Pobožnost k sv. zpovědi.

 

 

Modlitba za osvícení Ducha sv.

B

 
Dle sv. Petra Damiani.

 

 

 

 

 

 

 

 

ože  Duše svatý! světlo srdcí, potěšiteli věřících, všemohoucí Dárce Božských milostí, račiž sestoupiti v srdce mé, a zapusť co zázračný osvětitel temnosti veškeré, jenž zahalují hříšnost mou, aby všecky hříchy své práce poznati, dokonale oželiti a upřímně se z nich vyznati mohl!

O Duše svatý! Ty jsi ústy Proroků mluvil, sv. Apoštoly osvěcoval, a všem Svatým jsi udělil vůli dobrou a vytrvalost i cnosti nejskvělejší,

pro které nebem odměněni jsou. – Jak mohu tedy já, bídný(á) hříšník(ice), bez milosti Tvé zachován(a) býti, kdežto bez Tebe ani nepoznávám, zač bych měl(a) prositi! Jakž bych tedy bez Tebe poznal(a) sám(a) sebe a hříchy mé. Duše svatý! odpustíš-li  Ty mne, umře duše má. Nebo jako tělo umírá, odloučí-li se duše od něho: tak též musí i duše zahynouti, odstoupíš-li Ty od ní. Přijdiž tedy, úpěnlivě volám k Tobě, o Duše svatý! a rozhřej studené srdce mé ohněm lásky své! Obměkčiž nad skálu tvrdé srdce mé! pronikni mne želem a lítostí, napoj mne proudem slzí kajících. O světlo pravdy, rozněť a očisť mne! Neb Ty jsi dárce milostí, Ty jsi původ posvěcení a odpuštění všech hříchů! Dejž, abych skrz svátost pokání obmyt(a) a očištěn(a) jsa(ouc), v dobrém setrval(a) a na věky Tebe chválil(a).

Amen.

 

Před sv. zpovědí k horlivému povzbuzení svému, stačí-li čas, čti v čtvrtém stupni k nebi v této knize pojednání o sv. zpovědi a lítosti atd.

 

Pak zpytuj své svědomí, v tichosti přemejšlej, čím a jak jsi Boha hněval(a). Hřešil(a)-lis: myšlením, žádostmi, očima, ušima, ústy, rukama, proti desateru Božích přikázání, pateru církevních přikázání, sedmeru hlavních hříchů, a svým povinnostem atd. Všecko, co ti svědomí neschvaluje, tobě vytýká, předcházku činí; vše tj. hřích. U osob bázlivého svědomí, a kteří častěji svaté svátosti přijímají, má toto zpytování svědomí krátké, bez úzkosti a nepokoje býti, neboť takým citlivým duším snadno a brzo přijde na mysl každý hřích, do kterého upadli. Kdo se ale zřídka kdy zpovídá, ten ať vynaloží k zpytování svého svědomí tak mnoho času, aby sobě způsob a počet těžkých hříchů v paměti vštípil.

Obsah-modlitby ↑

 

 

Zrcadlo zpovědní, aneb zpytování svědomí.

 

Proti desíti přikázáním Božím.

 

Proti přikázaní prvnímu. U věcech víry pochybovati a vysvětlení nehledati. – K pravému učení skutečně nebo na oko z bázně se přiznávati. – Nábožnými věcmi, ceremoniemi církevními pohrdati nebo potupně o nich mluviti. – Pověry, čáry a podobné provozovati, jiným k tomu raditi. – Hádat si dáti. – Zanedbávati ráno a večer modlitbu, aneb ji nedbale vykonávati. – Nad milosrdenstvím Božím zoufati. – Zúmyslně na milosrdenství Béží hřešiti. – Dobrovolně v hříšném myšlení setrvati.

 

Proti přikázaní druhému. Bez potřeby nebo křivě přísahati. – Něco proklínati. – Přísahu v slušných věcech nebo slib nevyplniti. – Proti Bohu reptati, nebo se rouhati. Jméno Boží nadarmo jmenovati.

 

Proti přikázaní třetímu. V neděli a ve svátek mši svatou a kázaní zanedbávati, jiných od služby Boží zdržovati, nebo je neposlušně slyšeti. – V ty dni hřmotnou práci konati. – Hejřením a hříšnými veselostmi je zneuctívati.

 

Proti přikázaní čtvrtému. Rodiče nebo vrchnosti hněvati, zarmucovati,zlé o nich mluviti, v slušných věcech jich neposlouchati,dle možnosti rodičů nepodporovati.

 

Proti přikázaní pátému. Uškoditi na zdraví sobě, nebo jiným – velkou závistí a prudkou zlostí, ustavičným sužováním, dlouhým nepřátelstvím, požíváním škodlivých pokrmů a nápojů, bitím neb poraněním, ve velkých neb v malých věcech mstivým býti, pohoršení dávati, k hříchu raditi, neb jakkoli bližního k hříchu lákati.

 

Proti přikázaní šestému s devátému. Nečisté myšlénky z mysli nevypuzovati, v nich se kochati, v ně svolovati. – Neslušným vzhlížením, dotýkaním se prohřešovati,nebo od jiných nečistě dotýkati se nechati. – Nečisté řeči vésti neb poslouchati. – Smilstva neb ciziložstva se dopustiti.

 

Proti přikázaní sedmému a desátému. Někomu něco vzíti. Bližního podvésti. Cizí jmění zadržovati, přijímati, nevrátiti, ukradené věci vědomě kupovati. Bližnímu škodu na jmění činiti.

 

Proti přikázaní osmému. Před vrchností křivě na něco svědčiti. Ke škodě bližního lháti. Na cti utrhati – pomlouvati, křivě posuzovati.

 

 

Proti církevním přikázaním.

 

V zapovězené dny maso jísti. – Posty nezachovávati. – V čase velikonočním svátost pokání a oltářní nepřijímati.

Obsah-modlitby ↑

 

Skrze sedmero hlavních hříchů.

 

Pejše, marnivosti se oddati, jinými pohrdati. – Bližnímu záviděti štěstí. – Nemírně jísti a píti, jiného opíti. Hněvati se. V duchovních věcech líným býti.

Obsah-modlitby ↑ 

 

Vzbuzení lítosti.

 

Dle svatého Bernarda.

 

O Bože a Pane můj! věřím a uznávám, že jsem velebnost Tvou v mnohých věcech urazil(a); rozmnožil(a) jsem hříchy své nad počet písku mořského; toť dosti patrno z mého hříšného života! O já bídník(ice),miloval(a) jsem i činil(a) to, co jsi Ty zapověděl. Protož utíkám se nyní k Tvému milosrdenství,srdečně lituji a oplakávám všecky hříchy své, nade všecko proto, že jsem Tebe nejlaskavějšího Otce, svého Stvořitele, Vykupitele a posvětitele, nimi urazil(a), zarmoutil(a), a duši svou, dle obrazu Tvého stvořenou, zneuctil(a) a pokálel(a). O kýž by se to nebylo stalo! O kýž bych Tě nikdy nebyl(a) rozhněval(a)! O jak mne to bolí, že jsem Tvou neskončenou dobrotu tak lehkomyslně svými hříchy urazil(a). O Bože! pro své nesmírné milosrdenství smiluj se nade mnou, a odpusť mi všecky hříchy, jichž jsem se sám dopustil(a) aneb vinným stal(a), že od jiných spáchány byly. O Bože! nezavrhuj mne od tváře své, a Ducha svatého neodnímej mně. Srdce čisté učiň ve mně,a očisť mne od nepravostí mých. Vyznávám, že jsem hřešil(a), a zlé činil(a) před Tebou, v pokoře podávám se soudům Tvým. Přijmiž, o Bože! mé srdce skroušené za oběť, a nepohrdej mnou. O můj Ježíši! pro přehořké utrpení Tvé a nevinnou krev Tvou vycezenou, očisť mne od hříchů všech, a nikdy více na ně nevzpomínej.

Amen.

Obsah-modlitby ↑

 

 

Předsevzetí k polepšení života.

 

Dle sv. Františka Salez.

 

O Pane Bože náš, nižádným způsobem se nechci, s milostí Tvou, hříchu více oddati! Ach, miloval(a) jsem hřích velmi, nyní si jej ale zošklivuji, nyní jej nenávidím. Obracím se nyní k Tobě, o Bože smilování! Tobě jen chci žíti, Tobě umříti! By shlazéni byli hříchové předešlého života mého, chci se z nich úplně vyznati, a potom vší silou proti hříšným chtíčům bojovati a je ze srdce vypuditi. A protož chci všech prostředků, k spasení svému potřebných, ustavičně užívati, chci se všech zlých příležitostí chrániti, na sebe pozorným býti, povstane-li ve mně zlá myšlenka neb žádost, zpomenu si, že jsem slíbil(a) polepšiti se a vzhlednu k nebi, abych se na tebe upamatoval(a). Tebe však prosím nejmilejší Otče můj, jenž znáš slabost mou, posilňuj a pomáhej mi, abych splnil(a), co jsem si umínil(a).

Amen.

Obsah-modlitby ↑

 

 

Odhodlanost k zadosučinění.

 

Dle sv. Augustina.

 

O Bože můj! tak mám v ošklivosti hříchy své, že hotov(a) jsem, s největší ochotností jakékoliv pokuty za zpáchané nepravosti své podstoupiti. Zvěstuj toliko, ó Bože, co bych trpěti, co vykonati měl(a), a mile rád(a) uposlechnu, by se stala vůle Tvá,a já vykonal(a) to, seč v křehkosti jsem! O Bože můj; Tobě se zcela odevzdávám, jako bych upoutáín(a) na rukou i na nohou,před tváří Tvou v prachu země ležel(a); nakládej nyní se mnou,jak se Tobě líbí, pal, sekej, muč, jak se tobě líbí, jak spravedlnost Tvá žádá, jen mi odpusť milostivě hříchy všecky, kterýmiž jsem urazil(a) Tebe.

Amen.

Obsah-modlitby ↑

 

 

Modlitba po sv. zpovědi.

 

Chvála a díky buďtež Tobě, o Bože, plný dobroty a milosrdnství! Ty jsi lítost mou nezavrhl, nýbrž přijals mne opět s láskou otcovskou,a jak se důvěřuji,odpustils mně v svátosti pokání všecky hříchy mé. Roztržena jsou pouta,kteráž mne k zahynutí poutala; jsem

Obsah-modlitby ↑

 

 

 

Na přepisu 2. části knihy ze švabachu se pracuje.

Předpokládaný datum publikace komplet textu celé knihy: červen 2006.

 

 

Najdete-li v textu chyby, nebo překlepy, napište mi, prosím.

klikněte na jméno Jan Pospíšil  A.D. 17. Nov. 2005