Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Petr a Pavel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16173, komentáře < 7 dní: 263, komentářů celkem: 395847, adminů: 60, uživatelů: 5073  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 252 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
108450963
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti
Vloženo Pondělí, 08. červenec 2019 @ 14:51:59 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal Vota

Křesťanská písma učí:


Takovéhoť zajisté nám slušelo míti nejvyššího kněze {biskupa}, svatého, nevinného, nepoškvrněného, odděleného od hříšníků, a kterýž by vyšší nad nebesa učiněn byl, kterýž by nepotřeboval na každý den, jako onino kněží, nejprv za své vlastní hříchy oběti obětovati, potom za lid. Nebo učinil to jednou, samého sebe obětovav. Zákon zajisté lidi mající nedostatky ustavoval za nejvyšší kněží {biskupy}, ale slovo přísežné, kteréž se stalo po zákonu, ustanovilo Syna dokonalého na věky.
Židům 7:26-27 (BK)


Pověděv napřed: Že oběti a daru, a zápalů, i obětí za hřích, (kteréž se podlé zákona obětují), nechtěl jsi, aniž jsi oblíbil, tehdy řekl: Aj, jduť, abych činil, ó Bože, vůli tvou. Ruší první, aby druhé ustanovil. V kteréžto vůli posvěceni jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou. A všeliký zajisté kněz přístojí, na každý den službu konaje, a jednostejné často obětuje oběti, kteréž nikdy nemohou odjíti hříchů. Ale tento, jednu oběť obětovav za hříchy, vždycky sedí na pravici Boží, již dále očekávaje, až by položeni byli nepřátelé jeho za podnož noh jeho. Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky ty, kteříž posvěceni bývají.
Židům 10:8-14 (KB)


Na základě výše uvedených citací z křesťanského kánonu křesťané věří a hlásají nauku o tom, že jejich Ježíš, kterého nazývají Kristem, obětoval sebe sama, totiž své tělo v oběť B-hu a zrušil tak chrámové oběti Židů jednou provždy.


Opominu nyní, že H-spodin B-h si nikdy nepřál lidské oběti a výslovně tento projev pohanského modlářství svému lidu Izraeli zakázal.


Křesťané věří, že veškeré chrámové oběti jsou zrušeny jednou provždy a nemají být obnoveny, stejně jako nemá být obnoven H-spodinův chrám v Jeruzalémě. A to navzdory jasným slovům proroků, kteří prorokovali, že H-spodinův chrám v Jeruzalémě bude nejenže znovu zbudován, ale bude v něm i zavedena obětní bohoslužba jako za dnů prvního chrámu.


A služebník můj David bude králem nad nimi, a pastýře jednoho všickni míti budou, aby v soudech mých chodili, a ustanovení mých ostříhali, i činili je. I budou bydliti v té zemi, kterouž jsem byl dal služebníku svému Jákobovi, v níž bydlili otcové vaši. Budou, pravím, v ní bydliti oni i synové jejich, i synové synů jejich až na věky, a David služebník můj knížetem jejich bude na věky. Nadto učiním s nimi smlouvu pokoje; smlouva věčná bude s nimi. A rozsadím je, i rozmnožím je, a postavím svatyni svou u prostřed nich na věky. Bude i příbytek můj mezi nimi, a budu jejich Bohem, a oni budou lidem mým. I zvědí národové, že jsem já Hospodin, jenž posvěcuji Izraele, když bude svatyně má u prostřed nich na věky.
Ezechiel 37:24-28 (BK)


V ten den, v kterýž vejde do svatyně, do síně vnitřní, aby služby konal v svatyni, obětovati bude za hřích svůj, praví Panovník Hospodin. Dědictví pak jejich toto: Já jsem dědictví jejich, protož vládařství nedávejte jim v Izraeli; já jsem vládařství jejich. Oběti suché a za hřích i vinu, to oni jísti budou, i všelijaká věc, oddána Bohu v Izraeli, jejich bude. I přední věci všech prvotin ze všeho, i každá obět zhůru pozdvižení všeliké věci, ze všech obětí zhůru pozdvižení vašich, kněžské bude. I prvotiny těsta vašeho dávati budete knězi, aby odpočinulo požehnání v domě tvém.
Ezechiel 44:27-30 (BK)


Prvního měsíce, čtrnáctého dne, budete míti Fáze, svátek sedmi dnů, chlebové přesní jísti se budou. A bude obětovati kníže v ten den za sebe i za všecken lid té země volka za hřích. A po sedm dní svátku obětovati bude zápal Hospodinu, sedm volků a sedm skopců bez poškvrny na den, po těch sedm dní, a za hřích kozla na den. A obět suchou, efi na volka a efi na skopce, připraví též oleje hin na efi. Sedmého měsíce, patnáctého dne, v svátek tolikéž obětovati bude po sedm dní, jakož za hřích, tak zápal, tak obět suchou i olej.
Ezechiel 45:21-25 (BK)


V ten den bude na zvoncích koňských: Svatost Hospodinu; a bude hrnců v domě Hospodinově jako číší před oltářem. Nýbrž bude všeliký hrnec v Jeruzalémě a v Judstvu svatost Hospodinu zástupů; a přicházejíce všickni, kteříž obětovati mají, budou je bráti a vařiti v nich. Aniž bude Kananejský více v domě Hospodina zástupů v ten den.
Zachariáš 14:20-21 (BK)


Aj, já posílám anděla svého, kterýž připraví cestu před tváří mou. V tom hned přijde do chrámu svého Panovník, kteréhož vy hledáte, a anděl smlouvy, v němž vy líbost máte. Aj, přijdeť, praví Hospodin zástupů. Ale kdo bude moci snésti den příchodu jeho? A kdo ostojí, když se on ukáže? Nebo on jest jako oheň rozpouštějící a jako mýdlo běličů. I sedna, přeháněti bude a přečišťovati stříbro, a přečistí syny Léví, a vyčistí je jako zlato a jako stříbro. I budou Hospodinovi, obětujíce oběti v spravedlnosti. I zachutná sobě Hospodin obět Judovu a Jeruzalémských, jako za dnů prvních, a jako za let starodávních.
Malachiáš 3:1-4 (BK)


Cizozemce pak, kteříž by se připojili k Hospodinu, aby sloužili jemu, a milovali jméno Hospodinovo, jsouce u něho za služebníky, všecky ostříhající soboty, aby jí nepoškvrňovali, a držící smlouvu mou, ty přivedu k hoře svatosti své, a obveselím je v domě svém modlitebném. Zápalové jejich a oběti jejich příjemné mi budou na oltáři mém; nebo dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů.
Izaiáš 56:6-7 (BK)


A nejenže tedy navzdory prorockým slovům tak křesťané věří, že chrám nemá být zbudován a v že v něm nemá být zavedena bohoslužba jako v dobách prvního a druhého chrámu v Jeruzalémě, ale i navzdory slovům jejich mistra Ježíše, kterého nazývají Kristem, a který měl říci, že se musí stát všechno, co je psáno u Mojžíše a proroků.


Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti. Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jeden puňktík nepomine z zákona, až se všecky věci stanou. Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázaní těchto nejmenších, a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i učil, ten veliký slouti bude v království nebeském.
Matouš 5:17-19 (BK)


A řekl jim: Tatoť jsou slova, kteráž jsem mluvil vám, ještě byv s vámi: Že se musí naplniti všecko, což psáno jest v zákoně Mojžíšově a v prorocích i v žalmích o mně. 
Lukáš 24:44 (BK)


Mesiáš jistě přijde, vystaví znovu chrám H-spodinu B-hu v Jeruzalémě a obnoví v něm obětní službu jako za dob prvního chrámu. Ale toto křesťanský Ježíš neučinil a podle křesťanského učení ani nevykoná. Za jeho doby chrám v Jeruzalémě stál a konaly se obětní obřady. Křesťané věří, že jejich Ježíš přišel zrušit chrámové oběti a také se i cca 40 let po jeho smrti stalo, že chrám v Jeruzalémě byl rozbořen Římany. Jenže křesťané věří, že obětní systém Ježíš zrušil a bylo by těžko pochopitelné, kdyby jejich mistr znovu vybudoval Jeruzalémský chrám a v něm obětoval H-spodinu oběti podle předpisů Mojžíšovy Tory (zákona), a zavedl znovu obětní bohoslužbu do praxe.


Jisté je, že pakli křesťanský Ježíš svým duchem vyučuje takto křesťany, ruší nejen slova Tory a proroků, ale i svá vlastní slova, která hlásal o naplnění všeho z Mojžíše a proroků. A ruší i svá slova, že se musí naplnit vše o něm, co je psáno u Mojžíše a proroků. Jestliže se tedy prohlašoval za Mesiáše, pak svého poslání nedostál a ani nedostojí. Nebyl, není a nebude pravý Mesiáš, ale jen jeden z řady těch, co se za Mesiáše prohlašovali, nebo byli prohlašováni, a po jejich neúspěšném konci, byli jejich zklamanými učedníky živeni v naději druhého příchodu, kdy dostojí svým slibům a naplní vše, co je psáno o Mesiášovi u Mojžíše a proroků. Jenže ani u Mojžíše a ani u proroků neexistuje byť jen nepatrná zmínka o více etapovém příchodu Mesiáše. Pravý Mesiáš přijde jen jednou a vše naplní okamžitě za dnů svého života. Podotknu, že lidského. 


Ježíš nejenže nebyl a není Mesiáš, ale jeho duch křesťany vyučuje omylům jako pravdě. Chrám v Jeruzalémě bude podle zaslíbení B-žích slov vyřčených skrze jeho proroky nejenže zbudován, ale bude v něm i zavedena obětní služba jako za dnů prvního chrámu a prováděna podle nařízení B-ží Tory vydané skrze Mojžíše.


A H-spodin B-h, budi6 posvěceno Jeho svaté Jméno mezi všemi národy, svým zaslíbením daným Izraeli dostojí. Pravý Mesiáš ještě dosud nepřišel a neukázal se světu. Alespoň ne ten Židům zaslíbený od H-spodina jejich B-ha.


Je-li pro křesťany jejich Kristem a Bohem Ježíš Nazaretský, pak ať si ho dokazují sobě ze svých písem, ale ne navzdory jasným slovům v židovském kánonu písem – v Tanachu a jako pravého Mesiáše, člověka. A hlavně ať se nesnaží ho z Tanachu dokazovat a hlásat Židům jako Mesiáše v překrucování a v podvodných přepisech hebrejského textu. Stovky misionářů dnes a denně se snaží odvést Židy od jejich pravé víry k porušování Smlouvy, kterou s nimi uzavřel H-spodin B-h na Sinaji a aby porušovali věčnou Toru jim předanou. Vím, že u nás v Čechách se to neděje, snad jen výjimečně. Ale misionáři v Severní Americe a v Izraeli z hnutí Jews for Jesus, židovští podvedení konvertité ke křesťanství, narušují nejen pořádky, ale i bohoslužby pravověrných Židů. Vím však, že pro takové je evangelizace Židů jejich prvořadým úkolem, neboť se cítí být motivováni křesťanskými písmy o zaslíbení druhého příchodu Ježíše Nazaretského.


Vaše Tele-Vota ;-)


"Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti" | Přihlásit/Vytvořit účet | 68 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 08. červenec 2019 @ 15:21:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

///A hlavně ať se nesnaží ho z Tanachu dokazovat a hlásat Židům jako Mesiáše ...///


„Posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha.  20 [www.obohu.cz]Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli.“Re: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 08. červenec 2019 @ 16:36:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, prosím tě, od kterých křesťanů jsi slyšel, že už nebude chrám a zvířecí obětí v něm? Vždyť o tom zcela jasně, jak dokládáš, hovoří Písmo. Asi ti, které jsi zmínil neznají Písma nebo jím nevěří. 
Nesmíš soudit všechny stejně na základě několika jednotlivců. Vždyť údajně existuje asi 1500 křesťanských denominací. A všechny si o sobě myslí, že jen oni mají jediný správný výklad Písma. Re: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 08. červenec 2019 @ 17:42:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Vaše Tele-Vota ;-)"
NEJSI NAŠE!!!

"Jisté je, že pakli křesťanský Ježíš svým duchem vyučuje takto křesťany, ruší nejen slova Tory a proroků, . . "

LEŽ!!!

Omezím se jen na toto:

Zachovat, tedy naplnit Zákon, není v lidských silách - to dokáže jen Kristus!!!

Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."

Dále: 
SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY [www.notabene.granosalis.cz]
EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? [www.notabene.granosalis.cz]

PŘÁTELÉ!!!

VARUJI VÁS PŘED TÍMTO ZLODUCHEM, KTERÝ POKOJE SI NEDÁ, A NEUSTÁLE ÚTOČÍ NA NAŠEHO SPASITELE A NAŠI VÍRU!!! NIC NECHÁPE - DOBŘE O TAKOVÝCH LIDECH HOVOŘIL APOŠTOL PAVEL V  2KOR. 3:14-16 ŽE MAJÍ ZÁVOJ NA MYSLI!!

CO MYSLÍTE, KTERÁ ASI SÍLA HO DO TĚCHTO ÚTOKŮ ŽENE???

PODLE MÝCH ZKUŠENOSTÍ JIŽ BOŽÍ TREST ZAČAL PŮSOBIT. TAKOVOU DIVERZNÍ ČINNOST NELZE KONAT BEZTRESTNĚ!!!

NECHŤ SI HROMADÍ BOŽÍ HNĚV KE DNI HNĚVU Ř. 2:5,6!!!

Dejte si pozor na ty psy, kteří vás chtějí strhnout do záhuby!!! Nechť promluví apoštol Pavel!

Fp. 3:2,3 "Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu ´rozřízku´! (3) Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci."

Re: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 08. červenec 2019 @ 17:52:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Je-li pro křesťany jejich Kristem a Bohem Ježíš Nazaretský, pak ať si ho dokazují sobě ze svých písem, ale ne navzdory jasným slovům v židovském kánonu písem – v Tanachu a jako pravého Mesiáše, člověka. 

  A proč by křesťané měli takové nesmyslné nápady dělat? K čemu by jim to bylo?


A hlavně ať se nesnaží ho z Tanachu dokazovat a hlásat Židům jako Mesiáše v překrucování a v podvodných přepisech hebrejského textu.

  Znovu: Proč by to dělali? 

  To by zřejmě bylo "nošení dříví do lesa", pokud je jen trochu pravda, co píšeš o daném prostředí. Když se člověk dozví, "jak to bylo s Davidem a Uriášem" podle autora článku, je zjevné, proč autor článku píše o "překrucování".

Stovky misionářů dnes a denně se snaží odvést Židy od jejich pravé víry k porušování Smlouvy, kterou s nimi uzavřel H-spodin B-h na Sinaji a aby porušovali věčnou Toru jim předanou.

  A proč to dělají? Má to nějaký smysl?

  Tele-Voto, křesťané jsou součástí té nové smlouvy, jejíž součástí ty nejsi. Nepotřebují dělat nápady, které napadají "jakoby-židy", nepotřebují sobě ani druhým dokazovat. Žijí tu smlouvu a to slovo té smlouvy je určené pro ně. Ani nepotřebují rušit Boží smlouvu s Izraelem či někoho od ní odvádět - není žádný důvod, aby to dělali.

  CizinecRe: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 08. červenec 2019 @ 18:54:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslední týdny to s tebe rychle vylejzá. Tvoje maska je konečně dole antik.riste. 
Piš dál, ať je i těm pomaleji chápajícím jasné co ty jsi zač. Zavrhl jsi Písmo, nyní i Krista, mno už ti do jistého zatracení zbývá jenom krůček! 

Re: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 09. červenec 2019 @ 11:55:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Opominu nyní, že H-spodin B-h si nikdy nepřál lidské oběti a výslovně tento projev pohanského modlářství svému lidu Izraeli zakázal."...


Ahoj.

Buď tedy historicky přesný.
Ježíš byl ukřižován právě na základě Mojžíšova zákona - protože o sobě tvrdil, že je Bůh (Boží Syn).
Toto jeho "provinění" stálo také na nápisu nad jeho hlavou, který tam přikázal umístit Pilát. Ježíšova oběť nebyla ve formě lidské oběti ve smyslu starozákonním - byl zabit jako nevinný člověk, nespravedlivě - nic zlého neučinil.
..."A to navzdory jasným slovům proroků, kteří prorokovali, že H-spodinův chrám v Jeruzalémě bude nejenže znovu zbudován, ale bude v něm i zavedena obětní bohoslužba jako za dnů prvního chrámu."...

Křesťané věří, že sám Bůh zbuduje "Nový Jeruzalém" (až na konci věků - Zj 3,12; Zj 21,2;), kde už nebude třeba zvířecích obětí.
Zvířecí oběti Starého zákona byli jen předzvěstí (symbolem) skutečné a pravé vysvobozující oběti Mesiáše - Krista.
Toto očekávání vysvobození od Mesiáše se vine Starým zákonem jako červená nit - počínaje Gn 3,15.

Ježíš neruší slova Tóry, ale naplňuje je jinak, než ty si představuješ.Re: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 09. červenec 2019 @ 23:52:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ježíš nejenže nebyl a není Mesiáš, ale jeho duch křesťany vyučuje omylům jako pravdě


Tohle, na rozdíl od článku, jeho autor není ani Žid, ani křesťan, napsal skutečný rodilý Žid, apoštol Jan:
 
 Což jsme viděli a slyšeli, to vám zvěstujeme, abyste i vy s námi obecenství měli, a obecenství naše aby bylo s Otcem i s Synem jeho Jezukristem.

A kdo jest lhář, nežli ten, kdož zapírá, že Ježíš není Kristus? Tenť jest antikrist; kdoť zapírá Otce, zapíráť i Syna.
Každý kdož zapírá Syna, nemáť ani Otce.
Stránka vygenerována za: 0.43 sekundy