Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16311, komentáře < 7 dní: 488, komentářů celkem: 408163, adminů: 60, uživatelů: 5132  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 74 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110922089
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: V jakém těle přišel Ježíš.
Vloženo Pátek, 24. červen 2022 @ 10:31:40 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

V jakém těle přišel Ježíš.
Křesťané vědí, že záchrana člověka je možná skrze víru ve výkupní oběti Ježíše Krista a její přijetí. To vyžaduje znát úplnou pravdu o Ježíši. Vyžaduje to přemýšlet o tom, co je nám předkládáno a co bychom neměli bezmyšlenkovitě přijímat.
Ef.4:13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
Velkou výzvou k tomuto postoji je tento inspirovaný výrok:
2. Jana 1:7 Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. / řecky v těle " εν σαρκι" – maso,člověk nebo zvíře/

Velice důležité: Kdo nevěří, že Ježíš, zde na zemi byl člověkem, je považován za Božího odpůrce! Bohu na této pravdě velmi záleží a zdůrazňuje to v dalších verších: Řím.8:3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. 1.Petra 3:18 Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 1.Jana 4:2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; 1.Tim.3:16 Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. Fil. 2:6-8 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. řecké slovo "εκενωσεν" (ekenósen), překládané někdy jako "zmařil", znamená přesněji "vyprázdnil se". Je to aktivní aorist, tzn. že to Ježíš udělal sám. Vzdal se moci a moudrosti druhé nejmocnější bytosti ve vesmíru, a z této pozice se vyprázdnil až na úroveň člověka.
Žid. 2:16-18 Neujímá se přece andělů, ale ‚ujímá se potomků Abrahamových‘.Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu.Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Žid. 4:14,15 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Toto biblické sdělení bylo potlačeno vlivem řecké filozofie a respektováním pohanského císaře.Křesťanství nechce přiznat, že některé doktríny způsobily teologický zmatek a některé dokonce udělaly z Boha podvodníka. Přijetí doktríny o hypostatické jednotě, kdy Ježíš je plně člověk a plně Bůh a navěky bude jedna sjednocená osoba by způsobilo, že výkupní oběť Ježíše by byl podvod. Jeho utrpení a smrt by byla předstíraná. Pokud byl Ježíš, zde na zemi Bohem, tak nemohl trpět a ani zemřít. Stejné platí pro trojiční dogma – Bůh je neproměnný a věčný. Katechismus 464: "Stal se opravdu pravým člověkem a zůstal přitom opravdu pravým Bohem, Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. "
Nicejský koncil přijal vyznání,že Ježíš je jedné podstaty s Otcem “homoúsios” a je na stejné úrovni božství. Syn je stejné přirozenosti jako Otec, ale že nemůže existovat bez Otce a Otec nemůže existovat bez Syna!!


Ježíšovy prožitky v posledních hodinách a Písmem doložená pravda dokazují, že Ježíš byl člověkem. LUK.22:44 Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.
Mat.26:37 -39, Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy, tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“
Mat.27: 28-31, Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.
Marek 15:34 O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což přeloženo znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
V čem hledat příčinu Ježíšových prožitků a jeho projevů v této zkoušce?
Výrazné utrpení mohlo způsobit více činitelů: Tím největším mohlo být to, že Otec přerušil s Ježíšem veškeré spojení, protože Ježíše obětoval, v tu chvíli se ho vzdal. Jinak by to nemohla být oběť, kdyby s ním byl stále ve spojení. Takové odloučení od Boha nikdy Ježíš nezažil, a proto se mohl cítit opuštěn.
Jeho pravé lidství, čistota, hluboké city, láska budou vystaveny pravému opaku, nesl naše hříchy a pociťoval veškeré zlo, za které se obětoval. Jako dokonalý člověk byl velmi citlivý a dopředu věděl o velikosti utrpení, kterému bude vystaven. Věděl, že jeho učedníci jej opustí a mohl pociťovat, že poslání, které mají vykonat nebude naplněno. Ježíš zvítězil nad ďáblem a satanova moc zanikla, a to se plně projeví při jeho Druhém příchodu.
Žid. 2: 14, Protože děti spojuje krev a tělo i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,
Jak.4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.
1.Petra 5:8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník ďábel obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá koho by pohltil. 1.Jana 4:1,4 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás je větší než ten, který je ve světě.
Jan 8:31,32 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ 1 Kor.15:24,28 Tu nastane konec až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.
Výše uvedené verše nás varují, že satan usiluje stále o to, aby křesťané ztratili věrnost Božímu slovu a tím i Bohu. Když nebudeme mít lásku k Božímu slovu, tak nemůžeme mít lásku ani k Bohu.Výkupní oběť Ježíše Krista by se na nás nevztahovala. Jak se můžeme bránit lstivým útokům satana?
Nejprve si uvědomit, že satan působí skrytě, protože ví, že přímé útoky na křesťany jsou málo učinné. Když satanovi nedáme prostor, tak nás nemůže svévolně ovládat. Satan ví, že křesťané jsou obecně lidé důvěřiví, pokorní a poslušní a zde má velký prostor, který se mu daří využít.

Vliv řecké filozofie výrazně ovlivnil čistotu křesťanství a způsobil, že se ztratila realita lidského Mesiáše a možnost života v Božím království. Ježíš byl zcela prokazatelně, zde na zemi člověk a ne bohočlověk, jak dosvědčují úvodní verše. Nicejský koncil v r. 325 n.l. byl počátkem devastace pravého křesťanství.
Církve a náboženské skupiny se nechtějí zbavit vlivu nepravdivých doktrín a zrevidovat dosavadní teologický pohled na hodnotu a velikost Ježíšovy oběti, která je nepravdivými dogmaty znehodnocena.


"V jakém těle přišel Ježíš." | Přihlásit/Vytvořit účet | 310 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 24. červen 2022 @ 12:09:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud byl Ježíš, zde na zemi Bohem, tak nemohl trpět a ani zemřít.

...ale mohl... Boh môže zomrieť. Ak je smrť to čomu veria komunisti, jehovisti a adventisti, tak Boh nemôže zomrieť. Ale ak je smrť to čo hovorí písmo, tak Boh môže zomrieť. Smrť podľa písma nie je zánik existencie, osoby. Smrť je prechod z jednej identity do druhej. Ježiš ako pravý človek a pravý Boh zomrel a ,,zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší. Prvý Petrov 3:19
Ježiš po smrti neprestal existovať, ale ,,presunul sa,, na tri dni do záhrobia kde bol činný v kazateľskej činnosti. Smrť človeka nie je zánik človeka... ľudia ktorí nás predišli do večnosti nespia, sú pri vedomí a aj im (pradepodobne ľuďom Noáchovej doby) bolo kázané evanjelium
1.Pet. 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.
communicatio idiomatum (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 24. červen 2022 @ 21:27:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
communicatio idiomatum

(latinsky „sdílení vlastností")
 

- záměna vlastností v důsledku jednoty Božství a lidství v jediné osobě vtěleného Syna Božího. To znamená, že mu mohou být přisuzovány vlastnosti jedné z těchto přirozeností, dokonce když se o něm vypovídá s odkazem na druhou přirozenost, například: „Syn Boží zemřel na kříži" nebo: „Syn Marie stvořil svět" (viz DH 251). Tento způsob připisování vlastností však vyžaduje určitá rozlišení, aby nedošlo k záměně dvou přirozeností. Ve výše uvedených příkladech to znamená, že Syn Boží nezemřel na kříži jakožto Bůh a že syn Marie nestvořil svět jakožto člověk.

[Z knihy OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New York - Mahwah 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

 

- výraz užívaný ve věrouce k vyjádření toho, že vlastnosti, které přísluší Kristu Pánu jako člověku, je možné vypovídat o Kristu jako Bohu a že vlastnosti Krista Pána jako Boha mohou být řečeny o Kristu jako člověku. Tak je např. možné o Kristu říci: „Bůh umřel na kříži" nebo: „Tomu člověku náleží božská pocta". Toto sdílení vlastností je možné proto, že Božská a lidská přirozenost v Kristu Pánu jsou spojeny v jedné osobě Syna Božího.

[Antonín Salajka; převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

Zdroj, kde jsem to zkopíroval je zde: https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=2936Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. červen 2022 @ 11:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vliv různých heretických učení výrazně ovlivnil čistotu křesťanství a způsobil, že se ztratila realita lidského Mesiáše, který je zároveň i Bohem. Jen Bůh měl moc spasit celé lidstvo!A logicky platí, že co nebylo Mesiášem přijato, nemohlo by být spaseno. Nebyl - li by Mesiáš člověkem, nemohl by ani spasit lidstvo.


Ježíš tedy byl zcela prokazatelně i člověkem, i Bohem.

Žádný člověk totiž nedokáže nasytit zástupy pár chleby, křísit mrtvé, ani chodit po vodě či poroučet bouři.Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. červen 2022 @ 12:20:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Je až šokující, jaké má ariánská hereze tuhé kořínky až do dnešních časů!

Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 26. červen 2022 @ 14:21:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Veškerá Pavlova argumentace o našem vzkříšení je založena na tom, že Ježíš - člověk byl vzkříšen.

Kdyby byl vzkříšen Ježíš Bůh, tak to k našemu vzkříšení nemá žádnou relevanci, nebylo by to žádným argumentem pro naše vzkříšení, pro vzkříšení nás lidí. 


1K 15:12:  Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení mrtvých?

Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. 14 Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra 15 a my jsme se také stali falešnými Božími svědky — vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. 16 Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. 17 Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. 18 Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. 19 Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. 20 Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. 21 Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. 22 Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pondělí, 27. červen 2022 @ 13:00:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"PŘIŠEL v těle" -> již existoval předtím (přišel ≠ narodil se)

"POSLAL svého Syna" -> již existoval předtím (poslal ≠ zplodil, zrodil)

"SESTOUPIL z nebe" -> již existoval předtím (sestoupil ≠ byl počat, zplozen)

"ZJEVEN v těle" -> již existoval předtím (zjeven, dán poznat ≠ začal existovat)Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 27. červen 2022 @ 19:57:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jéje :) Zase ta marnost, křesťanská zbytečnost.
"V jakém těle přišel"
No nepřišel :)Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 28. červen 2022 @ 14:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ano Svatý Duch přišel a narodil se v těle jako Ježíš ale byl dávno před tím i v nebi a před vznikem časoprostoru byl jedním Svatým Duchem stejně jako Otec. Nyní je zde mezi námi jako Svatý Duch a až bude naplněn počet přijde opět fyzicky v těle Ježíše.Re: V jakém těle přišel Ježíš. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 12. červenec 2022 @ 19:15:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ježíš, ten muž 

 Zdá se, že Ježíšovi raní následovníci ze zásady zdůrazňovali Jeho lidskost. Například list Židům. “Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich... Proto musil být ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným” (Žid. 2:14, 17). 

Je slušné se zeptat: Jak by mohl být pokoušen jako jsme my, sdílet se na krvi a těle, a být ve všem jako jeho bratři, kdyby nebyl úplne lidský a smrtelný jako jsme my? 
Bytost, která je Bohem vloženým do lidského těla, nebo bytost, která je plně Bohem a zároveň člověkem, není lidská bytost

 Římskokatolický spisovatel Thomas Hart otevřeně čelí problému, který pozdější doktrína o Trojici představuje, když poznamenává: 
Chalcedonská formule (když koncil prohlásil Ježíše jak za Boha tak za člověka) činí skutečné lidství nemožným. Koncilská definice říká, že Ježíš je pravým člověkem. Jestliže v něm ale jsou dvě přirozenosti, je jasné, která ho bude ovládat. A Ježíš se okamžitě stane někým jiným než jsme my. Je vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný. Zná minulost, přítomnost a budoucnost... Ví přesně co si každý myslí a co se chystá učinit. To je daleko od běžné lidské zkušenosti. 
   Ježíš je pokoušen, ale nemůže zhřešit, protože je Bůh. Jaké je to pokoušení? Nemá toho moc společného s různými druhy zápasů, které dobře známe. 
   Jako velekněz, “ten prorok”, a potomek Abraháma a Davida, Ježíš nepřesahuje hranice lidskosti, i když je unikátní Syn Boží. 

Aby prokázal Ježíšovo postavení Mesiáše, Pavel ho porovnává k prvnímu člověku Adamovi. Korintským napsal: “A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání... První člověk Adam se stal duší živou - poslední Adam se stal duchem oživujícím... První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe” (1 Kor. 15:21, 45, 47). Adam byl učiněn z prachu země. Ježíš pochází z moci Božího Ducha působícího v Marii a za jeho druhého příchodu se objeví jako životodárná bytost, kterou se stal po jeho zmrtvýchvstání. 

 Neexistuje žádné svědectví, že některý z apoštolů byl vynálezcem nového názoru na Ježíše jako na Boha. Pavel zná jen Mesiáše, který je člověkem, konečným Adamem. Ve svém prvním listu Timoteovi kategoricky rozlišuje mezi Ježíšem a jeho Otcem. V klasické konfesi říká: “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš” (1 Tim. 2:5). To je vytříbený souhrn křesťanské víry. Jako kdyby chtěl zabránit jakémukoliv nedorozumění, staví Boha na jednu stranu a člověka Mesiáše na stranu druhou. 

A nejen to. Činí z víry v Jednoho Boha a v člověka Mesiáše základ poznání pravdy, která vede ke spáse (1 Tim. 2:4, 5). Pavel spojuje spásu s poznáním pravdy a s náležitým chápáním totožnosti Boha a totožností Ježíše. To by nám nemělo uniknout. 

 Také Petr po zmrtvýchvstání nezná jiného Mesiáše než “muže Ježíše”. Představuje Spasitele svým krajanům slovy: “Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže, kterému Bůh vydal před vámi svědectví...” (Skut. 2:22). 
  Lukáš zapsal Pavlovo prohlášení Řekům, že Bůh: “ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže” (Skut. 17:31). Oba jak Petr tak Pavel popisují osobu vzkříšenou z mrtvých, Mesiáše, který byl předurčen k návratu, aby soudil a vládl. Stále ještě ztotožňují Ježíše jako muže. To je část nekonečné Boží moudrosti, že dal soud do rukou muže, který prožil život společný s lidstvem. 

 Nový zákon je plný jednoduchých prohlášení o lidském Ježíšovi, který musel být pokoušen ve všem jako my (Žid. 4:15). Někdo, kdo byl plně Bůh a plně člověk nemohl být totálně lidskou bytostí. 
A TO  JE ZÁKLADNÍ PŘÍČINA TRINITÁŘSKÉHO PROBLÉMU. 

Pokud jde o bibli, je naprosto nemožné plést Jednoho Boha s lidskou bytostí. Bez ohledu na to kolik Svého ducha může Bůh dát chatrnému člověku, nebo jak hodně byl zmrtvýchvstalý Ježíš vynesen, člověk je z biblického hlediska prach animovaný duchem, a ne tělo a oddělitelná duše, což je řecký názor.  “Lidská bytost” definicí znamená smrtelnost, je podrobena slabosti a smrti. “A jako je člověku uložené, aby jednou zemřel...” (Žid. 9:27). Ježíš trpěl ten konečný osud celého lidstva - ne že by musel zemřít, protože nespáchal žádný hřích. Nesl ale pokutu za hříchy lidstva a zemřel. Bůh zemřít nemůže. Musíme zdůraznit, že: Spasitel, který je Bohem, nemůže zemřít, a tudíž nezemřel za naše hříchy. Fakt, že Ježíš zemřel za naše hříchy, je sám o sobě důkazem, že nebyl Bohem. Tvrzení, že nesmrtelný Bůh zemřel, je zřejmá sofistika. Ti, kdo se přou, že jenom Ježíšovo tělo zemřelo, stále ještě padají do pasti neboť z toho vyplývá, že Ježíš sám nezemřel. Všechny takové argumenty založené na dvojitosti jsou každopádně docela nebiblické. Ten hlavní bod souvislosti celé víry spočívá v tom, že sám Ježíš zemřel. 

Ježíš žil celý svůj život v omezení lidské bytosti. Rozhněval se a byl unavený (Marek 3:5; Jan 4:6), i když nikdy nezhřešil. Musel se naučit poslušnosti tím, co trpěl (Žid. 5:8). Nemohl se uchýlit do Božské mentální kabiny, aby unikl drsnostem a bitvám každodenního života. Sám se přiznal, že neměl veškeré poznání: nevěděl den svého návratu (Marek 13:32). Jako dítě potřeboval růst v moudrosti (Luk. 2:52). Při jedné příležitosti se musel zeptat svých učedníků: “Kdo se dotkl mého šatu?” (Marek 5:30). Plakal (Jan 11:35) a znal sklíčenost. Zjevně nevlastnil vševědoucnost (Marek 13:32), všudypřítomnost (Jan 11:32) a nesmrtelnost, které jsou nezbytnými vlastnostmi Boha. Židé a křesťané prvního století očekávali lidského Mesiáše, aby ze Zaslíbené země vládl novému světovému pořádku. 

Teologové ve čtvrtém a pátém století se ale rozhodli, že ta unikátní lidská osoba nazvaná Ježíš, byl “sám Bůh od samého Boha”. To by šokovalo křesťanskou obec prvního století, která měla jasnou představu o Mesiášově rodinném původu: “Je dobře známo, že náš Pán pocházel z Judy” (Žid. 7:14). Matouš zaznamenává naděje židovského národa a hrozbu, kterou představovaly vládám pronárodů (Mat. 2:2-6). Vládce pohanského původu, Herodes, byl hluboce znepokojen když se dověděl, že východní mudrci se sháněli po tom, kdo se měl narodit Králem Židů. Jakákoliv nová dynastie by vyzvala jeho pravomoc. Herodes se dotazoval veleknězů a zákoníků, kde se ten Mesiáš má narodit. Matouš zaznamenal jejich odpověď: “V judském Betlémě... A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda” (Mat. 2:5, 6). To vše bylo všeobecně známo. Slib Mesiáše se dá vysledovat do “daleké minulosti” (Mich 5:1). 23 Mesiáš měl povstat z kmene Judy a zdědit trůn jeho otce Davida. Židé očekávali lidského zachránce, nadpřirozeně obdařeného Božskou moudrostí a mocí (Iza. 11:1-5). Určitě nečekali, že Bůh se stane člověkem. O něčem takovém Starý zákon nic neříká.


Stránka vygenerována za: 3.34 sekundy