Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 646, komentářů celkem: 432942, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 467 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

cizinec
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119040271
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Poslední časy, tisícileté království
Vloženo Pondělí, 15. prosinec 2003 @ 05:37:42 CET Vložil: Bolek

Studijní materiály poslal Bany

Poslední časy, tisícileté království V poslední době vyvolal u čtenářů časopisu Zápas o duši velkou polemiku článek v čísle 78 z října 2003 nazvaný Tisícileté království. Zde je předložen výklad tzv. non-mileniálního pohledu, tj. Ježíš vládne již dnes svému lidu z nebe po “tisíc let” mezi svými dvěma příchody a tedy již nebude tisícileté království na zemi. Jelikož se s tímto výkladem nemohu ztotožnit, rozhodl jsem se pro některé čtenáře na portálu Granosalis napsat své chápání pre-mileniálního výkladu posledních časů. Citace nového zákona vychází z Nové smlouvy překladu KMS, starý zákon je citován z kralického překladu. Cíl: Není mi dáno odpovědět přesně na všechny otázky týkající se posledních časů, výklad všech proroctví v Janově knize Zjevení a ani přesně datovat jednotlivé události, které se mají stát. Připouštím, že na některé úseky může být vznesen jiný názor. Dal jsem si za úkol vás seznámit s událostmi, jak by se mohly odehrávat bez politizování jednotlivých zjevení a to zejména z důvodu, aby jste byli připraveni, když se tak bude dít. Úkolem rovněž není nikoho strašit, ale uvědomit si, kdo je Bůh a mít před ním bázeň. Je to Bůh milosrdný, plný slitování, ale i Bůh odplaty za zlé skutky. Pro ty, kteří patří Jemu, má připravenou sílu i moudrou řeč, aby obstáli v nelehkých chvílích, které na zemi přijdou.

V tomto tématu je třeba se předem oprostit od skutečnosti, že když význam některých obrazů knihy Zjevení nám není ještě znám, tak jde o symboliku. Stejně by jsme museli přistupovat ke knize Daniel, která obsahuje obdobné obrazy příchodu jednotlivých říší a která musela být v té době velkou záhadou, ale dnes již dokážeme přiřadit jednotlivé panovníky ke konkrétním obrazům. Podobně bychom museli přistupovat i k druhé knize Mojžíšové – Exodus, kde jsou popsány Boží soudy a rány na Egypt. Je třeba vzít jen v úvahu, že králové a panovníci v knize Zjevení jsou pro nás zatím neznámé osoby. Tisíc let ? Mnozí učitelé Písma se navzájem nemohou shodnout, zda se jedná o skutečné časové období nebo je to jen obraz nadčasovosti Boha. Vychází ze Žalmu 90 a druhého dopisu Petrova: Žalmy 90:3-4 Ty přivodíš člověka na to, aby setřen byl, říkaje: Navraťte se zase, synové lidští. 4 Nebo by tisíc let přetrval, jest to před očima tvýma jako den včerejší, a bdění noční. 2 Petrův 3:1-14 Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, 2 abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly. 3 Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí, 4 a budou říkat: `Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.´ 5 Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, 6 skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. 7 A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. 8 Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den´. 9 Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 10 Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. 11 Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, 12 kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. 13 Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 14 Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jím byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. Tato Petrova slova byla určena pro povzbuzení křesťanů, kteří byli posměvači napadání pro svou víru v příchod Pána Ježíše Krista zpět na zem. Ukazují opravdu na Boží nadčasovou vládu, ale v žádném případě nelze z tohoto výroku vztahovat na všechny v Bibli uvedené dny, že netrvaly pouhý den 24 hodin, ale obrazně tisíce let a rovněž nelze všechny časové údaje brát pouze jako obraz, ale i jako skutečné časově vymezené období. Ve starém zákoně v knize Daniel (2.kpt.) je popsán sen krále Nabuchodonozora, ve kterém viděl obraz postavy znázorňující současné království a nástup čtyř dalších království, z nichž poslední nebude na věky poraženo, ale ono učiní konec všem královstvím a samo bude stát na věky. Dnes víme, že se jedná o Asyrsko-Babylonskou, Medo-Perskou, Makedonskou a Římskou říši. Tehdy Bůh poslal na zem svého Syna Pána Ježíše Krista, který byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých. Příchodem Krista bylo nastoleno věčné království. O tom hovoří sám Pán: Matouš 12:28 Jestliže však já vyháním démony s pomocí Ducha Božího, pak už k vám přišlo království Boží. Lukáš 16:16 Zákon a Proroci až do Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý je do něho naléhavě zván. Lukáš 17:20-21 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde království Boží, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat; ani neřeknou: `Hle, je tu´ nebo `je tam´. Neboť hle, království Boží je uvnitř vás." Lukáš 1:32-33 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33 Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce." Lukáš 10:18 Řekl jim: "Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk. Jan 12:31-33 Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. 32 A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě." 33 Těmito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Zjevení Janovo 1:18 Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. Zjevení Janovo 12:1-17 A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. 2 Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. 3 A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. 4 Jeho ocas vleče třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 5 A porodila syna - muže, který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. 6 A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. 7 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 8 ale neobstáli, a už nebylo pro ně místo v nebi. 9 A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 10 A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: "Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. 11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. 12 Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času." 13 Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. 14 Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času. 15 A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem. 16 Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy. 17 Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají přikázání Boží a mají Ježíšovo svědectví. Je však již nastolené a současně probíhající věčné království posledním úsekem Kristovy nadvlády a nastane hned po Jeho druhém příchodu konec času ? Probíhá již teď tisícileté království a nebo bude teprve následovat? Pán byl vzat do nebe, aby se posadil po pravici Boží. Své království na zemi pronajal “vinařům a správcům”. Co bude pak, jaký bude sled událostí? Všichni se shodneme, že Pán Ježíš přijde podruhé zpět na zemi. Rozpor v pohledech na tisícileté království je ve vysvětlení důvodu jeho druhého příchodu. Začněme popořádku. 1 Korintským 15:22-28 Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 23 Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, 24 potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. 25 Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. 26 Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. 27 Neboť `všechno podřídil pod jeho nohy.´ Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil. 28 A až mu podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem. Časy: O tom, kdy se tyto věci stanou, zejména kdy přijde náš Pán Ježíš podruhé na tuto zem, aby se ujal vlády, ví pouze náš Bůh Otec Matouš 24:35-36 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou." 36 "O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec. 1 Tesalonickým 5:1 O časech a obdobích, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Skutky apoštolské 1:7 Řekl jim: "Nepřísluší vám poznat časy a lhůty, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci… Jaký je důvod ? Zkouška. Máme být dobrými pány a služebníky. Lukáš 12:36-48 Buďte podobni lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby mu hned otevřeli, jakmile přijde a zatluče. 37 Blahoslavení ti otroci, které pán, až přijde, nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat. 38 A přijde-li o druhé nebo třetí noční hlídce a nalezne je tak, blahoslavení jsou ti otroci. 39 To vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu má přijít zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do svého domu. 40 Také vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete." 41 Petr řekl: "Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem?" 42 A Pán řekl: "Kdo tedy je věrný, rozumný správce, jehož Pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v pravý čas dával příděl potravin? 43 Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. 44 Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 45 Kdyby však onen otrok řekl ve svém srdci: `Můj pán dlouho nejde´, a začal by bít sluhy i služky, jíst a pít a opíjet se, 46 tu pán toho otroka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými. 47 Ten otrok, který znal vůli svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbit. 48 Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více." Neznamená to, že bychom o časech nevěděli nic, známe věci, které se budou dít a když se budou dít všechny věci, které jsou popsány v Písmu, máme se poučit od fíkovníku. Matouš 24:32-33 "Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, poznáváte, že léto je blízko. 33 Tak i vy, až toto všechno uvidíte, poznávejte, že je to blízko, přede dveřmi. a navíc, až přijde správná doba, Hospodin nám své plány včas sdělí Izaiáš 42,8-9: Já jsem Hospodin, toť jest jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám. Aj, prvnější věci přišly, a i nové předpovídaje, dříve než se začnou, dám o nich slyšeti vám. Co by jsme měli vidět ? (Matouš 24.kapitola, Marek 13.kapitola, Lukáš 17.kapitola) Matouš 24:1-31 Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby.2 Ale on jim na to řekl: "Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nebude ponechán kámen na kameni, který by nebyl stržen." 3 Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k němu o samotě učedníci a říkali: "Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?" 4 Ježíš jim odpověděl: "Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 5 Neboť mnozí přijdou na základě mého jména a budou říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé. 6 Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno se musí stát, ale to ještě není konec. 7 Povstane národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. 8 Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. 9 Pak vás budou vydávat v soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10 A tehdy se mnozí pohorší, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. 11 Také povstanou mnozí lživí proroci a svedou mnohé. 12 A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. 13 Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. 14 Toto evangelium o království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec." 15 "Když pak spatříte `ohavnost zpustošení´, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě - kdo čteš, rozuměj - 16 tehdy ti, kdo budou v Judeji, ať utíkají do hor. 17 Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. 18 A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. 19 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. 21 Neboť tehdy bude tak velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, ani již nikdy nenastane. 22 A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. 23 Tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, zde je Kristus´, nebo: `Zde je´, nevěřte. 24 Povstanou totiž lživí Kristové a lživí proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25 Hle, řekl jsem vám to předem. 26 Řeknou-li vám tedy: `Hle, je v pustině´, nevycházejte; `hle, v úkrytech´, nevěřte! 27 Neboť jako blesk vychází od východu a svítí až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 28 Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí supi." 29 "Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nevydá svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se otřesou. 30 Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci." Matouš 24:37-41 Neboť jak tomu bylo za dnů Noé, tak bude i při příchodu Syna člověka. 38 Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noé vešel do korábu, 39 a nic nepoznali, až přišla potopa a všechny smetla - takový bude i příchod Syna člověka. 40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a jeden bude zanechán. 41 Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a jedna bude zanechána. 42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Marek doplňuje: Marek 13:9-13 Vy se však mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům a do synagóg, budete biti a budete stavěni před místodržitele a krále kvůli mně, jim na svědectví. 10 Všem národům musí být nejprve vyhlášeno evangelium. 11 A když vás budou vodit a vydávat, nestarejte se předem co byste řekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. 12 A vydá na smrt bratr bratra a otec dítě a povstanou děti proti rodičům a usmrtí je. 13 A budete všemi nenáviděni pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn." Obdobně popsal tyto věci Lukáš v 17.kapitole. Jaké můžeme učinit závěry ? Ve jménu Pána Ježíše přijdou falešní proroci a mnohé svedou na scestí, budou války národů proti sobě, hlad, nemoci, zemětřesení. Pro věrné nastane období pronásledování. Pro silně rozmnoženou nepravost vymizí láska a lidé se budou vzájemně zrazovat (i v rodinách) a zabíjet. V tomto období však dá Pán svým věrným sílu překonat tuto dobu. Zde se chci pozastavit na tom, kdo je Pánův věrný: - každý, kdo obmývá své roucho v krvi Beránka - každý, kdo zachovává Jeho přikázání o milování Boha a bližního svého jako sebe samého - kdo je dobrým hospodářem a dobře zachází se svou hřivnou, která mu byla přidělena do nebe nevejde nic nečistého 1 Korintským 6:9-10 Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nebluďte! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani homosexuálové, zloději ani hrabivci, opilci, utrhači ani lupiči neobdrží Boží království za dědictví. Zjevení Janovo 22:15 Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež." Víme, že Pán rozhodně nepřijde dříve na tuto zem, než bude zjeven Jeho protivník Satan, který obdrží velkou moc. Ten, kdo brání jeho příchodu na zem je Duch svatý. Mnozí namítnou – co bude s křesťany bez přítomnosti Ducha svatého ? Nemusíme mít starost, protože jsme zapečetěni Duchem až do vykoupení vlastnictví (na kříži zvítězil, ale ještě musíme přebývat na této zemi do Jeho druhého příchodu na zem). Efezským 1:13-14 V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, 14 jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. 2 Tesalonickým 2:1-12 Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, 2 abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. 3 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn zhouby, 4 který se protiví proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. 5 Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? 6 Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. 7 Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. 8 A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní duchem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. 9 Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a zázraky lži 10 a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku Pravdy, aby byli zachráněni. 11 Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži, 12 a aby všichni, kdo neuvěřili Pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. Jak bude vypadat výše citovaný příchod Satana i následný příchod Krista je popsáno v knize Daniel i v knize Zjevení: Daniel 7:7-28 Potom viděl jsem u viděních nočních, a aj, šelma čtvrtá strašlivá a hrozná a velmi silná, mající zuby železné veliké, kteráž zžírala a potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala; a ta byla rozdílná ode všech šelem, kteréž byly před ní, a měla rohů deset. 8 Pilně jsem šetřil těch rohů, a hle, roh poslední malý vyrostal mezi nimi, a tři z těch rohů prvních vyvráceni jsou před ním; a aj, oči podobné očím lidským v rohu tom, a ústa mluvící pyšně. 9 Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli, a Starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, trůn jako jiskry ohně, kola jeho jako oheň hořící. 10 Potok ohnivý tekl a vycházel od něho, tisícové tisíců sloužili jemu, a desetkrát tisíckrát sto tisíců stálo před ním; soud zasedl, a knihy otevřeny byly. 11 Patřil jsem tehdy, hned jakž se začal zvuk té řeči pyšné, kterouž roh mluvil; patřil jsem, dokud ta šelma nebyla zabita, a vyhlazeno tělo její, a dáno k spálení ohni. 12 A i ostatkům šelem odjali panství; nebo dlouhost života jim odměřena byla až do času, a to uloženého času. 13 Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl. 14 I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všichni lidé, národové a jazykové sloužili jemu; jehož panství jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší. 15 I zhrozil se duch můj ve mně Danielovi u prostřed těla, a vidění má předěsila mne. 16 Tedy přistoupil jsem k jednomu z přístojících, a ptal jsem se ho na jistotu vší té věci. I pověděl mi, a výklad řečí mi oznámil: 17 Ty šelmy veliké, kteréž jsou čtyry, jsou čtyři králové, kteříž povstanou z země, 18 A ujmou království svatých výsostí, kteříž obdržeti mají království až na věky, a až na věky věků. 19 Tedy žádostiv jsem byl zprávy o šelmě čtvrté, kteráž rozdílná byla ode všech jiných, hrozná velmi; zubové její železní, a pazoury její ocelivé, kteráž zžírala, potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala. 20 Tolikéž o rozích desíti, kteříž byli na hlavě její, a o posledním, kterýž vyrostl, a před ním spadli tři; o tom rohu, pravím, kterýž měl oči a ústa mluvící pyšně, a byl na pohledění větší než jiní. 21 Viděl jsem, an roh ten válku vedl s svatými, a přemáhal je, 22 Až přišel Starý dnů, a oddán jest soud svatým výsostí, a čas přišel, aby to království svatí obdrželi. 23 Řekl takto: Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi, kteréž rozdílné bude ode všech království, a zžíře všecku zemi, a zmlátí ji a potře ji. 24 Rohů pak deset znamená, že z království toho deset králů povstane, a poslední povstane po nich, kterýž bude rozdílný od prvních, a poníží tří králů. 25 A slova proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté výsostí potře; nadto pomýšleti bude, aby proměnil časy i práva, když vydáni budou v ruku jeho, až do času a časů, i do částky časů. 26 V tom bude soud osazen, a panství jeho odejmou, vyplení a vyhladí je docela. 27 Království pak i panství, a důstojnost královská pode vším nebem dána bude lidu svatých výsostí; jehož království bude království věčné, a všichni páni jemu sloužiti a jeho poslouchati budou. 28 Až potud konec té řeči. Mne pak Daniele myšlení má velice zkormoutila, a krása má proměnila se při mně, slovo však toto v srdci svém zachoval jsem. Když připustíme, že v úvodu citovaná 12.kpt. knihy Zjevení popisuje událost v nebi po zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista, tak byl Satan s 1/3 andělů svržen na zem. Zde však ještě nebyl zjeven (2 Tesalonickým 2:6). Nachází se v ponebeských oblastech (Efezským 6:12 Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích). V této době bojuje se svatými a zaslepuje mysl nevěrných (2 Korintským 4:3-4 Jestliže je pak naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou, 4 nevěřícím, jimž bůh tohoto světa oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem Božím a Lukáš 8:12 `Podél cesty´ jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází Ďábel a bere Slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni a Zjevení Janovo 6:2 A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil.). Není zde místo pro tvrzení non-milenialistů, že Satan je v tomto období svázán, jelikož nenastaly situace, kdy k tomu mělo dojít - po bitvě u Harmagedonu (Zjevení Janovo 16:14.16 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. 16 I shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon.) viz dále. Non-milenialisté se dále odvolávají na verše Matouš 16:18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Koloským 2:14-15 a vymazal rukou psaný záznam, který svědčil proti nám svými ustanoveními a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil ke kříži. 15 Tak odzbrojil knížatstva a mocnosti a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. Efezským 4:8 Proto praví: `Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.´ Židům 2:14-16 Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, 15 a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. 16 Je přece jasné, že se neujímá andělů, ale ujímá se semene Abrahamova a 2 Timoteovi 1:10 a která se nyní ukázala zjevením našeho Zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost. K tomu uvádím, že vzkříšením Krista z mrtvých byla poražena smrt, byly odzbrojeny knížatstva a mocnosti, byl zahlazen Ďábel, není už proti věřícím veden záznam hříchů. Neznamená to však svázání Satana v této době, ještě mu nebyly fyzicky odňaty království světa, ale pouze věřícím v Krista byla dána v současnosti moc vítězit nad silami temnosti, nám dal klíče a my jej máme možnost dnes svazovat a vytahovat lidi ze světa kázáním evangelia. Jan 14:12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a bude činit ještě větší než tyto, neboť já jdu k Otci. 1 Janův 5:4-5 Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.5 Kdo je ten, který přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Marek 16:17 Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a ti se budou mít dobře." Matouš 12:28 Jestliže však já vyháním démony s pomocí Ducha Božího, pak už k vám přišlo království Boží.Nebo jak může někdo vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže nejprve toho siláka nespoutá? A teprve pak vyloupí jeho dům. Matouš 16:19 Dám ti klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích." Možná zítra, možná za dva měsíce či dvacet let, tedy v uloženém čase X se odehrají události ze 13. a 14. Kapitoly Zjevení. Poznámka: Pokud se najde nějaký prorok, který tvrdí, že konec světa nastane tehdy a tehdy (např. na přelomu roku 1999 na 2000 apod.), tehdy by se to nemělo stát, jelikož by bylo popřeno výše citované slovo, že o příchodu Syna ví pouze Otec. Zjevení Janovo 13:1-18: 1 Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma (rozuměj Antikrist), která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. 2 Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak (rozuměj Satan), jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. 3 A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Satan pouze napodobuje Boha Stvořitele, ale jelikož je to pouze stvořená bytost, tak obdobně napodobuje smrt a zmrtvýchvstání Krista. Celá země nad tou šelmou užasla; 4 poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: "Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat?" 5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána pravomoc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce (tj. 3,5 roku). 6 I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu, a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. 7 A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána pravomoc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; 8 budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka. 9 Má-li kdo uši, slyš. 10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých. 11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak (rozuměj falešný prorok, obdoba Jana Křtitele). 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení: způsobuje, aby i oheň z nebe před zraky lidí sestupoval na zem, Zde se opět vrátíme k citaci Matouše 24,24-26: Povstanou totiž lživí Kristové a lživí proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25 Hle, řekl jsem vám to předem. 26 Řeknou-li vám tedy: `Hle, je v pustině´, nevycházejte; `hle, v úkrytech´, nevěřte! (pokrač.) a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. 16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Je to nutné z důvodu, aby se mohl ujmout neomezené a kontrolované vlády, na zemi jsou stále jeho největší nepřátelé – svatí mající svědectví Pána Ježíše Krista. Znovu si uvědomme, že jako stvořena bytost není vševědoucí. jméno šelmy nebo číslo jejího jména. 18 Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest. Kniha Zjevení píše o nevěstce, která se rouhá Bohu a čarodějnictvím svádí k bludu, která smilní s králi země. 17.kpt verš 18 říká, že se jedná o veliké město rozléhající se na sedmi horách podle počtu hlavy šelmy (někteří vykládači říkají, že se jedná o Řím, jiní míní Jeruzalém), které kraluje nad králi země. Mluví se o šelmě se sedmi hlavami a desíti rohy. Jedná se o panovníky země. Písmo píše, že pět jich padlo, jeden jest, a jiný ještě nepřišel; a když přijde, na malou chvíli musí trvati, ti králové pak v jednu hodinu předají moc společně šelmě a deseti králům, kteří v jednom okamžiku předají moc šelmě – Antikristu a stane se tak, když se obrátí společně proti veliké říši Babylon. To se stane v prvním 3 a půlletém období, které bude zakončeno příchodem Pána. Po 3 a půlletém období vlády Antikrista se chystá ženich Pán Ježíš Kristus vzít si svou nevěstu k sobě, pouze pravé věřící. – ono již zmiňované město Babylon, bude zahlazeno (Zjevení 16, 19-20). Blíží se jeho příchod na oblacích pro nevěstu. Skutky apoštolské 1:10-11 A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech 11 a řekli: "Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe." 1 Tesalonickým 4:15-17 Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zemřeli, 16 protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. 17 Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už vždy budeme s Pánem. Příchod Pána budou doprovázet znamení: Jóel 2:1-32 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest, 2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů. 3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním. 4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou. 5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě. 6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec. 7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých. 8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni. 9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj. 10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj. 11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti? 12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením. 13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého. 14 Kdo ví, neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu. 15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění. 16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své. 17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich? 17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich? 18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým. 19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany. 20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná. 21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své. 22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou. 23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas. 24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem. 25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás. 26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky. 27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky. 28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. 29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého, 30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové. 31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, 32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin. Marek 13:24-27 "Ale v oněch dnech, po onom soužení `zatmí se slunce a měsíc nebude vydávat svou záři. 25 Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, budou otřeseny.´ 26 A potom uvidí Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou. 27 A tehdy vyšle anděly a bude shromažďovat své vyvolené ze čtyř větrů od nejzazšího konce země až po nejzazší konec nebe." (Matouš 24:29) Lukáš 21:25-28 "A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. 26 Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zachvějí. 27 A potom spatří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28 Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení." Zjevení Janovo 6:12 A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. 1 Tesalonickým 5:1-4 O časech a obdobích, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. 2 Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. 3 Když lidé budou říkat: `Pokoj a bezpečnost´, tehdy na ně znenadání přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. 4 Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Zjevení Janovo 14:1-13 A uviděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svém čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk mocného hřmění. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy. 3 Zpívají novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze země. (viz dále) 4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. 5 V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony. 6 Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Má poznámka, domnívám se, že i kdyby lidé nestihli říci každému evangelium, před druhým příchodem tak udělá sám Pán skrze anděla. 7 Volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod." 8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: "Padl, padl veliký Babylón, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva." 9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: "Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména." 12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají přikázání Boží a Ježíšovu víru. 13 Tu jsem uslyšel hlas z nebe, který říkal: "Napiš: Blahoslavení mrtví, kteří od této chvíle umírají v Pánu!" "Ano`" praví Duch, "ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi." A tehdy přijde: Zjevení Janovo 14:14-20 A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. 15 A další anděl vyšel ze svatyně a volal silným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Pošli svůj srp a začni žeň, protože přišla hodina žně a dozrála úroda země." 16 A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem a země byla požata. 17 A další anděl vyšel ze svatyně, která je v nebi, a také on měl ostrý srp. 18 A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp: "Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země, neboť její plody dozrály." 19 Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu. 20 A ten lis byl stlačen venku za městem, a vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií. Zjevení Janovo 19:7-9 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; 8 a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. 9 A řekl mi: "Napiš: Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině." Ještě mi řekl: "Toto jsou pravá Boží slova." Nevěsta, praví křesťané jsou vzati na nebesa ke svému Pánu. Nastává první soud, není to soud k odsouzení, ale pro odměnu. Podrobně je tento soud s křesťany popsán na portálu Granosalis v článku v tématu Kázání - Jak bude Bůh soudit boží lid ? http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2339 Zde se dotknu otázky, zda bude ještě na zemi v době menšího soužení nevěsta Kristova, tj. my křesťané. Jsou názory, že s příchodem antikrista již bude nevěsta vzata do oblak Kristem. Moc bych si to přál zejména z toho důvodu, že v té době rozhodně nebude na zemi lehko. Na následujících slovech z Písma chci však ukázat, že nevěsta bude na zemi přítomna ještě v období 3 a půl roku malého soužení(kéž by to tak nebylo), teprve potom přijdou Boží konečné soudy. Bude to soužení velké tak, že nezákonnost se velmi rozmůže, bude zrada a zabíjení, velké odpadnutí od víry. Kdyby ty dny nebyly pro vyvolené zkráceny, nezůstal by ve víře nikdo(již citovaný Matouš 24:21-27, Marek 13,20) 2 Tesalonickým 2:1-3 Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, 2 abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. 3 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn zhouby, Daniel 7,21 Viděl jsem, an roh ten válku vedl s svatými, a přemáhal je, Daniel 12:7 I slyšel jsem muže toho oblečeného v roucho lněné, kterýž stál nad vodou té řeky, an zdvihl pravici svou i levici svou k nebi, a přisáhl skrze Živého na věky, že po uloženém času, a uložených časích, i půl času, a když do cela rozptýlí násilí lidu svatého, dokonají se všecky tyto věci. Zjevení Janovo 13:7 A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána pravomoc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; Proč ? Daniel 12:10 Přečišťováni a bíleni a prubováni budou mnozí; bezbožní zajisté bezbožnost páchati budou, aniž co porozumějí kteří z nich, ale moudří porozumějí. Zjevení Janovo 13:10 b Zde jest vytrvalost a víra svatých. Které soudy začnou, či budou pokračovat, během tohoto období Boží soudy ? Dnes je období prvních obecných soudů. Jsou otevřeny 4 pečetě – Satan vyjel přemáhat svět, jiný anděl přináší války, další hlad, andělé Smrt a Peklo dostali pravomoc na jednou čtvrtinou země (Zjevení 6 .kapitola). Pečeť 5. a 6. je připravena k otevření. Zjevení Janovo 6:9-17 A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro slovo Boží a pro svědectví, které věrně drželi. 10 A ti zvolali velikým hlasem: "Jak dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi?" 11 A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. 12 A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. 13 A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky; 14 a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa. 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal 16 a říkali těm horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! 17 Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?" Po nanebevzetí nevěsty Kristovy budou dokonány soudy na lidech. Vzhledem k tomu, že zde již křesťané nebudou, další výklad pouze zestručním s odkazy na Písmo svaté. Bůh označí podobně jako křesťany Duchem svatým i Židy, kteří se doposud vzpouzeli evangeliu. Jejich počet je 144 000, 12 000 z každého pokolení Izraele. Zjevení Janovo 7:1-4 Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom. 2 A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živoucího Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi a moři: 3 "Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech!" 4 A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele. Bude otevřena 7. pečeť (8.kpt. Zjevení), nastane soužení, jakého nikdy na zemi předtím ještě nebylo, mnozí budou chtít zemřít, ale nebude jím dáno (Zjevení 9:6). Sedm troubení andělů, blýskání, zemětřesení, krupobití a oheň smíšený s krví, bude spálena všechna tráva, třetina stromů, třetina moře se promění v krev, třetina lodí a vodních stvoření zahyne, třetina řek a studnic bude hořká, zůstane třetina nebeských těles, přijdou kobylky a štírové škodící lidem, čtyři andělé s vojskem zabijí třetinu lidí (podobně byl souzen Egypt v 2.knize Mojžíšové, Exodu). V 16.kapitole Zjevení je popsáno posledních sedm ran na dokonání Božího hněvu. Vředy na lidech, moře budou mrtvá stejně jako vody řek a studní, slunce bude pálit ohněm, tma a bolesti. Zjevení 11.kapitola popisuje další události během velkého soužení. Národy pohanů se budou tlačit na Jeruzalém, ale na 1260 dnů bude dán dvěma svědkům (proroctví dvou olivách a dvou svícnech před obličejem Boha – kniha Zachariáš 4. kapitola). Panují dva názory. Bude to Enoch a Eliáš, kteří byli starozákonními muži nadpřirozeně vzati k Bohu. Jeden jako zástupce lidí před potopou a druhý zákona. Může to být i Mojžíš a Eliáš, kteří se zjevili Pánu Ježíši Kristu v době Jeho služby. Budou mít velkou moc (podobně jako Eliáš) – oheň z úst a zastavení deště. Budou po vydáni svědectví zabiti, jejich těla nebudou pochována. Bude veliká radost do doby, než po 3,5 dnech budou vzkříšeni z mrtvých. Na zatroubení sedmého anděla budou království světa dána k věčnému kralování Pánu Ježíši Kristu. Během velkého soužení bude probíhat soud nad Izraelem skrze pohany. Budou se muset pod tlakem vrátit do své země, budou nenáviděni pro jméno Boží. Příprava na druhý příchod Pána Ježíše Krista na zem, příprava bitvy u Harmagedonu. Zjevení Janovo 16:12-21 Šestý anděl vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. 15 `Hle, přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu.´ 16 I shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. 17 Sedmý anděl vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel mocný hlas, který řekl: "Stalo se!" 18 A nastaly blesky, hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak veliké a silné bylo to zemětřesení. 19 A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města národů se zřítila. A veliký Babylón byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal číši vína svého planoucího hněvu. 20 Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení. 21 Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli Boha pro tu ránu krupobití, protože ta rána byla velmi veliká. Jeho příchod na Olivovou horu. Zacharjáš 14:1-15 Aj, den Hospodinův přichází, a rozděleny budou kořisti tvé u prostřed tebe. 2 Nebo shromáždím všecky národy proti Jeruzalému k boji, i bude dobyto město, a domové zloupeni, a ženy zhanobeny budou. A když vyjde díl města v zajetí, ostatek lidu nebude vyhlazeno z města. 3 Nebo Hospodin vytáhna, bude bojovati proti těm národům, jakž bojuje v den potýkání. 4 I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti Jeruzalému od východu, a rozdvojí se hora Olivetská napoly k východu a k západu údolím velmi velikým, a odstoupí díl té hory na půlnoci, a díl její na poledne. 5 I budete utíkati před údolím hor; nebo dosáhne údolí hor až k Azal. Budete, pravím, utíkati, jako jste utíkali před země třesením za dnů Uziáše krále Judského, když přijde Hospodin Bůh můj, a všickni svatí s ním. 6 I stane se v ten den, že nebude světla drahého, ani tmy husté. 7 A tak bude den jeden, kterýž jest znám Hospodinu, aniž bude den, ani noc; a však stane se, že v čas večera bude světlo. 8 Stane se také v ten den, že vycházeti budou vody živé z Jeruzaléma, díl jich k moři východnímu, a díl jich k moři nejdalšímu. V létě i v zimě bude. 9 A bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný, a jméno jeho jedno. 10 A učiněna bude všecka tato země jako rovina od Gaba k Remmon na polední straně Jeruzalému, kterýž vyvýšen jsa, státi bude na místě svém, od brány Beniaminovy až k místu brány první, a až k bráně úhlové, a od věže Chananeel až k presu královskému. 11 A budou bydliti v něm, a nebude více v prokletí; město Jeruzalém zajisté bezpečně seděti bude. 12 Tato pak bude rána, kterouž raní Hospodin všecky národy, kteříž by bojovali proti Jeruzalému: Usuší tělo jednoho každého, stojícího na nohách svých, a oči jednoho každého usvadnou v děrách svých, a jazyk jednoho každého usvadne v ústech jejich. 13 I stane se v ten den, že bude znepokojení Hospodinovo veliké mezi nimi, tak že uchopí jeden druhého ruku, a vztažena bude ruka jednoho na ruku druhého. 14 Také i ty, Judo, bojovati budeš v Jeruzalémě, a shromážděno bude zboží všech národů vůkol, zlato a stříbro, i roucha velmi mnoho. 15 A podobná bude rána koní, mezků, velbloudů a oslů i všech hovad, kteráž budou v tom ležení, podobná ráně té. Zjevení Janovo 19:11-21 A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. 12 Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. 13 Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. 14 A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. 15 Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Boha Všemohoucího. 16 Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. 17 A uviděl jsem jednoho anděla, jak stojí ve slunci. Mocným hlasem zvolal na všechny ptáky, letící prostředkem nebe: "Pojďte, shromážděte se k veliké Boží hostině, 18 abyste jedli těla králů a těla vojevůdců a těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, těla všech, svobodných i otroků, malých i velikých." 19 A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni, a proti jeho vojsku. 20 Ale šelma (Antikrist) byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu; ti dva byli za živa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. 21 Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těly. Satan byl svázán na tisíc let v propasti Zjevení Janovo 20:1-3 Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. 2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal 3 a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán. a Král se ujal svého pozemského tisíciletého království. Izajáš 2:1-5 Slovo, kteréž viděl Izaiáš syn Amosův o Judovi a Jeruzalému. 2 I stane se v posledních dnech, že utvrzena bude hora domu Hospodinova na vrchu hor, a vyvýšena nad pahrbky, i pohrnou se k ní všichni národové. 3 A půjdou lidé mnozí, říkajíce: Pojďte, a vstupme na horu Hospodinovu, do domu Boh


"Poslední časy, tisícileté království" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Poslední časy, tisícileté království (Skóre: 1)
Vložil: open_mind v Pondělí, 15. prosinec 2003 @ 06:12:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý/á Bany
prajem Ti šťastné a veselé Vianoce. Oddýchni si. Je Ti to treba.Re: Poslední časy, tisícileté království (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 16. prosinec 2003 @ 11:03:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už dříve jsem se zde netajil tím, že je mi mnohem bližší amileniální pohled, ke kterému jsem vlastně dospěl sám v domnění, že se jedná o herezi. Jelikož jsem se k tomuto názoru ve větší míře přiklonil teprve nedávno, nemám ještě přesně utříbené veškeré souvislosti z Bible ani ve své mysli, natožpak abych si troufal tyto názory ve světle Písma obhajovat, nicméně rád bych uvedl pár námitek a postřehů k tomuto pre-milenálnímu výkladu:

Banny, píšeš, že číselné vyjádření nemusí vždy být symbolické. Souhlasím. Třeba v případě Genesis. Mnozí právě tam rádi vkládají Petrova slova "jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den´." Z hlediska Bible samotné je celkem nelogické aplikovat toto pravidlo právě tam, nebo obecně na věci minulé, exaktně popsané, ovšem uvědomíme-li v jaké souvislosti Petr tuto citaci použil, je zde až příliš nápadná souvislost s tisíciletým královstvím. Petr zde mluví o příchodu Páně a právě zde se vyskytuje ono známé přirovnání dne Božího k tisíci letům. Vezmeme-li amileniální pohled, který předpokládá, že tisícileté království skončí právě Kristovým druhým příhodem na Zemi, pak nemůžeme najít v Bibli lepší důkaz toho, že právě v tomto místě je číslovka tisíc myšlena symbolicky. Matematicky vzato toto období může trvat od jednoho dne to 365x1000x1000 let. To také přesně koresponduje s Ježíšovým vyjádřením, že o hodině příchodu neví ani Ježíš sám, ale pouze Otec. Nezdá se Ti to až příliš nápadné? Mě to dříve nenapadlo, až teď a sám jsem tím docela překvapen.

1 Korintským 6:9-10 - tam mě trochu zaráží překlad homosexuálové. Opravdu to řecký originál takto praví? Podle 'doslovného' překladu je uvedeno: ti, kteří se činí ženami (myšleno při homosexuálním aktu), ani muži souložící s mužským pohlavím

Víme, že Pán rozhodně nepřijde dříve na tuto zem, než bude zjeven Jeho protivník Satan, který obdrží velkou moc. Ten, kdo brání jeho příchodu na zem je Duch svatý. Mnozí namítnou – co bude s křesťany bez přítomnosti Ducha svatého ? Nemusíme mít starost, protože jsme zapečetěni Duchem až do vykoupení vlastnictví (na kříži zvítězil, ale ještě musíme přebývat na této zemi do Jeho druhého příchodu na zem).
Kde je přímo psáno, že příchodu brání Duch Svatý, a hlavně to, že pak bude odňat? Navíc do tototo výše uvedeného konstatování přesně zapadá spoutání satana během tisíce let panování Krista (Zj. 20:3, 7).

Když připustíme, že v úvodu citovaná 12.kpt. knihy Zjevení popisuje událost v nebi po zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista
Nejsem si jistý, jak to vykládat, ale spíš bych chtěl upozornit na fakt, že se asi celkem jistě jedná o dobu kolem narození Ježíše a zřejmě i dobu po zmrtvýchvstání, ale již o mnoho kapitol před tím jsou uvedeny hrůzy sedmi pečetí, je uvedeno, že nebesa zmizela (Zj 6:14), označení vyvolených (7. kap. - mimochodem další důvod považovat (přinejmenším velká) čísla ve Zjevení jsou symbolická), v páté kapitole je Beránek již obětovaný, tedy události, které předpokládám se udály až po událostech popisovaných ve 12. kapitole. Tím bych jen chtěl ukázat na to, že kniha Zjevení není v žádném případě knihou chronolicky řazenou, a že jí mnohem více chápu jako prolínání se popisu různých událostí od narození Krista až po úplný konec světa a stvoření nové země a nebe (12. kap.), s různých úhlů pohledu v duchovní rovině. Zdá se mi, že hrůzy šestí pečetí, šesti polnic, sedmi nádob popisují stejné události, podobně jako sedmá pečeť, sedmá polnice a tisíciletá vláda s Kristem na tisíc let popisují podobnou záležitost z různých úhlů pohledu a navíc probíhající zároveň z hrůzami šesti polnic, pečetí...

Není zde místo pro tvrzení non-milenialistů, že Satan je v tomto období svázán
Řekl bych, že je svázán Duchem Svatým, který působí na křesťany. Na nevěřící má vliv nadále, navíc je možné, že působí pouze skrze démony?

Neznamená to však svázání Satana v této době, ještě mu nebyly fyzicky odňaty království světa,
Pravil snad Ježíš někdy, že by měla být pozemská království odstraněna, aby on mohl kralovat nad Zemí ve fyzickém smyslu slova? To si mysleli už jeho následovníci, že bude kralovat fyzicky jako pozemský vládce. Ježíš je vyváděl z omylu a přesto tvrdil, že království už je mezi nimi. Předpokládat, že někdy v budoucnu Kristus naplní to, v co věřili jeho doboví následovníci, se mi nezdá opodstatněné, spíše se může jednat o velmi podobný omyl jako tehdy. Kristus přece nad Zemí kraluje i dnes, satan je poražen, věřící vládnou spolu sním, neboť jsou nazýváni královským kněžstvem.

Druhý příchod

Jóel 2:1-32: Nenapadlo by mne tu kapitolu vztahovat na druhý příchod Krista, i když je možné, že se tam podobně jako ve Zjevení prolínají různé roviny.

Zjevení Janovo 6:12 - sám Banny dokazuje, že Zjevení nepovažuje za chronologicky přesně řazenou knihu, když druhý příchod nachází v 6 kapitole, zatímco 12. kapitola může popisovat události v nebi po zmrtvýchvstání. Podobné zjevné chronologické nesrovnalosti ve Zjevení mě postupně vedly k odklonu od doslovného chronologického výkladu. Ten na Zjevení při vší snaze napasovat prostě nelze a ani nechci tvrdit, že se o to pre-milenialisté snaží.

Soužení
následujících slovech z Písma chci však ukázat, že nevěsta bude na zemi přítomna ještě v období 3 a půl roku malého soužení(kéž by to tak nebylo), teprve potom přijdou Boží konečné soudy
Z mého laického pohledu není pro jednotlivé křesťany příliš podstatné, kdy budou vytrženi věřící. Nevidím důvod jako Banny přát si 'vytržení' před 'soužením', protože soužení mnozí již za svého života prožívali (např. Hus, umučení apoštolové, křesťané zabíjení v dnešních dnech v totalitních státech apod.), takže ono to soužení v různých dobách na některé křesťany již doléhalo a doléhá a nemyslím si, že by mohlo být něco výrazně horšího než třeba upálení pro víru v Krista. Rozdíl může být v tom, že ke konci časů se to bude možná dít v mnohem větší míře a globálně, ale myslím, že jako jednotlivci si tím příliš hlavu zatěžovat nemusíme, resp. na jednotlivce může osobní 'soužení' prijít kdykoliv.
Ostatně možná nepozorně čtu, ale ani příliš nevidím důvod soužení dělit na dvakrát tři a půl roku s tím, že uprostřed bude vytržení svatých. Které kontrétní verše toto uvádějí?Nejsou snad verše Mt 24:21-27, které Banny napasoval na druhou část soužení, určeny věřícím? Jak by potom mohli být již vytrženi? Ježíš vytržení popisuje až ve verších 24:40-41. Zdá se, že jsem se v tom trochu zamotal...

Je mi líto, ale přesvědčivý výklad to podle mne není (alespoň zatím).Re: Poslední časy, tisícileté království (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Úterý, 16. prosinec 2003 @ 21:21:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Posílám dokončení článku:
Zjevení Janovo 21:1 A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není. 2 A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. 3 A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: "Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. 4 A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly." 5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." A řekl mi: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." 6 A řekl mi: "Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. 7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak bázliví, nevěrní, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá." 9 Vtom přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi posledních ran, a promluvil se mnou slovy: "Pojď, ukážu ti Nevěstu, ženu Beránkovu." 10 V Duchu mne odvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 11 mající Boží slávu. Jeho jas je podobný nejvzácnějšímu kameni, je jako kámen jaspis, čistý jako křišťál. 12 Má velikou a vysokou hradbu, má dvanáct bran a na těch branách dvanáct andělů a napsaná jména, která jsou jmény dvanácti kmenů synů Izraele. 13 Tři brány jsou na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ. 14 A hradba toho města měla dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových. 15 Ten, který se mnou mluvil, měl jako měřidlo zlatou třtinu, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. 16 Město je rozloženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil město tou třtinou na dvanáct tisíc stadií, jeho délka, šířka i výška jsou stejné. 17 Změřil také jeho hradbu: sto čtyřicet čtyři loktů podle lidské míry, která je také mírou andělskou. 18 Stavivem jeho hradby je jaspis a město je z čistého zlata, podobné čistému sklu. 19 Základy městské hradby jsou ozdobeny každým drahým kamenem: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20 pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. 21 A dvanáct bran, dvanáct perel; každá z těch bran byla z jedné perly. A náměstí města bylo čisté zlato jako průhledné sklo. 22 Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť Pán Bůh Všemohoucí a Beránek je jeho svatyní. 23 A to město nepotřebuje slunce a měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. 24 A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. 25 Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam už nebude. 26 A přinesou do něho slávu a čest národů. 27 A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Zjevení Janovo 22:1 I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. 2 Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. 3 Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit 4 a budou vidět jeho tvář a jeho jméno bude na jejich čelech. 5 Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků.

Jak je to s chrámem ?

Neznám odpověď, spíše se přikláním k názoru, že se může jednat pouze o chrám v nebesích Zjevení Janovo 11:19 Tu byla otevřena svatyně Boží, která je v nebi, a byla vidět schrána jeho smlouvy v jeho svatyni; nastaly blesky, hlasy a hromy, zemětřesení a veliké krupobití, Zjevení Janovo 15:5 Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví, Zjevení Janovo 15:8 A svatyně byla naplněna dýmem ze slávy Boží a z jeho moci; nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedm ran těch sedmi andělů Zjevení Janovo 16:1 Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: "Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.", i když není vyloučeno a slyšel jsem (dnes již neznámý zdroj), že Židé v Americe jsou připraveni ke stavbě nového chrámu. Otázkou je kdy a na jakém místě, jelikož přibližně na místě původního chrámu se nachází dnes Omarova mešita.

Toto je mé osobní chápání posledních časů k dnešnímu dni. Budu jen rád, když společným zkoumáním Písma dospějeme časem k jednotě v učení na toto téma, přitom si nečiním nárok na to, že můj výklad není nahraditelný. Časem budou zjeveny konkrétní osoby, které budou zapadat do proroctví knihy Zjevení a budeme vědět mnohem víc.

Stránka vygenerována za: 0.93 sekundy