Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 646, komentářů celkem: 432942, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 453 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119043569
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: Jak bude Bůh soudit Boží lid ?
Vloženo Čtvrtek, 27. listopad 2003 @ 07:35:18 CET Vložil: tomas15

Kázání poslal Bany

Nový zákon zjevuje tři hlavní scény pro soudy na věčnosti:

  1. soudná stolice Kristova (před ní stanou praví křesťané)
  2. trůn velebnosti Kristovy (soud pohanů před milleniem)
  3. velký bílý trůn (soud všech ostatních lidí na konci millenia)
mezi tím bude probíhat v čase poslední souzení Izraele skrze pohany Zde se chci zamyslet pouze nad průběhem soudu s pravými křesťany.

a) Soudy začnou od domu Božího – tj. od pravých křesťanů a jeden každý bude souzen pouze sám za sebe 1 Petrův 4:17 Přišel totiž čas, aby soud začal od Božího domu. A jestliže začíná nejdříve od nás, jaký bude konec těch, kdo nejsou povolní Božímu evangeliu?
  1. "Jestliže spravedlivý stěží dochází spasení, kde se ukáže bezbožný a hříšník?"
Římanům 14:10 Ty pak, proč soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni se přece postavíme před Kristovou soudnou stolicí. 2 Korintským 5:10 My všichni se přece musíme ukázat před Kristovou soudnou stolicí, aby každý dostal odplatu za to, co dělal v těle, podle toho, co vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé. Řecké slovo pro soudnou stolici zní “béma” a vyjadřuje vyvýšenou terasu používanou pro veřejné projevy, nebo je to místo soudu používané římskými vládci. Je třeba důrazně uvést, že tento soud křesťanů nebude soudem odsouzení. Jan 3:18 Kdo v něj věří, není souzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen; neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. Jan 5:24 "Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Římanům 8:1 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle Ducha. Každému kdo ve svém životě činí pokání a vyznává hříchy, je v kterékoli době dáno zaslíbení o smazání všech hříchů. Izajáš 43:25 Já, já sám shlazuji přestoupení tvá pro sebe, a na hříchy tvé nevzpomínám. Izajáš 44:22 Zahladím jako hustý oblak přestoupení tvá, a jako mrákotu hříchy tvé; navratiž se ke mně, nebo jsem tě vykoupil. Zde jsou zmiňovány jak hříchy – špatné činy vykonané bez ohledu na znalost zákona tak i přestoupení – špatné činy vykonané v otevřené neposlušnosti zákona. 1 Janův 1:9 Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti. Nemůžeme být souzeni, jelikož spravedlností pravého věřícího není jeho vlastní spravedlnost, ale spravedlnost Kristova. Proč tedy budeme souzeni ? Abychom přijali odměnu za naší službu Kristu. V popisu soudu věřících se nemluví o souzení duše, ale o souzení díla. Kvalita se zde hodnotí mnohem více než kvantita (množství). 1 Korintským 3:11 Neboť nikdo nemůže položit jiný základ vedle toho, který je již položen, jenž je Ježíš Kristus. 12 Staví-li pak někdo na tom základě zlato, stříbro, drahé kamení, dříví, seno, slámu, 13 dílo každého vyjde najevo. Ten den je totiž ukáže, neboť bude zjeveno ohněm a ten oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. 14 Zůstane-li něčí dílo, které na něm postavil, dostane odplatu. 15 Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; ale sám bude spasen, avšak tak jako skrze oheň. Můžeme si zde položit otázku: Jak mohu v tomto životě Kristu sloužit, aby v onom dni mé skutky obstály ve zkoušce ohněm ? Měli bychom zkoumat:
  1. motivy své služby – oslava Krista nebo vlastní uspokojení a ocenění
  2. poslušnost Kristu podle Písma nebo vlastním řádům a představám
  3. moc naši služby – jednám v moci Krista nebo z vlastní síly
Jak bude křesťanská služba oceněna ? Všimli jste si někdy rozdílu v podobenstvích o hřivnách uvedených v evangeliích Matouše a Lukáše ? Poznámka: hovoří se v nich o talentu a mině = 1/60 talentu přeloženo u obou jako hřivna Matouš 25:14 "Je to totiž jako když člověk při odchodu na cestu zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek.15 Jednomu dal pět hřiven (talentů), jinému dvě a jinému jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. 16 Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět hřiven. 17 Stejně tak i ten, který dostal dvě, získal jiné dvě. 18 Ale ten, který dostal jednu, odešel, zakopal ji v zemi a tak skryl peníze svého pána. 19 Potom po dlouhé době pán těch služebníků přišel a počítal s nimi účty. 20 Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl pět dalších hřiven a řekl: `Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej se, získal jsem pět dalších.´ 21 Jeho pán mu tedy řekl: `Výborně, můj dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, proto tě ustanovím nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána.´ 22 Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej se, získal jsem další dvě.´ 23 Jeho pán mu řekl: `Výborně, můj dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána.´ 24 Potom přistoupil i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. 25 A tak jsem odešel a skryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Pohleď, zde máš, co je tvoje.´ 26 Jeho pán mu však odpověděl: `Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal! 27 Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych, až přijdu, vzal, co mi patří i s úrokem. 28 Vezměte mu tedy tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven. 29 Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té zevnější tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.´" Každý byl obdařen různě podle svých možností a i když první služebník získal procentuálně větší zisk než služebník druhý, byli pokládání za stejně věrné, protože každý dosáhl stejně velkého – 100 % přírůstku a oba dostali stejnou pochvalu. Třetí služebník, který dar nerozmnožil, přišel nejen o veškerou odměnu, ale byl také úplně a definitivně odmítnut a vyvržen z přítomnosti svého Pána. Lukáš 19:11 A když to poslouchali, řekl jim další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má zjevit hned.12 Řekl tedy: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se ujal království a zase se vrátil. 13 Předtím ale zavolal svých deset služebníků, dal jim deset hřiven (min) a řekl jim: `Podnikejte, dokud nepřijdu.´ 14 Jeho poddaní ho ale nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy: `Nechceme, aby tento nad námi kraloval!´ 15 Když se pak ujal království, vrátil se; a stalo se, že si nechal zavolat ty služebníky, kterým dal peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal 16 Přišel tedy první a řekl: `Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.´ 17 On mu odpověděl: `Výborně, můj dobrý služebníku. Protože jsi byl věrný v nejmenším, měj moc nad deseti městy.´ 18 Potom přišel druhý a řekl: `Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.´ 19 A tomu řekl: `Také ty buď nad pěti městy.´ 20 Potom přišel jiný a řekl: `Pohleď, Pane, tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku. 21 Bál jsem se tě totiž, neboť jsi přísný člověk. Vybíráš, co jsi neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.´ 22 A tomu řekl: `Soudím tě z tvých vlastních úst, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezasel. 23 Proč jsi tedy nedal mé peníze na stůl směnárníkům, abych si je, až přijdu, vybral i s úroky?´ 24 Tehdy řekl těm, kdo tam stáli: `Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven.´ 25 A oni mu řekli: `Pane, má deset hřiven.´ 26 `Říkám vám totiž, že každému, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. 27 Ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, pak přiveďte sem a pobijte přede mnou.´" Každý služebník byl obdařen stejnou sumou a měl stejné možnosti, nebyli však stejně věrní. Jeden získal 100 %, druhý 50 % a třetí nezískal nic. Každý pak obdržel jinou výši své odměny. První byl pochválen a dostal 10 měst k panování, druhý již pochvalu nedostal a získal jen pět měst k panování, třetí byl odsouzen a pojmenován služebníkem zlým. POZOR: Zlé není jen aktivní konání zlého, ale také nekonání dobrého, které můžeme konat. Jakubův 4:17 Kdo tedy umí činit dobře, avšak nečiní, má hřích. Malachiáš 3:18 Tehdy obrátíte se, a uzříte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožným, mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo jemu neslouží. Jak tedy můžeme chápat rozdíl mezi oceněním případů v podobenstvích a v popisu soudu u Korintských ? Křesťan služebník se může hodně snažit aktivně pro svého Pána něco dělat. Udělá velký kus práce, ale ne takové kvality a druhu, která by obstála ve zkoušce ohněm. Jeho víra byla ryzí, opravdová, i když jeho dílo bylo spáleno. Nevěrný služebník s jednou hřivnou neudělal vůbec nic, ani nic správného ani nic nesprávného. Víra bez skutků je mrtvá víra Jakub 2:26. Člověk vyznávající víru v Krista aniž by se snažil Kristu aktivně sloužit je pokrytec. Chci se ještě zmínit o třech místech z Písma: Marek 9:38-40 Jan mu tedy odpověděl: "Mistře, viděli jsme někoho, kdo nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony a bránili jsme mu, protože nechodí s námi." 39 Ale Ježíš řekl: "Nebraňte mu. Vždyť není nikdo, kdo by udělal zázrak v mém jménu a mohl o mně snadno mluvit zle. 40 Vždyť kdo není proti nám, je s námi. Matouš 7:21-23 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích. 22 Mnozí mi v ten den řeknou: `Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony a nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?´ 23 A tehdy jim vyznám: `Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo konáte nepravost!´" Židům 10:26-31 Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, dobrovolně hřešíme, nezůstává již žádná oběť za hříchy, 27 ale nějaké hrozné očekávání soudu a oheň jeho horlivosti, který má pohltit nepřátele. 28 Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. 29 Čím přísnějšího trestu si myslíte, že bude hoden ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, kterou byl posvěcen, a potupil Ducha milosti? 30 Známe přece Toho, který řekl: "Má je pomsta, já odplatím," praví Pán, a znovu: "Pán bude soudit svůj lid." 31 Je hrozné upadnout do rukou živého Boha! Závěr: Člověk, který přijal dar znovuzrození se může těšit z toho, že jej očekává věčný život s Bohem, kde není pláč ani skřípění zubů. Je však nutno velmi zdůraznit, že víra musí v našem životě vypůsobit ovoce. Jestliže budeme hřešit a nečinit pokání a nebo budeme “pouze” pasivní, neužiteční, můžeme se dočkat velmi hořkého překvapení, kdy budeme vyloučeni z hostiny pro špinavý šat. Dávej si dobrý pozor na to, co a jak vyznáváš a děláš. Do velkých problémů se můžeš dostat i nenápadně – neodpuštěním, hořkostí, smilstvem i nezdravou touhou po penězích. Boží království je připraveno jen pro ty, kdo dojdou vítězně až do cíle. Na úplný závěr je třeba ještě říci, že Božím záměrem nejsou soudy, ale smíření všech lidí skrze krev Kristovu s Bohem. Nic méně ne všichni poslechnou. Koloským 1:19 Vždyť Otci se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm 20 a aby jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, když krví jeho kříže usmířil to, co je na zemi, i to, co je na nebi.

"Jak bude Bůh soudit Boží lid ?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 23 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: novykrestan v Čtvrtek, 27. listopad 2003 @ 09:55:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velmi zajimave sepsano. Problem je, ze to muze byt v rozporu zase s mnohymi dalsimi Pismy (kterych je mnohem vice) a to, ze spaseni si nemuzeme zaslouzit dobrymi skutky a spaseni jsem skrze viru ne skrze skutky. Tady se vlastne rika, ze spaseni jsme procesem (viz Boží království je připraveno jen pro ty, kdo dojdou vítězně až do cíle), kdy musime delat dobre skutky (pripravene nam Panem), nesmime nadmerne hresit a delat pokani a udrzet si viru. Navic se mluvi o soudu nad krestany, t.j. temi kteri uz nejsou souzeni (neprijdou k soudu nad nevericimi) a zaroven se pote rekne, ze jsou vyhozeni ven, t.j. ztrati spasu, takze je v tom urcity rozpor – na jaky soud vlastne prijdou tihle nepravi krestane???. Nevim nevim, mozna by bylo lepe dodrzovat zasady zdrave hermeneutiky – t.j. nevytrhovat z kontextu nekolik versu, ktere mohou byt navic vylozeny i jinak a vsimat si mnoha versu, ktere jasnym zpusobem rikaji opacne veci. Dalsim problemem je milenium, ktere je zmineno pouze ve Zjeveni, coz je vysoce symbolicka kniha a proto take mnozi vykladaci berou milenium jako symbolicke. Navic cely ten postup je pro mne nesrozumitelny – nejdrive zmizi ze sveta krestane (uchvaceni rapture u pretribulation) pote zanedlouho se vrati Pan a znici Antikrista a bude soudit narody a pote bude zahadnym zpusobem vladnout (v tele?) 1000 let se svymi svatymi a pote bude dalsi soud a zeme bude znicena, protoze se narody nepouci. Jak budou spaseni lide pote, co zmizi Duch svaty a krestane (u pretribulation)? Takze tech tisic let je dalsi sance pro prezile narody, aby byli jednotlivci spaseni? Oni stejne zklamou – viz to, ze je zase Satan podvede. Ty narody to maji nalinkovane mnohem lepe nez Zide ve SZ (kteri stejne Mesiase nepoznali) a i my, nebot kazdych deset let take vystoupi nekdo, kdo rika, ze vetsina podminek pro navrat Krista je splnena a pote kdyz neprijde tak se rekne omyl a nova cirkve ci sekta je na svete. Hura!
Kolik bude vlastne vzkriseni? Jestli jedno tak kdy – na konci milenia? Jestli na konci milenia, bude pote take uchvaceni na konci milenia? Budou vzkriseni vsichni verici i neverici? Je rapture – uchvaceni povazovano za vzkriseni? Muze se prekryvat pobyt v nebi v Novem Jeruzalemu casove s tim, ze tady na zemi se jeste neco bude dit, t.j. vzkriseni nastane pred koncem milenia? Nebo vzkiseni nastene jeste pred tim nez bude vytvoren Novy Jeruzalem a ti vzkriseni budou mezitim v nejakem vakuu neco delat pro Krista?Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 27. listopad 2003 @ 14:14:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abych řekl pravdu, asi jsem nikdy detailně nestudoval teologii posledního soudu, nicméně mnohdy si kladu otázku týkající se soudu křesťanů, neboť se přímo dotýká i mne osobně a má celkem nezanedbatelný vliv na mé jednání i smýšlení. Přesněji řečeno nejde mi primárně o to se svým dílem u Boha obstát, to se mi stejně asi nepodaří :-), ale spíše to souvisím s hledáním Boží vůle a Božího názoru na různé problémy a situace. Tedy přemýšlím o soudu křesťanů spíše ve snaze dopátrat se co a jak máme činit, abychom co nejlépe naplňovali Jeho přání, a zda to co a jak děláme je dobré a cenné v Božích očích nebo to přijde spálit. Jistě celkem důležitou roli asi hrají motivy, ale ani toto podle mne není dostatečným a objektivním měřítkem, protože možná mnohdy ani sami přesně své motivy v různých oblastech neznáme nebo si je nepřipustíme. Upřímnost nám taky nepomůže, protože jsem třeba dlouho upřímně věřil, že žádný Bůh neexistuje a dnes to vidím jako vyloženě zlé. To jak to přesně bude s vytržením, souzením, vzkříšením, tisíciletou říší a jejich vzájemnou časovou posloupností mne opravdu až tak nezajímá, protože jednak to z Bible, myslím, jednoznačně říci nelze a navíc to má minimální schopnost promlouvat do našich životů, skutků, smýšlení i víry.

S naplňováním Boží vůle zřejmě úzce souvisí poslušnost dvěma základním příkázáním Nového zákona: 'milovati budeš Pána, svého Boha celou svou duší a myslí' a dále 'milovati budeš bližního svého jako sám sebe'. Máme milovat Pána Boha nade vše: Mt 10:37  Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. praví Ježíš. Co to vlastně znamená 'milovat Boha' nebo Ježíše? Odpověď nacházím zde:

Jan 14:21  Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."
Jan 14:23  Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."


Od 'milování Boha' se jistě odvíjí i láska k bližnímu:

1 John 4:20  Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí."

Proč to vlastně všechno píši. Nejen zde na Grano Salis se totiž setkáváme s křesťany velmi rozdílného původu, vyznání, názorů i přístupu k Písmu a každý se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnávat. Když vidím, že se někdo hlásí ke Kristu, ale na druhou stranu mě označí za hlupáka, protože nevěřím evoluci, jiný mi zase nemůže přijít na jméno pro můj nekompromisní postoj vůčí homosexuálním praktikám založený pevně na Písmu, pro dalšího mám středověké myšlení, protože jsem ještě nepřišel na to, že žádní démoni neexistují, ačkoliv Ježíš je běžně vymítal, prý všechny nemoci jsou dány geneticky nebo jinou vědecky poznatelnou zákonitostí hmotného světa, s dalším se zase nemohu shodnout, jaký je vlastně význam křtu a z toho vyplývající křest nemluvňat, všechny ty spory vlastně kdysi začaly pohledem na křesťanskou metalovou hudbu, kde jsem zase se dověděl, že asi věřím metalu, a tak bych mohl dlouho pokračovat. Tak si musím klást otázku, co na to všechno říká Bůh, neboť toto všechno bude jednou souzeno. Dělám něco špatně na tom, že se znažím brát Bibli naprosto vážně? Jaké jsou vlastně motivy těch, co se hlásí k tzv. liberalismu nebo těch, co upřednostňují tradice nebo tzv. poznání? Má to vůbec smysl ukazovat lidem na pravdivost Božího Slova? Není lepší si v poklidu hledět svého, spokojit se s tím, že Ježíš všechny miluje a lásku k bližnímu projevovat mimo jiné tím, že nebudu nikomu na obtíž svými ortodoxními názory?

Kdybych odpověď na tyto otázky přesně znal, tak bych si je ani nemusel pokládat. Částečně se ji snažím nalézat tak, že si představuji Ježíše Krista, jak dnes chodí po zemi a setkává se s těmito různými názorovými proudy a reaguje na ně. Kdyby tu dnes před námi stál, pokáral by mne snad za to, že věřím jeho vyvolenému služebníku Pavlovi a jeho 1. kapitole Římanům? Nebo by Ježíš zašel za Písničkou a pochválil ji za to, že přišla na to, že Jeho služebník Pavel nerozumněl medicíně, a proto si na Písničce cení, že nyní svou lásku lesbičkám a gayům projevuje tím, že se jejich jednání snaží obhájit? Je více projevem lásky říci člověku, když dělá něco, co je špatné v Božích očích, nebo je více projevem lásky, když mu na všechno, co přímo neubližuje druhému člověku, kývneme? Co vlastně je 'špatné v Božích očích'? Je vůbec podle Bible nepřípustný předmanželský sex?

A tak mám stále důvody o něčem pochybovat a doufat, že naleznu tu správnou cestu, která je Bohu nejvíce milá, třeba právě jako nějaká jeptiška, jež se zavře do kláštera, kde se sice modlí k Marii, na Bibli pohlíží spíše jako na sbírku bájí, ale o teologické problémy se až tolik nestará, nikomu neodporuje, a když je potřeba někomu pomoci v nouzi, v nemoci, tak jde a prakticky neváhá se obětovat do posledních sil... Mě se může jevit, že je podle Písem teologicky 'naprosto ujetá', ale co když právě to, co dělá ona je pro Boha to nejcennější? Raději své pseudoúvahy ukončím, protože se stejně, jak praví uživatel Pavel :-), ničeho nedopátrám a tak nezbývá než si přát, abychom vždy správně odhalili naše skutečné motivy, ne jenom naše zdání o nich, protože zřejmě ty budou dost rozhodovat. Pán Bůh ať nám při tomto hledání pomáhá.

Pokud mi někdo umí odpovědět, budu rád...Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Čtvrtek, 27. listopad 2003 @ 21:48:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na soud s nepravými křesťany mám dva názory. Lidé, kteří obdrželi od Boha hřivnu, kterou nijak nerozmnožovali (i nečinnost dobrého je hřích) ale pouze ji zakopali,
a) budou při druhém příchodu Krista v oblacích vzati, ale pak se ukáže, že nemají oděv na svatební hostinu a budou vyvrženi ven
Matouš 22:7 Když to král uslyšel, rozhněval se, poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil.
8 Tehdy řekl svým služebníkům: `Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. 9 Proto jděte na nároží, a kohokoli najdete, zvěte na svatbu.´ 10 A ti služebníci vyšli na ulice a shromáždili všechny, které našli - zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hodovníky. 11 Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. 12 Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha?´ A on oněměl. 13 Král tedy řekl služebníkům: `Svažte mu nohy a ruce, vezměte ho a uvrhněte do té zevnější tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.´
b) nebudou vzati a projdou celým sedmiletým soužením k druhému příchodu Krista na Olivovou horu

V článku jsem se zabýval pouze soudem pravých křesťanů. Otázky novehokrestana spadají do vyučování eschatologie (posledních časů) a vyžadují samostatný článek. Jelikož to je téma na celou knihu, nelze jednoduše odpovědět.
Obecně mé vyučování je současná doba – odstoupení Ducha svatého a zjevení Antikrista – 3,5 roku menšího soužení za přítomnosti křesťanů (to mi vyplývá ze Zjevení) – druhý příchod Krista v oblacích a vzkříšení všech mrtvých křesťanů a vytržení žijících křesťanůl (Tesalonicednským), přijetí odměn „na soudu“ s křesťany – 3,5 roku velkého soužení, soudy nad Izraelem – návrat Krista na zem na Olivovou horu, porážka pohanů u Armagedonu, svázání Satana na 1000 let a soud s pozůstalými – nastolení 1000-letého Kristova království – rozvázaní Satana, jeho definitivní porážka a vzkříšení všech mrtvých od Adama do posledního – konečný soud

Rozhodně lidem musíme ukazovat na pravdivost Božího slova. Liberální teologie je nebezpečnější než satanismus, jelikož je mnohem záludnější, protože je polopravdivá a tedy zcestná. Písmo nám ukazuje veškerou postačující pravdu, abychom získali věčný život s Ním. Jiný cíl než tento nemá pro člověka smysl. Člověk si nemůže hřešit a myslet si, že to pak s Bohem nějak skoulí. Článek má být povzbuzením pro křesťany chodící podle Boží vůle v lásce a milosrdenství, že je čeká odměna a naopak má být jasným varováním pro ty, kteří si myslí, že křesťanství je pouhé pasivní chození do církve (či kostela). Mrtvé skutky nás skutečně spasit nemohou, pokud nejsou dělány z víry. To je třeba si uvědomit. Ty správné skutky následují automaticky po setkání s Bohem při znovuzrození. Takový člověk neprožívá strach z trestu, ale má pokoj s Bohem (Římanům 5 kpt).Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: novykrestan v Pátek, 28. listopad 2003 @ 17:18:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bany, diky moc za vysvetleni. Ja jsem jeste pomerne teologicky neusazenej, takze hledam hledam a kdyz mam neco prijmout tak tam nesmi byt logicky a jiny nesrovnalosti. Tve vysvetleni eschatologie je obdobne jako zastava mnoho vykladacu, takze prijimam ze mnoho lidi prislo asi nezavisle k obdobnym zaverum. Ad spaseni – porad si myslim, ze spaseni neni ze skutku, ale z milosti. Skutky vetsinou nasleduji (ale u nekoho nemusi byt videt ve smyslu cirkevniho zivota – treba se ty skutky projevuji uplne jinde a v jine oblasti a bratri a setry je ani nemusi videt anebo je nemusi pokladat za ony dobre skutky). Zaroven plati to, ze dobre skutky nam nemusi pripravovat jenom Pan, ale i ten druhy a jeho pomocnici. Ja u Matky Terezy stale nevim – ona ve svem zivote temer vubec nesdilela evangelium s druhymi. Tech dobrejch skutku udelala hrozne moc. Cely zivot si myslela, ze ji vede Pan a to ze zalozila ten svuj rad atp brala jako jasny pokyn od Pana. Ve vsech lidech videla Krista – skoda, ze jim o tom Kristu nevypravela. Zaroven si myslim a uz jsem videl urcite dobre skutky v nekolika sborech, ktery z ruznejch duvodu nemuzu povazovat za dobry skutky a týka se to asi velmi spatnych rozlisovacich rozumovych schopnosti jak krestanu take vedeni sboru. Chci jenom rici, ze s temi dobrymi skutky je to slozity.

U vysvetleni a) nerozumim tomu jak by je Kristus z oblaku vracel – a kdyby se vratili zivi tak by asi moc a moc povidali, ze nebyli prijati – myslim take ze by je Kristu nezahubil v povetri to neni Jeho styl. Pote maji byt podle Pisem uchvaceni mrtvi i zivi krestane takze ty mrtvi falesny krestane asi nebudou uchvaceni ale pockaj na dalsi soud. Pote jestli se nemylim tak se rika, ze budeme naraz promeneni (to je asi ono vzkriseni krestanu).

ad b) se mi jevi jako rozumejsi – t.j. falesni krestane nepujdou na soud s pravymi krestany, ale budou souzeni s nevericimi (kdy??? na konci milenia nebo na zacatku milenia)

Casovani eschatologie a ruzne druhy rozporu:
Nejvice problemu mam s tim casovanim. Jestlize prijmeme vzkriseni krestanu mid tribulation, t.j. ve 3,5 letech toho sedmileteho obdobi (anebo i na zacatku ci konci onoho sedmileteho obdobi) – tak co pote ti krestane delaji – maji uz sva vzkrisena (ja pojem promeneni interpretuji jako vzkriseni) tela. Je uz ustaven Novy Jeruzalem? Nebo jsou jenom v tech pribytcich, ktere Kristus prislibil, ze pro ne udela v Nebi a tento pribytek neni Novy Jeruzalem?.
Jestlize prijmeme toto casovani tak bychom meli rici, ze historie po tomto vzkriseni krestanu uz nema moc smysl nebo Buh bude dal chtit spasit dalsi lidi a tedy i dalsi lidi vzkrisi a da do pritomnosti Krista? Cili budou dalsi vzkriseni?
Cili toto uchvaceni krestanu a jejich promeneni (vzkriseni) se deje v tomto case a krestane na svem soudu a berou odmeny. Na konci doby strasti (7 let) se vrati Kristus (predtim se nevratil jenom se se svymi potkal v ovzdusi) a znici Antikrista a bude soudit vsechny narody a Izrael (jenom ty zive a nebo i mrtve???, jestli i mrtve bude vzkriseni???). Pote bude vladnout tisic let a nakonec bude znicena cela zeme a dojde zase ke zniceni zeme. Takze az pote dojde ke vzkriseni vsech (vcetne krestanu???)??? Takze krestane nebyli vzkriseni pri uchvaceni v dobe strasti?
Kdyz dotavaji krestane odmeny v dobe strasti tak to znamena, ze ostatni jiz zadne odmeny nedostanou? Lide pote jiz nebudou moci byti spaseni? Navic skutecne v tomto scenari to maji narody neskutecne jednodussi ve smyslu poznani Boha nez kdokoliv v historii nebot budou asi vedet ze doslo k uchvaceni krestanu, zaziji soud pri druhem prichodu Krista. Takze uz nikdo nebude moci mit omluvu, ze neuveril. Navic se bude planovat jenom na 1000 let dopredu a po me potopa. Na konci budou vsichni vedet, ze bude vypusten znova Satan. Takze opravdu ta predznalost je dokonala a proto musim rici, ze mam s virou v dane scenare trochu problem. Myslim, ze to nakonec bude trochu jinak. Myslim, ze to milenium je opravdu symbolicke a vsechno skonci najednou – to jestli k uchvaceni krestanu dojde uplne na konci ci 0 az 7 let pred koncem nedokazu odhadnout. Kdybychom se podivali do historie tak vsichni pravi verici pro Krista dost trpeli – od r. 314 t.j. od Konstantina je to trochu jinak. To co delala v historii tzv. Cirkev pri pronasledovani opravdovych krestanu ci lidi kteri videli krestanske uceni jinak je take poucne. Me se alespon zda, ze te prave Cirkvi nestacila krev naseho zabiteho beranka, ale potrebovala dalsi galony krve. Proto Cirkev ani cirkve nemusi znamenat tu cirkev kterou Jezis a apostolove a proroci a pisatele NZ tak casto zminuji. Kdyz se Jezis pta, zda pri svem navratu najde na zemi viru, tak tim mozna mysli, ze v onom drsnem obdobi ho mnozi Jeho lide zaprou.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Sobota, 29. listopad 2003 @ 21:45:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře řečeno, znovuzrození a víra v nás vzbuzuje konání skutků. Nemělo by to být naopak, to je konat skutky, abych se zalíbil Bohu a snad budu dobrý a mne zachrání. Nechci soudit druhé, o matce Tereze vím pouze málo. Každý bude stát před Pánem Ježíšem Kristem pouze a jen sám za sebe, kde se zjeví všechny motivy i všechny skryté věci. Nemohu souhlasit se symbolickým významem millenia, je zcela reálné, ale je třeba na odpovědi pro novehokrestana trochu počkat a napsat nové samostatné téma. Stát Izrael nezanikne, naopak nástupem Antikrista výrazně posílí, všichni (většina?) Židé budou muset se vrátit pod tlakem do zaslíbené země, ale i tak prožijí velmi velké soužení od všech pohanů, jakého dosud nebylo, zvlášť v druhém 3,5 letém období velkého soužení, kdy na zemi už nebudou praví křesťané. Z evangelií lze vyčíst, že ani křesťané to nebudou mít na počátku soužení lehké, pro rozšíření nezákonnosti ustydne láska mnohých (Mt 24,12), bude zrazování a falešná znamení. Matouš 24,21-22 – bude soužení tak veliké, jaké nebylo od počátku světa až do té chvíle aniž kdy potom bude. Nebyli-li by tyti dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk, ale pro vyvolené budou zkráceny. Nejde o to nahánět strach, Bůh napsal, že dá sílu k přetrvání, ale i tak mnozí odpadnou. Z tohoto důvodu je třeba jasně vidět cíl našeho bytí a postavení víry na pevných základech, abychom se nepohoršili, ale vytrvali do konce. Pak spravedliví vezmou odměnu, jak je uvedeno v hlavním článku.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 03. prosinec 2003 @ 09:29:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Milý BanyNemohu souhlasit se symbolickým významem millenia, je zcela reálné, ale je třeba na odpovědi pro novehokrestana trochu počkat a napsat nové samostatné téma. Stát Izrael nezanikne, naopak nástupem Antikrista výrazně posílí, všichni (většina?) Židé budou muset se vrátit pod tlakem do zaslíbené země, ale i tak prožijí velmi velké soužení od všech pohanů, jakého dosud nebylo, zvlášť v druhém 3,5 letém období velkého soužení, kdy na zemi už nebudou praví křesťané.
Přijde mi to, jako bys Bibli napsal ty, výklady proroctví, na kterých se neshodli teologové za 2000 let, ty znáš naprosto přesně bez stínu pochyb. Měl bys vědět, že existuje velké množství výkladů a způsobů výkladů a všechny se zakládají na Písmu a jsou velice dobře podložitelné. Například tebou opovrhovaný amileniarismus byl příjímán křesťany po několik set let, že to dnes několik vykladačů vidí jinak, tak to ještě nic neznamená. Nebo si myslíš, že všichni křesťané v minulosti byli blbci?Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 03. prosinec 2003 @ 10:25:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mnohdy mě napadalo, zda ono milenium už v nějaké formě neprobíhá nyní a zda různé události z Knihy Zjevení také nejsou spíše než chronolickým vyjádřením budoucí jevů, spíše symbolickým či spíše duchovním vyjádřením uplynulých 2000 let (plus let dalších až do příchodu Páně), z různých úhlů pohledu v časově se prolínajících rovinách. Svůj takřka 'heretický' názor jsem si neodvozoval přímo z detailního studia Písma, ale tak nějak ze všeho dohromady.

A náhodou zrovna včera jsem narazil na zajímavý rozsáhlý článek týkající se výkladu milenia v posledním čísle Časopisu Zápas o duši (č.78). Ačkoliv jsem jej zatím jen zběžně přeletěl a nemohu jej konkrétněji komentovat, hned mě zaujalo, že autor jednak nechává otevřenou možnost i pro jiné výklady a v žádném případě nenutí svůj názor jako jediný správný, ale hlavně mne oslovilo především to, že tisícileté království chápe spíše duchovně, chápe jej jako současnost a 'nevadí' mu, že oněch tisíc let trvá už dva tisíce let. Jsem na biblickou argumentaci užitou v článku skutečně zvědav, nicméně myslím, že pro mne tento výklad bude přijatelný a tomu, kdo má pochybnosti o doslovném výkladu milenia, bych jej zřejmě doporučoval.

Možná se ještě vyjádřím později, zatím jsem na něj jen chtěl upozornit dříve než tato diskuze zcela 'odumře'.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 03. prosinec 2003 @ 11:43:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Já jsem byl taky spíš zastáncem moderního premileniarismu (nebo jak se tomu nadává), čili pojetí podobnému jak ho líčí Bany. Ale jak tak o tom víc uvažuju a setkávám se s dalšími názory, tak už to nevidím tak jasně. Taky si myslím, že biblická proroctví mají daleko do chronologicky nalajnované čáry. Spíš bych to viděl jako nahlédnutí z Boží perspektivy. Myslím, že některé věci tam popisované se už staly nebo probíhají. (Nemohl být například Hitler Antikrist? Každý říká, že byl jen předobrazem, ale proč, třeba je to jen naším chápáním času)Taky jsem to četl na HCJB a souhlasím. Před nějakým časem (to jsem byl ještě postmileniarista:-) jsem se o tomto bavil s naším pastorem a on říkal, že se o tom bavil s bývalým pastorem a že si oba myslí, že ty události už tak nějak probíhají, že je to všechno tak nějak paralelně propojené, no já tenkrát moc nesouhlasil, ale teď to vidím trochu jinak. Myslím si že amileniarismus je tak hloupá myšlenka jak se mu přisuzuje, naopak. Vždyť kolik slavných reformátorů a mužů víry bylo amileniaristy.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 03. prosinec 2003 @ 11:46:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Omlovám se, prase aby se vyznalo v těhle termínech. Mělo tam být, že jsem byl tehdy ješte premileniarista, postmileniarista jsem nikdy nebyl.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Středa, 03. prosinec 2003 @ 12:52:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
Tak jsem si to posobě přečet a zase chyba. Mělo tam být, že si nemyslím, že amileniarismus je tak hloupá myšlenka.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Čtvrtek, 04. prosinec 2003 @ 20:00:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je tady jeden velký problém //xvejvodam -Například tebou opovrhovaný amileniarismus byl příjímán křesťany po několik set let, že to dnes několik vykladačů vidí jinak, tak to ještě nic neznamená. Nebo si myslíš, že všichni křesťané v minulosti byli blbci? // Každý říká, že je křesťan a postav jich 5 vedle sebe a každý na stejnou věc bude mít jiný názor. Dočetl jsem článek Pavla Steigera v říjnovém časopise Zápas o duši týkající se tisíciletého království. V závěru píše // Účelem tohoto článku není, aby čtenář nutně změnil svůj pohled na tisíc let. Cílem je, aby ti bratři, kteří věří ve vytržení církve před sedmiletým soužením etnického Izraele a následném příchodu Pána Ježíše, aby teprve uzavřel novou smlouvu a tisícileté kralovství s etnickým Izraelem, porozuměli také jiným výkladům, které jsou mnohem starší než nabízí dispenzační teologie // Je to velmi rozporná věta. Tady vůbec přece nezáleží na tom, jak dlouho kdo v co věří. Naopak si myslím, že dnes víme mnohem víc. To je úplně přesně jako by mi navrhoval – nemusíš měnit svůj názor, ale bratře, musíš přece vzít v úvahu, že mnohem dříve, než se říkalo, že Země je kulatá a točí se kolem Slunce, lidé věřili, že Země je centrem sluneční soustavy a navíc je placatá. Na radu jsem četl uvedený článek, vycházím ze stejných veršů, ale !!! výklad, na kterém tolik u učitelů záleží, mám prostě jiný. Ani chvíli při četbě tohoto článku jsem nezapochyboval o tom, že autor se mýlí. Je to křesťan, bude spasený jako v této chvíli já, ale prostě s jeho výklady nemohu souhlasit. Sám Pavel Steiger píše v závěru dále // Mým přáním je, aby každý čtenář zvážil uvedené důvody a upřímně hledal na modlitbě odpověď. // Jen s tím mohu plně souhlasit. TAKŽE TEĎ JE NA TOBĚ, ABYS HLEDAL A ZKOUMAL.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 06. prosinec 2003 @ 00:25:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem také právě dočetl zmiňovaný článek a musím říci, že mi opravdu přesně zapadá do toho, co jsem na základě různých zmínek z Nového zákona tušil již dlouho, ale nikdy se ani neodvažoval vyslovit nahlas, protože jsem takový výklad vůbec neznal a měl obavy, že by to bylo příliš 'heretické' nebo nestandardní. Neznal jsem jej zejména asi i proto, že prvním výkladem, s jakým se kdy setkal, byl právě takzvaný premilenialistický výklad. Myslel jsem, že je to jediný možný pohled na Zjevení, který se může u různých vykladačů lišit pouze částečně v detailech. Nikdy jsem v tom necítil pokoj, vůbec mi to nesedělo a nezapadalo do jiných částí Písma mimo Zjevení, ani mi to nepřipadalo nijak logické, a tak jsem prostě tuto otázku odložil k ledu a pomalu docházel k přesvědčení, že tomu nikdy nelze porozumnět a že stejně asi všechny výklady jsou chybné. To jsem však netušil, že existuje i nějaký non-milenialismus. Postupně jsem bez hlubšího studia docházel totiž k dojmu, že 'tisícileté království' už asi probíhá a že různá obrazná vyjádření knihy Zjevení popisují jevy současné zrovna tak jako třeba hrůzy středověku, nicméně se mi takové úvahy zdály příliš odvážné, a tak jsem se jimi dále nezabýval. Proto mi tento článek Pavla Steigera udělal velkou radost, protože přesně odhalil mé pocity, mnohé z Písma mi do sebe teď daleko lépe zapadá. Mohu si teď věřit podle toho, v co jsem jen doufal a mohu vědět, že to není 'heretické'.

Bany, Tvé přesvědčení Ti brát nechci, ale stejně mi to nedá, abych se Tě nezeptal, kde bereš takovou jistotu svého výkladu? Kde jinde v Bibli než ve Zjevení máš jasně popsané tisícileté království v té formě, že tam budou kralovat křesťané i se všemi těmi dalšími vyumělkovanými teoriemi, které jsem nikdy nedokázal přijmout za své. Pamatuji s jakou nechutí jsem četl dřívější knihu pana Steigera s premilenialistickým náhledem. Tehdy mi vadilo, jak je vše strašně umělé a nereálné, a přitom si byl tak strašně jistý, že je to tak, jak sám píše. Dneska se bratr Steiger za ten dřívější postoj jasně omlouvá.

Z čeho třeba vyplývá, že tisíc let ve Zjevení znamená opravdu tisíc let fyzicky? Řekl to snad Bůh nebo nějaký znalý anděl? Píše to pouze Jan, který byl ve vytržení a zachycoval duchovní obrazy. Těžko si představit, že z pouhého pozorování těchto duchovních obrazů přesně odhadl, jak dlouho má trvat Boží království popsané ve 20. kapitole Zjevení. Myslím, že pouze poznal, že to bylo velmi dlouho a tak to vyjádřil pojmem 'tisíc' let. Přece čas není věc, která by šla vidět a v prorockém vidění přesně změřit. Proč by se Pán Ježíš o tak významné události, jakou by v pre-milenialistickém pojetí konce světa tisícileté království nesporně bylo, nikdy nezmínil? Také podle mne z ničeho neplyne, že popisované události ve Zjevení mají skutečně chronologický charakter. Jan byl ve vytržení a nahllížel do světa, kde čas skutečně nemá váhu jako v našem hmotném světě, měl tu výsadu do mnohých událostí nahlížet v duchovním zrakem. Popisuje je sice v pořadí, jak mu byly zjevovány, ale to přece vůbec nemusí znamenat, že nejde o několik různých duchovních pohledů na stejné události, které se odehrávají právě v posledním věku církve, nebo-li v 'tisíciletém' království.

Pokud Bany, budeš mít chuť a zájem, můžeš uvést své důvody, které Tě vedou v přesvědčení, že se autor mýlí. Jinak připadá mi velmi trefná poznámka xvejvodama, že prvotní křesťané velmi pravděpodobně tomuto druhu obrazné řeči rozumněli mnohem více než my dnes. To jen tak na okraj.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Sobota, 06. prosinec 2003 @ 18:58:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemyslel jsem si, že to přijmete. Možná vám připadám nějak povyšující se nad ostatní. Mám proto své důvody. Bez ohledu, na jaké téma diskutujete, si je třeba udělat jasno v některých základních věcech. Zcela obecně se řídím zásadami: 1) vždy !! budou existovat falešná učení 1 Timoteovi 6:20 Ó, Timoteji! Zachovávej to, co ti bylo svěřeno a vyhýbej se světským prázdným řečem a rozporům toho falešně nazývaného "poznání", 21 k němuž se někteří začali hlásit a zbloudili ve víře. 2 Petrův 2:1 Mezi lidem však bývali i falešní proroci, tak jako i mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné sekty. Budou zapírat dokonce i Panovníka, který je vykoupil, a tak na sebe přivádějí rychlou záhubu.2 Jejich zhoubné cesty budou následovat mnozí a cesta pravdy bude skrze ně vydávána potupě. 2 Korintským 11:12 Avšak to, co dělám, budu dělat i nadále, abych vzal příležitost těm, kteří chtějí najít příležitost, aby mohli být v tom, čím se chlubí, shledáni podobnými nám. 13 Takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví dělníci, vydávající se za apoštoly Kristovy. 14 A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla. 2) ne každý, kdo se tváří svatě jako křesťan a mluví jako křesťan, jim skutečně je Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.22 Mnozí mi v ten den řeknou: `Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony a nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?´23 A tehdy jim vyznám: `Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo konáte nepravost!´" Lukáš 6:46 "Proč mi však říkáte: `Pane, Pane,´ a neděláte, co říkám? 3) Nelze nekriticky přijímat všechno, co mi kdo nabídne Může to být můj bratr, může to být třeba i starší mého sboru či stejné denominace, to nijak nezaručuje, že zrovna to a to učení mu sedne a je přesné. Nemusí být v hříchu, může být upřímný, ale přesto může v některé otázce přestřelit Jakub 3:1 Nebuďte mnozí učiteli, bratři moji; víte, že budeme mít přísnější soud. Skutky apoštolské 17:10 Bratři tedy hned v noci vyslali Pavla i Sílu do Berie. A když tam dorazili, šli do židovské synagogy. 11 Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak. 4) Bůh dává velké zaslíbení Lukáš 6:47 Ukážu vám, komu je podobný každý, kdo přichází ke mně, slyší mé slovo a plní je: 48 Je podobný člověku, který stavěl svůj dům tak, že kopal hluboko a položil základy na skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, neboť byl založen na skále. Matouš 7:7 "Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. 8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Efezským 4:11 On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele, 12 pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla, 13 dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře postavy Kristova plného věku, 14 abychom už nebyli nemluvňata zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamávání, 15 ale abychom říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v Toho, který je hlavou, totiž v Krista. Nejsem Superman, ale stojím v této chvíli dobře. Díky Pánu Ježíši Kristu jsem mohl dostat dobré základy a ty mi dávají jistotu, že mohu stát za tím, co zde prezentuji. Nejsem přece jedinec, stejné vyznání má hodně protestantských věřících, jen nepíšou na Granosalis. Každý nese to riziko, že když se mýlí a druzí budou svedeni, bude ve svém čase za to potrestán. Když se vrátím k časopisu Zápas o duši č. 78, tak otiskuje i negativní dopisy a na straně 55 sami Steigrovi v článku poděkování píšou // Ještě v žádném roce od té doby, co se Zápas o duši u nás vydává (1991), jsme nedostali tolik finančních darů jako letos. A také v žádném roce tolik čtenářů nedohlásilo tento časopis jako letos.// Proč asi ? Protože ujíždí někam jinam. V článku Tisícileté království je tolik rozporů, že se divím, jak to nelze nevidět. Na závěr chci říci, že mnohé knihy o posledních věcech odradili čtenáře tím, že byly do nich zahrnuty politické situace (např. že Hitler by mohl být Antikrist a podobně). Já sám se snažím vykládat poslední časy obecně na základě biblických veršů bez politických komentářů, ale takový článek polopatycky se zabývající eschatologií nelze napsat za pět minut, ale až budu mít dovolenou před svátky, hodím to na papír. Poznámka: Přišel už někdo na to, jak do komentářů vložit kurzivu či jinak odlišený (podtržený ) text ??? Jak čtu tento svůj komentář, tak to zvýraznění mých myšlenek úplně zaniklo.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Sobota, 06. prosinec 2003 @ 19:16:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava předchozího komentáře. Ta monotónnost komentářů mne tak vyvedla z konceptu (neumím přijít na to, v jakém formátu to psát, aby to bralo rozlišení druhu písma), že jsem udělal chyby ve vyjádření. Hned v úvodu jsem se vystavil jako povyšující se křesťan nad ostatní. Naopak, nikomu nic nechci nutit, každý má možnost zkoumání a volby. Nicméně sebejistý postoj přece nemusí svědčit o nadřazenosti, ale o postoji a jistotě toho, kdo něco učí, že si za tím skutečně stojí. Jak jsem napsal - 5 křesťanů, každý jiný názor a postoj. Kdo má pravdu a co když příjde šestý ? V závěru je třeba v citaci zaměnit slovo nedohlásil za neodhlásil.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 06. prosinec 2003 @ 23:30:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bany, budu rád když tu Tvoji teologii sepíšeš.

Myslím, že nemá už smysl diskutovat, zda se někdo povyšuje nebo ne, je fakt, že jsi místy působil zbytečně sebejistě. Já třeba pocit, že Steigerův poslední článeček byl plný rozporů, zrovna nesdílím. Vše mi připadalo velmi dobře do sebe zapadající, některé z veršů mi nyní daly mnohem větší smysl než dříve.

Píšeš: Nelze nekriticky přijímat všechno, co mi kdo nabídne Může to být můj bratr, může to být třeba i starší mého sboru či stejné denominace, to nijak nezaručuje, že zrovna to a to učení mu sedne a je přesné.
- nemyslím si, že zrovna u mne bys z něčeho podobného měl mít obavy. Svou 'teologii' nebo spíš to nazývám poznávání Pána nebo Boha prakticky zásadně nebuduji na naukách někoho jiného, ale pokud možno výhradně na Bibli. A co je nejasné, tam si nechám otevřená dvířka a třeba se o dané téma dlouho nestarám. Takže toto mi podsouvat určitě nelze. Četl jsem původní eschatologii Pavla Steigera a vůbec se mi to nelíbilo, hlavně to s jakou to tehdy prezentoval jistotou, poslouchal jsem kazetu Rudka Bubíka na stejné téma a cítil jsem v tom totální nepokoj. Vše mi připadalo strašně umělé a nereálné. A tak jsem se danou problematikou mnoho let vůbec nezabýval. Nakonec jsem se postupně, a to už se opakuji, přikláněl k variantě symbolického pojetí milenia, k tomu, že už probíhá (myslím, že jsem Ti to naznačil i v osobní zprávě). No a zrovna, když jsme byli uprostřed této diskuze, dostane se mi do ruky článeček, který přesně a detailně biblicky rozebírá dané téma a dochází prakticky k týmž závěrům, k nimž jsem se zcela nezávisle na někom pomalu začal přiklánět. Mám si myslet, že je to naprostá náhoda?
Tvé body:
1) Rozdílný výklad Zjevení bych neoznačoval za falešné učení, pokud by nebyl v zásadním rozporu se základy víry.
2) Do této skupiny snad nikoho z nás neřadíš včetně Pavla Steigera, takže zase nic :-)
3) Tu jsem probral výše. Mnohem spíš bych řekl, že právě Ty jsi svůj výklad vyčetl z vnějších zdrojů, ale podotýkám, že se mohu mýlit. Usuzuji z Tvého výkladu o desátích i z důrazů na Dereka Prince. Já nikomu takovým způsobem nevěřím, abych jej zahrnoval do svých výkladů.
4) Bůh dává zaslíbení... - to ano, ale co to má, co dělat s touto diskuzí? To, že ZOD odhlásilo mnoho čtenářů je tím, že se nedokážou ztotožnit s tzv. kalvinismem. Ať už je to tam popsané jak chce, já jsem vždy věřil, že Bůh některé vyvolil ke spasení....

V článku Tisícileté království je tolik rozporů, že se divím, jak to nelze nevidět.

Budu rád, kdybys mě na ně upozornil. Předem jsem věděl, že toto je Tvůj názor, tak jsem se snažil je tam hledat, ale místo toho jsem mnohdy nalézal nový, mnohdy hlubší smysl některých běžně známých veršů.

PS: Ty komentáře: Když odpovídáš tak si nastav 'Prostý text' a používej , , , (samozřejmě bez mezer) a s tím se dá napsat už docela slušný formátovaný text. No a před odesláním dej raději 'Prohlédnout'.
Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Neděle, 07. prosinec 2003 @ 16:38:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi jsme si v některých bodech nerozuměli. Napsal jsem obecné zásady, kterými se řídím při každém učení. Neni to nic proti vám ani ostatním autorům. Derek Princ je pro mne významný učitel (není to ani letniční ani charizmatik), protože jako jeden z mála má velmi velký záběr v tématech vyučování, zatímco mnozí jsou specialisté na určitou oblast. Je jedno, jestli napsal jednu knihu nebo deset, ale jeho učení opravdu sedí. Tou politizací eschatologie myslím tím, že je právě mnohdy srovnávána s minulou nebo současnou politickou situací a mnozí tvrdili, že Hitler by mohl být Antikrist. Jenže se nestalo a tak mnozí od takových knih raději dali ruce pryč. Nemohly být správné, když se předpověď nenaplnila. K druhému komentáři. Pavla Steigra nezařazuji mezi falešné bratry, jelikož má mnoho dobrých článků a dělá supr práci. Ale trofám si říci, že zrovna konkrétně jeho učení o tisiciletém království je falešné !!! Ať se vám to líbí nebo ne a to celkem s jistotou. Už jsem napsal 1/3 premileniálního výkladu a snad to do vánoc stihnu dokončit (jedna věc je o tom obecně hovořit a druhá je přesně doložit citací a výkladem Písma. Takže prosím o trpělivost. Uvedu jen tři ze zásadních rozporů - jeden se týká 1000 let = 1 den je pouze v jednom žalmu a 2 Petrův, nelze z toho dovozovat, že všechna data jsou jen obrazná, druhý - věčné království bylo skutečně založeno ukřižováním a zmrtvýchvstáním Krista - Zjevení 12, tam je Satan svržen na zem. Jak tedy může být současně svázán (nenaplnily se situace ze Zjevení) ? Tam se naopak tvrdí, že začal útočit. A jako vtip považuji tvrzení, že je svázán a zároveň má moc. Je to v rozporu s tvrzením apoštola Pavla, že těm, kdo mají zakryté oči, to způsobil Satan (Korintským), nemohl by. Třetí problém mám v tom, že na jedné straně pořád tvrdí, že Zjevení je symbolická kniha, ale když potřebuje, tak z ní cituje. Prosím ještě jednou o trpělivost. Lidi neodsuzuji, psal jsem, že v této chvíli budeme spaseni oba, ale to ani jemu ale ani mne nezakládá právo na vševědoucnost a neomylnost. Dělám také chyby. Jenže jako učitelé si musíme dávat pozor !!! Pozn. Já vkládám celé texty z wordu a na počítače jsu natvrdlý (moje slabina), proto opět monotónní komentář.Re: Jak bude Bůh soudit Boží lid ? (Skóre: 1)
Vložil: Bany v Středa, 17. prosinec 2003 @ 20:30:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podrobněji jsem na výše uvedené komentáře reagoval na portálu Granosalis v článku v tématu Teologie - Poslední časy, tisícileté království http://www.granosalis.cz/article.php?sid=2405Stránka vygenerována za: 1.03 sekundy