Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 391, komentářů celkem: 420819, adminů: 60, uživatelů: 5218  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 297 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
ivanp
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114882446
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: MODLÁŘSTVÍ
Vloženo Pátek, 26. červenec 2013 @ 15:37:53 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal Nepřihlášený

CO JR MODLÁŘSTVÍ?

Modla obecně je vše, co stojí mezi člověkem a Bohem a tím brání člověku vzdát poctu Bohu, která Mu právem náleží. Modly jsou nenáboženské a náboženské. Mezi nenáboženské modly patří např. nezřízená touha po penězích, po moci, kariéře – tedy vše, čemu člověk propadne a kromě této modly nevidí již nic jiného. Nenáboženskými modlami se zde nebudu zabývat. 

 
1) Náboženské modlářství

Mezi náboženské modly patří vše, co je předmětem uctívání mimo Boha – tedy pocty, které patří jen Bohu, jež jsou přisouzeny někomu jinému. Modlářství je buď primitivní, tj uctívání nejrůznějších bohů a bůžků, vesmírných těles aj. nebo sofistikované, kde jde o uctívání model VEDLE uctívání Boha, nebo dokonce SMĚS Božího učení a modlářství tvořící jeden celek. U tohoto druhu modlářství vytváří satan dojem, že je vše v pořádku, že člověk skutečně slouží Bohu. Klasickým příkladem prvního typu sofistikovaného modlářství je Bálův kult v Izraeli za krále Achaba. V Bibli nikde nečteme, že Achab a Jezábel zavrhli Hospodina, oni JEN!!! uvedli Bálovu modloslužbu do Izraele VEDLE uctívání Hospodina. Tím se dopustili (podle židovské tradice) minimálně porušení druhého přikázání: 2M. 20,3 „Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ V Izraeli za těchto časů existovala bohoslužba i modloslužba. Zřejmě proto, že uctívání Hospodina nebylo vymýceno, měl lid za to, že je vše v pořádku. Z tohoto omylu je přišel vyvést prorok Elijáš: 1Kr. 18,21 „Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.“ Lid už byl modlářstvím tak zpitomělý, měl tak vymyté mozky, že byl prorokovými slovy tak překvapen, že se nezmohl ani na slovo. Nicméně modlářství se vyvíjelo; v učení katolické církve můžeme pozorovat už vyšší formu: jde o (jak jsem již uvedl) o SMĚS pravého učení a modlářství, tvořící jeden celek. V rámci učení této církve existuje biblické učení o Spasiteli SPOLEČNĚ s učením o Marii, které jsou přisouzeny schopnosti, jimiž disponuje jen Spasitel. Jde např. o úlohu Přímluvce, jímž je Spasitel a mnohá další-viz prameny uvedené níže. Klasickým příkladem modlářství zakomponovaného pevně do praxe katolické církve je u nás mariánský kult, kult Pražského jezulátka a svatováclavský kult.
 
2) Vznik mariánského kultu 

  Počátkem  tohoto nebiblického kultu matka-dítě je zřejmě Babylón, centrum všeho modlářství. Po jeho vyvrácení Kýrem kněží tohoto kultu utekli a našli azyl v maloasijském městě Pergamu (viz níže), dnešním Turecku. Toto město se pak stalo centrem babylónského modlářského systému, odkud se rozšířilo prakticky do celého světa. Ve Fénicii existovala Astarta a Tammúz, v Egyptě Isis a Horus, v Řecku Afrodité a Eros, v Římě Venuše a Cupido (Amor).  Poslední král Pergamu Attalos III. odkázal své království římskému lidu. Tak se tento kult dostal do Říma. Protože římská církev převzala některá pohanská božstva, např. Královnu nebes (viz níže), lze mít za to, že se tento kult přetransformoval na Marii s Jezulátkem. Pán církve hovoří ke sboru v Pergamu takto: Zj.2,12.13 „Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.“ Od katolických kněží můžeme často slyšet tuto mantru: „Člověk musí nejdříve k Marii, od Marie ke Kristu a od Krista k Bohu.“ V katolické mši je obsaženo toto: Je to má veliká vina. Proto prosím Matku Boží Pannu Marii, všechny anděly a svaté, aby se za mě u Boha přimlouvali.“  (cituji zpaměti) Bible však praví: 1Tm. 2,5.6 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“ 1J. 2,1 „Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“ Skrze smrt Spasitelovu máme přímý přístup k Bohu: Mt. 27,51 „A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely . . .“ Tedy ten, kdo klade Marii mezi člověka a Boha a který jí přisuzuje mohutnosti, kterými disponuje jen Spasitel – ať dělá co dělá – ten JASNĚ POHRDÁ SPASITELOVOU OBĚTÍ.
Katolíci povýšili pannu Marii na královnu nebes. Mariánský hymnus: Vesel se nebes královno. . . haleluja!!! Uctívání královny nebes je Písmem svatým zapovězeno, protože královna nebes je modla, jejíž uctívání je pod Božím trestem. Jr. 7,18.19 „Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům a tak mne urážejí. Urážejí tím opravdu mne? je výrok Hospodinův. Což nedělají ostudu sami sobě“ Proto praví Panovník Hospodin toto: „Hle, můj hněv a mé rozhořčení se vyleje na toto místo, na lidi i dobytek, na stromoví na poli i na plody země a bude hořet a neuhasne.“ STRAŠNÝ SOUD!!! I když se dnes v katolické církvi od kultu Marie jako spoluvykupitelky někde upouští-viz pramen 5, přece jen je tento kult stále živý-viz pramen 6. Dílo spásy je dokonalé, nekonečné, že jakýkoli člověk na něm nemohl jakkoli participovat – tedy ani Marie. 

SMÍŘIT ČLOVĚKA S BOHEM MOHL JEN BŮH. 

Prameny


  3) Kult Pražského Jezulátka Zde se omezím na to, že zde jde o modlitby k Dítěti Ježíši. Ale toto Dítě neexistuje! Spasitel se zajisté narodil jako Dítě, ale dospěl v muže, vykonal zde na zemi své spasitelské dílo  a usedl po pravici Božího majestátu.

Žd. 1,3.4 „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.“

Tedy obracet se k do minulosti k Dítěti Ježíši, tedy do doby PŘED slavným završením spasitelského díla je nejen nesmyslné, ale i modlářské. Spasitel za nás nezemřel jako Dítě, ale jako dospělý muž. O co tedy katolíci jimi vymyšlené Dítě, které za nás pochopitelně nezemřelo, vůbec prosí??? 

 Prameny: 


  4) Svatováclavský kult Omezím se jen na tuto mantru: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“ V Písmu svatém není nikde psáno, že by duchovní velikáni, jako např. Mojžíš a Eliáš, dokonce ani největší ze všech, kteří se narodili z ženy, Spasitelův předchůdce Jan Křtitel (viz Mt. 11,11; Lk. 7,28), zasahovali po svém odchodu z tohoto světa do dějin lidstva. Jestliže však katolíci přisoudili svatému Václavu možnosti, které má jen Bůh, je jasné, že katolický svatý Václav je modlou. 


  5) Základ církve Církev je v Písmu přirovnávána jednak k tělu, jednak ke stavbě. Stavba: 1Kor. 3,11 „Nikdo nemůže položit jiný ZÁKLAD, než ten, který je už položen, a to je Ježíš Kristus.“ Ef. 2,20.21 „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu;“ Mt. 16,18 „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Tělo: 1Kor. 12,27 „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. Ef. 1,22.23 „Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou HLAVOU církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.“ Ef. 5,22 „. . jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.   . . . Církev bude pevně stát jen tehdy, bude-li stát na Základu, jímž je Kristus sám. Jen v tom případě ji brány pekel nepřemohou. Nebeský Otec se rozhodl zjevit Petrovi, kým Pán Ježíš skutečně je – a Petr Ho jako první z apoštolů vyznal jako Mesiáše. Písmo nepraví: Ty jsi Petr, to jest skála!!! Ve větě textu Mt. 16,18 jsou dva významy od sebe striktně odděleny. Z textů 1Kor. 3,11 a Ef. 2,20.21 je jasné, že základ je dvouvrstvý. První vrstvou je Spasitel, bez něhož by pochopitelně nebylo apoštolů, ani spasitelného díla a my bychom byli dosud mrtví ve svých vinách a hříších. (Ef. 2,1). Druhou vrstvu tvoří apoštolové a proroci – nikoli tedy jediný apoštol!!! Tedy apoštolé spočívali a stavěli, na základě, jímž je Kristus. I my můžeme stavět na tomto dvouvrstvém základě ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo (1Kor. 3,12.13).  

DRŽME SE TEDY KRISTA A APOŠTOLŮ!!! ZÁKLAD TEDY NETVOŘÍ CÍRKEVNÍ OTCOVÉ, ČI UČITELÉ!!!  Spasitel, jako Základ i úhelný kámen (Hlava), jakoby objímá svou církev a zajišťuje jí stabilitu a odolnost proti bludům. Spočívá-li církev (jak tvrdí katolíci) jako stavba na Petrovi, pak věčné, totiž úhelný kámen - Ježíš Kristus spočívá na dočasném, tedy Petrovi, nesmrtelné pak na smrtelném, neomezené na omezeném.

  Může vůbec v tomto modelu stavby Petr jako základ unést Krista jako úhelný kámen, který vše drží pohromadě??? Je jasné, že platí-li tento katolický výklad, pak biblické přirovnání církve ke stavbě je vadné. Může být vůbec biblický text vadný??? Čemu dáváte přednost: výkladu církve, nebo Slovu Božímu??? Nicméně zdejší katolický aktivista poutnick má tento názor: Re: JÄ, JÁ, JÁ, jenom JÁ? (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1) Vložil: poutnick v Pondělí, 15. červenec 2013 Petrovu skálu nepodkopete , jenom si zbytečně poraníte ten orgán kterým se o to budete pokoušet. Stejně jako nepotopíte lodičku svatého Petra. S tímto názorem opravdu nemohu polemizovat. Pramen


6) Oběť Spasitelova Na oběť Spasitelovu bychom se měli dívat tak, že se Bůh z lásky k nám doslova rozerval ve dví!!! Dočasně ztratil svoji integritu!!! To, že Pán Ježíš umíral na kříži opuštěn Otcem a vzdor tomu všemu Mu zachoval věrnost, dává jeho oběti nekonečný rozměr, vymykající se všem lidským měřítkům. Skrze smrt Spasitelovu máme přímý přístup k Bohu (Mt. 27,51), stáváme se královským kněžstvem (1Pt. 2,9) a Pán Ježíš je naším veleknězem (Žd. 4,14). Proto již nepotřebujeme lidského prostředníka, jak tomu bylo ve starozákonních dobách (1Tm. 2,5). Dílo spásy dokonané na kříži je dokonalé a nekonečné – že žádný z lidí na něm nemohl jakkoli participovat. Tvrzení, že je Marie spoluvykupitelka je rouháním!!! Z logiky věcí je jasné toto: SMÍŘIT ČLOVĚKA S BOHEM MOHL JEN BŮH!!! 

 
7) Závěr Myslím že lze souhlasit s těmito tvrzeními: Neúplná pravda je vlastně lží. Směs pravdy a lži je vlastně lží.     Proč? Protože obojí vede k nesprávným závěrům. Lež prostě znehodnocuje jinak pravdivé tvrzení. Představuji si to asi takto: i když se asymptoty hyperboly (v tomto případě nepravda), neomezeně přibližují k osám (pravda), nikdy os nedosáhnou – nestanou se nikdy pravdou. Bible praví: Kol. 2,4 „A totoť pravím, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.“ (BK) Zj. 22,18.19 „Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.“ 1J. 5,21 „Děti, varujte se modlářství.“ 

 abigam abigam@email.cz                                                                                  

Podobná témata

Katolicismus

"MODLÁŘSTVÍ" | Přihlásit/Vytvořit účet | 62 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: MODLÁŘSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 26. červenec 2013 @ 17:05:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rímsky katolicizmus je pretransformované rímske pohanské náboženstvo ...kult svatých je prebratý z grécko rímskej mytológie...kult ženy-bohyne je prítomný v každom pohanskom náboženstve /okrem židovstva a kresťanstva/...,,svatý otec,, je transfer rímskeho cisára na rímskeho biskupa, dosvedčuje to ich spoločný titul: ,,pontifex maximus,,..logicky potom v rímskom katolicizme musí byť mágia a kňažský kult...mágia je premena chleba na božstvo prostredníctvom kňaza...ďalším znakom pohanstva je spojenie svetskej moci z náboženskou v jednen nedelitelný štátny zvazok...

1 Ján 5:21  Deti, chráňte sa modiel! Amen.

ivanpSlužebníci ZLA (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 26. červenec 2013 @ 17:45:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je ale zase blábol. Copak odpadlíci nemáte opravdu na víc? Copak necítíte, že jste svým nekonečným blábolem trapní a okolnímu světu spíše pro legraci? Copak se mezi vámi nenajde jediný, který by zde psal něco co má hlavu a patu? Tyto a podobné průjmové myšlenky, tak s tím neoslovíte nikoho ve světě a katolíky rozhodně od pravé Církve neodvedete. Tak co očekáváte? Jak před Bohem obhájíte svoji žluč? Satan vás dostal a raduje se, ale vy jste to bez Ducha Svatého nerozpoznali a tak sloužíte ZLU a i ve zlém skončíte. Nikoliv proto, že to říkám já, ale proto, že vaše skutky, jsou skutky které vedou k věčnému ohni pokud se neobrátíte.Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 27. červenec 2013 @ 11:15:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

...to nedokážeš predložiť žiadny argument?...

ivanp

 

Martino

Já nemusím nic předkládat, neboť abych mohl argumentovat na blábol článku „CO JR MODLÁŘSTVÍ?“,

musel bych mít před sebou nějakou argumentaci autora a to nemám. On jen sesbíral po internetu blábol, který nemá ani hlavu ani patu. Nebo si myslíš, že se někdo bude zabývat blábolem?

 

Vložil: ivanp v Pátek, 26. červenec 2013 @ 17:05:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Rímsky katolicizmus je pretransformované rímske pohanské náboženstvo ...kult svatých je prebratý z grécko rímskej mytológie...kult ženy-bohyne je prítomný v každom pohanskom náboženstve /okrem židovstva a kresťanstva/...,,svatý otec,, je transfer rímskeho cisára na rímskeho biskupa, dosvedčuje to ich spoločný titul: ,,pontifex maximus,,..logicky potom v rímskom katolicizme musí byť mágia a kňažský kult...mágia je premena chleba na božstvo prostredníctvom kňaza...ďalším znakom pohanstva je spojenie svetskej moci z náboženskou v jednen nedelitelný štátny zvazok...


1 Ján 5:21  Deti, chráňte sa modiel! Amen.


ivanp

 

Martino

Pokud někde napíšeš, že katolicismus má kult ženy-bohyně, pak jsi náboženský blb a fanatik. To není urážka, ale konstatování faktu. A to ostatní co musí urážet každého, kdo má jen základní vzdělání, to nelze komentovat. Já kdybych byl protestant nebo evangelík, tak bych ti musel  “nakopat zadek“, abys nám nedělal ostudu. Protože to nikdo neudělal, nemáš s jejich společenstvím nic společného a jsi jen sluha Satana.
Re: MODLÁŘSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 27. červenec 2013 @ 12:30:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to tak, souhlas. Polopravda  je lež.
M.Re: MODLÁŘSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 00:32:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re:   4) Svatováclavský kult Omezím se jen na tuto mantru: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“ V Písmu svatém není nikde psáno, že by duchovní velikáni, jako např. Mojžíš a Eliáš, dokonce ani největší ze všech, kteří se narodili z ženy, Spasitelův předchůdce Jan Křtitel (viz Mt. 11,11; Lk. 7,28), zasahovali po svém odchodu z tohoto světa do dějin lidstva. Jestliže však katolíci přisoudili svatému Václavu možnosti, které má jen Bůh, je jasné, že katolický svatý Václav je modlou.

tohle není pravda. v knihách Makabejských je psáno, že Proprok Jeremiáš stál při Judovi Makabejském při  jeho vzpouře proti zavedenému (ne zaváděnému, ale už ZAVEDÉMU) helénství.

Navíc autor se mýlí  i v jiné věci - sice ne Eliáš či Mojžíš, ale "kámoš" od Eliáše - Elizeus zasáhl i  po smrti..  resp.  jeho  kosti.. :-)
(a jjí, odkud dostaly impuls relikvie..) :-)

A že "mrtví nic nevědí, jen mumlají a sýpají...". byť se tak Písmo vyjadřuje? - A co ony 2 Olivy, dva Svědkové daní Zemi..  stojící před Vládcem veškeré země... či oni Mučedníci  volající před Božím trůnem: "Pane,  kdy již potrestáš zemi??" - tohle na  sýpání a mumlání vůbec nevypadá..

Záhada -  jak to, že se Reformaci najednou nehodí jindy tak vytěžovaná kniha Zjevení Janova?? Ještě nikdo z Reformace.. a už vůbec ne z oné "lidové" Druhoreformace,  mě na tyto dva vrše - dvě olivy stojící před tváří Pána veškeré země.. a volající mučedníci ani - nezareagoval. prostě to ignorují..

A to jsem už si i sám skoro autocenzurně vyškrtl verš Žena oděná Sluncem.. jež porodila Syna, jež bude pást "prutem železným" všechny národy...

Apropo: u "dvou Oliv" - všimli jste si, že Bůh je zde volán "Pánem veškeré země" ??   Opět ve sporu s "lidovou (druho)reformací"  , jež za "Pána veškeré země" bere samozřřejmě satana.. (na záákladě jeho vlastního vyjádření při  "pokušení Páně na pošti".Re: MODLÁŘSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 09:17:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš Kristus je opravdu jediným prostředníkem a proto jdou veškeré modlitby, prosby a přímluvy skrzeva něho. Panny Marie, všech andělů a svatých i nás všech  tady na zemi. Všechno to pochází od Boha a probíhá skrzeva Krista.

Argument o tom že Pán Ježíš již není dítě připomíná jiný. Ten že vstal z mrtvých a tudíž už není na kříži.  Jak by potom mohl hlásat svatý Pavel Krista ukřižovaného ?  Proč bychom měli my na sebe brát svůj kříž a jít za ním ? A jaký by vůbec mělo smysl se zabývat dětstvím Pána Ježíše, psát o něm, rozjímat a přistupovat se svými dary k jesličkám ?

Na svatého Václava díky Bohu nezapomněla ani česká reformace. Je to náš hlavní národní patron který nad námi nepřestává bdít a dává nám všechno o co jej prosíme a z jeho svaté víry a oběti vzešla ta naše.  To on nám ukázal Krista životem svým celým a ukazuje stále.  Nedává zahynout nám ani budoucím. Těším se na podzimní pouť.

O katolické Církvi a o Ekumeně platí to že dokud se bude držet Boha tak jí budou nepřátelé Boha a lidí prohlašovat za ďábla a budou se snažit zaútočit na nejslabším místě, což je naše pýcha a budou se nám snažit vzít to co nám dává Bůh nejcennějšího. Čímž nám to pomáhají docenit a upevnit.
Re: MODLÁŘSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 29. červenec 2013 @ 23:40:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych se k problému také vyjádřil. MilanH: Citát: Re:   4) Svatováclavský kult Omezím se jen na tuto mantru: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“ V Písmu svatém není nikde psáno, že by duchovní velikáni, jako např. Mojžíš a Eliáš, dokonce ani největší ze všech, kteří se narodili z ženy, Spasitelův předchůdce Jan Křtitel (viz Mt. 11,11; Lk. 7,28), zasahovali po svém odchodu z tohoto světa do dějin lidstva. Jestliže však katolíci přisoudili svatému Václavu možnosti, které má jen Bůh, je jasné, že katolický svatý Václav je modlou.  tohle není pravda. v knihách Makabejských je psáno, že Proprok Jeremiáš stál při Judovi Makabejském při  jeho vzpouře proti zavedenému (ne zaváděnému, ale už ZAVEDÉMU) helénství.

Navíc autor se mýlí  i v jiné věci - sice ne Eliáš či Mojžíš, ale "kámoš" od Eliáše - Elizeus zasáhl i  po smrti..  resp.  jeho  kosti.. :-) (a jjí, odkud dostaly impuls relikvie..) :-) Odpověď: To, co je v knihách Makkabejských psáno, nebudu komentovat z toho důvodu, že Apokryfy nejsou kanonizovány, tudíž nejsou předmětem mé víry. Pokud jde o proroka Elíšu, 2Kr. 13: 20-22 skutečně hovoří o zázraku. Nicméně toto byla JEDNORÁZOVÁ záležitost, v žádném případě nešlo o kontinuální zásahy do dějin lidstva, o který prosí katolíci svého svatého, sv. Václava již mnohá staletí, a kterému přisuzují tuto moc. Text příspěvku je tudíž korektní. To, že (od Elizeových kostí), dostaly impulz katolické relikvie, pokládám za možné. Jsem vděčen za tuto poznámku, kterou autor příspěvku neřešil. Není mi ale známo, že ve starozákonním Izraeli byly uctívány kosti Mojžíšovy, nebo Elíšovy, že by byly nošeny v procesí, jak to katolíci činí s lebkou svého sv. Václava. KULT MRTVÝCH – JAK ODPORNÉ!!! Proč se katolíci obracejí ke stvoření a nikoli ke Stvořiteli? Proč se neobracejí k našemu nebeskému Otci s prosbami o zachování národa podobně jako izraelští proroci???? Z jednoho prostého důvodu: jsou to modláři!!! Ž. 121:4 „Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“ A ten, který chrání Izraele, chrání i nás: jsme Izraelem podle zaslíbení (Ř. 9:8 ), do tohoto Izraele jsme naroubováni jako věřící pohané (Ř. 11:17). Citát: A že "mrtví nic nevědí, jen mumlají a sýpají...". byť se tak Písmo vyjadřuje? - A co ony 2 Olivy, dva Svědkové daní Zemi..  stojící před Vládcem veškeré země... či oni Mučedníci  volající před Božím trůnem: "Pane,  kdy již potrestáš zemi??" - tohle na  sýpání a mumlání vůbec nevypadá.. Záhada -  jak to, že se Reformaci najednou nehodí jindy tak vytěžovaná kniha Zjevení Janova?? Ještě nikdo z Reformace.. a už vůbec ne z oné "lidové" Druhoreformace,  mě na tyto dva vrše - dvě olivy stojící před tváří Pána veškeré země.. a volající mučedníci ani -nezareagoval. prostě to ignorují.. A to jsem už si i sám skoro autocenzurně vyškrtl verš Žena oděná Sluncem.. jež porodila Syna, jež bude pást "prutem železným" všechny národy... Apropo: u "dvou Oliv" - všimli jste si, že Bůh je zde volán "Pánem veškeré země" ??   Opět ve sporu s "lidovou (druho)reformací"  , jež za "Pána veškeré země" bere samozřřejmě satana.. (na záákladě jeho vlastního vyjádření při  "pokušení Páně na pošti". Odpověď: Moc tomu nerozumím.. Satan je v Písmu označen jako „vládce tohoto světa“ (J. 12:31; J. 14:30), „žalobce našich bratří“ (Zj. 12:10), „bůh tohoto světa“ (2Kor. 4:4), „vládce nadzemských mocí“ (Ef. 2:2); „pokušitel“ (1Tes. 3:5); „mocnosti, síly, vše co ovládá tento věk tmy“ (Ef. 6:12). (BK: „knížatstvo, mocnosti, světa páni temností věku tohoto“). V (Mt. 4:3-11) „pokušitel“; „ďábel“; satan“). V (Lk. 4:2-13) pak  „ďábel“. Titul Pán (s velkým písmenem), je vyhrazen Spasiteli. Iz. 63:16 „Jsi přece náš Otec! Abraham nás nezná, Izrael, ten o nás neví. Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.“ Zj. 6:10 „A křičeli velkým hlasem: Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?  . . . Žena oděná sluncem – v Zj. 12:1-17 jde o matku všech, kteří zachovávají Boží přikázání, tedy o církev. Obraz církve, jejímž počátkem je Kristus, který byl přenesen k Bohu a jeho trůnu (v.5). Církev pak bude pronásledována drakem, který ji bude chtít zničit. Ale Bůh jí připraví azyl, kde se o ni postará po 1260 dní (v. 6). 12 hvězd v koruně je 12 kmenů vyvoleného lidu, nebeského Jeruzaléma. Gal. 4:25,26 „Hagar znamená horu Sínaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je vaše matka.“   Gal. 4:31 „A proto bratří nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.“ Není mi známo, že by reformace zde cokoliv ignorovala, nebo popírala. Je třeba problém formulovat jasněji. A „lidová (druho)reformace“ – to je prosím co???
K Marii: Re: Re: Sluha Satana má opět svůj myšlenkový průjemVložil: poutnick v Pondělí, 29. červenec 2013  Matka, Tvoj som teraz i naveky.  Skrze Teba a s Tebou chcem  navždy celkom patrit Ježišovi.  Amen.
Pokud někdo užije termínu „skrze Marii“ je modlář, neboť Písmo praví toto: J. 14:6 „Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“   K základu církve: Pokud nestavíme na základu, jímž je Kristus, proroci a apoštolové – pak nestavíme vůbec!!!   K Pražskému Jezulátku: Jezulátko, Dítě, či jak se dále nazývá, je fikce!!! DÍTĚ ZA NÁS NEZEMŘELO – A TUDÍŽ NENÍ DŮVODU K JEHO UCTÍVÁNÍ!!!  Zde jde jasně o kult matka – dítě, převzatý z pohanství, kde matkou je Královna nebes, což katolíci svou praxí jasně dosvědčují. Písmo o modlitbách k Dítěti nic neví. Kdyby to bylo nutné ke spáse, jistě bychom o tom byli od Spasitele, či jeho apoštolů informováni. Je důležité držet se Písma! Ano, u katolíků jde jasně o SMĚS Božího a pohanského. Lež prostě znehodnocuje jinak pravdivé tvrzení, protože pak je toto chybně interpretováno. Blahoslavení biblické Marie (nikoli tedy Královny nebes), bude vyvážené, přisoudíme-li Kristu moc i slávu, jež Mu právem náleží. Zamyšlení pro nekatolíky: Nebudou mít ekumenické a jiné aktivity realizované pod praporem římskokatolické církve za následek ústup od biblických pravd?  Modleme se za katolíky – jen Kristus je může osvobodit!!! VŠE, CO JE Z DUCHA SVATÉHO VEDE KE KRISTU!  BARe: MODLÁŘSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 31. červenec 2013 @ 14:23:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To poutnick Citát: „Ke Kristu vede Panna Maria, všichni andělé a svatí, Svatý otec ve Vatikánu, Církev i Ekumena. Všech 7 svátostí.  Bible a celé dějiny spásy, od stvoření až dodneška, svaté relikvie a všechny posvátné a milostné předměty.“ Odpověď: Ke Kristu vede Kristus sám!!! Jen On povolává. Jen On je prostředníkem mezi lidmi a Bohem.Žd. 12:2 „Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, . .“ (BK) 2Tm. 1:9 „který nás spasil a povolal svatým povoláním. . .“ 1Tm. 2: 5,6 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“ J.14:6 „Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Na Notabene jsem kdysi napsal: „Ten, kdo si toto bohatství Písma sv. uvědomuje, necítí potřebu k němu cokoli přidávat, ale jen touhu, lépe mu rozumět.“ „Pokud ale opustíme oblast Písma svatého, otevře se nám NEKONEČNĚ VELKÝ ARGUMENTAČNÍ PROSTOR, v němž lze snadno dokázat oprávněnost čehokoli: např. neoprávněného přivlastnění titulu patřícího jen Bohu římským biskupem, zločinů inkvizice, genocidy albigenských, masakry hugenotů, židů a muslimů, kšeftování s odpustky, neomylnosti papežovy „ex cathedra, “ konkordátu Vatikánu s Hitlerovou říší, nanebevzetí Panny Marie a dalších výmyslů.“  
„Řečeno jinak: opustíme-li BIBLI, opustíme tím ŘÁD a dostaneme se tak do sféry CHAOSU. Opustíme PRAVDU a dostaneme se do sféry PRAVDĚPODOBNOSTI, jakéhosi slepence biblického učení a lidských výmyslů, kde vůbec nic není jisté. V této sféře nutně vzniknou spory podle čeho / koho se má Písmo sv. vykládat. Jen BIBLE je KONSTANTNÍ, mimo Bibli je jen VARIABILITAOBECNĚ MNOHOZNAČNOST, sloužící jen světským cílům.“ Kol. 2:4 „ Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi.“ Kraličtí příhodněji: „podobnou k pravdě řečí.“ Konec citátu Je možné to vyjádřit i takto: Opustíme-li Bibli – pak je možné všechno! Dále viz: JE DISKUSE S KATOLÍKY MOŽNÁ? Kým byli apoštolé povoláni? Marií – nebo Kristem??? Kým jsme povoláni my? Marií – nebo Kristem??? 2Tm. 1:9 „který nás spasil a povolal svatým povoláním. . .“ Koho máme následovat: Marii, či Krista? Mt. 16:24 „Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Jestliže tedy Marie nemá úlohu v našem povolání, ani následování, jakou má vůbec úlohu? Má – a nezanedbatelnou! BIBLICKÁ MARIE má být blahoslavena přesně v duchu Lk. 1:48n, tedy tak, jak Bůh si přeje. Avšak hovořit o Spasiteli a Jeho matce přisoudit jméno Královny nebes – tj. pohanského božstva pak znamená, že biblická Marie, tato prostá žena z Galileje byla nenápadně odsunuta stranou, a její místo zaujala modla, pohanská Královna nebes, která jen parazituje na Kristově spasitelském díle a jejíž uctívání založené na lidských výmyslech, nemá s biblickým blahoslavením vůbec nic společného! 1J. 5:21 „Děti, varujte se modlářství.“ BA              Re: MODLÁŘSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 31. červenec 2013 @ 18:13:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: MODLÁŘSTVÍVložil: poutnick v Středa, 31. červenec 2013  Citát: „Nekonečně velký a chaotický prostor se rozprostře zejména tehdy někdo opustí Boha a Církev a pokouší se Bibli vykládat podle svého "rozumu" a nebo dokonce ve zlé vůli. .“ Odpověď: Tvoje námitka má 2 části: 1) Ubohé, hnusné nařčení Já zůstávám přísně na biblické půdě – toho sis, zdá se, nepovšiml. Když argumenty nestačí, tak alespoň plivnout, osočit, dehonestovat. Připomínáš mi izraelské modláře (1Kr. 18) uvedené v článku. Ale ti alespoň Elijášovi nic nepodsouvali. Ty se Boha nebojíš???? 2) Ostatní, necitované To necitované považuji za absolutní blábol. BARe: MODLÁŘSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Pohan v Středa, 07. srpen 2013 @ 10:46:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modláři všech zemí, spojte se! Ještě že vás ti křesťani mají. Aspoň se budou hádat mezi sebou jako psi o své malé pravdičky a nebudou ohrožovat lidské duše nějakým spasením. Světe neboj se, křesťané tě neohrozí. Pro samé věroučné blbosti na to nemají čas. Jsem modlář a jsem na to hrdý!Stránka vygenerována za: 0.53 sekundy