Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 681, komentářů celkem: 404376, adminů: 60, uživatelů: 5118  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 187 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110245276
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého
Vloženo Sobota, 07. listopad 2009 @ 21:06:49 CET Vložil: Stepan

Katolicismus poslal Momonka

Ačkoliv se může někomu zdát, že téma Marie je již vyčerpáno a není co řešit, chtěla bych přesto touto cestou zveřejnit (kvůli své délce poupravený) úryvek z dopisu, jenž byl adresován jistému katolickému duchovnímu, kde se pisatel zabývá postavou bohorodičky Marie tak, jak nám ji představil Nový zákon. S laskavým svolením autora tedy cituji:


[...] Úvodem k prvnímu bodu musím hned přiznat, že obraz Marie, který "nakreslila" katolická tradice, nedokážu smířit se Slovem Božím = Ježíšem Kristem i kdybych se o to jakkoliv pokoušel. Avšak cítím, že v rámci možností (to, co mi dovoluje mé poznání) je mou povinností se k tomu vyjádřit, proč tomu tak je. Už samotný postoj Pána Ježíše vůči Marii coby matce musí být pro její ctitele frustrující a nepříjemný, protože kdo je pozorný a nepodjatý, tak zjistí, že Pán Ježíš nikde a nikdy neoslovil Marii "matko"! V Káni Galilejské jí řekl: "Co mě a tobě ženo?" Jelikož takto položena slova vyznívají tak trochu nesrozumitelně, v polském překladu Bible je tato věta srozumitelnější, ale vyznívá i drastičtěji. Volně přeloženo zní: "Co já mám s tebou nevěsto?" Jako by chtěl říci "co já mám s tebou společného"! Z toho plyne zásadní otázka: když Pán Ježíš nevzdával pocty Marii (a od něho se přece máme učit), vzdávali jí pocty apoštolové, potažmo vznikající církev apoštolská? Že by Mariina slova u Lukáše 1,48 "...od této chvíle blahoslaviti mne budou všichni národové" opravňovala římskou tradici až k takovému uctívání, jak je známe? Stačí se podívat do Luk 11,27-28, kde čteme, jak žena, která byla v zástupu mezi lidmi, chtě vzdát poctu Marii zvolala: "´Blahoslavený život, který tebe nosil a prsy, kterýchž jsi požíval.´ On pak řekl: ´Anobrž blahoslavení, kteří slyší slovo Boží a ostříhají ho.´" Tato odpověď je velmi důležitá, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé, že nás informuje o tom, kdo může být u Boha pokládán za blahoslaveného. Za druhé, že Pán Ježíš snahu vzdát Marii poctu hned v zárodku zmařil, negoval! Proč? Jako Syn Boží jistě předzvěděl, že člověk je schopen z nástroje - bohorodičky, avšak jen člověka, udělat modlu k uctívání.

Tady vyvstává další otázka: Pokud nám Duch sv., skrze něhož služebníci Boží psali Písmo (2 Tim 3,15-17), nedává žádný prostor k uctívání Marie, odkud se vzalo toto učení? Jak to bylo s uctíváním Marie v letech po apoštolské církvi, během středověku a až do r. 1854, kdy Pius IX. vyhlásil dogma o neposkvrněném početí Marie?

Co nás v tomto směru učí Písmo sv.? Apoštol Pavel, aby zdůraznil fakt, že evangelium, které hlásal, si nevymyslel, vypověděl (Gal 1,8-12) následující slova: "Jestliže by vám kdo jiné evangelium kázal, mimo to, kteréž jste přijali, prokletý buď." A dále pak říká, že je nepřijal a ani se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Můžeme tedy vycházet z jeho svědectví u Řím 5,12-19, co se dědičného hříchu týče, kde 18. verš zdůrazňuje, že skrze jeden pád přišla na všechny lidi vina ku potupení, důkazem toho je, že všichni podléhají smrti (1 Kor 15,21-22). Mám tomu rozumět tak, že to "všichni" neznamená všichni? Že by Duch Boží opomenul Pavlovi připomenout, že všichni kromě matky Ježíše? Toto je svědectví Písma sv. ohledně dědičného hříchu.

Co se týče výroku, že její lidství nebylo narušené hříchem, mám tomu rozumět tak, že nikdy nezhřešila? Pokud toto tvrzení skutečně obhajuje Mariinu bezhříšnost, pak už nemůžeme mluvit o člověku jako takovém, ale o bohu... Bezhříšnost je jen u Boha Otce a Syna Ježíše Krista, o kterém je psáno, že nám byl ve všem podobný kromě hříchu (Žid 4,15; 2 Kor 5,21). Co se týče člověka, psáno jest, že všichni podléhají hříchu (Řím 3,9-10; Gal 3,22-23). Že není bezhříšného - spravedlivého ani jednoho, o tom nás učí i SZ v Lv 23,27-29, kde čteme, že Židé měli den očišťování a kdo se v tento den neponižoval, což bylo zjevným znamením toho, že se činí být před Bohem bezhříšným, ten měl být vyhlazen. Že si katolická tradice udělala z Marie boha - bůžka - modlu, nasvědčují i modlitby k Marii, aby za nás prosila, orodovala atd. Dokonce v r. 1950 Pius XII. ustanovil dogma, že byla vzata do nebe. Avšak Písmo sv. učí (1 Tim 2,5), že je jen jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš a ten také za nás oroduje (Řím 8,34; Žid 7,25).

Chtěl bych se zamyslet nad otázkou, proč se Pán Ježíš k Marii choval tak, jak se choval. Zkusme být pozorní k podrobnostem ze života Ježíše a Marie, abychom mohli dospět k logickému závěru. Když se podíváme na jisté události ze života Ježíše a jeho matky, zjistíme, že při navštívení Marie nic nechápala, i když jí anděl v zaslíbení od Boha řekl, že to, co se z ní narodí bude svaté a slouti bude Syn Boží. To potvrzuje i další událost. Když přišla s Josefem a nemluvnětem Ježíšem do chrámu a Simeon, v němž byl Duch sv. (Luk 2,25-27), vypověděl prorocká slova o budoucnosti Ježíše, tak se oba divili těm věcem, které o něm byly vyřčeny (Luk 2,33). Zde je bez pochyb vidět rozdíl mezi Simeonem, kterému Duch sv. zjevil, kdo se narodil národu izraelskému, a rodiči, kteří to nevěděli! Stalo se tak z milosti Boží, že to Duch sv. zjevil Simeonovi? Vždyť Marie taktéž nalezla milost u Boha, tak jak to, že ji Duch sv. neinformoval také jako Simeona? Je možné, aby Simeon nevěřil Písmu SZ a přesto Duch sv. byl v něm? Že věřil Písmu SZ a plnil je, potvrzují slova Luk 2,25, protože očekával potěšení Izraele. Podle slov Pána Ježíše u Luk 11,28 je blahoslavený. Není tu snad důvod ctít Simeona? Další příběh se odvíjí po dvanácti letech, když se rodičům Ježíš ztratil v Jeruzalémě. Ti ho pak našli mezi učenci a vyčítali mu, že se jim zatoulal: "Otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe." Pán Ježíš však odpovídá vyčítavě: "Zdaliž jste nevěděli, že v těch věcech, které jsou Otce mého, musím já býti?" Ale oni těm slovům nerozuměli (Luk 2,48-50).

Nerozuměla mu ani nejbližší rodina, neboť ho pokládali za pominutého (Mar 3,21). Duch sv. skrze apoštola Pavla dává na vědomí, že tělesnému člověku = neobrácenému = nenarozenému z vody a z Ducha jsou věci duchovní bláznovstvím (1 Kor 2,12-14). Vždyť mnohému nerozuměli a také nevěřili samotní učedníci! Vzniká zde logická otázka: Proč je Pán Ježíš vyvolil na post učedníků a hlavních svědků a hlasatelů evangelia po jeho odchodu? Určitě jako ten, jenž zkušuje srdce, musel v nich vidět něco, co jiní neměli - především nepokryteckou víru a chtění poznat pravdu. A že si je vyvolil Pán Ježíš, dokládají slova z evangelia Janova (15,16). Co nelze zpochybnit, je skutečnost, že Pán Ježíš, zplozen Bohem Otcem skrze Ducha sv., ač byl v těle, byl Bohem, tudíž osobou ryze duchovní, o čemž se také zmiňuje apoštol Pavel (1 Tim 3,16). Také měl moc zmocnit Duchem sv. jiné, jak vidíme v J 20,22, kde zmocnil učedníky Duchem sv. pro určitou misi. Vycházeje z jiných statí Písma sv. se ukazuje, že tento Duch nezůstával s učedníky po neomezenou dobu.

K tomuto tvrzení máme dva pádné důvody. Ten první je, že Petr ještě nebyl obrácen, ačkoliv byl pokřtěn, dlouhý čas trávil v blízkosti Ježíše Krista a byl účastníkem večeře Páně (Luk 22,31-32)! Potvrzením toho je jeho veliká bojácnost, když zapírá svého Pána! A ostatní učedníci byli na tom stejně, což dokládá i nevíra Tomáše. Co se týče víry a naplnění Duchem, lze tvrdit totéž o Marii, protože Duch sv., který na ni sestoupil, byl určen jen k naplnění mise. Kdyby byl stále s ní, nebyl by takový rozdíl mezi ní a Simeonem, o čemž jsem se už zmiňoval. U Marie vidíme pozitivum v tom, že ačkoliv nechápala a nerozuměla, neprotivila se tomu, ale ukládala všechno do svého srdce, aby to mohlo přinést užitek v určeném čase. Ten druhý důvod je, že museli být přioděni mocí shůry (Luk 24,48-49; Sk 1,4-5). Teprve po vylití Ducha sv. se stali plnohodnotnými svědky Ježíše Krista, bojácnost pominula a Petr, a nejen on, veřejně vystoupil (Sk 2,14-40) a vydal svědectví. Skrze Ducha sv. jim byly otevřeny oči a dveře Slova Božího, pochopili slova proroků a naplnění jejich proroctví o navštívení národa izraelského a příchodu Mesiáše. Touto mocí shůry musela být přioděná i Marie a bratři Ježíše Krista, což potvrzuje text ze Skutků ap. (1,14), neboť před vylitím Ducha sv. byli spolu s apoštoly přítomní na modlitbách.

Abych dokončil myšlenku, událostem, které se odehrávaly v souvislosti s osobou Ježíše Krista koneckonců nerozuměl celý národ, protože nepoznali čas svého navštívení, až na pár jedinců! Otázkou je, zda mohli rozumět a poznat. Vždyť proroci jim zanechali množství indicií, podle nichž to poznat mohli. Z proroctví Danielova mohli dokonce vypočítat čas příchodu Mesiáše = Pána Ježíše Krista. Že všichni věřili v Boha a mnozí byli velice zbožní, o tom není pochyb. Ale kolik jich bylo, kteří věřili Bohu = jeho Slovu?! Pán Ježíš říká: "Kdo věří ve mne, jakož dí Písmo..." (J 7,38) O jakém Písmu mluvil, když v té době ještě NZ nebyl sepsán? U Jana 5,46-47 vyčítá svým soukmenovcům: "Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, nebo on o mně psal. Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, i kterak slovům mým uvěříte?"

Proč o tom píšu? Abych zviditelnil fakt, že Marie oproti ostatním Židům a také apoštolům nebyla žádnou výjimkou. Všichni spíše přemýšleli a chápali podle těla, nikoliv podle ducha. Nechci, abyste v těchto argumentech spatřoval záměr snižovat osobnost Marie, neboť věřím, že byla ženou zbožnou, pročež nalezla milost u Boha, aby se stala nástrojem přivedení na svět Syna člověka = Boha v těle. Stala se matkou Ježíšova těla, ale ne matkou Ducha Ježíše Krista! A tak to, co ho s ní spojovalo - tělo, to on na tento svět přišel zmařit (Fil 2,7) a spolu s tělem také hřích, aby vyplnil požadavky Zákona Božího (Řím 6,23), kterému člověk nemohl a nemůže dostát. Proto jeho srdci byli mnohem bližší jeho učedníci, kteří dopřávali poslech jeho slovu více než jeho tělesná matka a jeho tělesní bratři, kteří mu nevěřili, což jasně dokládá text z Janova evangelia (7,3-6). Proto také s ním nechodili a Slovo Otcovo (J 12,47-50), které hlásal, si nijak necenili. Z těchto údajů, které máme v Písmu sv., lze snadněji pochopit, proč Pán Ježíš obdařený plností Ducha sv. upřednostnil tvořící se rodinu duchovní a zlehčil svoji vlastní rodinu tělesnou. Slovy, která formuloval v otázce: "Kdo jest má matka a bratři moji?" Vzápětí dává sám odpověď: "Nebo kdož by koli činil vůli Boží, ten jest bratr můj i sestra má i matka." A přitom se díval na všechny ty, kteří byli okolo něho shromážděni, na ty, kteří ho poslouchali a věřili mu (Mar 3,31-35).

Další z bodů učení katolické tradice je, že byla pannou a pannou zůstala. Izajáš prorokuje (7,14; potažmo Mt 1,23), že panna počne a porodí syna... To, že pannou byla i po porodu Ježíše, lze tvrdit, ale jen z toho důvodu, že do narození Pána Ježíše neměla tělesný styk s mužem. Ale tvrdit, že pannou už zůstala, je nebiblické. Buďme pozorní k tomu, co nám říká služebník Boží skrze Ducha sv. v Žalmu 119,113, že Bůh má výmysly v nenávisti! Právě tyto různé výmysly o Marii jsou příčinou problému pochopit, odkud se vzali a kdo jsou Ježíšovi bratři [...]

Na téma Ježíšových bratrů zase někdy jindy.
Podobná témata

Katolicismus

"„Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého" | Přihlásit/Vytvořit účet | 379 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Sobota, 07. listopad 2009 @ 23:54:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý dopis. Je někde k přečtení celý (v nezkrácené podobě)?

Z čistě jazykového hlediska, tj. bez ohledu na jakékoli nauky, však považuji interpretaci slov Ježíše v Káně za nešťastnou. Úplně stejná formulace je použita i v Mk 1,24. Říci v češtině "co mně a tobě" v případě Marie a "co nám a tobě" v případě nečistého ducha nic neřekne, neboť jde o idiom, který bychom měli číst ve stylu:"Co je nám do toho?" nebo "Co je ti do toho?" nebo "Co se staráš?" či dokonce i "Hleď si svého." Velmi pravděpodobně je to hebraismus, který najdeme v 2S 16,10. Co to však v hebrejštině přesně znamená jaksi posoudit nemohu.

Těžko se vyjdřovat k tomu volnému překladu polského překladu z řečtiny, ale má-li to snad nějak implikovat vysvětlení ve stylu "co já mám s tebou společného?", pak to podle mě není dobře. Když už, pak "A co s tím jako máme společného?" Při překladu je nutné brát ohled na předmět, o kterém je řeč. V případě toho nečistého ducha (množné číslo zřejmě ukazuje, že se tu jedná o nečisté duchy obecně a ne jen o toho jednoho) bych jako předmět chápal onoho nešťastníka. Pak bychom měli překládat:"A co je nám do něj?" Onen duch se tu tedy přiznává ke svému nezájmu (nečistých důchů obecně) o osud toho člověka (lidí obecně) a Kristovi "doporučuje", aby se staral sám o sebe. V principu lze jako předmět chápat samotného ducha (duchy) a pak bych překládal:"Co je ti do nás?" Vzhledem ke kontextu se tu vlastně jedná o jakousi důraznou žádost.

V případě svatby pak může být předmětem nedostatek vína a překlad by pak byl:"Co je nám do toho?" ale může jím být sám Kristus a jeho poslání. V tomto případě bych překládal ve stylu:"Co je ti po mně (tj. po tom, co dělám)?"

Tento výrok tedy obecně vyjadřuje upozornění mluvčího na to, že jeho partner v debatě se stará o věci, o které by se starat neměl, respektive mluví do věcí, do kterých by mluvit neměl.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 08. listopad 2009 @ 07:50:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka, úprimne a priamo ti poviem, že naozaj nič nové, čo tu už sto razy neodznelo, si nepovedala, takže je to naozaj vyčerpávajúci článok, opätovne obnovujúci kontroverziu zbytočnú a nezmyselnú. Už z tvojich prvých riadkov cítiť, že pre teba je "bohom" litera napísaného slova, a trochu "extrapolovoať" a predstaviť si reálne aj konkrétny život Márie s Ježišom počas tých 33 rokov, to je zrejme "ťažká matematika". Preto musím - ako ty - tiež opakovať to, čo som tu už 100 razy vysvetľoval... Nemusím, ale chcem, lebo ide o česť  matky Kristovej, ktorú ja považujem aj za svoju duchovnú matku...

1. "obraz Marie, který "nakreslila" katolická tradice..." sa kreslil celé dve tisícročia a postupne, pretože v apoštolskej dobe prirodzene bol sústredený záujem na to podstatné - na Ježiša a Jeho identitu a na obraz Boha, ktorý nám on nakreslil /Svätá Trojica.../. Tento obraz vyrastal viery, že v Cirkvi /ktorá sa už vtedy nazývala katolíckou/ je prítomný Duch Svätý, a On ju vedie prostredínctvom apoštolov. Preto čokoľvek sa v Cirkvi oficiálne o Márii povedalo /nemyslím teraz na rozličné ľudové predstavy, ktoré sú často naozaj rôzne.../, veríme, že sa povedalo v tomto Duchu Svätom. Uvedom si, že títo istí ľudia - biskupi Cirkvi - aj dali dohromady kánon kníh Písma, rozlíšili jasne bludy, ktoré Cirkev ohrozovali, vylúčili z Cirkvi heretikov a sektárov s ich bludnými učeniami tej doby, a zostavili aj Vierovyznanie /Krédo/, ktoré v podstate prijali všetky hlavné kresťanské cirkvi...

2."Už samotný postoj Pána Ježíše vůči Marii coby matce musí být pro její ctitele frustrující a nepříjemný.."
- Žiaľ, veľmi sa mýliš. Kto je zaujatý voči niekomu, tomu sotva vysvetlíš niečo... Presne toto sa nám zdá na tvojom /a  nielen tvojom.../ postoji. Z niekoľkých citátov, a to dokonca príliš úzko chápaných si schopná siahodlhých úsudkov /samozrejme len v tom tvojom smere.../, no čítať Písmo v Svätom Duchu, teda presne v Tom, v ktorom ono bolo napísané, ani ťa nenapadne... Ssns ti správne podotkol ohľadom toho tvojho slovíčkárenia, že to je vec prekladu... No ty zrejme nevieš, že cirkevní otccovia vidia vpráve v oslovení "žena" od Ježiša nie prejav neúcty, ale naopak náznak na to, čo sa píše už v knihe Genezis o "žene, ktorej potomstvo pošliape hlavu hada...", resp. o "novej Eve", ktorá nezhrešila, ale - opačne ako Eva - zostala verná Pánovi. Ty zrejme si neuvedomuješ, že povedať o Márii, že je Matkou Krista, Spasiteľa, ktorý je Bohočlovekom, značí aj to, že:

-nikto tak dlho ako Mária nekontaktoval, nepočúval Krista, nezamýšľal sa nad jeho slovami /a o nej je napísané=, že zachovávala v srdci.../
- nikto neprežil toľko s Kristom, nikto ho zrejme tak nechápal ako Jeho vlastná Matka, ktorá ho nosila pod srdcom, kojila, a ako matka, ktorá mu už len preto, že Ježiš mal "iba" jej gény, musela byť veľmi blízka aj duševne, aj charakterom...
- sotva kto tak chápal, rozumel, a hlavne miloval Ježiša ako jeho matka...
/Ak by si bola pozitívne naladená v Duchu Svätom, vyčítala by si to aj z Písma... Žiaľ - je to u teba naopak.../

Preto sa mi zdájú tie tvoje ďalšie slová v tomto odstavci naozaj mimo všetkého  pochopenia reality, a sú písané perom nechápavým zaujatým, pretože si zrejme "zdedila" tie neskoršie "mutované" protestantské gény niekoľko desťroči po Lutherovi, Kalvínovi, ktorí o Márii zmýšľali celkom pozitívne a po katolícky, v zhode so starou  tradíciou. Ale v tej negativisticvke atmosfére obdobia reformácie a protireformácie a tých bojov a nenávisti, sa to zvrtlo, žiaľ, až týmto smerom, že "ked katolíci tak, tak, my musíme inak..." - čo je v krátkosti vyjadrený duch vtedajšej doby, ktorý - ako vidím - u teba i mnohých tu stále pretrváva, no je to naozaj zlý, diabolský duch, ktorý nemá ani s Písmom, ani s opravdivou cirekvnou tradíciou nič spoločné
-
Sv. Augustín hovorí, že "Mária prv, než počala Ježia vo svojom tele, počal ho vierou..." Sotva bol preto niekto viac veriaci v Ježiša, sotva kto nielen počúval tak slovo Božie ako ona: skotro 33 rokov... A to je pritom mamka, ktorú si On, Kristus - jediný Syn v celej histórii - vybral za svoju matku... Tak ho naozja podceňuješ, že by si vybral za matku ženu, ktorá by nebola toho hodná a dôstojná?... A ty si naozaj myslíš, že Ježiš nebol dobrý, poslušný, úctivý Syn, že On matku neposlúchal, neuctieval, nemiloval? A práve preto, že On prvý ju miloval, uctieval, aj Cirekv pochopila, a dosť skoro, že Mária je duchovne Matkou Cirkvi, pretože je Matkou Krista, práve preto, že Cirkev je vtelenie Krista v čase a priestore, je "telo Kristovo" aj podľa Písma... Teda my milujeme a ctíme Máriu práve preto, že tým napodobňujeme Krista, ktorý ju prvý ctil a miloval...

3. Uvedom si, že Sola Scriptura je iba vaša -  v 15 storočí prijatá dogma a základ vašej viery. Tá Cirkev, ktorá schválila Písmo , nikdy takúto jednostrannosť /"Sola Scriptura"/, blud nehlásala. Bol to ten istý sv. Atanáz, ktorý sa o Márii vyslovil vo svojich spisoch veľakrát veľmi pozitívne v katolíckom duchu, ten, ktorý prvý navrhol úplný zoznam kníh Nového zákon v roku 367 v liste rímskemu pápežovi, ktorý bol vzápätí aj schválený. Práve On, jden z najvýznamnejších cirkevných otcov 4. storočia a Cirkev vždy považovali Písmo za jadro a výber z celkeovej posvätnej tradície, ako prameňa našej kresťanskej viery. Len z celku tejto tradície možno poznať s plnosťou pravý zmysel slov Písma, a okrem toho v tejto tradícii je aj čosi, čo v Písme nemusí byť. To, že ty si deďič Sola Scriptura, to je v tomto prípade len smola, že to nevieš, a máš preto všetky také skreslené, jednostranné, zaujaté uzávery. Nevieš, že hoci sa do Nového zákona nedostali iné myšlienky, - lebo tam sa Cirkev rozhodla zaradiť len tie najstaršie -  predsa v ostatných spisoch sa rozvíjali pod vplyvom Ducha, ktorého Cirekv dostala  aj iné, aj mariánske myšlienky... My rešpektujeme tvoje presvedčenie, ja ked nesúhlasíme s tvojimi názormi, bud preto, prosím, taká láskavá a slušná, respektuj naše názory a vieru ohľadom Márie, a nevnucuj nám to, čomu nemôžeš rozumieť na základe tvojho zúženého prameňa a obzoru/SolSc/, kým my sme presvedčení o plnosti tohto prameňa/SolSc + Tradicia.../

4.Jak to bylo s uctíváním Marie v letech po apoštolské církvi, během středověku a až do r. 1854, kdy Pius IX. vyhlásil dogma o neposkvrněném početí Marie?"
- Vieš, že už v 15 storočí, v období pápežskej krízy, vyhlásil túto dogmu za článok viery. pretože až vtedy na základe pochopenia Duns Scota, františkánskeho teológa pochopili v Cirkev presne ten problém, o ktorom ty píšeš, že totiž ako dať do súvisu fakt toho, že všetci v Adamovi zhrešili s tým že Mária by bola Nepoškvrená od počiatku... Pretože mnohí na Východe i na Západe ju už dávno považovali za "čistú, prečistú Pannu", a pod., no toto im robilo problém - s jej dedičným hriechom. Vtedy - podľa viery Cirkvi - Duch Svätý im osvietil myseľ, a Cirkev pochopila, že Mária nie pre svoje zásluhy, nie pre svoje kvality, ale jednoducho ako "brána", cez ktorú prišiel Boh na svet, pretože ona má sa stať tou jedinečnou v histórii Matkou Spasiteľa, Boha, jedine teda z milosti Božej na ňu Boh aplikoval to oslobodenie preventívne, čo všetkým ostatným Boh daroval "post"... Ona bola teda uchránená, my sme boli oslobodení...

A predstav si, 4 roky pod tomto vyhlásení za článok viery, sa v Lurdoch zjavila Mária malej Bernadete, dievčaťu, ktoré naozaj nič nevedela o tejto dogme, a Mária sa jej predstavila v jej nárečí slovami "Som nepoškvrnené Počatie"... Pripomínam, že najprv bola vyhlásená dogma, a potom až to zjavenie. teda KC to neurobila na základe zjavenia, ale seriózneho storočia trvajúceho prieskumu, štúdia, modlitieb a príhovoru najsvätejších a najmúdrejších biblistov, učiteľov viery... /Nebol to teda nijaký momentálny nápad nejakého pápeža, či jedného človeka, ale bolo to vyhlásené vo viere, že Duch Svätý dal Cirkvi pochopiť. priipomínam, že tej istej Cirkvi s tými istými legitímnymi nástupcami apoštolov, ktorá vo 4.  storočí schválila kánon  kníh N.Z.

Dogma o nanebovzatí Márie je len logickým vyústením dogmy o nepoškvrnenom Počatí. Ak by bol existoval niekde hrob Márie, určite by sa v tradícii bolo čosi také zachovalo... Zo zákona všeobecného dedičného hriechu teda sú dve výnimky: Ježiš a Mária: "nový Adam, a nová Eva". Presne to ladí... A to, že ak je Mária bez hriechu,"pak už nemůžeme mluvit o člověku jako takovém, ale o bohu, to je len tvoj názor - žiaľ - vadný.. Neviem odkiaľ to máš... Rozdiel medzi Máriou a Ježišom je však veľký: ona je len obyčajný človek pre nás, kým On je Bohočlovek... Nezdá sa ti logické, že Kristus nechcel sa počať v tele, ktoré čo len nejakú dobu bývalo by pod vplyvom hriechu, ktorý pochádza od diabla? Nám sa práve toto zdá úplne logické. Je to naša teológia, vyčítaná v duchu Písma a tradície. Vaša teológie je, proste iná, vzchádza z iných preemís, podľa nás - neúplných... Nevnucujte nám ju. Vychádza z obmedzených zdrojov poznania, a sme presvedčení, že nevychádza z plnosti Ducha Svätého, ktorý bol daný predovšetkým Cirkvi založenej na apoštoloch...

Áno, my veríme, že Mária nikdy nezhrešila, že dokonale spolupracovala s Božou milosťou. Ale uvedom si, že ona žila od snáď 13-tich rokov s Ježišom, teda v prostredí Najsvätejšieho...

Všetky ostatné tvoje úvahy, Momonka, nehnevaj sa, povžujem naozaj za  neadekvátne, a postráda im naozaj to svetlo Ducha, ktorého dostala Cirkev na apoštoloch založená. Tvoje úvahy vychádzajú viac z ducha proterstu, zaujatosti proti tejto Cirkvi, ty si len nevinný dedič a obeť tejto tradície, a tohto výkladu Písma /"iba..."/.

Ja sa na teba, Momonka, preto nehnevám aj ťa chápem, ale bolo treba povedať, čo som povedal, ba ešte viac, no stačí... Mám tušenie, že aj tak si vzbudila len dalšiu sériu výmeny názorov, ktorá sa tu na GS zopakovala 100 razy, a to si si mohla ušetriť. Pre budúcnosť ti radím , ak chceš niečo dávať také kontraverzné čosi na GS, pozri si to v pamäti GS a prečítaj... Pred prá dňami som písal skoro to isté...

Pán ťa žehnaj a osvieť. Elo.
Proč ty hloupé útoky ? (Skóre: 1)
Vložil: wawky v Neděle, 08. listopad 2009 @ 08:51:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je až s podivem, kolik energie vyčerpají někteří odpadlí "křesťané", aby pošpinili ženu, která byla vyvolena k dějinnému a hlavně Božímu úkolu. Zhostila se jej na jedničku. Přesto se služebníci satana mohou přetrhnout, aby zpochybnili její význam a úlohu. Často se tak děje na základě blábolivých elaborátků, jako je výše uveden. Nezamýšlím se nad úrovní příspěvku / i když nelze přehlédnout naivní chyby a velké nepřesnosti včetně podsouvání holých nesmyslů /, ale nad tím co vede osoby jako je Momonka, aby "oslavovali Hospodina" tím, že plivou zleva zprava na Marii. Jak zde již psal bratr Martino : pán Ježíš nenechá věčně urážet svou pozemskou matku. Copak satan zatemnil těmto "křesťanům" mysl natolik, aby místo smysluplného křesťanského života hanili Marii?

w.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:06:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka
Židům 13, 5  - 6
  • 5Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘
  • 6Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘

Nikdo nemůže snížit Pannu Marii, protože Hospodin se ji nikdy nezřekne a stojí za ní. Je vždy troufalé, myslet si, že Hospodin odkopl Matku svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Je nemístné ponižovat Marii.

Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 10:54:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pokud toto tvrzení skutečně obhajuje Mariinu bezhříšnost, pak už nemůžeme mluvit o člověku jako takovém, ale o bohu... Bezhříšnost je jen u Boha Otce a Syna Ježíše Krista, o kterém je psáno, že nám byl ve všem podobný kromě hříchu"...

Bůh stvořil člověka bezhříšného. Stvořil tím tedy snad boha? Bezhříšný člověk není člověkem? Co je to za argument? Pána Ježíše tedy podle této logiky (protože nezhřešil) nemůžeme taky považovat za člověka? To jsou neskutečně hloupé argumenty.Je toto tvrzení pravdou? Je v souladu s Písmem?
..."Když se podíváme na jisté události ze života Ježíše a jeho matky, zjistíme, že při navštívení Marie nic nechápala, i když jí anděl v zaslíbení od Boha řekl, že to, co se z ní narodí bude svaté a slouti bude Syn Boží....Zde je bez pochyb vidět rozdíl mezi Simeonem, kterému Duch sv. zjevil, kdo se narodil národu izraelskému, a rodiči, kteří to nevěděli!"...??????????
 

(L 1,30-33)
Anděl jí tedy řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi u Boha nalezla milost!
Hle, počneš v lůnu a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida.
Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce."

(L 1,42-43)
Tehdy hlasitě zvolala: "Požehnaná
jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna!
Ale proč je mi dáno, že matka mého Pána přišla ke mně?

(Mt 1,19-21)
Ale její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl vystavit potupě, rozhodl se propustit ji potají.
Když pak o těch věcech přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Pánův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za svou manželku, neboť to, co je v ní počato, je z Ducha Svatého.
Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."


Co jste to za křesťany, kteří mají Bibli na prvním místě a přesto často ani nevědí, co v ní je! A pokud vědí, stejně jim to nic neříká!
Maria a Josef snad (jako jediní v izraelském národu) nevěděli podle vás nic o příchodu očekávaného Mesiáše? To byli snad mentálně postižení, nebo co? No to jsou přece tak neskutečně ujeté představy! Ukázka jak dopadne sola scriptura bez Ducha svatého!

Smysl (L 2,33) je zcela jiný.

Divili se tomu, co slyšeli od Simeona nikoli proto, že by o tom už nevěděli, ale protože poznali, že Bůh zjevil Simeonovi tajemství, o němž si mysleli, že mimo ně nebylo oznámeno nikomu, jen Alžbětě a pastýřům.

Smysl (L 48-50)
Maria a Josef se divili nikoli pro Ježíšovu rozumnost (věděli, že jsou v něm poklady Božské moudrosti), ale že nečekali, že bude sedět uprostřed učitelů a dotazovat se jich. Že to udělal z poslušnosti ke svému nebeskému Otci. Jako Bůh má nejdokonalejší poznání všeho od věčnosti, ale jako člověk úměrně v poznání rostl (snad jak to bylo úměrné jeho věku) - na straně druhé prospíval, vynikal nad své vrstevníky.
Nerozuměli - přestože věděli, že je Božím Synem a že byl poslán na svět k vykoupení lidstva, nevěděli jakým konkrétním způsobem se tak stane.
Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:21:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víte, co je na vašich reakcích zvláštní? (Pominu-li některé výlevy emocí, jež způsobily, že mi byla do úst vložena slova, která jsem nevyřkla a ani na mou mysl nikdy nevstoupila, jako třeba, že "Hospodin odkopl Marii"... No, některé dedukce jsou řekněme absurdní. V tom dopise nikdo Marii nešpinil, jen ji shodil z piedestalu uctívané bohyně a udělal z ní obyčejnou skromnou bohabojnou ženu, která měla v úctě Pána Boha, nikoliv modly, jako někteří z vás.) Zvláštní je prostě to, jak text Nového zákona dokáže některé lidi rozzuřit. Podotýkám lidi, co se považují za věřící. Holt církevní tradice je církevní tradice, je třeba se jí držet zuby nehty, ať to stojí, co to stojí. Nenadarmo Pán Ježíš řekl, že Slovo Boží je jako meč na obě strany ostrý a rozděluje až do morku kostí.
Ten dopis jsem zde zveřejnila proto, že se mi zdál zajímavý (nejsem jeho autorem, ale autorovi dám vědět), nikoliv proto, abych někoho provokovala. Pokud jste se nechali vyprovokovat, tak jen proto, že jste se ho vnejmenším nesnažili pochopit.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 08. listopad 2009 @ 11:59:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už to tu zaznělo. Na celém tom článku jsou nejzajímavější reakce těch, kteří mají Pannu Marii za královnu svých srdcí. Těch, jež jsou Mariiným lidem. Ostatně jak jinak by měli reagovat? Společný jmenovatel těch reakcí bych viděl asi tak : Není radno někomu sahat na "boha", jinak si to Bůh s vámi vyřídíRe: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 08. listopad 2009 @ 12:57:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...každé pohanské náboženstvo musí mať svoje božstvo vo forme ženy...výnimka je len v židovstve a kresťanstve...
ivanpRe: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: ekumenickykrestan (ekumenickykrestan@ekumenickykrestan.sk) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:21:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.christiantoday.com/
ja nesuhlasim s autorom, ze jezis nikdy neoslovil mariu "matka". To len v starsich bibliach sa o tom neviem preco nic nepise, ale v tych novsich - ekumenickych uz ano. A preco je to tak? Polozme si tuto jednoduchu otazku. No predsa preto, lebo maria predsa bola Jezisova matka, no ne? No a ked bola jeho matka a v biblii to nie je, tak to tam ti "cirkevny otcovia" proste dopisali a co je na tom? Ved ta cirkev ktora, ako ELO spravne hovori, spisala kanon ☻ si to tam moze dopisat, no nie? Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 08. listopad 2009 @ 13:48:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale tvrdit, že pannou už zůstala,

Setkal jsem se s naprosto vážně míněným slovem, že Marii při porodu zaplavilo světlo a najednou tu byl malý Ježíš. Takže Marie neporodila přirozenou cestou, skze genitálie !Dôležité pre členov RKC (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 08. listopad 2009 @ 15:24:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdroj: http://christianfreeman.wordpress.com/2009/01/12/frederick-forkrist-jezisovi-surodenci-bratia-ci-bratranci/

Na vyvrátenie katolíckej doktríny sa dá poukázať na množstvo rôznych doktrinálnych omylov, no najjednoduchšie vyvrátiteľným je katolícke tvrdenie, že Ježiš nemal žiadnych fyzických bratov a sestry – inak povedané, že Mária nemala po narodení Ježiša s Jozefom žiadnych ďalších potomkov. Katechizmus katolíckej cirkvi o tom uvádza nasledovné: „499. Prehĺbenie viery v panenské materstvo priviedlo Cirkev k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriinho panenstva aj pri pôrode Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Veď Kristovo narodenie „nezmenšilo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť“. Liturgia Cirkvi oslavuje Máriu ako „vždy pannu“ (grécky aeiparthenon).“ „500. Niekedy sa proti tomu namieta, že Písmo sa zmieňuje o Ježišových bratoch a sestrách. Cirkev vždy chápala tieto miesta v tom zmysle, že neoznačujú ďalšie deti Panny Márie. A skutočne Jakub a Jozef, „Ježišovi bratia“ (Matúš 13:55), sú synovia istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša a zreteľne sa označuje ako „iná Mária“ (Matúš 28:1) Ide o Ježišových blízkych príbuzných podľa známeho vyjadrovania Starého zákona.“ Než sa dostaneme k našej téme, je potrebné uviesť, že Písmo o „inej Márii“ hovorí nie kvôli odlíšeniu od Márie, matky Ježiša, ale od Márie Magdalény. Pozrime sa na zmienený verš, Matúš 28:1: „Keď sa pominul sabat, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.“ V Novej Zmluve sa však spomína 6 žien s menom Mária: 1. Mária, Ježišova matka 2. Mária, „iná Mária“, Klopášova žena (Ján 19:25), matka Jakoba Menšieho a Jozesa (Matúš 27:56, Marek 15:40) 3. Mária, sestra Marty. Ona pomazala Ježišove nohy (Ján 12:3) 4. Mária Magdaléna (Matúš 27:56, Marek 16:1 atď) 5. Mária, matka Jána Marka (Skutky 12:12) 6. Mária, Pavlova pomocníčka (Rimanom 16:6) Poznajúc rozdiel medzi týmito jednotlivými Máriami nám umožňuje rozhodne vyhlásiť, že Mária, Ježišova matka, mala minimálne sedem detí. Ježiša, Jakuba, Jozesa (Jozefa), Šimona, Júdáša a prinajmenšom 2 dcéry: „Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ (Matúš 13:55-56) „Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?” A pohoršovali sa na ňom.“ (Marek 6:3) Práve kvôli týmto dvom veršom sa Katechizmus katolíckej cirkvi snaží zahlievať túto otázku spomenutím „inej Márie“, pretože i tá mala synov Jakuba a Jozesa (Jozefa). V Novej Zmluve sa však spomínajú 4 rôzni Jakubovia: 1. Jakub, syn Zebedea a Salome, brat apoštola Jána 2. Jakub, Alfaeov syn. To je Jakub Menší, syn „inej Márie“ a brat Jozesa. 3. Jakub, brat Ježiša a syn Márie 4. Jakub, otec apoštola Judáša (nie Judáša Iškariotského). Podrobné štúdium týchto štyroch Jakubov v Novej Zmluve bez akýchkoľvek pochýb potvrdzuje tvrdenie, že Ježišova matka Mária mala syna menom Jakub, rovnako ako „iná Mária“. Nešlo však o toho istého Jakuba. Syn „inej Márie“ je Jakub Menší a syn Márie, brat Ježiša, je stále identifikovaný presne týmto výrazom, napríklad: „Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.“ (Galaťanom 1:19) Rovnako tak niet pochýb ani u Jozesa (Jozefa). Preto spomenutie „inej Márie“ v definícii KKC nie je ničím iným, než zahmlievaním témy. Ďalším obľúbeným argumentom katolíkov u veršov, ktoré hovoria o Ježišových bratoch a sestrách, je to, že ide o bratov a sestry vo viere, nakoľko sa výraz bratia v Novej Zmluve používa často a neodkazuje na biologických bratov a sestry. V rámci kontextu Písma však ide o absurdnú argumentáciu, viď verš Galaťanom 1:19 uvedený vyššie. Nemali by sme snáď predpokladať, že apoštol bol niekto, kto bol zároveň Ježišovým „bratom vo viere“? označenie Jakuba ako „Pánovho brata“ v spomínanom verši slúži na jeho odlíšenie od Jakuba Menšieho alebo Zebedeovho syna. Na toto rozlišovanie dbá Pavol a starostlivo ich takto označuje. Ale ak „Pánov brat“ označuje iba brata vo viere, potom medzi týmito Jakubmi rozdiel nie je, pretože Ježišovými bratmi vo viere boli všetci traja. Toto tvrdenie je evidentné v nasledujúcej pasáži: „Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.““ (Marek 3:31-35) Tvrdiť, že fráza „tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry“ nie je odkaz na biologickú matku a súrodencov, je absurdné. Ak by nešlo o biologických blízkych príbuzných, stratila by sa vlastne i pointa Ježišovho učenia v tejto pasáži. Preto sa vynašiel lingvistický argument – tvrdenie, že „bratia a sestry“ tuná spomínané nie sú skutočnými súrodencami Ježiša, ale ide o bratrancov a sesternice či iných príbuzných. Katolícka New American Bible uvádza v poznámke k Markovi 6:3 nasledovné: „v semitskom využití výrazy „brat“, „sestra“ nie sú aplikované len na deti rovnakých rodičov, ale taktiež na synovcov, netere, bratrancov, sesternice, nevlastných bratov či nevlastné sestry … Otázka významu by nevyvstala, nebyť viery cirkvi vo večné panenstvo Márie.“ Katolíci tuná pripúšťajú, že nebyť vymyslenej doktríny o večnom panenstve Márie, takýto absurdný argument by nevymýšľali. Je však bez diskusie, že nikde v Novej Zmluve sa neuvádza, že by Mária nemala žiadne iné deti alebo že by bola vždy pannou – nič také nie je prorokované ani v Starej Zmluve v proroctvách týkajúcich sa narodenia Mesiáša a panenstva Márie. Proroctvo uvádza, že matka Mesiáša bude PANNOU V ČASE JEHO NARODENIA. No pôrodom dochádza k pretrhnutiu hymenu – a navyše, v súlade s poznaním snahy Hebrejov o zachovanie svojej rodovej línie a s predpovedaným údelom Ježiša, je absurdné predpokladať, že by Jozef s Máriou nemal žiadnych ďalších potomkov. To dokladá aj Matúš 1:25 „Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“ (Z čoho jednoznačne vyplýva, že ju skutočne „poznal“ po pôrode). Takže nebyť vymyslenej doktríny, nikto by existenciu skutočných biologických súrodencov Ježiša nespochybňoval. Lingvistický argument o „bratoch/bratrancoch“ má dve verzie. Prvá verzia uvádza, že aramejčina a hebrejčina nemala odlišný výraz pre bratranca a tak výraz brat nahrádzal oba významy. Toto tvrdenie sa nedá dokázať, dá sa však dokázať, že neexistoval výraz pre bratranca zo strany matky či otca. Hebrejský Masoretský text a sýrske preklady však odkazujú na bratrancov ako na „strýkových synov“ – aramejsky hovoriaci ľudia v žiadnom prípade neboli neschopní presne popísať bratranca. Bez ohľad na hebrejčinu či aramejčinu – Nová Zmluva bola napísaná v gréckom jazyku, rodnom jazyku Pavla, Marka či Lukáša – osôb s gréckymi menami, ktorí mali v popise Ježišových bratov a sestier na výber z rôznych gréckych slov. Výraz „brat“ v týchto pasážach je gréckym výrazom άδελφός (adelfos) a neznamená nič iné, ako „brat“. V gréckej literatúre sa tento výraz nikdy pre iného príbuzného nepoužíval. Ak by chcel grécky hovoriaci rímsky občan Pavol grécky hovoriacim Galaťanom, ktorí nemali žiadnu predstavu o semitských idiómach, napísať, že Jakub bol Ježišovým bratrancom, nie bratom, použil by grécky výraz άνεψτιός (anepsios), ako napr. v Kolosanom 4:1: Môj spoluväzeň Aristarchus vám posiela pozdravy, a tiež Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali, keby k vám niekedy prišiel“ Význam tohto výrazu je výslovne „bratranec“ a ako taký je použitý i v gréckej Septuaginte v Numeri 36:11. Tento grécky výraz je dôležitý, nakoľko mnohí katolícki kňazi svojim veriacim vykladajú, že grécky jazyk nemal výraz na označenie bratranca a preto musel byť nahradený výrazom brat. Ide však o nevedomosť alebo klamstvo: ak by Pavol či Marek chceli uviesť, že Jakub a Jozes boli len Ježišovými príbuznými, nie nutne bratrancami či bratmi, použili by grécky výraz συγγενής (sungenes), s významom „príbuzný“, ako je použitý v Markovi 6:4 a Rimanom 9:3. Podobne je to i u vlastného prekladu katolíkov, latinskej Vulgáty. V Galaťanom 1:19 je napríklad použitý výraz frater, s významom „brat“. Ak by šlo o bratranca, použtý by bol výraz nepos, ale nie je tomu tak. Niet teda žiadnych pochybností, že Ježiš mal prinajmenšom 4 bratov a najmenej 2 sestry, biologických potokmov Márie. Táto jediná doktrína postačuje na vyvrátenie autority katolíckej cirkvi – keď nie sú natoľko úprimní, aby priznali, že Mária mala minimálne 7 detí, nedá sa im veriť v ničom.

Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 08. listopad 2009 @ 16:58:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Momonko.

 

Ty sama nejsi autorka, jak píšeš, ale nerozumím ti, proč to zde prezentuješ. Nemá to ani hlavu ani patu. Nemáš v zásobě něco co bude  šířit mezi lidi lásku? Nebo je úmyslem útočit na ŘKC? Proč to děláš? To si neuvědomuješ, že si vylámete zuby? Jen skončil ssns se svojí štvavou kampaní proti Matce našeho Spasitele, tak mezeru hned zaplníš  tímto blábolem. Očekával bych , když již máte potřebu špinit, že to budete dělat aspoň trochu  inteligentně a ty zde naservíruješ takový blábol. Trochu to již vnímáme doma jako fanatismus. Elo to asi bude zase vnímat jako mojí jedovatou slinu, ale za takové až primitivně poskládané falešné “argumenty“ nemůžeš očekávat chválu, když je to ostuda. Často si kladu otázku. Kdyby toto nebyl virtuální svět, kde jste ukryti v anonymitě, byli byste ochotni jít tento blábol obhajovat z očí do očí před veřejnost? Maria Matka Spasitele Ježíše Krista a Královna míru ti vzkazuje ze dne 2.11. 09 toto:

Poselství Královny míru Marjaně 2.11.2009
„ Drahé děti!

I dnes jsem mezi vámi abych ukázala cestu, která vám pomůže poznat Boží lásku, lásku Boha, který dovolil, abyste se ho nazývali a vnímali jako Otce.

Žádám vás, abyste se upřímně podívali do vašich srdcí a viděli, jak dalece ho milujete. Není On milován jako poslední?

Obklopeni dobry, kolikrát jste ho zradili, zapřeli, zapomněli na něho? Děti moje, nenechte se klamat pozemskými dobry. Myslete na duši, vždyť ta je důležitější než tělo, očistěte ji!

Volejte Otče , On vás čeká, vraťte se k němu. Já jsem s vámi, protože On mě ve své milosti posílá. Děkuji vám.“

 

Myslím Momonko, že jsi dosud nenašla odvahu postavit Boha na první místo ve svém životě. Myslím, že za důležitější považuješ boj a propagaci nenávisti vůči Ženě, o které Písmo sv. konstatuje "Buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou" (Lk 1,28). Alžběta ji zdraví jako "požehnanou mezi ženami." Lumen gentium (Světlo národů),ve své závěrečné části konstatuje syntézu učení církve o Kristově matce, kterou ctí jako nejmilejší matku a jako vzor víry, naděje a lásky , ale ty nám zde neseš falešné poselství a odporně a hanebnou lež, když zde předkládáš toto : „…….katolická tradice udělala z Marie boha - bůžka – modlu..“
Kolikrát  máme  některým zabedněncům opakovat, že lžete a pravda ve vás není. Chováte se jako lokajové Satana , ale marně se namáháte. Lumen gentium  speciálně pro vás, vám dává na vědomí, že Matka Spasitele není bůh, ale je vzor víry, naděje a lásky. Kdo má Ducha svatého pochopí. Kdo ho nemá, začne zuřit.
Martino
Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. listopad 2009 @ 19:33:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych zde poukázal na tragikomičnost odpůrců Mariina věčného panenství.
V podstatě s tímto faktem velice nic nestojí, ani nepadá, je to jen převzaté vědomí prvotní církve, dědictví apoštolské tradice, organicky zapadající do celkového obrazu Marie jako Matky církve.

V podstatě se málokdo podivuje nad všemohoucností Boží, tomu že stvořil celý vesmír z ničeho, pouhým slovem. Vždyť to je zázrak, kterému by se případný pochybovač měl divit především.
Ale to ne. Takovou věc klidně přijme, dokonce je ochoten připustit, že panna počne a porodí syna, ale za nic na světě nechce přijmout, že žena, která jednou porodí, by mohla i nadále zůstat pannou.

Přitom takový "zázrak" (obnovení panenství) je dneska pro každého chirurga úplnou hračkou. V zemích islámu dokonce výhodným byznysem. Ale pro Boha, Stvořitele nebe i země je to asi věc nadmíru obtížná!  :-))

Přitom stav panenství, tak  jak jej vnímá Písmo, je především stav duševní.
Znamená to skutečnost, že žena nepoznala muže, že nebyli jedno tělo.

A to bez ohledu na fyzický stav těla, na stav panenské blány. Znamená to tedy skutečnost, že člověk nežije sexuálním životem, jaký je v manželství běžný.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Neděle, 08. listopad 2009 @ 20:31:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je tato diskuze co se rozrostla pod tím to článkem křesťanská? Ukazujeme zde nevěřícím lidem, jaká je mezi námi láska? Je toto ekumenický portál nebo je to portál kde křesťané mají ve zvyku si nadávat, že ten druhý je horší; ten druhý si začal; ten měl postupovat tak a tak a proto je hlupákem, že tak nepostupoval? Proč jsme mezi sebou takoví? Proč píšeme články s tématy, která se již v minulosti tady řešili? Proč máme tendenci rýpat do věci co nás rozdělují místo hledat střípky víry co máme společné? Máme tady úctu ke druhému člověku, který zmýšlí jinak; čí považujeme toho co zmýšlí jinak za horší od nás či od naších souvěrců? Dokážeme vidět i dobro na druhém člověku, či vidíme dobro pouze u sebe a ve svém pojetí víry?

Nemusíte na tyto otázky odpovídat i když přiznávám, že bych rád kdyby někdo s upřímným srdcem na ně odpověděl.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 08. listopad 2009 @ 21:37:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka

„No, nestačím se divit, jak mi zde někteří prokazují lásku. Reakce Wawky a Martina, to je, panečku, projev lásky par excellance! Já taky občas vybuchuji, když se mi něco nelíbí, ale zdržuji se veškerých soudů o dané osobě, natož abych někoho ztotožnila se satanovým služebníkem. To už zachází příliš daleko a na jejich místě bych se bála Boha...“
Ahoj Momonko.
Asi proto se nestačíš divit, protože si dosud nepochopila,že prokázat druhému člověku lásku znamená nenechat ho ve Lži. Nevím proč se rozčiluješ. Nikdo o tobě nevynáší žádné soudy ani tě z nás neodsuzuje. To si dokázala sama, když si zde zveřejnila veřejně lež, tedy nepravdu o ŘKC : „…….katolická tradice udělala z Marie boha - bůžka – modlu..“
Pokud někdo o sobě prohlašuje, že je křesťan a jedním dechem veřejně špiní bratry a sestry ŘKC tvrzením, že ŘKC udělala z Panny Marie  boha-bůžka-modlu, tak jsem oprávněn se domnívat, že toto ZLO je od Satana skrze jeho sluhu. Zdržovat se v tomto okamžiku svého názoru by znamenalo mlčet a mít tedy podíl na tomto ZLU, které zde Momonko propaguješ. Tak to neočekávej.
MartinoRe: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 08:58:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Maria po celý život poslouchala Boží slovo, žila podle něho a uchovávala ho ve svém srdci (Př 4,21;L 2,51). Byla přece plná milosti! Jaký div, že žila v souladu s Božím slovem?

I toto je Boží slovo:
(1. Kor 7,20)
...Každý ať zůstává v tom povolání, v němž byl povolán...


Maria byla povolána jako panenská matka našeho Spasitele.
Její úloha neskončila jeho narozením, nebo vychováním, ale přerostla do mateřství duchovního - zůstala matkou tajemného Kristova těla - církve.
Taková byla víra prvotní církve, taková je i víra naše.

I na těch nejstarších ikonách Bohorodičky, jenž svůj původ odvozují od evangelisty Lukáše, je Maria zobrazována se třemi hvězdami: dvěma na ramenou a třetí hvězdou na čele. Hvězdy symbolizují její stav panenství před početím, při početí a po porodu. Těžko tedy mluvit o nějaké "domyšlené" víře ŘKC. Zkuste říci koptům, arménům, nebo pravoslavným, že Maria nezůstala pannou stále. Uvidíte, co vám na to řeknou.

Mariina duše byla od Boha shledána nejkrásnější mezi všemi ženami. Bůh připravil důstojnou matku pro svého Syna.Martino (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:27:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyřiď prosím Marjaně, ať příště požádá zjevení Marie, aby zřetelně bylo vysloveno: "Ježíš je Pán." Díky. ;)Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:42:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zamýšlela jsem se nad touto diskuzí. I mne, velmi rozpálila.
A závěr?
Netušila jsem, že je v lidech tolik nenávisti k Panně Marii.

Nevím, proč si lidé na GS myslí,  že Hospodin nemá MOC učinit vše jak chce ON. To mi nikdy nenapadlo, že by Hospodin nemohl rozhodnout, aby P. Maria nebyla Pannou. Tady v diskuzi lidé vstupují svou bez-mocí do Hospodinových rozhodnutí. Hospodin je náš Bůh a když chce, udělá všechno. Nepochopila jsem, co tím konkrétně v tomto případě chtěli  tady na GS říci. 

Hospodin je MOCNÝ.
My máme naději i tam, kde už naděje z pohledu lidského žádná není. Hospodin je Bohem naši bez-naděje. Není správné, že se Hospodinovi upírá Jeho veliká MOC, jako že něco neudělal nebo udělat nemůže.

Řešili jsme tu věci o Panně Marii, které má pevně v MOCI Hospodin a ne my lidé.

Proto je mezi námi tolik nemocných, protože my Hospodinu nevěříme, že má MOC nás uzdravit
Proto jsou mezi námi války, protože my jsme soběstační a Hospodina o POKOJ prosit společně neumíme.

Základní problém všeho je, že my Hospodinu nedůvěřujeme.

Hospodine obrať nás, protože my sami se neobrátíme.

Není možné jakýmkoliv způsobem snižovat Pannu Mariii a není možné nikomu snížit jeho  projev úcty k Panně Marii. Nechť si ji každý uctívá po svém. Tato úcta k Matce Spasitele nás všech se tvořila po staletí a my tady na GS k tomu zvedáme hlasy?

To si Matka našeho Vykupitele nezaslouží.
Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 09:50:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Představte si že máte kbelík nebo džbán a jdete dlouhou cestu v horku za město pro vodu. Jdete sama a pozdě protože pátý muž se kterým žijete je moc i na vaše samařské sousedky a nemají chuť se s Vámi stýkat. Tu musíte pracně vytáhnout ze studny a u ní stojí někdo koho jste v životě neviděla a řekne "Ženo, dej mi pít". Byla byste poctěná tak jako Ráchel ze Samaří nebo by Vám to spíš připadalo jako urážka ? Měla byste si chuť na něm vylít vztek a ponížení svého života ? K tomu abyste pochopila tuhle situaci musíte něco vědět o reáliích tehdejšího světa. Pisatel dopisu o ní zjevně nevěděl, pokud vůbec existuje a nebyl vymyšlen spolu s příběhem. V oslovení ženo se skrývala taková úcta o jaké si dnešní bojovnice za práva mohou tak akorát snít. Tehdy byli lidé prostí a upřímní a neznali falešnou a vyumělkovanou zdvořilost. Neoslovovali se množným číslem , říkali na rovinu co chtějí a děkovali především Bohu. Dej mi znamenalo zároveň prosím a přijmout od někoho pokrm či nápoj a žádat od něho službu byl posvátný akt. U některých národů je tomu tak dodnes.
Pro Pána Ježíše bylo Otcovo dílo a věci opravdu na prvním místě. O tom svědčí i to že jako chlapec zůstal v chrámu a rozmlouval s rabíny zatímco Panna Maria se svatým Josefem ho po tři dny hledali. I dneska nás Panna Maria vede ke Kristu a ne naopak. Pro židy byl důležitější otec než matka i v každé rodině. Byl předmětem úcty a respektu, domácím knězem. Podívejte se i na souvislosti a okolnosti v době kdy k tomu co uvádíte došlo. Na světská očekávání stran pozemského království. Na protekci a pokřivené příbuzenské vztahy které nebyly ničím neobvyklým. Když přišla za Ježíšem Jeho matka a bratři tak mám z toho pocit že ho chtěli ti co o tom mluvili možná umlčet. V dobrém či ve zlém. A Otcovo dílo přerušit nechtěl.
Neposkvrněné početí Panny Marie a Kristovo zrození z Panny bylo nepřáteli Boha často zaměňováno a snažili se mu vysmívat jak jen mohli. Byla to veliká zbraň i pro prvorepublikové ateisty a svedla od Boha mnoho lidí. Přitom je odpověď tak snadná. Proč by nemohl Všemohoucí Stvořitel který dokázal stvořit vesmír v 6 dnech zařídit aby byla jedna žena vysvobozena z dědičného hříchu a dítě počato z panny ? Ti lidé přitom často předstírali že jsou křesťani ale takoví ti chytří a moderní, kteří nepotřebují církev..........
Pravdu o Neposkvrněném početí vyhlásil pan papež poté co došlo ke zjevení Panny Marie která nám o tom řekla. Odpovídá to i mému názoru. Těžko si dovedu představit že by bvl Mesiáš poskvrněn v lůně matky hříchem. Dědičným nebo jejím. Vyjímeční lidé byli i rodiče Panny Marie, svatý Jáchym a svatá Anna a jejich životní příběh.
Téma Kristových sourozenců je velice zajímavé a doufám že se o něm nezapomenete zmínit.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 10:20:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj poutníku.

Trochu si to popletl ve svém příspěvku dnes 09:50:37. Dogma o Neposkvrněném početí je z 8.12.1854 a první zjevení v Lurdech bylo 11.2.1858. Pokud si ovšem měl na mysli Rue du Bac 1830 nebo 1846 La Salette, pak je to v pořádku. Ale jsem Neposkvrněné početí, řekla o sobě v Lurdech 1858, tedy jen potvrdila Dogma z roku 1854, takže je to naprosto opačně, než si zde sdělil.


Martino
Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 11:02:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
garwin 9. listopadu 2009 ,10:31:17 hod

Příteli pouč nás o papeži Martinu VI. Já ho neznám. Příteli pověz nám ještě něco pokud jde o začátek Mariánských zjevení. Ty zde vaříš povidla o 9. století, ale já vím, že první zjevení bylo roku 40 apoštolu sv. Jakubovi ve Španělsku. Je to nejstarší místo mariánské úcty na světě.

Martino
Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 13:52:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Potvrdzuje sa, ako som vyššie napísal, že táto kontoroverzia je neriešiteľná, pretože tu ide o dva zorné uhly pohľadu. Jeden, ktorý pozerá na vec iba z pohľadu "Sola Scriptura" a druhý pohľad je tradične cirkevný, ktorý berie do úvahy aj mimobiblické pramene podávané ústne a neskôr zachytené aj písomne... Je jasné, že na základe citátov Písma sa vec vyriešiť nedá, to je fixná predstava solascripturalistického tábora. Písmo predsa nemožno chápať ani ako historickú kroniku udalostí, ba ani dogmatickú, či právnu príručku. Musíme naň reálne hľadieť a dočítať sa v ňom len to, čo tam naozaj je, no v tom zmysle, že slová musíme chápať v kontexte tej doby, v ktorej boli písané /"bratia".../ Skúsenosť historie dokazuje, že informácie Písma v tomto smere nie sú jednoznačné. Dovolím si citovať biblistu, profesora CMBF v Bratislave Jozefa Jančoviča:

"Nový zákon nie je v otázke súrodencov Ježiša vôbec taký jednoznačný..., ba na historickej rovine sa problém stáva doslova neriešiteľný. Podľa R. Browna spomínané texty zostávajú aj vďaka Mt 27,56 otvorené v prospech ranej cirkevnej tradície o trvalom panenstve Márie. Výraz Ježišovi súrodenci sa dá lepšie pochopiť vo svetle vtedajšej štruktúry rodiny, ktorá nežila izolovane ako v moderných časoch, ale v úzkom zväzku na spôsob rodového klanu. Exegéta Jozef Blinzler ponúka dôkazy o tom, že Ježišovi súrodenci patrili skôr do iných rodín a boli tak označovaní v rámci rodu. Navyše pojem Ježišovi bratia je pojmom prvotnej Cirkvi, v ktorej existovali napätia medzi spoločenstvom židovských kresťanov pod vedením Jakuba, Pánovho brata, a novými smermi v rodiacej sa Cirkvi (porov. Gal 1,11-14). Iné riešenie problému ponúklo už v 2. stor. apokryfné Jakubovo protoevanjelium (po r. 175 po Kr.), ktoré pokladá Ježišových bratov a sestry za Jozefove deti z prvého manželstva. Hoci sa tomuto spisu neprikladá historická hodnota, je nepriamym svedkom počiatočnej úcty kresťanského ľudu k Márii, ktorá zostala natrvalo pannou. Táto pravda viery bola od r. 553 oficiálnou súčasťou vyznania celej Cirkvi a dokonca ani Luther a ani Kalvín ju nespochybnili. Až v 18 stor. pod vplyvom osvietenstva začala o tom určitá skupina protestantov pochybovať. Duquesne tiež zdôrazňuje vzťah medzi vznikom traktátov o panenstve od cirkevných otcov v 4. stor (sv. Atanáz a sv. Ambróz) a ich vplyvom na uctievanie Márie vždy Panny. Z Pavlovho Prvého listu Korinťanom však vieme o skorom praktizovaní panenstva v Cirkvi a je dobre doložené tiež medzi sýrskymi kresťanmi ešte pred 4. stor. po Kr."

Jaelo - píšeš, že jsi z protestantské rodiny (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:13:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímá mě, kdy jsi odešla ke katolíkům a proč. Máš snad podobný příběh jako pomýlený Scott Hahn?Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 15:32:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď jsem si teprve všimnul jak krásný je ten nadpis. Královna nebes a katolických srdcí ve světle Písma. Kéž by tak s pomocí Krista bylo a zůstalo a nezůstalo jen u toho. Škoda že jste to tak nemyslela doopravdy ale to na věci mnoho nemění. Již dneska ctí Pannu Marii a přijímají její pomoc miliony křesťanů mimo naši církev. A až budou sečteny a naplněny dny tohoto světa jak jej známe tak i v tom bude hrát svou podstatnou úlohu.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 20:48:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaela v Pondělí, 09. listopad 2009 ,18:50:38

 

„Vím, že na GS není snímek stavu vztahů mezi protestanty a ŘKC, ale přesto z diskuze o Panně Marii jsem zděšena.“

Jaelo nebuď zděšená. Může se někdo na světe pochlubit, že má za maminku, Matku našeho Pána Ježíše Krista, která pro něj získala celý Mexický národ? Může se nějaký protestant pochlubit takovou Matkou, Královnou a Přímluvkyní? Setkala se věda někdy s větší záhadou a tajemstvím jako je událost zjevení Panny Marie, kterou trvale zanechala TILMA Z GUADALUPE?   
 

MartinoRe: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 09. listopad 2009 @ 20:50:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo zde máš ještě odkaz.
 

http://web.katolik.cz/feeling/1_6.htm
 

MartinoRe: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 14. listopad 2009 @ 20:31:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastan 14. listopad 2009,18:57:42

„Druhý příklad, v tom zmíňovaném Římě je prý hrob Petra (nejsou důkazy, že vůbec v Římě byl) a u jeho ostatků prý našli i kostru myši a podrž se, i ta kostra myši je svatá!!!“

rastane , nic nevím o tom, že by myš byla svatá, to jsi si vycucal z prstu abys byly zajímavý, stejně tak intelektuálně vzdělanostní nevědomost, že prý nejsou důkazy, že sv. Petr byl v Římě.

Já rozumím, tma a nevědomost je to, co vás provází a děláte tak ostudu celému křesťanství. Napsat v diskusi, že nejsou důkazy, je lež a každý kdo ji šíří je tedy lhář.

MartinoRe: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 24. květen 2011 @ 13:35:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Panna Maria Kralovna.

Je uzasne, ze Boh spomina v zalme 45,9, ze“ kralovna stoji po pravici Bozej/zalm je o kralovi/Bohu/.Ide tu o Mariu , a Boh ju vola Kralovnou. Je to predsa logicke, ved obaja su okrem ineho z davidovho kralovskeho rodu. Taktiez, je krasne, ze Jezis nazyva Mariu zenou“Co mna a teba do toho, zena?.Vzdy, ked Boh povie zena v suvislosti s Mariou pouziva ten isty vyraz (gnyai), je to titul DOSTOJNOSI A UCTY.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. MARIA,NASA MATKA A KRALOVNA.

Jan 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka"ale povedal "hľa, tvoja matka." pretože ju nedal za matku iba Janovi, ale dal ju za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byt úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:4, 19:26 - Ježiš volá Máriu "žena" Keď Ježiš používa pre Mariu titul "žena" (gnyai), je to vzdy titul DOSTOJNOSI A UCTY, nejde tu o obycajne pomenovanie.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. A take iste pomenovanie zeny/gnyai- MADAM,PANI,/ JE POUZITE AJ V GEN.3.15..Jedna sa tu o Pannu Mariu..Ked sa totiz hovori o Eve,pouziva sa normalny titul beznej zeny, nie MADAM alebo PANI: Tak, ako Eva bola matkou starého stvorenia, Mária je matkou nového stvorenia. Pokolenie tejto ženy pošliape hadovi hlavu.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Ježišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš DOVOLUJEjeho matke ,aby sa PRIHOVARALA za ľud a SPLNA ziadost svojej matky a kaze, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že KRALOVNA STOJI PO PRAVICI BOZEJ..Kto je ta Kralovna po pravici Bozej?. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah"). Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.Re: „Královna nebes i katolických srdcí“ ve světle Písma svatého (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 24. květen 2011 @ 13:35:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Panna Maria Kralovna.

Je uzasne, ze Boh spomina v zalme 45,9, ze“ kralovna stoji po pravici Bozej/zalm je o kralovi/Bohu/.Ide tu o Mariu , a Boh ju vola Kralovnou. Je to predsa logicke, ved obaja su okrem ineho z davidovho kralovskeho rodu. Taktiez, je krasne, ze Jezis nazyva Mariu zenou“Co mna a teba do toho, zena?.Vzdy, ked Boh povie zena v suvislosti s Mariou pouziva ten isty vyraz (gnyai), je to titul DOSTOJNOSI A UCTY.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. MARIA,NASA MATKA A KRALOVNA.

Jan 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka"ale povedal "hľa, tvoja matka." pretože ju nedal za matku iba Janovi, ale dal ju za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byt úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:4, 19:26 - Ježiš volá Máriu "žena" Keď Ježiš používa pre Mariu titul "žena" (gnyai), je to vzdy titul DOSTOJNOSI A UCTY, nejde tu o obycajne pomenovanie.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. A take iste pomenovanie zeny/gnyai- MADAM,PANI,/ JE POUZITE AJ V GEN.3.15..Jedna sa tu o Pannu Mariu..Ked sa totiz hovori o Eve,pouziva sa normalny titul beznej zeny, nie MADAM alebo PANI: Tak, ako Eva bola matkou starého stvorenia, Mária je matkou nového stvorenia. Pokolenie tejto ženy pošliape hadovi hlavu.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Ježišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš DOVOLUJEjeho matke ,aby sa PRIHOVARALA za ľud a SPLNA ziadost svojej matky a kaze, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že KRALOVNA STOJI PO PRAVICI BOZEJ..Kto je ta Kralovna po pravici Bozej?. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah"). Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.Stránka vygenerována za: 2.36 sekundy