Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 646, komentářů celkem: 432942, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 461 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119039156
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Výklady těžko srozumitelných pasáží Písma
Vloženo Úterý, 30. leden 2007 @ 11:40:42 CET Vložil: Bolek

O Bibli poslal Seraphim

Výklady těžko srozumitelných pasáží Písma Syn Boha Ježíš Kristus vysvětlil některé věci apoštolům; sv. Matouš je zapsal: Matouš 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Matouš 16,4 Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude jim dáno znamení, leč znamení Jonášovo." Matouš 16,15 Řekne jim: "A za koho mě pokládáte vy?" 16,16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." 16,17 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Šimon Petr, syn Jonášův měl čisté, tj. bezelstné srdce, proto mu Bůh Otec z nebes zjevil, že Ježíš je Syn Boha. Tento bezelstný apoštol Petr upozornil křesťany ve svém druhém listě na nesprávné výklady těžko srozumitelných pasáží Písma 2. Petrova 3,1-18 (EKUM) 3,15 A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. 3,16 Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě. 3,17 Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Evangelium sv. Jana: 20,27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" 20,28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." 20,29 Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." 20,30 Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. 20,31 Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Bůh je Vševládce, Pán Nebe i Země, věcí viditelných i neviditelných, dobrých i zlých Jakým způsobem je Bůh Pánem věcí zlých, Pánem nad Satanem a všemi ďábly: Job, 1.kapitola: 1,7 Hospodin se satana zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem." 1,8 Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého." 1,9 Satan však Hospodinu odpověděl: "Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně? 1,10 Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohl. 1,11 Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit." 1,12 Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj." A satan od Hospodina odešel. Bůh je tím, který Satanovi a ďáblům povoluje, nebo nepovoluje lidi trápit smrtí, neštěstím, nemocemi, nebo je pokoušet ke zlému. Zde se ukáže, kým který člověk je, jaké hodnoty miluje, co je člověku nejdražší, co je mu tzv. nad zlato vzácnější. Toho, kdo pohrdá Bohem tím, že věří např. v evoluci, někdy Bůh vydává Satanu napospas, aby z něj udělal blázna – např. homosexuála a lesbu. Správně to vysvětlil sv. apoštol Pavel ve svém listě Římanům, 1.kapitole: 1,21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. 1,22 Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: 1,23 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. 1,24 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejích srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; 1,25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen. 1,26 Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený 1,27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. 1,28 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. 1,29 Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, 1,30 pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, 1,31 nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. 1,32 Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Do této kategorie 32. verše patří zákon, který má společnost chránit před lidmi, jejichž mysl a srdce je vždy jen zlé. Tam peněžní pokuta společnost neochrání, nestačí: Lev 27:29 „Nikdo z lidí, kdo je klatbou oddán Bohu jako klatý, nemůže být vyplacen; musí zemřít.“ Do stejné kategorie spadá popis z knihy Ezechiel, 20.kapitoly: 20,23 Já (tj. Bůh) jsem též zvedl ruku a přisáhl jim na poušti, že je rozptýlím mezi pronárody a rozpráším po zemích, 20,24 protože se nedrželi mých řádů a znevažovali má nařízení, znesvěcovali mé dny odpočinku a vzhlíželi k hnusným modlám svých otců. 20,25 A tak jsem jim dal nedobrá (tj. ďábelská) nařízení a řády, skrze něž nebudou mít život; 20,26 poskvrnil jsem je jejich vlastními dary, když prováděli ohněm vše, co otvírá lůno, abych je naplnil úděsem a oni poznali, že já jsem Hospodin. Bůh nechtěl, aby se Izraelci s Kanánci stýkali. Neměli Kanánce ani jiné pohany normálně navštěvovat – proto neměli jíst pohanská jídla, ale jen čistý košer pokrm. Kanánský pronárod upaloval vlastní děti, provozoval homosexualitu, bisexualitu, incest (sex s rodiči, sourozenci), sex se zvířaty. Proto ho měli Izraelité vyhubit jako Bohem k smrti prokletý – podobně jako v době Abrahamově Bůh sám vyhubil homosexuální apod. obyvatele Sodomy. Avšak Izraelští vůdci Boha neposlechli, přátelili se s Kananejci, zkazili se proto od nich. Proto dle 26.verše upalovali izraelští odpadlíci od Mojžíšových zákonů své vlastní děti kanánským pohanským božstvům. Abraham, který žil jako potulný host – kočovník na území Kanánu několik staletí před Mojžíšem, jak víme, svého syna nezabil. Bůh mu zázračným znamením zabránil udělat to, co dělali místní Kananejci. Jsem přesvědčen, že když masy lidí velmi okatě uvidí, jak ti nejbohatší a nejvzdělanější mezi nimi dělají takové zvrácenosti, jako je homosex, bisexualitu a bestiální vraždění vlastních dětí, pak s úděsem procitnou a ztratí vůči těmto zvrhlíkům veškerou dřívější úctu a respekt. Pak se národy navrátí k Hospodinu, svému Bohu. Dokud si obelhaná společnost (dnes obelhaná zejména prohomosexuálními a propotratovými masmédii) ctí zvrhlíků a klaní se jim, není hodna poznat (uvidět srdcem) svatého Hospodina. Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


"Výklady těžko srozumitelných pasáží Písma" | Přihlásit/Vytvořit účet | 8 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Výklady těžko srozumitelných pasáží Písma (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 30. leden 2007 @ 11:54:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Tě Seraphime,

jestli narážíš taky na mě, potom věz, že homosexualitu, sebevraždy, potraty odmítám.

Pokud bude souzený pan Svoboda na Posledním soudu, tak nejenom za svoji sebevraždu, ale především za svůj atheismus. Včera, jak jsem vložil ten článek o panu Svobodovi se mi zdálo nefér, hned psát, že skončí v pekle. Ty to vidíš jako nutnost, já jako nezdvořilost. Ty dodatky byly hlavně kvůli tobě, protože jsem věděl, co dovedeš rozpoutat.

Co myslíš, kdybys panu Svobodovi hovořil pohřební řeč na jeho pohřbu, to bys začal tím, že skončí v pekle?
Re: Výklady těžko srozumitelných pasáží Písma (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 30. leden 2007 @ 12:05:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Seraphime, nejde hlavně o názory, ale jak své názory prosazuješ! Na svůj názor máš právo, to je jisté...
Re: Souhlasím s Karlem, Honzou Zieglerem a René Zachem (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Úterý, 30. leden 2007 @ 12:54:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 30. leden 2007 v 12:54:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Tě Seraphime,

jestli narážíš taky na mě, potom věz, že homosexualitu, sebevraždy, potraty odmítám.

Pokud bude souzený pan Svoboda na Posledním soudu, tak nejenom za svoji sebevraždu, ale především za svůj atheismus. Včera, jak jsem vložil ten článek o panu Svobodovi se mi zdálo nefér, hned psát, že skončí v pekle. Ty to vidíš jako nutnost, já jako nezdvořilost. Ty dodatky byly hlavně kvůli tobě, protože jsem věděl, co dovedeš rozpoutat.

Co myslíš, kdybys panu Svobodovi hovořil pohřební řeč na jeho pohřbu, to bys začal tím, že skončí v pekle?

__________________________________________________________________________

Od Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 30. leden 2007 v 13:05:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Seraphime, nejde hlavně o názory, ale jak své názory prosazuješ! Na svůj názor máš právo, to je jisté...

__________________________________________________________________________

Honza Ziegler, jan.zieglerseznam.cz

Kvůli takovým kretenům má pak křesťanství ve společnosti nízký kredit.
Ale chápu, ono je jednodušší vřískat před porodnicí, než si vzít holínky a montérky a jet pomáhat obětem záplav.
__________________________________________________________________________

René Zach, zareneseznam.cz

Církevní názory vlivem takových debilních fanatiků začínají být nevěrohodné a pro čím dál větší část veřejnosti kontroverzní a taky z těchto důvodů se lidé řídí křesťanskými zásadami stále méně a méně. Zásluhu na tom mají mimo jiné taky pánové Halík a Pletánek.

Za komunistů ze říkávalo, že uvědomělý blb je horší než třídní nepřítel.
Některá komunistická pořekadla někdy také opravdu sedí.
Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, dnes už pan farář nebývá nejvzdělanější člověk v dědině. Má vysokou školu, to je fakt, jenomže vysokou školu má dnes kdekdo, tak by církev neměla s lidmi jednat jako s malými dětmi, strašit peklem, očistcem atd. Církev by měla jednat s lidmi jako s dospělými.
Církev by se měla chovat jako
moudrý tatínek dospělých dětí a ne jako přiblblá mentálně zaostalá hysterická maminka.
Pro mne jako farníka ŘKC je potěšující, že naše ŘKC si tohle začíná uvědomovat, ale co dohánět a značně pozadu je v tomhle Pravoslavná církev, jejíž někteří popové se chovají mnohdy, jako by je právě propustili z blázince. Doufejme, že se nad tím jejich vladyka zamyslí, protože říká se, že v blázinci by měl být normální alespoň ředitel, v tomto případě vladyka.
__________________________________________________________________________

řešení

hospitalizace p. Halíka a Pletánka zde:

http://www.plbrno.cz/main.php?id=13Re: Výklady těžko srozumitelných pasáží Písma (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 30. leden 2007 @ 14:30:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, dnes už pan farář nebývá nejvzdělanější člověk v dědině. Má vysokou školu, to je fakt, jenomže vysokou školu má dnes kdekdo, tak by církev neměla s lidmi jednat jako s malými dětmi, strašit peklem, očistcem atd.--

Ano pak Zach to pěkně vystihl,software se taky upraguje a zdokonaluje, staré verze programu na poskvrňování nevinných tedy získávání dalších duší programem Halík 1.0 už moc nezabírá a potencionálního uživatele spíše odstrašuje než přitahuje,je třeba dát tomu nový přitažlivý desing programem
Zach 2.0 i když samotné jádro programu se příliš nezmění.Re: Výklady těžko srozumitelných pasáží Písma (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Úterý, 30. leden 2007 @ 14:47:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
Karels
Zdravím Tě Seraphime,
jestli narážíš taky na mě, potom věz, že homosexualitu, sebevraždy, potraty odmítám.

Pokud bude souzený pan Svoboda na Posledním soudu, tak nejenom za svoji sebevraždu, ale především za svůj atheismus. Včera, jak jsem vložil ten článek o panu Svobodovi se mi zdálo nefér, hned psát, že skončí v pekle. Ty to vidíš jako nutnost, já jako nezdvořilost. Ty dodatky byly hlavně kvůli tobě, protože jsem věděl, co dovedeš rozpoutat.

Co myslíš, kdybys panu Svobodovi hovořil pohřební řeč na jeho pohřbu, to bys začal tím, že skončí v pekle?
KarelsM.P: Když pohřbívali horolezce z Adru Mirka Šmída měl kněz oslavnou řeč o tom jak jsou hory krásné... Ten kluk lézt uměl, ale ten den kdy se zabil tak lezl sólo, proto jsem po pohřbu přišel za tím knězem a povídám mu, že měl zdůraznit, že je psáno: Nebudeš pokoušet Boha svého. Ten kněz se zamyslel a odpověděl to je pravda.

Problém cítím v tom, že si všichni myslí tak jako v případě hokejového trenéra Hlinky, že má nebe jisté když o něm mluví ve smyslu, že je v tom hokejovém nebi neboť to byl dobrý člověk, kterého měli všichni rádi. Tento trenér však neměl moc dětí a co když dovolil jít své ženě na potrat? Chudí nebyli, ale jestli to udělali tak k vůli konzumu (paní si chtěla zachovat pěknou postavu, nebo ji nebavilo utírat pokakané zadečky...) kdybych v jednom z dokumentu po jeho smrti nezaregistroval do podvědomí náznak toho, že se jeho paní o potratu zmiňuje tak bych o tom teď nepsal.

Informace o pekle se nesmí zamlčovat a lidé se nemají nechávat v iluzi, že mají nebe automaticky jisté. Proto by se ani na pohřbech neměl lidem mazat med kolem úst, ale proslov by měl být vyvážený. Kněz, který se podbízí světu, aby se zalíbil lidem (tak jako asi nechtěně udělal ten kněz, který pohřbíval toho horolezce), stahuje lidi do pekla.Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy