Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 391, komentářů celkem: 420819, adminů: 60, uživatelů: 5218  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 256 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114883040
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Výzva charismatickým vedoucím
Vloženo Středa, 25. říjen 2006 @ 20:56:50 CEST Vložil: jakobi

Charismatici jakobin poslal: Předmluva Při jakémkoliv novém vanutí Ducha, či když se v církvi objeví nové důrazy, je zapotřebí, aby vedoucí rozsuzovali nové pohledy, učení i praktiky. Je samozřejmé, že nové věci budou odlišně vnímány. Ale pro evangelikály, kteří považují Bibli za neměnné slovo Boží, je Písmo měřidlem a normativním standardem pro jakékoliv učení i praxi.

Jako výraz touhy po jednotě v pravdě sponzorovalo „The Centre for Contemporary Ministry“ několik konzultací pro evangelikální vedoucí, kteří se současně angažují v rámci charismatického hnutí. Proběhly dvě jednodenní konzultace v Londýně a tři třídenní v Bawtry Hall. Konaly se v letech 1994 až 1996 a byly navštíveny více než stovkou vedoucích z široké škály denominací. Výsledkem byl návrh prohlášení, který byl těmi, kdo se těchto konzultací účastnili, připomínkován. Závěrečné prohlášení bylo konzultováno s vedoucími Evangelikální aliance a ještě před publikováním zasláno k okomentování většímu počtu charismatických vedoucích, kteří se zmíněných konzultací neúčastnili. Prohlášení, které vzešlo ze série setkání v Bawtry Hall, je adresováno všem evangelikálům, zvláště pak těm, kteří žijí v charismatických církvích. Jeho cílem je podnítit obnovení ústředního významu Písma coby základu pravdy a měřítka pro veškeré učení i praxi. Výzva charismatickým vedoucím Záměrem setkání v Bawtry Hall bylo provést revizi současných trendů v charismatickém hnutí. Termínem „charismatické hnutí“ označujeme intenzivní práci Ducha svatého v životech věřících, které začalo v 60. letech 20. století. Průvodními znaky tohoto hnutí bylo znovuobjevení křtu v Duchu svatém a nadpřirozené manifestace Ducha, o kterých pojednává apoštol Pavel v 1.Kor. 12. Tyto projevy Ducha považujeme za pokračující celosvětové Boží jednání v souladu s jeho plánem spasení po Kalvárii. V současné době však vidíme novou potřebu zkoumání učení a praxe, které byly v rámci charismatického hnutí mnohdy radostně přijímány. Cítíme nutnost zabývat se směřováním tohoto hnutí a vidíme jako nezbytné, aby charismatické hnutí obnovilo přijímání primární autority Písma ve všech věcech víry a praxe tak, aby celá rada Boží mohla být pravdivě prezentována jeho současné generaci. Mějme se na pozoru! Věříme, že všechny národy na světě budou muset čelit nadcházející nebezpečné době, proto je životně důležité, aby byl Boží lid připraven. Je nezbytné zastávat a zvěstovat biblickou víru jednou provždy danou svatým. Je zásadně důležité, hlásat jasné, nefalšované evangelium světu a církvi prezentovat učení nekontaminované podvodem a omyly. Pouze takto budeme moci naplnit své základní poslání. Nebezpečný klam Boží dílo vždy bylo, je a bude napadáno nepřítelem, a proto je důležité střežit jej před podvodem. Do charismatického hnutí se vplížilo množství omylů. Teologie náhrady nás nejen oloupila o židovské kořeny, ale navíc upřela místo Izraeli v Božím záměru pro poslední čas. Úzce spojena s teologií náhrady, je teologie Království nyní a falešná eschatologická naděje na vládu církve nad národy před návratem Krista. Přímým důsledkem těchto učení je nepřipravenost Božího lidu na hrozbu přicházejícího hnutí New Age, a ducha Antikrista. Charismatické hnutí bylo ovlivněno Hnutím pozdního deště a Zjevením Božích synů s jejich důrazy na vznik vyšší formy křesťanů, jejichž úkolem má být příprava cesty k druhému příchodu Krista. Kansaští proroci jsou zcela zřetelně také součástí tohoto způsobu uvažování, ale mnoho charismatických vedoucích selhalo v jejich rozpoznání coby falešných proroků. Toto pak připravilo cestu pro Torontské „požehnání“ s jeho nebiblickými projevy. Je třeba také zmínit taková falešná učení, jako je učení prosperity a některé aspekty duchovního boje, především praktiky týkající se teritoriálních duchů a zabírání měst pro Boha. Evangelizace mocí příliš zdůrazňovala důležitost „divů a zázraků“ na úkor jasného evangelia. Často jsme přinášeli kázané evangelium jako zábavu spíše než nepohodlné usvědčení z hříchu a volání k pokání. Důraz na divy a zázraky sebou také přinesl jistou naivitu, která se projevuje vírou, že cokoli nadpřirozeného musí být z Boha. Toto dále připravilo cestu pro nekritické přijetí Torontské zkušenosti. Nemůžeme nezmínit pastýřsko-učednický model a učení o pokrytí, kdy vedoucí vyhledávali nepřiměřenou míru autority nad členy svých sborů. To vedlo ke stavu, kdy věřící již nezkoumali duchy ani nerozsuzovali dle biblických kritérií učení, která jim byla předkládána. Následně církev zabředla do různých druhů nových svodů. Netvrdíme, že vše bylo špatné. Mnoho nových podnětů přišlo původně jako korekce nedostatků z minulosti, ale jejich přílišné zdůrazňování přineslo v mnohých případech své vlastní problémy a připravilo cestu k oklamání. To se stalo také v případě působení a darů Ducha svatého. Toto nesprávné pojetí vedlo k povýšení duchovní zkušenosti nad Boží slovo. Zkoušky či soud? Písmo jasně hovoří o tom, že Bůh zkouší svůj lid. Když Bůh seslal manu, zkoušel lidská srdce, aby viděl, zdali budou zachovávat nařízení ohledně jejího sběru a užití. My jsme byli jako děti Izraele - chápající se požehnání, ale často ignorující příkazy Božího slova. V mnoha případech jsme ve zkouškách neuspěli. Nevědomost, ignorace a neposlušnost nakonec vede k Božímu soudu. Žalm 106 zaznamenává, že Bůh vyhověl žádosti Izraelitů, ale poslal zhoubnou nemoc. Máme za to, že jsme hledali různé formy zkušeností, aniž bychom vzali v úvahu Boží slovo, a proto na nás padl Boží hněv. Nyní zakoušíme zhoubnou nemoc v podobě falešných zážitků a pseudokřesťanské teologie a praxe. Výzva k hnutí založeném na biblickém základě Slýcháváme prohlášení, že nyní, když máme zjevení pro současnost a rostoucí zkušenost s Duchem svatým, můžeme méně spoléhat na psané Slovo. Toto však považujeme za naprosto nesprávné. V následujícím provolání žádáme všechny naše bratry a sestry, kteří jsou součástí charismatického hnutí, aby hledali Pána v pokoře a v pokání. Je třeba rozeznat pýchu a aroganci v nás, která otevřela cestu nepříteli a zanedbávání písma, což nás vystavilo jako kořist svodům a oklamání. Proto vyzýváme naše bratry: 1. Přijměme primární autoritu Božího slova Věříme, že pouze Písmo je svrchovaným zdrojem autority ve věcech víry a praxe. Selhání mnohých vedoucích v obojím - jak ve výuce, tak v povzbuzování ke studiu písma, zapříčinilo zanedbání mnoha důležitých aspektů biblického vyučování, a vyústilo v ignoraci biblické pravdy a ponechání členů jejich sborů na pospas svodu. 2. Obnovme biblickou doktrínu spásy Kázání evangelia musí zahrnovat jasné volání k pokání a zvěst o ospravedlnění pouze z víry. Jen takovéto evangelium nás osvobozuje od věčného soudu. Jsme v nebezpečí užívání povrchních zvěstí a metod, které lidi okrádají o skutečné poznání spásy. 3. Obnovme objektivnost naší víry Dnes jsme mnohdy povzbuzováni k subjektivním zkušenostem a praxi, které nejsou poměřovány Písmem. 4. Obnovme pravdu na místo klamu Některá kázání i učení v charismatických sborech jsou založena na tak zvaných „vyučováních ze zjevení“ tj. na mimobiblických, či dokonce falešných proroctvích. Je třeba nového důrazu na pravdu obsaženou v Božím slově. 5. Obnovme skutečnou jednotu. Pravá jednota může být založena pouze na pravdě. Dříve než se Ježíš modlil, aby byli jedno, modlil se „Posvěť je pravdou. Tvé slovo je pravda.“ Toto je správné pořadí, neboť pravda vede ke skutečné jednotě. Abychom nalezli tuto skutečnou jednotu, je nutná větší otevřenost mezi těmi, kteří zaujímají odlišná stanoviska. Je třeba se naučit vyjadřovat své odlišné pohledy a zvažovat je ve světle biblické pravdy. 6. Obnovme význam Boží svatosti Samotné charismatické hnutí dospělo k ležérnosti vůči Bohu. Ačkoli On je naším otcem, je také svatým Bohem. Ježíš často oslovoval Boha „Svatý Otče“. Bez postoje posvátné úcty k Bohu máme jen malou šanci k rozvoji skutečného a zralého křesťanského charakteru. 7. Obnovme biblické porozumění misii a smyslu církve Doktrína druhého příchodu Krista byla dnešní církví mnohdy překroucena či zanedbána, což způsobilo, že církev není připravena na poslední dny. Církev se musí plně nasadit v misii a vydat jasný hlas o věčné naději hynoucímu světu a připravit se jako nevěsta Kristova. Toto provolání není výzvou k návratu k mrtvému formalismu, ale k životu ve slově Božím, v moci a světle Ducha svatého. Není to plísnění Božího lidu, ale povzbuzení nás všech k milování Pána celým srdcem. Je to výzva k poslušnosti jeho přikázáním a záměrům. Nemá vyústit v do sebe zahleděné vnitřní zkoumání, ale v životadárné svědectví o Boží lásce a Boží milosti světu. Není k znehodnocení jakéhokoli minulého Božího jednání v charismatickém hnutí, ale je voláním ke všem věřícím, (mezi které zahrnujeme sami sebe), abychom byli Církví živého Boha, sloup a opora pravdy (1. Timoteova 3:15) Pán Ježíš poslal důrazné varování církvi do Sard, a my věříme, že je to poselství, které platí i dnes pro nás: Zj. 3,2: Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; Prohlášení připravili: Ray Borlase, Andrew Edwards, Peter Fenwick, David Forbes, Philip Foster, Clifford Hill, Russell Howell, Roy Lycett, David Noakes, ve spolupráci se všemi z Bawtry Hall Counsel. Originál tohoto prohlášení je zde: 1. http://www.apologeticsindex.org/sva-04.html/
Překlad jakobin.

"Výzva charismatickým vedoucím" | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Výzva charismatickým vedoucím (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 25. říjen 2006 @ 21:19:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že je učednictví, skupinky, to přece není krize jenom charismatických, letničních skupin a hnutí - ale celého křesťanství. Prostě se bratři snažili a snaží praktikovat biblické křesťanství jak uměli a umí... že to asi vždycky nebylo v pořádku se nyní ukazuje.

Ale ukažte mi jedinou církev, kde je všechno tak, jak má být.... O všech skupinách, církvích vím, že tam jsou nějaké problémy...

V pokoji KarelsRe: Výzva charismatickým vedoucím (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 26. říjen 2006 @ 09:54:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za vynikající článek „Výzva charismatickým vedoucím“!

Důležité zde je, že si tyto věci uvědomovali a stále uvědomují samotní charismatičtí vedoucí. Škoda, že si z tohoto prohlášení nevzali příklad i charismatici v ČR. Všechny body, které prohlášení taxativně vymezuje, byly a jsou rozšířeny mezi námi, českými charismatiky a letničními. Někdy jsou na Granu pokládány otázky, kdo je vlastně charismatik. Nabízím proto, inspirován tímto prohlášením, malé, charismatické „desatero“, které jistě není univerzálně aplikovatelné, ale které do značné míry může být vodítkem k tomu, aby člověk sám prozkoumal své přesvědčení.

1)„Evangelizace mocí“ byla rozšířena překladem a vydáním kniha Johna Wimbera, včetně jeho důrazů na tělesné manifestace a učení skrze zjevení. Předpokládá se zde, že když lidé uvidí divy a zázraky, obrátí se, přičemž důraz je položen na manifestace Boha ve střetu se silami temna. Cílem je zejm.uzdravování, které stačí přijmout vírou a, je-li třeba, s nezbytnou konfrontací démonů.

2)„Kansaští proroci“ navštěvovali ČR především od počátku 90. let. V současné době nalezly širokého ohlasu zážitky s duchy zemřelých, pocházejících od jednoho z nich, Ricka Joynera, který vidí místo pláče a skřípění zubů v nebi, slibuje válku mezi křesťany a konečné vítězství teonomistů a jejich uplatnění moci nad světem v dobách eschatologického vyústění dějin.

3)„Učení prosperity“ se neujalo tak masivně, nicméně bylo rozšířeno díky překladům knih K. Hagina, W. Margiese a U. Ekmana.

4)„Autorita Písma“ je sice formálně deklarována, avšak když proroci předkládají své vize probuzení, Písmo obvykle zůstává stranou. Mnozí proto nedokáží tyto své vize vysvětlit, ale shodně tvrdí, že jim je zjevil Bůh. Když se pak snaží o bližší datace, vždy se zmýlí, ale zpravidla nečiní pokání, ale různými konstrukcemi tvrdí, že probuzení přišlo např. neviditelně. To jim ovšem nebrání stanovovat stále nová a nová data příchodu probuzení poslední doby.

5)„Teorie náhrady“ je stále oficiálně odmítána, ale pokud už někdo vůbec sáhne k „biblickému“ ospravedlňování probuzení, činí tak na základě veršů o obnově Izraele a implicitně tak nahrazuje Izrael církví.

6)„Království nyní“ vychází z nesprávného pojetí díla spásy, podle kterého Kristus neuplatňuje svoji vladařskou autoritu nad démony a tuto autoritu musí uplatnit věřící, kteří se jí zmocní a kteří pak „sváží silného muže“ a zaberou území pro Krista. Tyto doktríny jsou rozšířeny zejména skrze knihy Argentinců, jako je C. Annacondia.

7)„Pastýřsko-učednické principy“. Zde jde o vrstvení pyramidální moci, kdy v čele církve stojí jedinec, který svoji (Bohem svěřenou) autoritu rozděluje resp. deleguje na služebníky v „nižších patrech“. Zcela se zanedbává fakt, že autoritu Bůh rozdělil mezi více osob. Např. ani král v Izraeli nedelegoval svoji autoritu na kněze ani proroky. Ti měli autoritu přímo od Boha a král ji nesměl ovlivňovat. Dnes existují různé modifikace delegované autority: skupinky, G12, učednická hnutí, různí manažeři, koučové, mentoři, fascilitátoři atd., přičemž pojetí autority jsou různě modifikována. Někdy je autorita direktivní někdy jen poradní. Vždy však má jeden cíl, a to, aby se dotyčný v oblasti celého svého života otevřel vlivu a směřování druhé osoby.

8)„Doktrína o teritoriálních duších“ se rozšířila díky Petrovi Wagnerovi a jeho stejnojmenné knize „Teritoriální duchové“. V pozadí stojí domněnka, že každé území je ovládáno satanem skrze hierarchii démonů, které je třeba spoutat a toto území dobýt. Někdy je to spojeno s tím, že autoritu ke „kosmickému“ exorcismu má jen ten, kdo zaujme své místo v hierarchickém resp. učednickém modelu církve. Tato církev má být založena na pěti služebnostech ve které čelné místo zaujímají novodobí, vyvolení nevolení apoštolé.

9)„Nekonfrontační, zábavné evangelium“. Zde stačí jmenovat neblaze proslulé Kurzy Alfa, kde se obrácení děje formou zážitku, uprostřed zábavy a dobrého jídla, po modlitbě za seslání Ducha, nikoliv skrze zvěstování Krista, kříž a pokání.

10)Charismatické učení o „jednotě“ vychází z představy dvojdílné postavy Krista. Zatímco Hlava bez těla je v nebi, Tělo bez Hlavy je na zemi. Aby Tělo mohlo účinně vykonat většinu úkonů, vyplývajících především z bodů 1-9, musí být kompletní a viditelně jednotné, obvykle spravované novodobými, naddenominačními apoštoly. Pak, dle J 17, 20-22, dojde k celosvětovému probuzení.

Děkuji proto Jakobin za skvělý příspěvek do diskuse a navrhuji zpřístupnění článku v českém jazyce českým charismatikům na cenu Zlatá perla Grano Salis.

PastýřRe: Výzva charismatickým vedoucím (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Pátek, 27. říjen 2006 @ 00:11:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakobin, povím ti, co je zarážející:

- skoro třicet let jsem v církvi, a přes dvacet let jsem znám jako jeden z reprezentantů charismatického hnutí.
- dnes poprvé slyším, že byla nějaká taková konference a prohlášení.
- přitom vyrůstal pod působením učitelů, kteří učili, to, co je obsahem těchto sedmi bodů, a sám jsem učil to, co je v nich. Tady něco nehraje.

Ne, že bychom se já nebo někdo z mých blízkých nedopustil nějakých úletů, ale jako úlety jsme je rozpoznali a vraceli se k tomu, co je obsahem těchto sedmi bodů.

V tomto prohlášení jsou odsouzena nějaká hnutí podle jejich názvů, přičemž prohlášení nespecifikuje, oč v nich jde. Asi to účastníci věděli. Doufejme, když jsou tak chytří.

Do naší země jsou ale tato hnutí "importována" především jako názvy, a to nikoli především jejich nositeli, nýbrž kritiky. Co je dále zarážející: Kritici těchto hnutí nejsou schopni, a zejména ochotni, jsou-li o to žádáni, vysvětlit, co se za těmito pojmy skrývá, a kdo co dělá špatně a co by měl dělat jinak. Divné, že?

Ještě divnější je, že pokud se někteří kritici přeci jen "dopustí" nějaké adresnosti, často se ukáže, že se mýlí,, že nemluví pravdu, nebo že dokonce vědomě lžou. Mohou nás lidé s takto zpochybněným kreditem nabádat k tomu, abychm dělali a učili to, co dávno děláme i bez nich?

Celá tato výzva mi připomíná dávnou výzvu chalífy Muáviji: "Všude, kam přijdeš, urážej a pomlouvej hadhítu Alího. Její hlasatele nepřijímej. Přijímej hlasatele hadhíty Usmánovy a ji všude veleb a vychvaluj."

Hlasatel tradice Alího je jasnej, ale co má dělat hlasatel tradice Usmánovy, pokud má čest v těle? Souhlasit?

Olin

Re: Výzva charismatickým vedoucím (Skóre: 1)
Vložil: berkin v Pátek, 27. říjen 2006 @ 09:25:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahý a milovaný Oline,

"hlasateli tradice Usmánovy".

Je pochopitelné, že tvůj nesouhlas s kritikou charismatického učení a praktik není otázkou principiálního obsahu ale otázkou cti.

To do jisté míry i vysvětluje, proč se na duchovního z cela neomluviteně dopouštíš urážek, posměchu a ponižování svých oponentů v diskusi o učení a praktikách charismatického hnutí, jehož jsi byl u nás přes dvacet let vůdcem. Je to proto, že ti chybějí argumenty a tvoje taktika rozmělňování kritiky neustálým vracením diskuse zpět na začátek a pokládáním nových a nových dotazů na dávno již vysvětlené se míjí účinkem.

Je to otázka cti - léta jsi vedl hnutí, které přináší jedno bludné učení za druhým, je agresivně bezohledné vůči církvím, které infiltruje, vytváří napětí v církvích a sborech, uvrhlo stovky upřímných obětí do disidentství nebo je vyzvrátilo na ulici - to jsou nepříjemná zjištění a přiznat sám sobě (veřejně ani nelze doufat), že ses mýlili a minul, vnímáš jako otázku cti.

Čest, to je velmi kulantní slovo. Až na to, že patří spolu se Slávou Pánu Bohu. Kulantní proto, že se s ní velmi dobře maskuje pýcha. Křesťanovi však více sluší pokora a s ní i schopnost přiznat vlastní pomýlení.
Ahoj Oline ! Zarazejici ze, proc povazujes modlitby k demonum za dobry napad ! (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pátek, 27. říjen 2006 @ 09:27:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pastor KS považuje modlitby k démonům s pohany za prozíravost a dobrý nápad !!!!Dekódování pojmů v prohlášení (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 28. říjen 2006 @ 12:20:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velice vítám, že toto prohlášení pochází od samotných charismatiků. Je to akt skvělé sebereflexe. Případným zájemcům proto nabízím - formou odkazů - dekódování některých termínů, zde uvedených. Některé články se kryjí přímo s níže uvedeným názvem, jiné jej podstatně obsahují:

Teologie náhrady
Království nyní
Hnutí pozdního deště
Zjevení Božích synů
Kansaští proroci
Torontské požehnání
Evangelizace mocí
Pastýřsko-učednický model
Učení o pokrytíRe: Výzva charismatickým vedoucím (Skóre: 1)
Vložil: agur v Sobota, 28. říjen 2006 @ 15:25:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, to je ale dobrý článek. Fakt na Zlatou perlu.
Moc mě potěšuje, když vidím, že člověk nemusí odmítat působení Ducha svatého a přitom mít dost sebereflexe a napsat takové prohlášení. Škoda, že to trvalo tak dlouho, než to napadlo někoho přeložit a zveřejnit. Díky Jakobin!
Kéž by naši charismatičtí a letniční vůdci byli alespoň trochu ochotni se nad tím zamyslet.
AgúrRe: Výzva charismatickým vedoucím (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Neděle, 29. říjen 2006 @ 11:36:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měl bych jednu velkou prosbu ke správcům serveru. Grano Salis je často podezíráno, že nepřeje charismatikům a že prioritně umísťuje na titulní stranu články s aniticharismatickou tématikou, přičemž charismatici jsou bráni jako ti, kteří nejsou schopni své chyby přiznat, popírají je nebo se tváří, že o nich nevědí.

Tento článek však ukazuje, že tyto výtky mohou být liché. Charismatičtí bratři v Anglii již dříve prokázali, že nejenže jsou si svých chyb vědomi, ale že je jasně vidí v širším kontextu, jsou schopni sebereflexe a dokonce nápravy. Protože, coby příslušník letničně-charismatického hnutí, jsem se s těmito jevy, jako je evangelizace mocí, učení Kansaských proroků, Torontské požehnání, učednické modely, hnutí Víry, Království nyní, teritoriální duchové a boj s nimi atd., v nemalé míře – skrze konference, některé knihy (zejména z nakladatelství KMS a Křesťanský život), články zejm. v časopise Život víry a Život v Kristu nebo různé semináře - setkal i v ČR, byl bych rád, kdyby i nám tento článek mohl posloužit k hlubší sebereflexi. Pokud by měl někdo bližší zájem o celou problematiku, popis některých jevů najde na stránkách www.apologet.cz

Proto bych rád poprosil Bolka nebo Štěpána, zda by tento článek nemohl být zařazen například do rubriky "pálí nás" nebo "zrnka soli", aby pomohl očistit naši reputaci v očích ekumenické veřejnosti.


Děkuji,

PastýřRe: Výzva charismatickým vedoucím (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Neděle, 29. říjen 2006 @ 17:50:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je mi líto.

Jakobin pověsila před několika dny na tyto stránky zajímavé, ale poněkud záhadné prohlášení. Je dost staré (asi 10 let) a je z Británie. Ozvalo se vás několik, kteří jste z toho nadšeni, proto neoslovuji pouze jakobin.

Prohlášení má několik částí: v té hlavní je sedm bodů které prozrazují, že se někdo seriózně zabýval současnou církevní situací, a vyzývá církev k obnově. Kdyby nebylo nasnadě, že jakobin jde o opak, řekl bych k evangelikálně charismatické obnově. Někdo by tu obnovu jistě uměl nazvat jinak, ale je nám řečeno, že to byli evangelikálové a charismatici a já jsem mezi podobnými lidmi a též těmito důrazy vyrůstal a mnoho let se také v intencích těchto výzev snažil sloužit. Stejně jako mnozí moji kolegové.

V jiné časti tohoto prohlášení se ale objevují odsuzující prohlášení, která relativizují - alespoň v očích nezasvěceného, což jsme - ten zbytek. Nevíme totiž, co to má znamenat:
- znamená to snad, že podepsaní účastníci (ani jedno jméno jsem v životě neslyšel, ale to samozřejmě nepřekvapí) v těchto věcech a "hnutích" jeli, a už nechtějí? Dokonce ve všech najednou?
- nebo to znamená, že účastníci odsuzují různé konkurenční proudy, které jim pijí krev a ovlivńují proti jejich vůli členy jejich církví?
Nevíme. Nevíme, jen se můžeme domnívat, že účastníci, kteří se shodli na odsouzení jinak vágních pojmů ze světového církevního dění, si před tímto prohlášení prodebatovali mezi sebou, co vlastně odsuzují a od koho se distancují. My to však nevíme, a zdá se, že to neví ani jakobin, ani nikdo jiný z účastníků tohoto fóra. Nikdo z nás tam totiž nebyl, ani o tom nic čerstvého neslyšel od těch, kdo tam byli.

To jsem jen konstatoval, nemohu se zlobit, že někdo něco neví. Horší však je, že to, zdá se, nikoho nezajímá!

Dále: ptal jsem se nejprve jakobin, a pak i několika dalších, zda je tu mezi námi něco konkrétního a aktuálního, s čím bychom měli jednat. Odpovědi jsem se nedočkal, domnívám se , že předně proto, že na této scéně nikdo takto věcně nepřemýšlí.

Je mi to líto, a je to smutný obraz: ono je mnohem snadnější se veřejně navážet do celebrit typu P.Wagnera, protože kdo kritizuje slavného spisovatele, ten je přinejmenším některými jeho čtenáři také čten a zadělává si na vlastní popularitu. Vzít si ale do úst třeba Sváťu Dysmase nikomu popularity nepřidá, a ještě z toho kouká nějaký ten budoucí zákaz (na vojně jsme to nazývali přiléhavěji).

Je mi z vás všech, "hrdinných" kritiků slavných učení, smutno. Těžko si umím představit, že VY byste mě mohli vyzývat k nějaké obnově. Raději se běžte s tím prohlášením vyfotit.

OlinRe: Výzva charismatickým vedoucím (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 30. říjen 2006 @ 07:17:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro Olina,
1) děkuju Ti, že si mi odpověděl, spousta lidí by toho schopná nebyla
2) souhlasím, že článek je moc obecný, nato aby něco změnil
3) to, ale neznamená, že by situace ve sborech byla růžová (i když třeba Ty a Tví blízcí jsou v pohodě)
4) také se mně nelíbí, že do Tebe každý vandruje, ale byl jsi ve funkcích, které ztělesňují utrpení mnoha bratří, a tak když na GS nejsou skuteční viníci, tak Ty jim postačíš

Pro Karelse
1) máš moc hezký článek na www.eretz.cz
2) to jak jsi ztepal jakobina jsi si mohl odpustit, takové jednání je nehodné člověka Tvého formátu
3) člověk, kterého div nekamenují, protože se nepohodl se šéfem sboru, musí mít anonymitu, jinak by si to šeredně odskákal
4) mrkni se na problém očima vyobcovaného, kdyby na GS prezentoval své články Jiftách, tak by se taky schovával za nick, aby si jej jeho bratři nepodali :-(Stránka vygenerována za: 0.55 sekundy