Stránka

Třetí stupeň k nebi. Toužení duše křesťanské po dokonalosti

 

   a cvičení se v křesťanských cnostech…………………………..

55

Vědomost a moudrost křesťanská…………………………………..

59

O pokoře…………………………………………………………..

60

Chvála a potřeba pokory……………………………………………

61

Jak dobrotivě Bůh napomáhá k té drahé cnosti………………………

62

Pohrdnutí světskou ctí, slávou a chválou……………………………..

63

O nádhernosti oděvu…………………………………………………

64

Jaká nádhera jest křesťance dovolena……………………………….

65

O marnosti…………………………………………………………..

66

O veselostech, kratochvílích a rozkoších……………………………..

67

Tanec, kratochvíle to velmi nebezpečná…………..…………………

68

Rozjímání, kteráž by měla následovati po tanci,

 

   od svatého Františka………………….………………………………

69

Co jest střídmost a půst………………………………………………

Napomenutí k střídmosti……………………………………………..

70

Který a jaký jest prvný půst………………………………………….

71

Učinky postu………………………………………………………..

72

Chvála postu………………………………………………………..

73

Prospěch a odměna postu……………………………………………

Rady, dobře se postiti……………………………………………….

74

O mladém věku……………………………………………………..

75

O starém věku……………………………………………………....

Učinek a chvála stydlivosti…………………………………………..

76

Čistota a zdrženlivost………………………………………………..

77

Prostředky k zachování čistoty………………………………………

79

Proč Bůh nečistá myšlení na srdce dopouští………………………….

81

O pokušení………………………………………………………….

82

Nikdo a nikde není před pokušením bezpečen……………………….

83

Pokušení samo v sobě není hříšné, jest spíše potřebné a prospěšné…..

Ďábel nechtícím uškoditi nemůže, neboť jeho moc jest obmezena……

84

Kterak a proč býváme pokoušeni?..................................................…

85

Přemáhejme pokušení hned s počátku……………………………….

Zbraň a prostředky proti pokušení…………………………………..

86

O srovnání vůle své s vůlí Boží………………………………………

87

O dobrém úmyslu při všech věcech………………………………….

88

O stálem myšlení na Boha…………………………………………..

90

Řeč, krásný to dar, dobře-li se ho užívá, jinak škodí…………………

V řeči velké opatrnosti třeba………………………………………..

91

Srdnaté vstoupení na horu křesťanské dokonalosti…………………..

92

Zkoušení sebe samého………………………………………………

97

 

OBSAH_devět_stupňů ↑