Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Tamara.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 289, komentářů celkem: 416722, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 114 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113090170
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus?
Vloženo Úterý, 31. srpen 2021 @ 11:19:29 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal redifon

Vždy jsem měl za to, že ze Staré smlouvy vychází smlouva Nová. Považoval jsem to za přirozené. Nikdy jsem nad tím neuvažoval. Bral jsem to jako axiom, že dvěma body prochází jediná přímka. Pak ale na tyto stránky zavítal ze synagogy jeden konvertita k judaismu a začal zde prosazovat tezi nadřazenosti judaismu nad křesťanstvím, které označoval jako bludné, a fanaticky napadat našeho Pána Ježíše Krista i víru v něj. 


Proto jsem byl nucen, v obraně své víry, se podívat na rabínský judaismus podrobněji, ačkoli mne do té chvíle vůbec nezajímal a neměl jsem s ním jakýkoli problém. Náhle jsem musel řešit problém: Co přirozeně navazuje na Starý Zákon: Nový Zákon - či rabínský judaismus?

Starozákonní bohoslužba je popsána mj. v 3. knize Mojžíšově. Chrámová bohoslužba je popsána v 3 knize Mojžíšově, 16. kapitole. A židovská bohoslužba je charakterizována třemi entitami: stánkem úmluvy, později chrámem, veleknězem a obětí

A je to bohoslužba věčná, jak praví tento text:

3M. 16,34 "A bude vám to ustanovením věčným k očišťování synů izraelských, ode všech hříchů jejich, každého roku jednou. I učinil Mojžíš tak, jakž jemu byl přikázal Hospodin." (BK)

To je naprosto stěžejní text. Hospodin v 3M. resp. 3M, 16 ustanovil bohoslužbu,a dále zaručuje Izraeli, že tato bohoslužba potrvá potrvá na věky. (3M. 16,34).

Čas plynul, chrám Šalamounův byl zničen, poexilní proroci skončili Malachiášem, a v Izraeli už  nebyl nikdo, kdo by národu zjevil Hospodinovu vůli. 

A potom došlo ke golgotské události, která změnila svět

J. 19,30 "A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil." (BK)

Tento začátek nové éry byl doprovozen nadpřirozenými událostmi:

1) Tma od hodiny šesté do hodiny deváté (12-15 hod) (Mt. 27,45; Mk. 15,33; Lk. 23,44)

2) Roztržení chrámové opony (Mt. 27,51; Mk. 15,38; Lk. 23,45)

3) Zemětřesení v Jeruzalémě, při kterém se hroby otvíraly, mnozí zesnulí vstali a ukázali se mnohým (Mt. 27;51-53)

Tyto události nebyly Židy správně vyhodnoceny, zřejmě proto, že jejich myšlení bylo už zatíženo nenávistí k Pánu Ježíši Kristu, tedy vpravdě barabášovským myšlením, které vyústilo až ve vraždu Spasitele:

Ukřižuj! (Mt. 27; 22,23; Mk. 15; 13,14; J. 19,15)
Propusť nám Barabáše! (Mt. 27; 20,21,26; Lk. 23,18; J. 18,40)

Ale Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným
(Ž. 118,22; Mt. 21,42; Mk. 12,10; Lk. 20,17; 1Pt. 2,7)

Židé Pána Ježíše Krista zavrhli (Ž. 118,22; Mt. 21,41; Mk. 12,10; 1Pt. 2,7), následně si pak na soudu zvolili zločince Barabáše (J. 18,40), čímž  přivolali za tento odporný zločin zlořečení na sebe i své děti (Mt. 27,25), a pak Spasitele zabili (Sk. 3,15; 5,30; 1Tes. 2,15).

V prvních dvou textech (Sk. 3,15 a Sk. 5,30) použili kraličtí význam "zamordovali", který je přesnější, protože Pán Ježíš byl odsouzen PROTI římskému právu, na nátlak Židů, a tedy byl ZAVRAŽDĚN, protože na Kristově kříži měl podle římského práva viset Barabáš!!! 

A zlořečení Židů za Spasitelovu smrt "Krev jeho na nás . . ." (Mt. 27,25) se s Židy potáhne až do druhého příchodu Pána Ježíše v moci a síle na tuto zem, kdy Židy zachrání před úplným vyhlazením. Tehdy Židé uvidí, koho bodli (Zach. 12,10) a budou nad ním kvílit, jako nad prvorozeným. Což ovšem potvrzuje skutečnost, že se vina Židů, kterou na sebe přivolali (Mt. 27,25), přenáší z pokolení na pokolení. Je velice zvláštní, že Pána Ježíše bodl římský voják (J. 19,34), ale Písmo za tento čin přisuzuje Židům (Zach. 12,10).

Židé volali: 

J. 19,15 "Oni pak zkřikli: Vezmi, vezmi, ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: Krále vašeho ukřižuji? Odpověděli přední kněží: Nemámeť krále, než císaře." (BK)

Tím ovšem nad sebou, jako duchovní autoritu uznali římského císaře - a toho se až do druhého Spasitelova příchodu v moci a síle, nezbaví. To samozřejmě mělo neblahé následky. Odmítli Božího Syna a uznali nad sebou vládu císaře. A Hospodin jim vyhověl: Císař skutečně po 40 letech přišel!!!Spasitel světa, Pán Ježíš Kristus, za svého pozemského působení byl chrámem i veleknězem:
 
Izajáš 53, 5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Proroctví o Beránkovi Božím:

Exodus 12, 46 Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
Jan 19, 33 Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali,
Jan 19, 36 Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: ‚Ani kost mu nebude zlomena.‘

Podivuhodné vyplnění starozákonního proroctví!!!
Matouš 12, 7 Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné.
Matouš 12, 8 Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou.
Jan 5, 15 Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil.
Jan 5, 16 A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu.Kdyby Židé měli ducha Božího, pak by se Boha ptali, kde je nyní chrám, velekněz i oběť, když to všechno nevidíme, ale z Písma víme, že to všechno musí nutně existovat???

Anebo jinak: V co NOVÉHO, se velekněz, chrám i oběť modifikovali a kde to lze nalézt???

A dostali by od Boha asi tuto odpověď: 

Ježíš Kristus je NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9). Dále to, že Pán Ježíš Kristus je NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).

A tato NOVÁ bohoslužba tedy NOVÁ SMLOUVA, se neomezuje jen na židovský národ, ale je určena celému světu. 
Paul Johnson, autor knihy "Dějiny židovského národa" (Rozmluvy Řevnice, ISBN 80-85336-31-6) na str. 212 praví, cituji:

"Donin znal Talmud dobře, dokázal se rabína ptát na všechny ty pasáže z Talmudu, k nimž měli nebo mohli mít křesťané námitky (představovaly jen mizivou část celku): šlo v nich o urážku Krista (Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech), či o rouhání se Bohu Otci (plakal nebo byl poražen v debatě), popřípadě se v nich zakazovalo Židům stýkat s křesťany."

Moje pozn. K tématu: Gittin, 57a

*  *  *

André Lemaire, "Dějiny hebrejského národa" (vydavatelství ERM Podlipného 17 Praha 8, ISBN 80-901477-6-3), na str. 108 praví: 

"V Palestině i v diaspoře (obzvlášť v Babylonii) se judaismus po r. 70 stal v zásadě judaismem farizejské strany."


Matouš 12, 24 Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“
Matouš 23, 2„ Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
Matouš 12, 14 Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.

Tak to je jen pár reprezentativních výroků, týkajících se farizeů. Je zřejmé, že nenávist farizeů, potažmo rabínských judaistů ke Spasiteli trvá dodnes, čehož neklamným důkazem je i působení onoho konvertity k judaismu zde, na Granosalis. 

Závěrem,
ustanovení věčné je Bohem garantováno. Člověk je nevěrný, ale Bůh zůstává věrný (2Tm. 2,13). Princip věčné bohoslužby, tedy chrám - velekněz - oběť musí být za všech okolností zachován.

Židé po r. 70 však tento princip porušili, vytvořili si své vlastní PARALELNÍ náboženství, nerespektujíce věčné ustanovení zakotvené v (3M. 16,34), tedy náboženství, které je směsí Božích i lidských ustanovení. Tuto bohoslužbu tedy Bůh nevytvořil, ani nepožehnal, a to proto, že obsahuje lidské prvky, které jsou jako dílo lidské nutně zatíženo chybami. Taková bohoslužba tedy nemůže být Bohu milá, protože je fakticky založena na vzpouře proti Bohu. A z těchto důvodů nemůže být rabínský judaismus v žádném případě křesťanství nadřazen.

redifon

                                    
"Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 127 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Úterý, 31. srpen 2021 @ 11:41:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek jsem nečetl, jen tak každé padesáté slovo a vidím, že to je dokola jen nějaká historie s mytologií. Dějepis, ještě fantaskní. Ale když se dívám do vesmíru, tak tam nic takového nevidím, co píšeš. Když se dívám na přírodu, tak tam nevidím nic takového, co píšeš. Když s dívám na lidi na ulici, nebo kamkoli se dívám, nikde nevidím, co píšeš. Co vy to jste za spolek historiků a fantastů. Pořád jen hledíte do minulosti. Váš bůh je bůh minulosti. To je strašně divné. Muzeum zatuchliny. Nemáte mít náhodou živého boha, co je přítomen dnes a tady v současném vesmíru? Kam se to pořád díváte? Co to zkoumáte? Žádného boha z vás necítím. Jste jen spolek nějakých do sebe zahleděných historiků a pseudohistoriků. Hele, s takto mrtvým náboženstvím, které se dokola hrabe jen v minulosti a které zde prezentujete, nezevangelizujete ani nohu....Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 31. srpen 2021 @ 11:56:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Skvěle napsáno.Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 31. srpen 2021 @ 12:28:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Když je Ježíš nazýván beránkem Božím v Janovi 1:29 a v Janovi 1:36, hovoří se o něm jako o dokonalé a definitivní oběti za hřích. Abychom pochopili, co Kristus dělal a kým byl, musíme začít ve Starém zákoně, který obsahuje proroctví týkající se příchodu Krista a jeho oběti za hřích (Izaiáš 53:10). Ve skutečnosti celý obětní systém, zavedený Bohem ve Starém zákoně, připravil půdu pro příchod Ježíše Krista, který je dokonalou obětí, jakou jen Bůh mohl dát, aby odčinil hříchy svého lidu (Římanům 8:3; Židům 10).

Obětování beránků hrálo velmi důležitou roli v židovském náboženském životě a obětním systému. Když Jan Křtitel zvolal: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa" (Jan 1:29), tak Židé, kteří ho zaslechli, si to možná spojili s některou z důležitých obětí. V čase svátku Pesach, který byl blízko, padla možná první myšlenka na velikonočního beránka. Svátek Pesach je jeden z hlavních židovských svátků a oslava vysvobození Izraelitů z otroctví v Egyptě. Ve skutečnosti zabití velikonočního beránka a použití jeho krve k označení veřejí domů (Exodus 12:11-13) je výstižným předobrazem Kristova usmiřujícího díla na kříži. Ti, pro které zemřel, jsou přikryti jeho krví, která je chrání před andělem (duchem) smrti.

Jiná důležitá věc, týkající se beránků, byla každodenní oběť v chrámu v Jeruzalémě. Každé ráno a každý večer byl obětován v chrámu beránek za hříchy lidí (Exodus 29:38-42). Tyto každodenní oběti, stejně jako všechny ostatní, měly předznamenat dokonalou a konečnou Kristovu oběť na kříži. Ve skutečnosti čas Ježíšovy smrti na kříži odpovídá době večerní oběti v chrámě. Židé v té době byli seznámeni se starozákonními proroky Jeremiášem a Izaiášem, kteří předpovídali příchod jednoho, který měl být obětován ("jako beránek k zabití veden byl" - Jeremiáš 11:19; Izaiáš 53:7) a jehož utrpení a oběť měla zajistit vykoupení Izraele. Samozřejmě, ta osoba nebyla nikým jiným, než Ježíšem Kristem, beránkem Božím.

Zatímco představa obětního systému může pro nás dnes vypadat divně, idea placení nebo odškodnění je pro nás lehce pochopitelná. My víme, že odplatou za hřích je smrt (Římanům 6:23) a že hřích nás odděluje od Boha. Také víme, že Bible učí, že my všichni jsme hříšní a nikdo z nás není spravedlivý před Bohem (Římanům 3:23). V důsledku našeho hříchu jsme odděleni od Boha, a stojíme před ním vinni. Proto jedinou nadějí je, že nám Bůh připravil cestu, abychom s ním byli smířeni, což udělal, když poslal Ježíše, Syna Božího, zemřít na kříži. Kristus zemřel, aby nás očistil od hříchu a aby zaplatil trest za hříchy všech, kteří v něho věří.

Skrze Ježíšovu smrt na kříži, která je dokonalou Boží obětí za hřích, a skrze jeho vzkříšení tři dny potom, nyní můžeme mít věčný život, když v to uvěříme. Skutečnost, že sám Bůh poskytl dar, který odčinil naše hříchy, je hlavní částí úžasné dobré zprávy - evangelia, které je tak jasně prohlášeno v 1. Petrově 1:18-21: "Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny. Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech pro vás, kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu."Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. září 2021 @ 10:41:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je blábol co nemá ani hlavu ani patu. Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 04. září 2021 @ 15:53:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koukám, že nějaký redifon sem prsknul svůj paskvil co nemá ani hlavu ani patu. Nikdo o jeho pitomostech nediskutuje a on mlčí a nezačne ostatní informačně obohacovat dalšími svými názory a poznatky ze studií jak judaismu tak křesťanstva. Zatím sem prsknul nedbale neučesaný blábol co nemá ani hlavu ani patu. Když se někdo ohradil přispěchal s komentářem, že jeho "dílo" jsou vybroušené jeho komentáře a zamotal pro zdánlivou věrohodnost jakéhosi judaistu. Ale to je hodně, hodně málo. redifon by měl již týden zde veřejně obhajovat své "učení" ohledně Staré smlouvy a Nové smlouvy, včetně rabínského judaismu. To že sem zavítá někdo kdo si hraje na judaismus ještě neznamená, že je a může se stát Židem. Takového konvertitu lze vnímat pouze jako sympatizanta judaismu a angažovaného odpůrce křesťanství, nikoliv za Žida a člena vyvoleného národa. Tak co mi vadí? Vadí mi to, že redifon se přižene s kritikou druhého a nemá patřičně diskusně, věroučně, historicky, teologicky atd. nabito a pravděpodobně se hlásíc ke křesťanství svým žvanivým blábolem dokázal jen to, že pokud sem na GS zavítá někdo nevěřící tak mu redifon navařil pořádně ostrý guláš. Kritika jednoho údajného judaisty se nevydařila a obhajoba křesťanství se rozplynula. Proto redifon se odmlčel a nyní se soustředí jen na to, aby občas někde na někoho vystřelil a pomalu zase mizí. Přesně jak jsem před týdnem konstatoval. Přišel, udělal zde pozdvižení a už zase mizí neboť se projevil jako diskusně impotentní a nevěrohodný diskutující. Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 07. září 2021 @ 14:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem přečetl tyto dva články,dospěl jsem k názoru, že soud nad Izraelem probíhá už na našich dní. 

V článku


je konstatováno, že nynější stát Izrael NENÍ obnoveným královstvím izraelským, které obnoví až Mesiáš - ale aktem lidské svévole, či vzpoury. Tím pochopitelně není nijak dotčeno právo na existenci tohoto státu; je zde jen naznačeno, že Izrael je pouze světským státem, který se od ostatních států liší jen tím, že vznikl na biblicky definovaném území. 

Je zde též i konstatováno, že z prorockého pohledu existuje první a druhá alija. Židé se do nynějšího světského státu Izrael navrátí k soudu, zatímco do království obnoveného Mesiášem se navrátí k požehnání celému světu. 

Ve  výše uvedeném článku "Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus?" je konstatováno, že Spasitel svou smrtí na kříži zbořil oddělující hradbu mezi Židy a pohany a tak nastolil pokoj (Ef. 2; 14,15). proto již není rozdílu mezi Židem a Řekem, sluhou, ani svobodným, mužem ani ženou (Gal. 3,28)

Jenže Židé vytvořením nového náboženství, totiž rabínského judaismu, tuto hradbu opět vystavěli. A tato nosná myšlenka se promítla i do vytvoření moderního státu Izrael, opět koncipovaného jako hradba mezi Židy a pohany. A tam, kde existuje hradba, či zeď, se dříve či později vyskytnou tendence tuto hradbu zničit. Je zřejmé, že kdyby hradba neexistovala, nebylo by nic, co by se dalo zničit. 

A stát vzniklý z lidské vůle, také z lidské vůle zanikne. Vidím to tak, že duchovní potomci Židů, kteří se navrátili z Babylóna a obnovili židovskou bohoslužbu, chce dnešní stát Izrael zachovat, zatímco duchovní potomci Židů, kteří zůstali v Babylóně a rozptýlili se mezi národy, se snaží všechny státy, tedy i stát Izrael, zničit. 

Duchovní potomci těch, kteří se z Babylónu vrátili do Izraele, obnovili bohoslužbu v této bitvě prohrávají zřejmě proto, že jsou zatíženi handicapem:

"Ukřižuj!" (Mt. 27; 22,23; Mk. 15; 13,14; J. 19,15)
"Krev jeho na nás a na naše děti" (Mt. 27,25)

Tak tento handicap duchovní potomci těch, kteří zůstali v Babylónu (a to mohou být i pohané), rozhodně nemají. Zřejmě proto si je Bůh vybral jako nástroj k vykonání Božího hněvu nad Izraelem. Ale vzpomeňme jen, jak dopadli asyrští a babylónští . . . 

Situaci nyní vidím tak, jak je psáno v článku DVOJÍ ALIJA, DVOJÍ IZRAEL . Dějinné okolnosti proroctví Ezechielova, tak jak je čteme v 38 a 39 kapitole, jsou naplněny. Evropa je přeplněna muslimy, kteří ve většině jen vyvolávají nepokoje. Takže zbývá jediné řešení: Navléci je do uniformy a poslat do války . . 

K podobnému závěru dochází i židovský autor Dr. Arnold G. Fruchtenbaum ve článku "Moderní stát Izrael v biblickém proroctví" nacházející se na adrese: 


Tento autor na str. 10 v levém sloupci nahoře praví: 

"Existuje velice rozšířený názor, že Židé přijmou jako svého Mesiáše právě Antikrista, ale v Bibli to nikde takto nestojí. Uvádí se tu pouze to, že s *****m podepíší smlouvu, aby je vojensky zabezpečil."

Tak zde bych si dovolil s tímto autorem nesouhlasit, neboť náš Spasitel praví: 

Jan 5, 43 [biblenet.cz] Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete.

A tady jsme u jádra problému: Židé Krista nepřijali a tím se odsoudili k přijetí Antikrista, který přijde ve svém vlastním jménu, jako Mesiáše. Výše uvedený verš nepřipouští jiný výklad. 

Osobně vidím problém tak, že (jak jsem již napsal), nyní stojíme před událostmi popisovanými u proroka Ezechiele v 38 a 39 kapitole. I když Hospodin invazní vojska zničí, povede to k zániku státu Izrael a pozdějšímu uzavření smlouvy Židů s *****m, kterého Židé přijmou jako Mesiáše. 

rdf

Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 17. září 2021 @ 23:03:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zbytečně dlouhé úvahy, jak ukazoval Pavel, že Ježíš je Mesiáš? Z prstu si to nevycucal.Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 07. říjen 2021 @ 17:18:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek doplněný o jednu důležitou skutečnost: 

Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 14:02:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rabanismus (rabínský judaismus) bohužel vychází ze Staré Smlouvy jen zprostředkovaně.. jeho primárním zdrojem je totiž ústní tradice Otců tradovaná mezi farizei (nic proti..) ale ne přímá a čistá Tora.

Tím neříkám, že Karaité kteří vycházejí pouze z "čisté Tóry" nejsou ještě více zaťatí než Rabanité.. kteří alespoň věří na anděli, občas asi i na posmrtný život, Mesiáše atd ..

Obávám se, že s Karaity je ještě horší "diskuze". S Rabanity máme společný alespoň "určitý perský vliv" aneb "Babylon" aneb "slovo Boží během doby GRADOVALO a UPŘESŇOVALO SE". To Karaité nemají, pro ně vše stojí a padá s "čistým Mojžíšem" (návaznost na učení Saduceú..) Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 14:08:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
re: Dokonce přítel judaista (věřím, že v  přechodném) zatmění mysli, přirovnal našeho drahého Spasitele k Hitlerovi. 

tak je fakt, že Bůh ve svém hněvu dokázal být hrozný - viz rozprášení severního Izraele alias 10 kmenů ..

Mě se na Bohu SZ vždy líbilo, že de fakto "měřil spravedlivě", prostě Bůh práva .. Izrael rozhodně ve Starověku nebyl šetřen..  dobu novou si neodvažuju predikovat.. ale možná že dle Pavla zase přijde "čas pro Izrael", byť samozřejmě lidsky nezaslouženě.. ale zdá se, že dle Pavla by ten čas měl přijít ..Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 19. říjen 2021 @ 00:32:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro úplnost ještě překopíruji některé komentáře:

Re: Židovství historického Ježíše Krista nezpochybňuje (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 18. říjen 2021 @ 15:55:58 CESTMůj první komentář se vůbec nepovedl. Můj druhý komentář v dalším přiblížení vypadá takto:

Přátelé, křesťané!

Opravdu se divím tomu, že diskutujete s přítelem judaistou. Abychom se mohli s judaisty na něčem dohodnout, musela by mít diskuse nějaký společný bod. Jinak jde o mimoběžnou diskusi, která se zde provozuje už několik let. Zacharjáš 9, 9 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.
 
Matouš 21, 5 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]‚ Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘

Jan 12, 15 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] ‚Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.‘

Je dnes vůbec myslitelné, aby Mesiáš, tedy Král králů, přijel na oslátku??? Byl by v dnešní době vůbec jako Král přijat - anebo by byl vysmíván a poté zavřen do psychiatrické léčebny???

Je jasné, že doba, kdy mohl král vjet do Jeruzaléma na oslátku a vzbudit přitom nadšení davů, je už dávno pryč. 

Matouš 21, 8 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu.

Marek 11, 8 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí.

Jan 12, 13 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.“

Zjevení Janovo 17, 14 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."

Zjevení Janovo 19, 16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů


Dále je tu tvrzení přítele judaisty, že král Šalomoun předzvěděl redukovanou bohoslužbu, tedy bohoslužbu odlišnou od ustanovení 3M. 16.

Byla použita pasáž 2 Par. 6; 17-40

Z kontextu je jasné, že jde o modlitbu krále Šalomouna pronesenou ve znovupostaveném chrámu, který existoval v letech -520/515 až +70. 

Ve zkratce:

a) Boha nemohou pojmout nebesa, natož dům, který vybudoval Šalomoun (v. 18)
b) prosba, aby Bůh měl upřeny své oči na tento chrám ve dne i v noci (v. 20)
c) bude-li Izrael poražen, bude prosit Boha o smilování v tomto chrámu (v. 24)

Zajímavé jsou verše 36-40.

Ve zkratce:

Zhřeší-li Izrael a Bůh se na něj rozhněvá, vydá je Bůh nepříteli, který je odvede do své země a v této zemi se budou modlit k Bohu směrem ke své zemi, k městu, které Bůh vyvolil, a chrámu, který vybudoval Šalomoun, Bůh je vyslyší a odpustí jim. Tento oddíl končí prosbou, ať má Bůh oči otevřené a uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě, tj. v Šalomounově chrámu (v 40)

V tomto oddíle jde o případ, kdy zajatci deportovaní do cizích zemí, kde nemají svobodu pohybu a nemohou se vrátit, se tudíž nemohou modlit v Šalomounově chrámu. V tom případě Bůh připouští, aby se Židé modlili směrem ke své zemi, k Jeruzalému a ke svému chrámu. Zde zřejmě král Šalomoun předvídá zkázu Samaří, nicméně jeho proroctví se vztahuje jen k tomuto chrámu, který byl zničen v r. -587/586 babylónskou armádou. 

Další texty o chrámu:

2. Paralipomenon 7, 16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam navěky dlelo mé jméno; mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny.

2. Paralipomenon 7, 20 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] vytrhnu vás ze své země, kterou jsem vám dal, a zavrhnu od své tváře tento dům, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno, a vydám jej za pořekadlo a předmět výsměchu mezi všemi národy.

2. Paralipomenon 7, 21 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nad tímto domem, který byl nejvyšší ze všech , ustrne každý kolemjdoucí a řekne: ‚Proč Hospodin takto naložil s touto zemí a s tímto domem?

2. Paralipomenon 7, 22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] A bude se odpovídat: ‚Protože opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chytili se jiných bohů, klaněli se jim a sloužili jim. Proto na ně uvedl všechno toto zlo.‘“

Z kontextu je jasné, že jde o modlitbu krále Šalomouna pronesenou v chrámu, který existoval v letech -970/931 až -587/586.

Nicméně Bůh vyvolil chrám, aby tam NAVĚKY dlelo jeho jméno. 

Vznikla tedy je otázka: Jak může chrám. který je dílem lidským, tedy je z principu dočasný,  trvat na věky, aby tam prodlévalo Hospodinovo jméno? (2Par. 7,16)

Jak je vůbec možné, aby chrám, určený k tomu, aby v něm navěky dlelo Hospodinovo jméno, byl zavržen??? (2Par. 7,20)

Chrám i bohoslužba pokračovala i po zničení Šalomounova chrámu v r. -586, jenže v jiné formě.

Bohoslužba jako ustanovení věčné, definovaná v (3M. 16), resp. (3M. 16,34), přece nemohla zaniknout se zničením Šalomounova chrámu!!!

Výchozí situace

-existovali ještě proroci
-existoval i velekněz

Víme, že s první skupinou Židů, kteří se do Jeruzaléma pod Zerubábelem vrátili, byl i velekněz Jéšua. Lze mít za to, že i v babylónském zajetí (i když o tom Písmo dle mého zjištění, nic nepraví), byla konána bohoslužba, kterou vysluhoval již zmíněný velekněz, bohoslužba prostinká, jako na poušti, když Izrael vycházel z Egypta. 

Kontinuita věčné bohoslužby musí být zachována!

Ezdráš 2, 2 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:

Ezdráš 3, 2 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Jéšua, syn Jósadakův, s bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtíelův, se svými bratry začali budovat oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli obětovat zápalné oběti, jak je předepsáno v zákoně Mojžíše, muže Božího.

Ezdráš 3, 3 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Zřídili oltář na jeho původních základech, neboť žili ve strachu z národů zemí, a obětovali na něm zápalné oběti Hospodinu, zápaly jitřní a večerní.

Ezdráš 5, 2 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtíelův, a Jéšua, syn Jósadakův, a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. A ti Boží proroci při nich stáli a posilovali je.

Ageus 1, 12 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Tehdy Zerubábel, syn Šealtíelův, a velekněz Jóšua, syn Jósadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha, a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se začal bát Hospodina.

Ageus 2, 4 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův, buď rozhodný, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů,

Důležitý je text (Ezd. 3,3). Židé zřídili oltář na původních základech, proto byla zachována duchovní kontinuita. Původní chrám byl tedy zničen, ale na jeho místě nebyl postaven svatostánek cizího náboženství.

Tato situace byla jedinečná a nebude se již nikdy opakovat. Původní místo tedy nebylo znesvěceno cizím náboženstvím, Ale dnes na tomto místě stojí islámská svatyně, zvaná Skalní dóm. Tím dal Hospodin zřetelně najevo, že původní židovská bohoslužba definitivně skončila. 

Spasitel je tím věčným Chrámem, vrcholem, k němuž oba pozemské chrámy, tedy Šalomounův i Zerubábelův odkazovaly. 

Jen v takovém chrámu může navěky dlít Hospodinovo jméno:

2. Paralipomenon 7, 16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam navěky dlelo mé jméno; mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny.

I.) Spasitel je novým, věčným chrámem (2Par. 7,16)

Jan 2, 19 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“

Jan 2, 20 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“

Jan 2, 21 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] On však mluvil o chrámu svého těla.

II. Chrám musí býti zavržen (2Par. 7, 20)

Lukáš 17, 25 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení.


III. Chrám musí býti posmíván (2Par. 7, 20)

Matouš 9, 24 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] řekl: „Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí.“ Oni se mu posmívali.

Marek 15, 31 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.

Situaci po zničení Zerubábelova chrámu v r. +70, popisuje druhý link níže.

Písmo nás informuje i o tom, že bude postaven třetí chrám, navzdory tomu, že židovská bohoslužba již byla definitivně ukončena. 

Antikrist přeruší obnovenou bohoslužbu třetím chrámu

Dn. 9,27

27 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“


V tomto chrámu se Antikrist prohlásí za Boha 

2Tes. 2; 1-4

1 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

2 [biblenet.cz] [biblenet.cz] abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.

3 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.

Tento rouhavý čin bude mít děsivé následky: 

a) zemětřesení v Jeruzalémě a zničení třetího chrámu
b) nastolení celosvětového teroru


a) Mt. 24; 15-18

15 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –

16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

17 [biblenet.cz] [biblenet.cz] kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;

18 [biblenet.cz] [biblenet.cz] a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.

Zj. 11,13

13 [biblenet.cz] [biblenet.cz] V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.

PŮJDE O ČAS!!!

b) Mt. 24;21,22

21 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz]
Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz]

*   *   *
Celý Starý Zákon směřuje ke Kristu; proto je ve Starém Zákoně mnoho odkazů na Krista, Spasitele světa. Zbývá jen dvojí: tyto odkazy VIDĚT, a podle nich se ZAŘÍDIT. 

Přátelé,
dnes je již jasné, že těmto událostem jsme nebezpečně blízko! Nenechme nadarmo uplynout dobu milosti!

redifon

Re: Židovství historického Ježíše Krista nezpochybňuje (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 18. říjen 2021 @ 21:41:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Křesťanští přátelé,

já jsem se s judaistickým přítelem Votou navždy rozloučil. Měl jsem tedy za to, že na mé příspěvky již nebude reagovat. Obracel jsem se v mém posledním komentáři na své křesťanské přátele. Konstatoval jsem mnohokrát, aby to bylo jak říkal s oblibou ředitel našeho ústavu "jó jasný", že křesťanství je s judaismem neslučitelné, už z toho důvodu, že judaisté dodnes zůstávají na pozici nepřátel Spasitelových, tedy těch, kteří chtěli Spasitele zabít - což se jim nakonec podařilo. 

Tím ovšem Židé i všichni ti, kteří jejich víru přijmou, přivolali prokletí Hospodinovo na sebe i na své děti, prokletí, kterého je zbaví Spasitel až při svém druhém příchodu na tento svět v moci a síle. 

Pak budou Židé podle proroka Zachariáše plakat nad tím, kterého bodli a budou nad ním naříkat jako nad smrtí jednorozeného - což ovšem znamená. že se vina Židů přenáší z pokolení na pokolení, přesně  dle evangelia svatého Matouše. 

Protože pan Vota, kterého již nemohu nazývat svým přítelem, neustále reaguje na mé příspěvky, které mu nejsou určeny, musím konstatovat, že v jeho případě se už jedná o DÉMONICKOU POSEDLOST, což nutně znamená, že  tento člověk již směřuje neodvratně do pekel. Prostě už nemá svobodu přestat. Je zaživa mrtev.

A on ví, že už je navěky zavržen, a proto se snaží jako strhnout lidi do záhuby, stejně jako  Kníže věku tohoto,  vládce tohoto světa, který je již je odsouzen . . . (J. 16,11)

Z těchto důvodů, již nemohu žádnému křesťanu doporučit, aby s panem Votou komunikoval. To, co on zde hlásá, je nesmírně "lepivé" a mohlo by i upřímného křesťana strhnout do záhuby. 

A na úplný závěr ocituji slova apoštola Pavla: 

Gal. 1,8 

Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!

redifon

Re: Židovství historického Ježíše Krista nezpochybňuje (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pondělí, 18. říjen 2021 @ 23:59:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

1Kor. 3; 16,17

16 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
17 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

†   †   †Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Úterý, 19. říjen 2021 @ 12:06:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O kom tedy hovoří Izaiáš ne-li o Ježíši?

 • [biblenet.cz]Izajáš 53
 • Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
 • 2 [biblenet.cz]Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
 • 3 [biblenet.cz]Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
 • 4 [biblenet.cz]Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
 • 5 [biblenet.cz]Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
 • 6 [biblenet.cz]Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
 • 7 [biblenet.cz]Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
 • 8 [biblenet.cz]Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
 • 9 [biblenet.cz]Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel , ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
 • 10 [biblenet.cz]Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.
 • 11 [biblenet.cz]Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.
 • 12 [biblenet.cz]Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. 
http://biblenet.cz/b/Isa/53#v3

to, že hovoří "o kolektivním Izraeli" neberu, to je příliš vágní.
Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 09. listopad 2021 @ 12:30:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá setba 2021
Čtení na Pátek 5. listopadu

"Ježíš jim pověděl:"Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!"

Mt. 16,6

Farizeové a saduceové

Pán Ježíš varoval své učedníky před kvasem farizeů a saduceů. Kvas je často v Bibli obrazem něčeho zlého. Učedníci Pána se tedy měli vyvarovat zlého vlivu farizeů a saduceů. V čem tedy spočívalo to zlé u oněch dvou skupin? 

Farizeové kladli velký důraz na židovské tradice. tyto spisy obsahovaly mnoho příkazů, které šly nad božské směrnice ve Starém Zákoně. Pro farizeje bylo mnohem důležitější dodržovat tato lidská přikázání, než poslouchat Boží slovo. Jejich zbožnost byla čisté pokrytectví. Stejná snaha je také v křesťanstvu. Lidé připojují k Bibli mnoho myšlenek, aby se zdáli být světější. 

Saduceové byli lidé spoléhající se na rozum. Věřili jen tomu, co si dovedli vysvětlit. Popírali jak skutečnost vzkříšení, tak i existenci andělů. Tím beze studu prohlásili část Božího slova za neplatnou. Tento rozumářský postoj můžeme vidět podobně u mnoha lidí, kteří si říkají křesťané. Považují v Božím slovu za pravdivé jen to, co věda "dokázala". 

Když člověk k Bibli něco přidá nebo od ní něco odebere, opouští bezpečný základ věčně platných Božích výroků vzhledem k záchraně lidí. 

*   *   *

Zde bych doplnil jen toto: 

Zjevení Janovo 22, 18 [biblenet.cz] Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.

Zjevení Janovo 22, 19 [biblenet.cz] A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.

Judaismus neobstojí ani před Písmy Staré smlouvy:
Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? [www.notabene.granosalis.cz]
EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? [www.notabene.granosalis.cz]

A tím je judaismus vyvrácen.
rdf
Stránka vygenerována za: 3.20 sekundy