P. Vojtěch Ruffer, děkan starobylé kapituly Svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě, L.P. 1862

Devět stupňů k spasení, čili Putování za Pánem Ježíšem do nebe

Díl druhý

Křesťanské modlitby a pobožnosti 

 

 

 

Stránka

Modlitby soukromé. Modlitba ranní………………………………….

247

Modlitba svatého Jarolíma…………………………………………..

249

Vzbuzení tří Božích cností……………………………………………

250

Každodenní dobrý úmysl…………………………………………….

251

Poučení, jak lze svatě ztráviti den…………………………………….

252

Rád pracuj, s prací rozjímání a modlitbu spojuj……………………….

253

Napomenutí v čas pokušení………………………………………….

254

Modlitba večerní…………………………………………………….

255

Naučení, pobožně se na odpočinutí odebrat………………………….

257

 

 
Modlitby při mši svaté. …………………………………………...

259

Ponaučení

Oběť tato Bohu milá

Příprava

Ke Konfiteor

Modlitba svatého Brunona.

Při Gloria a modlitbě

Modlitba sv. Řehoře.

Modlitba sv. Alfonsa.

Při Epištole

Modlitba sv. Františka Salezia.

Při Evangelium

Modlitba svatého Augustina.

Při Kredo

Modlitba svaté Terezie.

Při obětování

Modlitba svatého Irenea.

Při umývání rukou kněze

Při Sanktus

Před pozdvihováním

Modlitba svatého Martina.

Při pozdvihování

Modlitba svatého Františka Salesia.

Zpomenutí na zemřelé

Při modlitbě Páně

Dle svatého Bonaventury.

Při Agnus Dei

Po sv. Přijímání

Při kněžském požehnání

Při posledním Evangelium

Závěrečná modlitba

Modlitba, když se požehnání velebnou Svátostí uděluje

Modlitba na každou neděli, když kněz před velkou mší sv.                  kropí po chrámu Páně svěcenou vodou

Slyšení slova Božího veliká potřeba, prospěch, útěcha i moc

Modlitba před kázaním neb před cvičením

Modlitba po slyšení slova Božího

Nešporní pobožnost

I. Žalm

II. Žalm

III. Žalm

IV. Žalm

V. Žalm

Magnificat

Poručení se do ochrany Marie Panny

 

 

 

M

O

D

L

I

T

B

Y

 

 

P

Ř

I

 

 

M

Š

I

 

 

S

V

A

T

É

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282

Pobožnost k sv. zpovědi. Modlitba za osvícení Ducha sv. ………….

Dle sv. Petra Damiani.

283

Zrcadlo zpovědní, aneb zpytování svědomí…………………………..

284

Vzbuzení lítosti……………………………………………………….

286

Předsevzetí k polepšení života……………………………………….

287

Odhodlanost k zadostučinění…………………………………………

Modlitba po sv. zpovědi……………………………………………..

288

Modlitba před sv. přijímáním…………………………………………

289

Modlitba svatého Ambrože………………………………………….

290

Vzbuzení nejpotřebnějších cností…………………………………….

291

Dobrý úmysl před sv. přijímáním…………………………………….

292

Vzývání Svatých…………………………………………………….

293

Modlitba po sv. přijímání…………………………………………….

294

Modlitba sv. Tomáše Aquinského k Bohu Otci……………………….

Modlitba sv. Bonaventury k Pánu Ježíši………………………………

295

K Bohu Duchu svatému……………………………………………..

296

Díkůčinění a tužba, Kristu vděčným býti……………………………..

Modlitba k Matce Boží………………………………………………

296

Všeobecná modlitba k dosažení odpustků……………………………

O laskavém přebývání Pána Ježíše na oltářích v nejsv. svátosti……….

299

Prosba………………………………………………………………

301

Modlitba o dar setrvalosti v dobrém………………………………….

302

Modlitba k Pánu Bohu k dosažení potřebných cností a všeho dobrého..

303

Obnovení slibu na křtu sv. učiněného, a prosba o milost Boží, jej

 

   věrně zachovati…………………………………………………….

305

Modlitby v rozmanitých potřebách. Modlitba křesťanské

 

   mládeže vůbec……………………………………………………..

306

Modlitba panny zvlášť……………………………………………….

307

Modlitba při volení stavu…………………………………………….

308

Modlitba ženicha a nevěsty…………………………………………..

306

Prosba křesťanských manželů………………………………………..

309

Modlitba těhotné ženy……………………………………………….

310

Modlitba kmotrů po křtu dítěte……………………………………….

Modlitba šestinedělky při úvodu……………………………………..

311

Modlitba dítek za rodiče……………………………………………..

Modlitba těch, kteréž Bůh pozemským jměním hojně obdařil………….

312

Modlitba těch, kterým Bůh toliko skrovné mohovitosti uděliti ráčil…….

313

Modlitba chudých……………………………………………………

313

Modlitba vdovy……………………………………………………..

313

Prosba o požehnání a úrodu polní…………………………………….

Modlitba v čas zármutku a soužení…………………………………..

315

Modlitba v čas bouřky……………………………………………….

Modlitba po bouřce…………………………………………………..

316

Modlitba v čas nakažlivých nemocí…………………………………..

Vroucné vzdechy za vyprošení milosti Boží při našem skonání………..

317

Modlitby o slavnostech církevních. Rozjímání v čas adventní……..

319

Modlitba v čas adventní……………………………………………..

320

Modlitby na slavnost narození Pána Ježíše Krista……………………

Na slavnost sv. Štěpána……………………………………………..

324

Na den sv. Jana Evangelisty………………………………………….

Na den sv. Mláďátek………………………………………………..

325

Modlitba v poslední večer v roce…………………………………….

326

Modlitba na nový rok………………………………………………..

Slavnost zjevení Páně, neb sv. tří králův………………………………

327

Pobožnost k nejsvět. jmenu Pána Ježíše……………………………..

328

Modlitba k nejsvět. jmenu Pána Ježíše………………………………..

329

Pozdravení Pána Krista………………………………………………

330

Litanie o nejsvět. jmenu Pána Ježíše………………………………….

Modlitba církevní na popeleční středu………………………………..

334

Křížová cesta, čili rozjímání o bolestném umučení Pána Ježíše…………

335

Modlitba k ukřižovanému Pánu Ježíši…………………………………

378

Troje poděkování Pánu Kristu na kříži……………………………….

Obětování Bohu Otci utrpení Ježíše Krista……………………………

379

Modlitba na Květnou neděli při svěcení ratolestí………………………

380

Modlitba na Zelený čtvrtek…………………………………………..

381

Modlitba na Velký pátek…………………………………………….

382

Uctění sv. kříže a ran Krista Pána…………………………………….

383

Modlitba u Božího hrobu…………………………………………….

384

Modlitba při vzkříšení………………………………………………..

Modlitba na hod Boží velikonoční…………………………………….

386

Pobožnost v křižových dnech………………………………………..

387

Modlitba na den na nebe vstoupení Páně……………………………..

389

Modlitba sv. Anselma………………………………………………..

390

Slavnost seslání Ducha svatého………………………………………

390

Prosba o sedm darů Ducha svatého………………………………….

391

Slavnost nejsvětější Trojice…………………………………………..

Modlitba k nejsvětější Trojici…………………………………………

392

Te Deum laudamus, čili chvalospěv sv. Ambrože a Augustina………..

393

Pobožnost na slavnost Božího Těla…………………………………..

395

Litanie o nejsvětější Svátosti oltářní…………………………………..

400

Pobožnost na svátky Marie Panny a Svatých. Neposkvrněné

 

   početí……………………………………………………………..

403

Hodinky o neposkvrněném početí blahosl. Marie Panny……………..

404

Slavnost narození Marie Panny……………………………………….

409

Modlitba k jmenu Panny Marie……………………………………….

410

Modlitba na den obětování Panny Marie……………………………..

411

Modlitba na slavnost zvěstování Panny Marie………………………..

Modlitba na den navštívení Panny Marie……………………………..

412

Modlitba sv. Alfonsa Lig. k Marii Panně na týž den………………….

Modlitba na den očišťování Panny Marie…………………………….

413

Na den sedmibolestné Matky Páně…………………………………..

Slavnost na nebe vzetí Panny Marie………………………………….

415

Modlitba od sv. Františka Sal. ……………………………………….

416

Litanie Loretanská……………………………………………………

Modlitba sv. Bernarda k Marii Panně…………………………………

419

Modlitba na slavnost sv. Andělů strážných……………………………

Rozjímání na den některého Svatého neb Svaté………………………

420

Kterak sobě Svatí počínali……………………………………………

Možná-li nám následovati Svatých……………………………………

421

Odměna Svatých veliká………………………………………………

Svatí orodují za nás………………………………………………….

422

Proč Svaté ctíme…………………………………………………….

Ctíme Svaté zvlášť tím, když následujeme příkladu, jehož jsou

 

   nám zůstavili……………………………………………………….

423

Rozjímání o svatých Mučenících…………………………………….

424

Svatí Mučeníci jak sobě počínali a co trpěli…………………………

Trpěli, aby jen získali Krista, a z lásky k Němu……………………….

425

Modlitba ke cti sv. Mučeníků………………………………………..

426

Modlitba na den některého Svatého neb Svaté……………………….

427

Modlitba k sv. Josefu………………………………………………..

Modlitba na den sv. Jana Nep. ………………………………………

Modlitba církevní na den sv.Petra a Pavla…………………………….

428

Modlitba na den sv. Václava…………………………………………

Modlitba na den sv. Anny……………………………………………

Modlitba k sv. Marii Magdaleně……………………………………..

Modlitba na den sv. Kateřiny………………………………………..

429

Modlitba k sv. panně Barboře……………………………………….

Jak svátky slaviti máme………………………………………………

429

Slavnost všech svatých……………………………………………….

430

Modlitba na slavnost všech Svatých………………………………….

Litanie ke všem Svatým……………………………………………..

431

Modlitba za zeměpána……………………………………………….

437

Modlitba za všeobecné potřeby a důležitosti celého křesťanstva………

Na den všech věrných dušiček……………………………………….

438

Co v očistci odpuštěno bývá…………………………………………

439

Muka v očistci veliká a hrozná……………………………………….

Hleďmež ohni očistcovému ujíti, a kterak to možná…………………..

440

Dušičkám v očistci pomáhejme………………………………………

Modlitba na den všech věrných dušiček………………………………

441

Církevní zpěvy. Píseň před kázáním: Otče náš……………………..

442

Po kázání: Pochválen budiž…………………………………………..

Písně mešní: Bože před tvou velebností……………………………….

443

Jiná: Začíná se konat oběť…………………………………………..

447

Při mši za zemřelé: Odpočinutí věčné…………………………………

449

Při požehnání: Svatý, svatý, svatý…………………………………….

453

Píseň adventní: Z nebe posel vychází…………………………………

454

Jiná: Otče všemohoucí……………………………………………….

455

Jiná: Bohu dejte oblakové……………………………………………

457

Vánoční: Nesem vám noviny…………………………………………

458

Jiná: Prozpěvujme vesele…………………………………………….

459

Jiná: Narodil se Kristus Pán………………………………………….

460

Jiná: Zvelebujme tě s vroucností……………………………………..

461

Postní: Již jsem dost pracoval………………………………………..

462

Jiná: Ach můj nejsladší Ježíši………………………………………….

464

Jiná: Dokonáno jest, smrt plesá………………………………………

466

Jiná: O Ježíši, Beránku tichý………………………………………….

468

Velikonoční: Vstalť jest této chvíle…………………………………..

V křížové dni: Přísný soudce…………………………………………

472

Svatodušní: Přijdiž k nám, o Duše svatý………………………………

473

 

zpět SPASENÍ ↑

 

Laudetur Jesus Christus. Amen.