Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 311, komentářů celkem: 430877, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 81 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117094170
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Chcete se stát katolíkem?
Vloženo Neděle, 29. leden 2012 @ 13:41:05 CET Vložil: Olda

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Benedikt XVI.: Plná a viditelná jednota křesťanů vyžaduje, abychom se nechali proměňovat a připodobňovat obrazu Krista

Drazí bratři a sestry,
Dneškem začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, který si už více než sto let připomínají křesťané všech církví a církevních společenství, aby prosili o mimořádný dar, za který se modlil Pán Ježíš při Poslední večeři před svým utrpením: „Ať jsou všichni jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 17,21).

Týden modliteb za jednotu křesťanů byl zaveden roku 1908 o. Paulem Wattsonem, zakladatelem anglikánské řeholní komunity, která následně vstoupila do katolické církve.
Iniciativě se dostalo požehnání papeže, svatého Pia X., a byla potom podpořena papežem Benediktem XV., který ji 25. února 1916 doporučil celé katolické církvi svým breve - Romanorum Pontificum.Oktáv modliteb se vyvíjel a zdokonaloval ve třicátých letech minulého století zásluhou abbé Paul Couturiera z Lyonu, který podporoval modlitbu za „jednotu církve tak, jak to chce Kristus a v souladu s nástroji, které chce On“. Abbé Couturier ve svých posledních spisech označuje Týden modliteb za nástroj umožňující Kristově univerzální modlitbě „prostoupit a proniknout celý Boží lid“, který prosí Boha o tento velký dar.

A právě Týden modliteb za jednotu křesťanů je jedním z nejúčinnějších výrazů podnětu, který dal Druhý vatikánský koncil ke hledání plného společenství mezi všemi Kristovými učedníky. Toto duchovní setkání, které spojuje křesťany všech tradic, nám umožňuje si uvědomit skutečnost, že jednota, ke které směřujeme, nemůže být jenom výsledkem našeho úsilí, ale bude spíše darem, kterého se nám dostane shůry a o který je třeba neustále prosit.Každoročně jsou nějakou ekumenickou skupinou z různých částí světa připravovány podklady textů pro Týden modliteb. U tohoto bodu bych se chtěl pozastavit. Letos byly tyto texty podány smíšenou skupinou představitelů polské katolické církve a ekumenické rady, která zahrnuje různé církve a církevní společenství v této zemi. Dokumentace byla přehlédnuta komisí složenou ze členů Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a komise Víra a ústava Světové ekumenické rady církví. Také tato společná práce vykonaná ve dvou etapách je znamením touhy po jednotě, která oživuje křesťany, jakož i vědomí, že modlitba je primární cestou k dosažení plného společenství, neboť ve spojení s Pánem jdeme vstříc jednotě.

Téma letošního Týdne je vzato z prvního listu Korinťanům: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. 1 Kor 15,51-58), Jeho vítězství nás promění. Toto téma bylo vybráno zmíněnou ekumenickou skupinou z Polska, která reflexí o své národní zkušenosti chtěla poukázat na oporu, kterou poskytuje křesťanská víra uprostřed zkoušek a zmatků, jakými byly ty, jež jsou charakteristické pro dějiny Polska. Po rozsáhlých diskusích bylo zvoleno téma zaměřené na proměňující moc víry v Krista, zejména ve světle významu, jaký má pro naši modlitbu za viditelnou jednotu církve, Kristova Těla.

Tuto reflexi inspirovala slova svatého Pavla, který se obracel k církvi v Korintu a hovoří o dočasné povaze toho, co patří k našemu přítomnému životu, poznamenanému také zkušeností „prohry“ hříchu a smrti, ve vztahu k tomu, co přináší „vítězství“ Krista nad hříchem a smrtí v Jeho velikonočním tajemství.Konkrétní dějiny polského národa, který zakusil již v 16. století období demokratického soužití i náboženské svobody, byly poznačeny v posledních stoletích invazemi a neúspěchy, ale také stálým bojem proti útisku a prahnutím po svobodě. To všechno vedlo ekumenickou skupinu ke hlubšímu zamyšlení nad pravým významem „vítězství“; co je to „vítězství“ a co „prohra“. Ve srovnání s vítězstvím chápaným v triumfalistických kategoriích nám Kristus nabízí docela jinou cestu, která nevede skrze sílu a moc. Tvrdí totiž: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech“ (Mk 9,35). Kristus mluví o vítězství trpící lásky skrze vzájemnou službu, pomoc, novou naději a konkrétní útěchu darovanou těm, kdo jsou poslední, zapomenutí a odmítáni. Pro všechny křesťany je nejvyšším výrazem takovéto pokorné služby samotný Ježíš Kristus, naprostý dar, kterým dává Sebe samého, vítězství Jeho lásky nad smrtí v kříži, jež září úsvitem Velikonočního rána. Můžeme mít účast na tomto proměňujícím „vítězství“, pokud se necháme proměnit Bohem, pokud uskutečníme konverzi ve svém životě; tato proměna se uskutečňuje obrácením. To je důvod, proč polská ekumenická skupina považovala za mimořádně vhodné téma svého rozjímání slova svatého Pavla: „Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. 1 Kor 15,51-58).

Plná a viditelná jednota křesťanů
, po níž toužíme, vyžaduje, abychom se nechali stále dokonaleji proměňovat a připodobňovat obrazu Krista. Jednota, za niž se modlíme, vyžaduje vnitřní konverzi a to jak společnou, tak osobní. Nejde jenom o srdečnost či spolupráci, je zapotřebí zejména posílit naši víru v Boha, v Boha Ježíše Krista, který se stal jedním z nás a oslovil nás. Je třeba vstoupit do nového života v Kristu, který je naším pravým a definitivním vítězstvím; je třeba se vzájemně otevřít a přijmout všechny prvky jednoty, které nám Bůh uchoval a stále znovu nám je dává; je třeba cítit nezbytnost dosvědčovat člověku naší doby živého Boha, který se dal poznat v Kristu.Druhý vatikánský koncil postavil ekumenické hledání do středu života a působení církve: „Proto tento posvátný sněm vybízí všechny katolické věřící, aby pochopili znamení doby a horlivě se účastnili ekumenického díla“ (Unitatis redintegratio, 4). Blahoslavený Jan Pavel II. zdůraznil podstatnou povahu tohoto nasazení slovy: „Tato jednota, kterou Pán daroval své církvi a v níž chce obejmout všechny, není žádným doplňkem, ale samým středem jeho díla. Nelze ji stavět na úroveň jakéhosi druhotného přívlastku společenství Ježíšových učedníků. Je totiž vlastní samému bytí tohoto společenství“ (Ut unum sint, 9).

Za ekumenické dílo je tedy odpovědná celá církev
a všichni pokřtění, kteří mají růst v již existujícím částečném společenství mezi křesťany až k plnému společenství v pravdě a v lásce. Modlitba za jednotu se proto neomezuje na tento Týden modliteb, ale má se stát integrující součástí naší modlitby, života modlitby všech křesťanů na každém místě a v každé době, zejména když se setkávají lidé různých tradic a společně se v Kristu přičiňují o vítězství na veškerým hříchem, zlem, nespravedlností a násilím páchaným na důstojnosti člověka.Od doby, kdy více než před sto lety vzniklo ekumenické hnutí, stále existuje jasné povědomí skutečnosti, že nedostatek jednoty mezi křesťany brání účinnějšímu hlásání evangelia, protože ohrožuje naši důvěryhodnost. Jak můžeme přesvědčivě svědčit, když jsme rozděleni?

Pokud se týká základních pravd víry, spojuje nás toho zajisté mnohem více než toho, co nás dělí. Rozdělení však zůstávají a týkají se také různých praktických a etických otázek, vzbuzují zmatek a nedůvěru, oslabují naši schopnost předávat spásonosné Kristovo Slovo. V tomto smyslu je třeba, abychom si připomínali slova blahoslaveného Jana Pavla II., který ve své encyklice Ut unum sint mluví o škodě, kterou způsobil křesťanskému svědectví a evangelnímu hlásání nedostatek jednoty (srov. č. 98,99). Je to velká výzva pro novou evangelizaci, která bude moci být plodnější, pokud budou všichni křesťané společně hlásat pravdu evangelia Ježíše Krista a poskytnou společnou odpověď na duchovní žízeň naší doby.Cesty církve i národů jsou v rukách zmrtvýchvstalého Krista, jenž zvítězil nad smrtí a nespravedlností, kterou podstoupil a vytrpěl za všechny. On nám dává účast na svém vítězství. Jenom On je s to nás proměnit a učinit z nás - slabých a váhavých - mocné a odvážné vykonavatele dobra. Jedině On nás může zachránit z negativních důsledků našich rozdělení.Drazí bratři a sestry všechny vás vybízím, abyste se během tohoto Týdne co nejintenzivněji spojili v modlitbě za růst společného svědectví, solidarity a spolupráce křesťanů v očekávání slavného dne, kdy budeme moci společně vyznávat víru předanou apoštoly a společně slavit svátosti naší proměny v Kristu.

Přeložil Milan Glaser


"Chcete se stát katolíkem?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 32 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Neděle, 29. leden 2012 @ 21:18:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedině On nás může zachránit z negativních důsledků našich rozdělení.Drazí bratři a sestry všechny vás vybízím, abyste se během tohoto Týdne co nejintenzivněji spojili v modlitbě za růst společného svědectví, solidarity a spolupráce křesťanů v očekávání slavného dne, kdy budeme moci společně vyznávat víru předanou apoštoly a společně slavit svátosti naší proměny v Kristu.

Prosím místní katolíky o odpověď: Bude to aristotelovsky transsubstanciovaná oběť mše nebo symbolická památka Večeře Páně? Jak bude vypadat ta svátostná jednota slavného dne? Staneme se všichni presbyteriány, či luterány nebo římskými katolíky?Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Neděle, 29. leden 2012 @ 21:32:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To záleží i na tobě jak a zda to bude :-)


]


Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Neděle, 29. leden 2012 @ 21:58:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to je fajn, že to záleží na mne. Takže to bude zwingliánský způsob a Ty zítra vstoupíš k baptistům :)


]


Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 30. leden 2012 @ 15:07:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Baptisti mám za rohem a musím ti říci, že je s nimi mnohem lepší povídání o víře, než s některými zastánci té "jediné a pravé" víry tady.  :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 30. leden 2012 @ 15:19:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka je, jestli se to povídání líbí Bohu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 30. leden 2012 @ 20:37:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
tohle na rozdíl od tebe ponechávám  Bohu, zkus to někdy také, uleví se ti.
h.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 30. leden 2012 @ 20:45:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč narozdíl ode mne, Honzo? Myslíš, že si Bůh nechá ode mne něco vzít?:-) Nebo si o mně myslíš, že mám v úmyslu Bohu něco brát?
w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 30. leden 2012 @ 20:56:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
jen ti odpovídám na tvou otázku, nevím proč to dál rozvádíš.

Ponechávám některé soudy - na rozdíl od Tebe - Bohu, co je na tom divného nebo nepochopitelného ? Zkus to také někdy a netrap se víc než je potřeba.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 30. leden 2012 @ 21:01:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tys mi ovšem na mou otázku, Honzo, neodpověděl, neboť zněla, jestli se to povídání líbí Bohu, k čemuž si nenapsal nic.

Zbytek tvého příspěvku je natolik mimo realitu, že se na něj nedá adekvátně reagovat.
w.


]


Všichni pokřtěni (Skóre: 1)
Vložil: Vaszti v Neděle, 05. únor 2012 @ 08:41:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
všichni pokřtění, kteří mají růst v již existujícím částečném společenství mezi křesťany až k plnému společenství v pravdě a v lásce


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 30. leden 2012 @ 20:49:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo,

klidně to ponech Bohu, ale zjistit bys to u Něho měl/mohl, abys věděl, na čem před Bohem jsi.
w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 31. leden 2012 @ 10:43:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně willy, dej sem telefonní číslo :-)))) 

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 31. leden 2012 @ 17:43:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nemáš kontakt?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 31. leden 2012 @ 17:48:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
vnitřní konverze, vstoupení do nového života v Kristu jak říká pan papež, znamená získáni telefonního čísla :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pondělí, 30. leden 2012 @ 23:17:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Baptisti mám za rohem a musím ti říci, že je s nimi mnohem lepší povídání o víře, než s některými zastánci té "jediné a pravé" víry tady. :-)

"Jediná a pravá víra" je holt prevít, v tom se shodneme. Naštěstí vždy přišla reformace :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 31. leden 2012 @ 10:35:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naštěstí vždy přišla reformace :-)   ovšem i různé deformace . . :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 31. leden 2012 @ 12:32:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naštěstí vždy přišla reformace :-)   ovšem i různé deformace . . :-))

Některé doformace přišly, ta hlavní zůstala :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 31. leden 2012 @ 13:43:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš pravdu, budeme se jen rozcházet v názoru na které straně. :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 31. leden 2012 @ 18:52:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tam, kde je deformace, tam patří reformace. Formace je potřeba tam, kde před tím žádná forma nebyla.

  Problém je ten, že deformace je někdy tak veliká, že nejdřív musí nastat destrukce a pak teprve nová konstrukce. Třeba když se staví na špatný základ.

  Neřekl bych, že tehdejší protestanté měli ke svému myšlení a jednání dostatek kvalitních informací. Přesto si jejich jednání a odvahy vážím, protože díky nim dnes máme svobodu, která by v jejich době byla nemyslitelná a oni ji jen s velikou nadějí vyhlíželi pro budoucí generace.


]


Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 29. leden 2012 @ 22:05:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Plná a viditelná jednota křesťanů, po níž toužíme, vyžaduje, abychom se nechali stále dokonaleji proměňovat a připodobňovat obrazu Krista. Jednota, za niž se modlíme, vyžaduje vnitřní konverzi a to jak společnou, tak osobní. Nejde jenom o srdečnost či spolupráci, je zapotřebí zejména posílit naši víru v Boha, v Boha Ježíše Krista, který se stal jedním z nás a oslovil nás. Je třeba vstoupit do nového života v Kristu, který je naším pravým a definitivním vítězstvím;

  Moc hezky napsané.

  Jsem zvědav, jestli se do pana papeže pustí ŘK stejně jako do nás, když tohle napíšeme. Nebo jestli papež může takovou věc napsat a je to pravda.

  Málokdy souhlasím, ale v tomhle ano. Mám v životě stejnou zkušenost - plná a viditelná jednota nastává tehdy, když člověk uvěří Ježíši, prožije konverzi a vstoupí do nového života v Kristu. Když člověk vstoupí do nového života, nemá problém přijímat učení Ježíše, apoštolů a proroků a získá i velmi jiný pohled na ostatní lidi okolo sebe, nejen křesťany, ale i tzv. "nevěřící".Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 29. leden 2012 @ 22:39:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsané je to hezky, Toníku.

Jen nevím, jestli obsah těch slov je totožný s tím, jak jednotu křesťanů zjevuje Písmo Svaté. Ono to totiž při bližším zkoumání vlastně může znamenat, že bychom se měli nechat nějak vylepšit a proměnit bez nebo místo toho, že zapřeme sami sebe, vezmeme na sebe svůj kříž, což je smrtící odstraňující nás nástroj a necháme v nás žít a růst Krista v souladu s Janovým (Křtitel - J 3:30): „On musí růst, já však se menšit.“

Ten nový život, Jímž máme žít, abychom mohli zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje, totiž není náš (přirozený, vlastní) život, ale Jeho - Kristův, tzn. Kristus jako náš život (Ko 3:4). A obávám se, že takto to pan papež nemyslel.


]


Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 30. leden 2012 @ 23:32:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Taky bych řekl, že tím buď pan papež myslí něco jiného, nebo to ŘK jinak pochopili. Možná chápou jinak slova "vstoupit do nového života" či "definitivní"?

  Protože snad ani není možné, aby psal papež pokřtěným křesťanům to, že "Je třeba vstoupit do nového života v Kristu, který je naším pravým a definitivním vítězstvím".

  Těžko si dokázat představit, jak jinak by mohli vstoupit do nového života, než křtem?

  Nebo to nepsal křesťanům?

  To je možné.

  Možná že papež je křesťan a očekává, že když tohle napíše, tak to alespoň někdo, kdo to bude číst, pochopí a přijme, posílí svou víru v Boha, v Boha Ježíše Krista, zažije osobní vnitřní konverzi a vstoupí do nového života v Kristu, který je naším pravým a definitivním vítězstvím. Pak takový člověk i pochopí, že nejde jenom o srdečnost či spolupráci ...]


Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 31. leden 2012 @ 07:56:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku
z celého tvého komentáře vyzařuje jedno hluboké a tragické neporozumění.


Římskokatolická církev neustále v průběhu dějin vyzývá k pokání a obrácení.

Křtem se člověku sice otevírá brána vstupu do života s Kristem
(to je milost!), ale stejně je pořád na člověku, zda vstoupí. Zda tuto milost zužitkuje. Křest není magie, která tě změní bez vlastního souhlasu!

Sám si dobře uvědomuješ, že je spousta katolíků, kteří dneska žijí jako děti světa. Mnohdy jsi nám to už také otloukl o hlavu.

Papež se touto svou výzvou obrací i na ně. Potřebují zažít vnitřní konverzi, ono svobodné rozhodnutí podřídit celý další život pod vedení Boží ruky. V důvěře už dopředu dávat svůj souhlas ke všem budoucím událostem, které v životě ještě přijdou.

Toto první svobodné lidské rozhodnutí pro Boha, tako konverze není ale jediná, nebývá poslední. Je sice naprosto zásadní a úplná - ale podle stavu lidské nedokonalosti. Zaseté semínko víry není ještě stromem a lidská konverze je vždy přímo úměrná okamžité schopnosti člověka zapomenout na sebe - úměrná naší duchovní vyspělosti.

Žádný z nás křesťanů nežije už tak dokonale pdle evangelia, aby nebylo už co zlepšovat. Žádný nejsme ještě tak blízko Kristu, abychom se mu nemohli ještě více přiblížit.

I když se domníváš, že už jsi dost blízko Kristu, růst tvé víry tě časem usvědčí z opaku. Znovu potřebuješ dokonaleji obnovit svůj postoj pokání a obrácení - vstoupit do dokonalejšího života s Kristem.

Křesťan neustále potřebuje udržovat tento postoj vnitřní konverze - zbavovat se dalších nepotřebných věcí či závislostí, které sebou člověk v životě táhne (které si zatím třeba ani neuvědomuje) a kvůli kterým není tak docela svobodný, jak by měl být.

Celá životní cesta křesťana je tedy poseta takovými odloženými věcmi, které pro nás sice kdysi byly dlůležité, ale které očima víry se staly zbytečnou zátěží a spotřebovávaly náš čas a životní energii nesprávným směrem.]


Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Ferda (nmcoqi6@iol.cz) v Úterý, 31. leden 2012 @ 09:59:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
br.oko velice pěkně jsi to vystihl- Pán s tebou ferda.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 31. leden 2012 @ 10:44:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také s ním souhlasím.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 31. leden 2012 @ 17:37:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko,

je zřejmé, že se s papežem dost rozcházíš.  Dost okatě se snažíš zachovat svou tvář a zároveň dát zapravdu papeži.
Je to něco jako chování naši jediné státostrany ve druhé polovině 80 let v reakci na Gorbačova :-)
Najednou už připouštíš, že spousta katolíků dnes žije jako děti světa. A že potřebuji zažít vnitřní konverzi. Do nedávna to od tebe bylo nemyslitelné. To je veliký posun, to slyším od tebe poprvé.

Ještě bych dodal - Je třeba vstoupit do nového života v Kristu, který je naším pravým a definitivním vítězstvím;
teprve toto vstoupení do nového života v Kristu je znovuzrozením, žádný miminkovský křest.
Kéžby pan papež tu "perestrojku" dotáhl ke správným koncům:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 03. únor 2012 @ 15:51:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kéžby pan papež tu "perestrojku" dotáhl ke správným koncům:-)

Rosmano, pan papež ji bezesporu dotáhne. Ale když dva říkají totéž, není to totéž. Tou vnitřní konverzí bude spíše míněno ještě více se ponořit do katolické věrouky. Zrovna nyní čtu Ratzingerovu eschatologii. Některé myšlenky jsou na katolíka sice odvážné, ale není to komunistický Gorbačov. Když zůstanu u marxistické sémantiky, pak je to obnova původních myšlenek Karla Marxe. 

Oko sice není katolický teolog, ale musí papeže obhajovat a nemůže jinak, ale to je koneckonců podstatou katolicismu. Kdyby papež řekl, že vnitžní konverze je křest a nic více není třeba, správný katolík to také vysvětlí :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. únor 2012 @ 20:18:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Hm, to je škoda. Ale něco takového jsem tušil. Bylo to s tím Benediktem trochu podezřelé a až moc fantaskní. Asi by ho rychle odstavili, kdyby se začal gorbačovsky více projevovat.
A mimochodem - kdo je to ten Karel Marx - první papež apoštol Petr ? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 31. leden 2012 @ 18:48:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, to by mne zajímalo, v čem je mé tragické neporozumění. To, co jsi teď napsal ti tu píšu téměř shodně léta a ty mi neustále oponuješ.


  Když jsem ti nedávno psal, že život Ježíši vydáváme celý, nejen "dozadu", oponoval jsi, že to nejde. Teď už píšeš "V důvěře už dopředu dávat svůj souhlas ke všem budoucím událostem, které v životě ještě přijdou." a to je velký pokrok. Snad jsi tedy pochopil i to, co znamená vydat celý život, všechno, všechny skutky, všechny hříchy, všechny slabosti, všechny schopnosti, co člověk má, jako v manželství. Ne jen to "dozadu".

  Je dobře, že chápeš, že když je člověk pokřtěn jako miminko, tak to vůbec neznamená to, že vstoupil do nového života v Ježíši. Tuhle podstatnou informaci nám tenkrát neřekli, zamlčeli a museli jsme jí zjistit sami (čemuž ty nevím proč říkáš "tlučení o hlavu") a tak trochu si myslím, že ani ty jsi tuhle informaci donedávna neznal.


  Teď ještě abys vzal vážně svědectví desítek lidí zde o tom, že do nového života v Kristu se nevstupuje křtem, ale že mnozí, kdo zažili osobní konverzi a vstoupili do tohoto nového života Ježíšem. Pokřtít ve vodě se nechali právě proto, že vstoupili do nového života a kdyby do nového života nevstoupili, nikdo by je do vody nedostal.


]


Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 31. leden 2012 @ 16:52:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to možná trochu nezvyklé ale říkám Vám Amen.
Pro informaci dodávám že naši duchovní obvykle propírají a myjí vlnu téměř výhradně nám. A to i tehdy když se nám děje nějaká křivda. Vždycky nás nabádají k tomu abychom zušlechťovali hlavně sebe. Jako správní otcové. Jsme na to zvyklí a tudíž nás obvykle ani nenapadne abychom jim to měli za zlé.]


Re: Re: Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 02. únor 2012 @ 23:32:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, jak se mytí vlny vztahuje k tématu příspěvku jsem nepochopil.

  Co říkáte poutnicku na tu zprávu evangelia, co napsal pan papež? Na tu zprávu o novém životě, vnitřní konverzi, definitivním vítězství v Ježíši Kristu a z něj pramenící jednotě? Máte teď určitě proti nám výhodu, že vám papež píše takové životně důležité věci, to za nás nebylo.

  Věříte, že Ježíš a jeho nový život je definitivním vítězstvím, nebo jste spíše toho názoru, že je potřeba si s vítězstvím počkat na Smrt?


]


Re: Chcete se stát katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 02. únor 2012 @ 09:23:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

nevím, zda mne tady nalezneš, ale měl bych jeden dotaz. Pokud řkc usiluje neustále o návrat protestantů do řkc, o privilegované upevnění svého vlivu formou konkordátu a o restituce ještě před rokem 1948, bude také usilovat o svoji politickou hegemonii, kterou uplatňovala již dříve? Alespoň z encyklik to tak vypadá.

Co v takovém případě bude s těmi, kteří řkc otevřeně kritizují na internetu? Ta svoboda přece, jak to řkc nesčíslněkrát v minulosti prokázala, musí nutně návratem jejich starých práv skončit. Co myslíš, jaké nám, kteří patříme mezi kritiky řkc, hrozí v budoucnu z její strany nebezpečí nebezpečí?

Řekni, co myslíš, kdy půjde do tuhého? Máte již nyní nějaký plán?Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy