýšlejí (tedy drží se Desatera ale místo soboty si tam dali neděli) a pro ty, kteří by chtěli někomu podstrčit, že takto smýšlejí (např.: Ty říkáš, že máš den jako den, ale přitom se scházíš v neděli? To by jsi se musel scházet přece každý den, ne? Takže přece jen máš neděli místo soboty.... neděli nad jiné dny. No já to věděl, jsi obyčejný přestupník zákona.).
Jinak já jsem jednu dobu také zachovával (nebo se snažil zachovávat) sobotní den a to jsem nikdy nebyl adventista. Avšak nyní mám v tom jasno!
Radim


]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pátek, 15. červen 2012 @ 17:50:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V katolickej cirkvi mozme kazdy den oslavovat Boha aj v kostoloch, mame tam sv. omsu, kde citame a rozoberame Bozie slovo a prijimame Jezisa v Eucharistii. Robime to aj v nedelu, a v nedelu preto, lebo Jezis vstal v nedelu z mrtvych a aj preto, lebo na lamani chleba/eucharistii/ sa v nedelu zucastnovali aj prvi krestania uz pred 2000 rokmi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: joker (www.klicnik.eu) v Sobota, 16. červen 2012 @ 19:20:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Betmo, bohužel nemáš pravdu. Onehdy jsem chtěl navštívit kostel ve Svitu (ten, co je před ním vysochaný Karol Wojtyla) a byl zamčený a nikde ani noha. Stejně tak jsem chtěl navštívit za účelem ekumenické kontemplace i další z kostelů, např. ten moderní na Kramároch, v Košicích, v Mengusovcích. Dokonce jsem se před měsícem vyškrábal až na Štrbské Pleso (pěšky!) a tiež bolo v kostole zatvorené. Takže jak to tedy u vás je?

Pokud jde o Večeři Páně, asi by si to zasloužilo vlastní článek. Zatímco první křesťané, na které se odvoláváš, společně povečeřeli (tedy večer) a zajisté nejen v jediný den v týdnu (resp. v Bibli to není a jak sama říkáš, sola scriptura je sola scriptura), v moderní tradici se to odehrává pouze symbolicky ráno. 


]


Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 15. červen 2012 @ 15:39:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Malý dotaz bych měl. Jak rozumíš následujícímu verši?
 

"Římanům 3:31  Což tedy Zákon vyprazdňujeme skrze víru? Nikoli, nýbrž Zákon tvrdíme."

Tímto výrokem se např. obhajuje platnost Desatera a tedy i soboty v době milosti.]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 15. červen 2012 @ 21:09:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.
Rímskym 3:31

...celý kontext hovorí o ospravedlnení z viery...
to znamená že sme ospravedlnení nie zákonom, nie skutkami ale vierou, tak ako Abrahám-prototyp ospravedlnenia...
,,platnosť zákona potvrdzujeme,, znamená že aj starý zákon potvrdzuje ospravedlnenie z viery...a nie zo zákona, skutkov ako sa mylne domnievali židia...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Sobota, 16. červen 2012 @ 11:03:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Římanům 3:31  Což tedy Zákon vyprazdňujeme skrze víru? Nikoli, nýbrž Zákon tvrdíme."

Ja tento výrok chápem tak,že zakon má stále svoj význam.O zákone sa píše:Rim.7,12  Tak tedy je zákon svätý, i prikázanie je sväté i spravedlivé i dobré.

Keď sa ap.Pavol o zákone takto vyjadruje,tak my ho nemôžeme len tak odvrhnúť.

V ep. Gal. sa píše.že zakon bol vychovávateľom ku Kristu.
Bol tu daný na určitý účel: vychovať nás k prijatiu Krista.Zákon nás v morálke posunul dopredu.

V 1Tim 1,5  sa Píše:  Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery,

Keď je cieľom láska,tak štartom musí byť zákon.

Zákon má v Biblii stále svoj výzam,ale jeho dodržiavanie už  nie je cesta ku spáse,lebo nikto okrem P.J.Krista ho nedokázal dodržať.

Preto sa Boh nad námi zmiloval a určil nám inú cestu spásy a to:  vieru v Krista a jeho obeť.
]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: PavSko v Neděle, 17. červen 2012 @ 09:22:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a) Celá třetí kapitola mluví o ospravedlnění z víry a nikoli ze zákona (většina vykladačů se dnes shoduje že v.31 je závěrem celé kapitoly a nikoli úvodním veršem kapitoly 4). Proto je Pavlův výrok o potvrzení zákona nutné vidět vždy v kontextu předchozích veršů.

b) Ježíš Kristus řekl, že nepřišel zákon zrušit [kataluo], ale naplnit [plero] (Mt 5,17). O víře v tohoto Krista pak Pavel píše v Ř 3,31, že vírou zákon nerušíme [katargeo], ale potvrzujeme [histemi]. Zdá se tedy, že Pavlovo "povrdit" by mohlo být ekvivalentní ke Kristovu "naplnit".

c) Součástí Písem křesťanů je i Starý zákon. Důvodem proto je zřejmě také to, aby si každý, kdo uvěří v Krista, mohl přečíst:
1. Jak pouhé samotné lidské úsilí o dodržení tohoto zákona opakovaně selhávalo.
2. Jak tento zákon odhaloval a odhaluje naši hříšnou přirozenost.
3. Jak nařízení Staré smlouvy ukazovala na Krista.

Závěr: Zákon v doslovném původním znění již platný není. Z jeho základu však vyrostlo celé Křesťanství, a proto je role zákona nezastupitelná. Potvrzení zákona tedy, zdá se, znamená přijetí role zákona jako vychovatele (Ga 3,24-26), který nás vedl ke Kristu. Je prvním krokem na cestě k ospravedlnění z víry. "Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky." (Ř 3,21)]


Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 16. červen 2012 @ 14:55:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Ale neděle je jiný den, je to den, kdy se shromažďuje Církev – právě tento den také Církev o Letnicích vznikla."...

V tento den byl do církve vylit Duch svatý. V tento den tedy získala církev svou dnešní podobu.Ovšem kdyby měla církev přímo vzniknout až v tento den, jak by mohl Ježíš ještě za svého pozemského života radit toto?
(Mt 18,17)
Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a celník.
Jak vidíme, církev už byla i za časů Kristova pozemského života. Apoštolové byli pozváni do Kristova života jím osobně, spolu s Kristem prožili jeho smrt i zmrtvýchvstání. Nepotřebovali se tedy už pokřtít. Co křest učinil s námi (podíl na Kristově životě) - to oni získali osobním pozváním a životem s Kristem.Církev za Kristova pozemského života vytvářela společenství s Kristem přímo (Duch svatý ještě nebyl dán), my pak vytváříme společenství církve s Kristem skrze Ducha svatého.


]


Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 16. červen 2012 @ 18:29:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak vidíme, církev už byla i za časů Kristova pozemského života. Apoštolové byli pozváni do Kristova života jím osobně, spolu s Kristem prožili jeho smrt i zmrtvýchvstání. Nepotřebovali se tedy už pokřtít. Co křest učinil s námi (podíl na Kristově životě) - to oni získali osobním pozváním a životem s Kristem.

...dnes sa Kristus osobne zjavuje napr. mnohým moslimom alebo mesiánskym židom...oni nepotrebujú krst?...alebo sú znovuzrodení tiež bez krstu, keďže ich osobne pozýva Kristus ?,...apoštoli boli znovuzrodení bez krstu?...dnešní kresťania v krste?

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 16. červen 2012 @ 23:03:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokud byl Kristus v pozemském těle, zval lidi do svého života osobně. Proč také ne, proč by to měl dělat jinak, složitěji??

Apoštolové získali tímto přirozeným způsobem podíl na Kristově životě i na Kristově zmrtvýchvstání.

Tento zákonný podíl na Kristově životě je obsahem a principem znovuzrození.Stará smlouva byla uzavřena mezi dvěma stranami: mezi Bohem a Izraelci skrze prostředníka Mojžíše.

Nová smlouva je uzavřena jednostranně: zde už dává jenom Bůh, jenom Bůh se zavazuje, že nás přijímá za syny a zákonné dědice.
Bez našich zásluh.
Na nás už zbývá jen tuto Boží nabídku přijmout.

Proto je nová smlouva lepší, než stará.


Kristus se zjevuje ...
Tomu nejsem vázán věřit.

Kristus dal jasná pravidla, jak přijat novou smlouvu do života každého člověka osobně, jak se stát jeho učedníkem, i když on už je v nebi v oslaveném těle. - Mt 28,19.

Křtem se člověk stává křesťanem, získává podíl na Kristově životě.
Křtem člověk vstupuje do církve
.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 16. červen 2012 @ 23:31:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křtem se člověk stává křesťanem, získává podíl na Kristově životě.
Křtem člověk vstupuje do církve
.

Křesťan je člověk věřící v Boha/Bohu, následující Jeho Krista, který je jeho životem a vším. Ty jsi byl podle všeho pokřtěn v řkc, a přesto Bohu nevěříš, Jeho Krista nenásleduješ a Kristus není tvým životem a vším!

Do Církve nelze vstoupit, do Církve se lze jedině narodit - narodit z Boha, narodit znovu - z vody a z Ducha! Ty jsi pokřtěn v řkc, a přesto ses z Boha, z vody (nikoli z vody křtu, ale skrze živé a navěky zůstávající Boží Slovo) a z Ducha nenarodil!

Takže něco bude špatně! Měl bys co nejdříve zjistit, co to je! Nebo věříš, že Bůh plodí lháře, jakým ses tu nade vší pochybnost ukázal být?!

Tož tak.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 17. červen 2012 @ 08:39:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."do Církve se lze jedině narodit - narodit z Boha, narodit znovu - z vody a z Ducha! "...  NARODIT ZNOVU VE KŘTU!

Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, tedy byli pokřtěni. V ten den se připojilo okolo tří tisíc duší
a zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
... A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spaseni
.Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako i Bůh
odpočinul od svých.
Vynasnažme se tedy vstoupit do toho odpočinku, aby snad někdo neupadl do téhož příkladu neposlušnosti.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 17. červen 2012 @ 15:53:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 NARODIT ZNOVU VE KŘTU!

I kdybys to třikrát ztučnil a desetkrát podtrhl, oko, zůstane to tvým výmyslem, tvou lží.

Kromě toho, kdybys vstoupil do Božího odpočinku a odpočinul od svých skutků, tj. přestal by jsi lhát! To se nestalo, protože přestože jsi pokřtěn v řkc, do Božího odpočinku jsi nevešel a od svých skutků jsi neodpočinul - stále lžeš!

A mně k tomu už nic nepiš! Dej si to do pořádku s Bohem, proti Němuž tu každodenně hřešíš!

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 17. červen 2012 @ 21:34:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest křesťanský je znovuzrozením z vody a z Ducha (J 3,5) obléknutím Krista ve křtu (Gal 3,27).

Jen tak se stáváš Kristovým učedníkem: "Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. "


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 17. červen 2012 @ 21:48:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 17. červen 2012 @ 21:52:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křest křesťanský je znovuzrozením z vody a z Ducha (J 3,5) obléknutím Krista ve křtu (Gal 3,27).

Ty sám jsi důkazem toho, že křest v řkc znovuzrozením z vody a Ducha není. Ačkoli pokřtěn, nejsi ani znovuzrozen ani oblečen do Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 17. červen 2012 @ 22:04:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ačkoli pokřtěn, nejsi ani znovuzrozen ani oblečen do Krista."...


Já budu věřit raději Písmu:


(Gal 3,27)
Všichni, kteří jste pokřtěni do Krista, jste přece oblékli Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu cír (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 17. červen 2012 @ 22:35:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale ty's nebyl pokřtěn do Krista! Tvůj křest v řkc nebyl tím křtem z Ga 3:27, proto jsi Krista neoblékl. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 18. červen 2012 @ 09:25:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže jsem neoblékl Krista, nejsem ani křesťanem.

Co tedy jsem, pokřtěný pohan do Kristova jména? Ale tím se zrovna od ostatních křesťanů nijak neliším.

Pokud nejsem křesťanem,
pak logicky nemohu ani znát správnou podobu víry a je logicky nemožné, abych o něčem co nemohu znát mohl lhát.Proč jsi mně tedy nazval lhářem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kris (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 18. červen 2012 @ 19:23:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže jsem neoblékl Krista, nejsem ani křesťanem. Přesně tak.

Co tedy jsem, pokřtěný pohan do Kristova jména? NE!

Pokud nejsem křesťanem,
pak logicky nemohu ani znát správnou podobu víry a je logicky nemožné, abych o něčem co nemohu znát mohl lhát.
Tvá logika tě jako obvykle přívedla ke špatným závěrům!

Proč jsi mně tedy nazval lhářem? A jak bys nazval člověka, který lže, a dokonce i potom, co byl ze lži usvědčen, své lži znovu a znovu opakuje?! Já pro takového člověka jiné označení než lhář nemám! Kromě toho před Bohem budiž každý člověk lhář - viz Ř 3:4.

Tož tak.


]


Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Sobota, 16. červen 2012 @ 11:04:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

"Římanům 3:31  Což tedy Zákon vyprazdňujeme skrze víru? Nikoli, nýbrž Zákon tvrdíme."

Ja tento výrok chápem tak,že zakon má stále svoj význam.O zákone sa píše:Rim.7,12  Tak tedy je zákon svätý, i prikázanie je sväté i spravedlivé i dobré.

Keď sa ap.Pavol o zákone takto vyjadruje,tak my ho nemôžeme len tak odvrhnúť.

V ep. Gal. sa píše.že zakon bol vychovávateľom ku Kristu.
Bol tu daný na určitý účel: vychovať nás k prijatiu Krista.Zákon nás v morálke posunul dopredu.

V 1Tim 1,5  sa Píše:  Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery,

Keď je cieľom láska,tak štartom musí byť zákon.

Zákon má v Biblii stále svoj výzam,ale jeho dodržiavanie už  nie je cesta ku spáse,lebo nikto okrem P.J.Krista ho nedokázal dodržať.

Preto sa Boh nad námi zmiloval a určil nám inú cestu spásy a to:  vieru v Krista a jeho obeť.Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Sobota, 16. červen 2012 @ 16:52:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Shrnul jsi to dobře. Zákon zde není proto, abychom jeho dodržováním spoléhali na to, že máme dostatečnýz deseti  početbodů pro spasení a už vůbec za praktikování symbolických úkonů, které byly naplněny v Ježíši Kristu a ukazovaly na něj, dokud ho lidé nemohli poznat osobně, ze svědectví apoštolů, z písma.
Pokud byly tyto symboly uplatňovány bez víry v Mesiáše, který měl přijít, zvrhly se v mrtvé náboženství.
Ježíš nejen naplnil symboly a slova proroků, ale i připomněl ve SZ známé krílovské přikázíní lásky k Bohu a člověku-ale především představil Boha, kterého nikdo neviděl, Boha v těle, ale také jeho charakter.
Dá se tedy říci, že charakter zákonodárce je představen osobně v těle,životě a oběti Boha v Ježíši Kristu.
Největší poznání je, že Bůh je láska, která na sebe vztáhla dopad spravedlnosti za hřích, který nelze omluvit, ale jen potrestat a nebo odpustit. Jiné cesty není -odpuštění nebo trest. A Bůh, zákonodárce, nabízí milost pro pžestupníka zákona / neboť přestoupení zákona je hřích /, který by se jinak sám nemohl ničím, ani skutky, vykoupit.
Je tedy třeba říct, že milost je tu proto, že zákon, jakkoliv nedostačující pro spasení, nelze zrušit -přestal by existovat hřích, ale nelze ho ani naplnit / proto homusel za nás naplnit Bůh, v Ježiši, druhém Adamovi /.
Takže - jsme li spaseni z milosti, jsme spaseni proto, že jsme zhřešili a když hřešíme, jsme pod milostí, ale i pod platností toho, co nás usvědčuje - obecně řečeno z nedostatku lásky, ktrrý plodí hřích. A nejsme li schopni dodržet zákon 10 ustanovení, nejsme schopni ani dokonalé lásky / kromě něčeho, za co za ni považujeme , ale není /
Dále věčím, že z hříchu nís obviňuje nejen zákon - litera napsaná a její výklad/ jak moc se jen zde na GS liší pohled na výklad / - ale i Duch Boží.
O výklad se zde můžeme přít, ale já moc intelektuály v duchovním slova smyslu, nemusím... o tom, co nám řéíká Duch a jsme li vůbec ve spojení s ním , je těžké diskutovat.
Život se žije, slova se píšou-- v životě, kde nené zákonodárce zůstanou jen slova, někdy svatá... Každý musí zákonodárce poznatosobně, nejde to ze slov, ale ani bez nich. Toť jediný důvod být tady a něco napsat a něco přečíst - v úctěpřed vztahem bližního se svým / ale i mým / Bohem.


]


Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 19. červen 2012 @ 11:39:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ten, kdo je SPASEN není již pod strým zákonem usvědčován, ale je veden Ducem Svatým MILOSTÍ, nám darovanou
na naše hříchy je zapomenuto a NIKDY nebude připomínáno, to je SVATOST v KRISTU!


]


Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 19. červen 2012 @ 12:28:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

helena

2Kor5,10
 

10Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

je tam napisane, ze vsetci budeme pred sudom/aj sv. Pavol/ a ze kazdy dostane odplatu podla toho, ci robil dobro a ci zlo.]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 19. červen 2012 @ 13:12:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milá Betmo,
opět držíš nebiblické učení my spasení /od Golgoty/ na soud nepřijdeme my si jdeme ke trůnu pro připravenou zatím odloženou korunu, odměny!
K soudu jde svět bezbožných nespasených!
 Jan 5,24 my svatí spasení, jsme již přešli ze smrti do života!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 19. červen 2012 @ 13:28:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ja som citovala sv, Pavla z Biblie, a on hovori, ze vsetci/cize aj on, aj ostatni/ pridu pred sud , kde budeme sudeni podla dobra ci zla, co sme vykonali. je to tam jasne napisane.

10Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 19. červen 2012 @ 14:15:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahá Betmo,
Písmo se vykládá celé! verše NELZE vytrhovat a ap Pavel káže VELMI správně


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 19. červen 2012 @ 14:28:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Pismo treba vykladat cele, netreba vytrhovat.A treba veci chapat tak, ako sv. Pavol
Lebo Pavol aj seba poklada za toho, ktory pojde pred sud a bude sudeny z toho, co vykonal dobre aj zle.A hovori o vsetkych. ze vsetci tym prejdeme. jeho rec je jasna.


10Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 19. červen 2012 @ 14:44:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betmo,
Písmo si NEPROTIŘEČÍ, ve II.Tim 4,8 je ap Pavlem napsáno, že zatím je mu odložena koruna, kterou má a dostane jí v ten den soudu /onen den/ JEHO PŘÍCHODU!
Takže k SOUDU bezbožných NEJDE, jde si pro odměnu, korunu, přesně tak jako je to psáno u JANA! 
tedy opět žádné bludné římské dilema...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 19. červen 2012 @ 23:59:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
heleno,  veci su napisane jasne- je tam slovo vsetci-/vsetci pojdeme pred sud,aj Pavel/a pred sud pojdeme preto, aby kazdy ,opakujem, je tam slovo kazdy dostal odplatu podla toho, ci robil dobro alebo zlo.
Ak naozaj hladas pravdu,budes tieto pavlove slova brat vazne.

10
Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé
.

heleno, proste sa i ty musis ukazat pred sudnou stolicou, s tym nic nenarobis.

Ak to ani teraz nepochopis,po tolkom vysvetlovani, nevinim ta za to, proste to nie je v tvojich silach,nemas na to momentalne milost Myslim,ze modlitba za teba tu zmoze viac,ako dokazovanie, aby si jasné a jednoznacné Pavlove slova pochopila spravne a vyvodila z nich aj dosledky pre svoj zivot..
nechame aj tu sukromnu postu,vidim, ze je to momentalne naozaj zbytocne.Ja som presvedcena, ze ak nebudes klast Bohu v dusi prekazky, rozhodne ti milost spravne chapat Bibliu da, tak ako ti dal milost spoznat, ake hrozne bludy hlasaju adventisti, bez toho,aby o tom vedeli.
Ale netreba nikoho dopredu zatracovat, Boh miluje vsetkych a dokial sme na zemi, vzdy je moznost najst Boha- Najsvatejsiu Trojicu a prijat krst , ktory je pre nas znovuzrodenim, lebo ho vysluhuje Kristus ktory chce,aby boli vsetci pokrsteni i v mene Otca i Syna i Ducha Svateho.Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu cír (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 20. červen 2012 @ 00:12:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Este doplnujem , ze si uvedomujem, ze ta moje slova mohli zranit. Za to sa ospravedlnujem.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 20. červen 2012 @ 13:22:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milá Betmo,
Tvoje slova mě zraňují úplně jinak, než si myslíš, tak zůstaň klidná!
Když chceš, tak, asi půjdeš k soudu, my s ap Pavlem k soudu nepůjdeme a to je to, co Ty nevíš, protože ap Pavel píše o soudu jako posledním dnu pro všechny, tím je ten DEN druhého příchodu Ježíšova! Tak jim to v tom římském zajetí až se Ti vrátí z rekreace GANDOLFA /mají teď dovolenou/ OPRAV, díky h


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kris (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 21. červen 2012 @ 14:41:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno a Betmo,
všichni znovuzrození věřící budou stát před soudnou Kristovou stolicí a posuzování za své skutky - dobré či zlé. Na základě těchto skutečností dostaneme takovou či takovou odměnu a nebo naše dílo shoří, utrpíme škodu a budeme spaseni skrze oheň (tedy bez odměny). Soud před Kristovou stolicí je popsán v listech Řím, 1.Kor a 2.Kor; je to soud jen pro obrácené věřící, nikoliv pro nevěřící. Ovšem nevěřící kteří umřou bez Krista, tak ti budou souzeni před bílím trůnem pro svoji nevěru a na základě svých zlých skutků budou odsouzeni a vrženi do ohnivého jezera. Takto zjednodušeně. Není jen jeden soud a je třeba rozlišovat mezi věřícími a nevěřícími!
Ten, kdo věří v Krista, ten nepřijde na soud který je určen pro bezbožníky. Každá z vás má kus pravdy...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 21. červen 2012 @ 17:35:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leguldo,
prosím nespojuj nespojitelné, my křesťané víme, že ospravedlnění máme z Golgoty, tak jsme "soudem" prošli;
a to, že se soud jako takový týká jen bezbožných, kteří jdou k odsouzení, je jasné, protože spasení na soud NEPŘIJDOU
a ap Pavel mluví o soudu jako o dni posledním, /onen den/  I.Tim 4,8;


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 21. červen 2012 @ 17:54:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno,
doporučuji k pečtení tento článek od Grega:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=7927]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není záva (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 22. červen 2012 @ 08:40:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
dík Leguldo,
i u G777 lze účinně polemizovat, ale o to nejde, jde o zásadní rozpor a tím je římská teologie versus Písmo Sv, tam jsou vždy zásadní rozpory a vždy budou a vždy je tam najdeme! 
proč se tu stále vetilují?, no od toho jsou diskuze


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 21. červen 2012 @ 09:41:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
          Já  nechápu tuhle názorovou při. Jsou lidé, kteří páchají zlo, a je  jim jedno, zda bude  po smrti  nějaký soud či ne. Už tím, že si někdo připustí myšlenku, že půjde na Boží soud, člověka vede k tomu, aby si dal pozor na svoje činy. Na tom není nic špatného. Naopak jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že na žádný soud nepůjdou, protože jsou už svatí.   A jejich skutky ? Škoda mluvit!!


       Nechme to na Bohu! Ten vidí do srdce člověka. Nikdo z nás není schopen se čistý postavit před Ježíše.  A právě proto jeho milost a odpuštění má obrovskou cenu. Žádným svým skutkem si ji nezasloužíme.


    A pokud věříme, že nepůjdeme před soud, tak je to díky Pánu Ježíši, v něhož jsme uvěřili. A pokud věříme, že před soud půjdeme, pak Pán Ježíš nám díky víře v Něho dá milost, protože náš hřích odpykal za nás.


                 Nebo je to jinak???]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 21. červen 2012 @ 12:53:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku100
je to jinak a je to napsané u Jana 5,24
AMEN AMEN pravím vám: Že kdo slovo mí slyší a věří tomu, který mně poslal, máť život věčný, a na soud NEPŘIJDE, ale přešel
jest ze smrti do života!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pátek, 22. červen 2012 @ 13:20:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 5,24 my svatí spasení, jsme již přešli ze smrti do života!
Jana 5,24
AMEN AMEN pravím vám: Že kdo slovo mí slyší a věří tomu, který mně poslal, máť život věčný, a na soud NEPŘIJDE, ale přešel
jest ze smrti do života!

helenka, podstata je, ze
 aj pre tých, ktorí vierou prešli zo smrti do života, platí, že budú spasení len vtedy, ak sa nevrátia zo života naspäť do svojho smrteľného nespravodlivého života, ale vytrvajú v tomto nesmrteľnom Kristovom živote, ktorí získali vierou, dokonca pozemského života. Ježiš pripomína, že "v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený" (Mt 24,13). 

To, že aj po získaní Kristovho života, teda po prechode zo smrti do (Kristovho) života,. sa dá vrátiť naspäť do smrti, hovorí aj Pavol.Pripúšťa, že by mohol byť zatratený
Píše totiž:  "Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý" (1Kor 9,27).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 22. červen 2012 @ 13:46:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahá Betmo,
víra je DAR BOHA a to co BŮH daruje, toho nelituje!
Z toho vyplývá jediné a to, že kdy žiješ v Kristu a ON skrze DUCHA Sv vede Tvůj život, tak NIKDY a nikoli ke ztrátě, ale jen k   rozmnožení bohatství věčného DARU!, kterým je TRVALÉ přejití ze smrti do ŽIVOTA!
Ten NELZE ztratit, ten kdo říká opak jako to tvrdí vaše římská teologie je ďábelský našeptavač a lhář!
BETMO, proč vám to dělá ten hnusný zlostník?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu církev (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pátek, 22. červen 2012 @ 13:57:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Helenko, citovala som Jezisa, aj sv, Pavla, zas si nereagovala, iba protestujes.
 Obaja aj Jezis i Pavol jasne tvrdia, ,  že aj po získaní Kristovho života, teda po prechode zo smrti do (Kristovho) života,. sa dá vrátiť naspäť do smrti"Jezis-v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený" (Mt 24,13).
A
Pavol pripúšťa, že by mohol byť zatratený
  "Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý" (1Kor 9,27).


Helenko,ja chapem, ze je tazke opustit sposob myslenia, ktore mas  nie vlastnou vinou cely zivot, ale pros Boha o svetlo a veci pochopis.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu cír (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 22. červen 2012 @ 18:23:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 drahá BETMO,
mě NETŘEBA CHÁPAT, ALE KRISTA, který  daru nelituje, ok?!
VÍRA je ZÁZRAK, který je DOKONALÝ a NELZE ho vyzmizíkovat na něčí přání, všichni pisatelé Písma Sv byli puzení DUCHEM Sv to chápali a také tak NAPSALI, já vím, proč to tam nechceš číst, je to stále stejná píseň, proto nechceš toho již raději nechat?
Pro křesťana, který KRISTU bezvýhradně věří, jsou Tvé pochybnosti naprosto bez výpovědi


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kristovu (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pátek, 22. červen 2012 @ 18:45:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
helenka, ved naozaj nikto netvrdi, ze Kristus lutuje dar,a ze dar nie je dokonaly. len je tu moznost ze clovek sa toho daru moze aj vzdat.
proste ti to hovori sam Kristus, co robia ludia s darom viery.
Jezis-v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený" (Mt 24,13).
A
Pavol pripúšťa, že by mohol byť zatratený a  ten bol tiez PUDENY DUCHOM a PRETO NAPISAL
 "Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý" (1Kor 9,27).

helenka,ved toto sa naozaj neda, niektore vyroky brat do uvahy a niektore nie.Ked to zatial nechapes, tak to nechapes. Ja ako clovek uz nemozem viac urobit.Toto keby mi niekto povedal, ze je mozne takto jasne slova nerozumiet tak neuverim.Bez urazky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro Kris (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 23. červen 2012 @ 11:09:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahá Betmo,
opravdu není na lidech vtloukat někomu do hlavy zprávy evangelia spásy,
tedy podle všech ukazatelů o DARU BOŽÍM nevíš NIC,
protože podstata daru je VYVOLENÍ a ZNOVUZROZENÍ a to Ti chybí v repertoáru, že... 
tak se nedá věc lámat přes koleno, buď zdráva a piš možná raději na soukromé,
rozmysli to,
jestli chceš pokračovat, ďíky


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč sobota není závazná pro (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Sobota, 23. červen 2012 @ 11:58:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
helenko, pozehnany vikend


]


Stránka vygenerována za: 1.19 sekundy