Stránka

Šestý stupeň k nebi. Láska k Bohu i k bližním……………………

154

Známky lásky k Bohu……………………………………………..

155

Působení lásky k Bohu…………………….………………………

O lásce k bližnímu…………………………………………………

157

Štědrá dobročinnost k chudým………………………………………

158

K chudým štědrý býti, naše povinnost…………………..…………..

Jak a s jakým úmyslem almužna se udíleti má………………………

159

Veliký zisk a prospěch almužny pro tento i pro život budoucí……….

161

Kdo dává almužnu, udílí ji samému Kristu…………………………..

162

Péči míti o spasení bližních naše povinnost……………………………

163

Bližního k spasení přivésti, veliká zásluha…………………………….

Jak svatí vyhledávali spasení lidské…………………………………..

164

Čeho máme pilni býti při vyučování jiných…………………………….

165

Dobrý příklad bližnímu dávati – naše povinnost i zásluha……………..

166

Zlý příklad jest přeškodný a hřích převeliký………………………….

167

Dal-lis ale pohoršení, co máš činiti?………………………………….

168

Zlého příkladu nenásleduj – nýbrž dle dobrého se řiď………………..

Hospodářů zvlášť povinnost jest, o čeleď svou pečovati……………..

169

O lásce k nepřátelům………………………………………………..

170

Ze srdce máme odpustiti nepříteli svému……………………………..

171

Důležité pohnútky, proč nepříteli odpustiti máme……………………..

171

Láska k nepřátelům vznešená ctnost………………………………….

172

O lásce k věrným dušičkám…………………………………………..

173

 

 OBSAH_devět_stupňů ↑