Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 391, komentářů celkem: 420819, adminů: 60, uživatelů: 5218  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 267 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
ivanp
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114882792
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ?
Vloženo Pondělí, 30. říjen 2006 @ 05:28:03 CET Vložil: Bolek

Studijní materiály poslal BohemianAnonymus

JSOU ŽIDÉ VĚŘÍCÍ V HOSPODINA VYLOUČENI ZE SPÁSY ? Stále častěji se setkávám s názorem, že Židé věřící v Hospodina, tj. ti, kdo našeho Spasitele nepřijali jsou vyloučeni ze spásy, neboť odmítli jedinou Cestu, Pravdu i Život (text 1). Tedy neznají svého Spasitele, tudíž On nezná je (J.10 : 14). Někteří křesťané na tomto základě docházejí k závěru, že církev zaujala postavení Izraele, který odmítnutím našeho Spasitele a svojí nevěrností o svá zaslíbení přišel. Tak vznikla tzv. "teologie náhrady", která Židům upírá místo v dějinách spásy a vedla ve svých nezamýšlených důsledcích k tomu, že bylo Židům upíráno nejen právo na vlastní zemi, ale i na život. Některé biblické texty užité v argumentaci.

A) Jediná cesta k Otci. 1) J.14 : 6 "Ježíš mu odpověděl : "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikd nepřichází k Otci, než skrze mne." B) Spasení Izraele v SZ. 2) 3.M.18 : 5 "Budete dbát na moje nařízení a na moje řády. Člověk, který podle nich bude jednat, bude z nich žít. Já jsem Hospodin." 3) 2.Sam. 23 : 5 "I když můj dům před Bohem takový není, ustanovil pro mne věčnou smlouvu ve všem uspořádanou a dodrženou. Je to veškerá má spása a veškeré blaho, odjinud nevzejde nic." 4) Sd. 2 : 1 "...Svou smlouvu s vámi navěky nezruším." 5) Iz. 55 : 3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi ! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná." 6) Iz 45 : 17 "Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou." C) Spasení Izraele v NZ. 7) Řím. 11 : 1,2 "Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid ? Naprosto ne ! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl." 8) Řím. 11 : 11 "Chci snad říci, že klopýtli tak, aby nadobro padli ? Naprosto ne ! Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost Židů." 9) Řím. 3 : 1 - 4 "Co tedy má Žid navíc ? A jaký užitek obřízky ? Veliký v každém ohledu ! Předně ten, že Židům byla svěřena Boží slova. A co když někteří byli nevěrní ? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží ? Naprosto ne ! D) Nezrušitelnost Boží smlouvy s Izraelem. 10) 1M. 17 : 7 "Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu." 11) 3M. 26 : 44 "Avšak i když budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je a nezprotivím si je, jako bych s nimi měl skoncovat a zrušit svou smlouvu s nimi." (zde Písmo sv. předvídá konec obou izraelských království v r. 720 a 587 př. n. l., následné deportace a vznik celosvětové židovské diaspory). 12) Ž.130 : 8 "On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí." 13) 1.Kr. 19 : 18 "Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila." 14) Ř. 9 : 3 - 5 "Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouva s Bohem, jim je svěřen Zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen." E) Vyvolenost Izraele. 15) 1.M. 17 : 19 "...a nazveš ho Izák. Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou." 16) 1.M. 17 : 21 "Ale svoji smlouvu ustavím s Izákem..." 17) 2.M. 19 : 5,6 "...budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým." 18) 5.M. 28 : 13 "Hospodin tě učiní hlavou, a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš - li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval." F) Jednota Otce i Syna. 19) J. 10 : 30 "Já a Otec jsme jedno." G) Návaznost SZ na NZ. 20) Ř. 10 : 5 "Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na Zákoně; "člověk, který tak jedná, bude živ." 21) Lk. 10 : 25 - 28 "Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho : "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě ?" Ježíš mu odpověděl : "Co je psáno v Zákoně ? Jak to tam čteš ?" On mu řekl : "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního, jako sám sebe. Ježíš mu řekl : "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ." H) Platnost Zákona. 22) Mt. 5 : 17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit." 23) Lk. 16 : 17 "Spíše pomine nebe i země, než aby padla jediná čárka Zákona." I) Završení Zákona. 24) Ř. 10 : 4 "Vždyť Kristus je konec Zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří." 25) Ef. 2 : 14 "V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír." Opona chrámová roztržena od vrchu až dolů !!! Nyní tedy máme skrze Spasitelovu oběť přímý přístup do svatyně svatých, tedy k Bohu Otci. (Mt. 27 : 51; Mk. 15 : 38; Lk. 23 : 45 !!! - dále viz níže 2.Kor. 3 : 14 - 16). 26) 2. Kor. 3 : 14 "Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a nesnímá se; je zrušen v Kristu." J) Úloha Izraele na konci dějin. 27) Ř. 11 : 25 - 27 "...Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno : "Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy." 28) Zach. 8 : 22,23 "A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho. Toto praví Hospodin zástupů : v oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou " "Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh." (Iz. 14 : 1). V diskusích na toto téma se neustále setkávám s argumentem, že Židé věřící v Hospodina jsou ze spásy vyloučeni, neboť nevyhoví podmínce stanovené textem 1. O spasení Izraele v SZ a NZ vypovídají texty 2 - 6; 7 - 9. Apoštol Pavel připouští i význam obřízky - ale zároveň upozorňuje v 1.Kor. 7 : 19 na větší význam zachovávání Božích přikázání. Nezrušitelnost Boží smlouvy s Izraelem : texty 10 - 14. Vyvolenost Izraele : texty 15 - 18. Text 21 je zajímavý tím, že náš Spasitel : 1) potvrdil možnost být spasen na základě zachovávání Zákona (SZ stále aktuální - texty 22, 23), 2) nevyzval tohoto zákoníka k následování jako učedníky a např. bohatého mládence (Mt. 19 : 20 - 22) - proto, že k Němu nepřišel s čistými úmysly; 3) ale vzdor tomu zákoníka neodsoudil - jen ho zanechal na úrovni jeho dosavadního poznání, ale nevzal mu možnost záchrany skrze Zákon - k jehož zachovávání ho dokonce vyzval !!! Jaká velkorysost !!! JAKÁ MILOST !!! Slovo našeho Spasitele stále platí - to znamená před, i po Jeho oběti na kříži. A protože zde Spasitel hovořil k Židovi (zákoníkovi), pak Spasitelova výzva k zachovávání Zákona pro Židy (kteří ho dosud nepřijali), stále platí - tedy stále mají naději. Spasitel nezpochybnil platnost Zákona, o čemž nás informují texty 22, 23. Tedy ten, kdo upírá Židům spasení a argumentuje textem 1, se musí dostat do rozporu minimálně s textem 21. (a dále s texty 2 - 6; 7 - 9; 10 - 14). Mám za to, že pokud Židé slouží Hospodinu, tj. Bohu Otci, nevědomky tím slouží i Jeho Synu - neboť Otec i Syn jsou jedno, viz text 19. Proroctví týkající se Izraele nebylo zrušeno, nýbrž jen odsunuto (text 27). Jejich nevěrnost měla za následek, že se hlasatelé evangelia obrátili k pohanům (text 8), tedy k nám, kteří jsme tak dostali před Židy přednost. Židé se přes všechny jejich nevěrnosti a omyly nikdy Bohu nezprotiví (text 11). A to i z důvodu, že si Hospodin v tomto národě zachová oněch 7 000 spravedlivých, kteří nesehnou svá kolena před Baalem - ať už přijde v jakékoliv podobě (text 13). To je velice slavné zaslíbení. Věřící Židé na konci věků přijmou Spasitele a stanou se Kristovými misionáři, kteří zcela zastíní misionáře doposud nám známé. Texty 27, 28 svědčí o tom, že úloha Izraele v dějinách spásy trvá a duchovní rozvoj Izraele znovu přijde. Alois Adlof ve své knize "Výklad modlitby Páně" (Nákladem křesťanského spolku mladíků v Čechách, Praha 1922), píše na str. 126 : "Avšak dříve bude museti evangelium zvěstováno býti ve všech národech, a my sotva už nalezneme národu, kam by nevnikly paprsky evangelia, ba i ten Izrael bude oživen při příchodu Páně." Na str. 127 praví : "Židé pak kajícně hledati budou tváři Ježíšovy a naleznou ji." Marius Baar ve své knize "Das Abendland am Scheideweg" (Verlag Schulte und Gerth Asslar; asi 1980) vidí problém takto : "Je omyl domnívat se, že Církev zaujala postavení Izraele. Tím by bylo uvedeno v pochybnost jeho právo na život a Izrael by už neměl žádnou eschatologickou úlohu. Bůh uzavřel jen dvě smlouvy : Jednu s Izraelem na hoře Sinai, druhou s Církví skrze oběť svého Syna na kříži (Mt. 26 : 28). S národy ale žádnou smlouvu neuzavřel. Ať už jsou následky a oběti jakékoli, Bůh tyto dvě smlouvy pro svou věrnost dodrží. Nemohou být zrušeny a také, ta druhá neruší tu první." (konec citátu). Z Boží milosti !!! máme vyšší poznání, než Izrael nyní. Texty 24 - 26 jsou Židům doposud skryty. Židé, jsou dnes národem který nepřijal Spasitele; byli bez vlasti, všude neoblíbeni, pryč vyháněni a často masakrováni - nikde nebyli doma. Ale po přijetí Spasitele se vše změní - nakonec budou Židé jako hlasatelé evangelia všude ve světě žádáni a následováni, jak praví text 28. Bůh Izraele neztratil se zřetele - a jeho plány nelze ničím překazit. Nakonec Bůh i Hitlerova šílenství použil k naplnění svého plánu - totiž k tomu, aby se tento lid navrátil (a dosud navrací) z diaspory do své biblické vlasti. Problém židovství a křesťanství je velice starého data; musel ho řešit i apoštol Pavel. V Ř. 11. nás vybízí k pokoře - k vědomí, že ne my neseme kořen, ale kořen nese nás. Pokud tedy máme doposud vyšší poznání než Židé, máme ho z Boží milosti (1.Kor. 4 : 7). Nadřazenost jedněch nad druhými je vyloučena, neboť jsme všichni zhřešili a jsme daleko od Boží slávy (Ř. 3 : 23). BohemianAnonymus


"Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ? (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 30. říjen 2006 @ 05:43:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musím uznat, supertěžké téma zpracované s odvahou... Já sám v tom nemám úplně jasno a jako se ve Svatých textech Bible psalo o církvi, že to bylo tajemství, tak myslím teďka je to pro změnu - Izrael, který je tajemstvím.

Určitě bych ale měl evangelizovat židy, slyšel jsem už názory, že vy máte Ježíše a my zase Mojžíše - tak s tím zrovna dvakrát nesouhlasím. I oni - židé by měli být zahrnuti do našich misijních aktivit (minimálně se za ně můžeme modlit - i to může být jedna z forem evangelizace)

KarelsRe: Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ? (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pondělí, 30. říjen 2006 @ 12:55:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ze Zákona je možné pouze teoreticky dosáhnout spásy, protože by člověk (Žid i pohan) musel dodržovat Zákon dokonale! Což nikdo kromě Krista nedokázal a nedokáže.
Všichni, kdo kdy (v SZ i NZ) došli spásy, jí došli Z MILOSTI, tj. BEZ SKUTKŮ ZÁKONA, a to SKRZE VÍRU V BOŽÍHO MESIÁŠE!
Samozřejmě, že taková víra plodí poslušnost Bohu, ale ovoce nečiní strom dobrý, nýbrž strom musí být nejprve dobrý, aby mohl nést dobré ovoce... K zamyšlení přidávám text z Galatským 3: "Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení: `V tobě dojdou požehnání všechny národy.´ A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: `Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.´ Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: `Spravedlivý bude živ z víry.´ Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: `Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.´ Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě´. luterán
www.luterani.czRe: Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 30. říjen 2006 @ 17:27:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také je nutné vzít v úvahu, že při druhém příchodu Krista v moci a slávě bude činit pokání celý v té době žijící Izrael a bude spasen, když uzří "v koho jsou bodli" a budou plakat na Pánem Ježíšem, jako se pláče nad prvorozeným ( Za 12,9-13,1 )Re: Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 01. listopad 2006 @ 11:29:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moje reakce na komentář bratra Luterána.

K židovské bohoslužbě :
Bůh Otec i Syn jsou jedno (J. 10 : 30). Jestliže tedy Židé slouží Otci, pak automaticky slouží i Synu, i když si to vůbec neuvědomují.
Nedokonalost jejich bohoslužby spočívá právě v tom, že Božího Syna doposud nepoznali : jde o závoj, který jim zastírá ducha. (2. Kor. 3 : 13, 14). Avšak nikdo z lidí nebyl pověřen Bohem, aby jim tento závoj strhával. Ten jim může odejmout jen Bůh. (Ř. 11 : 25 - 27). To si bohužel neuvědomil německý reformátor Martin Luther, který poté, co se Židů zastal, očekával hromadnou konverzi. Nestalo se. Když někdo někoho předělává - předělává ho nutně k obrazu svému a nikoli Božímu. My ale na Božím díle sejmutí závoje můžeme participovat svými modlitbami, které budou Bohu velmi milé. Příkladem nám budiž apoštol Pavel :
Ř. 10 : 1 "Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy."

Pokud je někdo odloučen od společenství Pána Ježíše Krista, pak to není a priori Žid - ale ten, kdo Ježíše Krista jako Božího Syna nenávidí.

J. 15 : 23 "Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce."
Pokud je mi známo, tak Židé nechovají k našemu Spasiteli nenávist - vždyť koneckonců pochází z jejich vlastního národa. Oni ho pouze nepřijali.

Text Lk. 10 - 25 - 28 (text 21) se dá vyjádřit také takto : tím, že zákoník (jako reprezentant většiny národa) nepřijal Spasitele, byl ponechán na úrovni jeho dosavadního poznání - tj. zůstává stále v éře SZ, ve fázi očekávání na Mesiáše. Tím pro něj ale platí podmínky spasení obsažené v SZ - tedy podmínky, k jejichž zachovávání ho Spasitel vyzval ! Mnozí křesťané dělají chybu v tom, že Izrael posuzují dle novozákonních hledisek. Pak ale docházejí k nesprávným závěrům, které jsem ve svém příspěvku uvedl. V kontrastu s těmito lidskými závěry uvedu argument málo známý - ten, že Boží Syn (tedy vševědoucí Bůh !!!) předvídal své odmítnutí vyvoleným národem a přesto mu toto odmítnutí ze Své milosti toleroval !!! To my křesťané většinou k Izraeli ani zdaleka tak tolerantní postoje nezaujímáme.

V dobách SZ k životu stačilo dodržování Zákona. Byl dán Zákon, nikoli ještě Spasitel. Po Spasitelově příchodu pouhé dodržování Zákona již nestačí - neboť Kristova oběť na kříži, která má nekonečnou hodnotu, vše radikálně mění.

Ř. 3 : 20 "Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospracedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu."
Ř. 11 : 28 - 32 "Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako jste vy kdysi Boha neposlouchali, nyní jste však došli slitování pro jejich neposlušnost. I tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nad všemi slitoval. "

Kristova oběť na kříži byla nejdůležitější událostí lidských dějin. A protože její hodnota je nekonečná, změnily se i podmínky spásy. Dodržování Zákona již nestačí - postačující je pouze přijetí Kristovy oběti. Nicméně Židé, kteří Spasitele nepoznali, žijí doposud ve starozákonní době - platí text Písma sv. (Lk. 10 : 25 - 28); (text č. 21 výše).

Oddíl Gal. 3 se týká křesťanů, kteří sklouzávají zpět k židovství, tj. spoléhají na Zákon a nikoli na Kristovu milost. Křesťan, který od milosti v Kristu přejde zpět k židovství musí zachovat Zákon celý. Nemůže počítat s Boží, tedy Kristovou milostí - neboť od ní odešel. Na takového křesťana konvertujícího k židovství se budou vztahovat ohledně plnění Zákona daleko tvrdší požadavky než na Židy, kterým Bůh prominul nedokonalé zachovávání Zákona. A v tomto smyslu je pro křesťana konvertujícího k židovství Zákon prokletím, neboť není v jeho silách ho zachovat (zůstává tedy pod Zákonem, jehož nedokonalé zachovávání vede k smrti) - a ne pod Kristovou milostí, kterou pohrdl. Bůh ve své lásce chce, aby všichni využili milosti, nabízené v Kristu.(Ř. 11 : 32).

BohemianAnonymus
Stránka vygenerována za: 0.24 sekundy